Skip to main content

Full text of "Bibliografia polska XIX. stulecia; lata 1881-1900"

See other formats


i 


n^x FOR ...lY KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX. STULECIA 

LATA 1881-1900 TOM I 

A-F ,Mvrs^(^52lEfSl^®-^^/a/i^ •cm^i^i^mz KRAKÓAV 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 

1906 Warunki przedpłaty: 

Bibliografia polska XIX. stulecia, lata 1881 — igoo, wyjdzie w 4 tomach 
formatu w. 8-ki objętości 110-120 arkuszy ścisłego druku. 

Cena całego dzieła w przedpłacie wynosi rb. 30 (75 koron), 
oddzielnego tomu rb. 8 (20 koron). 

Przedpłatę przyjmują, oprócz firm nakładowych, wszystkie księgarnie 

krajowe i zagraniczne. 

Ekspedycya główna w księgarni G. Gebethnera i Sp. w Krakowie. KAROL ESTREICHER BIBLIOGRAFIA POLSKA 

XIX. STULECIA 

LATA 1881-1900 TOM I 

A-F •^^s^^^-^^^&^^t^'^ — KRAKÓW 

NAKŁADEM SPÓŁKI KSIĘGARZY POLSKICH 

1906 / /^ 
^ 

</ /. u 1^ Wydawnictwo Bibliografii podjęły wspólnie 
następujące firmy księgarslcie: 

H. Altenberg we Lwowie. 

M. Arct w Warszawie. 

Gebethner i Wolff w Warszawie. 

O. Gebethner i Sp. w Krakowie. 

Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie. 

L. Idzii<owsici w Kijowie. 

Spółka wydawnicza polska w Krakowie. 

K. Trepte w Warszawie. 

E. Wende i Sp. w Warszawie. 

J. Zawadzki w Wilnie. DRUK w. L. ANCZYOA I SPÓŁKI W KRAKOWIE. 


Wychodzące obecnie tomy Bibliografii uzupełniają stulecie 19te, ogar- 
niając ostatnie lat dwadzieścia. Bibliografię tę układałem według katalogu 
Biblioteki Jagiellońskiej, jednocześnie z wychodzeniem Przewodnika Biblio- 
graficznego, dla własnego użytku do ostatniego roku 1904, nie licząc na to, 
iżby kiedykolwiek była drukiem ogłoszoną. Tymczasem p. Robert Wolff, 
księgarz, zaczął gromadzić dla użytku swej księgarni materyał, odnoszący 
się do ostatnich lat 20, i objawił mi życzenie ogłoszenia drukiem moich 
materyałów, jako dokończenia wyszłych siedmiu tomów Bibliografii. Gdy 
się dowiedział, że mam już gotowy rękopis uzupełniający, odstąpił mi do 
zużytkowania swój zbiór, obejmujący więcej dziesięciu tysięcy kartek, przy- 
gotowany do księgarskiego użytku, i wyświadczył mi niezwykłą przysługę, 
obiecując wydać moją Bibliografię. 

Mój materyał oparł się zarówno na katalogu Biblioteki Jagiellońskiej, 
jak i na nieoszacowanym Przewodniku bibliograficznym Wisłockiego i na 
katalogach księgarskich ostatniej doby. Tytuły zapasowe księgarni Gebeth- 
nera i Wolffa nie miały ścisłości bibliograficznej, ale posiadały dla księ- 
garstwa ważne wskazówki, bo ceny księgarskie każdego dzieła. Wiele tu 
było broszur zanotowanych, a mnie dotąd nieznanych. Cały ten zbiór księ- 
garski porównałem szczegółowo z moimi zapisami i po całorocznej mozol- 
nej pracy doprowadziłem uzupełnienia do skutku. Tytuł dzieła wskazuje 
lata 1881—1900, lecz że dzieło jest kontynuacyą tomów 1 do 7, zatem 
w tym zbiorze zamieściłem i takie druki z 19. stulecia, których nie było 
w siedmiotomowej publikacyi, lub były podane niedokładnie. 

Tu wyrazić winienem, że gdyby nie istnienie Przewodnika bibliogra- 
ficznego, układanego z wielką pracą i wielką ścisłością przez ś. p. W. Wi- 
słockiego, nie mogłaby Bibliografia ostatniego dwudziestolecia wyjść pełną 
i dokładną. Moja praca jako naukowa jest tu podrzędna. Robota polegała 
na zestawieniu cegiełek, przez innych wypalanych, celem zbudowania gma- 
chu — a to głównie, prawie wyłącznie, na użytek księgarski. 695697 z bibliografii mej wydzielone zostało w ciągu korekty, na życzenie 
i za porozumieniem się nakładców księgarzy, kilka tysięcy druków, które 
wyszły w obcych językach, z literaturą polską są w dalekim związku, 
^y^y P<> większej części nadbitkami z czasopism i nie weszły w obieg księ- 
garski. To opuszczenie zmniejszyło znacznie koszta nakładu a przez to 
umożliwiło wyjście z druku mej Bibliografii. 

W kwestyi tej porozumiewał się łaskawie z wydawcami Dr. Prof. 
Korneli Heck, który podjąwszy się korekty całego dzieła, starannie prze- 
glądał rękopis, co było w nim my lnem lub niedokładnem prostował i uzu- 
pełniał, a tem samem zajmując się wydawnictwem dzieła, uwolnił mnie od 
mozołu prowadzenia korekty i ostatecznego wykończenia szczegółów, za co 
mu podziękować mi przychodzi. 

Dr. Karol Estreicher. A. A. Kwestya czasu. Lwów, Seyfarth i Czaj- 
kowski, druk. Pillera i Sp., 1899, 16, str. 31, 
hal. 40. 

44. A ona jednak się — nie obraca. Stu- 
dyum astrononiiczne na nowej podstawie. 
Dla uczonych i nie-uczonych napisał... Kra- 
ków, Anczyc i Sp., 1896, 8, str. 63, kop. 55. 

AA. Ze wspomnień sybirskiego zesłańca: 
Etlward Czapski, 1819— 'l888. (Odb. z Prze- 
glądu polskiego). Kraków, Spółka wydawni- 
cza, druk. Czasu, 1893, 8, str. 103, kor. 160. 

A. B. C. zob. ABC. 

A. do Z. ob. Abecadlnik. 

A. E. U doktora. Fraszka sceniczna w je- 
dnym akcie. (Teatry amatorskie. Wyd. Jó- 
zefa Blizińskiego). Kraków, 1892, kop. 40. 

A. F. Rozmyślania polityczne: I. Próba 
programu pod rządem rosyjskim. Kraków, 
nakl. autora, Spółka wydawnicza, druk. 
Czasu, 1898, 8 mała, str. 55, kor. 1. 

A. 6. S. ks. Nabożeństwo do św. Wincen- 
tego Kadłubka, biskupa krakowskiego, nakł. 
i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892, 16, str. 95. 

A. J. dr. Memoryał w sprawie reformy po- 
datku zarobkowego uchwalony w dniu 8. 
września 1892 przez Stowarzyszenie ręko- 
dzielników » Gwiazda € w Tarnowie i wnie- 
siony do Izby handlowo przemysłowej w Kra- 
kowie i Izby rękodzielniczej we Lwowie. 
Tarnów, nakł. Stów. »6wiazda«, druk. Jó- 
zefa Pisza, 1892, 8, str. 19. 

A. K. Jak wybłraty posła do sojmu kraje- 
woho. Lwów, nakładom »Narodnoj Rady«, 
z druk. naukowoho Towarystwa im. Szew- 
czenka, 1895, 12, str. 14. 

A. L. Lwów i jego własności. Lwów, dru- 
karnia »Kuryera Lwowskiego*, 1884, 8, str. 67. 

A. m. D. g. Życie ojca Hermana w zakonie 
Augusty na-Mary i od Najświętszego Sakra- 
mentu karmelity. Przekł. z francus. Kra- 
ków, 1898, kor. '2 20. 

A. M. L. Ob. Lisicka Annsr Mycielska. 
(Obrazki z życia. Kraków, 1894, kor. 4). 

A. 8. Alesander Despot Zenowicz, b. gu- 
bernator tobolski. Lwów, nakł. J. Birkenma- 
jera, H. Altenberg, druk. im. Ossolińskich, 
1893, 8, str. 11, hal. 50. 

A. S. Użytkowanie owoców czyli konser- 
wowanie i przerabianie na konfitury, toki, 

HIUOMWU T. I. likiery, wina, cukry owocowe i t. p. oraz 
zasuszanie i konserwowanie jarzyn, z ilu- 
stracyami w tekście, według najlepszych 
przepisów zebrane i uzupełnione. Warszawa, 
M. Orgelbrand, 1879, 12. str. II, XV, 288 
i 80, rb. 1-50. 

A. S. Podania i legendy ludowe z Wielko- 
polski. Poznań, druk. i skł. gl. W. Simona, 
1884, 16, str. 2 ni., 199 i 1 ni. 

A-SKI. Kilka słów o sprawie polsko-ruskiej, 
a raczej polsko-rusińskiej. Kraków, nakł. 
Wł. Bialika, G. Gebethner i Sp., druk. A. 
Koziańskiego, 1892. 8 mała, str. 21, hal. 30. 

A. Tomasz. Trójlistek, obrazki sceniczne 
z młodocianego wieku. Warszawa, nakł. E. 
Kolińskiego, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891, 
8 mała, str. 63 i 1 ni., opr. kop. 50. 

A. W. ks. Nabożeństwo do Dzieciątka Je- 
zus. Kraków, nakł. autora, druk. Fr. Po- 
budkiewicza w dzierżawie A. Koziańskie^go, 
1881, 12, z drzeworytem, str. 150. 

A. W. dr. Rozbiór wiadomości pomieszczo- 
nych w recenzyi poematu: Pułtawa (Musni- 
ckiego). (W obronie koUegium połockiego 
przeciw Styczyńskiemu). B. m. dr. i r. w. 
(Wilno, 1818), 8. str. 44. 

A. W. W. Alfons Lippoman, * 1834 f 1900. 
(Odb. z Głosu narodu). Kraków, nakł. Al. 
Lippomana, druk. W, Korneckiego, 1900, 8 
mała, str. 13. 

A. Z. Kilka uwag nad ubiegłem sześciole- 
ciem dzierżawy teatru miejskiego w Krako- 
wie. Kraków, nakł. St. Zielińskiego, Spółka 
wydaw. pol., druk. Czasu, 1899, 8, str. 28, 
hal. 60. 

AASUMB Jan. O piwie i innych gorących 
napojach. Poznań, nakł. ł druk. J. Fr. To- 
maszewskiego, 18H8, 8 mała, str. 28. 

ABAKANOWICZ Bruno. Integrator, krzywa 
całkowa i jej zastosowania w mechanice bn- 
downiczej. Warszawa, nakł. redakcyi >Inży- 
nierya i budownictwo*, druk. J. Noskowskie- 
go, 1880, 8, str. 3 ni. 55, 2 tabl. litogr. i 20 
drzeworytów w tekście. 

— Integrator. Odb. z t. VII. Rozpraw 
wydz. matem.-przyr. Akademii umiej. Kra- 
ków, nakł. Akad., druk. Uniw. Jag., 1880, 
8, str. 6 i 1 tabl. 

1 2 ABAKANOWICZ — ABECADŁO — Intiegrator, kriwaja intiegralnaja i jeja 
priłoienija k stroitielnoj miechanikie, pierie- 
wod studienta K. Zlasnowskago. (Żurnal mi- 
nistierstwa putiej soobszczenija, t. III). Pie- 
tierburg, 1881, 8. 

— Die Integraphen, die Integralkurve und 
ihre Anwendungen, deutsch bearbeitet von 
Emil Bitterli. I^eipzig, Teubner, 1889, 8, str. 
VII i 176, z 130 figurami w tekście, mr. 6. 

— Les intśgraphes, la courbe intśgrale et 
ses applications, ótude sur un nouveau sy- 
stfeme d'intćgrateur8 mecaniąues. Paris, libr. 
et impr. Gauthier-YUlars, 1886, 8, str. X i 156, 
fr. 5. 

— Nowy sposób budowy zwojów do ma- 
chin dynamoelektrycznych. (Odbitka z t. XII 
Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 5, z tablicą. 

— Wystawa krajowa rolnicza i przemy- 
słowa Organ komitetu wystawy. Dodatek do 
Czasopisma »Tydzień«. Lwów, druk. A. I. O. 
Rogosza, nakł. księgarni polskiej 1877, 4, 
Nr. 24 po 1 ark. od dn. 1 września do 8 pa- 
ździernika. 

ABANCOURT Franciszek Xaw. d' Era kon- 
stytucyjna austro-węgierskiej monarchii od 
1848 do 1881 r., omówiona z uwzględnie- 
niem walki autonomistów z centraliśtami. 
Kraków, nakł. autora, Gubrvnowicz i Schmidt, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881, 8, str. 340, 
kor. 5-60. 

Abbazia zob. Szwajcer Jak. 1888, Tyniecki 
Władysław, 1886. 

ABBE ob. Czapski S., 1893. 
ABBORGHETTI Fed. La spedizione d. italiani 
in Polonia. Bergamo, 1863. 

A. B. C. Chłopcy i dziewczęta, prześliczny 
abecadlnik z kolorowanemi rycinami i wier- 
szykami. Warszawa, Centnerszwer, 4, kop. 60. 

ABC. Mickiewicz i Puszkin, list z Rosyi 
z powodu obchodu Puszkina w Petersburgi!. 
(Odbitka z Reformy). Kraków, druk. Zwią- 
zkowa, 1887, 16, str. 16, hal. 20. 

(Por. Mickiewicz i Puszkin, 1887). 

ABC geograficzne. Warszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, druk. ?, (1899X 4, str. 12, 
z obrazkami kolor., kop. 30. 

A. B. C. gwiazdkowe, tekst Or-ota. War- 
szawa, K. Trepte, 1900, 8, kop. 45. 

ABC kolorowe. Warszawa, nakł. G. Cent- 
nerszwera, 1882, 8, str. 12 i 12 obrazków, 
kop. 25. 

— Toż, tamże, 1891, 8, str. 12, z rycinami 
kolorowanymi, kop. 25. 

— Toż, tamże 1899, 8, str. 12 z kol. obr., 
kop. 25. 

— kolorowe. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
4, str. 14 ni., z 28 obrazkami w tekście, 
kop. 75. ABC od mamusi. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
druk. ?, 1899, 4 większa, str. ni. 15, z ryci- 
nami kolor., kop. 90. 

A— B— C moje, w obrazkach i wierszykach. 
Petersburg, K. Grendyszyński , s. a., 4, 
kop. 60. 

Nasze swojskie A. B. C. Wiersz Or-Ota. 
Warszawa, Kasprzykiewicz, 1900, 4, k. ni. 
24, z obrazkami kolor., opr. rb. 1*20. 

ABC (Abecadlnik obrazkowy). Gniezno, 
nakł. i druk. J. B. Langiego, 1880, 16, str. 
16 i 16 obrazków kolor. fen. 30, 

— Toż, inne wydanie. Gniezno, Langie, 
1880. 16, str. .16 i 8 obrazków, fen. 20. 

— obrazkowe, łatwy elementarz. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 
1893, 16, str. 36, z 4 kolorowanymi obraz- 
kami i rycinami w tekście, opr. kop. 20. 

— Toż, wyd. 2. Tamże, 16, str. 36, kop. 20. 

— poglądowe. Kraków, nakł. J. M. Him- 
melblaua, ' litogr. A. Pruszyńskiego, 1889, 
8, kart 12 kolor. Opr. kor. 1. 

A. B. C. tęczowe z 91 kolor, ilustr., tekst 
Or-Ota (A. Oppmana), Warszawa, Trepte, 
1897, 4, str. ni. 16, rb. 120. 

Abecadlniczek prześliczny kieszonkowy dla 
dzieci. Warszawa, nakł. F. Hosicka, druk. 
M. Lewińskiego, 1892, 32, str, 20, z kolor, 
rycinami, opr. 30 kop. 

— mały. Furth w Ba wary i, nakł. i druk. 
G. Lowensohna, 1880, 16, str. 8 ni. i 4 li- 
togr. kolor. 

A do Z. Prześliczny abecadlnik obrazkowy 
dla grzecznej dziatwy. Warszawa, Hoesick, 
4, str. 38, rb. 2. 

Abecadlnik ob. Arka Noego, 1882, Zabawa, 
1880. 

— nowy, mały, z obrazkami i wierszy- 
kami. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, 188(5, 
16, str, 8 ni., z 4 obrazkami kolor., hal. 16 
i 20. 

Abecadło w kostkach z stosownemi do ka-' 
żdej litery alfabetu pols. figurami. Wilno, 
u Pijarów 1817, kop. 30. 

— (Nowe) z wyobrażeniami zwierząt. 
Lwów, 1842. 

— nowe polskie z obrazkami. Wyd. 3. 
Rzeszów, Jan Pelar, 1873, 8, str. 39. kop, 
45, z obrazk. kolor. kop. 67 V8- 

— poglądowe. Warszawa, druk. Kopczyń- 
skiego, 1900, 16, kop. 5. 

— ruchome wielkie i małe, naklejone na 
tekturach w ozdobnem pudełku. Warszawa, 
F. Hoesick, 1880, rb. 1. 

— złote z obrazkami dla dzieci. Warsza- 
wa, nakł, F, Hósicka, druk. M. Filipowskiej, 
1^2, 4, str, 15 ni , z kolor, rycinami w tekś- 
cie, rb, 1-20, ACH! — ABRAHAM. Achl co za prześliczne abecadło z rycinami 
Wł. Szymanowskiejj-o. Warszawa księ^^ar. 
Hoesicka, ozdobnie kart. z tekstem, rb. 1"40, 
bez tekstu rb. 1, bez tekstu na tekturze 
rb. rSO, rozciągane kolorowane rb. 1, z czar- 
nemi rycinami kop. 50. 

Abecadłowa książeczka. Ob. Chociszewski 
J. (1880), Maćkowski J. K. (1897). 

Abścedaire francais: Nauka czytania ję- 
zyka francuskiego, ułożona najprzystępniej- 
szą metodą na podstawie wymawiania (Sy- 
stematyczny kurs nauk). Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. Towarzystwa komandyto- 
wego, 1896, 8 mała, str. 54, kop. 25. 

ABEL Carl dr. Gros- und Klein-Russisch, 
aus Ilclie8ter-Vorle8ungen tlber vergleichen- 
de Lexikographie, gehalten an der Universi- 
tat Oxford, im Auftrage des Yerfassers aus 
dem Englisclien ubersetzt von Rud. Dielitz. 
Leipzig, Friedrich, 1885, 8, str. IV i 139, 
mr. 6. 

ABELLY M. L. Nowy rok Jezusowy, rozmy- 
ślania o głównych prawdach zawartych 
w ewangelii Św., rozłożone na wszystkie 
dni roku według liturgii kościoła. Warsza- 
wa, druk. St. Niemiry, 1895, 16, str. 411 
i 356, rb. 135. 

ABGAROWICZ Kajetan (Sołtan Abgar). Z car- 
skiej imperyi, szkice. Kraków, uakł. Spółki 
wydawniczej, druk. Czasu, 1892, 8, str. 237 
i 1 ni., kor. 2-80. 

Kola Rokitin ; Yac&r ; Ksiądz Jan ; Jak wiole ; Rniny. 

— Z dziedziny hodowli koni, broszura po- 
lemiczna. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1897, 16, str. 52, 
kor. 1. 

— Józef Jerzy Hordyń8ki-Fed'kowicz, poeta 
rusiński na Ukrainie, szkic literacki. (Od- 
bitka z Przeglądu polsk.). Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, H. Altenberg we Lwo- 
wie, 1892, 8, str. 32, hal. 80. 

— Klub nietoperzy, powieść, tom I i IL 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. W. Manieckiego, 1892, 8 mała, str. 
206 i 198, kor. 5. 

— Dobra nauczka. Nowella. Ilko Szwa- 
biuk. Obrazek z życia ludu huculskiego 
w Galicyi. Lwów, 1896, rb. 150. 

— Panna Siekierczanka. Szkic. Lwów, na- 
kładem »Słowa polskiego*, druk. Ludowa, 
1897, 8, str. 160. 

— Polubowna ugoda, powieść (pośw. St. 
Tomkiewiczowi). Lwów, Jakubowski i Za- 
durowicz, druk. Wł. Łozińskiego, 1894, 8 
mała, str. 1 ni. i 371, kor. 4*20. 

— Rusini, szkice i obrazki. Kraków, nakł. 
Spółki wydawniczej, druk. Czasu, lfi®3, 8, 
str. 280 i 1 ni., opr. kor. 4. 

— Pri strilećkij watri, perewiw Pawło Kyrcziw. Lwów, 1892, 16, str. 90 i 4 ni., 
hal. 80. 

ABGAROWICZ Kajetan (Sołtan Abgar). Z wiej- 
skiego dworu, nowele. Kraków, nakł. Spółki 
wydawniczej, druk. Czasu, 1895, 8, str. 281 
i 1 ni., kor. 4, opr. kor. 5. 

— Zawiedziona nadzieja, powieść współ- 
czesna. Warszawa, Gebethner i Wolff, Jó- 
zef Zawadzki w Wilnie,, K. Grendyszyński 
w Petersburgu, tipogr. J. Zawadzkago w Wil- 
nie, 1894, 8 mała, str. 260, rb. 1. 

ABICHT Adolf. Praelectionum pathologiae 
generalis libri duo. Vilnae, 1831, 4, karta 
1—301, 302-388 (litografowane). 

ABICHT Rudolf dr. Ist die Aehnlichkeit des 
glagolitischen mit dem grusinischen Alpha- 
bet Zufall ?. Leipzig, R. Gerhard, 1895, 8, 
str. 34 Iłtogr., mr. 125. 

— 'As 'aru-1-Hudalijina. Die Lieder der 
Dichter yom Stamme Hudail aus dem ara- 
bischen. Namslau 1879, 4, k. ni. 3, str. 97. 

— Das Lied von der Heerschar Igorjs, 
Abdruck der editio princeps, nebst altsloye- 
nischen Transscription und Commentar. Leip- 
zig, R. Gerhard, 1895, 8, str. 52, mr. 1-80. 

— Życiorys Andrzeja Zbylitowskiego. (Od- 
bitka z X t. Archiwum dla historyi, litera- 
tury i oświaty w Polsce). Kraków, nakł. 
Akademii umiej.. Spółka wydawnicza, druk. 
Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 34, z tabl. 
genealogiczną. 

Abisynia, ob. Zagięli Ig. (Podróż, 1884). 

ABŁAMOWICZ Marya. ob. Nowele i powia- 
stki, 1886. 

A bodaj was!, wisuserye dziesięciu kotków. 
Poznań, A. Cybulski, druk. ?, 1899, 4, str. 
ni. 15, z kolor, obrazkami, mr. 150. 

ABORIGEN. Głos wołającego na puszczy. 
T. Paprocki, 1896, 16, str. 25. kop. 15. 

Abort Zob. Wichura K. 1898. 

ABOUT Edmund. Księżniczka Ermancya, po- 
wieść, przekład z 9. wydania. Warszawa, nakł. 
i druk. A. Pajewskiego, 1888, 8 mała, str. 255, 
kop. 60. 

— Ob. Bibl. Teat. amat. nr. 15. 

Abraham. Zob. Gebauer X. Wincenty (przy- 
witanie, 1852), Peterknecht Antoni (uroczy- 
stość, 1849). 

ABRAHAM Władysław prof. dr. Compte-rendu 
des rechcrches dans les archive8 et biblio- 
thfeąues romaines en 1896/97 et en 1897/98, 
matóriaux pour Thistoire de Pologne du mo- 
yen ftge, travaux exócutĆ8 en novembre et 
dócembre 1898. (Nadbitka z BuUetin de I'Aca- 
dćmie des sciences). Cracovie, Impr. de TU- 
niv. Jag., 1899, 8, str. 322—323. 

— Exhortatio visitationiB synodalis z dy- 
ecezyl włocławskiej z w. XIV. (Odb. z Ł V 
Archiwum Komisy! hlstor. Akademii umiej.). ABRAHAM — ABRAHAMOWICZ. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8, 
str. 15. 

— O justycyaryuszach w Polsce w XIV 
i XV wieku. (Odbitka z t. XIX Rozpraw 
Wydziału historyczno filozoficzneg^o Akade- 
mii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 
8, str. 59. 

— L'affaire Muskata 1306—1310. (Nadbitka 
z Bulletin de TAcademie des sciences). Cra- 
covie, impr. de ]'Univ. Jag., 1903, 8, str. 
14—19. 

— La premiśre lutte entre Tóglise et 
rśtat en Pologne. (Nadbitka z Bulletin de 
TAcadśmie des sciences). Cracovie, impr. de 
rUniv. Jag., 1895, 8, str. 147—151. 

— Organizacya kościoła w Polsce do po- 
łowy w. XII. Lwów, nakł. autora, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. im. Ossolińskich, 
1890, 8, str. XII, 259 i 1 ni. kor. 6. 

— Toż, wyd. 2gie uzupełnione i zwięk- 
szone. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1893, 8, str. XX, 303 i 1 ni., kor. 7 20. 

— Pierwszy spór kościelno - polityczny 
w Polsce, odczyt na publiczńem posiedzeniu 
Akademii w dniu 3 maja 1895 r. (Odbitka 
z XXXII tomu Rozpraw Wydziału histor.- 
filoz. Akademii umiej.). Kraków, Spółka wy- 
dawnicza, druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, 
str. 50, kor. 120. 

— Początki prawa patronatu w Polsce. 
(Odbitka z Przeglądu sądowego i adm.). 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. ludo- 
wa, 1889, 8, str. 52, kor. 1-80. 

— Pojęcie i stanowisko kradzieży w pra- 
wie polskiem. (Odbitka z IV zeszytu Prze- 
glądu akademickiego). Kraków, druk. zwią- 
zkowa, 1882, 8, str. 13, hal. 40. 

— Proces inkwizycyjny w ustawach In- 
nocentego III i we współczesnej nauce. (Od- 
bitka z XX Rozpraw Wydziału histor. filoz. 
Akademii umiej ). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1887, 8, str. 154. 

— Pruska ustawa kościelno - polityczna 
z dnia 21 maja r. 1886. (Odbitka z Przeglą- 
du polskiego). Kraków, G. Gebethner i Sp*., 
druk. Czasu, 1886, 8, str. 78, kor. 2. 

— Sprawa Muskaty. (Odbitka z t. XXX 
Rozpraw Wydziału "histor.- filoz. Akademii 
umiej.). Kraków, Spółka wydawnicza, druk. 
Uniw. Jag., 1893, 8 większa, str. 59, kor. 1*20. 

— Sprawozdanie z poszukiwań w archi- 
wach i bibliotekach rzymskich a szczegól- 
niej w archiwum watykańskłem : O materya- 
łach do dziejów polskich w wiekach śre- 
dnich, (Odbitka z t. V Archiwum Komisyi 
Mstor. Akademii umiej.). Kraków, diuk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 53, kor. 2-40. 

— Sprawozdanie z poszukiwań w archi- 
wach i bibliotekach rzymskich w latach 
18%/97 i 1897/98: O materyałach do dziejów polskich w wiekach średnich, w dodatku 
sprawozdanie z poszukiwań za listopad i po- 
czątek grudnia r. 1898. Kraków, nakł. Aka- 
demii umiej.. Spółka wydawnicza, druk. 
Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 2 ni. i 232, 
rb. 1-40. 

~ Stanowisko kuryi papieskiej wobec ko- 
ronacyi Łokietka. (Odb. z » Księgi pamiątko- 
wej, wydanej przez Uniwersytet lwowski 
ku uczczeniu 500-letn. jubil. Uniw. krak.). 
Lwów, nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1900, 
4, str. 34, kor. 2. 

— Statuta synodu prowincyonalnego w Ka- 
liszu z r. 1420. (Odbitka z t. XXI Rozpraw 
Wydziału hist. -filoz. Akademii umiej.). Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 109, kor. 240. 

— Statuta legata Gentilisa, wydane dla 
Polski na synodzie w Preszburgu 10 listo- 
pada r. 1309. (Odbitka z t. V Archiwum Ko- 
misjń prawniczej Akademii umiej.). Kraków, 
druk Uniw. Jag., 1893, 8 większa, str. 36. 

— Die kirchlichen Verhaltnisse Polens bis 
zur Mitte des XII Jahrhundertes. (Nadbitka 
z Anzeiger der Akademie der Wissenschaf- 
ten). Krakau, Universitjlts-Buchdruckerei, 
1891, 8, str, 279-285. 

— Zob. Przegląd sąd. 1889. 

ABRAHAMOWICz' Adolf. Jego zasady, kome- 
dya w 1 akcie. Lwów, nakł. autora, druk. 
Gazety nar., 1882, 8, str. 21, kor. 1. 

— Po burzy, fraszka w 1 akcie, przed- 
stawiona po raz pierwszy na scenie lwow- 
skiej w lutym 1882 r. Lwów, nakł. autora, 
K. Łukaszewicz, druk. Gazety nar.. 1882, 
8, str. 18 i 1 ni., hal. 80. 

— Pupil pupila, komedya, w 1 akcie, ory- 
ginalnie napisana (Biblioteka teatrów amat., 
nr. 60). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1892, 8, str. 16, hal. 80. 

— Utwory dramatyczne, seryal, komedye: 
1. Dwie teściowe, 2, Inserat, 3, Gwałtu! on 
ma bzika. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. Gazety narodowej, 1881, 8, 
str. 60, kor. 2. 

— Vis-i-vis, fraszka sceniczna w 1 akcie. 
Lwów, nakł. autora, druk. Gazety nar., 
1882, 8, str. 12, hal. 60. 

— Zob. Monologi, 1888. 

ABRAHAMOWICZ Adolf i RUSZKOWSKI R. 

Manżel ze ietrnosti, fraska ve trech jednd- 
nich, z polskóho pfeloźil Arno§t Schwab-Po- 
labsky (Divadlo ochotnicko, 8V. 13). Praha, 
M. Knapp, 1885, 8 mała, str. 120, hal. 80. 

— Nowa Francillon, komedya w 1 akcie 
(Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 59). 
Lwów, nakł. H. Altenberga (F. H. Richter), 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1891, 8. str. 
19, hal. 80. 

ABRAHAMOWICZ A. i ZIELIŃSKI J. K. Dobry 
numer, komedya w 3 aktach, oryginalnie r ABRAHAMOWICZ — ACTA. napisana (Biblioteka powszechna, nr. 44 i 45). 
Złoczów, nakl. i dnik. O. Zukerkandla i sy- 
na, Warszawa, T. Paprocki i Sp., Lwów, 
Seyfarth i Czajkowski, Poznań, A. Cybulski, 
1892, 16, 8tr. 1-23, hal. 48. 

ABRAHAMOWICZ Dawid. Programy finanso- 
we pp. Hausnera i Krzeczunowicza. (Odbit- 
ka z Rolnika). Lwów, druk. Gazety naród., 
1879, 8, str. 20. 

— Sprawozdanie poselskie posła Dawida 
Abrahamowicza wygłoszone dnia 28 listopa- 
da 1886 w Stryju. Lwów, nakładem autora, 
druk. Pillera i Sp., 1886, 8, str. 25. 

— Zob. Hauaner Otto 1878. 
ABRAHAMSON B. Cas extraordinaire dema 

ladie. Appcndice aux maladies des nerfs. 
Wurzburg, imprimerie de Friederic Ernest 
Thein. 1842, 8, k. ni. 4, str. 71. 

ABRAMOWICZ S. Donkiszot żydowski, szkic 
z literatury żargonowej żydowskiej, przeł. 
Klemens Junosza (Szaniawski). Warszawa, 
nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. Wieku, 
1885, 8, str. 156, kop. 75. 

— Szkapa, Die Klatsche. Z oryginału na- 
pisanego w żargonie żydowskim, przełożył 
i objaśnieniami opatrzył Klemens Junosza. 
Warszawa, nakł. A. Gruszeckiego, druk. br. 
Jeżvńskich (J. Ungra), 1886), 8 mała, str. 
197' i 1 ni., kop. 80. 

ABRAMOWSKI Adalbert Zur Geschichte 
Albrechts des Beherzten, 1488 ff., histori- 
sche Inauguraldissertation. Breslau, Druck 
von J. Witan, 1890, 8, str. 40 i 2 ni. 

ABRAMOWSKI Edward. Le matórialisme hi- 
8torique et le principe du phónomćne social. 
Paris, libr. Giard et Brifere, Beaugencv, 
impr. Laffray, 1898, 8, str. 41. 

— Pierwiastki indywidualne w socyologii. 
Warszawa, wydawnictwo Przeglądu filozo- 
ficznego, z zapomogi Kasy im. Mianowskie- 
go, E. Wende i Sp., druk. J Sikorskiego, 
1899, 8 mała, str. 136, kop. 50. 

— Teorya jednostek psychicznych, przy- 
czy-nek do krytyki psy^chologii współczesnej. 
Warszawa, nakł. C. Wilanowskiego, druk. 
K. Kowalewskiego, 1899, 8 większa, str. 137, 
VII i 1 ni., rb. 1. 

Abrćgć de la góographie k Tusage des de- 
moiselles pensionaires au couvent de la vi- 
sitation S. Marie de Vilna. Vilna, 1800, S. 

Absorbcya gruntowa. Zob. Jentys Stef. 1888. 

ABU Said. Ob. Lieder Dav., 1895. 

ABUL. Goście z Marsa. Lwów i Tarnopol, 
br. Jabłońscy, druk. S. Bednarskiego, 1897, 
8 mała, str. 239 i 1 ni., kor. 3. 

Academia caesarea romano-catholica eccle- 
siastica Petropolitana anno academico 1887/88. 
Petropoli, tvp. Freimannl, 1887, 4, str. 55 
i 1 ni. 

(Na str. 11 — 55: De seminario principali 
Yilnensi, per Frań. Alb. Symon). — anno academico 1888—1889. Tamże, 1888, 
4, str. 110. 

(Na str. 15—108: Fr. Alb. Symon, De ca- 
tbollca facultati; In Universitate litterarum 
olim Yilnensi). 

Acełylenodwukarbonowy kwas. Ob. Bandrow- 

skl E. 1881. 

Ach! co za abecadło. Ob. Abecadło. 

ACHAD-HAAM. Niewolnicy swobody. Prze- 
kład z hebrajskiego. Wydawnictwo »Achia- 
saf «. Warszawa, druk. Wł. Łazarskiego, 1900, 
8, str. 21, kop. 20. 

— Poza obozem syonistów. Przekład z he- 
brajskiego. Wydawnictwo >Achia8af«. War- 
szawa, druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 
1900, str. 20, kop. 20. 

ACHELIS Tomasz. Rozwój etnologii nowo> 
czesnej. Tłumaczyła Wanda Karłowicz. Od- 
bitka z V t. »Wi8ły«. Warszawa, druk. Jó- 
zefa Jeżyńskiego, 'l892, 8, str. 130 i 2 ni., 
kop. 60. 

— Ekstaza. Ob. Książki. 

Achemenidzi. Ob. Radliński S. (Nadpisi 1881). 

ACHT Kazimierz. Katalog szczegółowy dla 
zbiorowej wystawy, urządzonej w pawilonie 
c. k. ministerstwa rolnictwa na > Powszech- 
nej wystawie krajowej* we Lwowie w r. 
1894. Lwów, nakł. c k. dvr. lasów i dóbr 
państwowych we Lwowie, druk. Polska, 1894, 
8, str. 128. 

— Nasze gospodarstwo lasowe, na podsta- 
wie spostrzeżeń z wystawy krajowej w 1894 
r. (Odbitka z dzieła "Powszechna wystawa 
krajowa 1894 r. i siły produkcyi kraju «). 
Kraków, nakł. redakcyi Sprawozd. powsze- 
chnej wystawy krajowej we Lwowie, druk. 
Anczyca i Sp., 1898, 4, str. 118, z rycinamL 

— W sprawie założenia wydziału rolni- 
czego przy uniwersytecie Jagiellońskim, list 
do hr. F. Mycielskiego. Kraków, nakł. autora, 
druk. związkowa, 1889, 4, str. 8. 

ACHTERFELD. Katechizm dla Katolików. 
Królewiec, Hartuug, przed 1834, 8. 

ACKERBAU. Zob. Sadowski A. 1898. 

Acta capituli provincialls electivi provln- 
ciae S. Hyacinthi in Galicia et Lodomeria 
celebrati in conventu Leopollensi SS. Cor- 
porls Christl a die 14. Octobris 1890 usque 
ad diem 16. Octobris inclusire: praesidente 
A. R. P. ProvinciaIi Scotiae Fr. Antonio 
Thir, yisitatore generali huius provinciae. 
Leopoli, e typografia instituti stauropigiani, 
1890, 4, str. '6. 

— et decreta synodi provlncialis Ruthe- 
norum Galiciae habitae Leopoli a. 1891. Ro- 
mae, typogr. polyglotta S. C. de Propaganda 
fide, 1896, 8, str. LXXVIII, 187 i 537. kor. 
12-80. 

Acta rectoralia almae universitatis Studli Cra- 
C«vieMit inde ab anno MCCCCLXIX, ed. W. ACTA — ADAMEK. Wisłocki. Tomi I. fascic. I. et II. 1469—1479, 
1479—1501. Cracoviae, sumpt. Acad. liter., 
Spół. Wyd. Pols., 1893, 8, str. 160 i 161—432, 
po kor. 3. 

— Tomi I fascic. III. 1501—1524. Craco- 
viae, Spół. wydaw. Pol. 1894, 8, str. 433— 
656. kor. 3. 

~ Tomi I fascic. IV et ultimus. 1524— 
1537. CracoYiae, Spół. Wyd. Pol. 1897, 8, str. 
657—1222 i XI, kor. 6. 

Acta Tomiciana. Tomus decimns. Epistola- 
rum, Legationum, Responsorum, Actionum 
et Rerum Gestarum Serenissimi Principis 
Sigismundi Primi, Regis Poloniae , Magni 
Ducis Lituaniae per Stanłslaum Górski, Ca- 
nonicum Cracoriensem et Plocensem. Pozna- 
niae, Gebetliner i Sp. w Krakowie, 1899, 4, 
8tr. 481, mr. 7-50. 

— Tomus undecimus. A. D. 1529- Posna- 
niae, sumptibus Bibliotecae Kornicensis, ty- 
pis societatis » Dziennik Poznański*, 4, str. 
355, mr. 15. 

Pod przedmową podpisany Dr. Zygmant Celichowski. 

Acta historica res gestas Poloniae illustrantia. 

Ob. Akta łiistor. do objaśnień rzeczy pol- 
skich służące. 

Acta. Zob. Lewicki Anat.(Saeculi XV, 1888). 
Ulanowski B. (capituli 1892, 1894, Cracor. 
1891). Wisłocki Wł. (rectoralia 1893—7). 

Acten der Standtelage Preussens konigli- 
chen Antheils (Westpreussen). Herausgege- 
ben von Dr. Franz Thunert. (Schriften des 
Westpr. Geschichtsvereins) , Danzig, Druck 
von A. W. Kafeman, 1888, ob. Thunert. 

ActenstOcke zur Geschichte der neuesten 
Kirchenbewegung. 1. Brief an den Papst 
von mehreren Geistlichen der Krakauer 
Diocese herausgegeben von Carl v. Heugel. 
Posen. Selbstverlag b. m. dr. 1845, 8, str. 13. 

Actiniaria. Ob. Kwietniewski Kaz. 1897. 

Action (De 1') politiąue de Tóglise Russe 
Extrait du Polonais. Tome IV, livraison 20. 
Paris, Tvpographie de A. Pinard, 1834, 8, 
Btr. 15. 

A. D. Sennik egipski czyli wykład snów 
na przeszło 1700 wypadków. Rzeszów, Pel- 
lar. 1886, hal. 60. 

ADALBERG Samuel. Księga przysłów, przy- 
powieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. 
Wydanie z zapomogi Kasy im/dra Mianow- 
skiego (pośw. pamięci Oskara Kolberga). 
Warszawa, druk. E. Śkiwskiego, 1889/94, 4, 
str. XVIII, 31 i 1 ni., 805 i II, rb. 3. 

— Ob. Historya o Eurvalu; J. Stoka: 
Zr&k Fr. (1900), Rej M. (1897). 

Adalbert. Der heilige, zweiter Bischof von 
Prag- und Landespatron von Bohmen, zum 
neimhundertjILhrigen JubilAum seines Marty- rer-Thodes. Prag, Rohlićek & Siewers, 1897, 
8 mała, str. 46, z 2 rycinami, hai. 30. 

— Ob. Historya trojańska (1896), Kętrzyń- 
ski Woj. (Vitae'^1883). Murawski Ber. '(1897), 
Perlbach M. (1889), Schindler Joseph (die Re- 
liąuien 1880), Voigt H. G. (1898). 

ADAM z pod Krakowa. Janek Bmzda. Ge- 
newa, druk. Przedświtu, 1884. (Socyalistycz). 

ADAM Ernest Mieszczanin i chłop w świe- 
tle Konstytucyi 3-go Maja. Kraków, druk. 
A. Słomskiego, 1891, 8, str. 42. 

— Ustawa o sądach przemysłowych. Lwów, 
nakł. dra E. Adama i dra Z. Kostkiewicza, 
Księgarnia polska, druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1897, 16, str. 47, kor. 1. 

Adam i Ewa. Krotochwila z muzyką i śpie- 
wami w 2 akt., z franc. przerobił A. Jewkow- 
ski. Naród sobie nr. 4. Poznań, Cybulski, 
1897, 16, str. 64, kor. 1. 

ADAM Paweł. Siła, przekład J . . . sz. War- 
szawa, wydawnictwo »PrzegIadu tygodnio- 
wego*, di-uk. ?, 1900, 8 mała,*str. 606, rb. 1. 

ADAM Stanisław. Lipiczany, sprawy domu 
szlacheckiego na Litwie. (Odbitka z Prze- 
glądu powszechnego). Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1892, 8, str. 23. 

ADAMCZEWSKI Józef. 2530 monogramów 
różnych stylów i rozmaitej wielkości, zasto- 
sowanych do rzemiosł, zeszytów IV. Piotr- 
ków, druk. rządu guberniainego, M. Orgel- 
brand w Warszawie, 1892, 8 większa, str. 
64, zeszyt po kop. 25. 

— Toż, zesz. V— XI. Tamże, 1892. 

ADAMCZEWSKI Stanisław. Nowa Jerozolima 
w łonie cywilizacyi świata, rzecz na pra- 
wach odwiecznej logiki. Kraków, nakł. i druk. 
Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 43, z ryciną. 

— Międzynarodowa reforma finansów na 
prawach natury. Warszawa- Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 8, str. 27. 

ADAMCZEWSKI W. Ob. Pasieka 1897. 

ADAMCZYK Józef ks. Obrazy w sali rycer- 
skiej na Jasnej Górze w Częstochowie War- 
szawa, druk. Warsz. Tow. akcyjn. artyst.- 
wydawn., 1900, 8, str. 30, 1 knl.,' 9 rycin ko- 
lorowych w cynkotypii, rb. 1. 

ADAMCZYK Marek. Odezwa do braci wło- 
ścian powiatu krakowskiego w sprawie wy- 
boru posła do Rady państwa, dd. Czyżyny 
13 marca 1880. Kraków, druk. W. Korne- 
ckiego, 1880, 4, 1 karta. 

ADAMCZYK T. Das eventuelle Thronfolge- 
recht der weiblichen Linie im deutschen 
Staatsrecht, Inauguraldissertation. Breslau, 
G. P. Aderholz, 1896, 8, str. 93, mr. 1. 

ADAMEK K. Vit Stwosz, studie. Hlinsko, 
nakł. autora, Praha, Grćgr & Valacka, 1884, 
8, str. 31, hal. 40. r ADA\rETZ - ADAMKIEWICZ. ADAMETZ Leopold. Bob brachy oeros euro- 
paeua n. sp. (Nadbitka z Anzei^er der Aka- 
demie der Wissenschaften). Krakau, Univer- 
sitats-Buchdruckerei, 1898, 8, str. 88—103. 
z ryciną. 

— Nowy gatunek dyluwlalnego rogatego 
bvdla , Bo8 brachyceros europaeus N. sp. 
(Odbitka z XXXV tomu Rozpraw Wydziału 
matem. -przyr. Akademii umiej.), itraków, 
Spotka wydawnicza, druk. Uniw, Jag., 1898, 
8 większa, str. 14, z 2 rycinami. 

— Rzut oka na obecny stan wiedzy o do- 
wolnem wpływaniu na płeć potomstwa u zwie- 
rząt. (Odbitka z Przeglądu lek.). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 7. 

— Untcrscłiungcn flber Bos taurus bra- 
chy ceros polonicus, nebst Bemerkungen flber 
dessen Yerwandschaft mit Bos taur. brachy- 
ceros illyricus. O pochodzeniu bydła krajo- 
wego i jego pokrewieństwo z dzisiejszą rasą 
illiryjską. (Nadbitka z Anzeiger der Akade- 
mie der WissenschafU-n). Krakau, Universi- 
tats-Buchdruckerei, 1893, 8, str. 47—66, z ry- 
cinami. 

— Tymczasowa wiadomość o pochodzeniu 
krajowego bydła brunatnego od Bos taurus 
brachyceros i jego pokrewieństwie z rasą 
łliryjską. (Odbitka ze Sprawozdań Wydziału 
matem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 10 z rycin. 

ADAMKIEWICZ Albert dr. prof. Ueber den 
apoplectischen Anfall. Odbitka z Sitzungs- 
berichte der kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften). Wien, F. Tempsky, 1891, 8, str. 
20, z tablicą, hal. 30. 

— Die Arterien des veriangerten Markes 
vom tfbergang bis zur Briicke. (Odbitka 
z Denek schrif ten der kaiserl. Akademie der 
Wissenschaften). Wien, F. Tempsky, 1890, 
4, str. 16, z 3 tabl. kor. 3 40. 

— Die Blutgefilsse des menschlichen RUc- 
kenmarkes, II Theil: Die Gefftsse der Riic- 
kenmarks-Oberf lachę (institut fur experi- 
mentelle Pathologie der k. k. Universitat 
Krakau. — Aus den Sitzungsberichten der 
der k. Akademie der Wissenschaften). Wien, 
C. Gerold'8 Sohn, 1882, 8, str. 30 i 5 tablic 
litogr., kor. 4. 

— Die Blutgefasse des menschlichen Rftc- 
kenmarkes, I Theil: Die Gefasse der Rilcken- 
marksubstanz (Institut fflr experimentelle 
Pathologie der k. k. Uniyersłtat Krakau. — 
Aus Sitzungsberichten der k. Akademie der 
Wissenschaften). Wien, Gerold'8 Sohn, 1882, 
8, str. 34 i 6 tablic litogr. 

— Der Blutkreislauf der Ganglienzelle. 
Berlin, Verlag von A. Hirschwald, gedruckt 
bei L. Schumacher, 1886, 8, str. V i 65, z 4 
tabl. chromolitogr,, mr. 6. 

— O budowie ciała i jądra zwojowego. 
Lwów, druk. Ludowa, 1886, 8, etr. 8. — Ciałka nerwowe, nowe, dotychczas nie> 
znane składniki morfologiczne nerwów obwo- 
dowych. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1885, 8, 
str. 8. 

— O ciałkach nerwowych człowieka. (Od- 
bitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 16. 

— Prawidłowa czynność mięśni, uważana 
jako skutek równowagi dwóch przeciwnych 
pobudzeń nerwowych, a bezład ruchowy 
i niedowład kurczowy mięśni jako ostate- 
czny skutek zwichnięcia tej równowagi. (Od- 
bitka z t. VIII Rozpraw Wydziału matem.- 
przyr. Akademii umiej.). Kraków. druk. Uniw. 
Jag., 1881, 8, str. 24. 

— Czynności obustronne i sinapiskopia, 
wykład miany na posiedzeniu Towarzystwa 
lek. krak. (Odbitka z Przeglądu lekarsk.). 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1880, 8, str, 18. 

— liber den Einfluss des Senfteigreizes 
auf AnUsthesie und normale Empfindung. 
(Vortrag gehalten in der Gesellschaft der 
Krakauer Aerzte. Berlin. Sep.-Abdr. aus der 
Beri. klin. Wochenschr. 1881, Nr. 12, 8, str. 23. 

— I. Ein Fali von amyotrophischer Bul- 
barparalvse mit Degeneration der Pyrami- 
denbahnen. (H. Taf. II. F. 1-8). (Aus der 
Nervenklinik. Separ.-Abdr. aus d. Charitó- 
Annalen V. Jahrg., 8, str. 26. 

— O ulecznej formie tabes. (Odbitka z Prze- 
glądu lek.). Kraków, 1891, 8, str. 13. 

— Die Functionsstorungen des Grosshirns. 
Hannover, A. W. Kóllner, 1898, 8, str. XII 
i 242, z 4 tabl. kolor, i kolor, i kartą obja- 
śnień, mr. 8. 

— Halbseitige fortschreitende Gtehirnner- 
veniahmung. (Separatabdruck aus der >Wie- 
ner Medicinischer Wochenschrift* (Nr. 2, 3 
und 4, 1889). Wien, Selbstverlag de8 Ver- 
fassers, 1889, 8, str. 21. 

— O jadowitości nowotworów złośliwych, 
raków. (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1890, 8, str. 3. 

— O jadzie i o komórkach nowotworów 
złośliwych, raków, doniesienie trzecie. (Odb. 
z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8, str. 2. 

— O istocie nacisku mózgu i o zasadach 
leczenia t. zw. objawów uciskowych, wy- 
kład miany w streszczeniu na międzynaro- 
dowym zjeździe lekarzy w Berlinie 1890 r. 
(Odbitka z Przeglądu leJcarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1890, 8, str. 24. 

— Die degenerativen Krankheiten des 
Riickenmarkes, anatomisch und klinisch be- 
arbeitet. Stuttgart, Enke, 1888, 8, str. XII, 
i 135, z 6 tabl. kolor., mr. 7. 

— O krążeniu krwi w komórce zwojowej. 
(Odbitka zPrzeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 29. 8 ADAMKIEWICZ. — Die Kreislaufsstomngen in den Orga- 
nen des Centralneryensystems. Berlin, A. W. 
KóUner, 1899, 8, słr. VIII i 55. z 7 tablica- 
mi kolor. 

— Leczenie nerwobólu za pomocą nowe- 
go sposobu znieczulenia miejscowego. (Odb. 
z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1886, 8, str. 6. 

— O leczeniu nerwobólu za pomocą kata- 
forezy, wykład miany na ostatnim zjeździe 
internistów w Wiesbadenie. (Odbitka z Prze- 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1887, 8, str. 7. 

— Die Lehre vom Hirndruck und die Pa- 
thologie der Hirn-Compression, nach Thier- 
versuchen und Krankenbeobachtungen. (Od- 
bitka z Sitzungsberichte der kaiserl. Aka- 
demie der Wissenschaften, LXXXVIII Band, 
ni Abtheilung 1883 Juni). Wien, C. Gerolds 
Sohn, 1883, 8, str. 88, z 12 drzeworytami, 
kor. 1-60. 

— Toż. II. Die Pathologie der Himcom- 
pression. (Odbitka z Sitzungsberichte der k. 
Akademie der Wissensch.). Wien, C. Gerolds 
Sohn, 1884, 8, str. 125, z 11 drzeworytami 
w tekście i 7 chromolitogr. tablicami. 

— Mięsak rdzenia pacierzowego w miej- 
scu wystąpienia splotu barkowego o prze- 
biegu utajonym. (Z zakładu patologii do- 
świadczalnej w Uniwersytecie Jagiellońskim. 
Odbitka z t. X Rozpraw Wydziału matem.- 
przvr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw, Jag., 1882, 8, str. 24. 

— I. Monoplegia anaesthetica faciei. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jagiell., 1890, 8. str. 9. 
(Odb. z Przeglądu lekarskiego). 

— Monoplegia anasthetica, wyleczenie. (Od- 
bitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag'., 1886, 8, str. 11. 

— Monoplegia anaesthetica, forma prze- 
wlekła. (Odbitka z Przeglądu lekarskiego). 
Kraków, druk. Uniw. Jag.^ 1887, 8, str. 6 
i 1 ni. 

— Die Normale Muskelfunktion betrach- 
tet ais das Resultat eines Gleichgewichts 
zweiter antagonistischer Innervationen und 
die atonische Ataxie und die spastische Pa- 
rese der Muskeln ais die beiden Endaffecte 
einer Storung dieses Gleichgewichts, gele- 
sen in der Sitzung vom 20 Februar 1881 
der k. k. Akademie der Wissenschaften zu 
Krakau (Separat-Abdruck aus der Zeitschrift 
fur klinische Medicin, Band III, Heft 3). 
Berlin, gedruckt bei L. Schumacher, 1881, 
8, str. 15. 

— O napadzie apoplektycznym. (Odbitka 
z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. 
Uniw. Jag'., 1891, 8, str. 17. 

— Die Nervenk5rperchen , ein neuer bis- 
her unbekannter morphologischer Bestand- theil der peripher. Nerven. (Odb. z Sitzungs- 
berichte der kaiserl. Akademie der Wissen- 
schaften). Wien, Gerold'8 Sohn, 1885, 8, str. 
11, z tabl. chromolitogr. 

— tJber die Nervenk6rperchen des Men- 
schen. (Odbitka z Sitzungsberichte der kais. 
Akademie der Wissenschaften). Wien, Temp- 
sky, 1888, 8, str, 20, z 3 tabl. 

— O oddziały waniu izogalwanicznem i izo- 
faradycznem. (Odbitka z Przeglądu lekar- 
skiego). Kraków, driik. Uniw. Jag., 1879, 8, 
str. 3. 

— Pachymeningitis hypertrophica i zawał 
chroniczny, Infarktus chronicus rdzenia pa- 
cierzowego. (Odbitka z Nowin lekarskich 
nr. 7—9). Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, 
druk. Fr. Chocieszvńskiego, 1889, 8 większa, 
str. 16. 

— Pachymeningitis hypertrophica und der 
chronische Infarct des Riickenmarkes anato- 
misch und klinisch bearbeitet. Wien, A. Hol- 
der, 1889, 8, str. 51, z tablic, kolorów, 
kor. 4. 

— tJber den pachymeningitischen Process 
des Riickenmarkes (Zeit- und Streitfragen, 
Klinische, IV 6). Wien, Braumuller, 1890, 
8, str. 189—237. 

— Patologia ogólna układu nerwowego 
według wykładów Prof. dra Adamkiewicza, 
tudzież dzieł Eichhorsta, Striimpla, Perlsa, 
i Landoisa, z 50 ryc. w tekście. Zebrał kand. 
med. Edward PiveL Kraków, 1891, 4, str. 
431 (litografia). 

— O peptonie. Wykład miany na III. Zjeź- 
dzie lekarzy i przyrodników polskich w Kra- 
kowie, 1881 z. (^Odbitka z Gazety lekarskiej 
1881). Warszawa, druk. Kowalewskiego, 1881, 
4, str. 10. 

— Postrzelenie mózgu, stwierdzenie prze- 
biegu i siedziby kuli za życia. (Odbitka 
z Przeglądu lekarskiego). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1891, 8, str. 9. 

— Die anatomische Processe der Tabes 
dorsualis. (Odbitka z Sitzungsberichte der 
kaiserl. Akademie der Wissenschaften). Wien, 
Gerold's Sohn, 1885, 8, str. 25, z 2 tabl 
chromolitogr. 

— Prof. Cybulski a moje ciałka nerwowe. 
(Odbitka z Przeglądu lekarskiego). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 'l889, 8, str. 14. 

— Prof. Cybulski a moje ciałka nerwowe, 
odpowiedź na replikę. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1890, 8, str. 5 i 1 ni. 

— O przeroście opon rdzenia. Odczyt 
mianv na zjeździe internistów w Wiedniu 
dnia "'17 kwietnia 1890 r. (Odbitka z Prze- 
glądu lekarskiego). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1890, 8, str. 14. r ADAMKIEWICZ - ADAMSKI. — Nene Rfickenmarkstinctionen, I. Erg-eb- 
nisse am normalen Gewebe. fOdb. z Sitz- 
ungrsberichto der k. Akademie der Wissen- 
schaften). Wien, GeroWs Sohn, 1884, 8, str. 
21, z 2 tabl. 

— Die Rflckenmarktschwindsnoht , eine 
YorlesTinsr, nach neuen Untorsnchtinjren und 
den Erjrebnissen einernenen Untersuchnnjrs- 
methode fiir das Centralnerven8vstem. Wien, 
T5plitz & Deuticke. 1885, 8, str. 53, z 4 
drzeworytami i 2 tabl. litopr., kor. 2*40, 

— Sclerosis lateralis amyotrophica z na- 
stepowem porażeniem opnszkowem (Par. 
bnlbarisl Warszawa, drak. M. Ziemkiewi- 
cza, 1888, 4, str. 10. (Odbitka z »Medvcvnv« 
t, XVI z 1888 r.). 

— Tafeln zur Orientimner an der Gehim- 
nberflache des lebenden Mensohen bei cbi- 
riirsrischen Operationen und klinischen Vor- 
lesunjren. Wien, W. Braumiiller, 1892, 8, 
str. 7, z tabl. kolor, w podłużnem fol. 

— Toż, mit dentschen. franzflsischen und 
ensrlischen Text, 2te Aufl. Wien, W. Brau- 
miiller, 1894, fol., str. 7, z 4 tabl. kolor. 

— Untersuchuno-en Uber den Krebs und 
'••a Princip seiner Behandlunff. Mit 4 lito- 

rnphirten Tafeln und 4 Tafeln in Licht- 
druck. Wien und Leipzior. Wilh. Braumflller 
Uniwersitats-Buchhandler. Teschen, k. u. k. 
Hofbuchdruckerei Karl Procbaska. 1893, 8, 
str. XFV, 134. Taf. Vni, kor. 720. 

— Die feineren Ver9ndemnjren in den 
deg^enerirten Hinterstranp-en eines Tabes- 
kranken, Sep. Abdr. a. d. Arehiv. fur Psv- 
chiatrie B. IX. Berlin, 8 br., str. 11. 

— t^her das Wesen des vermeintlichen 
Himdrucks und der Principien der Behand- 
lune der sojrenannten Himdrucksymptome. 
rOdbitka z Sitzuno-sberichte der kaiserl. Aka- 
demie der Wissenschaften). Wien, Tempskr, 
1891, 8, str. 36, z 4 tabl. 

— O wiądzie rdzenia pacierzowejro, wy- 
kład miany na posiedzeniu Towarzystwa 
lekarskieffo d. 24 maja 1882 r. (Odb. z Prze- 
glądu lekar.). Kraków, druk. Uniw. Jag'., 
1882, 8, str. 1.5. 

— O zachowaniu sie ciałek nerwowych 
w chorych nerwach. (Odbitka z Nowin le- 
karskich). Poznań, nakł. J. K. Żupnń.skie,o-o, 
druk. Fr. ChocieszyAskiepro, 1889, 8 większa, 
str. 4. 

— Zasady racyonalneg^o leczenia nowo- 
tworów złośliwych (raków) i zdolność od- 
działywania tychże, doświadczenie czwarte. 
(Odbitka z Przeglądu lek). Kraków, druk. 
Uniw. Jajr., 1891. 8, str. 6. 

— O zjawiskach klinicznych i zmianach 
;inatomicznych w zwyrodnieniu wtórorzęd- 
ncm rdzenia pacierzowego, na podstawie 
własnych badań. (Odb. z Przeg-lądu lekar.). 
Kraków, druk. Uniw. Jag-,, 1888, 8, str. 23. 

HBUMMM T. I. — O zwyrodnieniu pierwszorzędnem rdze- 
nia pacierzowejro, t. zw. Sclerosis dissemi- 
nata, i jepro objawach klinicznych, wyjątek 
z dzieła pod prasa sie znajduiacejro. (Odbit- 
ka z Przejrladu lekarskieg-o). Kraków, druk, 
Uniw, Jag-,, 1888, 8, str. 30. 

— O zwyrodnieniu skombinowanem rdze- 
nia pacierzowejro, odczyt op-łoszony na zje- 
ździe internistów w Wiesbadenie dnia 10 
kwietnia 1888 r. (Odbitka z Przeg-lado lekar- 
Bkieoro). Kraków, 1888, 8, str. 19. 

— Ob. Cybulski N. (18881 Korczyński Ed. 
(1891), Momidłowski W. (1888), 

ADAMOWICZ Bogusław. Melodye. Mińsk {rub.. 
Filipowicz-Dubowik 1898, 32, str. 86, kop. .50. 

— Poezye, serya I. Warszawa. St. Sadow- 
ski, druk. W. Kaiitza, 1899. 8, str. .56, kop. 50. 

— Trajredya krwi. Kraków, nakł. autora, 
druk. Związkowa, 1897, 8 mała, str, 19, 
kor. 1. 

ADAMOWICZ Ferdyn. Ob. Neugebauer Lud. 
A, (1882\ Szelipra dr. (Szkic bioprraficznv) 
1885, 

ADAMOWICZ Stan. Zarys dziejów polskich 
w pytaniach i odpowiedziach dla dzieci 
(pośw. Maryi z hr. Uruskich księżnej Swia- 
topełk Czetwertyńskiej), Lwów, H. Alten- 
bergr, druk. ?, 1894, 8 mała, str. 184, z 4 
tablicami, kor. 1, 

ADAMSKI Celestyn. Kartki z życia modli- 
twy. Ocenił i rozebrał jeden z zakonnych 
kapłanów. (Przypis: Celestyn Adamski, kar- 
melita trzewiczkowy, ex-8cholastyk jezuita 
Wielkopolanin). Odbitka z Przeprlądu ko- 
ścielnejro*. Poznań, druk. Jarosława Leit- 
prebra, 1890, 8, str. 19, hal. 40. 

— Mowa na nabożeństwie żałobnem za 
duszę śp. Piusa IX. miana w Bołszowcu (pod 
Haliczem). Poznań, nakł. i druk. W. Simona, 
1878. 8. str. 78. 

ADAMSKI J. Bronisława Trentowskiepro Pan- 
teon wiedzy ludzkiej lub pantolojria, ency- 
klopedya wszech nauk i umiejętności, pro- 
pedeutyka powszechna i wielki systemat 
filozofii. Poznań, nakł. dra L. Rzepeckiego, 
druk. i skł. prłów. W. Simona, 1888, 8, str. 
35, fen. 80. 

ADAMSKI Jan K. Dwanaście ogólnych praw 
wszechświata. Poznań, 1876. 

ADAMSKI Josef. Der Oelberg, 6 Fastenbe- 
trachtunjren. Mainz, Kirchheira, 1889, 8, str. 
III i 116, mr. 1-50. 

ADAMSKI JÓŁ Słan. ks. T. J. O charakterze. 
Ijwów. Gubrynowicz i Schmidt, druk. ludo- 
wa, 1900, 8 inała, str. VIII, 77 ł 2 ni. kor. 
1-60. 

ADAMSKI Wojciech dr. Materyały do flory 
W. ks. Poznańskiego. Zebrał w osobną ca- 
łość, wstępem i indeksami opatrzył dr. Bo- 
lesław Erzepki, konserwator zbiorów Po- 

2 10 ADAMSKI — ADYENTIUS. znańskieifo Towarzystwa Przyjaciół Nauk. 
Z portrptem dra W. Adamskieg^o. Poznań, 
druk. Fr. Chocieszyńskiego , 1896, 8, str. 
IX, 58. 

— Z mych notatek. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1898, 8, str. 20. 

— Kilka słów o stosunkacli społecznycłi 
w Polsce od najdawniejszych czasów aż do 
obecnych. Kraków, nakł. W. Adamskie<jo, 
druk. Czasu, 1896, 8, str. 16. 

ADAMY H. Die schlesischen Ortsnamen, 
ihre Entstehung und Bedeuttino-, ein Bild aus 
der Yorzeit. Breslau, Priebatsch, 1887, 8, 
str. III i 76, mr. 2. 

— Toż, aus der Yorzeit. 2 vermehrteund 
verb. Auflage. Tamże, 1889, 8, str. IV i 146, 
mr. 2-50. 

Addenda breviario romano seraphico. Leo- 
poli, 1875. 

Adela R. Tania kuchnia. Książka kuchar- 
ska zawierająca przeszło 2'"Ó przepisów. 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1883, kor. 
1-60. 

Adel. Ob. Błażek O. (in Rchlesien 1894), 
Szymanowski Oswald (Adel in Polen), 
Wrangel Maur. (Adel in Liefland 1881), Za- 
gięli Ig. (Podróż 1894), Zernicki E. (Das pol- 
nische 1900). 

ADELNAU Kreis. Ob. Specialkarte (1883). 

Adiectiva. Ob. Bartanek Joh. 1898. 

Adin, (Die Wahrheit), ob. Inlender Ad. 

— Ludwik Anzengruber. Studyum litera- 
ckie. Kraków, 1896, 12, str. 35, hal. 70. 

ADLER. Wzniesienie myśli do Boga przed 
komunia. Królewiec, Hartung, przed rokiem 
1834, 4. ' 

ADLER Arnim. Ob. Estreicher K. 1883. 

ADLER 6. prof. Das grosspolnische Flei- 
scherffewerk vor 300 Jahren , Darstellung 
und Urkunden. (Odbitka z Zeitschrift der 
histor. Gesellschaft fiir die Provinz Posen). 
Posen. J. Jolowicz, 1895, 8, str. 164, mr. 280. 

ADLOF Fr. Ob. Jahresbericht d. Gymn. 
in Brody 1889. 

Administracya. Ob. Gryf. (1900); Kasparek Fr. 
(Nauka 1897), KorotkiewiczZeno (1883), Ocza- 
powski J. B. (Policyści 1882), Okolski Ant. 
(Wykład prawa adm. 1884), Piłat T. (1880), 
Uwag kilka (polit. 1898). 

Administracyjne ustawy. Ob. Aleksandrowicz 
M. (zbiór. 1880); Koczyński Mich. (Zbiór 
1897/8); Piwocki J. (1897—9); Zinberg J. 
(Mały 1878). 

Administratio (Illustrissima) Diaeceseos Vil- 
nensis, b. m. ł r. (około 1800>, fol. 1 str. 

8 wierszy łacińskich z tłum. na język polski De- 
derki biskupa. 

ADOLFSON H. Klejnoty muzyczne. Wybór 
melodyi z najcelniejszych oper polskich i ob- 
cych oraz najpiękniejszych śpiewów polskich łatwo dla dzieci ułożonych. Zeszyt I— VII, 
nrów 21. Warszawa, 1881, ze-sz. po kop. 75, 
za 7 zesz. rb. 4*50. 

— Kłosy z rodzinnej Niwy. Najpiękniej- 
sze śpiewy i melodye polskie, ułożone jako 
dueta na skrzypce z fortepianem. Warszawa, 
1881, nrów 24, rb. 5. 

Adoracya codzienna Najśw, Sakramentu (od- 
pustowa). Warszawa, Niemiera 1895, 32, str. 
32, kop. 5. 

— za dusze w czyścu cierpiące. Zebrana 
z dzieł Wgo O. A. Tesnifere. Lwów, 1900, 32, 
kop. 50. 

— zadośćczyniaca narodów katolickich 
w połączeniu z 40-godzinnem nabożeństwem 
w Rzymie. Podręcznik członków zawierający 
krótki opis stowarzyszenia i modlitwy za- 
dośćczyniące. Kraków, nakł. stów. adoracyi 
zadośćczyniącej, druk. Czasu, 1892, 8, str. 16. 

Toż, Tamże, 1896, 8, str. 30. 

— Ob. Tesnifere O. A. ks. 1892. 
Adoracye czyli dwanaście godzin klęczenia 

przed Najśw. Sakramentem, przekład z fran- 
cuskiego, wyd. 3cie znacznie pomnożone. 
Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1883, 
16, str. 243 i 1 ni., kop. 50. 

Adres tułaczów polskich do reprezentan- 
tów W. Brytanii y Holandyi za pośredni- 
ctwem Komitetu naród, polsk. podany. (Ty- 
tuł pisany), 29 mai 1839, 8, str. 25. 

Adresse des franzosichen Zentralkomitó fiir 
Polen an die Mitglieder des schweizerischen 
Zentralkomitó fur die Angelegenheiten Po- 
lens. Z daty: Paris, den 17 Juli 1863, 4, 1 
karta. 

Adresowa książka. Ob. Burger Jan (Galicyj- 
ska 1896); Jaworski J ; Reichmann Fr. (Lwów 
1897). 

Adresy. Ob. Baliński Józef (Księga 1899). 

(Adryanopol). Misya i zakład wychowawczy 
ks. Zmartwychwstania pańskiego w Adrya- 
nopolu, sprawozdanie za rok szkolny 1890/91. 
Kraków, nakł. ks. Zmartwychwstania pań- 
skiego w Adryanopolu, druk. Czasu, 1892, 
4, str. 11 i 1 ni. 

— Toż, sprawozdanie za rok szk. 1891/92. 
Kraków i Adryanopol, nakł. ks. Zmartwych- 
wstania, druk. Czasu, 1892, 8, str 11. 

Adryanopol Ob. Smolikowski P 1897. 
Adryatyk. Ob. Gnatowski Jan ks. (Listy 
1891); Staro wiejski F. (1899), 

Adwent, rozmyślania i modły na czas ad- 
wentu oraz święto Narodzenia Pańskiego. 
Warszawa, druk. F. Czerwińskiego i S. Nie- 
miry, 1880, 16, str. 274 i ?, kop. 36. 

ADVENTIUS. Zgasła, poemat liryczny. War- 
szawa, G. Ccntnerszwer, druk. Tow. komand., 
1898, 8, str. 25, z ilustracyami J. Wasil(>w- 
skiego, kop. 30. r ADYOCATEN - AHN. 11 Advocaten. Ob. Beschlusse der yom X. Osterr. 
Advocatentage gewahlten Commission 1899; 
Denkschrift. 1892. 

Advocałur. Ob. Małachowski G. (1897). 

Adwokaci. Memoryał. Ob. Snlig^owski Adolf. 
(O przyg^otowaniu 1887). 

Adwokat polski domowy. Lwów, 1873, 8, 
str. 750. 

— ludowy. Ob. Dąbrowski 1898. 
Adysson. Ób. B. S. (Zbiór). 

AER. Ob. Rzążewski Ad. 
AESOPUS. Ob. Stembach Leon (Fabularum 
1894). 

AESTICAMPIANUS Jan Rhagius. Ob. Bauch 

Gust. (1884). 

Afekta. Ob. Kosiba Ant. (1880). 

Aforyzmy polskie po wypadkach 1875, 1878 
r. Wiodon, druk. L. M. Zamarskiego, 1878, 8. 

— Ob. Lenartowicz 1898; Piast. (Szczepa- 
nowski S. 1898). 

Afrique. Ob. Rogoziński Stefan (Huit annśes 
1893). 

Afryka. Ob. Bełza St.; Czermiński M. ks. 
1890; Finkelhaus Jan (Obrazki 1881); Jacol- 
liot Lud. (Tajemra 1894); Ledochowska M. 
(Niewoln. 1894): Pooche Izvdor (Zwierzęta 
I płody Afryki 1886); Rehniann Ant. (Szki- 
ce 1880, Echa 1884); Rogoziński (Wyprawa 
1886); Sienkiewicz H.(1898); Ylach Jan (Ląd 
afryk. 1883); Załęski (1889). 

AFRYKANIN. Zaida, niewolnica afrykańska, 
dramat w pięciu aktach, przez Afrykanina, 
wolny przekład z niemieckiego (Niewola 
w Afryce, III). Kraków, staraniem Towa- 
rzystwa przeciw niewoli w Afryce, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1889, 8, str. li, 71 i 1 ni. 
hal 80. 

Afrykański niewolnik. Ob. Sóriir Pharim 
D6n Daniel (Pamiętnik 1891). 

AGASSIZ L. Plan stworzenia, odczyty o pod- 
stawach przyrodzonych powinowactwa mię- 
dzy zwierzętami, przekład pomnożony ży- 
ciorysem autora przez K. Jurkiewicza, z 50 
drzewor. w tekście. Warszawa, M. Gliicks- 
berg, 1877, 8. str. XXXVIII, III i 143, kp.90. 

(Agata Św.). Żywot św. Agaty, dziewicy 
i męczenniczkł. Warszawa, druk. F. Czer- 
wińskiego, 1883, 16, str. 15, kop. 21/2. 

Agencye i sub-agencye Tow. Wzajemnych 
Ubezpieczeń w Krakowie w Galicyi z W. 
Księstw. Krakowskiem, na Bukowinie i na 
Szlasku austryackim. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1892, 8, str. 71. 

Agenda dla kościoła ewangelicko-augsbur- 
skiego w Królestwie polskiem, cześć I i II. 
Warszawa, druk. A. Ginsa, 1889 'i 1891, 8, 
str. VII i 288 -j- 1 ni. i 141, rb. 2. — Ob. Manitius G. 1889; Nowowiejski A, 
1894. 

AGiS. Jak usunąć nędzę. Kraków, skl. et. 
G. Gebethnera i Sp., * druk. i nakł. W. L. 
Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 15, hal. 40. 

AGl-WOAJ (Jadwiga). Ck> lepsze, obrazek 
sceniczny w jednej odsłonie. (Odbitka z Do- 
mu polskiego). Poznań, nakł. i druk. Dzien- 
nika pozn., 1888, 16, str. 23, fen. 25. 

— Strofy. Poezye, Łódź, Centnerszwer 
1899, 8, str. 208, rb. 175. 

— Ob. Jadwiga (Dawna powieść 1895). 

AGRARKRISIS. Ob. Skarżyński Witold dr. 
1894. 

Agrarna kryzys. Ob. K. Z. 1886. 

— konferencya. Ob. Krzyżanowski Ad. (Zna- 
czenie 1898). 

— kwestya. Ob. Jasieński Henr. (Stronni- 
ctwo 1879); Koszarski Stef. (Rozwiąż. 1897); 
Krzyżanowski Ad. (Reforma 1897); Nałęcz 
(W kwestyi 1892). 

— reforma. Ob. Piłat T. 1897. 

— sprawa. Ob. Rey M. 1897. 

Agrarne studya. Ob. Krzyżanowski A. 1900. 

Agraryjna polityka. Ob. Kozłowski Włodz. 
(O zadaniach 1889); Milewski J. 1897. 

AGRICOLA Rudolf. Ob. Bauch G. 1892; Ihm. 
Geo. dr. (Der Humanist 1893). 

AGRYPPA Henr. Korneliusz. O szlachetności 
a zacności płci niewieściej, przekład Macieja 
Wierzbięty 1575, wydał dr. Stan. Tomko- 
wicz (Biblioteka pisarzów polskich). Kraków, 
nakł. Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., 
1891, 8, str. 58, hal. 60. 

Ah! te panny en face i z profilu. Warsza- 
wa, druk. Lepperta i Sp., 1896, 16, str. 94, 
z rysunkami w texcie, kop. 25. 

AHN F. dr. Kurs praktyczny nauki języka 

francuskiego, podług metody przerobiła 

Stefania Wechslerowa, część I, dziesiąte wy- 
danie polskie, z dodaniem ustępów do czy- 
tania, najpotrzebniejszych wyrazów i roz- 
mów potocznych. Lwów, nakł. Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. K. Prochaskł w Cie- 
szynie, 1883, 8, str. 2 ni. i 167, kor. 120. 

— Toż, część I, jedenaste wydanie pols., 
z dodaniem ustępów do czytania, najpo- 
trzebniejszych wyrazów i rozmó\*- potocz- 
nych. Lwów, nakł. Sejfartha i Czajkow- 
skiego, druk. K. Prochaskł w CJieszynie, 1890, 
8, str. 2 ni. i 176, opr. kor. 1-60. 

— Cześć I, 12te wyd. polskie. Tamże, 
1896, 8 mała, str. 2 ni. i 178, opr. kor. 160. 

— Nowa metoda praktyczna i łatwa nau- 
czenia się w krótkim czasie jeżyka fran- 
cuskiego, z zastosowaniem do użytku mło- 
dzieży przez B. Lesmana, wyd. 9te popra- 
wione i powiek., kurs I. Warszawa, G. C!entner- 
szwer, drak. A. Ginsa, 1891, 8, itr. 128, kop. 40. 12 AHN — AKCYZOWY. — Toż. Kurs pierwszy, wyd. 13te, popra- 
wione i powiększone. Warszawa, Centner- 
szwer, 1897, S'. str. 128, kop. 40. 

— Toż , kurs pierwszy, wydanie 14te, 
Tamże, 1898, 8, str. 96, kop. 30. 

— Toż, kurs drugi, 1880, 8, str. 114 i XXI, 
kop. 40. 

— Toż, kurs trzeci, wyd. 2, 1875, str. 94, 
8, kop. 40. 

— Praktischer Lehrgang die hebraische 
Sprache auf eine leichtfassliche Weise in 
kiirzester Zeit lesen, verstehen, schreiben u. 

sprechen zu lemen, nach Lehrmethode 

von J. Joseph Goldberger, II Theil. Krakau, 
A. Faust, Druck von Fischer & Deutscher, 
1881, 8, str. 96 i 4 ni. 

AHN AMSZEJEWICZ. Prakticzeskoje i teore- 
ticzeskoje rukowodstwo po metodie .... Prak- 
tłsch-theoretischer Leitfaden nach Ahn's 
Methode zum leichten und schnellen Erler- 
nen der russischer Sprache fiir Deutsche. 
Warschau, Verlag und Druck von A. Gins, 
1878, 8, str. 141. 

— Tenże tvtuł, tamże, 1891, 8 mała, str. 
141, kop. 40.' 

— Praktyczne prawidła nauczenia się w kró- 
tkim czasie języka ruskiego przez Michała 
Amszejewicza, kurs I, wyd. 5te, pomnożone 
i poprawione. Warszawa, nakł. J. Breslauera, 
druk. F. Burzyńskiego, 1880, 8 mała, str. 
131 i 1 iitogr.,* kop. 40. 

— Toż, wyd. szóste pomnożone i popra- 
wione. Warszawa, nakł, J. Breslauera, druk. 
J. Bartmana, 1888, 8 mała, str. 131, kop, 40. 

— Ob. Lesman. Bern. 1880. 
Aida. Ob. Ghislansoni G. 1876. 

AIDE Hamilton. Wycieczka poza Atlantyk, 
powieść na tle amerykańskich obyczajów, 
przekład z angielskiego. (Dodatek do Słowa). 
Warszawa, druk. Noskowskiego, 1893, 8 ma- 
ła, str. 226, kop. 60. 

AJDUKIEWICZ Bronisław. Podręcznik o ubez- 
pieczeniu robotników od wypadków i o ka- 
sach dla chorych do użytku przedsiębiorców, 
pracowników i robotników. Część I : O ubez- 
pieczeniu robotników od wypadków. Lwów, 
nakł. druk. ludowej, 1890, 16, str. 98 i 3 ni., 
kor. 1-20. 

AJDUKIEWICZ Kazim. Die Bodenbearbei- 
tungsgerathe in Bosnien und Herzogowina. 
(Odbitka z Wiener Landwirtschaftliche Zeit- 
tung). Wien, Yerlag von H. K. Hitschmann, 
Druck von C. GeroWs Sohn, 1892, 8, str. 8. 

— O siewnikach. Kraków, nakł. aut., Spół. 
wydaw. pols., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1893, 8, str. 42 i 6 tabl., kor. 3. 

AJDUKIEWICZ Zygm. Ob. Szczepański Alfr. 
(T. Kościuszko 1891). 

AIGREMONT D. Paweł. Królowa złota, po- 
wieść. (Dodatek do Kuryera codziennego). Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1893, 
16. str. 516. 

— Matka i męczennica, powieść , tom 1 
i II. (Dodatek do Kuryera codziennego). 
Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 
1891/92, 16, str. 239 i 408. 

— Bez matki, powieść, przełóż, z franc. 
Helena Szawłowska, t. I i II. Warszawa, 
nakł. A. Pajewskiego, druk. F. Kasprzy- 
kiewicza, 1899, 8, str. 304 i 363, rb. 1. 

AIIWARD G. Awanturnicy, powieść z franc. 
2 tomy. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1879, 
8, str.'276 i 200, rb. 120. 

— Wśród dzikich. Powieść histor., przekł. 
z franc. (Odb. z Biesiady literackiej). 8, str. 
208, kop. 50. 

— Mściciele, powieść, przekład z francus. 
J. B. SI., t. I i II. Warszawa, nakł. i druk. 
A. Pajewskiego, 1881, 8 mała, str. 298 i 1 
ni., 358 i II, rb. 1. 

A-INAJA N. G. Ob. Gawalewicz M. (SUuety 
żeu) 1899. 

Ainowie. Ob. Radliński Ignacy (Słownik 
narzecza 1891). 

AIRAM (Marya) pseudonym Maryi Livery. 

AINSWORTH^ Harrison W. Dwór' Henryka 
VIII, powieść hist., przekł. z ang. 1890, 8, str. 
275, kop. 75. 

AIRY dr. Metoda naturalnego leczenia czyli 
pewna wskazówka do szybkiego i skute- 
cznego leczenia najczęściej pomiędzy ludźmi 
zdarzających się chorób, prostemi i doświad- 
czonemi środkami. Opatrzona wieloma ana- 
tomicznemi rycinami. Opracował dr. Adolf 
Richter. Jedenaste polskie, znacznie popra- 
wione i powiększone wydanie ilustrowane. 
Lipsk, Richtera zakład nakładowy c. k. austr. 
księgarnia nadworna, 1879, 8, 2 tyt. str. 
508,' k. ni. 4. 

AISCHINES (Eschines). Ob. Spr. gimn. w N. 
Sączu 1888. 

Akademia medyko-chirurgiczna wileńska. 
Ob. Bieliński Józef dr. (Stan nauk lekarskich 
1890). 

— Umiej. krak. Ob. Korzeniowski J. 1889; 
Kradzież 1889; Majer J. 1889; Offmański M. 
1897; Pamiętnik 15 letn. działalności 1889; 
Smolka St. 1887—1894; Szujski Józef (Dzie- 
ła I, 7); Tarnowski St. (Sprawozdanie 1887). 

— Zamojska. Ob. Kochanowski J. K. 1899 
—1900. 

Akademicka (sic) epos. Ob. Kosiński L. (El- 
jotka) 1888. 

Akademicki dom. Ob. (W sprawie budowy) 
1890. 

— stan. Ob. Leniek Jan (Kandydaci 1891). 
Akcyza. Ob. Tuleja, Zbiór okólników 1889. 
Akcyzowy podatek. Ob. Gnoiński Jan (Uwa- AKCYZOWE - AKT 18 gi) 1888; Piotrowski Witold (O projekcie 
zmiany) 1890. 

Akcyzowe dochody. Ob. Postanowienia 1899. 

AKERMAN Józef ks. Książka do nabożeń- 
stwa za dusze zmarłych pokutujące w czyś- 
cu, zawierająca: gruntowne nauki wiary, 
objaśnienia o modlitwach, mszach Św., jal- 
mużnach i pobożnych uczynkach za zmar- 
łych, na 30 dni miesiąca rozłożonych, z nle- 
mieckieg'0 przełożył ks. Wal. Serwatowskl, 
wyd. 3cie. Kraków, nakł. 00. Bernardynów, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8, str. 
XIII, 509. 

AKIELEWICZ Mikołaj. Gramatyka jeżyka li- 
tewskiego: Głosownia. Poznań, nakł. Biblio- 
teki kórnickiej, drak. S. Knapowskiego, J. 
K. Żupański, 1890, 8, str. XI i 204, mr. 3. 

— Rzut oka na starożytność narodu li- 
te wskieg-o. Petersburg, tipogr. Suszczyń- 
skago, 1885, 8 mała, str. 49, kop. 40. 

— W sprawie językoznawstwa, list otwar- 
ty do Leonarda Niedżwieckiego. Paryż, druk. 
S. Nieciuńskiego, 1887, 4, str. 7. 

AKIELEWICZ Mik. i KOROTYŃSKI Winc. Jo 

Milestaj Szwiesiausiam Ciesoriuj Alexandruj 
II. Wieszpacziuj Wisos Rosijos. — Jego 
Imperatorskomu Wełyczestwu Alexandru II. 
Samoderżcu Wserossijskomu... (Wiersz po- 
witalny po litewsku z tłomaczeniem rosyj- 
skiem... autor podpisał się: Litowskij kre- 
stjanin). — Najjaśniejsz. Jaho miłości Haspa- 
daru Imperatoru Aleksandra Mikołajewiczu 
Pieśnią z pakłonam ad litowsko-i-usinskai mu- 
życkai hramady, spisaw Winceś Korotyński. 
(Wiersz powitalny po białorusku). Wilno, 
w typografłi Osypa Zawadzkago, 1858, 4, 
str. 11. 

Akkumulatory. Ob. Elbs Karol 1897. 

Akolici. Ob. Nowowiejski A. ks. 1893. 

AKSAKOW Nikołaj. Ludwig Kondratowicz 
(Wł. Syrokomla), opyt charaktieristiki. Mo- 
skwa, tip. Pogodinoj, 1880, 8, str. 44. 

AKSAKOW 8. I. Polskij wupros i zapadno- 
russkoje dieło, Jewriejskij wopros, 1860 — 1886, 
statii iz Dnia, Moskwy, Moskwicza i Rusi, 
łzdanije 2je impier. publ. biblioteki. Peters- 
burg, 1899, 8, str. 579, rb. 2. 

— Połnoje sobranije soczinienij, III. Mo- 
skwa, 1886, 8, str. 851, rb. 150. 

(Kwestya polska; Ruś zachodnia). 

— Ob. Zdziechowski M. (Karowski Wł.) 
1899. 

Akt adoracyi w każdej godzinie dnia i no- 
ry odmawiany w kaplicy Franciszkanek 
Najśw. Sakramentu w Granowie. Poznań, 
drak. T. H. Daszkiewicza, 1871, 12, k. 2. 

— fundacyi XXXIII sali sierót imienia dra 
Tomasza Kitowskiego w domu schronienia 
towarzystwa dobroczynności w Krakowie. 
Kraków, druk. (Jzasu, 1885, 8, str. 12. — fundacyjny domu dla » Przyjaźni kra- 
kowskiej* przy ul. Św. Tomasza pod 1. 37, 
B. m. dr. Kraków, 1899, fol. kart. 3. 

— oddania parafii w opiekę Najśw. Marjń 
Pannie w czasie missyi. Kraków, nakł. XX. 
Missyonarzy, druk. A. Słomskiego, 1896, 
8, str. 4. 

— ofiarowania codziennego porannego. 
Kraków, druk. Związkowa, 1895, 8, 1 karta. 

— oskarżenia przeciw Oldze Hrabarowej 
i towarz3'szom o zbrodnię zdrady stanu (po 
polsku i po niemiecku. — Dodatek do nru 
132 Gazety lwowskiej). Lwów, druk. Gazety 
lwowskiej, 1882, fol. wielkie, str. 19. 

— oskarżenia: O. k. prokuratorya pań- 
stwa w Wadowicach oskarża: 1. Jak. Klaus- 
nera .. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1889, fol. 
str. 197 i 1 ni. 

— oskarżenia w sprawie zbrodni oszustwa 
i sprzeniewierzenia, popełnionych w galicyj- 
skiej Kasie oszczędności we Lwowie. (Doda- 
tek do Gazety lwowskiej, Czasu i Reformy). 
Lwów, I związkowa driik., 3 października 
1899, fol. królewskie, str. ni. 4. 

(Przeciw Zimie, Szczepanowskiemu, P\ir- 
manowej, Wędrychowskiemu, Ziołeckiemu 
i Karpińskiemu). 

— otwarcia Collegium novum Uniwersy- 
tetu Jagiellońskiego w Krakowie d. 14 czerw- 
ca 1887 r. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 
4, str. 4 ni. (Po łacinie i po polskujT 

— Nowy prześladowania języka polskiego 
na Litwie. (Odbitka z Czasu)*. Kraków, druk. 
Czasu, 1893, 8 mała, str. 3. 

— poświęcenia się najśw. Sercu Jezuso- 
wemu, w dzień 16 czerwca 1875 Lwów 1875. 

— (Na) uroczysty uczniów szkoły obwód. 
Łowickiej w d. 30 lipca r. 1831 odbyć się 
mający Inspektor tejże szkoły ma zaszczyt 
zapraszać. B. w. m. dr. k. 2. 

— uroczysty szkoły Łowickiej, 1835—6. 
B. w. m. dr. 

— uroczysty zakończenia rocznego biegu 
nauk w szkole obwodowej w Opolu odbę- 
dzie się dnia 18/30 czerwca 1842 roku, na 
który władze rządowe, rodziców i opieku- 
nów uczącej się młodzieży inspektor teyże 
szkoły imieniem całego zgromadzenia nau- 
czycielskiego zaprasza. Lublin, druk. rządo- 
wa, 1842, 4, str. 7. 

— uroczysty zakończenia rocznego biegu 
nauk, w szkole wyższej realnej w Kielcach 
odbędzie się dn. 15/27 czerwca 1848 roku na 
który władze rządowe , tudzież rodziców 
i opiekunów uczącej się młodzieży inspektor 
tejże szkoły imieniem zgromadzenia nau- 
czycielskiego zaprasza, 8, str. 8. 

— Toż za rok 1851, 4, str. 8. 

— Toż za rok 1852, 4, str. 8. 

— Toż za rok 1853, ^ str, 7. 14 AKT - AKtA. — uroczysty zakończenia roc2aiego biegu 
nauk w szkole wyższej realnej w Kielcach 
odbędzie się dnia 14/26 czerwca 1854 roku, 
na który władze rządowe tudzież rodziców 
i opiekunów uczącej się młodzieży inspektor 
tejże szkol}' imieniem zgromadzenia nau- 
czycielskiego zaprasza. 4, str. 8. 

— uroczysty zakończenia rocznego biegu 
nauk w gimnazyum Warszawskiem przy ul. 
Leszno odbędzie się dnia 28 lipca 1834 roku 
Av sali Pałacu Działyńskich, na który bła- 
dze rządowe, tudzież rodziców i opiekunów 
uczącey się młodzieży dyrektor tegoż gim- 
nazyum zaprasza. Warszawa, 1834, 4, str. 8. 

— Toż z r. 1835, 4, str. 8. 

— Toż z r. 1836, 4, str. 11. Tamże. 

— Toż z r. 1837, 4, str. 7. Tamże. 

— założenia gromady rewolucyjnej ludu 
polskiego mającej na celu wywołanie i urzą- 
dzenie powstania powszechnego przeciw 
wszelkiemu ciemięztwu. Z daty: Londyn d. 
25 września 1856, 8, b m. dr. 2 karty. (Podpi- 
sano: Prezydujący z kolei: Józef Radzikow- 
ski, sekretarz gromady Jan Kryński). 

— drugiego walnego zebrania ligi polskiej, 
które się odbyło w Poznaniu dnia 12 kwie- 
tnia 1850 r. Poznań, druk. N. Kamieńskiego 
i Sp., 1850, 4, str. 67 i dodatek drugi str. 12. 

— złożony i wmurowany w fundamenta 
szkoły polskiej w Białej dnia 27 lipca 1897 
r. (po polsku i po łacinie^. Kraków, druk. 
związkowa, 1897, fol. królewskie, arkusz roz- 
łożony. 

— (Godicznyi) Imperatorskago Warszaw- 
skaho uniwersiteta 30 awgusta 1879 goda. 
Warszawa, tłpogr. Iwana Noskowskago, 1879, 
4 mała, 1 tyt., str. 20, 80, 50. 

Akta filozoficzno-teologiczne o nieomylnem 
pojmowaniu Boga wszechmogącego w trójcy 
Św. jedynego i kościoła, testamentem Jezu- 
sa Chrystusa ustanowionego. Kraków, nakł. 
i druk. W. L. Anczvca i Sp., 1893, 8, 
str. 22. 

— grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczy- 
pospolitej polskiej z archiwum tak zwa- 
nego bernardyńskiego we Lwowie, wskutek 
fundacyi ś. p. Aleksandra hr. Stadnickiego 
wydane staraniem Wydziału krajów, (przez 
Ksaw. Liskego), t. VIII. Lwów, Seyfarth i Czaj- 
kowski, I związkowa druk., 1880, 4 większa, 
str. VI, 351 i i ni., kor. 10. 

— Toż, t. IX. Tamże, 1883, 4, str. VI 
i 339, kor. 10. 

— Toż, t. X. Tamże, 1884, 4, str. VI, 1 ni., 
542 i 1 ni., kor. 1520. 

(Spis oblat zawartych w aktach grodu i ziemstwa 
lwowskiego). 

— Toż, t. XI. Tamże, 1886, 4, str. XXV 
i 5«7, kor. 16. 

(Najdawniejsze zapiski sądów sanockich, U83/1462). — Toż, t. XII. Tamże, 1887, 4, str. XIV 
i 551, kor. 18. 

— Toż, t. XIII. Tamże, 1888, 4, str. XIV, 
729 i 2 ni., kor. 20. 

— Toż, t. XIV: Najdawniejsze zapiski sa- 
dów lwowskich, 1440—1456. Tamże, 1889, 4 
większa, str. XVII, 2 ni. i 635, kor. 18. 

— Toż, t. XV. Tamże, 1891, 4, str. XIII 
i 720, kor. 20. 

(Na str. 575—720: Inde.xy , ułożyt Joach. S. Fraenkel). 

— Toż, t. XVI, 1894. Tamże, 4, str. XVIII, 
581, kor. 16-30. 

— Ob. Balzer Oswald 1882; Callier E. 
1889; Karwowski St. 1891; Liske Xaw. 1880. 

— historyczne do objaśnienia rzeczy pol- 
skich służące : Wydawane przez Akad. Umiej, 
w KrakoWie, (Spół. Wyd. polsk.), t. I. Epi- 
stolarum libri Andreae Zebrzydowski episc. 
Vlad. et CracoYiensis (1548 -1553). Edid. dr. 
W. Wisłocki, 1878, 8 duża, str. XXXI 1 i 578, 
kor. 10. 

— T. II, część I. Pism do wieku i spraw 
Jana Sobieskiego, wvdał F. Kluczycki (1629 
—1671), 1880, 8 duża,"'str. L i 1—750, kor. 10. 

— T. II, cześć II, (1672—1774) wyd. Klu- 
czycki, 1881, *8 duża, str. XXXIX i 751— 
1666, kor. 10. 

— T. III. Archiwum spraw zagranicznych 
franc. do dziejów Jana III, (1674—1677), 
opracował dr. Waliszewski, t. I, 1879, 8 du- 
ża, str. XXVIII i 546, kor. 10. 

— T. IV. Kardynała Hozyusza Korespon 
dencye (1525—1550). T. I, wydał dr. Hipler 
i dr. Zakrzewski, 1879, 8 duża, str. LII, 
CLXIX i 476, z 1 heliograwurą, kor. 10. 

— T. V. Archiwum spraw zagranicznych 
franc. do dziejów Jana III, (1674—1677), t. 
II, wydał dr. Waliszewski, 1881, 8 duża, str. 
495, kor. 10. 

— T. VI. Akta do dziejów króla Jana III, 
sprawy roku 1683, a osobliwie wyprawy 
wiedeńskiej wyjaśniające, wvd. Klucz}' cki, 
1884, 8 duża, s"^tr. XXXII i 704 z 8 podobi- 
znami, kor. 10. 

— T. VII. Archiwum spraw zagrań, franc. 
do dziejów Jana III (1680—1683), t. III, 
Avyd. dr. Waliszewski, 1884, 8 duża, str. 
423, kor. 10. 

— T. VIII, zeszyt 1. Prawa, przywileje 
i statuta m. Krakowa, t. I, zeszyt 1, (1507 — 
1586), 1885, 8 duża, str. XXXVII i 1—624, 
kor. 10. 

— T. VIII, zeszyt 2. Toż, zeszyt 2 (1507 
—1566), 1885, 8 duża, str. XXII i" 625-1204, 
kor. 10. 

— T. IX. Kardynała Hozyusza Korespon- 
dencye, t. II, cześć 1, 1551—1558, 1886, 8 
duża", str. XCII i' 1—520, kor. 10. 

— T. IX, toż, część 2, str. 521—1119, kor. 10. r AKTA - ALBERT. 16 — T. X. Tranda sejmików ziemi Dobrzyń- 
skiej, 1887, 8 duża, str. 466, kor. 10. 

— T. XT. Sprawy wojenne Stefana Bato- 
rejro. Dvarvu8Ke, relacve. Ii8tv. akta ?. 1576 
-1582. 1887, 8, str. XXXI i 430, kor. 6. 

— T. XTT, C7eA<^l. Prawjł, przywileje i Bta- 
tnta m. Krakowa (1.507— 179.5\ t. II, zesz. 1, 
1890, 8 duża, str. LII i .597, kor. 10. 

— T. XTI, c.7e^r 2. Toż. t. TT, zesz. 9, 

1892, 8 duża, str. XXV i .598—110.5, kor. 10. 

— rejenłalne. <^b- Maslakiewicz D. 1886. 
Aktienindossament. Zob. Kostaneeki A. 1900. 

Aktor. Zrłb. Borkowski E. 1899; Windakie- 
wicz S. 1893. 

Aktor na urlopie. Obrazek humorv8tyczno- 
satyryczny w 2 aktach. Poznań, 1860, hal. 60. 

Aktorska sztuka. Ob. Mikulski J. 1898. 

Akty bojażni, skruchy, nadziei i miłości. 
Tarnów, 1889, kop. 15.' 

— dwa. Ob. Chodźko M. 184,5. 

— g^iawnagro litowskasro tribunala fAkty 
izdawajemyje wilenskoju archieograficzes- 
ko]u kommissiejn, t. XIT). Wilna, 1883, 4, str. 
XL, 651 i 67. 

— izdawajemvje wilenskoju archieografi- 
czeskoju Komiflsieju, t. XTTI:Aktv p^^ławnasro 
Htowskag^o Tribunala. Wilna, 1886, 4, str. 492. 

— kasajuszczije sia groroda Wilnv. Wilno, 

1893, 4, str. CCXVT i 668, 3 rb. 

— otnosłaszczije sia k istorii Jużnoj i Za- 
padnoj Rosii, sobrannyje i izdannvje Arche- 
oorraficzeskoju Komissijeju, tom tretij (1638 
—16.57) (Chmielnicka sro dieła). Sanktpeter- 
burg:, w typoorrafii P. A. Kulisza, 1861, 4 
maj., k. n! 3, str. 604, 134, 22. 

— otnosiaszczije sia k istorii Jużnoj i Za- 
padnoj Rossii, sobrannyje i izdannvie Archi- 
eogrrafiezoskoju Komissieju, tom XII, 1675— 
1676. PetersburjT, 1882, 4, str. 4 ni., 874 i 15. 

— otnosiaszczije sia k istorii bywszoj 
cholmskoj eparchii. Wilno, 1892, 4, str. 
CI.XXVI i 405. rb. 2. 

— ruskije. Ob. Barsukow A. 1894. 
Akuszerki. Ob. Cred6 C. (Badanie) 1893; 

I^opold G. (Badanie) 1893; Rojrowlcz I. 
(Kilka) 1884: Rundo H. (Badanie) 1893; 
Strnjnowski E. (Uwapi) 1891. 

AKWINU (z) Tomasi św. Wykład składu 
apostolskiego, ułamek mów i kazań, z ła- 
cińskieoro przełożył na jeżyk polski ks. T. 
K. Poznań, nakł. tłómacza, druk. .J. Leit- 
-ebra, 1884, 8, str. 64, fen. .50. 

ALACOOUE. Browiarzyk Najśw. Serca Pana 
Jeztiaa. Godzinki na każdy dzień tygodnia 
i modlitwy podczas Mszy Św. wyjęte z ży- 
cia i pism autent. bł. Maryi Małprorzaty Ala- 
('oqne. Dla mężczyzn. Kraków, druk. Czasu, 
1887, 8, str. XXIV, 168, hal. 40, opr. hal. 60. — Uwa^ krótkie na mieeii|e paMziernik 
o życiu i cnotach bł. Maryi Małgorzaty Ala- 
coque, zakonnicy Nawiedzenia N. Maryi P., 
Wizytki, której P. Jezus objawił nabożeń- 
stwo do Najśw. serca swego, tłómaczone 
z franc. (matce M. KI. M. Grossfeld prace te 
ofiarują dzieci A. i T. W. L.). Kraków, nakł. 
Wizytek, druk. Czasu, 1887, 32, str. 128. 

ALADEL 0. Cudowny medalik Niepok. po- 
częcia N. M. Panny, początek, jego rozpow- 
szechnienie, skutki i cuda. Warszawa, druk. 
St. Niomiery, 1896, 16, str. 222 i II, kop. 30. 

ALARCON Pedro Antonio de. Dziecię globu. 
Nowoja, przekład z oryginału hiszpańskiego. 
Warszawa, nakł. Rcdakcvi Tvgod. ilustrow., 
druk. J. Ungra, 1884, 8, str. "176. (Dodatek 
do Tygod. ilustrowanego). 

— Kapitan Gadzina, studyum z natury, 
przekład z hiszpańskiego. (Dodatek do Kło- 
sów). Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887, 
8, str. 72. 

— Zgorszenie, powieść, przekład z hiszp. 
(Dod. do Kłosów). Tamże, 1884, 8, str. 270. 

Albania. Ob. Beck (Plantae) 1888; Czermiń- 
ski M. 1893: Jabłonowski W. dr. (Listy) 1889; 
Makuszer W. (Istoriczoskaja razYskanija) 
187D; Pap^ J. 1899. 

ALBARRAN dr. prof. & MOTZ B. dr. Bada- 
nia kliniczne wyników obustronnego trze- 
bienia Av przypadkach przerostu gruczołu 
krokowego. (Z kliniki chorób dróg moczo- 
wych prof. Guyona w Paryżu. — Odbitka 
z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1898, 8, str. 11. 

— Wpływ zabiegów, wykonywanych w za- 
kresie narządu płciowego zewnętrznego na 
gruczoł krokowv u zwierząt. (Z kliniki itd. 
j. w.). Tamże, 1898, str. .5. " 

AL BEKRI. Ob. Łebiński W. 1886; Pieko- 
siński F. 1900. 

ALBERGHETTI Federico. La spedizione deglo 
Italiani in Polonia nel 1863. Ricordo storico. 
Bergamo, typogr. Pagnoncelli, 1863, 8, str. 
XVIII 68. 

ALBERS Bruno o. s. B. Die Culmer Reform. 
Berneńskie Studien und Mittheilungcn aus 
dem Benedictiner- und Cistercienser-Orden 
w t. XV z r. 1894, 8, str. 383-407. 

— Zur Geschichte des Benedictiner-Ordens 
in Polen. Tamże, w zeszycie II z r. 1894, 8, 
str. 194—232. 

Albert błogost. Reguła pierwotna zakonu 
Njtjświctszcj Maryi Panny z Góry Karmelu 
dana przez błogosł. Alberta, Patryarchę Je- 
rozolimskiego a potwierdzona przez Inno- 
centego IV. Kraków, druk. Czasu, 1898, 8, 
str. 15 

ALBERT brat Przewodnik większy do re- 
guły Ulgo zakonu św. Franciszka serafic. 
Kraków, nakład, autora, druk. <'zasu, 1888, 
16, str. XXXIX i 381, kor. 3. 16 ALBERT — ALBUM. — Sprawozdanie Braci ITT zalconn św. 
Franciszlca z ich rocznej posłuffi ubog^im na 
Kazimierzu. Kraltów, nakł. Braci, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1890, VIII, str. 7. 

— Ob. Kąt (nieznany) 1894. 

ALBERTI Conrad. Die Schule des Rednerg, 
ein prfiktisches Handbuch der Beredtsam- 
keit in Musterstucken. Leipzigr, O. Wig^and, 
1890, 8, str. VIII i 3fi4. 

Na str. 169—170: Peter Skarga; str. 170— 
186: Peter Skarg'a's dritte Reichstag-spredig-t: 
Voni lYieden im Hause, Deutsch von Ra- 
phael Loewenfeld. 

ALBERTI K. Ob. Yonge Karolina (Rycerz 
z Lynwoodu) 1893. 

ALBERTI Stanisław. O działaniu bezwodnika 
kwasu ftaloweg-o na hydrazobenzol, ; Odbitka 
z t. XIX Rozpraw Wydziału matem. -przyr. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniwer. 
Jag., 1889, 8, str. 8. 

— Sprawozdanie cłiemika miejskiegro kra- 
kowskiego z czynności za r. 1890. (Odbitka 
z Przewodnika liig-ienicznegro^. Kraków, nakł. 
Towarz. opieki zdrowia, druk. W. Korne- 
ckiego, 1891, 8, str. 8 i 1 ni. 

— Toż, z czynności za r. 1892. (Odbitka 
z Przewodnika higienicznego^ Tamże, 1893, 
8, str. 12. 

— Sprawozdanie z rozbioru chemicznego 
wód gruntowych. Kraków, nakł. gminy m. 
Krakowa, druk. Związkowa. 1897, 8, str. 18. 

— V7iadomości z chemii dla szkół wydzia- 
łowych. Lwów, nakł. i druk. Zakładu naro- 
dowegu im. Ossolińskich, 1894, 8, str. 78, 
hal. 60. 

ALBERTRANDY. De musis, dissertatio lecta 
in publico consensu Societatis Litterariae 
Varsaviensis ab uno in eandem societatem 
cooptato Nonis Decembribus A. R. S., 1801. 
Ab authore e polonico latine reddita. Var8a- 
viae praeaidum permissu anno 1801. Typis 
J. C. G. Ragoerii, Veteri in Urbe nr. 52, 8, 
str. 56. 

ALBRECHT, Herzog v. Preussen. Ob. Hase 
Karol Alfr. 1879; Joachim Erich. (Politik) 
1892; Lohmeyer K. 1890; Tschabert P. 1894. 

ALBRECHT II rzymski król. Ob. Lewicki 
A. prof. (Przymierze 1898). 

ALBRIECHt!^ Ob. Lubowicz M. Albriecht 
1885. 

Album artystyczne, rok 1887 zeszyt 1—2. 
Kraków, nakł. Towarzystwa przyjaciół sztuk 
pięknych , druk. Czasu i W. L. Anczvca 
i Sp., 1888, fol., str. 15, z 5 rycinami J. Fa- 
łata, J. Matejki, K. Pochwalskiego, M. Po- 
ciechy i P. Stachiewicza. 

— biograficzne zasłużonych Polaków i Po- 
lek wieku XIX. (Wychodziło zeszytami od 
r. 1898). T. I i II. Warszawa, nakł.^Kuryera 
niedzielnego, druk. P. Laskauera i W. Ba- I bickiego, 1901 i 1903, str. IV, 496 i 3 ni. 
I z 29 portretami -f str. 533 i 3 ni. z 31 portr., 
i rb. 25. 

— koła literackiego dla Zagrzebia. Lwów, 
1881, nakł. koła literackiego, druk. I związ- 
kowa, 8, str. VIII 164, kor. 2-40. 

— Koła artystyczno-literackiego, 1683— 
1883: Pamiątka dwóchsetnej rocznicy oswo- 
bodzenia Wiednia, wydana przez koło arty- 
styczno-literackie w Krakowie. Kraków, ii- 
togr. A. Prószyńskiego, C. Angerer w Wie- 
dniu, druk. Czasu, 1883, 4 podłużne, 21 ry- 
cin i str. 1 tekstu, kor. 8. 

— współczesnych malarzy polskich i ob- 
cych. Lipsk i Wiedeń , nakł. Fr. Bondy, 
druk. W. Steina w Wiedniu, 1884-1886, fo- 
lio, 2 k. ni., str. 92 tekstu i CXXI stron ry- 
cin, zesz. o 4 ryc. mr. 1. 

Jest też wydanie Bondy »Album malarzy 
polskichc, folio duże, ryc. 24, bez tekstu 
i bez daty. 

— muzeum rzemiosł i sztuki stosowanej 
w Warszawie, zesz. I: Wyroby z drzewa. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. ?, 1897, 
fol., str. 2 ni., z 6 tablicami, rb. 3. 

— Ojcowa: Ojców, zakład hidropatyczny 
i stacya klimatyczna. Kraków, nakł. Zakła- 
du hidrop. w Ojcowie, druk. W. Ij. Ancz,yca 
i Sp., 1895, 8 poprzeczna, str. 8, z 16 ryci- 
nami, kor. 1'20. 

— pieniędzy papierowych polskich z roku 
1794 z historycznem podaniem. Pamiątka 
100-letniej rocznicy powstania Kościuszkow- 
skiego 1794 — 1894. Cena egzemplarza 24 hal. 
Czysty dochód ze sprzedaży przeznacza się 
dla Towarzystw >Szkoły ludowej*. Lwów, 
nakł. Jana Litwińskiego, właśc. kraj. Insty- 
tutu ogłoszeń we Lwowie, druk. W. A. Szyj- 
kowskiego, 1894, 8, str. 16, faksimilów pie- 
niędzy pap. polskich 8. 

— przyjacielska pamiątka. Zajmij się so- 
bą dla mnie. (Książka do wklejania foto- 
grafii i wpisywania autografów pamiątko- 
wych). Warszawa, Gebethner i Wolff, 1892, 
w ozd. opr. rb. 2. 

— współczesnych poetów polskich, wydał 
Jan Kasprowicz, t. I i II. Lwów, Księg. Pol- 
ska, 16, str. 1076, rb. 3, opr. rb. 4 50! 

— Pompei. Warszawa, nakł. redak. Wieku, 
di-uk. S. Sikorskiego, 1896, fol. król., str. 4 
ni., z 25 tabl. W teczce rb. 6. 

— portretów, rycin i widoków, odnoszą- 
cych się do konstytucyi 3go maja, zesz. 1. 
Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, druk. Cza- 
su, 1891, 8, kart. ni. 21, kor. 1-60. 

— posłów polskich na sejmie pruskim 
i parlamencie niemieckim od 1873 do 1876 
roku. Portrety rysowane przez F. Tegazzo, 
cięte w drzeworytni warszawskiej. Toruń, 
nakł. księg. Nowej (W. Małecki), druk. J. ALBUM — ALEXANDER. 17 Baszczyńskiego, 1877, 8, zesz. 1—3, str. 95 
i 3 portrety. (Całość miała wyjść w 10 zesz.). 

— teatralne, rocznik I 1896/97, poświę- 
cony sprawom teatralnym i artystycznym, 
tom' I i II. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1897, 4, z rysunkami i ogłoszeniami, t. I, str. 
96 i XXXII, t. II, str. 94 i od XXXIII— 
LXXXVIII, rb. 3-50. 

— wojska polskiego z czasów Księstwa 
warszawskiego r. 1807 — 1815, wraz z krót- 
kim rysem historycznym. Poznań, litogr. T. 
Szulca, 1888, 4, 11 tablic kolor., mr. 1-25. 

— studiosorum Uniyersitatis Cracoviensis, 
fasciculus I et II (ab anno 1434 ad annum 
1489). CracoYiae, G. Gebethner i Sp., 1887, 8, 
str. IV i 294, z 8 tabl. litograf, podobizn, 
kor. 5. 

Zeszyt I wydał r. 1883 Zegota Pauli, zesz. II ogłosił 
B<ole8ław U(l&now8ki). 

— Toż, t. II (1490—1551). Tamże, Spółka 
wyd. pols., 1892, 8, str. 347, kor. 7. 

— aus Anlass der 1050-jahrigen Feier der 
Griindung der Stadt Teschen. Pamiętnik 
z powodu 1050-letniej uroczystości założenia 
miasta Cieszyna. Cieszyn, nakł. i druk. Kar. 
Prochaski, 1860, 8, str."^ 103. (Po niemiecku 
i po polsku). 

— Ob. Bełza Wł. (Pamiet. Mickiewicza 
1898); Boretti A. E. (Widoków 1894); Bułha- 
kow T. (Obraz Siemiradzkiego 1891); Chmiel 
A. (Studios. Un. Crac. 1892); Demby Stefan 
1898; Erzepki B. (Zabyt. pozn. 1893); Ko- 
strzewski Fr. 1893; Kozłowski Kaz. (Wojna 
1886); Marconi (Architekt 1894—6); Mickie- 
wicz A. 1898; Pauli Ż. (Studios. 1883); Piąt- 
kowski H. (Sztuki 1899); (Pisarzy pols. 1898); 
Siemiradzki 1891; Sienkiewicz H. (jubileu- 
szowe 1898); Sygietyński A. (Gierymskich 
1886); Szlezygier J. (Pieśni 1889). 

Albumik teatralny 1902/3 r. Warszawa, 
druk. Lepperta i Śp., 1902, 8 poprzeczna, 
str. VII, 128 i VII, z rycinami i ogłoszeniami, 
opr. kop. 50. 

AIcts. Ob. (Marya z Łosiów baron. Hage- 

nowa). 

Alcestyt. Ob. Wecie wski Z. 1888. 

ALCOTT L. M. Pięć ciotek i siedmiu ku- 
zynów Elżuni, z angielskiego przekład W. 
Nitmanowej (Biblioteczka Małego światka, 
t. XI). Lwów, nakł. Małego światka, druk. 
Dziennika polskiego, 1897, 16, str. 223, opr. 
kor. 1-60. 

— Dobre żony. Powieść autorki » Małych 
kobietek*. Przekład z angielskiego Zofii Gra- 
bowskiej. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1876, 8, str. 443. 

ALCYATA Jan. Ob. Korespondencya 1846. 

ALDANY Bernard. Wyprawa na Węgry 
Bernarda Aldany, generała kawaleryi* hi- 
szpańskiej, w latach 1548 — 1566, przetłóma- iiauMMnA T. czył i wydał z oryginału hiszpańskiego ks. 
Feliks Różański, dyr. król. bibl, w Eskury- 
alu. (Odbitka z Przeglądu polskiego). Kra- 
ków, druk. Czasu, 1881* (1882), 8, str. 162. 

ALDONA. Pieśni kobiety. Warszawa, Du- 
bowski i Gajewski, druk. Tow. komand., 
1898, 8 mała, str. 48, kop. 40. 

ALECHEM Szalum. Muzykant, romans z ży- 
cia żydowskiego, tłómaczył z żargonu Hen- 
ryk Lew. Warszawa, nakł. H. Ck)hna, J. Fi- 
scher, druk. Lepperta i Sp., 1900, 16, str. 
139 i 1 ni., kop. 50. 

Alegał do sprawozdania Wydziału krajo- 
wego z dnia 10 grudnia 1886, L. 72.887. 
Sprawozdanie Dyrekcyi krajowej średniej 
szkoły rolniczej w Czernichowie z r. 1885/6 
nadesłane dnia 17 grudnia 1886. Lwów, 
druk. I. związkowa, 1887, 4, 41. 

Alegata do sprawozdań stenograficznych 
z trzeciej sesyi czwartego peryodu sejmu 
krajowego królestwa Galicyi i' Lodoineryi 
wraz zWielkiem ks. Krakowskiem z r. 188Ó. 
(Przytem) Index tych Alegatów, 4, I t. Aleg. 
1-17, II t. Aleg. '18-171. 

Aleksander Jagiellończyk. Ob. Pawiński A. 
1897. 

ALEXANDER mrs. Mamona, powieść, prze- 
kład z angielskiego. (Dodatek do Bluszczu). 
Warszawa, druk. O. Orgelbranda synów, 
1894, 8, str. 256. 

— O własnych siłach. Tłómaczenie z an- 
gielskiego. Część pierwsza. (Biblioteka naj- 
nowszych powieści i nowel t. 18). Lwów, 
druk. narodowa, St. Maniecki i Sp., 8 mniej- 
sza, str. 135, hal. 60. 

— Część druga. Tamże, t. 19, 1900, hal. 60. 

— Wybór Aliny, powieść, tiómaczona z an- 
gielskiego przez H. J. B. (Dodatek do Blu- 
szczu). Warszawa, M. Gliicksberg, 1888, 8, 
str. 299. 

ALEXANDER I. Constituzione del Reyno di 
Polonia del anno 1815. Milano, imp. Sonzo- 
gno & Co, 1816, 8, str. 22. 

— Ukaz Jego Imperatorskiej Mości, tłó- 
maczenie z rossyjskiego. (Dotyczy porządku 
w sądach świeckich przj' sprawach o ma- 
jątki funduszowe . B. m. dr. 1810, folio, 
1 karta. 

— Ukaz o przeznaczeniu Uniatom termi- 
nu na powrót z łacińskiego do swojego 
obrządku z daty 18 Augusta 1810 r. Tłó- 
maczenie z rosyjskiego, b. m. dr., folio, 1 
karta. 

— Ukaz Imperatorskiej Mości Samowładcy 
całey Rossyi z Białostockiego obwodowego 
Rządu. (Dotyczy handlu zbożem i wiktua- 
łami w mieście Białymstoku i okolicy). Data 
20 Octobra 1810 r.,'b. m. dr., folio, str. 6. 

Po rosyjsku i po polsku. 

— (Ukaz) o Towarzystwie izraelskich 

3 18 ALEXANDER - ALEXANDROWICZ. chrześcian i komitecie opiekuństwa dla togo 
ustanowionym. Peter8bur}>-, typogr. Krają, 
1817, 8, str. 19. 

— Ukaz Jego Imperatorskiej Mości Sa- 
mowladzcy Wszecti Rosyi, od senatu rzą- 
dzącego, J. W. Hornowi rzeczywistemu radcy 
stanu, gubernatorowi cywilnemu wileńskie- 
mu i kawalerowi. B. m. i r. 1825, folio, 
2 ark. 

Odnosi się do dezerterów. 

— I. Ustawy o edukacyi: dla Żydów. Pe- 
tersburg, decembra 9 dnia, 1804 r. B. m. dr., 
folio, 10 k. ni. 

— Wypis z protokołu sekretaryatu stanu 
królestwa polskiego. My z Bożej Łaski Ale- 
ksander I. cesarz Wszech Rosyi, Król Polski 
etc. (Postanowienia w sprawie opieki rządu 
nad duchowieństwem rzvm. kat. w Król. 
polsk.). B. m. dr. 1818, 8,''s. 22. 

— Hołd błogosławionym cieniom wieko- 
pomney pamięci Aleksandra I Ces. W. R. 
Kr. P. oyca i dobroczyńcy ludów na uczcze- 
nie rocznicy jego śmierci (wiersz). Płock, 
1827, 4, k. 4. 

— Myśli żaiobne samotnego starca na 
zgon wiekopomnej pamięci Nay. Alexandra 
I. Ces. W. R. i Kr. pol., 4, str. 8. 

— Do Nayiaśniejszego Alexandra I. Im- 
peratora i Siamowładcy Wszech Rossyi etc. 
Przy złożeniu hołdowniczey przysięgi od du- 
chownego i świeckiego stanu, obywatelstwa 
i poddaństwa w dniu narodzenia Jego Im- 
peratorekiey Mości 12/24 miesiąca grudnia 
roku 1807 w Drohiczynie, 4, k. 2. 

— Nayiaśniejszemu Naypotężnieyszemu 
Imperatorowi Wszech Rossyi, Nay łaskaw- 
szemu opiekunowi nauk y uczonych Ale- 
xandrowi I. w dniu uroczystey pamiątki 
Jego urodzin wiernie Mu poddane zgroma- 
dzenie XX. Dominikanów Grodzieńskich 
hołd i literacką ofiarę poświęca. — Oda. 
R. 1813, miesiąca grudnia dnia 12 w Grod- 
nie, 4, k. 4. 

— Trauersang zur Gedachtnissfeyer Sr. 
Majestat Alexanders des Isten Kaisers von 
Russland und Konigs von Polen, glorreichen 
Andenkens in der evangeli8chen Kirche U. 
A. C. zu Warschau den 23 ApriI 1826. B. 
m. r. Warszawa, 1826, 8, k 2. 

— Uczniowie wymowy w Akad. połockiej 
T. I. Mowy na pochwałę N. I. i Samod. W. 
Ros. Alezandra I z okoliczności dorocznego 
obchodu wstąpienia na tron pierwiej po ła- 
cinie zrobione i na posiedzeniu Akademi- 
cznym miane, też póżniey od tychże samych 
na jeżyk polski przełożone, Połock 1816, 8, 
k. 2,* str. 57. 

— Ob. H— n. (b. m. r.); Karge J. G. (1826); 
Moll Jan (Wiersz 1810); Mowa Obrebskiego 
przy obchodzie pogrzebowym; Nak wąski Fr. 
Sal. 1815: Ogłoszenie 1811; Oktrop L. 1825; Rśgis C. L. 1887; S. T. (Pieśń na rocznicę 
urodzin 1817); Sankowski L. 1814; Szosta- 
kowski Tad. 1817. 

ALEKSANDER II. Zasługi Aleksandra II. 
Lwów, 1881, hal. 40. 

— Ob. Buszczyński Stef. (List) 1880; Ge- 
droyć Roman (La mort) 1881. 

ALEKSANDER li i III. Ob. Flerowski Prof. 
(Systemat) 1899. 

ALEKSANDER III. Ob. Karowski Wład. 
(Etyka) 1899; Na dziś 1893; Orion (Rzadv) 
1895; Russie 1881. 

ALEKSANDRÓW Aleks. Sprachliches aus dem 
Nationaldichter Litauens Donalitius: I. Zur 
Semasiologie, Inaugural dissertation. Dorpat, 
Schnackenburg, 1886, 8, str. VIII i 69, mr. 2. 

— Litauische Studien I Nominalzusam- 
mensetzung. Inaugural Dissertation zur 
Erlangung des Grades eines Doktors der 
vergleichenden Sprachkunde verfa8st. Oppo- 
nenten Doc. Dr. L. Mesing, Prof. Dr. J. Bau- 
douin de Courtenay, Prof. Dr. Leo Meyer. 
Dorpat, 1888, 8, str. IX, 124. 

ALEKSANDROWICZ Adolf. Rozbiór chemi- 
czny trzech zdrojów wody alkaliczno-słonej 
jodowo-bromowej w Rabce. Rzecz czytana 
na posiedzeniu Komissyi balneologicznej, 
wysadzonej z grona c k. Towarzystwa Nauk. 
Krakows. (Odb. z XXXV t. rocznika Tow. 
Nauk. Krak.). Kraków, druk. W. Kornec- 
kiego, 1882, 8, str. 70. 

ALEKSANDROWICZ Benedykt IV kongres le- 
śny, jego obrady i zwiedzanie lasów i za- 
kładów przemysłowych. Warszawa, 1879, 8, 
str. 47, kop. 30. 

ALEKSANDROWICZ Bron. Obecny stan lasów 
i sadów owocowych w Król. Polskiem, 1880, 
Gebethner i Wolff, 8, str. 10, kop. 60. 

ALEXANDROWICZ Jerzy. Kurs organografii 
roślin podług I. B. Payera. B. m. dr. (War- 
szawa, 1865), 4, str. 423, (litografia). 

— Urządzenie szkoły ogrodniczej prywa- 
tnej w Warszawie pod kierunkiem za- 
wiadującego rządowym ogrodem pomologicz- 
nym r. r. s. Warszawa, druk. J. Sikorskie- 
go, 1880, 8, str. 7. 

— Szkoła ogrodnicza prywatna w War- 
szawie przy ul. Nowogrodzkiej pod nr. 36, 
pod kierunkiem , rok szk. 1881. Warsza- 
wa, druk. J. Sikorskiego, 1882, 8, str. 63. 

— Toż, za r. szk. 1881/2. Tamże, 1883, 8, 
str. 9 i spraw. str. 18. 

ALEXANDROWICZ Leonard. O robotach be- 
tonowych w m. Lwowie. Lwów, 1889, druk. 
I związkowa, 8, str. 8. 

ALEXANDROWfCZ Miecz. Ustawa gminna, 
ordynacya wyborcza gminna, ustawa o ob- 
szarach dworskich z r. 1866, obowiązująca 
w Galicyi i W. ks. krakowskiem , wyd. 4., ALEXANDR0W1CZ — ALKIEWICZ. 19 uzup. nowelami, rozporządzeniami, instruk- 
cyami o zarządzaniu majątkiem gminnym 
i zasadami odnośnych orzeczeń najwyższych 
władz ai do końca r. 1883. Lwów, nakl. 
i drak. E. Winiarza, 1884, 8, str. VI i 203. 

— Zbiór najnowszych ustaw i rozporzą- 
dzeń administracyjnych z lat 1876, 1877 i 
1878, wraz z chronologicznym regestrem 
przepisów administracyjnych , sądowych, 
adwokackich i notaryalnych, od najdawniej- 
szych lat ai do r. 1879, z krótką treścią ta- 
kowych, cześć I i II. Lwów, nakł. i druk. 
E. Winiarza, 1880, 8 mała, str. XVI, 619 i 
2 ni., XIV, 2 ni., 262 i VI, kor. 5. 

ALEXANDROWICZ Witold. Głos i jego kształ- 
cenie w sztuce śpiewu, zbiór pożytecznych 
wiadomości dla artystów śpiewaków począt- 
kujących i artystów dramatycznych. War- 
szawa, druk. Noskowskiego, 1893, 8 mała, 
str. 122 i 1 ni., z 7 drzeworytami, rb. 1. 

— Ob. Kłosy (1899). 
ALEXANDR0WICZ0WIE. Ob. Meslicz Kaj. 

(Głos 1837). 

Aleksego §w. żywot. Ob. By stroń Jan (1894). 

Aleksiej św. Ob. Władimirów P. (1887). 

Alexiut d. heilige. Ob. Henczyński R. (Das 
Leben 1898). 

ALEKSOTA pseud. Aleksandra Baytela. 

ALEKSOTA Janina S. Pan Tadeusz czyli 
ostatni zajazd na Litwę, poemat Ad. Mickie- 
wicza podany w streszczeniu prozą, z podo- 
bizną i życiorysem poety. (Biblioteczka dla 
dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce, 
XXX). Złoczów, nakł. i druk. W. Zuker- 
kandla, 1898, 16, str. 93, opr. hal. 50. 

— Ob. Sedlaczkowska J. (1896). 

ALEKSOTA Xawery. Moje konkury. War- 
szawa, T. Paprocki i Sp., 1892, drak. E. Skiw- 
skiego, 8 mała, str. 147, kop. 60. 

ALEMBERT (O'). Ob. Stodółkiewicz A. (1893). 
ALF. Na greckiej lirze. Ob. Szczepański 
Alfred. 

— W pułapce. Ob. Bibl. mił. sceny. 
Alfabet Argus, kartki satyry czno-huraory- 

styczne. Wilno, E. Orzeszkowa i Sp. G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1881, 4, str. 38, 
kop. 30. 

— Cerber, drobiazgi literacko-artystyczne. 
Tamże, 1881, 4, str. 18, kop. 30. 

— Dzwonek, drobiazgi literacko-artysty- 
czne. Tamże, 1882, 4, str 26, kop. 30. 

— Ob. Dzwonek (1882). 

Alfons Św. Niepokalane Serce Maryi wedl. 
Św. Alfonsa czyli Rozmyślania na miesiąc 
Maryi. Z franc. tłumacz. Kraków, nakł. 
i włas. ks. Jana Siedleckiego, drak. Uniw. 
Jag. 1885, 8, str. 167. 

— Ob. Kopyciński A. (O sakramencie 1885); 
Lubieński R.*^ (O powołaniu 1893); Nathiisius H. E. (Stut-Buch 1883); Skarżyński Z. (Ma- 
tka Boska 1896). 

ALFONS z Ononzu. Ob. Wołek Zygm. (Krót- 
ki 1882). 

Algae (Algen Glony). Ob. Eiebler B. i Gtit- 
wiński R. (Dc nonnullls 1894); Gutwiński 
R. (des Zbrucz-Flusses 1895); (in Bożnien 
1897); Raciborski M. (1900). 

Algebra. Ob. Babczyński (1864); Baraniec- 
ki M. A. (Podręcznik 1893); Beneweni F. 
(1859); Dziwiński P. (Zasady 1891); Niewę- 
głowski B. (Cours d'algebre 1889); Socho- 
cki J. (Wysszaja 1882); Sprawozdanie gimn. 
IV lwów. "^(1888); Todhunter J. (1890); Za- 
jączkowski Wład. (Zasady 1884). 

Algerya. Ob. Grabowski Zyg. (1895); Bo- 
sta fiński J. (1888). 

ALI-BABA i 40 rozbójników. Ob. Żegleń Z. 

Aliant Francyi w stosunku do Europy i ko- 
ścioła. Kraków, druk. Czasu, 1893, 8, str. 46. 

Allaie cynku i miedzi Ob. Olearski K. 
(1889). 

Alinit Ob. Lutosławski Jan dr. (1898). 

ALIŚKIEWICZ Andreas. Fr. Hobbcls aesthe- 
tische Aiisichtcn. (Odb. z Jahresbericht des 
k. k. Rudolf-Gymnasiums in Brodv, 1900). 
Brody, drak. F. Westa, 1900, 8, str. 46 i 2 
ni., kor. 1. 

— Die Motive in der Liedersammlung 
»De8 Knaben Wunderhorn*. (Odb. ze Spra- 
wozdania gimn). Brody, Verlag und Druck 
V. F. West, 1898, 8, str. 58 i 1 ni., kor. 1-30. 

ALKANTARY (Z) iw. Piotr. Jak człowiek 
powinien się modlić, aby być zbawionym, 
tłóm. z franc. X*''*. Warszawa, drak. 8t. 
Niemiery, 1890, 16, str. 192, kop. 25. 

ALKANTARY (Z) &w. Piotr i iw. BONAWEN- 
TURA. Jak człowiek powinien się modlić, 
oraz stopniowanie cnot, przekł. z franc, 
wvd. popr. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czer- 
wińskiego, 1890, 16, str. 203 i 5 ni., kop. 30. 

— Pokój duszy, z ang. na polski język 
przeł. o. Biern. Łubieński ze zgrom. (X). Re- 
demptorystów w Mościskach. Kraków, nakł. 
00. Reformatów, druk. związkowa, 1900, 16, 
str. 46 i 2 ni., hal. 20. 

ALKAR. Ob. Kraushar Al. 

ALKIERT pseud. Stan. Wikt. Zaleskiego. 

ALKIEWICZ Anton. Morbiditftts- und Morta- 
litats-Statistik der Greifswalder geburtshilf- 
lichen Klinik vor und nach Einfiirhrung d. 
aseptischen Systems, Inauguraldissert. Greifs- 
wald, Drack v. J. Abel, 1882, 8, str. 27. 

— Przyczynek do kazaistyki obrażeń 
przełyku. (Odb. z Nowin lekar.). Poznań, 
nakł. J. K. Zupańskiego, druk. Fr. Chocie- 
szyńskiego, 18^, 8 większa, str. 3. 

— Spostrzeżenie dotyczące niebezpieczeń- 
stwa przy dawaniu wielkich dawek wyciągu 20 ALKOHOL — ALTERTHUMER. eterowego paprotki, Ex. filie, maris aeth. 
(Odb. z Nowin lekar.) Tamże, 1889, 8 wię- 
ksza, str. 4. 

Alkohol i alkoholizm. Ob. Btinge G. (W spra- 
wie 1889, 1892); Danielewiez Edw. (1889, 
O nadużywaniu 1892, 1897); DaniłJo S. 
(W sprawie 1887); Flam Max (1894); Hoff 
Bogd. (Tablice 1899); Kaniasty M. (1902); 
Mierzejewski I. (Przvczvnek 1884); Zaleski 
W. (1903); Zawalkiewicż Zd. (1896). 

ALLAiS Alfons. Sprawa Blaireau. Przekład 
z franc. (Dod. do »Słowa«). Warszawa, druk. 
Noskowskiego, 1900, 8, str. 64. 

ALLARI K. Bukiet. Ob. Komedye i mono- 
logi. 

ALLEMAGNE. Ob. Somer Wiktor (1867). 

ALLEN Grant. Powieści dziwne, z angiel. 
przeł. Zofia Grabowska. Warszawa, nakł. 
red. Głosu, T. Paprocki i Sp., druk., J. Je- 
żyńskiego, 1894, 8 mała, str. 223, kop. 75. 

— Siła woli, powieść. Przeł. z angiel. Zo- 
fia Grabowska. Warszawa, Skiwski, 1895, 
kop. 60. 

ALLENSTEIN. Ob. Grunenberg (1864). 

ALLERHAND M. dr. Prawo imion. (Odbitka 
z Przeglądu prawa i adm). Lwów, Księg. 
polska, druk. Wł. Łozińskiego, 1899, 8, str. 
79, kor. 1-20. 

— Umowa pisemna a ustne oświadczenie 
stron. (Odbitka z » Przeglądu prawa i admi- 
nistracyi<). Lwów, nakł.' red. »Przeglądu 
prawa i administi*acyi«, druk. Ludowa, 1900, 
8, 1 k. ni., str. 35, kor. 1. 

ALLETTER W. Tycia żonka, polka z tex- 
tem polskim i niemieckim. (Wesołe piosenki, 
zbiór śpiewów i kupletów, wykonanych 
w teatrach Małym, Nowym i innych). War- 
szawa, G. Sennenwald, kop. 30. 

ALLIHN Hans. Die Evangelischen in Mese- 
ritz und ihr Gotteshaus. (Der evangelische 
Glaube nach dem Zeugniss der Geschichte, 
Nr. 1). Halle, Niemeyer, 1884, 8 mała, str. 
37, fen. 40. 

Allylu chlorek. Ob. Wispek P. (O działaniu 
1881). 

Almae matri Jagiellonicae qul ab ipsa multa 
olim in litteris perceperant, quinque saecula 
feliciter peracta hoc munusculo obiato gra- 
tulantur. Leopoli, propriis sumptibus, impres- 
sum in I tvpographia sociorum, 1900, 8, 
str. 1 ni., 128 i 2 ni., kor. 5. 

Artykuły pióra: W. Wróbla, W. Śmiałka, St. Wit- 
kowskiego, J. Czubka, Z. Dembitzera, K. Nitscha, 
A. Frączkiewicza, St. Siedleckiego, Ign. Steina, K. 
Bronikowskiego, J. Winkowskiego, J. Rozwadow- 
skiego i J. Kallenbacha. 

Almanach (Bukowińskij) wydanyi w pamiat 
desiatnoho suszczestwowanija (1875—1885) 
obszczestwa ruskich akademików Sojuz. 
w Czerniwciach. Czerniwcie, 1885, zachodom 
i nakładom obszczestwa Sojuz. Peczatie S. Czopa, 8, str. Xir i 178 (prozą i wier- 
szem). 

— jubileuszowy Uniwersytetu Jagielloń- 
skiego z kalendarzem na lata 1900 i 1901. 
Kraków, Spółka wydawn. pol., druk. Uni- 
wersytecka, MCM fl900), 8, str. 98, kor. 120. 

— tatrzański, pod kierunkiem literackim 
Ewana: Rocznik tatrzaństwa 1894/95 ilustro- 
wany. Lwów, nakł. dra J. Gażka, Gubrvno- 
wicz i Schmidt, druk. Polska, 1894, 8, str. 2 
ni., XXV, 38 i 168, z planem i 9 rj-c. kor. 3. 

Na str. 5 — 110: II. Część naukowo-literacka, przez 
J. Zacharyasiewicza, dra W. Florkiewicza i Jana Grze- 
gorzewskiego. 

ALM ASY Fr. Ogólne uwagi nad miłością, 
małżeństwem i domowem szczęściem. Lwów, 
1848, hal. 60. 

ALOJZY (Św.), Patronie nasz, módl się za 
nami! (Litania i modlitwy do Św. Alojzego). 
Kraków, nakł. ks. Mich. Mvcielskiego, T. J. 
druk. Czasu, 1892, 8, kart." 4 z ryc, hal. 4. 

— Syn prawdziwy Maryi, św. Alojzy Gonza- 
ga, na pamiątkę 300-letniej rocznicy śmierci 
jego, pamiątka Kongregacyi maryańskiej 
Św. aniołów' stróżów. Kraków, nakł. kon- 
wiktu chyrowskiego, druk. Czasu, 1891, 16, 
str. 47 i i ni., z rycinami w teks., hal. 16. 

— Tejże daty. Tamże drugie wydanie od- 
mienne p. t. Pamiątka kongregacyi Mary- 
ańskiej. 

— Żywot Św. Alojzego (z obrazem św. 
Alojzego), opowiedz, podług najlep. ksiąg, 
przez władzę duchów, zatwier. Bytom G-S., 
nakład wy d. Katolika, druk. Katolika, 1891, 
12, str. 48. 

— Ob. Cezary Wirgiliusz (Żywot 1891); 
Fridrich Alojzy ks. T. J, (Nabożeństwo 1891); 
Kuczera And. (Nabożeństwo 1896); Ledóchow- 
ska (1891); Smoczyński W. ks. (Objaśnienia 
1891); Stagraczyński J. (1895); Szczepaniak 
Walenty ks. (Książeczka 1891). 

Alpen. H. v. Geschichte u. Litteratur d. 
Heidelberg. Katechismus oder kurze Ge- 
schichte d. Reformation in d. Pfalz, Schweiz, 
Holand, Engl., Deutschl., Pohl en und Un- 
garn. Frankf. 1800, mr. 4. 

ALPER J. J. Pseud. Alberta Zippera. 

Alpy. Ob. Lubiewa S. (1891). 

ALO (D'). Ob. Spirydyon (Kodex 1880). 

ALS Rod ryk dr. Sprawa oświetlenia miasta 
Rzeszowa. Rzeszów, nakł. magistratu mia- 
sta, druk. J. A. Pelara, 1898, fol., str. 23. 

ALTENBERG H. Ilustrowany Katalog dzieł 
nakł. ksieg. H. Altenberga. Lwów, 1894, 8, 
str. 39 i i ni. 

ALTENBURG. Ob. Weise Ot. (Die slavischen 
Ansiedelungen 1883). 

Alternacye fonetyczne. Ob. Baudouin de 
Courtenay J. (Próba 1894). 

ALTERTHUMER (Curland). Ob. Kruse. ALTH — AMBORSKI. 21 ALTH Alojzy Dr. Die Geg:end von Niżniów 
und das Thal der Złota Lipa in Ostgalizien. 
Eine geognostische Skizze. Separatabdruck 
aus Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt, 
1877, XXVII Band, 3 Heft, str. 319—340, 8, 
str. 22. 

— Opis geognostyczny Szczawnicy i Pie- 
nin. (Odb. z t. XI II Rozpraw Wydz. matem.- 

. przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 8, str. 98. 

— Przyczynek do geologii wschodnich 
Karpat, część I. (Odb. z t. XIV Rozpraw 
Wvdzialu matem.-przvr. Akad. umiej.). Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 60, z 5 
tabl. litogr. 

— Toż, część II: Doliny Pistynki, Rybni- 
cy i Czeremoszu. (Odb. z t. XVI Rozpraw 
Wvdz. matem .-przv rod. Akademii umiej.). 
Tamże, 8, str. 48. 

— Sprawozdanie z podróży w r. 1883 od- 
bytej po wschodniej Galicyi. (Odb. z t. XVIII 
Sprawozdań Komisy! fizyogr. Akademii 
umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, 
str. 28. 

— Stosunki typograficzno- geograficzne 
kolei Tarnowsko- Ijcluchowskiej. (Odb. z t. 
XI Sprawozd. Kom. fizyogr, Akad. umiej.\ 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1877, 8, str. 49. 

— Uwagi nad tarczami ryb rodzaju Pte- 
raspis i Soaphaspis z warstw paleozoicznych 
galicyjskiego Podola. (Odb. z t. XI Rozpraw 
Wydz. matem. -przyrod. Akademii umiej.). 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 8, str. 28. 

— Wapień niżniowski i jego skamieliny. 
(Odbit. z t. VI Pamięt. Wydziału matem. - 
przyr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag, 1881, 4 większa, str. 160 i 12 
tabl., kor. 10. 

— Die Ver8toin(!rungen des Niżniower 
Kalksteines. (Separatabdruck aus Beitrage 
zur Palaontologie Oesterreich-Ungams und 
des Orients). Wicn, A. Holder, 1882, 4 wię- 
ksza, str. 1.50, 12 ni. i 12 tablic litogr. 

— Ueber die Zusammengehorłgkeit der 
den Fischgattungen Pteraspis, Cyathaspis 
und Scaphaspis zugeschriebenen Schilder. 
Separat-Abdruck aus »Beitrage zur Paia,on- 
tologie Oesterreich-Ungams u. des Orients*. 
V Band. Włen, Alfr. HSlder, 1886, 4, str. 
13 i 1 tabl. 

ALTH A. dr. i Fr. BIENIASZ. Atlas geologi- 
czny Galicyi, zeszyt Iszy: XIII8, XIII9,XIV9 
i XIV 10. Kraków, wydaw. Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej., druk. Uniw. Jag., wyk. 
w zakł, wojsk.-geograf. w Wiedniu, 1887, 
fol. król., 1:75-000, 4 karty chromolit. z sia- 
tką podziału całego Atlasu, z tekstem, kor. 6. 

XIU8. Monasterzyska ; XIIl9. Tyśmienica-Tłumacz ; 
X1V9. Jagielnica-Czernelica ; XIV10. Zaleszczyki. ! 

— Atlas geologiczny Galicyi, tekst do ze- ( 
szytu I. Kraków, wyd. Komisyi fizyogr. Akad. umiej., druk. Uniw. Jag., 1887, 8. 
str. 1 ni. ł 79, oddzielnie bez map, kor. 2. 

— Ob. także Atlas. 

ALTHOLCHEN (MUnzfund). Ob. Friedlander 
J. (1873). 

ALTMANN. Ob. EichstUdt (1875). 

ALTMANM C. F. W. dr. Zwei fragmentari- 
sche Stammtafeln der von Koniecpol8kis'8. 
Berlin, Stargardt, 1887, fol. król., ark. rozł. 

ALTMANN Wilhelm. Ob. Dambrowski Sa- 
muel ks. (lekarstwo 1880). 

ALTMARK. Ob. Rudolph T. (1889). 

Alłpolnische Declinationsformen. Ob. Ha- 
nusz J. (Zur Statistik). 

Altpreussen. Ob. Beckherm (Die Wappen 
1892); Bonk H. (Stadte 1895); Horn (Cultur- 
bilder 1886); Nostitz K. W. (Haushalt. 1893); 
Schultze M. (Sprache 1897). 

ALT-RANSTAOT. Ob. Golawski Bolesław 
(Zur Casuistik 1879). 

Altslayjsche Zeit Ob. Weigel M. dr. (Bild- 
werke 1892). 

Aluminiumchlorid. Ob. Łubieński J. (1895); 
Radziewanowski Kom. (1894), 

Alumni. Ob. Smolikowski P. (18%). 

Aluminiums (Die Fabrication). Ob. Mieczyń- 
ski St. 
ALYARENGA dr. Ob. Bibl. Umiej, lekar. 
Alwernia. Ob. Podworski St. (1899). 

AMAND-DAMBRAINE L.-J.-A. La Pologne. 
cris de col6re de Thumanitś. Paris, chez lea 
marchands de Musiąue, 1863, 8, k. 2. 

AMANDUS. Ob. Polkowski Ign. (Żvwot 
1884). 

Amarilis. Nowelki i obrazki z życia. War- 
szawa, ksieg. J. Fiszera, druk. J. Sikorskie- 
go, 1900, 8 podł., k. ni. 2., str. 235 i 3 ni., 
z ryc, kop. 80. 

Amator. Podręcznik (Krótki) fotografii dla 
amatorów. Kraków, nakł. W. Kleinberga, 
druk. A. Słomskiego i Sp., 1894, 8, str. 15. 

Amatorskie przedstawienia. Ob. Palędzki 
J. (Przepisy 1893); Rapacki W. 

Amazonka. Ob. Wodzińska M. (1893). 

Amazonki króla Dahome. Kraków, nakł. 
karawany króla Dahomeya, druk. W. Kor- 
neckiego, 1892, 12, str. 12. 

Ambasadorowie franc. w Polsce. Ob. For- 
ges Louis (1888). 

AMBORSKI Jan. Książka do nauki języka 
francus., cześć I. Lwów, nakł. druk. ludowej, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1903, 8, str. 120, 
opr. kor. 1*70. 

— Toż, część II. Tamże, 1894, 8, str. 144, 
opr. kor. 2 20. 

— Toż, część III. Tamże, 1895, 8, str. 162, 
kor. 2-40. AMBaRSKI — AMICIS. — Praktyczny kurs języka franc do na- 
uki domowej i szkolnej, cześć Ij. Lwów, 1886, 
8, 8tr. IX i 93, kop. 45. 

— Toż, część Ig. Tamże, 1886, kop. 40. 

— Sprawa oświaty ludowej w Galicy i. 
(Pamiętnik zjazdu literatów i dziennikarzy 
polskich, I). Lwów, druk. Dziennika polak., 
1894, 8, str. 8. 

— Wypisy francuskie opatrzone słowni- 
kiem, wyd. 2. Lwów, nakl. Gubrynowicza 
i Schmidta, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1882, 8, str. 1 ni., 129, LIII 
i III, kor. 2-40. 

— Wypisy francuskie, cześć I: Wiek 
XVII i XVIII. Lwów, nakl. druk. ludowej, 
Gubrynowicz i Schmidt, 1896, 8, str. 179 i 
51, opr. kor. 3. 

— Toż, cześć II, wiek XIX. Tamże, 1897, 
8, str. 1 ni., 167, 4«, XI, 117 i 27, kor, 4. 

— Zbiorek prawideł wymawiania języka 
francuskiego. Warszawa, nakł. E. Wendego 
i Sp., druk. ludowa we Lwo-w-ie, 1899, 8, 
str. 62 i 1 ni. kop. 20 = hal. 50. 

— Ob. Bomier H. (1896); Ekonomista pol- 
ski (1890); Racine J. (1896); Romanowski 
Miecz. (Poezye 1883). 

AMBRASSAT A. Heimatskunde der Proyinz 
Westpreussen. Danzig, Kafemann, 1895, 8, 
str. 34, z rycinami i kartą, fen. 26. 

— Toż, zugleich eine Begleitschrif t zu der 
Schulwandkarte von Westpreussen von J. 
N. Pawłowski, 2te Aufl. Danzig, A. W. Ka- 
femann, 1899, 8, str. 34, z mapą, fen. 25. 

— Die Proyinz Ostpreussen, Bilder aus 
der Geographie, Geschichte und Sagę, fur 
Haus und Schule bearbeitet. Kónigsberg, 
W. Koch, 1896, str. XII i 389, z mapą Prus 
wschód., mr. 4. 

AMBROISE Tabbe. Question polonaise, com- 
muniąuć de .... au marąuis Massimo d'Azeglio 
en 1865. Leipzig, E. L. Kasprowicz, 1883, 
8, str. 33, mr. 120. 

AMBROSIUS Marek. Arma regni Poloniae. 
B. m. i r., (druk z w. XVI), 8, kart. ni. 76, 
kor. 13-20. 

Autograiowane w Krakowie r. 1882 staraniem Wł 

Bartynowskiego w 49 egzempl. 

AMBROŻEWICZ Józef ks. Pszczolarz litew- 
ski czyli gruntowna, wyczerpująca i naj- 
praktyczniejsza nauka pszczolnictwa, oparta 
na naturze i przyrodzie pszczół. Warszawa, 
J. Zawadzki w Wilnie, druk. St. Niemiery, 
1882, 8, str. 68 z ryc. w teks. i port. autora, 
kop. to. 

— Toż, t. II. Wilno, nakł. i druk. J. Za- 
wadzkiego, 1893, 8, str. 106, z ryc. w teks. 
i portretem autora, kop. 60. 

— Najdokładniejszy sposób sycenia różnych 
gatunków miodów czystych, owocowych i 
win owoców o-miodowych , oparty na wła- snem długolefeniem doświadczeniu. Warsza- 
wa, nakł. autora, druk. B. Kopczyńskiego, 
1891, 16, str. 46, rb. 1. 

AMBROŻY Św. Hymn św. Ambrożego: Te 
Deum laudamus. Bochnia, druk. A. Sonek, 
1826, 8 mała, 2 kart. 

— Hymn dziękczynny św. Ambrożego, 
śpiewany przez dzieci po uroczystem przy- 
stąpieniu do pierwszej komunii św. w ko- 
ściele Św. Kazimierza W W. PP. Sakramen- 
tek w Warszawie, Warszawa, 1889, kop. 11/2- 

Ameryka (tygodnik). Wydawca A. A, Pa- 
ryski (z Bochenia pod Łowiczem). Wychodzi 
od 21 września 1889 w Toledo Ohio U. S. 
America, do r. 1900. Rocznie doi. 1'50 z pre- 
mium książek za 50 cent. 

Ameryka. Ob. C. J. (Kościół 1896); Czerny 
Fr. (Obce pierwiastki w cywilizacyi Amer. 
1886); Dunikowski E. (Szkice z podróży 
1893, Listy 1892); Falkenhorst (Konstytu- 
cya Związku polsk. w Am. 1887, Z dziejów 
odkrycia' 1893); Fronczak E. F. (1900); Grzy- 
bowski Paul. (Land und Leute 1894); Janek 
M. (1900); Jzdebski W. (1900); Kolumb (List 
1892); Kowalski Henr. (A trayers. 1872); 
Krzywicki L. (1895); Louis Napoleon (Listy 
1882); Łubieński R. (1900); Łuczycki Z. 
(Album 1893); Maryański M. (Emigracya 
1893, Z kresów 1891); Morawski Zdzi- 
sław (Listy 1886); Odezwa; Okolski Anto- 
ni 1887); Pindor J. (Wspomnienia 1894); 
Projekt pierwszy zarysów Ligi polskiej 
(1894); 0'Rell M. (Społeczeństwo 1889, Jona- 
than 1891); Reussner P. (Przewodnik 1897); 
Rycerski Fel. (O rozwoju ogrodnictwa 1894); 
Siemiradzki Józef (Ameryka połudn. 1885), 
(Na Kresach 1896); Sienkiewicz Henr. (Pi- 
sma 1880); Wolski Kalikst (1878). 

— północna. Ob. Panek P. 1898). 
AMFREYILLE de. Zbytek i moda za czasów 

królowej Elżbiety. (Dod. do Bluszczu). War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1896, 
8, str. 8. 

AMICIS Edm. Mali bohaterowie, opowiada- 
nie dla dzieci i młodzieży. Warszawa, M. 
A. Wizl>ek, druk. J. Jeżyńskiego, 1897, 8, 
str, 30 i 1 ni., kop. 3. 

— Carmela, nowelka, przeł. M. Kłos. (Odb. 
z Kuryera rzeszowskiego). Rzeszów, nakł. 
autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1888, 
16, str. 61 i 1 ni., hal. 50. 

— Dziennik ucznia, Cuore, książka dla 
młodzieży, przeł. Józef Nesterowicz. Łódż- 
Warszawa, nakł. L. Fischera, druk. K. Ko- 
lińskiej, 1899, 8, str. 291, kop. 60. 

— Holandya, wspomnienia z podróży, 
z drugiej edycyi oryginału włoskiego prze- 
kład Maryi Siemiradzkiej. Warszawa, F. 
Sulimierski, skł. gł. w red. Wędrowca, 1879, 
8, str. 511, rb. 1-20. 

— O kwestyi społecznej, mowa wygłoszo- m AMICIS - ANANAS. 23 na na zebraniu słuchaczów uniw. w Tury- 
nie w r. 1892. (Wydawnictwo Promienia, I). 
Lwów, nakł. red. Promienia, druk. Słowa 
polak., 1900, 8 mała, str. 30, hal. 20. 

— Marokko, wspomnienia z podróży, 1876, 
z drugiej edycyi oryginału włoskiego prze- 
kład Mar\'i z Siemiradzkicli Obrapalskiej. 
(Dodat. do Wędrowca, druk. Wieku, 1882 
(1881), 8 mała, 'str. 493 ł 1 ni., rb. 1-50. 

— Przez morza i stepy, od Apeninów do 
Andów, opow. dla dzieci i młodzieży. (Bi- 
blioteczka im. B. Prusa). W^arszawa, M. A. 
Wizbek, druk. J. Jeżyńskiego, 1897, 8 mała, 
str. 47, kop. 5. 

— Na oceanie, przełożył z włoskiego dr. 
Jakób Wollemer. Warszawa, nakł. i druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1890, 8 mała, str. 
a50, kop. 60! 

— Na Oceanie, przekł. z włoskiego. War- 
szawa, nakł. Bibl. powieści i romansów, T. 
Paprocki i Sp., 1890, 8, str. 360, rb, 1. 

— Pamiętnik chłopca, książka dJn dzieci, 
przeł. z upoważnienia autora Marya z Sie- 
miradzkicb Obrąpalska. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i" Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1890, 8 mała, str. 423 i II, z portret, autora, 
rb. 1. 

— Serce, książka dla młodzieży, z 37-go 
wydania włoskiego przetł. Helena z hr. Rus- 
sockich Wilczyńska. Lwów, uakł. księgami 
polskiej, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 
1887, 8, str. 399 i 4 ul., kor. 4. 

— Serce, pamiętnik chłopca, książka dla 
młodzieży, przełożyła z upoważnienia autora 
Marya z Siemiradzkich Obrąpalska. Wyd. 2. 
Warszawa, nakł. St. Bentkowskiego, J. Fi- 
szer, druk. E. Skowrońskiego, 1900, 8 mała, 
str. 349 i II, kart. rb. 1, opr. rb. 1-50. 

— Ze szkoły i z domu, nowele dla rodzi- 
ców i nauczycieli , przeł. z upoważ. autora 
Marya z Siemiradzkich Obrąpalska. War- 
szawa, nakł. T. Paprockiego i' Sp., L. Zwo- 
liński i Sp. w Kralcowie, druk. związkowa, 
1893, 8 mała, str. 1 ni. i 424, rb. 1-50. 

AMICIS L, BENEOICTI C, CASTELNUDWO E., 
FERRARI F. C, MISO SI N., SERAO M., VERGA 
G. Z pod włoskiego nieba. Nowele i obrazki, 
zebrał i tłóm. Wieńczysław Łoś. Warszawa, 
nakł. ksieg. Dubowskiego i Gajewskiego, 
1897, 8, 2'tyt., str. XII, 199, kop. 75. 

Amicus pseudon. Wikt. Bierońskiego. 

Amidine. Ob. Kowalski M. (1897). 

AmieM* Kolonia. Ob. Zubrzycki J. (1900). 

Aminy. Ob. Gasiorowski K. (1886). 

AMMON Christ Friedrich. Casimir Lysczyń- 
ski, ein Beitrag zur Geschichte des ideali- 
schen Atheismus. Zur Anktindigung des 4. 
Junius 1802 vertheilten siebenten homileti- 
scłłen Preises. Gdttingen, bei Heinrich Die- 
terlch 1802, 4, str. 24. Ammoniak. Ob. Ciszkiewicz Th^rśse (1879); 
Godlewski E. (Nitryfikacya 1896); Jentys E. 
(Formation 1892). 

Ammoniten. Ob. Kudcrnatsch Joh.; Siemi- 
radzki J. (1899). 

Amorem Tul. Warszawa, druk. St. Niemiry 
synów, 1897, 8 mała, str. 59, kop. 40. 

Ampśre. Ob. Rudzki T. (1896). 

AMSTER Oswald. Metoda nabycia bez po- 
mocy nauczyciela w ośmiu lekcyach pręd- 
kiego i pięknego pisma, podług pisiińia 
w takt i podług pewnych gromad. Lwów, 
nakł. autora, druk. K. Pillera, 1868, 8, 
str. 15. 

AMSTRONG F. Wśród chmur i słońca. Po- 
wieść dla młodzieży, przeł. z ang. Marya 
B., z 4 ryc. Warszawa, M. Arct, druk. No- 
skowskiego, 1898, 16, str. 255, kart., rb. 1. 

AMSZEJEWICZ A. Russko- niemiecki j bn- 
kwar. Warszawa, tipogr. W. Szulca, lfl©4, 
8, str. 96. 

AMSZEJEWICZ Micb. Ob. Ahn. 

AMYNTOR G. Odpowiedź na »Kreutzerow- 
ską Sonate<. Lwów, druk. Dziennika pol- 
skiego, 18^2, 8, str. 95. 

ANAKREON. Pieśni. Lwów, Ksieg polska, 
druk. narodowa w Krakowie, 190Ó, 16, str. 
91 i 3 ni., kor. 2. 

— Ob. Mizerski L. (1895). 

Analecta graeco-latina, philologis Yindobo- 
nae congregatis obtulerunt collegae Craco- 
yienses et Leopolituni. Cracovlae, Spółka 
wvdaw, pol., typ. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 
2 ni., 68 i 1 ni., kor. 1-50. 

Artykuły pióra St. Witkowskiego, Br. Kruczkle- 
wicza, Ad. Miodońskiego, K. Morawskiego, L. Stern- 
bacha, P. Bieńków skiego i St. Pawlickiego. 

— avarica. Ob. Stembach L. (1900). 

— Romana. Ob. Korzeniowski Józ. dr. 
(1894). 

— wielkopolskie. Tora I. Rejestr poboro- 
wy wojew. kaliskiego 1618—1620, wydał i 
wstępem opatrzył A. J. Parczewski. Gebeth- 
ner *i Sp. w Krakowie, 1879, 8, str. VIII, 
304 i IV, rs. 2-40. 

Analfabeci. Ob. Danielak Michał (3,765.702 
1894). 

Analgezya. Ob, Wachholz Leon dr, (Sposoby 
wywołania 1892). 

Analityczna ekonomia. Ob. Kewkowski Zyg. 
(1887). 

Analiza. Ob. Bukowski A. (Miarowa 1888); 
Jentys St. (Ziemi 1889); Lemberger Ign. 
(Jakościowa 1892); Pawłowski B. (Chemiczna 
1896) ; Picarel K (Matematyczna 1900); Schram 
Jul. (Chemiczna); Tradwell (Jakościowa 1892). 

Ananas, kalendarz, roczniki 1885—1892. 
Ob. Bartoszewicz K. 

— Toż pt. Ananas kalendarz humorysty- 24 ANANAS — ANCZYC. czny, ilustrowany męski, damski, cywilny 
i wojskowy na r. 1893. Rocznik IX. Kra- 
ków, nakł. księg. Zwolińskiego i Sp., druk. 
związkowa, 1893, 8, str. 112, kor. 1. 

— Toż pt. kalendarz astronomiczny, świą- 
teczny, informacyjny i humorystyczny na 
r. 1894, rocznik X. Tamże 1894, 8, str. 135, 
9, XLVII i 1 ni., z ryc. i ogłosz., kor. 1. 

— Toż, na r. 1895, rocznik XI. Tamże, 
8 mała, str. XVI i 84, z ryc. i ogłosz., hal. 30. 

— rocznik 12-13 na r. 1896 i 1897. Ob. 
Rychter. 

Ananas (czasopismo historyczno-humorysty- 
czne, dwutygodnik). Kraków, 188H, 4, do 
31 sierpnia nrów 16 po 1 ark. z drzeworyt, 
razem str. 132. Prenum. kwart. kor. 2-50. 

Anarchia ducha. Ob. Struye H. (1899). 

Anastasius Bibliothecarius. Ob. Friedrich 
(Ein Brief 1892). 

ANATOL Fellx. Przygody Janka sieroty, 
przez niego samego opowiedziane. Mikołów, 
druk, Wydaw. dzieł ludów. K. Miarki, (1897), 
16, str. 69 i 1 ni., fen. 30, opr. fen. 40. 

Anatolij, archijepiskop mohilewski. Ob. 
Bieroza (Zapiski) 1887. 

Anatomia. Ob. Birch Hirschfeld (Patologi- 
czna 1884); Browicz (Zapiski 1883); Czar- 
nowski A. (Atlasik 1897); Fajerstein J. (Ukła- 
du nerwowego 1893); Flaum M. (Głowy lu- 
dzkiej 1897 i fizyologia kobiety 1900); "^Kro- 
kiewicz Ant. (Patologiczna 1891); Krysiński 
St. (Słownictwo 1898); Noiszewski. K. (1889); 
Nusbaum J. (1899); Obrzut A. (Znaczenie 
1897); Przyczynki do anat. patolog. (1893); 
Wiłkomirski Hip. (Kurs 1865); Witkowski 
G. (Iconoceastiąue 1886, Memento 1894). 

ANAXA60RAS. Ob. Danysz (1895). 

ANCZYC Stanisław. Farbiarstwo wełny. 
Podręcznik do nauki w krajowej szkole su- 
kienniczej w Rakszawie. Wydawnictwo Ko- 
misy! krajowej dla spraw przemysłowych. 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1898, 8, 
str. 105, kor. 2. 

ANCZYC Władysław Ludwik. ABC, pierwsza 
nauka dla dzieci, wyd. 3 ilustrowane. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881, 8, str. 141 
z ryc. w teks. opr. kop. 45. 

— Toż, wyd. 4. Tamże, 1883, 8 mała, str. 
141, kop. 45. 

— Toż, wyd. 5. Tamże, 1887, 8 mała, str. 
141, opraw. kop. 45. 

— Toż, wyd. 6. Tamże, 1890, 8 mała, str. 
141, kop. 45. 

— Toż, wyd. 7. Tamże. 

— Toż, wyd. 8. Tamże, 1897, 8, str. 141, 
karton, kop. 40. 

— Chłopi arystokraci (tylko śpiewy i mu- zyka na fortepian. Naród sobie, wydaw. te- 
atralne). Poznań, A. Cybulski, fen. 50, 

— Duch puszczy. Opowiadanie z amery- 
kańskich borów. Według dra Błrda, wyd. 
3, z 8 ryc. Warszawa, 1893, kart. rb. 1, opr. 
rb. 1-50. 

— Toż, wyd. 4. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, 1898, 12, str. 277, z 8 ryc, 
rb. 1, opr. w płótno rb. 130. 

— Dzieje Polski w dwudziestu czterech 
obrazach, z rys. Tad. Popiela. (Wydaw. Ma- 
cierzy pol., książ. 54). Lwów, nakł. Macie- 
rzy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8 mała, 
str. 218, opr. kor. 1, 

Wyd. 3, oprać, przez dra Fr. Papee. 

— (Góralczyk Kazim.). Toż, wyd. nowe. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
Tow. S. Orgelbranda svnów, 1898, 8 mała, 
str. 183 i IV, z 1 tabl. i 24 ryc. kolor., 
opr. kop. 50. 

— (Lasota A. W.). Kościuszko pod Racła- 
wicami, obraz historyczno-ludowy w 5 od- 
działach Kraków, nakł. i druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1881, 8 mała, str. 1 ni. i 156. 

— Toż, wyd. 2. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., G. Gebethner i Sp., 1882, 
8 mała, str. 1 ni., 156 i str. 14 śpiewów 
z nutami, kor. 1"60. 

— Toż, wyd. 3. Tamże, 1894, 8 mała, str. 
182, z muz., kor. 2. 

— Na krakowskim brzegu etc. Kraków, 
druk. Czasu, 8, k. 1. 

(Krakowiak na ślub panny Grossównej z dr. med. 
Dembowskim. 

— Książeczka dla wiejskich dziatek, które 
już Elementarz skończyły, ułóż. przez Kaz. 
Góralczyka, wyd, 2, przejrzane i uzupeł. 
przez Janka z Bielca (Gregorowieza). War- 
szawa, nakł. M. Arcta w Lublinie, druk. E. 
Skiwskiego, 1884, 16, str. 132, opr. kop. 25. 

— Księga sławniejszych odkryć geografi- 
cznych, podług najnowszych źródeł zebrana, 
wyd. 4. przejrzał i uzup. Wł. Umiński, War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
Laskauera & Babickiego, 1897, 8, str. 433, 
V i 2 ni., z X mapami i rvc. w teks., opr. 
rb. 2. 

— Obrazki dramatyczne ludowe, wyd. nowe, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1894, 8 mała, 
str. 184, rb. 1. 

Chłopi arystokraci; Łobzowianie; Błażek opętany. 

— Toż, wyd. nowe, z dodaniem: Flisacy. 
Kraków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1894, 8 mała, str. 239, 
kor. 2-60. 

— Opisj' i przygody z podróży po różnych 
częściach świata, wyd. III. z 6-ma rycin. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, 1891, 8, str. 
354, kart. rb. 120, w ozd. płóc. opr. rb. 170. ANCZTC - ANDERSEN. 95 — Toż, wyd. 4. Tamże, 1900, 8, kart. rb. 
1-20, opr. rb. 1-50. 

— Oraczyja Bonifaczego Piszcałki, orga- 
niszty parafije Pędzichowskiej, wypowie- 
dziana na fesztynie wydanym przez miasto 
Kraków na cześć Mikołaja Zyblikiewicza b. 
prezydenta m. Krakowa, marsz, kraj., dnia 
28 stycznia (tak! zamiast lutego) 1881 r. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1881, 
fol., 13 półarkuszy drukowanych po jednej 
stronie do nalepiania na rulon. 

— Perły, zbiór celnicjszych powieści z li- 
teratury angifl., dla młodocianego wieku 
wolny przekład, wyd. 2. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczvca 
i Sp. w Krakowie, 1882, 8 mała, str. 258, 
1 ni. i 8 ryc, rb. 1 i rb. 150. 

— Toż, wvd. 3. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. E. Skiwskiego, 1896, 
8 mała, str. 275 i 1 ni., z 8 ryc, kart. rb. 1, 
opr. rb. 1-30. 

— Przygody prawdziwe żeglarzy i po- 
dróżników pośród dzikich ludów kuli ziem- 
skiej, wyd. nowe. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczvca i Sp., 1893, 8 mała. 
str. 320 i 1 nL, z 8 obraz, rysunku W. Grer- 
sona, kart. rb. I '20, opr. rb. 1'50. 

— Przypadki Robinsona Kruzoe. Ob. Defoe. 

— Tj^rteusz. Kraków, nakł. autora, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1883, 8 mała, str. 11, 
hal. 30. 

— Do Walerego Rzewuskiego. Kraków, 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 8, 
str. ni. 1. 

(Dwa wiersze z r. 1866). 

— Wiersz, który miał być wypowiedziany 
w gimnazyum św. Anny podczas bytności 
tamże Najjaśniejszego Pana w d. 3 września 
1880 w Krakowie. Kraków, nakL i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1880, 8, str. 1. 

— Najnowszy i najprawdziwszy wykład 
snów, czyli sennik, według Kazimierza Gó- 
ralczyka ułożony i nowymi dodatkami opa- 
trzony, a nieomylną M'skazówką pomyślności 
i szczęścia będący. Raciąż, nakł. J. Mayzne- 
ra, druk. A. Pajewskiego w Warszawie, 1890, 
16, str. 59, kop. 15. 

— Zwierzęta mówiące, z franc. dla mło- 
dzieży przerobił .... wyd. 2. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1896, 8 mała, 
str. 202 i II, z 4 ryc. chromolit., opr. rb. 1. 

— Ob. Henning F. (Dwie róże, Gabor 1880); 
Hoffmann Fr. (4 dzieła 1877); Mayne-Reid 
(Polowanie 1884); Radość i uciecha (1888); 
Stankiewicz (Poczet prac literackich 1886); 
Schwarz i Stankiewicz '^Upominek z uroczy- 
stości 1886). 

ANCZYC Zygmunt Repertnarz widowisk 
scenicznych przez towarzystwo artystów dra- 

HBII06MHA T. I. matycznych z Krakowa pod dyrekcyą Ju- 
liusza Pfeiffer w roku niniejszym 1847 od 
d. 3 czerwca aż do d. 21 wi-ześnia na sce- 
nie poznańskiej przedstawionych.Szano>»'Dym 
protektorom i lubownikom sceny polskiej 
poświęca — artyst dram. teatru pols. Po- 
zmiń, druk. Deckera, 1847. 

ANOA. Poezye Andv. Lwów, Jakubowski 
i Zadurowicz, druk. Pillera i Sp., 1895, 16, 
str. 79, kor. 160. 

Autorką: Anna Czemeryńska. 

Andachts-Uebungen. Znm seligen Ladislaus 
von dessen Yerehrern al>ermai zum Drucken 
befordert. Warschau, bev Joseph Węcki, 1822, 
8, 8tr. 22. 

ANDEBRAND Filibert. Czy Napoleon byf 
szczęśliwym ? Według oryginału francus- 
kiego przer. H. Maciejowski. Warszawa, 
Wodzyński, 1898, 8, str. 195, kop. 80. 

AKDERL Adalb. (Wojciech) ks. Infirmomm 
liber catholicus decem Iłnguis exaratU8, VII: 
Polnische Ausgabe. Wien, Selbstyerlag, 1898, 
8, str. 44. 

— Książeczka katolicka dla chorych, jako 
też dla pasterzy duchownych i pielęgnują- 
cych chorych, w dziesięciu językach, część 
7ma czrli polska. Wiedeń, nakł. autora, 
druk. K' Frommego, 1897, 16, str. 4i, hal. 60. 

ANDERS Eduard. Geschichte der evangeli- 
schen Kirche Schlesiens. BresIau, J. Max et 
Comp , 1883, 8, str. 5 ni., 26ft i 1 ryc, mr. 4. 

ANDERS K. Ob. Szaniawski KI. (1898). 

ANDERSEN Hans Chrystyan. Bajki i opowia- 
dania, spolszczył #*,. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Śp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 
8 mała, str. 373 i 1 ni., z licznymi drzew, 
w tekście, rb. 1*20. 

— Baśnie i powiastki dla młodego wieku. 
Poznań, nakł. i druk. J. Leitgebra, 1898, 8 
mała, str. 167 i 1 ni., z 6 kolor, obrazkami, 
opr. mr. 160. 

— Baśnie, opracowane przez C. Niewia- 
domską. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
(1899), 8 mała, str. 344, 16 ryc, kart. rb. 120, 
opr. rb. 1-50. 

— Bajki i opowiadania, tłum. Z. i T. Do- 
datek do Gaz. Pols. nr. 13. Warszawa, 1898, 
8, str. 150, kop. 15. 

— Galin ka, baśń proza opowiedziana z ko- 
lorowancmi obrazkami ala dzieci. Warsza- 
wa, G. Ccntnerszwer, 1880, 4, kop. 40. 

— Królowa śniegu, bajka dla młodzieży, 
opracował Ign. Matuszewski. Warszawa, 
księgarnia tanich wydawnictw, druk. J. Je- 
iyńskiego, 1891, 8, str. 52, kop. 15. 

— Opowieści. Nowy W3'bór dla młodzieży 
w przekładzie Antoniny Gawrońskiej. Lwów- 
Kraków, Gebethner i Wolff, 1900, 8, z ryc, 
kart. kor. 3. 26 ANDERSEN - ANDRZEYKOWICZ. — Fantastyczne opowieści w nowym prze- 
kładzie Wandy Młodnickiej. Lwów, nakł. 
druk. ludowej, Gubrynowicz i Scłimidt, 1892, 
8, str. 222, z 26 ilustr. M. Młodnickiej, opr. 
kor. 4-50. 

— Powiastki, opracowała Anna Młodnicka, 
ilustrowała M. M, cześć I i II (Biblioteka 
dla młodzieży, tomik XXIV i XXV). Lwów, 
nakł. Towarzystwa pedag'., I związkowa 
druk., 1890, 16. str. 50 i 57, z rycin., opr. 
po łial. 72. 

— Powiastki i baśnie, przerobione przez 
Maryą Gruszecką. Kraków, nakł. J. M. Hitti- 
melblaua, druk.* A. Słomskiego, (1891); 8 
mała, str. 228 i 1 ni., z 6 kolor, rycinami, 
opr. kor. 4. 

— Czarodziejskie powieści Andersena. 
Spolszczyła Marya Glotz (Wydawnictwo »Ni- 
wy Polskiej*). Tom I. Warszawa, druk. Lep- 
perta i Ski, 1900, 8 mn., str. 317, z portre- 
tem autora i rysunkami w teks., rb. 1*50. 

— Toż, t. II. Warszawa, druk. Lepperta 
i Sp , 1900, 8, mn., str. 316, II, z rysunkami 
w teks , rb. 1-50. 

ANDERSSON Jordan Dr. Om verkstallandet 
af Polens andra delning. LinkSping, C. F. 
Ridderstads Bocktryckeri, 1884, 4, 1 k. tyt., 
str. 96. 

ANDRASSY Juliusz. Ob. Gołemberski Wład. 
(1888); Popowski Józef (Kallay o A. 1892). 

ANDREE Richard. Das Sprachgebiet der 
Lausitzer Wenden vom XVI. Jahrhundert 
bis zur Gegenwart. Prag, Verlag des Ve- 
reines fur Geschichte der Deutschen in Boh- 
men, druk. der Bohemia, Leipzig F. A. 
Brockhaus, 1873, 8, str. 22 i mapa, mr. 1. 

ANDREJEW P. Skazaniec, powieść rosyjska. 
Poznań, nakł. i druk. P. Krzyżankiewicza, 
1891, 8, str. 168. 

ANDRIASZEW A. M. Kijewskij narodnyj 
kalendar, god XXI. Kijew, tipogr. Zawadz- 
kago, 1886. 

— Oczerk istorii wołynskoj ziemli do 
końca XIV stoletija. Kijew, 1887, 8, str. II, 
1 ni. i 232, z mapą ziemi wołyńskiej. 

ANDRIEJEWSKIJ A. Cyganka Aza, dram. 
w 4ch diej. i 5ti kartinach, fabuła zaimstwo- 
wana iz romana Kraszewskago Chata za 
okolicej. Moskwa, litogr. E. Razsochinowoj, 
1893, 4, str. 72. 

ANDRIEJEWSKIJ S. A. Ob. Zaszczyta po 
krożskomu diełu (1894). 

ANORIJEWSKI M. Ob. Starina (1882). 

ANDRIOLLI M. E. Bohaterki poezyi polskiej, 

z rys Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 

wentala, (1880), fol., str. ni. 17 tekstu i 10 
rysun., rb. 2. 

— Ob. Chodźko Ign. (Pamiętniki kwest. 
1881): Kondratowicz Ludw. (1880); Kraszew- 
ski (Bajeczki 1882); Łuszczewska Jad. (1889); Mickiewicz A. (Pan Tadeusz 1881); Pietkie- 
wicz Ant. (1889); Słowacki Jul. (Lilia We- 
neda 1883). 

Androeceum. Ob. Goliński S. T. (Ein Bei- 
trag 1893). 

Androiogla. Ob. Misiewicz M. (1897). 

Andromache. Ob. Eurypides (1880). 

ANDRUSIKIEWICZ Roman. Latarnia dydak- 
i tyczna dla takich nauczycieli przy wiejskich 
szkołach jednoklasowych, którzy ucząc dzie- 
ci jednego oddziału lub stopnia, nie umieją 
stosownie zatrudniać dziatwy innych oddzia- 
łów lub stopni. Lwów, nakł. autora, I zwią- 
zkowa druk., 1882, 4, str, 113, z tabl. kor 4. 

— Projekt uposażenia szkół wiejskich 
gruntami, opracował i przedł. jako wniosek 
pod obradj' krajowej konferencyi nauczy- 
cieli szkół ludowych, odbytej we Lwowie 
w dniach 24, 25 26* i 27 sierpnia 1881. Lwów, 
nakł. autora, I związkowa druk., 1881, 16, 
str. 32. 

ANDRUSZEWICZ Bolesław. Konrad Mazo- 
wiecki, dramat w 5 aktach wierszem. (Odb. 
z XVI rocznika Samborskiego). Sambor, nakł. 
autora, druk. Schwarza i Trojana, 1893, 8, 
str. 85, kor. 1-20. 

ANDRUSZKIEWICZ Eliasz. Krótki rys histo- 
ryi Kościoła na Rusi. Lwów, 1883, 8, str. 64. 

(Odbito 100 egzemp.). 

ANDRYCZKA Stanis. Ogrodnictwo dla wszyst- 
kich krótko, jasno i przystępnie do użytku 
i poŻYtku domowego ułożone, wyd. 1. De- 
troit Mich., 1886, 12, str. 96. 

ANDRYSON M. Ob. Ossowski I. I. (Przyczy- 
nek 1882). 

Andrzej Św. Ob. Łuszczkiewicz Wł. (1899). 

ANDRZEJ z Kobylina. Ob. Bibl. dawnych 
pisarzów polskich. 

ANDRZEJKIEWICZ J. 0. T. J. Ziarno gorczy- 
czne gorzkiej męki Najsłodszego zbawiciela 
Jezusa Chrystusa* nabożnymi rozmj-ślaniami 
roztarte, octem i żółcią tegoż Pana zapra- 
wione a na posiłek nabożnym ludziom po- 
dane, nowe wyd. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, 1881, 32, str. 494 i IV, kor. 1-50. 

ANDRZEYKOWICZ Bułofft Michał. Mowa Ja- 
śnie Wielmożnego .... litewsko-grodzieńskie- 
go cywilnego gubernatora, radce stanu dn. 
10 lutego 1821 r. B. m. r. (1821),' 4, k. 2. 

— O szkole Lankastra, (data 16 maja 
1819, ogłoszenie do oby w. gubern. lit. 
grodź.), 4, str. 19. 

— Ob. Andrzeykowiez Tad. (1809); Imbra 
Ign. (Obrona 1809). 

ANDRZEYKOWICZ Tad. Mowa JW pre- 
zydenta sądu Głłgo 2go Depart. gubernii 
grodzieńskiey, kolleskiego sowiestnika. Mia- 
na na sessyi sądowey d. 21 Aprila 1809 przy 
wprowadzeniu na tenże stopień i urząd syna 
jego J. W. Michała Andrzeykowicza, jako ANDRZEJKOWICZÓWNA - ANIOŁ. 97 z nowych wyborów na następne 3 lata we- 
zwaneg^o prezydenta. B. m. r. (1809), 4, k. 4. 

ANDRZEJKOWICZÓWNA Mar. Ob. Nowicki 

Woje. (1803). 

Anegdoty z życia Napoleona. Warszawa, 
Nasierowski, 1895, kop. 60. 

— Ob. Bomba (1889); Grabowski Ambr. 
(1819, 1886); Księga (1895). 

Anemia. Ob. Dunin P. (1896). 

Anemone. Ob. Janczewski E. (1889); Mi- 
czyński Kar. (Mieszańce 1892). 

Anevry8ma. Ob. Putiatycki Fel. (1880). 

ANGE Michel. Ob. Klaczko Jul. (Causeries 
1880). 

ANGEBERG (D). Ob. Glembocki (1884). 

ANGELINI Gennaro dr. I Sobiesky e gli 
Stuards in Roma. La Rassegna italiana wy- 
dawana w Rzymie z sierpnia i września r. 
ISaS, 8, str. 145-168 i 307-322. 

ANGELY (Louis). Das Abentheuer in der 
Polnischen Schenke. Komisches Liederspiel, 
aus dem Russichen frei iibertragen. Berlin, 
b. w. r., 8, mr. 1. 

ANGER S. dr. Das gemischte Grftberfeld 
auf dem Neustadter Folde bei Elbing (Aus 
.Zeitschrift fur EthnoU). Berlin, Stuhr, 1880, 
8, 8tr. 21 i 2 tabl. litogr., mr. 1-50. 

— Das Graberfeld zu Rondsen im Kreise 
Graudentz (Abhandlungen zur Landeskunde 
der Provinz Westpreussen, 1). Graudenz & 
Danzig, Th. Bertling, 1890, 4, str. IX i 70, 
z mapą i fotodrukami, mr. 6. 

ANGERBURG Kreis. Ob. Schmidt H. (1860). 

ANGERMAN Klaudyusz Ini. Naftowy pas bó- 
brzecki ze stanowiska geologiczno -tektoni- 
cznego. (Odbitka z Kosmosu). Lwów, nakł. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt, I związkowa 
druk., 1895, 8, str. 10, z 3 tabl. fotodruk, 
kor. 1-20. 

— Studya geologiczne w okolicy Syno- 
wódzka. (Odbitka z Kosmosu, rok IX, 1886). 
(B. m. dr. i r.). Lwów, 1886, 8, str. 8 i tabl. 
litogr. 

— Źródła naftowe w Karpatach, studyum 
geologiczno-tektoniczne. Jasło, nakł. autora, 
druk. L. K. Stoegera, 1890, 8, str. 1 ni. i 73, 
kor. 1-90. 

(Pońw. JEx. ministrowi Jul. Dunajewskiemn). 

ANGERSTEIN W. P. ks. O czytaniu Biblii, 
odpowiedź dana ks. R. Filochowskiemu na 
książeczkę jego p. t. »Rozmowa o czytaniu 
Biblii*. Warszawa, nakł. autora, druk. Al. 
Ginsa, 1882, 16, str. 29, kop. 10. 

— Głosy kościelne w sprawie reformacyi 
i kościoła ewangelicko-augsburgskiego. War- 
szawa, nakł. autora, H. Oławski, druk. A. 
Ginsa, 1883, 8, str. 114. 

— Der Konflikt des polnischen Kdnigs 
Boleslaus II mit dem Krakauer Bischof St.i- nislaus. Thorn, E. L^imbeck, 1895, 8, str 84, 
fen. 80. 

ANGIELSKI. Ob. Berger H. (Metoda 1897); 
Bełza (Prawo 1889); Dynłewicz W. (Pośred- 
nik,1892); Górski Ant. (Warunki 1899); Grzy- 
bowski J. (Język 1894); Muzeum (Szkoły 
1888); Nolowski dr. (Nauka 1899); Paryski 
(Wymowa 1900, Słownik 1899). 

Angina. Ob. Gluziński Wł. prof. (Dusznica 
1894); Jasiewicz J. (Inflammat. 1890); Pa- 
wiński J. (Pectoris 1899). 

Angiolina, Urocze widmo prawdy, przez 
44. Lwów, nakł. autora. Księgarnia polska, 
druk. W. Manieckiego, 1895, '8, str. II i 22, 
hal. 60. 

Angloma. Ob. Mars A. (1896). 

ANGLAIS i., RUSSEL W., TOMBECK D. & G. 
H. NIEWĘGŁOWSKI Prócis de sciences phy- 
siąucs, ch('iiiiques, naturelles, III. Botaniąue, 
fascicule Icr: Botaniąue gśnórale. Paris, So- 
cićtś d' editions scientifiąues, 1895, 18, str. 
VIII i 95, z ryc. frank. 175. 

Anglais (Le roman). Ob. Stryjeński C. (1888). 

Anglia. Ob. Badeni Jan ks. T. J. (Polacy 
w Anglii 1899); Boutny E. (Rozwój 1892); 
Chłędowski Kaz. (Dwie wizyty 1887); Lu- 
biewa St. (O emigr. 1890); Maciejowski Sew. 
(1898); Mańkowski Wacł. (Notaty 1883); Na- 
ganowski Eklm. S. (A. wszechmożna 1890); 
Popowski J. (Trójprzymierze 1886); Sizeran- 
ne R. (1901); Smarze wski T. (1903); Trepka 
M. E. (1895); Webb S. i B. (1901)); Winiar- 
ski Leon (Stosunki społeczne w Anglii 1890). 
Ob. także s. v. Angielski. 

Anglo-Polisch. Ob. Baranowski S. J. (1883). 

Anhang zu den Statuten der Wechselseitigen 
Yersicherungs-Gesellschaft in Krakau. Ver- 
sicherungsbedingungen gegen Hagelscha- 
den. Krakau. Yerlag der Gesellschaft, Druck 
der Yereinsbuchdruckerei, 1894, 4, str. 15. 

ANHELI. Z teki Anhelego: Oskar i Wanda, 
obraz dramatyczny w 15 odsłonach. Kraków, 
nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., G. Ge- 
bethner i Sp., 1888, 8 mała, str. 181, kor. 
2-40. 

— pseud. ks. S. Felińskiego. 

Anhellego grobowiec. Ob. T. N. (Sen 1894). 

ANIA. Na pamiątkę, dwa wiersze. Dorpat, 
tipogr. S. Lackmana, 1889, 8, str. 10. 

ANILINA. Ob. Niemientowski S. (1897). 

Animizm. Ob. Witort J. (1900). 

Anioł pokoju czyli wszystko dobrze co Bóg 
czyni. Powiastka dla ludu. Cieszyn, nakł. 
Edw. Feitzingera (Biblioteka ludowa nr. 312, 
b. r. (1890), 8, str. 15. 

Anioł-Raphael. Nabożeństwo o Męce Pana 
Jezusa na siedm piątków postnych' na cześć 
Przenajdroższej męki i krwi Pana naszego 
Jezusa Chrystusa z dodaniem Mszy świętej. sd ANIOŁ - ANNA. Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1900, 
16, str. 63 i 1 ni., kop. 10. 

— Różaniec z obrazkami na cześć Najśw. 
Maryi Panny, zawierający sposób odmawiania 
i śpiewania oraz litanie i pieśni, wy^. 4. 
powiększone. Warszawa, druk. Niemiery, 1899, 
kop. 15. 

— U stóp przybytku Pańskiego. Nabożeń- 
stwo dla czcicieli Pana Jezusa w Sakramen- 
cie miłości. Warszawa, 1899, 16, kop. 15. 

— Ob. Grignon-Monfort L. (1898); Liguori 
Alf. (1899, 1900); Saint-Omer (1900). 

Anioł stróż. Czasopismo dla dzieci i mło- 
dzieży polskiej, wych. 3 razy na miesiąc. 
Wyd. i odpow. red. Janina Sedlaczkówna. 
Lwów, 1894, rok I, nrów 10. 

— Przyjaciel i nauczj^ciel dzieci. Dodatek 
do Niewiasty polskiej, i900. Kraków, 8, r. I, 
nrów 12. 

— Czasopismo dla dzieci i młodzieży pol- 
skiej. Wych. co tydzień. Redaktor odp. Józ. 
Palędzki, Gdańsk' 1892—1900, r. I-VIII, 4. 

— Książeczka do nabożeństwa dla katoli- 
ckiej młodzieży. Nowy Sącz, nakł. i druk. 
J. Pisza, 1885, 16, str. 282,' VI. 

— Książka do nabożeństwa dla katolickiej 
młodzieży. Nowy Sącz, nakł. i druk J. Pi- 
sza, 1871, 8 mała, str. I— XIV, 15—354 re- 
jestru, str. IX. 

— czyli książka do nabożeństwa dla mło- 
dzieży katolickiej. Wadowice, nakł. i druk. 
F. Fołtyna, 1888, 12, str. 346 i VI. 

— chrześcianina katolika, zbiór modlitw 
i pieśni służący dla dusz pobożnych, wyd. 
3. poprawione. Grudziądz, nakł. wydawnic- 
twa dzieł katolickich G'. Jalkowskiego, druk. 
E. Schmaedickiego w Poznaniu, 1883, 16, 
str. 456 i VIII. 

(Dodany): Katolicki kancyonal czyli śpiewnik ko- 
ścielny najpotrzebniejszych pieśni na cały rok, ze- 
brany z ksiąg przez cenzurę duchowną aprobowa- 
nych, wyd. nowe, str. 108 i rv^. 

— Toż, wyd. 4 i 5. Tamże. 

— Toż, wyd. 6, poprawne. Grudziądz, 
nakł. i druk. G. Jalkowskiego, 1887, 32, str. 
580 i XI. 

— Ob. Krośniński Józef ks. (1890). 

Aniołowie dobroci. Ośm powiastek dla grze- 
cznych dzieci. Naśladowane z franc. Wyd. 
2. Warszawa, M. Orgelbrand, 1884, 16, str. 
185, kop. 75. 

ANIOŁOWSKI Adam E. Na krakowskim 
zamku, opowiadanie historyczne (Wydawni- 
ctwo ludowe, X 12). Lwów, nakł. Komitetu, 
redak. Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednar- 
skiego, 1891, 16, str. 48, hal, 20. 

Anicieta w sprawie reformy waluty, odbyta 
w marcu 1892 w Wiedniu: Przemówienie 
powołanych z Galicyi uczestników, dra A. 
Zgórskiego, prof. dra J. Milewskieg-o i prof. dra T. Piłata. Lwów, nakł. powyższych, Gu- 
brynowicz i Schmidt, druk. Wł Łozińskiego. 
1892, 8, str. 48, hal. 80. 

-— rybacka. Odb. z Czasu. Kraków, nakł. 
Towarz. rybackiego, 1889, 8, str. 4. 

ANKWICŹÓWNA Ewunia. Ob. Siemieński J. 
(1886 i 1888). 

Anieitung zur Kenntniss der Pferde, ihres 
Alters, ihrer Pflege, der einfachsten Heil- 
mittel bel Pferdekrankheiten, zur Beurthei- 
lung des Hufbeschlages und zur zweckmas- 
sigen Zaumung und Sattelung. Von der k. 
k. galizischen yereinten Cameral-Gefiillen- 
Verwaltung mit Beziehung auf Verodnun- 
gen vom 26. Juni 1843. Zahl 1483 und vom 
18. Januar 1844. Zahl 38.985 fiir die beritte- 
ne Mannschaft der k. k. galizischen Finanz- 
wache herausgegeben. Lemberg. Aus der 
k. k. galizischen Aerarial-Druckerei, 1844, 
8, str. 32. 

— zur Verbesserung der Pferdezucht ins- 
besondere zur Beherzigung fur die kleinen 
landlich. Grundbesitzer im Grossherzogthum 
Posen. Praewodnik do lepszego wychowu 
koni, szczególniej ku pożytkowi właścicieli 
małych gospodarstw rolm^ch w Wielkiem 
Księstwie Poznańskiem. Posen, gedruckt in 
derkonigl. Hofbuchdruckerei von W. Dec- 
ker & Comp., 1838, 8, str. 71. 

(Tekst niemiecki i polski). 

— zur Verbesserung der Vicinalwege in 
der Provinz Posen. Posen, Merzbach, 1883, 
8, str. IV i 105, mr. 1. 

Anmerl(ungen und Beispiele, (Kurze), zum 
Anschauungsuuterricht auf der Unterstufe 
der Seminar-Ubungsschule mit polnischen 
Kindern. Breslau, H. Handel, 1899. 8, str. 
12, fen. 15. 

ANNA. Pamięci Kraszewskiego! (Na dzień 
19 marca 1887* r.). Lwów, nakł. red. Urzę- 
dnika i Prawnika, druk. Gazety narodowej, 
1887, 8, k. ni. 2. 

— czyli dziecię z domu. Powieść usposa- 
biająca młodzież do posłuszeństwa i przy- 
wiązania ku rodzicom. Wilno, 1841, 8. 

ANNA Św. Chwała św. Anny czyli zbiorek 
ustaw, modlitw i pieśni dla braci i sióstr 
bractwa św. Anny Samotrzeciej. Zwierzy- 
niec, nakł. bractwa św. Anny, druk. W. Kor- 
neckiego w Krakowie, 1892, 16, str. 48. 

— Koronka do świętej Anny matki bożej 
Maryi z modlitwami i rozmyślaniem jej ży- 
wota, która w sobie zawiera dziesięć pacie- 
rzy i trzydzieści pozdrowienia Anielskiego 
Panny Maryi. Nakładem Bractwa św. Anny 
w Wieprzu, druk. Fr. Fołtyna w Wadowi- 
cach, 1892, 8, str. 16. 

— Toż. Tamże, 1900, 8, str. 16. 

— Ob. Bukowski Jul.; Koronka (1866); 
Leszczyński Prokop. (1891); Pieśń (1859); 
SI. ks. (Koronka 1890). AKNA - AKTOm. Anna Jagiellonka. Ob. Bartoszewicr. J. (1881); 
BolesławicK (Fraucymer 1890); Komenióek 
(1899). 

ANNECY. Ob. Pelczar J. (Wspomnienia 1893). 

Anniversaire cinquantieme de IMnsurrection 
polonaise du 29 November 1830. Confćrenc6- 
meeting tenue a Genśve, au Palais ślecto- 
ral, salle de Tinstitut, le 29 novembre 1880. 
Gen^ye. 1881, 8, str. 52. 

Anniversary On the lOOth .... of the second 
partition of Poland, b. m. dr. (druk amery- 
kański, 1892), folio, 1 karta. 

ANNUNZIO (dO Gabryel. Dziecko rozkoszy, 
przekład Al. Callier. Warszawa, wydawnic. 
i druk Przeglądu tygodniowego , 1897, 8 
mała, str. 506, rb. 150. 

— Intruz, przekład Al Callier. Warszawa, 
wydaw. i druk. Przeglądu tygodniowego, 
1889, 8 mała, str. 461, rb. 1. 

— Sen poranku wiosennego, sny pór ro- 
ku, przekład z włoskiego Mariona. Warsza- 
wa, nakł. Wł. Okręta, 1900, 8 mała, str. 82, 
kop. 50. 

— Tryumf śmierci, przekł. A. Callier. War- 
szawa, nakł. red. Przeglądu tygodniowego, 
1898, 16, str. 549, rb. 1-5Ó. 

ANONIM. Co w wieku pięćdziesiątym mó- 
wić będą o w. XIX, spolszczył Ad. Nowicki, 
odczyty. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskłego, 1892, 8 mała, 
str. 245, rb. 1. 

— Obszar języka litewskiego w gubernii 
wileńskiej. (Odb. z Materyałów antropol.- 
arcbeol. i etnogr. Akademii umiej., III 1). 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 72. 

ANTALA Laszlo. Różowe Domino Ob. Bou- 
vićr August (Różowe Domino 1886). 
ANTEK z Hal pseud. K. A. Błachowskiego 

— z Kola, psoud. Ant. Sarneckiego. 
ANTELL Herm. Frit. Ob. Harajewicz W. (1893). 
Antin Hrycuniak, jeho żytie, ta smert i 

spadszczyna, juka po nim łyszyła sia dla 
nas. Lwiw, Maniecki, 1900. 

ANTIOCHE (d') Adhemar. Deux diplomates 
le comte Raczyński et Donoso Cortćs mar- 
quis de Valdegamas. Dćpćches et correspon- 
dence politique 1848—1853 publićes et młses 
en ordre. Paris, E. Plon et Cie, 1880. 

Ded. au comte Charles Raczyński z wizerunkiem. 

— Toż. Tamże, 1891, 8, str. XXXII i 336, 
z portretem. 

Antiplryna. Ob. Bednarski Jan dr. (1889); 
Kaczorowski dr. (1888); Wiczkowskł Józef 
(Doświadczenia 1885). 

Antiquitś8 de Ui Russie. Ob. Kondakof N. 
(1892); Reinacłi S. (1892); Tołstoj J. (1892). 

Antiseptyka. Ob. Bogdanik J. (1892). 

Antitaimudyści. Ob. Krzyżanowski Adryan 
(Dziejowość 1849). Anti-vivisectioni8ti8che Schriften. Ob. Ory- 

sanowski E. (1897). 

ANTKOWIAK W. X. Kazanie na uroczystość 
Św. Franciszka Seraf. powiedziane w kla- 
sztorze osieckim. Poznaii, druk. i skł. głów. 
księg. Tytusa Daszkiewicza, 1874, 8, str. 15. 

Antokol. Ob. Mercede Jan (Uwiadomienie 
1880). 

Antologia obca, wybór najcelniejszych utwo- 
rów poetów cudzoziemskich, zest. autor an- 
tologii polskiej. Lwów, nakł. H. Alttmberga 
(F. H. Richtera), (1882), 8, str. XIV, 370 i 
20 portretów, opr. kor. 12. 

(Zeiitawil WI. Bełza). 

— polska, wybór najcelniejszych utworów 
poetów polskich, z Ilust. Andriołlego, Brandta, 
Kossaka i Lessera, wyd. 2. Lwów, nakł. H. 
Altenberga, (F. H. Richter), Lipsk, F. A. 
Brockhaus, Warszawa, F. Husick, druk. I 
związkowa (1882), 8, str. XVI, 408 i 6 ryc, 
opr. kor. 12. 

— prowansalska. Wybór poezyj. Truba- 
durowie, przeł. z oryginału Edward Porę- 
bowicz. (Biblioteczka »Życia«. Arcydzieła poe- 
zyi wszechświatowej III). Warszawa, Teodor 
Paprocki i Sp., druk. Emila Skiwskiego, 1887, 
8, str. 221, II. kop. 75. 

— poezyi francusk. Ob. Duchińska Sewe- 
ryna (1898). 

— rzymska. Ob. Zathey H. (1898). 

ANTON AZ Antonio. Onni storici sulla Po- 
lonia. Trieste, 1864, 8, str. 155, 

ANTONI MARYA o. Kapucyn. Wielkie uczcze- 
nie Św. Antoniego Padewskiego, tłómacz. 
z franc. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1895, 
16, str. 154 i 1 ni., kop. 20. 

ANTONI z nad Wisły. Pogląd na sprawę 
polską. Ziiriich , druk. Komitetu Reprea. 
Wychodżctwa polsk. Lipsk, księgar. E. Ł. 
Kasprowicza, 1867, 8, str. 19. 

ANTONI z Siedlec. Trzy listy otwarte 
w przedmiocie kredytu rolniczego. Warszawa, 
druk. Kury era codziennego, 1881 , 8 mała, 
str. 37, kop. 20. 

ANTONI PADEWSKI iw. Chwała wielka Św. 
Antoniego Padewskiego, pamiątka 700-let. 
rocznicy urodzenia świętego, przekł. z franc. 
Kraków, nakł. dra Wł. Milkowskiego, druk. 
A. Słomskiego i Sp., 1895, 32, str. 151 i 3 
ni., opr. hal. 80. 

— Głos Św. Antoniego. Ob. Głos. 

— Koronka do św. Antoniego na uczcze- 
nie 3() lat życia Jego cudem stwierdzona 
w powszechnej klęsce. Kraków, nakł. SS. 
Felicyanek, druk. W. L. Anczvca i Sp., 1897, 
8, k. ni. 2. 

— jego żywot, dzieła i współczesne dzieje. 
Warszawa, nakł. i druk. St Niemiery, 18Ś4, 
16, str. 395 i III, kop. 45. 30 ANTONI - ANTONIEWICZ. — Ob. Antoni Marya o. Kapucyn (1895); 
Bonawentura (Koronka 1895); Chodyński A. 
(1850); Condć A. ^Żywot 1898); Golicbowski 
N. (1899); Kubowicz, (1893); Leszczyński 
Prok. (Żywot); Pamiątka (1896); Pawłow- 
ska M. (tryumf 1895); Ruggerł Dom. (1895); 
Stephan Euzeb. (Nabożeństwo 1892); Żywot 
(1880). 

ANTONIEWICZ Boi. Woysym. Podręcznik do 
nauki buchalteryi, część I: Dokumenta hand- 
lowe. (Biblioteka handlowa). Kraków, nakł. 
Źupańskiego i Heumanna, G. Gebethner 
i Sp., druk. Związkowa, 1890, 8, str. 206 i 1 
ni., kor. 3. 

— Toż, część II: Księgi pomocnicze (Bi- 
blioteka handlowa). Kraków, nakł. autora, 
G. Gebethner i Sp., druk. A. Słomskiego, 
1891, 8, str. 130 i 2 ni., kor. 260. 

— wyd. 2., część I: Dokumenta handlo- 
we (Biblioteka handlowa). Kraków, Gebeth- 
ner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 
156, kor. 2-40. 

— Podręcznik do uauki buchalteryi: Te- 
mat do ćwiczeń buchalterycznych (Biblio- 
teka handlowa). Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. A. Słomskiego, 1891, 8, 
str. 29, hal. 60. 

— Toż, wyd. 2. (Biblioteka handlowa). 
Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 32, kor. 1. 

ANTONIEWICZ Jan Botoz dr. Les Armenieus 
de la Galicie. (Nadb. z czasop. L' Armenie). 
London, 1898, 4, str. 3—4. 

— Zur Geschichte des Humanismus und 
der Renaissance in Polen. Beilage zur All- 
gemeinen Zeitung, Miinchen, fol , nry 327— 
329 z 25—27 listop. r. 1886. 

— Historya, filologia i historya sztuki, 
odczyt wygłoszony na IV walnem zgroma- 
dzeniu Towarzystwa filologicz. we Lwowie 
dnia 23 maja 1896 r. (Odb. z czasop. Eos). 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. 
Winiarza, 1897, 8, str. 34. 

— Ikonographisches zu Chrestien de Tro- 
yes. (Odb. z Romanische Forschungen). Erlan- 
gen & Leipzig, A. Deichert (G. Bohme), 1890, 
8, str. 28, z rycin, w teks. 

O starożytnym katedry krakowskiej relikwiarzu 
ze słoniowej kości. 

— Katalog ilustrowany wystawy sztuki 
polskiej od r. 1764—1886 (Powszechna wy- 
stawa krajowa we Lwowie w r. 1894. Lwów, 
nakł. dyrekcyi powszechnej wystawy krajo- 
wej, druk. K Winiarza, 1894, 8 mała, str. 
XXIV i 384, z 75 ilustr., kor. 3. 

— Katalog der retrospectiven Ausstellung 
polnischer Kunst, 1764—1886. Lemberg, 1894, 
8, str. 212, z 75 ilustr. 

— Fasti Sarbieviani czyli o chronologi- 
cznym porządku pieśni M. K. Sarbiewskiego, 
przez prof. J. Krystyniackiego. (Nadb. z Zeit- schrift fiir yergleichende Lłtteraturgeschichte 
und Renaissance- Li ttera tur, Neue Folgę, II). 
Berlin, 1889, 8, str. 134—137. 

Rozbiór krytyczny rozprawy Krystyniackiego. 

— Młodość Krasińskiego, pi'óba syntezy. 
(Odb. z Przeglądu polsk.). Kraków, nakł. 
autora. Spółka wvdaw., druk. Czasu, 1891, 
8, str. 27, hal. 60." 

— Das Nibelungenlied in polnischer Spra- 
ehe. Beilage zur AUgemeinen Zeitung wy- 
dawanej w Monachium, nr. 17 z 17 stycznia 
1884 r. 

— Ostatni Krasińskiego (Odb. z Kwartal- 
nika historycznego). Lwów, nakł. autora, V 
druk. Wł. Łozińskiego, G. Gebethner i Sp. 

w Krakowie, 1889, 8, str. 43. 

— Poezya polska w Ameryce. (Odb. z Prze- 
glądu polsk.). Kraków, druk. Czasu, 1881, 
8, str. 15. 

— Studya nad sztuką włoską XV i XVI 
wieku I. Rozwój młodzieńczy Lorenza Costy 
i jego obrazy w galeryi XX. Czartoryskich 
w Krakowie. Zwolf Studien zur Geschichte 
der italienischen Renaissance. I. Lorenzo 
Costas (1457?— 1535 Jugendentwickelung und 
sein Bild »Porcia's Heldenthal* in der fiirst- 
lich Czartoryski'schen Galerie zu Krakau. 
Separat-Abdruck aus dem Anzeiger der 
Akademie der Wissenschaften in Krakau, 
Marz 1898. Krakau, Universitats-Buchdruck., 
1898, 8, str. 82-86. 

— O utrwaleniu własności ziemskiej mia- 
nowicie włościańskiej, rzecz odczytana w Dol- 
sku na walnem zebraniu kółek włościań- 
skich z powiatu śremskiego. Poznań, M. Leit- 
geber i Sp., druk. J. Leitgebra, 1882, 16, 
str. 21, fen. 25. 

— Die deutsche Walthersage und die pol- 
nische Sagę von Walther und Helgunde, v. / 
O. Knoop, Posen, 1887. (Nadb. z Zeitschrift 
fur deutsches Alterthum, XXXII). Berlin, 
1888, 8, str. 241-247. 

Rozbiór krytyczny. 

— H. Zathey, Młodość Bohdana Zaleskie- 
go. (Nadb. z Zeitschrift fiir vergleichende 
Lłtteraturgeschichte und Renaissance- Litte- 
ratur, I 1). Berlin, 1888, 4, str. 393-395. 

Ocena rozprawy Zatheya. 

— O Średniowiecznych źródłach do rzeźb, 
znajdujących się na szkatułce z kości sło- 
niowej w skarbcu na Wawelu. (Odb. z Pa- ^ 
miętnika Wydziału filolog, i histor.-filoz. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1885, 4 większa, str. 69 i 1 ni., z 2 tablic, 
kor. 2. 

— Z nieznanych utworów Zygm. Krasiń- 
skiego. Lwów-Kraków, G. Gebethner i Sp., ^ 
1890, 8, str. 7, hal. 40. 

ANTONIEWICZ Jan Bołoz dr. I MYCIELSKI J. 
hr. prof. Cele i drogi sztuki kościelnej. 
(Odbitka z Księgi pamiątkowej II zjazdu ka- # ANTONIEWICZ. 81 tolickiego, odbytego we Lwowie w dniach 

7, 8 i 9 lipca 1896). Żółkiew, druk. oo. Ba- 
zylianów, 1897, 8, 8tr. 27, hal. 40. 

ANTONIEWICZ Karol o. T. J. Un petit ange 
du ciel k sa móre ici-bas, trąd. du polonałs. 
Paris, libr. Bourguet-Calas, Besancon, 1885, 

8, 8tr. X i 132. 

— Arcybractwo Najświętszego Niepokala- 
nego Serca Maryi, dla nawrócenia grzeszni- 
ków ustanowione. Kraków, druk Kar. Bud- 
weisera, 1872, 12, str. 10. 

— Czytania świąteczne dla ludu naszego, 
wyd. 8. (Książki pobożne, XX). Kraków, 
nakł. ks. Mycielskiego T. J., druk. W. L. 
Anczyca i Śp., 1892, 16, str. 274, z licznymi 
obrazkami, hal. 60 = fen. 60, opr. hal. 80, 
= fen. 80. 

— Czytania świąteczne dla wszystkich 
stanów, wyd. nowe. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. J. Cottv, 1900, 8 mała, 
str. 224, kop. 50, = kor. 130. 

— Czytania światocznł na hdekotry świata 
ciłoho roku perewiw na ruskij jazyk o. Ka- 
zymir Riedl T. J., wyd. 2. poprawłene (Knyż- 
ki pobożni dla wirnych kożdoho stanu, tom 
II). Krakiw, nakł. o. M. Mycielskoho T. J., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892, 16, str. 
335 i 2 ni., z obraz, w teks., hal. 60, opr. 
hal. 80. 

— Dziesięć uwag dla osób w smutku 
i utrapieniu zostających. Warszawa, druk. 
F. Czerwińskiego i "S. Niemiery, 1880, 16 
mała, str. 32, kop. 5. 

— Kazania, pierwszy raz drukiem ogło- 
szone, wydał ks. Jan Badeni T. J., tom I 
ł II. Kraków, nakł. wydawcy, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1890, 8, str. YIII, 486 i 371, 
kor. 7. 

— Toż, wyd. 2. znacznie pomnożone, ze- 
brał ks. J. Badeni T. J., t. I— IV. Kraków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., G. Gebeth- 
ner 1 Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 
8, str. V i 401, 256, 447 i 356, kor. 960. 

— Die Krippe, Betrachtungen und Gebete 
fur 10 Tage der heil. Weihnachtszeit, mit 
Anhang: Weihnachtszeit. Donauworth, Buch- 
handlung des kath. Erziehungsyercins, 1881, 
12, str. 104, fen. 60. 

— Toż, 2. Aufl. Donauwdrth, Auer, 1889, 
16, str. 120, fen. 80. 

— Przez krzyż do nieba. Uwagi zbawien- 
ne dla osób wszelkiego stanu, cz. I— III. 
Warszawa, druk. St. Niemiery Synów, 1898, 
cz. I, kop. 7V2, cz. II, kop. 12Vs, cz. III, 
kop. 12. 

— Książka do nabożeństwa. Dzieło po- 
śmiertne zebrane z pism autora. Kraków, 
wydaw. ks. Ig. Polkowski, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1880, 8. 3 kart. ni., str. 371, 
i V. — Toż. Tamże, G. Gebethner i Sp., 1883. 
16, str. 2 ni., 502 i VII, kor. 2, opr. kor. 6, 

— Kwiateczki misyjne, ludowi polskiemu 
na pamiątkę misyi ofiarowane. Lwów, nakł. 
J. Nowakowskiego z Kamionki Strumiłowej, 
druk. A. Wajdowiczowej , 1884, 8 mała, 
str. 35. 

— Listy w Duchu Bożym do przyjaciół, 
wyd. nowe. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. J. Cotty, 1900, 8 mała, str. 
124, kop. 30 = hal. 80. 

— Nabożeństwo majoM'e, z rękopisów 

oddrukowane osobno z książki ^o nabożeń- 
stwa tegoż autora. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1883, 16, str. 136. 

— Toż, wyd. nowe. Kraków, nakł, Gebeth- 
nera i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
16, str 142, hal. 80. 

— Obrazki z życia ludu wiejskiego, wyd. 
nowe. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, 
1900, 8 mała, str. 71, kop- 20. 

— Z pism .... Żłobek, kolęda dla dzieci, 
Nauki i rady dla wszystkich, Szczere ży- 
czenia dla ludu wiejskiego. (Pobożne książ- 
ki, t. XXII). Kraków, nakł. ks. M. Moraw- 
skiego, T. J., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1883, 16, str. 160, hal. 60 = fen. 60. 

— Z pism Droga krzyżowa, Siedm 

uwag o siedmiu boleściach N. P. Maryi, 
Kwiateczki misyjne. Przez krzyż do nieba. 
Wianek krzyżowy (Pobożne książki dla 
wiernych każdego stanu, t. XXIII). Kraków, 
nakł. ks. M. Morawskiego T. J., druk. W. 
L. Anczyca i 8., 1884, 16, str. 218, hal. 70 
= fen. 70. 

— Toż, (Książki pobożne, t. XXIII). K raków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1893, 16, str. 224, hal. 70. 
= fen. 70. 

— Z pism Groby świętych polskich, 

Wspomnienie o św. Kunegundzie, Żywot bł. 
Jędrzeja Boboli, męczennika Tow. Sez., Św. 
Izydor Oracz, Legendy (Pobożne książki dla 
wiernych każdego stanu, t. XXIV). Kraków, 
nakł. ks. M. Morawskiego, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1884, 16, str. 212, hal. 70 = 
fen. 70. 

— Poezye, t. I: Poezye religijne, wydał 
ks. Jan Badeni T. J. Kraków, nakł. Spół. 
wydaw., druk. Czasu, 1895, 8, str. 1.59, z por- 
tretem autora, kor. 3. 

— Tom II: Poezye różne (treści świeckiej). 
Tamże, 1896, 8, str. 191, kor. 3. 

— Poezye religijne, wydał ks. Jan Bade- 
ni, wyd. 2. Kraków, Spół. wydaw., druk. 
Czasu, 1898, 8 mała, str. 1.59, kor. 2. 

— Toż, wyd. 3. Tamże, 1899, 8, str. 343, 
z portret., kor. 4. 

— Różne poezye, wydał ks. Jan Badeni. 32 ANTONIEWICZ - ANTONOWICZÓWNA. Kraków, nakł. Spól. wydaw., druk. Czasu, 
1896, 8, 8tr. 191, z port. autora, kor. 3. 

— Poselstwo aniołka w niebie do matki 
na ziemi, wvd. 2. Kraków, Gebethner i Sp., 
1880, 16, stf. 57, kop. 20. 

— Uwagi nad życiem bł. KunegTindy. 
Kraków, nakł. i di-uk. W. L. Anczyca i Sp., 
1892, 32, str. 20 i 6 ni. 

Złocone w drukarni ł do korekty przygotowane, 
lecz później za wolą nakładcy rozebrane, nie dostały 
się »Uwagi« w obieg księgarski. 

— Ostatni wiersz św. p napisany krót- 
ko przed śmiercią po wyjściu z kaplicy Ma- 
tki boskiej w Staniątkach pod Ki'akowem, 
Ostrów, nakł. i druk. W. Leitgebra, (1899), 
8, str. 8. 

— Wspomnienia misyjne z r. 1846. Po- 
znań, nakł. A. Poplińskiego, 1855, 8 mała, 
str. 110. 

— Żłobek, kolonda dla dzieci. Kraków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. W. 
L. Anczvca i Sjp., 1890, 16, str. 109, z ryc. 
hal. 20 '^ fen. 20, opr. hal. 30 = fen. 30. 

— Toż, z dodatkiem: Szczere życzenia 
dla ludu wiejskiego i Nauki i rady dla 
wszystkich (Książki pobożne dla wiernych 
każdego stanu, tom XXII). Tamże, 1890, 16, 
str. 176, z rvc., hal. 40 = fen. 40, opr. hal. 
60 = fen. 60. 

— Żywot i cuda wielkiego męczennika 
Jędrzeja Boboli, T. J. kapłana. (Żywoty św. 
polskich, 2). Poznań, nakł. Księgarni katoli- 
ckiej, typ. E. Schmaedicke, 1884, 16, str. 40, 
z ryc, fen. 25. 

— Ob. Badeni Jan (1896). 

ANTONIEWICZ M. Bołoz. Hasło i odzew. 
(Protestacya pogrobowa). Poemat .... oddany 
w obrazie przez Jul. Kossaka. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. Korneckiego, 1884, 
4, kart 4. 

— Wiersz do Henr. Siemiradzkiego za- 
improwizowany przez podczas uczty 

w Szczawnicy w sierpniu 1880 r. (Przedruk 
z Czasu nr. 203). Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1880, 8, k. ni. 2. 

— Hałycko-russkaja polityka, zapysky .... 
Lwów, typogr. stawropyhyjskoho instytuta, 
1891. 

— Warszawa dnia 7 września 1831 r., 
wiersz na 50tą rocz. 29 listop. 1830. Lwów, 
nakł. autora, druk. I związkowa, 1880, 8, 
str. 4 ni. 

— Saeść toastów. Kraków, nakł. autora, 
druk Czasu, 1883, 4, str. 16, hal. 40. 

— Ob. Gutzkow K. (Uriel Akosta 1881); 
Sprawozdanie (1882). 

ANTONIEWICZ Johann. Ob Schlegel (1887). 

ANTONIEWICZ Wacław Woysym. Król Bole- 
sław Śmiały, dramat histor. w 5 akt. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 8, str. 94 i 1 ni., 
kor. 2. 

— O wpływie zaprowadzenia ksiąg grun- 
towych na "dobrobyt ludu. (Odb. z' Tygod. 
rolniczego). Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Związkowa , 1888, 8 
mała, str. 35, hal. 60. 

— Zygmunt August, król polski, dramat 
histor. w 5 akt. a 6 odsł. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. Związko- 
wa, 1888, 8, str. 73, kor. 2. 

ANTONIEWICZ Władysław Bołoz. Krośnień- 
skie dzwony, z podań miasta. (Cegła na 
gmach Sokoła w Krośnie). Krosno, nakł. 
autora, druk. W. Lenika, 1898, 8 mała, str. 8. 

Antonija Minskago Archiepiskopa pismo. 
Wilno, 1868. 

ANTONOWICZ A. J. Ob. Rafalski W. L. 
(1884). 

ANTONOWICZ Julian ks. Kazanie w dzień 
otworzenia pierwszego nabożeństwa w nowo 
wybudow. kościele Horochowskim, 1807, 4. 

ANTONOWYCZ Kost'. Jak wybyraty posła 
do Rady derżawnoji. Lwiw, nakł, Narodnoj 
rady, 1891, 8, str. 15. 

ANTONOWICZ I BEC. Istoriczeskije dieja- 
tieli jugozapadnoj Rossii w biografijach 

i portrietach, sostawili po koUekcii W. 

W. Tarnowskago, wypusk I. Kijew, 1883, 4, 
str. 81, z portr. Za całość rb. 6. 

ANTONOWICZ W. B. Granowszczina, epizod 
iz istorii bracławskoj Ukrainy. Kijew, B. 
Korejwo, 1888, 8, kop. 25. 

— Monografii po istorii zapadnoj i jugo- 
zapadnoj Rossii, t. I. Kijew, 1885, 8, str. 351. 

— Sbornik materiałów dla istoriczeskoj 
topografii Kijewa i jego okrestnostej. Izdan 
Wremennoju Kommissijeju dla razbora dre- 
wnych aktów pry Kijewskom, Podolskom 
i Wołynskom Generał -Gubernatorie. Kijew, 
typogr. E. J. Fedorowa, 1874, 8, k. ni. 2, 
str. 48, 179, 176, X z 1 mapką litogr. 

(Wydali W. B. Antonowicz i F. A. Ternowski pod 
dyrekcyą M. Józefowicza). 

— Ob. Armaszewski P. J. (1897); Starina 
(1882). 

ANTONOWYCZ W. I IŁOWAJSKIJ D. Istorija 
wełykoho kniaziwstwa łytowskoho wid uaj- 
dawnijszych czasiw aż do upadku udilnoi 
systemy na Łytowskij Rusy (Ruska istory- 
czna biblioteka pid redakcijeju Olek sandra 
j Barwińskoho, t. VI). Ternopol, druk. J. Pa- 
I włowskoho, 1887, 8, str. 207 i 8 ni., kor. 3-20. 

I ANTONOWICZÓWNA Janina. Z dumaii wie- 
czornych, zbiór wierszy i prozy, drugi nakł. 
Sambor, staraniem autorki i redak. Roczni- 
ków Samborskich, druk. Szwarca i Trajana, 
1886, 8, str. 39, kor. 1. 

— Rozmaici, powieść. (Odb. z Rocznika r ANTOSZKA - ANTYSYONISTA. Samborskiego). Przemyśl, nakł. G. Kohna, 
druk. S. Piatkiewicza, 1885, 8, str. 84, kor. 1. 
ANTOSZKA (Smiskowa). O Czechach, ich 
kraju i życiu Warszawa, M. A. VVizbek, 
druk. J. Jeżyńskiego, 1895, 8 maia, str. 84, 
z r}'sun., kop. 25. 

— Dola Marynki -podrzutka. Warszawa, 
nakł. M. Mierzejewskiego, W. Obuchowski, 
druk. J. Jeżvńskiego, 1893, 8 mała, str. 33, 
kop. 10. 

— Dwaj przyjaciele , sąsiedzi , koledzy, 
kumowie, ba nawet krewni.icy, i Poświęce- 
nie czyli wyrzeczenie się sweyo szczęścia 
dla drugich; dwie powieści ze zdarzeń pra- 
wdziwych. Warszawa, E. Koliński, druk. M. 
Ziemkiewicza, 1888, 16, str. 60, kop. 15. 

— Dla dzieci cztery powiastki. Warszawa. 
M. A. Wizbek, druk^ J. Sikorskiego, 1896, 
16, str. 31 i 1 ni., z rysunkami w teks. 
kop. 10. 

— Prawdziwa historya o Szymku parobku 
i Zofce Pawelcównej. Warszawa, druk. br. 
Jeżyńskich (J. Ungra), 1887, 8, str 32, kop. 5. 

— Toż. Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 
1891, 8, str. 35, kop. 6. 

— Hygiena ludowa: Trzeba dbać o zdro- 
wie, aby się ustrzec choroby. Warszawa, T. 
Paprocki i Śp., druk. A. S. Sikorskiego, 1896, 
8 mała, str. 124 i II, kop. 40. 

— Jak i dlaczego po wsiach sie żenią. 
Warszawa, 1888. 16, str. 48, kop. 15* 

— Jak żyją w Czechach, zwyczaje i po- 
wiastki czeskie. Warszawa, nakł. E. Koliń- 
skiego, druk. E. Skiwskiego, 1889, 8 mała 
str. 48, z mapką i obrazkami, kop. 10. 

— Kobiety czeskie. Warszawa, E. Koliń- 
ski, druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892, 8 mała, 
8tr. 22, kop. 20. 

— Lepiej późno, niż wcale, Córka hutnika, 
z czeskiego. Przyjaciel oświaty. (Z naszej 
i sąsiedniej niwy, zbiór powiastek, II). War- 
szawa, nakł. Ed. Kolińskiego, druk. Lep- 
perta i Sp., 1899, 16, str. 79, lycin. w teks., 
kop. 25. 

— Poczciwy Marcin i Felek niecnota, 
czyli czem skorupka w młodości nasiąknie, 
tem na starość trąci. Warszawn, wydaw. E. 
Kolińskiego, druk'. E. Skiwskiego, ' 1889, 8, 
str. .32, z 10 obraz, w teks., kop. 10. 

— Toż, nakł. E)d. Kolińskiego, druk. Lep- 
perta i Sp , 1899, 8 mała, str. 44, z rycin., 
kop. 51. 

— Powrót pod rodzinną strzechę. Wdzię- 
czność, Żydówka. (Z naszej i sąsiedniej ni- 
wy, zbiór powiastek. I). Tamże, 1899, 16, 
stlr. 76, z rycin, w teks., kop. 2.5. 

— Dobre przykłady. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, Eii. Koliński, K. Prószyński, 
druk. J. Jeżyńskiego, 1894, 8 mała, str. 82 
i II, kop. 5. 

MMiOtWm T. I — Słowianie południowi: Bułgarzy, fler- 
bowje , Czarnogórcy, Bośniacy i Hercogo- 
wińcy. Warszawa, Spółka nakładowa titnich 
wydawnictw, Uentnerszwer, druk. J. Jeżyń- 
skiego, 1898, 8, str. 112, z mapą i rysun- 
kami, kop. 20. 

— Upominek dla matek i gospodyń. War- 
szawa, M. A. Wizbek, druk. J. Jeżyńskiego, 
1896, 8, str. 112, kop. 25. 

Wygnane bez litości, z prawdziwego 
zdarzenia. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, 
druk. M. Ziemkiewiczowej, 1891, 8, str. 44, 
z 4 obrazkami, kop. 20. 

— Dwie żony albo pokrzywdzony jedy- 
nak, ze zdarzeń prawdziwych. Tamże, 1891, 
8, str. 12, kop. 71/2. 

— Ob. Książki (Czechy); Szv maczek M. A. 
(1899); Szyr 3. (1898). 

Antropologia. Ob. Baudouin de Courtenay 
J. (O pewnym stałym kierunku 1899); In- 
strukcya (1886): Kurcyusz Aleksy (1898); 
Noll dr. (Historya natur. 1894); Olechnowicz 
Wł. (Charakterystyka 1893); Rutkowski L. 
(Charaktervstyiva " 1900); Samokwasow D. 
(Materyały' 1880); Taylor Edw. (1889); Zawi- 
liński R. (Program badań 1894). 

Antropozofia. Ob. Lichtański K. L. (Zarysy 
1882). 

ANTUNEZ Rudolfo Yergara. Oratión funebre 
del seńor don Ignacio Domeyko, por el pres- 

bitero en las exequia8, que se celebra- 

ron en la capilla del seminario conciliar de 
Santiago el 13 de raayo de 1889. Santiago, 
1889, 8, str. 23 

Antwori Die polnische .... an den eingeweih- 
ten Verfasser historischer Beitrftge zur L9- 
sung der pohiischen Frage yon einem Sla- 
ven. Krakau, Verlag von A. Preyer von 
Felsenthal, Gebethner &Comp., Druck von A. 
Koziański, 1890, 8, 2 k. ni., str. 98. 

— Ob. Gortschakof (1867). 

Antyfona »Pod Twa obronę*. Krukowski J. 
(1889). 

Antygona. Ob. Szymusik Fr. 1879. 

Antyki. Ob. Hoszowski Celestyn (Znacze- 
nie 1890). 

Antysemita. Pismo dla wszystkich, wycho- 
dzi 5 i 20 każdego miesiąca. Odpow. redak. 
Jakób Kwarciany, wydawca Ignacy Dudek. 
Rok I 1897. Od 5 czerwca do 6 listop. nrów 
17. Od nr. 12. odpowiedzialny redak. Boi. 
Noskowski. Kraków, druk. A. Koziańskiego, 
4, po str. 4, przedpłata kwart. hal. 70, nu- 
mer po hal. 10. 

Antysemityzm. Ob. Haase T. dr. (1891 j; Ko- 
lasińskl Michał (1889). 

Antyseptyka. Ob. Zieliński Br. (A. w oftal- 
mologłi 1891). 
Antysyonista. Ob. Nusbaum H. (1899). 

5 u AWTYZOl^A - APUCHTIN. Antyxona. Ob. Jakubowski Mar. (1895). 

Antyżydowskie rozruchy. Ob. Fibich A. (1898). 

Anzeiger der Akademie der Wissenchaften 
in Krakau. Bulletin international de l'Aca- 
demie des sciences de Cracovie, 8, rok 1889 
do 1900, każdy po nrów 10. 

— <IntemaMonaler). (Po niemiecku, rosyj- 
sku i polsku). Gdańsk, 1881, wydawany od 
1 marca (dziennik inseratowy). 

— fur die katholische Geistlichkeit der 
Diocesen Gnesen, Posen, Kulm und Erm- 
land. Jahrgang I. Breslau, 1890, 4. Toż, 
Jahrgang II. Breslau, Goerlich, 1890, 4, nrów 
12, mr. 1. 

— Toż, III Jahrgang. Breslau, Goerlich, 
1891, 4, nrów 12, mr. 120. 

ANZENGRUBER Lub. Ob. InlUnder (1896). 

Aparaty kościelne. Ob. Giani ks. (Materve 
1881). 

Apeniny. Ob. Bełza Stan. (1890). 

APFEL Sam. Abel. Ob. Dawidowicz A. (1891). 

Apgodoszona s. Weronica nusłauc Wajgu 
Pestitojam B. m. w. i r. (Kraków, druk. 
Czasu, 1891), 16, str. 16, z ryciną. 

Aphorismes. Ob. Raguillier F. (1850). 

Apol(alypsis. Ob. Holzhauser Barth. (1894). 

Apokryfy. Ob, Brueckner AJ. (1900). 

Apologetyczny słownik. Ob. Szczęśniak Wł. 
ks. (1895). 

Apologia. Ob. Devivier (1895); Duilhś de 
Saint-Pro jet (1 894) ; Kołakowski Kłem. (W obro- 
nie 1886). 

Apolin. Ob. Kawczyński M. (1895). 

Apolloniusr. Ob. Miodoński A. (1897). 

Apoiloniusowe zagadnienia. Ob. Rembacz 
Michał prof. (1890). 

Apollonovl romś,n. Ob. Polirka J. (1889). 

Apomorfinu chlorek. Ob. Kowalski Henryk 
(O działaniu 1881). 

Apopleksya. Ob. Adamkiewicz dr. prof. 
(On. a. 1891); Weissmann R. (1887, 1888). 

APOSTOLEGO dra metoda. Ob. Harajewicz 
Wł. dr. (Kilka przypadków, 1892). 

Apostoł w podróż. B. m. i r. dr. (Lwów, 
1848), 8, str. 3. 

Apotheken. Ob. Radwański Joh. W. (Statł- 
stische Skizze 1894). 

Appeal (An) to englishmen in behalf of 
the Polish Eziles, with a brief statement of 
their claims upon ow generosity. London 
(ok. r. 1830), 8, str. 26. 

Appel des prStres polonais au v6nśrable 
clergó catholiąue uniyersel dd. Paris 1 Juil. 
1864. Paris, 8, str. 4 ni. 

APPEL KaroL Gwara zakopańska, studyum 
dyalektoJogiczne A. A. Kryńskiego. (Odb. z Ruskich fil. Wiedomostej). Warszawa, ti- 
pogr. M. Ziemkiewicza, 1884, 8, str. 10. 

Ocenienie krjtyczne. 

— Gwara Miejskiej Górki i okolicy, stu- , 
dyum dyalektoniczne J. Leciejewskiego. V \ 
Woroneż," tip. W. J. Isajewa, 1881, 8, str. 12. I 

Rozbiór krytyczny. 

- O biełoruskom narieczii zamietki. (Od- 
bitka z Ruskago filolog. Wiestnika). War- V 
szawa, tipogr. M. Ziemkiewicza i W. Noa- 
kowskago, 1880, 8, str. 2 ni. i 28. 

— Nieskolko słów o nowiejszem psicholo- 
giczeskom naprawlenii jazykoznanija. Tamże, 
1882, 8, str. 61. 

— O trudach W. Nehringa, E. Ogonow- 
skago, I. Hanusza, L. Malinowskago, G. ^ 
Kreka, Jencza i A. Petrowa. (Odbitka z R. 
filolog. Wiestnika). Warszawa, 1881, 8, str. 10. 

— Kriteczeskija i bibliograficzeskija za- 
mietki, 1. Nowiejszije trudy o polskom ja- v 
zykie. (Odbitka z Ruskago filolog. Wiestni- 
ka). Warszawa, tipogr. M.Ziemkiewicza i W. 
Noakowskago, 1880, 8, str. 16. 

Rozbiór prac Sz. Matusiaka, R. Zawilińskiego, A. 
A. Kryńskiego, J. Hanusza i V. Praseka. 

— Zamietki o driewnie-polskom jazykie. ^ 
(Odbitka z Rusk. filolog. Wiest.). Warszawa, 
1880, 8, str. 24. 

O Psałterzu puławskim. 

— Toż. (Odbitka z czasopisma Ruskij fi- 
lologiczieskij Wiestnik, 1880, nr. 1). War- 
szawa, 1880, 8. str. 44. 

APPEL Karol & A. A. KRYŃSKI. Przegląd 
bibliograficzny prac naukowych o języku 
polskim. (Odb. z I tomu Prac filologicznych). 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. br. Jeżyń- 
skich, 1886, str. II, 183 i 1 ni., rb. 1-20. 

Appendix ad martyrologium Romanum in 
qua exhibentur patroni ordinis S. Pauli I. 
Eremitae. Cracoviae, sumptibus P. Floriani 
Kurdyś, e typographia Związkowa 1886, 4, 
str. 9". 

Apteczka domowa, ułożona na podstawie 
poradników dra E. Krzyżanowskiego, dra 
Nussbauma, ks. Kneipa, dra Janoty i t. d. 
Lwów, nakł. redakcyi Przedświtu, czaso- 
pisma dla kobiet, druk. E. Ostruszki, 1896, 
16, str. 1 ni. i 64. 

— Ob. Kneip S. (Domowa 1900); Nuss- 
baum I. N. (1884); Poeche Iz. (Czestoch. 
1896); Sochacki (1888). 

Apteka. Ob. Zbiór najwięcej używanych 
nazw łacińskich (1888). 

Apteki w Austro-Węgrzech. Ob. Radwań- 
ski Jan W. (Szkic statystyczny 1894). 

Aptekarze. Ob. Protokół (1900). 

APUCHTIN Al. S Wieczna ja anatiema imie- 
ni, wiecznyj pozór jego postydnoj diejatiei- 
nosti w carstwie polskom, 1879—1897 z (te- 
l^stem francuskim). B. m. w. i r. (Praga APUCHTTN — ABCHIY. 8B 1899), 4^ k. 1, z podobizną medalu pamiąt- 
kowego. 

— Ko dniu jubileja piatidesfaty-letnej 
służby A. Ł. Apuchtina popcczyU^sla war- 
szawskago uczebnago okruga. Sostawif Po- 
czyfeitel. Moskwa, 1890, 8, 8. 15. 

— Ob. L. T. (Z domu niewoli 1891). 
APULEJUSZ. Ob. Kawczyński M. (1900). 

AOUAVIVA Rudolf bł. Ob. Czermiński M. 

ks. (Życiorys 1893). 

ARABAŻYN K. Kazimir Brodzinskij i jego 
litieraturnaja diejatielnost' , (1791 — 183o). 
Izsliedowanie kandidata ... lldostojeno Isto- 
riko-fiłołogiczeskim fakultetom imperator. 
Uniwers. Sw. Władimira nagrady zołotoj 
medaliju i premii imeni N. J. Pirogowa. 
Kijew, tipolitogr. Towarrszczestwa J. N. 
Kuszncrewa, 1891, 8, str. 'XV, 378. rb. 3. 

Arabski język. Ob. Lieder Damian Rolicz 
(Elementarz 1893). 

Arachnoidea. Ob. Kulczyński VI. (1899, 1901), 
ARAGON de, le marguis. Un paladin au 
XVIII siacie: Le prince Charles de Nassau- 
Siegen, d'apr63 sa correspondance orignale 
in^dite de 1784 a 1789. Paria, libr. E. Plon, 
Nourrit et Comp., 1893, 8, str. 396, z portre- 
tem i podobizną, fr. 7 -50. 

ARANOA Gabriel de. Vida j milagros de 
San Kstanislao Kostka^ de la Camp&nia de 
Jezus,' esc-rita por el P. — — , de la misma 
compania. Segunda edicion. Barcelona, 1884, 
16, str. 381. 

Araaeae. Ob. Chyzer Corn. (1892); Kul- 
czyński Wład. (1893 98). 

Aratus. Ob. Krrstyniaeki Jan. (Cieerona 
tłum. Arata .... 1883).' 

Arbeit Ob. Litwiniszyn S. (1896). 

Arbeitsordnung der k. k. priv. ersten Osterr. 
Amoniak-Soda-Fabrłk in Szczakowa. Krakau, 
Buchflruckerfi des Czas, 1892, 8, str. 16. 

ArbeiterverhiUtnisse. Ob. Plater. 

ARBENZ E, Joachim Vadian beim Uber- 
gang vom Humanismus zum Kirchenstreite, 
herausgegeben vom Histor. Vcreia in St. 
Gallen. St. Gallen, Hubt^r & Comp., 1895, 4, 
str. 58, z tabl. ł 2 rysunkami, mr. 9. 

ARBLAY (D) Ałexandre. Chant guerrier des 
Polonais ou Sckrynecki derant Var80vic. 
Potime lyrique. Avec une traduction en 
anglais par Tauteur. Londres, J. Bobo, 1831, 
16, str. 46 i 4. 

ARBUSOW L. Grundriss der Geschichte Lir-, 
Est- und Kurlands. Mitau, Behre, 1890, 8, 
IV i 204, z mapą, mr. 3. 

ARC (D) Joanna. Ob. Oragomirow M.(1900); 
H. H. (1897). 

ARCHANG»ELSKIi A. Borba s katoliczestwom 
i umstwiennoje probużdenije jużnoj Rusi k 
koneu XVI wieka. Kijew, 1886, 8, str. 64. ARCHEMOROS Teobald dr. Pioruny żyda, 
z pamiętnika starego lekarza. (Odb. z I^en* 
uika polskiego). Lwów, Sejfarth i Czajkow- 
ski, druk. Dziennika polskiego, 1890, 8, str. 
94, kor. 120. 

Archeologia. Ob. BileaeirRki Jón. (1890); 
Demetrykiewicz (Konserwatorstwo zabytków 
arch. 1886); Dzieduszycki W. (Der galizi- 
sche Archeologentag 1886); Godlewski M. 
(Biblijna 1899); Hoernes M. (Przed historycz. 
1894); Katalog wystawy arch. i etnogr. we 
Lwowie (1885); Kirkor A. H. (Sprawozd. 
z wycieczki 1882); Majewska Er. (1897); Ney- 
man Cz.(Notatki 1889); 0;(staszewski) A. (1887); 
Pawłowicz E. (Ar.-bibliogr. wj-stawa 1888); 
Pułaski Kazimierz (Poszukiwania arch. na 
Podolu 1890); Zalew8kłj(Wv8tawa w Płockie 
1892); Zawisza J. (Poszukiwania 1880); Zle- 
mięcki T. (Sprawozdanie z wycieczki 1882) 

Archćologle de TEmpire de Russie publióe 
par ordre aupśrieur (de TEmpereur Nicolas); 
les titres sout en Russe. Moscou 1849—53, 
6 tomes en 4 vol8. en folio et 6 vol8 dte 
texte en 4, z 508 tabl., mr. 800. 

ARCHIER AdoHo. La frusta, r(»nanzo sto- 
rico del la rivoluzione del 1830 per Tindi- 
pendenza delia Polonia di .... preceduto da 
un discorso filosofico-storico sulla Polonia 
considerata negl' interessi deli' Europa. Pa- 
lermo, 184.9, 16, str. 213. 

Architekci. Ob. Kołaczkowski Jul. (1884); 
Łuszczkiewicz Wł. prof. (Arch. zakonni 
w Polsce 1890). 

Architekt miesięcznik poświęcony architek- 
turze, budownictwu i przemysłowi artysty- 
cznemu. Redaktor główny i odpowiedzialny 
Władysław Ekielski. Nakładem krakowskie- 
go Towarz. technicznego, druk. Uniwersyt. 
Jagieł. Rok I, 1900, nrów 12, str. 204, tab. 48, 
rocznie, kor. 20, poj. zesz. po kor. 2. 

Architektura. Ob. Domaniewski (1900); Hirsz 
J. (Szkice 1886); Jabłoński Ant.; Jasieńczyk 
(1899); Kleczkowski Kaz. (Analiza 1885); 
Kowalczuk Michał (W starożytnym Rzymie 
1891); Łuszczkiewicz W. (Studva 1891, For- 
my 1884); Markoni (Album 1897); Swięcia- 
nowski J. (1894); Zachariewicz J. (1877);*Zu- 
brzycki J. (Wystawa 1891, Filozofia 1894). 

Archiv fiir slayiscke Philologie, unter Mit- 
wirkung von A. Leskien und W. Nehring 
herausgegeben v. V. Jagić, IV Band 4 Hef- 
te. Berlin, Weidmannsche-Buchhandluug, 
1880, 8, str. VII i 735; V B., 1881, str. 712; 
VI B. 1883, str. 665 (Mitwirkung Yon A. 
Bruckner); VII B.. 1884, str. 737; VIII B., 
1885, str. 676; TX B., 1887, str. 710; X B., 
1887, str. 672; XI B., 1888, str. 646; Xrr B., 
1890, str. 646; XIII B., 1891, str. 640, Suple- 
ment, zugleich General Register zu Band 
I-X1I1. 1892, str. VIII, 415, mr. 15; XIV B., 
1892, str. 643; XV B., 1893, str. 640; XVI 
B., 1894, str. 640; XVII B., 1895, str. 643; 
XVIII B., 1896, Itr. 640; XIX B., 1897, 644; ARCHIY - ARCHIYES. XX B., 1898, str. 643, zesz. po mr. 6, tom 
po mr. 20. 

Archiw biełoruskij czust' I. Moskwa, 1824, 
4, rb. 3. 

— jugo zapadnoj Rossiji, izdawajem^^j wre- 
mennoju kommissieju dlia razbora drew- 
nich aktów, sostojaszczej pri kijewskom, 
podolskom i wołyuskoiii g-enerał-j^ubernator- 
stwie. (Główny redaktor prof. N. D Iwani- 
szew, od r. zaś 1863 prof. \Vi. B. Antono- 
wicz). Kijew. 

— Czast' I. T. I: Akty otnosiaszczijesia k' 
istoriji prawosławnoj cerkwi w jugo-zapad- 
noj Rossiji. 1859, 4, LXXXVI I i 554, rb. 3. 

— Toż. T. II: Archimandrit Molchisedek 
Znaczko-Jaworskij (1759-1771). 1864, 4, str. 
CCXIII i 683, rb. 2. 

— Toż. T. III: 1864, 4, str. 907. 

— Toż. T. IV: Akty ob uniji i sostojaniji 
prawosławnoj cerkwi s połowi nv XVII w. 
(1648-1798). 1871, 4, str. 99+746, rb. 3. 

— Toż. T. V: Akty otnosiaszczijesia k' 
diełu o podczineniji kijewskoj mitropoliji 
moskowskomu patriarchatu(1620— 1694). 1873, 
str. XI i 488, rb. 2. 

— Toż. T. VI: Akty o cerkowno religioz- 
nych otnoszenijach w jugo-zapadnoj Rusi 
(1322—1648). 1883, 8, str. 182+938, rb. 3-50. 

— Toż. T. VII: Pamiatniki literaturnoj 
polemiki prawosławnych jużno-russcew s la- 
tinouuiatami. 1887, 4, str. XVI i 800, rb. 3 

— Toż. T. Vin. Nie wyszedł do r. 1900. 

— Toż. T. IX: Lithos, poiemiczeskoje so- 
czinenije, wyszedszeje iz Kijewo-Peczerskoj 
tipografiji w 1644 godu. 1893, 4, str. 4+445, 
rb. 2. 

— Czast' II. T. I: Postanowlenija prowin- 
cjalnych sejmów w jugo-zapadnoj Rossiji. 
1861, 4, str. LXIV -1-530, rb. 3. 

— Toż. T. II: Akty dlia istoriji prowin- 
cjalnych sejmików jugo-zapaduago krają wo 
2-j połów inie XVIII w. 1888, str. XL1X+ 
633+XXXVI, rb. 2. 

— Czast' III. T. I: Akty o kazakach (1500 
—1648). 1863, 8, str. 433, rb. 3. 

— Toż. T, II: Akty o kazakach (1679- 
1716). 1868, str. 197+846, rb. 3, razem z t. 
poprzednim, rb 4. 

— Czast' IV. T. I: Akty o proischożdeniji 
szliachetskich rodów w jugo-zapadnoj Ros- 
siji. 1867, 8, str. LV +62 +460, rb. 2. 

— Czast' V. T. I: Aktv o gorodach (1432 
—1798). 1869, 4, str. 94+636, rb. 2. 

— Toż. T. II: Wypusk 1 i 2. Perepisi 
jewrejskago naselenija w jugo-zapadnom kra- 
je (1765—1791), so statieju I. Komanina 
»Statisticzeskija dannyja o jewrejach w jugo 
zapadnom kraje wo wtoroj połowinie pro- 
szłago wieka«. 1890, 4, str. 239+1045, rb. 4. — Czast' VI. T. 1: Akty ob jekonomicze- 
skich i juridiczeskich otnoszenijach krestjan 
w XVI -XVIII w. (1498-1796). 1876, 4, str. 
626 + 146+21. Z osobnym dodatkiem zawie- 
rającym rozprawę Iw. Nowickago »Soderża- 
nije* aktow«. 1876, 4, str. 161+614, rb. 5-50. 

— Toż. T. II : Akty ob jekonomiczcskich i ju- 
ridiczeskich otnoszenijach krestjan w XVIII 
w. (1700+1799). 1870, 4, str. 64+556. 

— Czast' VII. T. I: Akty o zaseleniji ju- 
go-zapadnoj Rossiji. 1886, 4, str. 85+647+ 
XII, rb. 3. 

— Toż. T. II: Akty o zaseleniji jugo-za- 
padnoj Rossiji 80 statieju M. Włodimirskago, 
Budanowa »Wnie8zniaja istoriczeskaja sud'ba 
naselenija jużnoj Rusi 1471— 1569«. 1890, 4, 
str. 210+640, rb. 2. 

— Czast' VIII. T. I: Materiały dla istoriji 
miestnago uprawlenija w swiazi s istorijeju 
organizaciji. Aktv barskago starosty XV — 
XVI w. 1893, 4, str. 126+372, z 1 tabl., rb. 2. 

— kijewskij. Ob. Jasińskij M. N. (Opis 
1893); Komanin J. (Opis 1893). 

Archiwa. Ob. Heek Walery (Oświęcimskie 
1891); Lubowicz N. A. (Włoskie 1888); Pa- 
peś Fr. (Węgierskie 1898). 

Archives de Thistoire litteraire, VI volume. 
(Nadb. z Bulletin de TAcademie des Scien- 
ces de Cracovie). Cracovie, impr. de 1' Univ. 
Jag., 1890, 8, str. 107-110. 

— de Thistoire littćraire de la Pologne 
(Archiwum do dziejów literatury i oświaty 
w Polsce. — Nadb. z Bulletin de TAcadćmie 
des Sciences). Cracovie, impr. de i'Univ. 
Jag., 1892, 8, str. 322-334. 

— slaves de biologie , dirigćes par mm. 
Maurice Mendelssohn et Charles Rłchet, to- 
me I lascicule 1, 2, 3. Paris, 1886, 8, str. 
XII i 714. 

Na str. 9 — 22: Contribution a la theorie de la 
circulatiou de la sćve dans les plautes, par Emile 
Godlewski, str. 26— 47:Ledśveloppemeutde8gemmules 
des eponges d'eau douce d'Europe, par Antoiue Wie- 
rzejski, str. 198—208: Recherches d'archeologie prćhi- 
storłfiueaHorodnica sur le Duiestr, par Przy byslawski 
et Koperuicki. Na str. 320—340 i 539—556: Reclierehes sur 
Torga nogćnćse des Hirudinćes,par jQS.NusbaumkVar- 
sovie; str. 411-425: Sur quelques cranes Finuois an- 
cieus les peuples fiuuois actuJeds et les origines fin- 
uoises, par M. Zaborowski; str. 426—432: De lery- 
thropsie ou visiou coloree dos operćs de la cataracte, 
par L. dr. Galęzowski; str, 433—448: Contribution 
a rćtude des hallucinations alcooliąues, par J. 
Mierzejewski; str. 449 — 154: Altśratiou de Tair par les 
gaz de fosses d'ai8aiice, par L. Neucki et P. Rakow- 
ski; str. 641—651: Multiplication des cellules par for- 
matiou endogene librę, par A. Jaworowski; str. 657 
— 662: Sur la siguification de la zoogeographie eu 
geueral, par J. Stolzmaun; str. 663—637: Coutribu- 
tions k rembryologie des Copepodes, par F. Urba- 
nowicz. 

— Toż, tome II fascicule 1. Paris, 1886, 
8, str. 174, z tablicami. 

Na str. 28—36: Observatious sur la spermatogćntee 
des arthropodes, par H. de Wielowiejski k Lemberg; 
str. 37—40: Les śponges d'eau douce de Galicie, par 
Aut. Wierzejski ii Cracovie; str. 48—51: Notę sur les ARCHI VES — ARCHIWUM. 87 lea ophthalmotouometres, par M. Galt^zowskl; i«tr. 
100—101: Lecons sur lea inaladie8 de::* Yoies urinairea 
chez rhomme, par le dr. A. Obaliiiski, prof. k Gra- 
co vle. 

— Toż, tome III fascicule 3. Paris. 1887, 

8, str. 295-452. 

Na str. 435-441: Le fer et rhćmofriobine dana les 
muscies priyćs de sang, par le dr. 8t. Szcs. Zaleski. 

Toż, tome IV fascicule 1. Paris, 1887, 8, 
8tr. 120. 

Na str. 84—92: De rbypersćcretion et de Thyper- 
acidit^ dn suc Ka^tri<iue, par lea docteurs A. Gluziń- 
aki et W. Jaworski. 

— de Paris et de Londres. Ob. Dembiński 
Br. (Compterendu 1897). 

Archiwum Komisy! historycznej, t. II (Scrip- 
tores rerum Polonicnruin, tomus V). Kra- 
ków, nakł. Akademii umiej., druk. W. L 
Anczvca i Sp., 1880, 8 większa, str. 412, 
kor. 6. 

Treii: Sokołowski August. »Listy ksitjcia Jerzego 
Zbaraskiego, kaitztelaua krakowskiego, z Int I6il — 
1631*; Szu jak iJózef. >Rewiz.va wojewóuziwa polockie- 
go z roku 1658«; Wislocki Władysław. >Dyjaryu8z 
Komisyi Bydgoskiej w r. 1614<, z rękopisu Jakóba 
Zadzika, znajdującego się w Bibliotece Jagiellońskiej; 
W isiocki Wt 'Bibliografia historyi, geografii bi^to- 
rycznej i historyi prawa polskiego z lat 1878— 1880«. 

— T. III (Scriptores t. IX), 1886, str. 499, 
kor. 6. 

Treść: Krj-ński Adam Antoni. Staniatawa Skrodz- 
kiego >Porządek pmwa bartnego dla starostwa tom- 
iyńakiego z r. 1616«. Uianowski Bolesław. » Wyjątki 
> najdawniejszej ksit^gi miejskiej lubelskiej*. Kwiat- 
kowski Saturuin. "Wykaz dostojników ducbownych 
i świeckich, tudzież urzędników z czasów Włady-ał. 
Warneńczyka, 1434-1444*; Potkaiiski Karol. >Zapiski 
herbowe z dawnych k.siąg ziemskich, przechowywa- 
nych w archiwach radoin.-skiem i Warszawskiem*; 
Ulauowski Bolesław. »Wyt)ór zapisek sądowych ka- 
liskich z lat 1409— 1416<. Ulauowski Boi. >MateryaIy 
do historyi prawa i heraldyki pol.-^kiej*; Biernacki 
Cezary. >Rejestr wozów skarbowych od miast mia- 
steczek Rzeczypospolitej koronnych, na wyprawę wo- 
jenną roku 1521 dostarczonych*. 

— T. IV (Scriptores. t. XII), 1888, str. 
531, kor. 6. 

Treść: Ulauowski Bolesław. »Przyczynki źródłowe 
do ostatnich lat panowania Ottokara«; Dembiński 
Bronisław. 'Sprawozdanie z poszukiwań w archiwach 
i bibliotekach rzymskich a szczególniej w archiwum 
watykauskiem, materyały do dziejów pol.skich w XVI 
ł XVn wieku*: Ulanowski Bolesław. 'Dokumenty ku- 
jawskie i mazowieckie przeważnie z XIII wiekii*. 

— T. V (Scriptores, t. XIII), 1889, str. 465, 
kor. 6. 

Treść: Ulanowski Bolesław. 'Kilka uwag o statu- 
tach aynodów dyecezyalnych krakowskich z XIV' 
lxv stulecia; Abraham Władysław. 'Sprawozdanie 
z poszukiwań w archiwach i biltliotekach rzymskich 
a .szczególniej w archiwum watjkańskiem, materyały 
do dziejów polskich w wiekach średnich*; Ulanow- 
ski Bolesław. 'Praktyka w sprawach małżeńskich 
w sądach duchownycli dyecezyi krak. w wieku XV*; 
Ulanowski Bolesław. >Modu8 inquirendi super statu 
ecciesiae generalia, z pierwszej polowy XV stulecia*; 
Abraham Władysław. >Exhortatio visitationl8 syno- 
dalis z dyecezyi wrocławskiej z wieku XIV*. Ula- 
nowski Bolesław. 'E.\umeu te.'<tium super vita et mo- 
ribus Beguiiiarum per intiuisitorem hereticae pravi- 
tatis In Sveydnitz a. 1338 factum*: Blumenstok Alfr. 
'Ordinatio bellicae motionis e.x aiino 1506*; Ulanow- 
ski Bolesław. >Kormulae ad ius canonicum apectan- 
te» ex actłs Petrl Wysz, episcopi cracoylenaia, IS92 
—1418, mazima parte depromtae*; Ulanowaki Boleai. 'Analecta ad historiam juris canouici in dioeceiii 
Premisliensi; Korzeniowski Józef. 'Stanisława Miń- 
aki^o 1663—1607 sposób odprawowania poselstwa*. 

— T. VI, 1891, str. 463 i IV, kor. 6. 

Treść: Ulanowaki. 'Acta capitulorum Crncoriensla 
et Plocenaia; Bostel. 'Taryfa cen dła województwa 
krakowskiego*; Boatel. 'Rachunek skarbu koron- 
nego*: Boatel. Żydzi ziemi Iwow.-ikiej; Blumenstock. 
'WladomośO o rękopisach prawno-historycznych bl- 
bllotekl cesarskiej w Petersburgu*. 

— T. VII, 1894, k. 2, str. 478, kor. 6. 

Treść: Czermak. >Bellum polono moachicum*; 
Chmiel. 'Ustawy cen dla miasta Starej Warszawyc; 
Kleczyńaki. 'Spis ludności dyecezyi krakowskiej*. 

— T. VIII (Colle^tanea ex archivo CoUe- 
gii historici, t. VIII), 1898, str. 485, kor. 6. 

Treść: Dr. K. Fedorowicz. 'Dostojnicy i urzędnicy 
świeccy województwa krakowskiego w latach 1374— 
I506<; A. Lewicki. Akta i listy Piotra Myszkowskie- 
go*, generalnego starosty ziem ruskich króla Jana 
Olbrachta, zebrane przez ś. p. Adolfa Pawińskiego: 
J. Kleczyński. 'Poszukiwanie spisów ludności RzpteJ 
polskiej w zbiorach Moskwy, Petersburga i Wilna*; 
J. Kleczyński i F. Kluczyckl. 'Liczba głów żydow- 
skic.i w Koronie z taryf r. 1766*; Dr. B. Czuczyńskl. 
'Spis żydów województwa krakowskiego roku"i766«; 
Dr. F. Papee. 'Wiadomość o archiwach węgierskich 
i materyale ich do dziejów polskich w drugiej po- 
łowie XV wieku*; Dr. F. Piekosiński. 'Nieznane za- 
pinki heraldyczne średniowieczne polskie, głównie 
sieradzkie, zebrał Stoslaw Laguna. 

Porów. Scriptores rerum polonicarum, t. IV, V, 
IX, XII, i XIII. Tom I. wyszedł r. 1878, t. IX r. 1908. 

— Komisyi prawniczej Akademii umiej., 
tom I (Collectanea ex archiyo CoIIegii iuri- 
dici). Kraków, nakł. Akadcmi, Spół. wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, str. 1 
ni., 555 i 1 ni., kor. 6. 

Treść: Ulanowski. >Liber formularum*; Ulanowaki. 
-Kilka zaliytków ustawod. król.*; Ulanowski. 'Trzy 
zabytki do hiat. parlament.*; Ulanowski. Liłier for- 
muł, ad jus polouicum*; Ulauowski. 'Forma procea- 
8U8*; Ulanowski. 'Materyały do uataw synod, w Pol- 
ace*. 

— T. III, 1895, str. XIII, 492, z foto-litogr. 
(Statuta ziemskie), kor. 6. 

Treść: Piekosiński. >TłumaC7.enia polskie atatu- 
tów ziemskich*: 1) Kod. Dzikowski, Dziaiyńskich, 
Świętosławów, Stradomskiego, Świętojerski, Wiślic- 
ki. — 2) Wykaz synoptyczny ^awarty w kodeksach: 
Dziko wskim, Działy ńsklch. I., Swiętosławowy mi Stra- 
domsklego. 

— T. V (Collectanea ex archivo Collegii 
iuridici), 1897, str. 574 (Statuta), kor. 6. 

Treść: Abraham. 'StatuU legata Gentilisa*; Ula- 
nowski. 'Najdawn. układ system, prawa polsk. z ZV 
w.*; Balzer. Średniowieczne prawa mazowieckiego, 
pomniki*, z rękopisu petersburgskiego: Ulanowski 
'Komisva anmborska*; Ulanowski. 'KilKa aktów do 
historyi sądów*: Ulanowski. 'Najdawniejsza ksi^a 
miast& Biecza*; Ulanowaki. 'Statuta capit. gnesnen- 
ais*; Rolny. 'Dwie takay towarów cudzoziemskich*. 

— T. VII (Statut litewski), 1900, k. 3, str. 
LXX 568, kor. 10. 

Treść: 'Pomniki prawa litewskiego z XVI wieku*, 
wydał Dr. Franciszek Piekosiński. 1. Statut litewski 
drugiej redakcyl (1666). 

T. II, IV i VI Jeszcze nie wyatly. 

— książąt Lubartowiczdw Sanguszków w Sla- 
wucie, wydane nakładem właiicieiela pod 
kierownictwem Z. L. Radzimińskiego, przy 
współudziale P. Skobielskiego i B. Gorczaka, 
t. 1 z 3 tabl. litograf., 1366- 1506. Lwów 38 ARCHIWUM. Se^arrth i Czajkowski, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. Instytutu stauropigiańskie- 
go, 1887, 4, str. XXiX i 204, kor. 10. 

— Toż, wydane nakład, właściciela przez 
Z. L. Radzlmińskieoro i B. Gorczaka, t. II, 
1284-150G. Tamże, 1888, 4, str. XXXVI i 
380, z 6 tabl. litograf., rb. 7. 

— Toż, t. III (1366—1506). Lwów 1890, 
str. XII, XXXV, 556, rb. 6-50. 

— Toż. t. IV (1535-1547). Tamże, 1890, 
str. IX, XXXIII, 647, rb. 650. 

— Toż, t. V (,1513-1547). Wraz ze spi- 
sem chronologicznym dokumentów do t. 1 — 
VI. Tamże, 1897, str. X, XXI, 456 i CXV1, 
rb. 6-50. 

— domas Sapieharum, wydane staraniem 
rodziny, t. 1. Ob. Prohaska A. (1892). 

— do dziejów literatury i oświaty w Polsce, 
wydawane przez Komis^^ą do badań tego 
z^resu przez Wydział filologiczny Akade- 
mii umiejętności w Krakowie powołaną, t. 
II. Kraków, nakł. Akademii umiej. druk. 
Czasa, 1882, 8 większa, str. 1 nł. i 611, 
kor. 6. 

Treść; Seredyński H ladyslaw. >Jaua z Wielmowic 
Gawińskiego pisma pozostałe*; Konarski Stanisław 
ks. »Tragedya Epaminondy*, w 6 aktach, z rękopisu 
Biblioteki suskiej hr. Brauickich, wydal dr. Franci- 
szek Nowakowski; Piotrowicz Ludwik ks. »Dyalog 
o Zbigniewie Oleśnickim*, wiersz łaciński; Szujski 
Józef. »Statnta uniwersytetu krakowskiego*; Tomko- 
wicz Stanisław. »Metrica uec non liber Nationis Po- 
lonlcae universitatis Lipsiensis ab anno 1409 usąue 
ad a. 1600«; »Odezwa w sprawie wydawnictwa poe- 
tów polsko-Iacińskich XV i XVI wieku, z powodu 
rocznicy śmierci Jana Kochanowskiego*: Wisłocki 
Władysław. > Bibliografia z zakresu históryi litera- 
tury i oświaty w Polsce od czerwca 1878 do września 
1881 roku. 

— T. III, r. 1884, Str. 412, kor. 5. 

Treść: Polkowski Ignacy ks. »Katalog rękopisów 
kapitulnych katedry krakowskiej*; Seredyński Wła- 
dysław. 'Zapiski i dokumenta do dziejów instrukcyi 
publicznej w Polsce*, II. »Wizyta szkoły głównej 
koronnej przez Feliksa Oraczewskiego r. 1786*. 

— T. IV, 1886, str XrV, 553, kor. 8. 

Treść: Wisłocki Władysław. »Liber diligentiarum 
facnltatis artisticae Uniyersitatls Cracoviensis*, pars 
I. (1487—1563), e.x codicc manuscripto in bibiiotheca 
Jagiellonica as8ervato. 

— T. V, 18h6, »tr. 275, kor. 4. 

Treść: »Painiętnik Zjazdu historyczno-liteiackiego 
imienia Jana Kochano wskiego*; >Program Zjazdu 
historyczno-literackiego imienia Jana Kochanow- 
skiego w 1884 r.*; Hauusz Jan. >0 ileby należało 
uwzględniać nowsze teorye gramatyki indoeuropej- 
skiej przy badaniu históryi języka polskiego; Czer- 
ny Franciszek. »0 wpływie wielkich odkryć geogra- 
ficznych na Polskę i jej oświatę w XV^I wieku*; 
Tomkowicz Stanisław. »0 potrzebie rozpatrzenia się 
w zbiorach kazań średniowiecznych, zwłaszcza pa- 
syjnych, nagromadzonych po bibliotekach polskich, 
opracowania ioh i częściowego wydania, jako mate- 
ryału do odtworzenia obrazu zaginionej prawie lite- 
ratury dramatu kościelnego czyli misteryów w Pol- 
sce*; Chmielowski Piotr. »Jak należy traktować 
utwory poezyi ludowej w históryi literatury pol- 
skiej*; Kalina Antoni. »Projekt jednolitego skrócenia 
tytułów zabytków staropolskiego języka*; Kalina 
Antoni. >Jakich zasad trzymać się należy w tran- 
skrypcji rękopiśmiennych i drukowanych zabytków polskich od najdawniejszych czasów do XVII w.«; 
Chlebowski Bronisław. »Znaczenie różnic terytory- 
ałnycta, etnograficznych i związanej z niemi odręb- 
ności ekonomiczno-spolecznych, politycznych i umy- 
słowych stosunków dla naukowego badania dziejów 
literatury polskiej*; łiostafiński Józef. »0 wpływie 
życia ziemiańskiego na literaturę XVI w.«; Moraw- 
ski Kazimiera. 'Wskazówki dla poszukiwania źró- 
deł humanizmu polskiego*. Tarnowski Stanisław hr. 
»0 stanie obecinm históryi literatury polskiej i jej 
potrzebach*; Zdanie o tym referacie J. K. Plebań- 
skiego; Bobrzyński Michał. »0 rozszerzeniu históryi 
literatury politycznej polskiej w głąb średnich wie- 
ków*; Piłat Roman. »Jak należy wydawać dzieła 
polskich pis Tzy XVI i XVII wieku*; "Wisłocki Wła- 
dysław. »0 podjęciu wydawnictwa Biblioteki pisa- 
rzów polskich*. Tarnowski Stanisław hr. •Przemó- 
wienie na pierwszem posiedzeniu Zjazdu*; Jaro- how- 
ski Kazimierz. •Glos przewodniczącego; Malinowski 
Lucyan. ^O badaniach właściwości mowy ludzkiej; 
Zawilińskl Roman. •O tak zwanych runach słowiań- 
skich*; Ćwikliński Ludwik. •W" jaki sposób wyda- 
wać należy poetów tacińsko-polakich wieku XVI*: 
Tretiak Józef. »0 ile dotychczasowa forma konkur- 
sów ua dzieła treści historyczno-literackiej nie odpo- 
wiada swojemu zadaniu*. 

— T. VI, 1890, str. 421, kor. 5. 

Treść: Kallenbach Józef. »Polacy w Bazylei w XVI 
wieku*, z metryk Uniwersytetu bazylijskiego; Włn- 
dakłewicz Stanisław. •t*sięgi nacyi polskiej w Pad- 
wie*; Karbowiak An-oni. »Ustawy bursy krakowskiej 
Jeruzalem od 1453—1841 r.*; Szeliga dr. »Proces Fi- 
laretów w Wilnie*, dokumenta urzędowe z teki re- 
ktora Twardowskiego zebrane i życiorysem Józefa 
Twardowskiego poprzedzone; Kallenbach Józef. •Po- 
lacy w Kolonii*, z metryk Uniwersytetu kolońskie- 
go 1388—1628 r. Celichowski Zygmunt. »PrŁyczynek 
do życiorysu Marcina Kwiatkowskiego z Różyc*; 
Wiudakiewicz Stanisław. •Protokoły Zgromadzeń 
nacyi polskiej w Padwie*; Wiudakiewicz Stanisław 
•Statuta aacyi polskiej w Padwie*. 

— T. VII, 1892, str. 641, kor. 8. 

Treść: Benis Artur. »Materyały do historjł dru- 
karstwa i księgarstwa w Polsce*. I. Inwentarze księ- 
garń krakowskich Macieja Schaffenberg* i Floryana 
Ungleral547 -1561 r.;Wiudakiewicz Stanisław. 'Siedm 
dokumentów do życia Janickiego*: Kallenbach Jó- 
zef 'Pamiętnik Jana Golliusza*, mieszczanina pol- 
skiego 1660 — 1653 r.; Wiudakiewicz Stanisław. •In- 
formacye o akt ' eh Uniwersytetu bolońskiego*; Win- 
dakiewicz Stanisław. •Materyały do históryi Polaków 
w Padwie*; Sas Marcin. »Przyczjnek do krytyki tek- 
stu Andrzeja Krzyckiego*; Benis Artur. Materyały 
do históryi drukarstwa i księgarstwa w Polsce; II. 
Inwentarze bibliotek prywatnych 1546—1655 r.; Knia- 
ziołucki Zbigniew. 'Materyały do biografii Mikołaja 
Reja i Nagłowic. 

— T. Vm, 1895, str. 340 i 2 ni., kor. 5. 

Treść: Wiudakiewicz. Akta Rzpitej BaUńskiej*, 
według oryg. rękopisu: Heck. •Materyały do biogra- 
fii Józ. Bartł. Zimorowicza* (Ozimka). I.; Heck. 'Szy- 
mon Zimorowicz* (Ozimek); Czubek. »Waclaw z Po- 
toka Potocki*, nowe szczegóły do żywota poety; 
Wojciechowski. 'Fragment z dziejów szkół kaJiakich*, 
z rękopisu współczesuego. 

— T. IX. 1897, str. 401, kor. 5. 

Treść: Dr. Szeliga. 'Reforma Uni^' ersytetn wileń- 
skiego*; Wasilewski. »Promieniści, Filareci i Zorza- 
nie«; Jezienicki. 'O rękopisie Biblioteki królewskiej 
i uniwersyteckiej we Wrocławiu z r. 1615*; Leuiek. 
'Księdza Izydora Chróścin skiego, pierwszego prefe- 
kta gimnazyum tarnowskiego, kronika z lat 1784 — 
1794*. 

— Ob. Abraham Wład. (Rzymskie, waty- 
kańskie 1888); Baracz Sadok" ks. (Archiw. 
WWXX. Dominikanowl884); Baudouin(1889)j 
Czermak W. (Watykańskie 1891); Dembiń- 
ski Bron. (Sprawozdaiue o poszukiwaniach ARaSZEWSKT - ARCTOWSKI. w arch. kraj. 1886); Gorczak Stan. (SangTi- 
azków 1897); Heck Wal. (Archiwum w Wa- 
dowicach 1889); Krzyżanowski S. (Aktów 
1901); Lewickij F. (Kijowskie 1888); Lubo- 
wicz N. (Archiwy italianskije 1887); Pieko- 
siński F. (Krakowa 1891); Semkowicz Aleks, 
dr. prof. (Miejskie lwowskie arch. 1890): 
Ulanowski Bolesław (1884); Widmann K. 
(Lwowskie arch. 1888). 

ARCISZEWSKI Krzysztof. Ob. Krausliar Aleks. 

(Dzieje 1893). 

ARCO. Ob. Jaroszyński Witold (1885); Malcz 
M. (1881). 

ARCT M. Słowniczek 10.000 wyrazów, zwro- 
tów i przysłów cudzoziemskich, używanych 
w mowie potocznej i w prasie peryodycznej 
polskiej, wvd. 2 popraw. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. E. Skiwskiego, 1893, 16, str. 
324, rb. 1. 

— Słowniczek wyrazów obcych, 12000 wy- 
razów, wyrażeń, zwrotów i przyslów^ cudzo- 
ziemskich używanych w mowie potocznej 
i w prasie peryodycznej polskiej, wyd. 3 po- 
większone. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
A. 'Ginsa, 1899, 16, str. 539 i 2 ni., rb. 120. 

ARCTOWSKI Henryk. Dśtermination de la 
solubilitć, i des tempóratures trós basses, 
dc quelques composćs organiąues dans le 
soulfare de carbone. (Odb. z Comptes Ren- 
dus). Paris, Gauthier-Yillars & fłls, impr.- 
librałres, 1895, 4, str. 3. 

— Einige Bemerkungen iiber die Lósbar- 
keit fester Korper in Gasen. (Nadb. z Zeit- 
flchrift filr anorg. Chemie). Hamburg & 
Leipzig, L. Vos8, 18%, 8, str. 413—416. 

— Uber die Einwirkung der Hitze auf 
Schwefelkohlenstoff (Nadb. z Zeilschrift fiir 
anorg. Chemie). Hamburg, 1895, 8, str. 314 
—317. 

— E^sai sur les r^actions de double dć 
composition entre yapeurs. (Nadb. z Bul- 
letin de TAcademie royale de Belgiąue). 
Bruxelle8, 1895, 8, str. 59—72, z tablicą. 

— Toż, Rapport de M. W. Spring, pre- 
mier commisaaire. Tamże, 1895, 8, str. 3. 

— Etude de Tórosion dans le plateau Ar- 
dennais. (Nadb. z Bulletin de la Sociśtś geo- 
logiąue de France). Paris, 1895, 8, str. 3—9. 

— Uber die Fliichtigkeitdes ChromsAurean- 
hydrides. (Nadb. z Zeitschrift fiir anorg. 
Chemie). Tamże, 1895, 8, str. 29—30. 

— La gónśalogie des sciences, ąueląues 
remarąues sur la Bibliographie des mómoi- 
res scientifiąues et le principe de la classi- 
fication naturelle des sciences. (Odb. z Bul- 
letin de rJnstitut International de bibliogra- 
phie). Bruielles, 1897, 8, str. 19. 

— The genealogy of the sciences as the 
basis of their bibliography. (Nadb. z Natu- 
ral science). London, 1897, 8, str. 365—405. I — Zur Krystallographie des Ciuecksilbcr- 
chiorids. (Nadb. z Zeitschrift filr anorg* 
Chemie). Hamburg, 1895, 8, str. 27-30. 

— Materyały do bibliografii pntc nauko- 
wych polskich', zobrane dla Komitetu biblło- 
gnłficznego Towarzystwa królewskiego lon- 
dyńskiego. Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1897, 8, str. 75 i 2 ni., kop. 50. 

— Materyały do bibliografii prac nauko- 
wych polskich: Zostawienie treści 14tu tom. 
Pamiętnika fizyograficznego , 1881—1896. 
Bruiela, Międzynarodowy instytut biblio- 
graficzny, 1897,* 4, str. 4 ni.. "13 i 2 ni., 
kor. l-2(). 

— Notiz liber die Krystallisation des 
Broms. (Nadb. z Zeitschrift fttr anorg. Che- 
mie). Hamburg und Leipzig, L. Vo88, 189S, 
8, str. 25-26. 

— Notiz Uber kfinstliche Dendriten. (Nadb. 
z Zeitschrift fur anorg. (IJhemie). Tamże, 
1896, 8, str. 353-357. 

— Obseryations sur Tintórfit qui prćsente 
rexploration góologiąue des terres auetrales. 
(Nadb. z Bulletin de la Sociótś gćologique 
de France). Lille, Impr. Le Bigot fr., 1895, 
8, str. 589 -591. 

— Que.lque8 remarque8 sur TintórSt qu'off re 
pour la gśologie Teiploration des rógions 
antarctique8. (Odbitka z Bulletin de la So- 
cićtó Belge de gśologie). Bnucelles, impr. 
Polleunis et Ceuterick, 1896, 8, str. 3. 

— Recherches prśliminaires sur Phydro- 
lyse des dissolutions aquen8es dn chlorure 
mercurique. (Nadbitka z Bulletin de TAca- 
dśmie royale de Belgique). Bruielles, F. 
Hayez, 1895, 8, str. 622-638. 

— Uber die doppelte Umsetzung bei gas- 
fSrmigen Korpern. (Nadb. z Zeitschrift fflr 
anorg. Chemie). Hamburg und Leipzig, L. 
VoB8, 1895, 8, str. 213-223. 

— Untersuchungen iiber die L5sl!chkeit 
beim Eratarrungspunkte des LSsungsmit- 
tels. (Nadb z Zeitschrift fiir anorg. (^emie). 
Hamburg, 18%, 8, str. 272-277. 

— Untersuchungen iiber die Sublimations- 
spannungen des Jods. (Nadb. z Zeitschrift 
fiir anorg. Cliemie). Tamże, 18%, H, str. 427— 
430. 

~ Untersuchung iiber die Verdampfungi- 
gesthwindigkeit der Puecksilberhaloidsalze, 
ein Beitrag zur Kenntnis der LSslichkeit 
fcstor KSrper in Gasen. (Nadb. z Zeitschrift 
fflr anorg. Chemie). Tamie., 18%, 8, str. 417 
—426. 

— Versuche iiber die Flflchtigkeit des 
rothen Phosfors. (Nadb. z Zeitschrift fftr 
anorg. Chemie). Tamże, 18%, 8, str. 225— 
228. 

— Yoriaufige Untersuchungen fUier die 
Hydrolyse der w&sserigen Lusungen des 40 ARCYBISKUPI - ARKA. Ouecksilberchlorids. (Nadb. z Zeitschr. fur 
anorg. Chemie^. Tamże, 1895, 8, str. 178— 
189. 

Arcybiskupi i biskupi Austryi w Wiedniu 
zgromadzeni, wiernym swoich dyecezyi po- 
zdrowienie i błogosławieństwo od Boga 
i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiedeń, 
17 czerwca w 3cią niedzielę po świątkach 
1849. Lwów, druk.' Piotra Pillera, fol.,'str. 4. 

— i biskupi monarchii austryackiej wszyst- 
kim wiernym swych dyecezyj pokój i bło- 
gosławieństwo w Jezusie Chrystusie Panu 
Naszym! (Dod. do Czasu, nr. 137, z d. 18 
czerwca 1890 r.). Kraków, druk. Czasu, 1890, 
fol., str. 7. 

— Toż. (Odb. z »Notyfikacyi« Kury i ksią- 
żeco-biskupiej w Krakowie, nr. IX i X z r. 
1891. Kraków, druk. Czasu, 1891, 4, str. 12. 

Arcybractwo Najświętszego konania P. N. 
Jezusa Chrystusa, zaprowadzone kanonicznie 
w kościele ks. Misyonarzy na Kleparzu 
w Krakowie dnia 4 lutego 1896 r. Kraków, 
nakł. Arcvbractwa, druk Anczvca i Sp., 
1897, 16, str. 36. 

— Najśw. Oblicza Pana naszego Jezusa 
Chrystusa zatwierdzone przez Leona XIII 
d. 1 pażdz. 1885 w Tours we Francyi. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. "^32. 

— Toż. Tamże, 1891, 8, str. 32. 

— Toż. Kraków, druk. W. L. Anczvca, 
1895, 12, str. 32. 

— Różańca świętego N. P. Maryi. Kra- 
ków, nakł. ks. F. Domoradzkiego, druk. W. 
Korneckiego, 1892, 16, str. 16. 

— dla wybawienia dusz z czyśca w ko- 
ściele Matki Boskiej Wniebowzięcia na Mon- 
terone w Rzymie u XX. Redemptorystów 
kanonicznie założone. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1881, 12, str. 14. 

~ Ob. Badowski Ign. (Adoracyi 1889); 
Cyfrowicz (Miłosierdzia 1884); Głembocki 
(Miłosierdzia 1884); Gwiazdomorski (Miło- 
sierdzia 1884); Kościński Konst. (Różańca 
1896); Polkowski Ig. (Miłosierdzia 1884); 
Sprawozdanie (1899), 

Arcybrastwa Szwencziansi Wejdą Pono Mu- 
su Jezusa Chrystusa patwirtinta par Leona 
XIII d. 1 Spalu 1885 m. m. Tours Francijo. 
Kraków, nakł. ks. J. Siedleckiego, druk. 
Uniw. Jag., 1888, 8, str. 32. 

Arcydzieła sztuki plastycznej. Ob Di- 
wald K. 

AROANT G. La ąuestion agraire et la Po- 
logne. Paryska La Rśforme sociale z 1 mar- 
ca 1887, 8, str. 276-292. 

ARENDT Jan Chryzostom. Ob. Brzeziński 

Antoni (Mowa 1872). 

ARENDTS H. Atlas historyi naturalnej 
(Zoologia, botanika, mineralogia, gieologia). 
dla użytku szkolnego ułożony, 76 tablic, i 1100 wizerunków, tekst napisali: B. D3-a- 
kowski i A. Slósarski. Warszawa, M. Arct, 
1900, 4 podł., rb. 2-25. 

ARENĘ Paweł. Ob. Monselet Kar. (Helota 
1884). 

ARESE, comte. Ob. Grabiński Jos. (Un ami 
de Napoleon III, 1897). 

Areszt śledczy. Ob. Zins Zygm. (2 zjazd 
prawn. 1889). 

ARGANT Paul. Rólations sur la Sibśrie. 
Premifere conference. I. Le voj-age par ]fita- 
pes, II. Minoucinsk et son district, III. Une 
visite chez les Tartares. Posen, impr. de J. 
I. Kraszewski (Dr. W. Łebiński), 1874, 8, 
8tr. 87. 

— En souvenir k mes Ó16ve8. La po6me 
des enfants. Tamże, 1874, 8, str. 11. 

Argentyna. Ob. Crnalewski St. (1900): Kło- 
bukowski St. (1899); Zuber Rud. (Informe 
1890). 

ARGLES mrs. Gorzka nagroda, powieść, 
przekład z angiel. N. Krzyżanowskiej. (Do- 
datek do Kłosów). Warszawa, druk. S. Le- 
wentala, 1889, 8, str. 208. 

Argon. Ob. Estreicher Tad. (1895); Kluczy- 
cki St. (1896); Olszewski K. (1895). 

Argonin. Ob. Żydłowski Wład. (1897). 

Argus, kartki sat^ryczno-humorystyczne, 
zebrał Alfabet. Wilno, E. Orzeszkowa i Sp., 
druk. J. Blumowicza, 1881, 4, str. 18, kop. 30. 

ARIA. Skarb mojej cioci, powieść. Lwów, 
nakł. drukarni >Gazety narodowej, 1877, 8, 
str. 187. 

ARIEL St. pseudonym nowe listki Stanisła- 
wy Wolskiej. 

ARISTEAS. Ob. Tomaschek W. (1888). 

ARISTIDES. Ob. Sobieski Stan. (Zbiór 1883). 

ARISTOFANES Ob. Arystofanes. 

Aristol. Ob. Krówczyński Żegota dr. (Ari- 
stol w leczeniu chorób kiłowych 1890). 

ARISTOTELES. Ob. Hahn Wikt. (1896); 
Wróbel Walenty (1886). 

ARISTOW N. Moskowskija smuty w praw- 
ienie carewny Sofii Aleksie je wnv. Warsza- 
wa, 1871, 8, rb. 1-50. 

Arka Noego, prześliczny abecadlnik z hi- 
storyi naturalnej, z rysunkami Wład. Szy- 
manowskiego. Warszawa, nakł. F. Hosicka, 
Lipsk, druk. C. Kodera, 1882, 4, str. 51 i 8 
tablic chroraolitogr. rb. 1*50 i rb. 180. 

— pobożności czyli officium chrześciańsko- 
katolickie, zawierające wszelkie nabożeń- 
stwa zastosowane do każdej uroczystości 
i potrzeby w życiu chrześcianina-katolika, 
z ksiąg przez kościół katolicki zatwierdzo- 
nych starannie zebrane i do druku podane. 
Nowy Sącz, nakł. i druk, J. K. Jakubow- 
skiego, 1898, 8, str. 733 i XVIII, opr. kor. 
240. ARKONA - ARNOLD. 41 Arkona. Ob. Grzegorzewski Jan (Z Rujany 
1883); Segel-Handbuch (1881). 

ARLET Paweł ks. Historyja biblijna dla 
dzieci wyjęta z ważniejszych dziel pana 
Schmidta,^ z' niemieckieg:o na polski pr/etl., 
ez. II: Powieści nowego przymierza. Wilno, 
J. Zawadzki, 1879, 12, str. 95, kop. 12V2. 

ARMAILLĆ (D) Segur. La roine Marie Leck- 
zinska par Madame la comtese d'Arraaillś 
nśe de Sepur, deuxi6me Edition. Paris, Di 
dier et Cie, 1870, 8, str. 287, III, fr. 8. 

ARMASZEWSKIJ P. J. & ANTONOWICZ W. B 

Pnblicznyja lekcii po jiieolojiii i istorii Ki- 
jewa, czytannyja w istoriczeskom Obszcze- 
stwie Niestora letopisca w Martie, 1896 g. 
Kijew, tipogr. K. N. Milewskago, 1897, 12, 
str. 87, kop. 75. 

Armenien (Armenia). Ob. Dan Dimitrie 
(Armenii occidentalii 1890, 1891); Grzego- 
rzewski Jan (1896); Wlisłocki H. Dr. von 
(Marchen 1891). 

Armeniens de la Galicie. Ob. Antoniewicz 
J. B. (1898). 

Armenische Mundart. Ob. Hanusch J. (1889); 
Mueller Fr. (Inschriften 1896). 

Armia rosyjska. Ob. X. Y. Z. (1887). 

ARMIN. Marcella Sembrich und Herr Pro- 
fessor Julius Hey, eine Antwort auf die 
Streitfrage: Wo ist Koloratur?, nebst einem 
Epilog auf den Kunstjresang. (Odb. z Kunst- 
gesang). I^ipzig, C. Wild, 1898, 8, str. 16, 
fen. 60. 

ARMSTRONG F. Wśród chmur i słońca, po- 
wieść dla młodzieży, przełożyła z angiel. 
Marya B. Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. 
Noskowskiego 1898, 8 mała, str. 255 i 1 ni., 
z 4 rycin., opr. rb. 1. 

ARNAUO S. Synowie Jaheli, dramat w 4 
aktach wierszem, przełożyła z francuskiego 
T. Prażmowska. (Biblioteka Życia, VI). War- 
szawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiw- 
skiego, 1889/90, 8 mała, str. 111, kop. 50. 

ARNDT Augustinus ś. J. De libris prohibitis 
commontarii. Riitisbonae, Neo-Eboracł et Cin- 
cinati, sumpt, et typis Fr. Pustet, 1895, 8, 
str. VI i 316. • 

— De loco et anno natiyitatis, nec non de 
anno obitus et de reliąuiis s. Joannis Kant. 
(Odb. z Analecta Bolladiana, VIII). Bruzellis, 
1889, 8, str. 7. 

— Perła cnót, uwagi i przykłady dla mło- 
dzieży katolickiej, wedle O. v. Dossa. Kra- 
ków, nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. 
L AnczYca i Sp., 1888, 16, str. 1 ni. i 168, 
hal. 80, ' 

— Der heilige Stanislaus Kostka, Patron 
der Jugend, mit Approbation der Obern. 
Regensburg, Fr. Pustet, 1888, 16, str. 255 
i 1 ni., z ryciną. 

MIUMMfU T. ». — Svaty Stanislay Kostka, patron mla- 
deźe, z n6mćinv pi-eloiil Alois Stćp (Knihov- 
na duchovni, 6. 52). Brno, 1899, 16, str. 170, 
hal. 80. 

— Ob. Doss O. (1900); Lancicius Nic. S. J. 
(De praest instit. S. J. 1890); Mauret (Od- 
pusty 1890); Rosenkranz (1884). 

ARNDT R. Die Beziehungen Kónig Sigis- 
munds zu Polen bis zum Ofener Schieds- 
spruch 1412, Inauguraldissertation. Halle, 
1897, 8, str. 91. 

ARNDT C.W. WerkeIII,Schriften. Leipzig, 
1896. Mieści Poleniarm und Polenbegeiste- 
rung, Polen, ein Spiegel der Warnung fftr 
uns. 

ARNDT H. A. von. Ob. Kraszewski (Spion 
1869). 

ARNESE. A la Gazeta narodowa k Leopol. 
Poznanie, le 32/VII 1883, 4, str. ni. 4. 

ARNESE Vlncent. Avant, durant et apr^s 
la rśvolution polonaise de Tannóe 1863, do- 
cuments personels, correspondance , articles 
de journeaux, discours etc, pendant une 
periode de 20 ans. Posen, impr. J. I. Kra- 
szewski (dr. W. Lebiński), 1882, 8, str. 149. 

ARNOLD Chr. Georg. Ob. Leliwa (Russich 
1895); Leonhardi Joh. (b. r.). 

ARNOLD V. LObeck. Ob. Damus (R) (Slawen 
Chroń. 1872). 

ARNOLD Robert F. dr. Die Eipeldauerbriefe 
liber den Untergang Polens. (Odb. z miesię- 
cznika Alt-Wien). Wien, 1898, 4, król., str. 3. 

— Drei politische Gedichte aus der Zeit 
des polnischen Erbfolgekrieges. (Z Zeitschr. 
des westpreus. GeschichtsYerein, T. XXXIX. 
Mieści: 1. »Da8 Vater unser, so auf den 
Kron begirłgen Stanislaum (Leszczyński) 
von einem ihm abgeneigten Polen appliciret 
worden«. 2. »Die mit einem Miinchen (hr. 
Miinnich) spielende und ver8pielende Me- 
gunda* (Gedanum), i 3. »Ein Miinnich der 
muss fort, Und soli nach Moskau ellen, Zur 
Danckbarkeit macht ihn Ein Bauer diese 
Zeilen.. Danzig, 1898, 8, str. 16. 

- Toż, Erbfolgekriegs, Nachtrftge. (Odb. 
z Zeitschrift des westpreussischen Geschichts- 
verein8). Tamże, 1899, 8, str. 3. 

— Geschichte der deutschen Polenlittera- 
tur. Erster Band, von den Anfangen bis 1800. 
Halle a. S. Verlag von Max Niemeyer, 1900, 
8, str. X, i 298. 

— Holtei und der deutsche Polenkultus. 
(Nadb. z Forschungen zur neueren Litera- 
turgeschichte, Festgabe ftir R. Heinzel). 
Weimar. E. Felber, 1898, 8, str. 465-491. 

— Sachsen und Polen im XVIII Jahrhun- 
dert, Vortrag (streszczenie). MonatsblJltter 
des wissenschaftlichen Club in Wien w nrze 
11 z 15 sierpnia 1899. 

— Tadeusz Kościuszko in der deutschen 

6 42 ARNOLD - ARYJCZYKOWIE. Literatur. (Nadb. z Kocha Zeitschrift fUr 
verg:Ieichende Literaturg^eschichte). Berlin, 
E. Felber, 1899, 8, str. 206—210. 

— Toż. Berlin. Maver & Miiller, 1898, 8, 
str. 44. 

ARNOLD W. dr. O sposobach i klinicznej 
doniosłości wykazania barwika żółci w mo- 
czu. (Odb. z Przeglądu lek.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1898, 8,' str. 16. 

— O widmie hematyny obojętnej. (Odb. 
z Przeglądu lek.). Kraków, druk* Uniw. Jag., 
8, str. 7. ' 

— Ob. Wachholz L. (1900). 

ARNSTEIN Feliks. O biegunce letniej czyli 
cholerze dziecięcej, cholera infantum, jej 
przyczyny, przyroda i leczenie, studyum kli- 
niczne, podług wykładu wygłoszonego na 
VI zjeździe lekarzy i przjTodników polskich 
w Krakowie. (Odczyty kliniczne, 35. — III 11). 
Warszawa, druk, K. Kowalewskiego, 1891, 
8, str. 28, kop. 30. 

— Obecny stan nauki o cholerze azyaty- 
ckiej czyli indj^jskiej. (Odb. z Kroniki le- 
karskiej). Warszawa, druk. M. Ziemkiewi- 
cza, 1888, 8, str. 29, kop. 30. 

ARNSZTAJNOWA F. (F. A. M.). Poezye. War- 
szawa, druk. E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, 
str. 88 i 2 ni., kop. 75. 

— Toż, serya II. Kraków, Gebethner i Sp., 
druk. Anczyca i Sp., 1899, 16, str. 150, 
kor. 2. 

ARONSON H. Podstawy leczenia surowicą 
krwi. Odcz. klin., serva VI. Zesz. 3, nr. 65'. 
Warszawa, 1894, kop.*^ 30. 

ARQUIEN Marya. Ob. Wasilewski (1884). 

ARRIGHI Cletto. Klub hultajski, powieść, 
wolny przekład z włoskiego Heleny z hr. 
Russockich Wilcz\-ńskiej. Gródek,' nakł. 
i druk. J. Czaińskiego, 1888, 8, str. 321 i 1 
ni., kor. 3. 

ARRONI Alfredo. In occasione delia serata 
di gala ad onore del poeta Kraszewski. San 
Remo, G, B. Biancheri, 1886, 4, półarkusz 
rozłożony. 

Ars moriendi. Editio princeps (15 Jahrh.). 
Photograph. Facsimile des Unicum im Bri- 
tish Museum in London. 24 Tafeln Facs. m. 
2 BU. Text. Leipzig, 1869, 4, opr. mr. 60. 

Wydane tylko w 100 egzem pi. 

— (Editio princeps, circa 1450), a repro- 
duction of the (uniąue) copy in the British 
Museum, ed. by W. H. Rylands, with an 
introduction by G. Bullen. London, Holbein 
Society, 1881, 4. 

— Ob. Celichowski Zygm. (1892). 

Arsen. Ob. Bujwid (1899); Senkowski M. 
(1899). 

Arsenie. Ob. Noskowski L. (Etude 1884). Artesische Brunnen. Ob. Dominik L. (1882). 
Artillerle. Ob. Miksch Alf. Major (Die Aus- 
bildung 1895); Windakiewicz Miecz. (1894). 
ARTL Ferdynand. Ob. Rydel dr. (1887). 
ARTUR. Ob Oppman. 

ARTWII4SKI Jan. Sprawozdanie z mleczarni 
w Ostrówku. Odczyt na Walnem Zgroma- 
dzeniu Tow. rolniczego okręgowego w Miel- 
cu w dniu 6 kwietnia 1897 V. Kraków, nakł. 
Wydaw. Tygodnika rolniczego, druk. Związ- 
kowa, 1897, 8, str. 14. 

Artylerya. Ob. Barski (Instrukcve 1850); 
Gwik Waleń. (1885); Górski Konst. I. (Hi- 
storya). 

Artysta. Ob. Lepszy Leonard (Wspomnie- 
nia 1895). 

— mały, wzorki do rysowania i koloro- 
wania. Warszawa, nakł. M. Arcta, (1894), 8 
w kształcie palety, kart ni. 20, kop. 50. 

Artystka. Ob. Panorama (1898). 

Arumugam, książę indyjski, powieść (Biblio- 
teka ludowa K. Miarki, I 6). Mikołów, nakł. 
i druk. Wydawnictwa dzieł ludowych, 1898, 
16, str. 90 'i 1 ni., z ryciną, fen. 20 = hal. 24. 

ARWIN ZIELIŃSKI (Wisła). Ob. Halka Ale- 
ksander (Tatarka 1884); Mień (1884). 

ARVISENET ks. Pochodnia życia kapłań- 
skiego, Memoriale vitae sacerdotalis, prze- 
łożył ks, Hieronim Raczkowski, b. rektor 
żmudzkiego seminaryiim. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, tipogr. Zawadzkago w Wil- 
nie, 1890, 8 mała, str. X i 480, rb. 150. 

ARWOR (Jaworski). Na giełdzie cnoty, ry- 
sunek z pamięci. Warszawa-Kraków, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1898, 8, str. 253 i 2 ni, rb. 1 = kor. 
2-60. 

— Niczego się nie boję! żarcik sceniczny 
w 2 odsłonach, (Teatrzyk dla młodzieży nr. 
6). Warszawa, M. Arct,' 1898, kop. 20. 

— 365 obiadów, historya o kilku osobach 
i jednej książce fpośw. autorce prawdziwych 
365 obiadów). Warszawa, nakł. i druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896, 8 ma- 
ła, str. 63, kop, 40. 

— Czy parcelować ? Warszawa, J. Fiszer, 
8, str. 48, kop. 30. 

— Próba, obrazek dramatyczny w 1 akcie. 
(Teatrzyk dla młodzieży). Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. St. Niemiry svnów, 1898, 
8 mała, str. 32, kop. 20. 

ARYA. Dowcipny pomysł, zdarzenie pra- 
wdziwe. Lwów, nakł. autora, druk. Gazety 
narodowej, 1880, 8 mała, str. 98, kor. 1-6Ó 

Arye. Ob. Z teatru i koncertów (1893). 

Aryl i melodyj z 30 operetek. Ob, K. A. 
(J885), 

Aryjczykowie wschodni. Ob, Zaborski Wład. 
ks. (Religii 1894). ARISTOFANES — ASKENAZY. 48 ARISTOFANES. Lysistrata czyli wojna i po- 
kój, komedya w 4 aktach prozą, podług' .... 
ułożył dla sceny krakowskiej Sk Kożmian. 
Lwów, nakł. GubrynowicKi i Schmidta, 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1896, 8 mała, str. 184, kor. 360. 

— Rycerze, komedya, z oryginału wier- 
szem przełożył, W8t<ji>em i objaśnieniami 
opatrzył Franciszek Konarski. Warszawa, 
wydawnictwo Ad. Wiślickiego 41 i 42, druk. 
Przeglądu tvgodniow., 1881, 16, str. 1.50, 
kop. 24. 

— Ob. Lettner Q. (Ustrój agonu (1890). 

— Ob. Sprawozd. gimn. w Stanisławowie 
(1889). 

ARYSTOTELES. Konstytucya ateńska, z gre- 
ckiego na język polski przełożył Józ Wierz- 
bicki. Wadowice, nakł. tłómacza, Spółka 
wyd. pola. w Krakowie, druk. Fr. Fołtyna, 
1894, 8, str. 69, kor. 1-30. 

— Konstytucya Aten, przekład Emila 
Paszkiewicza. (Odb. ze Sprawozdania gimn. 
za r. 1894 i 1895). Sambor, druk. Szwarca 
i Trojana. 1894 i 1895, 8, str. 66 i 1 ni. 

— Poetyka, w tłómaczeniu polskiem z obja- 
śnieniami, wydał Stanisław Siedlecki. (Odb. 
ze Sprawozd. gimnazyum Św. Anny). Kra- 
ków, nakł. wydawcy, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1887, 8, str. .55, hal. 80. 

— Ob. Ćwikliński L. (Konstytucya Aten 
1892); Gabryel Fr. (Kategorye 1897); Schnei- 
der St. (Studva 1893); Wróbel Wal. (Poetica 
1888); Zaremba W. (Stanowisko 1892). 

ARYT. Mickiewicz jako poeta idei. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Józefa Fiszera, 
(1898), 8, str. 8. 

Arytmetyka. Ob. Baczalski Ed. (1882); Bara- 
niecki Mar. (1884); Bergman Mich. (Początki 
1884); Brzostowicz K. (Początki 1894); Dick- 
stein S. (1883); DyniewiczKaz. (1884); Dzier- 
żanowski M. (Zbiór 1895); Grubeckl Mich. 
(1883); Jabłonowski Ign. (Zbiór 1881); Jam- 
rógiewicz M. (1894); Kamieński Ant. 1861): 
Kugler Fel. (Praktycz. (1898); Mocnik Fr. 
(1879); Noiszewski (Karty 1888); Soleski S. 
Fąfara (1894); Swierczkowski Nik. (1883); 
Szwajkart S. (1892); Thomas Stan. (Zbiór 
zadań, 1892); Wernic Henr. (1897); Wykład; 
Zajączkowski Wład. (1887—9); Zeleziński 
Henryk (1886); Zieliński Henr. (1888). 

Arytmetyzacya. Ob. Pierpont J. (1899). 

AS pseudonim Stronera Adolfa. 

AS KIER. pseud. Ob. Kobierzycki Alfr. 

AS PIK. Ob. Aspik. 

Asanizacya Krakowa I. (Odb. z Przeglądu 
lekarskiego 1881), 8, str, 4. 

— Toż, II. (Odb. z Przeglądu lekarskiego), 
str. 5. 

— Ob. Jeger J. (System 1890); Markie- 
wicz St. (Miast 1877). Ascetyka kapłańska. Ob. Pelczar Józef ks. 
(Rozmyślania 1892). 

ASCHER Juliusz. Objaśnienie arytmetyczne- 
go rysowania i znaczenia dla trudniących 
się iH)bieniem sukien damskich. Stanisławów. 

ASCHKENAZY. Galicyjska Panama (ciąg 
dalszy). XXXII. Loewensteinowskł sad. Od- 
powiedź na t. zw. 'Orzeczenie grona oby- 
wateli* pod przewodnictwem JWgo profe- 
sora dra Antoniego Małeckiego w sprawie 
dra Natana Loewensteina. »Monłtor«. B. m. 
i r. w., k. fol. 10. 

Asekuracya. Ob. Bergeron (1898);Kraskow- 
skł Jerzy; Lewandowski R. (Austr. prawo 
1893); Lewicki Boi. (Rocznik 1899); Meru- 
nowicz I. (Włościan 1896); Michalewski K. 
(Kalendarz 1896); Referat (Cerkwi 1889). 

ASECURATUS. Reforma statutów Towarzy- 
stwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie. 
Rozpatrzenie krytyczne. Kraków, druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 38. 

Asemityzm. Ob. Morawski Mar. (1896). 

Aseptyka. Ob. Grosglik S. (1895). 

ASHKENAZY Zygmunt dr. Leczenie ruchowe 
i mięsienie, massage. Lwów, nakł. własnym, 
H. Altenberg, druk. W. A. Szyjkowskiego, 
1892, 8, str. 93 i 1 nł., z licznymi rycinami, 
kor. 2. 

— Masaż i ruchy, Kinesi terapia, książka 
podręczna, część I: Wyrazoznawstwo, dzia- 
łanie, wskazanie, wykonawstwo. Lwów, H. 
Altenberg, druk. Budweisera, 1887, 8, str. 
347 i 4 ni., z rycinami, kor. 7*20. 

Asien Ob. Popowski Józef (Antagonismiu 
1890). 

ASINIUS C. Pollio. Ob. Pollło. 

ASIOLI B. Szkoła śpiewu konserwatoryum 
muzycznego w Warszawie. Warszawa, lltogr, 
A. Brzeziny, 1825, złpl. .5. 

ASKENAZY Szymon. Z działalności ministra 
Lubeckiego. (Odb. z Biblioteki warszawskiej). 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikor- 
skiego, 1897, 8 większa, str. 63, kop. 60. 

— EHe letzte polnłsche KOnigswahl, Inau- 
guraldissertation. GSttingen , Dieterich'8 
Veil , 1894, 8, str. III i 158, mr. 4. 

— Ministeryum Wielhorskiego, 1815—1816, 
dodatek 1812, 1813 i 1814. (Odb. z Biblioteki 
warszawskiej). Warszawa, E. Wende i Sp., 
druk. J. Sikorskiego, 1898, 8, str. 75, rb. 1. 

— Przymierze polsko-pruskie. Lwów, nakł. 
Towarzystwa wydawniczego, Warszawa, 8. 
Sadowski, Poznań, A, Cybulski, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1900, 8, str. 257 
i 1 ni., kor. 5. 

— Sto lat zarządu w Królestwie Polskiem 
1800—1900. Wyd." 2 przejrzane. Lwów, nakl. 
księg. H. Altenberga, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 8 mała, str. 96 i 1 ni., kor. 1. 44 ASKENAZY - ASPIK. — Studya historyczno-krytyczne. Kraków, 
nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1894, 8, str. 1 ni., 352 i 1 ni., 
kor. 5-60. 

— Toż, wyd. 2, przejrzane i poprawione. 
Kraków, nakł. Gebethnera i Sp., Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1897, 8, str. 352 i 1 nl„ kor. 5-60. 

ASKLEPIOS. Ob. Zaremba Wacław dr. 
(Kult 1892). 

ASMOOEUSZ. Hulaj dusza, wesoły kalen- 
darzyk 8atyr3xzm' na 1897 r., pod redakcyą 
Asmodeusza, rocznik 1. Warszawa. 

— Toż na r. 1898, rocznik II. Warszawa, 
druk. Lepperta i Sp., 4 mała, str. 46, z ry- 
cinami w teks., kop. 20. 

— Toż, na 1899 r., wydawnictwa rocznik 
III. Warszawa, W. Katyński, druk. Laskau- 
era i Babickiego, 8 mała, str. 47, z rycinami 
w teks., kop. 20. 

— (w Kolcach) pseudonim Dydyńskiego 
Stan. +1902). 

AŚNIKOWSKI Jan. Ob. Dumas Al. (Saracen 
1841); Scribe E. (Korsykanin czyli awantura 
1840); 0'Keefe John (Ryszard tułacz 1840). 

ASNYK Adam. (El....y). Im Banne des Vor- 
urtheils, (Żyd), Schauspiel in 3 Acten. Aus 
dem polnischen tibersetzt von Julius Meixner. 
Fiir die deutsche Biihne frei bearbeitet v. 
Louis Notel. Wien, im Selbstverlage, 1882, 
8, str. 78. 

— Bracia Lerche, komedya w 3 aktach. 
Kraków, nakł. N. Reformy, Gubrynowicz 
i Schmidt we Lwowie, druk. Związkowa, 
1888, 8, str. 111, kor. 1-50. 

— Gałązka heliotropu, komedya w 1 akcie 
oryginalnie wierszem napisana przez El...y 
Jana Stożka. Lwów, nakł. Karola Wilda, 
druk. E. Winiarza, 1869, 8, k. ni. 3, str. 53. 

— Toż. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
1882, 8, str. 70, kor. 1-20. 

— Ausgewahlte Gedichte, deutsch von 
Ladislaus Gumplowicz. Wien, K. Konegen, 
1887, 8, str. 168 i 8 ni., kor. 1'60. 

— Jobovi pfś,tel6, preloźil A. Schwab-Po- 
labsky (Knihovna ustfedni, ses. 42). Praha, 
I. L. Kober, 1882, 8 mała, str. 56, hal. 20. 

— Kiejstut, tragoedie v p6ti jednó,nich, 
autorisovany preklad Frant. Yondraćka iSbor- 
nik sv6tove poesie, IV 51, roćnik VII 2). 
Praha, vydś,va Akademie ceska pro vśd3% 
slovesn. a umśni, nakl. J. Otto, 1897, 8 ma- 
ła, str. 117, kor. 120. 

Tekst polski wyszedł 1878 r. 

— Komedya konkursowa, komedyjka w 1 
akcie. Kraków, nakł. N. Reformy, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Związkowa, 1888, 8, 
str. 80, kor. 1. 

— Mowa .... na zgromadzeniu wyborców 
m. Krakowa z dnia 1 lipca b. r. Kraków, nakł. Nowej Reformv, druk. Związkowa, 

1889, 4, kart 2. 

— Mowa wygłoszona przy wniesieniu 
zwłok Ad. Mickiewicza do katedry na Wa- 
welu dnia 4 lipca 1890 r. (Dodatek do nru 
252 N. Reformy). Kraków, druk. Związkowa, 

1890, fol., arkusz rozłożony. 

— Pisma, wyd. nowe, tom I— V. (T. 1— 
3, Poezye, t. 4 i 5, Dramata i komedye). 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
E. Skiwskiego, Gubrynowicz i Schmidt we 
Lwowie, 1898, 8 mała, str. XIX, 268, 3 ni., 
z portretem autora, 261, 2 ni., 262, XIX i 4 
ni., 373 i 1 ni., 343 i 1 ni. Za całość rb. 5. 

— Poezye, t. I, wyd. 4. Biblioteka polska, 
t. XVII. Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmid- 
ta, Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1881, 8, str. 240 i 3 ni., kor. 3-60. 

— Toż, t. I, wyd. 5. Tamże, 1888, 8, str. 
240 i 3 ni., kor. 360. 

— Toż, t. II, wvd. 3. Biblioteka polska, 
t. XVIII. Tamże, i881, 8, str. 246 i 2 ni., 
kor. 3-60. 

— Toż, t. II, wyd. 4. Tamże, 1886, 8 mała, 
str. 246 i 2 ni., kor. 3-60. 

— Toż, t. III, Biblioteka polska, t. XIX. 
Tamże, 1880, 8, str. 240 i 3 ni., kor. 3-60, 
opr. kor. 4-80. 

— Toż, t. III, wyd. 2. Biblioteka polska. 
Tamże, 1884, 8, str. 240 i 3 ni. 

— Toż, t. IV. Kraków, nakł. N. Reformy, 
S. A. Krzyżanowski, druk. Związkowa, 1894, 
8, str. 337 i 2 ni., kor. 4. 

— Poesie, autorisovany preklad Frantiska 
Kvapila. (Bibliotśka novó. spisu versem i pro- 
sou, cislo 12). Praha, Vilimek, 1886, 8, str. 
145, z podobiznou basnikovou, kor. 2. 

— Toż, (Sbornik svśtovś poesie, vjdkvk 
ceskś, Akademie, sv. 11, II 5 trida IV). Pra- 
ha, J. Otto, 1892, 8, str. 124 i k. 2, kor. 1-60. 

— Prolog na uroczyste otwarcie nowego 
teatru av Krakowie. Kraków, nakł. wydaw. 
Nowej Reformy, druk. Związkowa, 1893, 8, 
1 kartka. 

— Przyjaciele Hioba (po czesku w Czaso- 
pis. Kwiety, lipiec 1880). 

— Wybór poezyi. \^'arszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, Kraków, Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 32, str. 338, 
z portretem autora, rb. 1, opr. rb. 1-80. 

— Ob. Bełcikowski A. (Kraj petersb. 1887); 
Bruner L. (Sten 1897); Estreicher St. (Biogr. 
1897); Friedmann Ig.; Kohler J. (1888); 
Muencheimer A.; Noskowski Z.; Pankiewicz 
Eug. (1889); Pini T. (1897); Rychter (1897); 
Tetmajer (Na cześć 1897); Tretiak J. (Szkice 
1896); Zathey H. (Przyjaciele, 1880); Zdzie- 
chowski M. (Twórczość 1897). 

ASPIK. Wint, najpopularniejsza towarzyska ASPIRATOR — ATLAS. 45 gra w karty, zasady tej y:r\ objaśniono 
praktycznymi przykładami. Warszawa, M. 
Arct, druk. J. Filipowicza, 1893, 16, str. 92, 
kop. 45. 

Aspirator. Ob. Czymiański J. (1889); Ja- 
worski Walery (1883). 

ASPIRO. W dolinie łez, powieść współcze- 
sna, t. I i II. (Dodatek do Gazety polskiej, 
t. 75 i 76). Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 
1900, 8 mała, str. 156 i 160. 

Aspiryna. Ob. Piotrowski S. (1900); Wicher- 
kiewicz B (1900). 

ASPIS Bogumił. Adam i Ewa, krotocłiwila 
w 2 odsłonacłi ze śpiewami. Winona, Minn., 
nakł. i druk. Hieronima Derdowskiego, 1889, 
12, str. 51, hal. 20. 

Assanizacya. Ob. Asanizacya. 

Assekuracya. Ob. Asekuracya. 

ASSIER Adolf de. Ludzkość pośmiertna 
(Posthumous humanity), studyum nad wid- 
mami i marami, z wydania angielskiego 
przełożył dr. Józef Drzewiecki. Warszawa, 
nakł. redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, 1896, 8 mała, str. VI i 265, 
rb. 1 20. 

Association des anciens el^yes de Tecole 
polonaise: ProcĆ8-verbal etc. Ob. Bulletin. 

ASSOLLANT Alfred. Bitwa pod Laon 1814 
(Wieczory powieściowe, dodatek do Biesiady 
literackiej, t. XXII). Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 1883/4, 8 mała, str. 155. 

Assyrya. Ob. Maspero G. prof. (Opowiada- 
nia 1894). 

Assyi. Ob. Opisanie (1884). 

Assyżu (z) Franciszek św. Ob. Franciszek 
święty. 

AST. Dziesiąty pawilon, obraz dramaty- 
czny w 1 akcie. Kraków, nakł. E. Helia, 
druk. A. Słomskiego, 1897, 32, str. 94, hal. 40. 

ASTAROT. Fin de siacie. Łódź, nakł. autora, 
J. Fiszer, 1899, 8, str. 98 i 1 ni., z 19 ryci- 
nami, rb. 1. 

Astma. Ob. Bauer G. dr. (1895). 

ASTOR J. J. Podróż na Jowisza, powieść 
fantastyczno-naukowa, przerobiła i spolsz- 
czyła Marya Milkuszyc. Warszawa, nakł. 
redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego i 
Wrotnowskiego, 1896, 8 mała, str. 182, rb. 1. 

Astrofizyka. Ob. Wildt Sew. (1889). 

Astronomia. Birkenmajer L. dr. (O niewy- 
zyskanym szczególe z astronomii 1890); 
o' wzorach refrakcyi astronom. (1893); Ernst 
M. (1897); Kramsztyk S. (Ziemia 1898); La- 
ska W. (1899); Lockyer J. N. (Początki 1893); 
Meyer W. M. (1889): Sokołowski J. (1900). 

ASTRUC E. A. Historya żydów i ich wie- 
rzeń (wyłożona w skróceniu), tłómaczona 
przez Jakóba Rotwanda, b. sekret, zarządu warsz. gminy staroznkonnych. Warszawa, 
1879, 16, str. 179, kop. 75. ' 

Astygmatyzm. Ob. Sroczyński Fr. (1893). 

ATABASKA. Ob. Zaborski Wład. ks. (1890). 

ATALANTA. Ob. Dybowski And. 

ATANAZY. Z psalmu psalmy. Ob. Olizar 

(1857). 

Ateneum, pismo naukowe i literackie, pod 
redakcyą J. Trejdosiewicza, 1880. Warszawa, 
wydawca W. Spasowicz, druk. K. Kowalew- 
skiego, 8 większa, rocznie 4 tomy. 

— Toż, 1881 (Ogóln. Zbioru t.XXI-XXIV), 
1882 i 1883. Od roku 1884 do 1896 pod red. 
P. Chmielowskiego; od sierpnia 1897 do końca 
r. 1898 redaktorem Stan. Wydżga; w r. 1899 
pod red. Wl. Spasowicza i Stan. Wydżgi, 
od września i wr. 1900 pod red. Ign. Chrza- 
nowskiego. 

— Ob. Chmiel Adam (Zestawienie pr2sed- 
miotów w 52 t. 1889). 

Ateny. Ob. Ćwikliński L (Konstytucja 
Aten 1892); Rzepiński St. (1898). 

Atheniensium (De servis.). Ob. Waszyński 

St. (1898). 
Athetose. Ob. Olszewski Wal. (1895). 

Atlas. Ob. Czarnowski A. (Atlasik anatom. 
1897); Dyakowski B. (1900); Hardt W. (Ge- 
ogr. 1883); Kozenn (Geograf.); Krasopolski 
Kar. (Dróg Król. Pols. 1894); Nałkowski 
W. (Wielki geogr. 1895); Niewiadomski E. 
(1899); Opitz C. (V. Europa 1894); Schneider 
O. (Przyrodn. 1900). Schubert F. W.(Antiquus 
1891); Slósarski A. (Zool. 1890); Werminski 
F. (Historyi 1898); Wilkom M. (Roślinn. 
1899). 

— geologiczny Gallcyl, wydawany przez Aka- 
demię Umiejętności w Krakowie, 1887 — 1900, 
w wielkim formacie arkuszowym: 

Zeszyt I., kart 4: Monasterzyska. — Ty- 
śinienica. — Tłumacz. — Jagielnica. — Czer- 
nelica oraz Zaleszczyki. Oprać. dr. A. Alth 
i Fr. Bieniasz, tekstu 8 str. 79, kor. 6, tekst 
osobno kor. 2. 

Zeszyt II., kart 6: Nadworna. — Mikuli- 
czyn. — Żabie. — Kuty. — Krzyworównia. — 
Popadła. — Hryniawa. Oprać. dr. R. Zuber, 
8, str. 120 i 5 tabl., kor. 10, tekst os. kor. 2. 

Zeszyt III. kart 4: Oświęcim. — Chrza- 
nów. — Krzeszowice. — Kraków. (Mapy 
ogólno i szczegółowe). Oprać. dr. St. Zarę- 
czny, 8, str. 288, kor. 12, tekst os. kor. 2. 

Zeszyt IV., kart 5: Tuchla. — Ókormezó. — 
Dolina. — - Porohy. — Brustura. Oprać. dr. 
E. Dunikowski, 8. str. 63 i 1 tabl., kor. 8, 
tekst os. kor. 2. 

Zeszyt V. kart 4: Biała i Bielsko. — Ży- 
wiec i Ujsoły. — Maków, Rabka i Tym- 
bark. Oprać. dr. Wład. Szajnoctia, 8, str. 82, 
kor. 6, tekst os. kor. 2. 46 ATLAS - AUERSPERG. Zeszyt VI., kart 5: Gorlice i Grybów. — 
Muszyna. — Jasło ł I>ukla. — Ropianka. — 
Lisko. Oprać. dr. W. Szajnocha z tekstem, 
8, str. 149, kor. 10, tekst os. kor. 3. 

Zeszyt VII., kart 7: Steniatyn. — Radzie 
chów. — Kamionka Strumiłowa. — Busk i 
Krasne. — Szczurowice. — Brody. - Zło- 
czów. Oprać. prof. A. M. Łomnicki, 8, str. 
128, kor. 10, tekst os. kor. 3. 

Zeszyt VIII.: Założce. — Tarnopol. — Pod- 
wołoczyska. — Trembowla. — Skałat i Grzy- 
małów, przez dra W. Teisseyre, str. 329, 
kor. 13, tekst os. kor. 7. 

Zeszyt IX.: Pomorzany. — Brzeiany. — 
Buczacz-Czortków. — Kopyczyńce. — Borsz- 
czów. — Miełnica-Okopy, przez Fr. Bienia- 
sza, str. 165, kor. 11-40, tekst os. kor. 3. 

Zeszyt X., część I.: Lwów. Oprać. prof. 
A. M. Łomnicki, str. 208, kor. 340, tekst os. 
kor. 2-50. 

Zeszyt X., część II: Bełżec i Uhnów. — 
Rawa Ruska. — Jaworów i Gródek. — Wa- 
ręż. — Bełz i Sokal. — Żółkiew. Oprać. A. 
M. Łomnicki, str. 167, kor. 10, tekst os. kor. 3. 

— Ob. nadto Alth & Bieniasz (1887); Łom- 
nicki A. (1895); Szajnocha W. (1895); Teis- 
seyre W. (1899); Wermiński Fr. (Historya 
natur.); Zareczny St. (1894); Zuber Rud. dr. 
(Zeszyt drugi 1888). 

— roślin leczniczych, znachodzących się 
w aptece domowej Seb. Kneipa, wyd. 3, 
drzeworyty czarne. Kempten, Koselsche Buch- 
handlung, brosz. kor. 1, karton, kor. 130, 
(Por. Zielnik). 

Atlasy. Ob. Laskorońskij Was. (1898). 

Atmosfera. Ob. Estreicher Tad. (1900). 

Atmosferyczne opady. Ob. Romer Eug. (Ge- 
Ogr. rozmieszczenie 1895); Zbrożek D. (1889). 

Atomy. Ob. Natansonowie Edw. i Wład. 
(O przyciąganiu). 

Atresia. Ob. Szulc M. (1897). 

Atresia ani. Ob. Chrzanowski v. Dr. (1897). 

Atropina. Ob. Ebstein (1873). 

ATTERMANN M. Ob. Hoff E. (1884). 

ATTICUS. Ob. Fitz W. (1828). 

Attidae. Ob. Kulczyński Wł. (1895). 

ATYLLA. Ob. Hoecker D. (Przyborowski 
1897). 

AU Juliusz dr. Nauka rachunkowości, do 
potrzeb gospodarstwa wiejskiego zastosowa- 
nej. Dzieło uwieńczone nagrodą Wydziału 
krajowego królestwa Galicyi i Lodomeryi 
z W. ks. krakowskiem , wydane nakł. "b. 
studentów b. wyższej szkoły roln. w Żabi- 
kowie i wyższej szkoły rolniczej w Dubla- 
nach. Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, I 
związkowa druk., 1889, 8, str. VII i 177, 
kor. 4. 

— Kalendarz kieszonkowy dla gospoda- rzy wiejskich na rok 1882, wydany stara- 
niem Towarzystwa gospodarskiego galicyj- 
skiego, a ze współpracownictwera profeso- 
rów krajowej wyższej szkół}' rolniczej w Du- 
blanach, pod redakcyą .... Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 
(1881), 16, str. XII, 12 ni., 180, 28 ni. i kilka 
arkuszy do notowania, kor. 360. 

— Toż, na r. 1883. Tamże, (1882), 16, str. 
XII, 12 ni., + 127-1-13 ni. i kilka arkuszy 
do notowania, opr. kor. 3-20. 

— Toż, na r. 1884. Rocznik 3. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. 
L. Anczyca I Sp. w Krakowie, 16, str. Xn, 
12 ni., 120-ł-4 ni. i kilka arkuszy do notowa- 
nia, opr. kor. 3-20. 

— Toż, na r. 1885, rocznik 4. Tamże, opr. 
kor. 3-20. 

— Socyalizm jako objaw choroby społe- 
cznej, streszczenie znakomitej pracy ....War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Noskow- 
skiego, 1894, 8, str. 45, kop. 30. 

AUBI6NE (D) i MERLE J. H. Historya re- 
formacyi XVI wieku, przełożył ks. Jan Pin- 
dor, 4 tomy. Cieszyn, Tow. ewangelickie 
oświaty ludowej, 1885—1889, 8, str. 352, 
VIII f 320, VI i 240, IV i 261, opr. po 
kor. 4-50. 

AUDEBRAND Filibert. Czy Napoleon był 
szczęśliwym ? , z oryginału francuskiego 
przerobiła Helena Maciejowska. Warszawa, 
nakł. redakcyi Niwy, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, 1899, 8 mała, str. 195, 
kop. 80. 

AUOEVAL Hipolit. Przemytnicy, przekład 
z francus. Gródek, nakł. i druk. J. Czaiń- 
skiego, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 
1895, 8, str. 340, kor. 3. 

AUDLEY A. Mme. Fredóric Chopin, sa vie 
et ses oeuvres. Paris, libr. Plon et Cie, 1880, 
16, str. 249, fr. 3. 

Audyencya pierwsza. Ob. Godlewski Włodz. 
(1899). 

AUER Ludwig V. Kriegsgeschichtliche Denk- 
wiirdigkeiten des Ordens-Haupt-hauses und 
der Stadt Marienburg in Westpreussen. 
Danzig, Druck und Verlag von Wilh. Theo- 
dor Lohde, 1824, 8, str. VIII i 88. 

AUER W. ks. Kapucyn. Książeczka o dobrej 
śmierci, napomnienia, rady i modlitwy od- 
pustowe. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 
Kubaczka i Lang w Białej, (1889), IG, str. 
56, hal. 30. 

— Toż. Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 
1894 (1895), 16, str. 56, fen. 25. 

AUERSPERG hr. (Anastazius QrQn). Jagiełło, 
przekład A. Bandrowskiej. W 500-letnią ro- 
cznice odnowienia Akademii Jagiellońskiej. 
Kraków, nakł. A. Bandrowskiej, druk. Ja- 
giellońska, 1900, 8, str. 10, hal. 50. AUFSTAND - AUGUSTYNOWICZ. 4T Aufstaad. Der....iDWetil-Galizien im Februar 
1846, Erinnerungen und Erlebntsse eiues 
Kavallerie-Offiziers. Leipzig, Yerlagsanstalt 
Militar-Rund8cha\i, 1897, 8, str. 40. mr. I-GO. 

— Ob. Fischer P. (1899): Helfert Frh v. 
(Krakauer Emigranten 1890); Zeissberg H. 
R. (D. polnischp A. im J. 1794, 1888). 

Augenheiikunde. Ob. Hulanicki W. (Dle le- 
proaen Erkrankungen 1893); Wicherkłewicz 
(1884). 

Augenlirwe. Ob. Bobiński Sew. (1888). 

AUGIER Emil. Post-scriptum, komedya w 1 
akcie. (Teatr amatorski, nr. 12). Warszawa, 
nakł. Gebethnera I Wolffa, druk St. Niemie- 
ry, 1892, 8 mała, str. 31, kop. 30. 

AUGUST II. Ob. Jarochowski Kaz. (Nowe 
1882); Mansberg (1884); Zeitschrift (1882); 
Zieliński Władysław (1882). 

AUGUST III. Ob. Flathe (Tronfolge 1870); 
Ritowicz A. (Pamiętniki 1882); Moszczyński 
Adam (1888). 

AU6USTINUS Aurelius. Regulamin profeso- 
ryum oraz reguła św. Augustyna, biskupa 
hippońskiego i doktora kościoła* dla użytku 
Kanoników regularnych laterańskich w Pol- 
sce. Z włoskiego na jeżyk polski przetłóra. 
i przerobiono. Reguła &. Aurelii Augustini, 
episcopi Hippomensis et doctoris ecclesiae, 
de communi vita clericiorum (transumpta 
ex originali anno 1715 impresso) ad usum 
Canonicorum Regularium Lateranensis Con- 
gregationis per minorem Poloniam et M. D. 
Litbuaniae extensae. Kraków, nakł. XX. ka- 
noników regularnych przv kościele Bożego 
Ciała, druk. Czasu, 1900, >, str. 40, 1 ryc. 
(z jednej strony po łacinie, z drugiej po 
polsku). 

— Reguła divi Aurelii Augustini episco- 
pi Hipponensis et ecclesiae Doctoris eximii, 
nec non ordinationes P. T. visitatorum con- 
ventu8 PP. Eremit. S. P. N. Augustini. 
Cracoviae, trpis Univer8. Jagieł., 1885, 8, 
str. 44. 

— Reguła S. Augustini. Cracoviae, sump. 
P. Flor. Kurdvś, tvp. Związkowa, 1892, 4, 
8tr. 140. 

— Reguła Św. Ojca naszego Augustyna 
Hłpponeńskiego, biskupa i Kościoła doktora. 
Kraków, nakł. SS. Augustyanek, druk. Zwią- 
zkowa, 1895, 8, str. 15 z ryciną. 

— Wyznania .... przełożył z łacińsk. Mich. 
Bohusz Szyszko, wyd. 2. \?^ilno, nakł. i druk. 
J. Zawadzkiego, 1882, 8, str. 361 i 1 ni., 
rb. 1. 

— Toż, wyd nowe. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, tipogr. O. Zawadzkago w Wilnie, 
1892. 8 mała, str. 361 i 1 ni., rb. 1. 

— Ob. Brou O. T. J. (1899); Clement (Roz- 
mowy 1883); Hatzfeld Ad. (1899); Wołek 
Zyg-m. (Pamiątka 1887). AUGUSTYN i BERNARD Św. Kozmyślania, 
ułożone przez .... dwóch wielkich doktorów 
kościoła, a przetłómaczone przez ks J. R. 
Płock, nakł. wydawcy, druk. Kempnera, 
1894, 16, str. 237 i 4 ni., kop. 40. 

AUGUSTYNIK 6. S. x. Krótka historya cu- 
downego objawi<'iii;i Najświętszej Maryl 
Panny ze świętym Joachimem i Józefem 
1(>42 roku w miejcie Włoszczowy, ze st«rvch 
miejscowych dokumentów wyjętii, oraz krótki 
zbiór nabożeństwa Częstochowa, druk. Koh- 
na i Oderfelda, (1884). '16, str. 64. 1 rj-c. 

— Toż. Częstochowa i Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp, (1891), 16, str. 129 i 1 ni. 
z ryc. 

— Droga krzyżowa za dusze zmarłych, 
wyd. 2. Warszawa, 1894. kop. 7V2- 

— Miesiąc Dzieciątka Jezus, książka dla 
wszystkich. Częstochowa, Stochelskl. 

— Miesiąc październik czyli nabożeństwo 
do Najśw. Maryi P., królowej Różańca św. 
Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1891, 
16, str. 104, z ryciną, kop. 17. 

— Nowenna do św. Stanisława biskupa 
i męczennika. Warszawa, Heinrich. 

— Pamiątka dla parafian, książka dla 
każdego stanu i wieku. Częstochowa, Kohn. 

— Podarek Maryi, książka dla pielgrzy- 
mów na Jasną Górę. Częstochowa. Kobn. 

— Św. Stanisław Kostka, książka dla mło- 
dzieży. Częstochowa (Kohn). 

— Upominek dla dzieci, przystępujących 
pierwszy raz do komunii św. wyd. 3. War- 
szawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1899, 16, 
str. 80, kop. 10. 

— Nabożeństwo do św. Antoniego Padew- 
skiego. Warszawa, 1892, kop. 16. 

— Wianek św. Anny, książka dla wpisa- 
nych w bractwo św. Anny. Częstochowa, 
(Śtochelski). 

— Wzór prawdziwie dobrej i pobożnej 
sługi czyli nabożeństwo do św. Zyty, pa- 
tronki stanu służebnego z jej życia zebra- 
ne, do naśladowania dla służących. Wyd. 
2. Warszawa, Czerwiński, 1893, kop. 30. 

— Zbiorek pieśni i modlitw żałobnych, 
pobudzających do pokuty i do nabożeństwa 
za dusze zmarłych. Warszawa, Czerwiński, 

1889, 16, str. 64, kop. 10. 

— Żywot Św. Grzegorza cudotwórcy. Płock, 
Gwlazdizic. 

— Żywot Św. Grzegorza cudotwórcy. War- 
szawa, nakł i druk. Fr. Czerwiń«kiego, 

1890. 8 mała, str. 87 i 1 ni., kop. 16. 

— Ob. Konarska M. (Pielgrzvntka 1899). 

AUGUSTYNOWICZ Jan. Ksiądz Prot, histo- 
rya ludzka, powieść nagrodzona zaszczyt- 
nem odznaczeniem na konkursie literackim 
Głosu (po6w. Maryli Wiskowbkiej). Warasa- 48 AUGUSTi-NOWICZOWA - AW ANGIN. wa, nakl. A. G. Dubowskiego, druk- Laskau- 
era i Babickiesro, 1900, 12, 8tr. VIII i 287, 
rb. 1-20. 

AUGUSTYNOWICZOWA z ks. Ponińskich Eliza. 
Poezye, wiązanka myśli i uczuć. Lwów, Ja- 
kubowski i Zadurowicz, druk. Dziennika pol- 
skiego, 1894, 16, str. 93 i 2 ni., kor. 2. 

AULEITNER Ant. O potrzebie intenzywneg-o 
leśnetjo jiospodarstwa i zarazem oszczędniej- 
szeg-o obchodzenia się z drzewem wobec ko- 
palń wejrla i torfu. Warszawa, Gebethner 
i Wolff,* 1879, 8, str. 16, kop. 20. 

AURELIUS Prudens. Ob. Kantecki Ant. Erasm. 
(De — — grenere dicendi 1874). 

AURIFABER Johann. Ob. Popowski Frvd. 
(Kritik 1881). 

AURIOL Ch. Retraite du lOe corps de la 
g^rande armóe de la Dwina sur Dantzig- 
1812, documents inśdits. (Odb. z Spectateur 
militaire). Paris, 1888, 8, str. 32. 

Ausarbeiłung von Frag-en aus den commer- 
ziellen und Yerkehrs-Yorschriften der k. k. 
Staatsbahnen fiir Zug-sbegleiter. Neue Aus- 
gabe. Lemberg', Yerlag von W. P., Druck 
Ch. Rohatyn, 1892, 8, str. 131, 1 tyt. i 7 ni. 

Ausstellung v. Lemberg. Ob. Zipper Albert 
dr. (Fuhrer 1894>. 

AUSTIN. Ob. Zdziarski A. (Nouvel exca- 
vateur 1893). 

Australia. Ob. Nałkowski W. (1902); Tro- 
jan L. (1899); Ujejski Rom. (Wspomnienia 
1893); Umiński W. (1898). 

Austro-Węgry. Ob. Balcer O. (Ustrój 1896); 
Finkel L. (1897); Gebica Woje. (Przewodnik 
1893); Laurencio J. "(Monarchia 1897), Poło- 
żenie (1885); Leger Lud (1898); Trembicki 
Izydor (Historva 1884, 1885): Zaleski Miecz. 
(Dzieje 1894). " 

Austryi niższej pająki. Ob. Kulczyński W2. 
(1899). 

Austryacy w Krakowie. Ob. Rakowski K. 
(Pobyt 1892). 

Ausweis der Einnamen u. Ausgaben, be- 
trcffend die Bespeisung der jiidischen Sol- 
daten wahrend der Ostemfeiertage pro 1890. 
Lemberg, Druck Ch, Rohatyn, 1890, 8, str. 7. 

— liber die im Spitale der Barmherzigen 
Briider in Krakau im Jahre 1892 zur Be- 
handlung gelangten Krankheiten in Bezug 
auf Epidemie-Krankheiten nebst einem kur- 
zeń Anhange iiber die Geschichte des Kra- 
kauer-Conventes und der eheraaligen Pol- 
nisch-Lituanischen Provinz der Barmherzi- 
gen Briider. Krakau, Druck des Czas, 1893, 
4, str. 25. 

— iiber die im Hospital der Barmherzi- 
gen Briider zu Zebrzydowice in Galizien 
im Jahre 1896, zur Behandlung gelangten 
Krankheiten .... Zebrzydowice, Verlag des Convente8, Druck von Fr. Foltin in Wado- 
wice, 1897, 8, str. 9. 

Auszug aus beyden Theilen der Anleitung 
zum Rechnen, welche zum Gebrauche der 
deutschen Schulen in den kaiserl. konigl. 
Staaten sind herausgegeben worden. Krakau, 
Druck von Jo.soph Georg Trassler, 1808, 
8, str. 64, geb. 8 Kreuzer. 

— Ein .... aus demallgemeinen Gebetbuch 
der Kirche von England und Irland. War- 
schau, Druck von Missions-Buchdr., 1841, 8, 
kart 187, hebr. i niem. 

— aus dom Verordnungsblatte des k. k. 
oesterreichischen Finanz-Ministeriums Nr. 
45. Wien, 18 September 1.''57. Lemberg, 
Yerlag des H. Bodek, Druck v. Budweiser, 
1873, 8, str 23 i 2 tabl. 

— aus dem Berichte des Verwaltungs- 
rathes wad der Direction der Wechselseiti- 
gen Yersicherungsgesellschaft in Krakau 
iiber die Geschafts-Ergebnisse des Jahres 
1878/9. Krakau, Yerlag der Wechsels-Yersi- 
cherungsGesellschaft. Druck des W. Korne- 
cki, 1879, 4, str. 31. 

— Toż, iiber die Geschafts-Ergebnisse d. 
J. 1879/80. Tamże, 1880, 4, str. 31. 

— iiber die Gechafts Ergebnisse des Jahres 
1881. Tamże, 1882, 4, str. 7. 

— aus der Geschichte der k. und. k. In- 
fanterie-Regiment Wilhelm Prinz zu Schles- 
wig-Holstein-Glucksburg Nr. 80. Lemberg, 
Yerlag des Regiments, Druck von C. Bud- 
weiser, 1893, 8, str. 26. 

Automat Ob. Celichowski Witołd (1897). 

Autonomia. Ob. Dubler Fr. (Bibliot. 1898); 
Dzieduszycki W. (Progr. 1897); Górski P. 
(Biurokracya 1895); Popławski J. L. (Poli- 
tyka 1898); Sprawa (1897). 

Autoplastyka. Ob. Obaliński A. dr. (Nowa 
metoda 1897). 

Autorki polskie. Ob. Chmielowski Piotr 
(1885). 

Autorowie klasyczni. Ob. Czechowski Dy- 
mitr (Kilka uwag 1891). 

AWANCIN Mikołaj ks. Rok Chrystusowy czyli 
rozmyślania na każdy dzień roku o życiu 
i nauce Pana naszego Jezusa Chrystusa, 
z łacińskiego przerobione i do użytku wszyst- 
kich zastosowane, wvd. 3. Berlin, 1856, 8, 
tal. 1V3. 

— Toż, wvd. 5. Berlin, ksieg. B. Behra 
(E. Bocka), f883, 8 mała, str. XLVIII i 575. 

— Toż, wyd. 6. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, druk. Związkowa, 1885, 16, 
str. XLVII i 693, kor. 3. 

— Toż, wyd. 7. Kraków, nakł. dra Wł. 
Miłkowskiego, druk. W. Korneckiego, 1896, 
16, str. XLVII i 693, kor. 3. 

— Toż, z łacińskiego tłómaczył ks. Al. 
Jełowicki, wyd. nowe, przejrzał i do użytku AW ANGIN - AZYLUM. 49 osób wszelkiego staną zastosował O. Prokop 
Kapucyn. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Śt. Niemiery, 1895, 16, str. 587 i 1 ni., 
z ryciną, rb. 1 20. 

— Toż, wyd. nowe. Tamże, 1899, 8, str. 
552, rb. 1. 

Ave Patria. Ob, Konopnicka Marya (1891). 

AVE6 P. S. von. Po nitce do kłębka, po- 
wieść, przekład z niemieckiego. (Dodatek 
do Biesiady t. XXXVII. Warszawa, Dul>ow. 
i Gajewski, 1887, 8, str. 80, kop. 15. 

AYERROE. Ob. Semeneńko Płetro (Studio 
1861). 

AYERY Elroy M. dr. Pierwsze zasady fizyki, 
tiómaczył z angielskiego Wł. Kwietniewski, 
b. docent b. Szkoły głównej. Wyd. Przeglą- 
du pedag. Warszawa, nakł. Gel)ethnera i 
Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, (1891), 8 
mała, str. V, 467, 7 i 1 ni., z 240 rycinami 
w tekście, rb. 1 50. 

AWGUSTYNOWICZ T. Polskije jumoristy 
20ch i naczała 30ch godów. Wiek petersbur- 
ski z r. 1882, 8, otd. II kn. VI str. 585— 
618, kn. VII str. 1—29, kn. VIII str. 81- 
115, kn. X str. 146—162. 

(Z Bałamuta). 

AYALA Gabryel. Ob. Gluck Leop. (1898). 

Aza Kabała wielka cygańska z przepowie- 
dniami, wyrocznia i kalendarzem na 1899 
rok. Warszawa, ftatyński, k. 61, kop. 20. 

AZAM D. Charakter w zdrowiu i chorobie, 
z przedmową T. Kibota, przetłómaczył L. 
Wolberg. Dodatek do Prawdy. Warszawa, 
1888, 8, str. 149 i V. AZBIEWICZ ks. Codzienna procesya, którą 
odprawiają zakonnicy św. Franciszka w ko- 
ściele najświętszego i najchwalebniejszego 
Grobu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Z ła- 
cińskiego na polskie przerobiona w Jerozo- 
limie roku Jubileuszu Wielkiego 1875. Lwów, 
nakł. autora, druk. Ludowa, 1876, 8, str. 56. 

(Na pierwszym tytule: Pamiątka z Jerozolimy). 

AZEGLIO Maxym. Nicolo de Lapi, powieść 
historyczna w przekładzie Józefa Korzeniow- 
skiego. (Biblioteka najcelniejszych utworów). 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1880, 
8, str. 354, rb. 1.50. 

— Ob. Ambroise l'abbó (Queation 1888); 
Biblioteka (1880) 

Azimidy. Ob. Niementowski St. (1898). 

Azot. Ob. Jentv8 S. (1889, 1894); Kiecki W. 
S.; KramsztYk J. (O stosunku 1878); Miku- 
łowski (1898); Wagner Paw. (Plony 1892). 

Azotu dwutlenek. Ob. Natansonowie Edw. 
i Wład. (Dalsze badania 1886). 

Azotan srebra. Ob. Znatowicz B. (1897, 
1901). 

AZUL Serro br. Ob. Ferreira & Azul (Stan 

Parana 1895) 

Azya. Ob. Hedin Swen (1900); Lenz Os. 
(Do wybrzeży 1894); Sapieha P. (1899); So- 
kołowski Maryan (Austryackie 18W3). 

Azylum Ob. Pamiętnik (1880); Roszkowski 
Gustaw (1882); Suierzvcki (Prawo azvliu); 
Ulanowski B. (O prawie 1886). • tuoeum T. B. B. A. List otwarty do społeczeństwa pol- 
skiego w sprawie naszych elementarzy: Ele- 
mentarze polskie jakie być powinny a jaki- 
mi sa. Poznań, nakl. i druk. Dziennika po- 
znań., 1888, 8 mała, str. 53, fen. 20, z prze- 
syłką fen. 30. 

— Ramotki liumorystyczne z Kulparkowa 
codziennego żvcia. Rzeszów, nakł. i druk. 
J. A. Pelara (H. Czerny), 1886, 16, str. 1 ni. 
i 160, kor. 1-20. 

— Ob. Beaupró Ant. (Korzeniowski 1897); 
Brezina A. (1888); Levaux J. W. (Podrę- 
cznik 1898). 

B. B. Słowo bratnie w lOOletnią rocznice 
3go maja. Kraków, nakł. i druk. W. Kor- 
neckiego, 1891, 8, str. ni. 4. 

B — C. Der oesterreichłsch-russische Zu- 
kunftskrieg, eine Studie uber den wahr- 
scheinlichen strategischen Auimarscli der 
oesterreichischen und russischen Streitkrafte 
langs der galizischen Grenze. 2te durchge- 
sehene Auflage. Hannover, Helwingsche Ver- 
lagsbuchhandlung, 1884, 8, str. 68, z mapą, 
mr. 1-60. 

B. C. Cłiwalmy Pana! zbiór katolickiego 
nabożeństwa, modlitw i pieśni nabożnych na 
cześć i na chwałę Pana Boga wszechmogą- 
cego w trójcy świętej jedynego, dla użytku 
wiernych. Wilno, Ś. Neuman, 1879, 16, str, 
720, rb. 3. 

B. Czesław. Ob. Bartel Czesław. 

B. D. ks. Rys średniowiecznej oświaty. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., 1898, kop. 75. 

B. Edw. Opatrzność boska, powiastka. War- 
szawa, nakł. i druk. Fr. Czerwińskiego, 1889, 
16, str. 23, kop. 5. 

B. H. Skromne obiady na cały rok i różne 
przepisy. Kraków, nakł. Związku jubileu- 
szowego, druk. A. Koziańskiego, 1899, 8, str. 
32, kor. 1. 

— Przepisy sporządzania tanich obiadów 
i wieczerzy jako dalszy ciąg broszurki p. t. 
•Skromne obiady*. Kraków, nakł. Związku 
jubileusz., druk. A. Koziańskiego, 1900, 16, 
str. 40. 

— Ob. Ibsen Henryk (Wróg ludu 1891). 
B. J. O żydzie szachlerzu (po niemiecku: 

»der Schacherjude*) o takim, co ci zastąpi, 
niepuści, a nie sprzedasz, nie kupisz, jak może i skórę wyłupi. Wyd. 2. Wrocław, 
nakł. gazety Szląskiej ludowej, 4, k. % 

B. J. C. Wiersz z okoliczności pobicia na 
głowę wojsk austryackich i zajęcia Krako- 
wa, dnia 20 lutego 1846 r. przez walecznych 
powstańców krakowskich. Paryż, 1846, 8, 
str. 8. 

B. J. H. Ob. Tascher (1896). 

B. J. M. Nabożeństwo do Najśw. Maryi P. 
matki nieustającej pomocy, tłómaczone z nie- 
mieckiego przez J. M. B. Wyd. 2. Poznań, 
nakł. tłómacza, druk. Kury era pozn., 1891, 
32, str. 215 i 3 ni., fen. 50. 

— Toż. Warszawa, nakł. i druk. Fr. Czer- 
wińskiego, 1894, 32, str. 248, z 1 ryc. kop. 25. 

B. J. P. ks. Ob. Bojarski J. 

B. Julian. Król Wojtek i królowa Jaga, 
baśń ludowa. Gdańsk, nakł. i druk. B. Mil- 
skiego, 1894, 16, str. 26, fen. 20. 

— Królewna Różyczka, według Starej ba- 
śni. Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 
1896, 8 mała, str. 49 i 1 ni. 

— Sniegotka , nieszczęśliwa pasierbica, 
według starej baśni dla młodzieży. Gdańsk, 
nakł. i druk. B. Milskiego, 1894, 16, str. 61 
i 1 ni., fen. 30. 

— Ob. Baczyński J. (1893). 

B. K. O wściekliźnie: Czy można zabez- 
pieczyć od wścieklizny ludzi, pokąsanych 
przez psy wściekłe. Warszawa, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1891, 8, str. 19 z rycinami w teks., 
kop. 5. 

B. K. 0. Benedyktyn. Żywot św. Benedykta, 
założyciela zakonu, z niemieckiego na pol- 
ski język przetłómaczony, na pamiątkę 200 
letniej rocznicy sprowadzenia zakonu pp. 
Sakramentek -Benedyktynek do Polski. Lwów, 
nakł. i staraniem osób pobożnych, druk. A. 
Wajdowiczowej, 1887, 8 mała, "^str. XII, 318 
i II. 

B. ks. Dziewięć usług do Najśw. serca Je- 
zusowego, podług bł. Małgorzaty Maryi 
Alakok, wraz z wielu modlitwami i nabo- 
żeństwami do Najśw. serca P. Jezusa. Po- 
znań, druk. Kuryera pozn., 1886, 8, str. IV, 
93 i 2 ni., fen. 50. 

B. L Listy bez adresu z Wiesbaden i Beau- 
lieu. Poznań, nakł. autora, A. Cybulski, B — B. w. 5t druk. Pracy, 1899, 16, str. 140 ł 1 ni., mr. 
1-50. 

B. Ludwik. Ob. Bondini (Poezye 1898). 

B. M. Moda i emancypacya kobiet i Izrae- 
litów. Warszawa, E. Koliński, druk. H. To- 
maszewskiej, 1893, 16, str. 48, kop. 20. 

— Wyprawa duńska przeciw Szwedom 
w roku pańskim 1658 1 1669, z pamiętników 
Jana Clir. na Gosławicach Paska, towarzy- 
sza pancernego w dywlzyi wojewody Czar- 
neckiego. Warszawa, G. Centnerszwer, druk. 
M. Lewińskiego, 1899, 8 mała, str. 75, z ry- 
sunkami, kop. 10. 

— Spis bibliograficzny druków łódzkich. 
Łódź, druk. W. WścieklicY, 1896, 8, str. 48 
i III. 

— Ob. Kraszewski J. I. (Jaksowie (1898). 
B. M. N. Ob. Staffe (1898). 

B. Marya. Ob. Armstrong (Wśród chmur 
1898); Colomb C. (1896). 

B. N. ks. Książeczka jubileuszowa czyli 
nauka o odpustach, szczególnie o odpuście 
jubileuszowym w r. 1881. Wrocław, Fr. 
Goerlich, druk. F. W. Jungfera, 1881, 8 mała, 
str. 36, fen. 15. 

— Toż. Chicago, druk. Dyniewicza, 8. 

— Nabożeństwo do N. P. Maryi nieusta- 
jącej pomocy, tłóm. z niemieckiego. Wydanie 
2. Wrocław, nakl. Fr. Goerlicha, 1881, 16, 
str. 80 i rycina, fen. 30. 

— Nabożeństwo do Najśw. serca Jezusa 
i do najdroższej krwi jego, według niemie- 
ckiego opracował .... Wyd. 2. Wrocław, nakł. 
Fr. Goerlicha, druk. E. Ńischkowsklego, 1882, 
16, str. 104 i rycina, fen. 40. 

— Wykład godzinek o Niepokalanem Po- 
częciu N. P. Maryi czyli Nowy Miesiąc Ma- 
ryi w trzydziestu i dwóch rozmyślaniach. 
Tol pozwoleniem zwierzchności duchownej 
napisany. Wrocław, nakł. Franciszka Goerli- 
cha (1873), 8, str. 351 mr. 1. 

B. P. Ob. Caesar C. J. 1899; Gcero M. T. 
(1900); Nepos K. (1899). 

B. P. T. Skarb duszy pobożnej czyli wie- 
czne bogactwo prawdziwego katolika, nowy 
zbiór rozmaitego nabożeństwa z dodaniem 
najpełniejszego takoż zbioru pieśni nat)o- 
żnvch. Wilno, J. Blumowicz, 1879, 24, str. 
544, rb. 1. 

B. S. Dziedzic Athelstanu, powieść z an- 
gielskiego. Dodatek do Tygodnia. Piotr- 
ków, gubem. tipogr,, 1895, 16, str. 315. 

— Książeczka miniaturowa czyli krótki 
zbiorek najpotrzebniejszych modlitw. Kra- 
ków, nakł. dra Wł, Miłkowskiego, druk. 
Związkowa, 1895, 64, str. 123, z ryciną, opr. 
kor. 3. do kor. 6. 

— O pastorze Oberlin i o środkach, któ- 
rych on użył do rozprsestrzenienia światła. ukształcenia moralnego i zaszczepienia prze- 
mysłu w powierzoney sobie parafii Wald- 
bachskiej, w hrabstwie Bandelarosz, w Alza- 
cyi, z francuskiego, b. m. i r. dr. (po roku 
1827X 8, str. 36. 

— Dzisiejsza pieśń. Kraków, nakł. druk. 
Związkowej, (1890), 8, str. ni. 2. 

— Zbiór poezył pod tytułem > Ziemianin* 
poznański, zajmuje w sobie: Ziemianina w 3 
caęściach; Opis tarczy Achillesa, wiersz l>o- 
haterski, z Iliady Homera; Jan Bielecki, po- 
wieść z dziejów narodu polskiego w 5 czę- 
ściach; Katon, tragedya Adyssona. Gniezno 
(b. r.X 8, str. 67. 

— Ob. Badeniowa Seweryna (Szopka 1875). 

B. St. ks. Katolicki rok kościelny, czyli 
objaśnienia świąt, obrzędów i ceremonii ko- 
ścielnych. Mikołów, nakł. Wydawnictwa 
dzieł ludowych K. Miarki, (1897), 16, str. 231 
i V, z licznymi ilustracyami, fen. 80, opr. 
mr. 1. 

— Pobożny katolik w modlitwie i śpiewie, 
książka do nabożeństwa i śpiewnik. Miko- 
łów, nakł. Wydawnictwa dzieł ludowych K. 
Miarki, 1895, 16, str. 352 1 414, z obrazkami, 
opr. mr. 1*50 do mr. 4'50. 

— Jezus, Marya, Józef, książka modlite- 
wna, osobliwie ku czci Przenajświętszej ro- 
dziny, z dodatkiem pieśni kościelnych. Mi- 
kołów, nakł. i druk. K. Miarki, (1896), 16, 
str. 496, 192 i XVI, z obrazkiem, mr. 120 
do mr. 6. 

B. St. Wincenty Majewski. Warszawa, 
druk. Józefa Ungra, 1879, na jednej kartce 
fol., z jednej strony wizerunek z drugiej 
życiorys. 

B. Stanisława. Doszła po cierniach, powieść 
z francuskiego. Wieczorów powieściowych, 
dodatku do Biesiady literackiej, t. VII. War- 
szawa, nakł. Biesiady, druk. J. Ungra, 1881, 
8 mała, str. 178. 

— Filip van Artavelde, powieść history- 
czna w 1 tomie. Wieczorów powieściowych, 
dodatku do Biesiady, literackiej, tom XXV. 
Warszawa , druk. E. Skiwskiogo, 1884, 8 
mała, str. 272. 

— Ob. Tenger Marian (Srebrny Pieniądz 
1880); Warring (Na leśnictwie, 1886). 

B. W. Ob. Jarzyna Stan. ks. (Wybór aneg- 
dot 1900). 

— Ob. Biliński Włodz. (Gminny oglądacz 
bydła i mięsa 1899). 

B. W. ks. Nauka o sakramencie i obrzę- 
dach chrztu Św. Kielce, druk. St. Świecf- 
ckiego, 18%, 16, str. 67, kop. 15. 

— Krótki rys życia ks. Franciszka Kru- 
pińskiego, ex-Piara, k. św. t, uczonego i fi- 
lozofa, rektora kościoła popiarskiego Najśw. 
P. M. łaskawej, b. prefekta IV gimnazyum 52 B. W. — BACHFELD. w Warszawie. Warszawa, druk. St. Niemie- 
ry synów, 1899, 8 mała, str. 32, kop. 20. 
' — Ob. Dumax X. (Marya 1896). 

B. W. i D. Z. Pamięci Jerzego Dębickiego. 
Kraków, nakt. L. hr. Dębickiego, druk. 
Czasu, 1893, 8, k. ni. 2. 

B. W. D. Lekarz udzielający porad w roz- 
licznych przypadłościach życia czyli senten- 
cye i rady, wierszem. Warszawa, druk. St. 
Ńiemiery 8vnów, 1900, 8 mniejsza, str. 119, 
kop. 20. 

B. Władysław. Ob. Bełza W. (Światek dzie- 
cięcy 1880). 

— Ob. Bolesławicz Wład. (1878). 

B. X. Panowie posłowie poznańscy na Sej- 
mie berlińskiem. W Wersalu d. 4 grudnia 
1842. (Paryż), 8, str. 8. 

B. Z. Wydarte kartki, wyd. pośmiertne. 
Petersburg, tipogr. ministierstwa putiej so- 
obszczenija, 1893, 8, str. 41, kop. 50. 

B. Zofia Marya. Ob. Edwards (1882). 

B— a Wł. Ob. Bełza Wład. 

BAA$ Herman J. dr. Choroby nerek i pę- 
cherza, tłómaczenie dra J. St. (Leczenie do- 
mowe, V). Warszawa, nakł. i druk. M. Orgel- 
branda synów, 1888, 8 mała, str. 65 i 1 ni., 
z 12 rysunkami w teks., kop. 70. 

— Choroby kobiece, ich zapobieganie i le- 
czenie, poradnik dla kobiet. (Leczenie do- 
mowe, XIII). Warszawa , nakł. M. Orgel- 
branda, druk. S. Orgelbranda synów, 1889, 
8 mała, str. 55, z 6 rysun., kop. 60. 

— Choroby oczu, leczenie i zapobieganie 
z uwzględnieniem użycia okularów, przekł. 
dr. J. St. (Leczenie domowe, XVII). War- 
szawa, nakł. i druk. M. Orgelbranda synów, 
1889, 8 mała, str. 68, z 5 rvcinami w teks., 
kop. 70. 

Bi^BA Józef ks. dr. Fałsze historyczne w roz- 
prawie p. Tomasza Glińskiego, zamieszczo- 
nej w Sprawozdaniu dyrekcyi c. k. gimna- 
zyum tarnowskiego za r. szkolny 1885. Odb. 
z Pogoni. Tarnów, nakł. autora, druk. J. 
Pisza, 1885, 8, str. 46. 

BABCZYŃSKi Tytus prof. Algebra wyższa 
podług wykładu .... w szkole głównej war- 
szawskiej. B. m. i r. (Warszawa, 1864/5), 4 
większa, str. 320. (Litografia). 

— Teorija Multyplikatora. Sostawił dla 
połuczenija uczenoj stepeni magistra fiziki 
stipendiat Carstwa Polskago .... Petersburg, 
w typogr. Imp. Akad. Nauk, 1856, 8, str. 66. 

BABEL Bronisł. Przyszłość Krynicy. Lwów, 
druk. A. Wajdo wieżowej (przedtem Poremby), 
1880, 8, str. 31. 

— Wspomnienia z Krynicy. Nowy Sącz, 
nakł. autora, druk. R. J. Pisza, 1896, 8, str. 
144 i 1 ni., z 28 widokami Krynicy, kor. 
2-60. — Ob. Wroński A. (1899). 
Babice. Ob. Prośba (1887). 

BABICKA S. Ob. Boisgobey F. du (Wiła pod 
Barwinkiem 1890). 

Babilon. Ob. Czaykowski 1900. 

Babińska Rzplta. Ob. Windakiewicz St. 
(Akta 1894). 

BABIŃSKI E. Ob. Przegląd pedagogiczny 
1885. 

BABIŃSKI J. dr. Etude anatomique et cli- 
nique sur la sclśrose en plaąues. Paris, libr. 
G. Masson, 1885, 8, str. 151. 

— O objawie paluchowym, Phónomene des 
orteils, wykład kliniczny w szpitalu Pitie 
w Paryżu. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, 'str. 15. 

— Recherches servant k śtablir que cer- 
taines manifestations hystśriąues peuvent 
etre transferóes d'un sujet k un autre su- 
jet sous 1 'influence de 1' aimant. Odb. z Pro- 
gres mćdical. Paris, libr. Delahaye et Le- 
crosnier, 1886, 8, str. 8. 

BABIRECKI Jan. Mapa Rzeczypospolitej pol- 
skiej, z przydaniem kart oryentacyjnych 
trzech podziałów, ks. warszawskiego i okręgu 
wolnego m. Krakowa (Polska w r. 1771)^ 
Wyd. 3. Kraków, Spółka wydaw., Wiedeń, 
zakład kartograficzny G. Freytaga i Berndta, 
(1895), fol. kolor., skala 1: "?, kor. 2, pod- 
klejona kor. 3. 

BABKA. Katechizm rzymsko-katolicki, uło- 
żony dla wnucząt przez Babkę. Warszawa, 
iM. A. Wizbek, druk. St. Ńiemiery, 1897, 16. 
str. 22 i 1 ni., kop. 5. 

BĄBLOWIEC. Ob. Lesser Wł. (1881). 

BABRAJ Jan ks. Kościół Bożego ciała na 
Kazimierzu w Krakowie. Kraków, druk. 
Czasu, (1899), 8 mała, str. 4, z ryciną. 

— Kościół Bożego Ciała w Krakowie i jego 
święte pamiątki. Bytom G-S., nakł. Zgrom. 
XX. Kanoników Reguł. av Krakowie, druk. 
Katolika, 1900, 8, str. 31 z 10 ryc. w teks. 

BABRIAN. Ob. Sternbach L. (1896). 

BACH Emilia. O robotach ręcznych kobie- 
cych dawnych i nowszych czasów, odczyt, 
przełożyła Marya Mayerberg. Odb. z Prze- 
wodnika przemysłowego. Przemyśl , druk. 
gr. kat. kapituły, (1891), 16, str. 39, hal. 50. 

BACH J. D. Nowe tory w kwestyi reformy 
szkolnej. Tarnopol, nakł. L. Gileczka, druk. 
J. Pawłowskiego , 1886 , 8 mała , str. 37, 
hal. 80. 

— Słowo prawdy. Tamże, nakł. wydawcy, 
druk. J. Pawłowskiego, 1884, 8, str. 15, 
hal. 50. 

BACHFELD Georg cand. hisL Die Mongolen 
in Polen, Schlesien, Bohmen und Mahren, 
ełn Beitrag zur G^schichte des grossen Mon- 
golensturmes im Jahre 1241. Innsbruck, 1889, 
8, str. 2 ni. 89 i 1 ni., kor. 2. BACHNER -- BACZYŃSKI. 58 BACHNER Adolf. Ważność hodowli drobiu. 
Odb. z Gazety rolniczej. Warszawa, Les- 
man i Swiszczowski, druk. Noskowskiego, 
1884, 8 mała, str. 31 i 1 ni., kop. 15. 

BACHTIAROW A. Iwan Fiedorów, pierwij 
russkij knigopieczatnik, istoriczeskij oczerk. 
Petersburg, tipogr. J. Jewdokimowa, 1895, 
8, str. 31, 

Bacillus inesentericus. Ob. Wróblewski Aug. 
(Yerhalten 1895). 

BACK Hermann Leo. Oesterreich und die 
polnisshe Frage. Wien, Verl. y. Herm. Mark- 
graf, 8, 1 tyt., str. 34. 

Bacterien. Ob. Kiecki Kar. (Ausscheidung 
1897); Piórkowski M. (1896). 

BACUEZ L Podręcznik wakacyjny dla 
użytku seminarzystów i młodych kapłanów, 
z 9go wydania francuskiego opracował i prze- 
tlóraaczył ks. Roman Rembieliński. Warsza- 
wa, nakł. tłómacza, Gebethner i Wolff, druk. 
Sierpińskiego, 1894, 8 mała, str. XII i 340, 
z 1 ryciną, rb. 1 i rb. 140. 

— Toż, W3'd. 2 poprawione. Warszawa, 
nakł. tłómacza, druk. St. Niemierv, 1895, 16, 
str. XX, 509 i IV, z ryciną, rb. 1-10. 

BACZAKIEWICZ Feliks Wład. Św. p. Kon- 
sUłuty Pietruski z Rudy, wspomnienie po- 
śmiertne. Kraków, nakł. autora i innych 
serc wdzięcznych, druk. W. Korneckiego, 
1886, 8, str. 16. 

Bi^CZALSKI Edm. Arytmetyka dla użytku 
niższych klas gimnazyalnych, podług 26go 
wydania dra Fr. Moćnika. Arytmetyki dla 
klas gimnazyalnych, część I na Iszą i 2gą 
klasę, wyd. 3 przejrzane. Lwów, nakł. Sey- 
fartha i Czajkowskiego, druk. ludowa, 1882, 
8, str. 237 i 4 ni., kor. 3 

— Przewodnik metodyczny przy nauce 
rachunków w szkole ludowej, nowe wyd. 
Lwów, Seyferth i Czajkowski, 1880, 8, str. 
2 ni. i 73,' kor. 1. 

— Zasady pisowni niemieckiej, ze słowni- 
czkiem zawierającym przeszło 6.000 wyra- 
zów, ku wykazaniu lub ustaleniu ich pi- 
sowni zestawionych podług dziełka »Regeln 
und Worterverzeichnis8 fflr die deutsche 
Rechtschreibung«, zaleconego rozporządze- 
niem ministeryalnem z d. 22 listopada 1879 
do 1. 18.485, wyjaśnił i dołączeniem polskich 
znaczeń do spisu wyrazów uzupełnił.... Stryj, 
nakł. autora, druk. A. Mtillera i 8vna, 1880, 
8, str. 120 i 1 ni., kor. 120. 

— Ob. Potocki W. (1898). 

B/^CZALSKI Edm. I GRZYBOWSKI G. Arytme- 
tyka dla użytku niższych klas gimnazyal- 
nych, podług 19-go do metrycznych miar 
zastosowanego wydania dra Fr. Mocnika. 
Arytmetyka dla niższych klas gimn. Cz. II. 
dla III. i IV ki. Lwów, Seyfarth i Czajkow- 
ski, 1882, 8, str. 191 i 3 ni., kart. kor. 3. BACZEWSKI Leopold. Monopol wódczany 
i Galicya. Przedruk z Gazety narodowej. 
Lwów, nakł. autora, druk. Pillera i Sp., 
1895, 8, 1 tyt., str. 32. 

BACZEWSKI Mikołaj. Do naszych rodaczek 
w 52 rocznice listopadową. Lwów, I Związ- 
kowa druk., 1883, 8, str. ni. 2. 

BACZKIEWICZ J. dr. Leczenie dyfterytu 
gardzieli u dzieci. Odczyty kliniczne. Serya 
VI, zesz. IV, nr. 64. Warszawa, 1894, kop. 30. 

Bi^CZKOWSKI Dyonizy. Jutrzenka. Kijów 
i Odessa, B. Koreywo, druk. St. Kulżenki, 
1893, 8, str. 61, kop. 40. 

— Skowronek. Petersburg, Gebethner i 
Wolff w Warszawie, druk. S. Kornatow- 
skiego, 1894, 8, str. 41 i 1 ul., kop. 30. 

— Rys średniowiecznej oświaty. Warsza- 
wa, nakł. autora, druk. E. Skiwskiego, 1898, 
8 mała, str. 187 i 2 ni. 

Baczność!, książeczka dla dzieci, z koloro- 
wymi obrazkami i nieznanymi dotąd wier- 
szykami. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 1899, 
16, str. 12, z 20 obrazkami, fen. 25. 

— socyaliści się zbliżają, słowo napomnie- 
nia i przestrogi dla ludu ' katolickiego, na- 
pisał stary proboszcz ze wsi, z niemieckiego 
przełożył przyjaciel ludu gómoszląskiego. 
Wielkie Strzelce, nakł. A. Wilperta* druk. 
M. Bertelsa w Rybniku, 1891, 8, str. 34. 

— Strzeżcie się! Socyaliści idą!, rzecz 
dzieje się na wsi. B. m. w., wydawnictwo 
polskiej partyi socyalistycznej z pod zaboru 
pruskiego, druk. związku zagranicznego so- 
cyalistów polskich, 1896. 

— towarzysze i towarzyszki (pismo ulotne, 
wydane przez komitet partyi socyalno-de- 
mokr. w Przemyślu\ Przemyśl, druk. Schwar- 
za, 1899. 

BACZYŃSKI Adam. Drobne przyczynki do 
anatomii opisowej konia. Odbitka z Prze- 
glądu weterynarskiego. Lwów, druk. ludo- 
wa*, 1899, 8 większa, str. 5. 

BACZYŃSKI Julian. Cudowna dziewica. Wy- 
daw. Macierzy polskiej, książ. 61. Lwów, 
nakł. Macierzy, druk. W. L. 'Anczvca i Sp. 
w Krakowie, "^1893, 8 mała, str. 32,' hal. 12. 

— Jan Sobieski do dwudziestego roku ży- 
cia. Kijów, B. Koreywo, 1884, 8, str. 11)7, 
kop. 80. 

— Litosław, książę miłosierny, według 
starej baśni. Gdańsk, nakł. i druk. B. Mil- 
skiego, 1893, 16, str. 72. 

— Moja pei*episka z Michajłom Dragoma- 
nowom. Dodatok do Ukrainy irredenty. 
Lwiw, nakł. awtora, druk. W. L. Szyjkow- 
skogo, 8, str 72. 

— Ukraina irredenta, po powodu emigracii, 
suspilno-politycznyj skic. Biblioteka uni- 
wersalna, IV 9—12. Lwów, nakł. D. Łukia- 54 BACZYŃSKI — BADENI. nowycza, druk. Instytntti stwaropih., 1895, 
8 mała, str. 139, kor. 120. 

— Ukraina irredenta, wyd. 2. Lwiw. nakl. 
awtora, druk, W. A. Szyjko wsk oho, 1900, 
8, itr. 185. 

— Wawrzyna, powieść z czasów Leszka 
Białego. Kraków, nakl. druk. Związkowej, 
L. Zwoliński i Sp., 1898, 8 mała, str. XII, 
178 i 1 ni., kor. 1'60. 

BACZYŃSKI Raimund Leszkiewicz. Fiir Freun- 
de der Zitlier. Tarnów, Yerlag des Verfas- 
sers, J. Delong, Leipzig, E. Eulenburg, 
Druck von J. Stvrna, 1883, 8 mała, str. 
VIII, 2 ni. ł 224, kor. 7 = mr. 7. 

— Historya muzyki, zesz. 1. Tarnów, nakł. 
J. Delonga i Sp., druk. W. Korneckiego 
w Krakowie, 1884, 8, z litogr. Zesz. I— III, 
po kor. 1. 

— Instrukcya do strzelania dla piechoty 
i strzelców, podług urzędowego wydania dla 
użytku podoficerów i żołnierzy. Rzeszów, 
nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Ozerny), 1890, 
8 mała. str. 2 ni. i 42, hal. 30. 

— Regulamin musztry dla c. k. piechoty, 
podług urzędowego wydania z r. 1889 dla 
użytku podoficerów^ i żołnierzy. Rzeszów, 
nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1890, 
8 mała, str. VIII i 119, hal. 40. 

— Zum Studium des Verpflegswe8ens im 
Kriege vom operativen Standpunkte. Wien, 
L. W. Seidel & Sohn, 1894, 8, str. IX i 272, 
z 4 tabl, i 2 kartami, kor. 5. 

BADE Th. Robinson mexykański, przygody, 
podróże i wypadki Robinsona w Mexyku, 
opisy natury, obyczajów, polowań, wojen, 
podróży i życia leśnego, z angielskiego .... 
przekład i przedmowa St. M. Rzętkowskiego. 
Warszawa, nakł. F. Hosicka, 1882, 8, str. 
2 ni., 255 i 1 ni., z rycinami, rb. 1"50, opr. 
rb. 2. 

BADENI J. ks. T. J. W Czerniowcach, wra- 
żenia z kilkudniowej wycieczki. Odb. z Prze- 
glądu powsz. Kraków, Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1892, 8, str. 32, 
hal. 80. 

— Emigracya ludu polskiego do Niemiec. 
(Odb. z Przegląiu powszechnego). Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889, 8, str. 37, 

— O informowaniu prasy zagranicznej. 
(Pamiętnik zjazdu literatów i dziennikarzy 
polskich, I). Lwów, druk. Dziennika polsk., 
1894, 8, str. 10. 

— Na polskich kresach. iOdb. z Przeglądu 
powsz.). Kraków, druk. W. L. Anczyca i Śp., 
1899, 8, str. 1 ni. i 24, hal. 60. 

— Ksiądz Karol Antoniewicz Tow. Jez. 
(Odb. z Przeglądu powsz.). Tamże, 1896, 8, 
str. 2 ni., 417 i 1 ni., z portretem, kor. 4. 

— Ksiądz Stanisław Chołoniewski. (Odb. z Przeglądu powsz.). Tamże, 1888, 8, «tr. 
380 i 1 ni., kor. 2. 

— Maria-Zell, wrażenia z podróży. (Odb. 
z Przeglądu powsz.). Tamże, 1891, 8, str. 20. 

— Bł. męczennicy angielscy Tow. Jezu- 
sowego : Edmund Campion, Alexander Briant, 
Tomasz Cottam (Książek pobożnych dla wier- 
nych każdego stanu tom XXXI). Kraków, 
druk. Czasu, 1888, 16, str. VIII i 159, z ry- 
cinami, hal. 40, opr. hal. 60. 

— Mowa żałobna o św. p. Emilii z Soł- 
tyków Popłelowej, wypowiedziana na nabo- 
żeństwie odprawionem za spokój jej duszy 
w kościele św. Barbary dnia 17 września 
1891. Kraków, nakł. rodziny, druk. Czasu, 
1891, 8 mała, str. 11. 

— Nabożeństwo lOniedzielne i nowenna 
do Św. Stanisława Kostki S. J. Tamże, 1887, 
16, str. 53, hal. 20 = fen. 20. 

— Niedziela w Krakowie. Odb. z Prze- 
glądu powsz. Kraków, nakł. autora, druk. 
W.' L. Anczyca i Sp., 1893, 16, str. 76, hal. 80. 

— Obrazki z krakowskiej nędzy. (Odb. 
z Przeglądu powsz.). Tamże, 1897, 8, str. 
134 i 1 ni., kor. 2. 

— Polacy w Anglii. (Odb. z Przeglądu 
powsz.). Tamże, 1890, 8, str. 67. 

— Prawdziwy syn Maryi św. Alojzy Gon- 
zaga na pamiątkę 300-letniej rocznicy śmier- 
ci świętego. Pamiątka kongreg. Maryań- 
skiej i śś. Aniołów Stróżów. Kraków, druk. 
Czasu, 1891, 18, str. 47, hal. 25. 

— Socyalistyczna prasa w Galicyi. (Odb. 
z Przeglądu powsz.). Tamże, 1893, 8, str. 16. 

— Radykali ruscy. (Odb. z Przeglądu po- 
wszech.). Tamże, 1896, 8, str. 63 i 1 ni., 
hal. 80. 

— Robotnicy polscy w Saksonii. (Odb. 
z Przeglądu powsz.). Tamże, 1890, 8, str. 16. 

— Ruch ludowy w Galicyi. Odb. z Prze- 
glądu powsz. Tamże, 1895, X str. 38, hal. 60. 

— Międz}'- Słowianami, zesz. 1. (Odb. 
z Przeglądu powsz.). Tamże, 1893, 8, str. IV, 
153 i 1 ni. 

U Słoweńców; W Zagrzebia; Nad serbskim Duna- 
jem; Na Slowaczyźnie. 

— Toż, zesz. II. (Odb. z Przeglądu po- 
wszech.). Tamże, 1896, 8, str. 171 i 1 ni., 
kor. 2-40. 

w Huculskich górach; Morawska Częstochowa; 
Katolicki zjazd w Bemie; Etnograficzna wystawa 
w Pradze; Dalmackim brzegiem; W czarnogórskiej 
stolicy^ Łużyce. 

— Święty Stanisław Kostka. Kraków, nakł. 
ks. M. Morawskiego, druk. Czasu, 1887, 8 
mała, str. 298, z ryciną. 

— Toż, Kraków, nakł. Żupańskiego i Heu- 
manna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8 
mała, str. 298, z ryciną. 

— Toż, wyd. 3, na nowo przejrzane (Ksią- BADENI - BĄDZKIEWIOZ. r5 żek pobożnych dla wiernych każdego stanu 
tom XXIX)' Kraków, nakł. M. Mycielskiego, 
druk. Czasu, 1890, 16, str. 278i z ryciną, 
hal. 60 = fen. 60, opr. hal. 80 = fen. 80. 

— Studya i szkice, t. I, II i III. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1898, 8 mała, str. 370 i 1 ni., 390 i 1 ni. 
i 289, kor. 9. 

— Walka przeciw niewoInictwtL (Odb. 
z Gazety lwowskiej), Lwów, nakł. autora, 
druk. Wł. Łozińskiego. 1889, 8 mała, str. 30, 
hal. 40. 

— Welehradzkie zjazdy. (Odb. z Prze- 
glądu powsz.). Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca I Sp., 
1893, 8, str. 16, hal. 20. 

— 2^sady życia doskonałego z listów św. 
Ignacego Lojoli. Kraków, druk. Czasu, IH, 
str. 147, hal. 30. 

— Życie św. Ignacego Loyoli, założyciela 
zakonu Towarzystwa Jezusowego. Kraków, 
nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 189-3, 16, str. 506 i 1 ni., 
z ryciną, kor. 120, opr. 1-40. 

— Ob. Antoniewicz Karol ks. T. J. (Poe- 
zye 1896, Kazjuiia 1890); Chołoniewski St. 
(1888); Czcżowski Iwon ks. T. J. (Żywot św. 
Jana Berchmansa 1890); Dębicki Lud. (1899); 
Loyola Ignacy (1892); Matyas K. (1888). 

BADENI Kaz. List otwarty do JEx. Kazi- 
mierza hr. Badeniego, dd. Gorlice 17 sierpnia 
1889. Kraków, nakł. W. Płockiego w Gor- 
licach, druk. Związkowa, 4, k. 2. 

— Die Sprachverordnungen des Grafen 
Badeni und ihre Folgen, unbefangene Be- 
trachtungen eines Alt-Oesterreichers. Leip 
zig, F. Luckhardt, 1898. 8, str. VII i 65, 
fen. 60. 

— Toż, 2te Aufl. Tamże, fen. 60. 

— Der Sturz des Cabinets Badenł: Was 
haben die Eisenbahner yom neuen Ministe- 
rium zu erwarten ? Wien, Yolksbuchhand- 
lung, 1898, 8, str. 32. 

— Ob. Hoffmann J. Th. (1897); Justus 
Anttriacus (1895); Lang Jul. (1895); Słot- 
wińskł Ad. (List 1893); Witting J. B. (1896). 

BADENI Stanisław. Ob. Tomkowicz Stan. 
(Z wieku 1882, Z prywatnej 1882). 

BADENI Stanisław Henryk dr. Stanisław Cio 
łek, biskup poznański. Szkic historyczny 
z XV-go wieku. (Odb. z XXXIX t. Rozpraw 
Akad. Umiej, w Krakowie). Kraków, nakł. 
Akad. Umiej., skład głów. w księg. Spółki 
wyd. pol., druk. Uniw. Jag, 1900, 8 większa, 
1 k., str. 104 (2%-399). kor. 2. 

— Program promocyi sub auspiciis Impe- 
ratoris na doktora prawa, dnia 5 listo- 
pada 1898 r. o godzinie 12 w południe. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jagieł., 1898, 4, k. ni. 2. 

(BADENIANKA W.). Ślub hr. Wandy Bade- nianki z hr. Adamem Krasińskim dnia 28 
października 1897 r. w Wiedniu w kościele 
Dziewięciu Chórów Aniołów. Kraków, nakł. 
druk. Czasu, 1897, 8, str. 16. 

BADENIOWA Seweryna z hr. Pietruskich. Szop- 
ka to jest pi'zed8tawit'nie Bożego Narodze- 
nia, na nutę znanych kolend. Przedruk 
z czasopisma ludowego >Chata<. Lwów, nakł. 
ks. O. Hołyńskiego. druk. Ludowa, 1875, 12, 
str. 16. 

BADENIOWA Katarzyna. Ob. Bogdan Jan 

(Mowa 184(5). 

BADOWSKI J. Geometrya elementarna. (Dzie- 
ła i rozprawy matematyczno-fizyczne, II). 
Warszawa, z zapomogi Kasy im. Mianow- 
skiego, E. Wende i Sp., druk. Noskowskiego, 
1894, 8 większa, str. 4 ni., LVIII I 338, z ry- 
sunkami w teks., rb. 1-35. 

BADOWSKI Ign. Józef. Adoracya Przenajsw. 
Sakramentu, wyd. dla kobiet. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. St. Nitjmlery, 1888, 
16, str. 418 i VI, kop. 60. 

— Sprawozdanie z czynności i funduszów 
Arcy bractwa nieustającej adoracyi Przenajsw. 
sakramentu i instytucyi jałmużniczej dla 
osieroconych panienek i wstydzących sie że- 
brać przy kościele św. Kazimierza VVW. 
pp. Sakramentek, na Nowym mieście w War- 
szawie za r. 1888/89. Warszawa, druk. St. 
Niemiery, 1889, 8, str. 42. 

— Toż za r. 1889/90. Warszawa, druk. St 
Niemiery, 1890, 8 mała, str. 44, z portretem 
Św. p. Józ. Koziorowicza. 

BADURA Jerzy. Dzieje kościoła chrześciań- 
skiego, I. Wieki dawne i średnie. Cieszyn, 
nakł. Tow, ewang. oświaty ludowej, druk. 
Kutzera i Sp., 1894, 8, str. XVI i 827. 

— Nowiny szląskie. Pismo tygodniowe 
dla ludu ewangelickiego. Rok I. 1884, nrów 
1 —50. Redaktor i nakł. Badura J. Wrocław, 
4, druk. Th. Schatzkiego. 

— Ziethe W. (Upominek 1884). 

B^di oszczędnym, przestrogi i rady starego 
Macieja (Biblioteka ludowa K. Miarki, 1 1). 
Mikołów, nakł. Wydawnictwa dzieł ludowych, 
druk. K. Miarki. '1898, 16, str. 79 1 1 ni., 
z ryciną, fen. 20 = hal. 24 = kop. 10. 

Bądź wola Twoja! Ob. Kamocka J. 

B4DZKIEWICZ Antoni. Kornel Ujejski, zarys 
biograficzno-krytyczny. Kraków, nakł. auto- 
ra, G. Gebethner i Sp., Petersburg, Br. Ry- 
mowicz, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 
8, str. III i 167, kor. 2 40. 

— Wypisy polskie, cześć niższa. Warsza- 
wa, L. Polak, druk. Wieku, 1888, 8 mała, 
str. III, 354, SI i VIII, kop. 70. 

— Toż, część niższa, wyd. 2. Warszawa, 
K. Prószyński, druk. Ig. Zawiszewakiego, 
1885, 8, str. 432 i VUI, kop. 70. 56 BĄDZKIEWICZ — BAJEŁ — Toż, cześć niższa, wvd. 3. Warszawa, 
1889, kop. 70*. 

— Toż, część niższa, wyd. 4. Warszawa, 
wydawnictwo Przeglądu pedagog-icznego, M. 
Arct, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 
1898, 8, str. 415 i VIII, opr. kop. 85. 

— Wypisy polskie, cześć średnia. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Ungra, 1881, 8, str. 451 i VII, kop. 75. 

— Toż, część średnia, wyd. 2. Warszawa, 
wydawnictwo Przeglądu pedagogicznego, 
M. Arct, druk. P. Laskauera i W. Babickie- 
go, 1897, 8, str. 446 i VII, opr. kop. 85. 

— Toż, część wyższa, połowa I zawiera- 
jąca: Opisy, listy, opowiadania i dvjalogi. 
Warszawa, 'Gebethner i Wolff, 1882, '8, str. 
302 i IV, kop. 60. 

— Toż, połowa II, zawiera: Utwory rozu- 
mowe, oratorskie i poezve. Tamże, 1882, 8, 
str. 48-2 i VI, rb. 1. 

Bi^DZYŃSKI Stanisław prof. Słowo wstępne, 
wypowiedziane przy rozpoczęciu wykładów 
higieny na wszechnicy lwowskiej. (Odbitka 
z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1899, 8, str. 11. 

— W sprawie dodawania kwasu salicylo- 
wego do środków spożywczych. (Odb. z Prze- 
glądu lek.). Tamże, 1899, 8^ str. 5. 

Bi^DZYŃSKI SŁ i GOTTLIEB R. O kwasie 
Oksy proteinowym, nieznanym dotychczas 
składniku moczu. (Odb. z Przeglądu lekar.). 
Tamże. 1898, 8, str. 8. 

BAECK. Heimatskunde der Provinz Posen, 
nach der neuen Ortographie revidierte Aus- 
gabe. Konigsberg, Bon's Verlag, 1882, 8, str. 
32, fen. 25. 

BAEHRENDTZ Fabian. Om Polens Fórsta 
Delning jemte Rysslands och Preussens 
Narmast foregaende traktater rorande detta 
land. Akademisk afhandling som med ve- 
der borligt tillstand for doktorsgradens 
yinnande till offentlig granskning framstai- 
les af .... Karlskrona. Amiralitets-Boktry 
Meriet, 1878, 8, str. 160. 

BAER Max dr. Die Bamberger bei Posen, 
^ugleich ein Beitrag zur Geschichte der Po- 
lonisirungsbestrebungen in der Provinz Po- 
sen. Posen, Jolowicz 1882, 8, str. 74, mr., 1-50. 

BAER 0. dr. Der Engel von Ruhberg, ein 
Beitrag zur Jugendgeschichte Kaiser Wil- 
helm I, mit einem Portrait der Prinzessin 
ElJsa Radziwiłł. Breslau, Max & Co., 1889, 
8, str. 75, z rycinami, mr. 2-50. 

BAG. Wal. Dawne guziki polskie. (Odb. 
z Wiadomości numizm.-archeol.t. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 8, str. 20, 
z rycinami w tekście. 

— t Walery Kostrzębski. (Odb. z Wiado- 
mości numizm.-archeol.). Kraków, druk. W. 
L. AnczTca i Sp., (1899), 8, str. 4 z portretem BAGINSKY Adolf dr. Wykład chorób dzieci, 
podręcznik dla lekarzy i studentów, prze- 
kład z wydania niemieckiego z r. 1883, do- 
konany przez dra Wiktoryna Kosmowskiego, 
t. I — III. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. 
M. Ziemkiewicza, 1886 i 1887, 8, str. VIII i 
279, +272+282, tom po rb. 2. 

— Zycie kobiety, listy o hygienie kobie- 
cego organizmu, z najnowszego wydania 
niemieckiego przełożyli Ad. W. i Ed. G. 
Wyd. 2. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 8 mała, 
str. 177 i 1 ni., kop. 60. 

BAGNICKI 0. Póter8bourg-Var8ovie: Apercu 
sur les chances de Tentente entre la nation 
russe et la uationalitć polonaise. St. Peters 
bourg, 1897, 8 większa, str. 66 i 1 ni., rb. 1. 

— Politiczeskaja ispowied' sowriemienna- 
go Polaka. Petersburg, 1897, 8, str. 40. 

BAGNIEWSKI Adam. Porównanie prawodaw- 
stwa pruskiego z naszem, co do pomiesza- 
nia (confusio) w jednej osobie przymiotów 
dłużnika i wierzyciela hypotecznego, z od- 
niesieniem do kredytu ziemskiego na kapi- 
tał obrotowy rolniczy. B. m. i r. w, (1850X 8, 
str. 27. 

— Jeszcze słów kilka o pomieszczaniu 
w jednej osobie przymiotów dłużnika i wie- 
rzyciela hypotecznego. (Odb. z Bibliot. War- 
szaw.), 8, str. 9. 

BAHR Felix. Opis aparatu automatycznego 
do gaszenia i sygnalizowania pożarów. (Odb. 
z nru 13 i 14 Inżynieryi i budownictwa). 
Warszawa, druk. Gazety handlowej, 1882, 
8 większa, str. 15 i 1 tabl. litogr. in fol. 

BAHR Mikołaj. Ob. Maniecki M. (Kilka słów 
przy wyniesieniu 1859). 

BAHRFELDT Emil dr. Zur mittelałterlichen 
Munzkunde Pommerns. Berlin, A. Weyl, 

1893, 4, str. 21, z 2 tabl. i 27 rycin., mr.'2. 
Bajarz anegdot3'czno-humorystyczny ilu- 
strowany. Warszawa, druk. Lepperta i Sp., 
1898, 16, str. 64, z rycinami w teks., kop. 20. 

— Ob. Gliński A. J. (Polski 1881 i 1899); 
Tuczyński Fr. (1882, 1896), Wójcicki W. 
(Polski 1881). 

Bajeczki kotka Mruczusia. Warszawa, nakł. 
A. Dubowskiego, Furth, G. Lówensohn, 
(1899), 4, str. 13 ni., z rycinami kolorów., 
kop. 50. 

— i różne wierszyki, Warszawa, Koliński 
E., 1887, 8, st. 91, kop. 30. 

— i wierszyki dla małych dzieci. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, druk. J. Filipowicza, 

1894, (1895), 16, str. 80 i III, z 40 obrazka- 
mi, opr. kop. 45. 

Bajek jedenaście najciekawszych wybra- 
nych z Tysiąc nocy i jedna. Toledo Ohio, 
A. A. Paryski (1899), cent. 25. BAJERSKI - BĄKOWSKI. M BAJERSKI Józef. Ob. Dembiński Henr. (Do 
kapitana .... 1835). 
Bajka. Ob. Górski Konst. (1888). 

— polityczna z dni ostatnich: O lisie, ko- 
złach, niedźwiedziu i pomniku. Kraków, 
nakł. i druk. W. Korneckiego, 1897, 8 mała, 
Btr. 14, hal. 20. 

— Ob. Barwickł Miecz. (1893); Dygasiński 
A. (189t>); E. I. (Wybór 1882); Gawroński 
Ant. (1895); Grimmowie (189ti); Kasprowicz 
J.; Kupiec Jan (Powieści 1884); Leona Marja 
(1887); R. N, F. (1897); Rokossowska Z. (We- 
sołe 1897); Świętochowski A. (1897); Szczed- i 
rin M. (Nowe bajki 1893); Waśniewski J. 
(1892X 

Bajkow, z kartek pamiętnika rękopiśmien- 
nego, 1824—1829, przez A. (Kra). Lwów, 
druk. Wł. Łozińskiego, Gebethner i Sp. 
w Krakowie, 1893, 8 mała, str. 248, V i 1 
ni., z portretem, kor. 4. 

BAJKOWSKI Karol. List otwarty do JWp. 
Stanisława hr. Tarnowskiego w Krakowie. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. Korneckie- 
go, 13 listopada 1889, fol., arkusz rozłożony. 

— Ob. Bavkow8ki K. (1891); Towiański A. 
(1897). 

BAIN Alexander prof. Nauka wychowania, 
przekład z angielskiego, pomnożony roz- 
działem o wykładzie języka polskiego. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Bergera, 1880, 8 mała, str. VIII, 568 i IV, 
rb. 225, zniż. na rb. 1-50, 

— Ob. Harwot J. (1881). 

BAINVILLE Teod. Sokrates i Ksantypa, ko- 
niedya w 1 akcie, przekład Sew. Duchiń- 
skiej (Tygod. mód i powieści 1888). 

BAJOWAR Józef. Róże i goryczki, obrazek 
z życia Ludwika II bawarskiego, przekład 
Maryi Przestrzelskiej. (Dodatek do Kłosów). 
Warszawa, druk. S. Lewentala, 1887, 8, str. 32. 

BAJRAN. Ob. Byron. 

„BĄK". Kalendarz satyryczno-humory sty- 
czny ilustrowany na r. 1889, rok I. War- 
szawa, 1889, kop. 20. 

— Toż, lata 1890—1896. 

— Toż, na rok 1897, rocznik IX. War- 
szawa, nakł. St. Sadowskiego, druk. P. La- 
skauera i W. Babickiego, 16, str. 85, z ilu- 
strac. i ogłosz., kop. 20. 

— Toż, na r. 1898, rocznik X. Tamże, 16, 
Btr. 79, z ilustr. i ogłoszeniami, kop. 20. 

— Toż, na r. 1899, rocznik XI. Tamże, 
16, str. 75, z ilustr. i ogłosz., kop, 20. 

— Ob. Sadowski St. 

Bakchylides. Ob. Ćwikliński L. (Liryk gre- 
cki 1899). 

BAKODY Teodor. Wanda. Romantische Oper 
iu 3 Akteu. Text von Theod. Bakody. la 

MMlOMtfU T. I deutscher Bearbeitung von Otto Prechtler. 
Musik von Franz Doppler. 

Bakona metoda. Ob. Wiszniewski M. (1876); 
Ziirański Stan. (Nowy organ dydaktyki we- 
dług metody Bakona 1882X 

Bąków. Ob. Dowgird T. 

Bąkowice. Ob. Dzienniczek zakładu wy- 
chowawczego (1893). 

Bąkowa (z) Francek przesyła swoim wier- 
nym, którzy się 3 marca b. r. przyczynili 
do jego upadku, pozdrowienie, podziękowa- 
nie ł pożegnanie sie. Kraków, nakł. i druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8, str. ni. 4. 

Bi^KOWSKA Alexandra. Ob. Gomme; Ty lor 

Edw. (1887). 

Bi^KOWSKI Józef. Glina dyluwialna we 
Lwowie i najbliższej okolicy. (Odb. z Kos- 
mosu). Lwów, nakł, polsk. towarz. przyro- 
dników im. Kopernika, druk. I Związkowa, 
1881, 8, str. 15. 

— 20 lekcyj do nauki historyi naturalnej 
w szkołach ludowych. (Odb. ze Szkoły. — 
Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, 
tomik X). Lwów, druk. I Związkowa, 1884, 
8, str. 4 nl. i 74, hal. 80. 

— Mięczaki zebrane na Podolu w lipcu 
i sierpniu r. 1879. (Odb. z t. XIV Sprawo- 
zdań Komisv'i fizvograficz. Akademii umiej.). 
Kraków, druk. tjniw. Jag., 1880, 8, str. 15. 

— Mięczaki zebrane na Podolu na stepie 
Pantalichy i w Toutrach w r. 1880. (Odb. 
z t. XV Sprawozdań Komisyi fizyograficz. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 8, str. 13. 

— Mięczaki z okolicy Lwowa, Gródka i 
Szczerca. (Odb. z t. XVI Sprawozdań Komi- 
syi fizyogr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1881, 8, str. 8. 

— Mięczaki zebrane w lipcu i sierpniu 
1881 r. w okolicy Kołomyi, Mikuliczyna, 
Żabiego i na Czarnohorze, oraz ich pionowe 
w tern paśmie górskiem rozmieszczenie. 
(Odb. z t. XVI Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii umiej.). Tamże, 1882, 8^ str. 11. 

— Mięczaki galicjjskie. (Odb. z Kosmosu). 
Lwów, druk. I Związkowa, 1885, 8, str. IV 
i 103, kor. 3. 

— Obrazki z życia zwierząt pożytecznych 
I: Nietoperze, kret, ryjówki, je£, borsuk, 
tchórz, łasica. (Towarz. Pedag.). Lwów, 1882, 
12, kop. 40. 

— Obrazki z życia zwierząt pożytecznych, 
II: Ptaki (Biblioteka dla młodzieży, tomik 
VIII). Lwów, nakł. Towarzystwa pedag., 
druk. I Związkowa, 1882, 16, str. 70, 1 ry- 
cina osób. i liczne w tekście, opr. hal. 96. 

— Obrazki z życia zwierząt: Nasze gady 
i płazy. (Biblioteka dla młodzieży, tomik 
XIII). Lwów, nakł. Towarzystwa pedag,, 

8 58 BĄKOWSKI — BAIiANDEN. drxik. I Związkowa, 1883, 16, str. 58, 1 ni., 
1 rycina osób. i liczne w tekście, hal. 72. 

BYKOWSKI J. i ŁOMNICKI M. Historya na- 
turalna państwa zwierzęcego: Atlas zoolo- 
giczny z tekstem do nauki szkolnej i do- 
mowej, 80 wielkich tablic, obejmujących 
przeszło 1000 kolorowanych rycin, z 40 arku- 
szami objaśniającego tekstu i licznymi drze- 
worytami. Wiedeń i Lipsk, nakł. Fr. Bon- 
dego, (1884— 1888), fol., zesz. 1—41, str. 194, 
tekstu i 80 tab. kolor. Zeszyt po hal. 90 
= fen. 75 = kop. 40. 

— Mięczaki, MoUusca, spisał J. Bąkowski, 
uzupełnił A. M. Łomnicki. (Muzeum im. 
Dzieduszyckich we Lwowie, III: Dział I zo- 
ologiczny, oddział zwierząt bezkręgowych. 
Lwów , Gubrynowicz i Schmidt , druk. I 
Związkowa, 8, str. 5 ni., 15, 4 ni. i 264, z 13 
tabl. chromolitogr., kor. 10. 

Bi|KOWSKI Klemens. Dom Długosza (Biblio- 
teka krakowska, nr. 2). Kraków, nakł. Tow. 
miłośników historyi i zabytków m. Krako- 
wa, druk. Czasu, 1897, 8 mała, str. 16, 
hal. 10. 

— Dzieje wszechnicy krakowskiej od r. 
1364 do 1400 i od r. 1400 do 1900. (Biblio- 
teka krak., nr. 16). Tamże, 1900, 8 mn., str. 
96, z 1 ryciną, hal. 70. 

— Historya Czytelni akademickiej kra- 
kowskiej i udział jej w sprawie budowy 
pomnika Adama Mickiewicza. (Odb. z Prze- 
glądu akademickiego). Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Związkowa, 1882, 8, str. 22, 
hal. 40. 

— Historya Krakowa w zarysie. (Biblio- 
grafia krakowska, nr. 6). Kraków, nakł. 
Tow. miłośników historyi i zabytków m. 
Krakowa, druk. Czasu, 1898, 8 mała, str. 
188 i 1 ni., z rycinami, hal. 70. 

— Humoreski z życia prawniczego. Kra- 
ków, nakł, i druk. Czasu, Spółka wydaw., 
1895, 8 mała, str. 77 i 1 ni., kor. 120. 

— Kraków w czasie konstytucyi 3. maja 
1791 r. Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 
1891, 8 mała, str. 22. 

— Kraków w czasie powstania Kościuszki, 
kartka z przeszłości. (Odb. z N. Reformy). 
Kraków, druk. Związkowa, 1893, 16, str. 80 
i 1 ni. 

— Dawny Kj-aków. (Odb. z Kalendarza 
krak. J. Czecha). Kraków, nakł. i druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 366 z 2 rycinami i 2 pla- 
nami, kor. 4-40. 

— (Kartkowski B. dr.). O mizerce, odczyt 
publiczny, autografowany jako manuskrypt. 
Kraków, (1889), fol., str. ni. 4. 

— Oblężenie Krakowa w r. 1768. (Odb. 
z Kalendarza krak. J. Czecha na r. 1893). 
Kraków, druk. Czasu, 1893, 8, str. 28. 

— Pan Mateusz, czyli ostatni zajazd na Kleparzu, historya akademicka w 6 pie- 
śniach. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1885, 8 mała, str. 58, hal. 70. 

— Pierwszy pobyt Austryaków w Kra- 
kowie, 1796/1809. (Odb. z Kalendarza krak. 
Czecha na r. 1892). Kraków, druk. Czasu, 
1892, 8 mała, str. 15. 

— Podania i legendy krakowskie. (Odb. 
z Kalendarza krak. Czecha). Kraków, Spół. 
wydaw., druk. Czasu, 1899, 8 mała, str. 96, 
kor. 1. 

— Posażna panna, opowiadanie. (Nowa 
Bibl. Uniwers. rocz. XIII, r. 1899). Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1899, 8, 
str. 140, kor. 280. 

— O wartości zabytków świeckiego budo- 
wnictwa Krakowa. (Biblioteka krakowska, 
nr. 3). Kraków, nakł. Towarzystwa miłośni- 
ków historyi i zabytków m. Krakowa, druk. 
Czasu, 1897, 8 mała, str. 16, z ryciną, hal. 10, 

BĄKOWSKI Teofil dr. z Baranowa. Otrucie na- 
sieniem bielunia dziędzierlawego. (Odbicie 
z Przeglądu lek.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1891, 8, str. 2. 

— Z praktyki prywatnej: 1. Przyczynek 
do kazuistyki padaczki odruchowej, 2. Zęby 
spróchniałe przyczyną 9 miesięcy trwającej 
padaczki. Odb. z Przeglądu lekarskiego. 
Tamże, 1890, 8, str. 2. 

— Rzadki przypadek obrzęku śluzakowe- 
go (myxoedema)' (Odb. z Przeglądu lekar- 
skiego"^ r 1893, nr. 50). Tamże, 1893, 8, str. 7. 

— Rak odźwiernika jako następstwo wrzo- 
du okrągłego żołądka. Odb. z Przeglądu le- 
karskiego. Tamże,' 1890, str. 3. 

— Wielki ropień macicy z przebiciem się 
do jamy tejże, wyzdrowienie. (Odb. z Prze- 
glądu lek.). Tamże. 1891, 8, str. .5. 

Bakteryei rzeczywiste ich znaczenie w przy- 
rodzie i w życiu naszem. (Wydawnictwo 
Przewodnika zdrowia, 1. 5). Berlin, A. Czar- 
nowski, druk. Dziennika berlińskiego, (1899), 
16, str. 30, fen. 25. 

— Ob. Bossowski dr. (O metodach bada- 
nia 1885); Bujwid O. (1888, 1890, 1894); Conn 
W. ; Halban Józ. (Resorption 1897) ; Hoffmann 
M. (1890); Kiecki Kar. (Nerki 1897); Kryń- 
ski L. (W Zakopanem 1892); Migula W. 
(1893); Praźmowski Ad. (1888); Serkowski 
St. (1900). 

BakuniścI. Ob. Engels Fr. (1896). 

Bal maskowy, opera. Ob. Verdi. 

BAL Stanisław. Towarzystwo wzajemnej 
pomocy oficyalistów prywatnych w pierw- 
szych 25 latach swego istnienia, 1868—1892. 
Lwów, nakł. Tow., druk. polska, 1893, 8, 
str. 131, z 4 tabl. 

BALANDEN K. von. Luter w drodze do na- 
rzeczonej, przełożył z niemieckiego ks. J. 
Echaust. Wyd. 2, z ilustr. Warszawa, Zaleski 
i Sp., 1900, 16, str. 380, kop. 40. BALASrrS - BALICKI. BALASITS August dr. prof. O tak zwanem 
mato.ryaluera kierownictwie sędziowskim 
w procesie cvwilnvni. Kraków, druk. Uniw. 
Jao:., 1900, 8,' 8tr. "24. 

— Przemówienie wy<rłoszono dnia 10 pa- 
ździernika 1891 z powodu inauj;uracyi no- 
we^ro roku szkoine^ro. (Odb. z Gazety nar.). 
Lwów, nakł. autora, druk. Pillera i Sp., 
1891, 4, 8tr. 8. 

— Przemówienie do młodzież^' akademi- 
ckiej wypłoszone dnia 17 {rrudnia 1891 r. 
na zag-ajenie uroczystości przyjęcia nowo 
wpisanych uczniów (imatrykulacyi). Lwów, 
nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiej^o, 1892, 
8, 8tr. 12. 

— O przywróceniu do stanu pierwotnego. 
(Restitutio in intojrrum). Odb. z Przeglądu 
prawa i administracyi. Lwów, nakł. K. S. 
Jakubowskiego, druk. Ludowa, 1900, 8 m., 
str. 94, kor. 1-60. 

— Studya nad procesem cywilnym, t. I. 
Lwów, nakł. Przeglądu sadowego i adm., 
dmk. Ludowa. 1886, 8, str. 144 i VII, kor. 4. 

— Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 o wy- 
konywaniu sądownictwa i właściwości są- 
dów zwyczajnych w sprawach cywilnycłi, 
norma jurysdykcyjna, na język polski prze- 
łożył i dodatkowymi objaśnieniami opa- 
trzył .... (Wydawnictwo ustaw austryackich 
w polskim przekładzie', tom 1, część 1), 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. Pil- 
lera i Sp., 1895, 16, str. XIX, 125 i 2 ni., 
kor. 1-60. 

— Ustawa z dnia 1 sierpnia 1895 o po- 
stępowaniu sadowem w cywilnych sprawach 
spornych, procedura cywilna, na język pol- 
ski przełożył i dodatkowymi objaśnieniami 
opatrzył .... (Wydaw. ustaw austr. w pol- 
skim przekładzie, t. II). Tamże, 1895, 16, 
str. XXVIII i 526, kor. 760. 

— Ustawa z dnia 27 maja 1896, nr. 79, 
Dz. u. p., o postępowaniu exekucyjnem i za- 
bezpieczającem, ordynacya exekucyjna, po- 
przedzona ustawą z tej samej daty, nr. 78 
Dz. u p., zaprowadzającą ordynacya exeku- 
cyjną, na język polski przełożył i dodanym 
do nich wykładem cfiłego prawa exekucyi 
cywilnej, jaka od 1 stycznia 1898 r. obowią- 
zywać będzie, objaśnił .... zesz. I Wydawni- 
ctwo ustaw austr. w połs. przekł., t. III. 
Tamże, 1897, 16, str. XVII, 686, kor. 760 

BALASITS & FIERICH. Nauka o sądach cy- 
wilnych i procedura cywilna, t. I: Wstęp, 
sądy cywilne i strony procesowe, część I : 
Wstęp i część o sądach. Kraków, nakł. auto- 
rów,' Spółka wvdaw., druk. Uniw. Jag., 1898, 
8, str. 3 ni. i 136, kor. 3. 

— Toż, czcśt'* II: Dalsza cześć nauki o sa- 
dach. Tamże,* 1900, 8, str. 2 i 137—280. kor. 3. 

BALCZEWSKI Aiexandre dr. en mśd. Contri- bution k Tótude de la dacrvocistite et de 
son traitement. Paris, 1880, 8, str. 48. 

BALCZEWSKI & RAWSKL Daraszkiewicz J., 
bvłv żołnierz z r. 1863, zmarły na tułactwie 
w Parj-żu d. 30. 1. 78. Paryż 1878, fr. 1*50. 

Mowy nad K^robem Daraazkiewicza. 

BALDAMUS A. E. Ed. dr. Hodowla drobiu, 
opisanie ras wszystkich gatunków gospodar- 
skiego ptactwa, wraz ze sposobami hodowa- 
nia, pielęgnowania, żywienia i użytkowani^! 
tegoż, ze szczególncm uwzględnieniem cho- 
rób drobiu i ich leczenia, praktyczny pora- 
dnik dla gospodarzy, gospodyń i utrzymu- 
jących drób. Warszawa, wydawnictwo i druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1885, 8, str. VII 
i 184, z 33 drzeworytami w teks., opr. rb. 1. 

— Toż, wyd. 2. Tamże, 8 mała, str. VIII 
i 256, z .33 drzeworytami w teks., opr. rb. 1. 

BALDER Erwin. Leonia, romans, przełożył 
z ni«'niieckiego Witold Jastrzębski. Kraków, 
nakł. Żupańskiego i Heumana', druk. Zwią- 
zkowa, 1889. 8 mała, str. 209, kor. 2. 

BALDINUCCI Ant. bł. Ob. Czermiński M. ks. 

(Misyon;irz 1894). 

BALDOMER iw. Ob. Koszutski H. ks. (Żywot 

1880). 

BALDOW Willy. Die Ansiedelungen an der 
mittleren Oder von der Einmiindung des 
Bob<'rs bis zu derjenigen der Warthe, Inau- 
guraldissertation. Halle-Włttenberg, 1886, 8, 
str. 46. 
BALDUNG Hans. Ob. Kopera F. a^OO). 
BALICKAIWANOWSKA G. mme. Contribution 
a rćtude anatomique et systćmatiąue du 
genre Iris et des genres yoisins, th^se pre- 
sentśe k la facultó des sciences de rUniver- 
8it6 de Gen6ve pour 1' obtention du dipló- 
me de docteur 6s sciences. Genćve, 1893, 8, 
str. 56, z 3 tabl. litogr. i rycinami w tekście. 
BALICKI dr. Sprawozdanie statystyczno- 
naukowe z ruchu chor3'ch w r. 1883 na od- 
dziale I Szpitala św. Łazarza. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 8, str. 7. 

BALICKI Tad. Szkice o narodowości. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, 8, str. 172, rb. 
1-20. 

BALICKI Zygmunt dr. L'6tat comme organisa- 
tion coercitive de la sociótó politique, these 

I prćsentće k la faculte de droit d<' Gen6ve. 

I Paris, libr. Giard & Briere, 1896, 8, str. 182 

: i 2 ni. 

{ — Hedonizm jako punkt wyjścia etyki. 

j (Odb. z Przeglądu filozoficznego). Warszawa, 

I J. Fiszer, druk. J. Sikorskiego, 1900, 8 w., 
1 knl. i str. 40, kop. 60. 

— L'organi8ation spontanóe de la sociótó 
politique (Odb. z Revuo int*'mationale de 
Bociologie). Paris, libr. Giard et Brióre, Beau- 
gency, 1895, 8, str. 45. 

— Parlamentaryzm. Zarys socyologiczny. 60 BALIŃSKI — BALZER. Tom I— II. (Wiedza i Życie, wydaw. Związku 
naukowo -łiter. we Lwowie, r. II. t. 1 i 3). 
Lwów, nakł. księg. H. Altenberga, War- 
szawa, ksieg. E. Wende i Sp., druk. Dzien- 
nika Polskiego, 1900, 8, str. 167 + 175, 
kor. 4. 

BALIŃSKI Józef. Księga anonsów i adre- 
sów, Les inserats, rocznik 1 1899/1900. Lwów, 
nakł. J. Balińskiego, druk. W. Poturalskie- 
go w Podgórzu, 1899, 8, kilka arkuszy ni. 
druku. 

BALIŃSKI Karol. Ob. Boberska Felicya(1882); 
Skazki (1897). 

BALIŃSKI M. I T. LIPIŃSKI. Starożytna Pol- 
ska pod względem historycznym, geografi- 
cznym i statystycznym, wyd. 2, poprawione 
i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego, 
t. I, II, III 1, III 2 i IV. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Orgelbranda synów, 1885/87, 8, 
str. VIII, 888+VIII, 985+X 535+VIII, 296 
+XXI, 876 i XIII, z mapą, rb. 12. 

BALKE Hermann. Ob. Richter J. W. O. (Ge 
schichten 1893). 

BALL R. S. Ob. Bibl. przemysł. 

— Mechanika doświadczalna, wykład. Wyd. 
2, z angielskiego przełożył Stanisław Kram- 
sztyk. (Biblioteka przemysłowa). Warszawa, 
nakł. H. Wawelberga, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Cotty, 1894, 8 mała, str. IV, 415 
i VI, z rysunkami w teks., opr. rb. 1. 

BALLAGI Aladartól. A Częstochowai Fklos 

nyomda magyar targyu termśkei. Peszteń- 

ski Magyar konw-szemle z r. 1887, 8, str. 

189—152. 

O drukami 00. Paulinów częstochowskiej i jej 
publikacjach lacińsko-węgierskich . 

BALLERINi Raffaele P. D. C. D. G. S. Brigi- 
da, la mądre de Dio o degli nomini descrłta 
nei libri delie sue Rivelazioni, florilegio. 
Roma, Societ^ di s. Giovanni, 1895, 16, str. 
XXXVI i 116, z ryc. 

Balneologia. Ob. Eliasz St. (To warz. 1896); 
Korczyński L. (1899); Rundo Herm. (1880); 
Skorczewski B. (Wycieczki 1880); Zieleniew- 
ski M. (1886, 1888, 1890). 

BALOCH de Nemesicz August Floryan. Bea- 
tissima Virgo Maria Ma ter Dei regina et pa- 
trona Hungariarum. Agriae, 1872, 4 795. 

Od str. 248. In Galiciis (Matki B. cudowne po ko- 
ściołach w Galicyi). 

Balłoslaven. Ob. Uhlenbeck C. C dr. (Die 
lexicali8che Urverwandtschaft 1890). 

BALTRAMAITIS S. Sbornik bibliograficze- 
skich matieriałow dla gieografii, etnografii 
i statistiki Litwy. (Odb. z XXI tomu Zapi- 
sok imp. russk. gieogr. Obszczestwa). St. 
Pietierburg, 1891 (1892), 8, str. VIII, 289, 
II, II, 96 i 1 ni., rb. 6. 

BALTZER M. Zur Geschichte des Danziger 
Kriegswesens im XIV und XV Jahrhundert, 
ein Beitrag zur Sacularfeier der Vereini- gung Danzigs mit der preussichen Monar- 
chie. (Dodatek do Programu szkolnego). 
Danzig, 1893, 4, str. 33. 

BALUKIEWICZ Teodor. O przyrządzie kole- 
jowym kontrolującym i o sygnalizacyi po- 
ciągowej. Warszawa, nakł. autora, Gebethner 
i Wolff, 1880, 8, str. 8, kop. 40. 

BALWIERCZAK Jan ks. Dzwony jako przed- 
miot sztuki kościelnej. (Odb. z Przeglądu 
powszechnego). Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1887, 8, str. 45. 

BALZAG Honoryusz. Komedya ludzka, t. I: 
Kobieta trzydziestoletnia, Góbseck, przekład 
Waleryi Marrenó. (Biblioteka najcelniejszych 
utworów). Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
wentala, 1880, 8, str 206 i 1 ni., kop. 75. 

— Toż, t. II: Eugenia Grandet, Gabinet 
starożytności, przekład Maryi Trzcińsk iej. 
Tamże, 1880, 8, str. 274 i 1 ni., rb. 1. 

— Toż, t. III: Ojciec Goriot, przekład 
Amelii Bortnowskiej. Tamże, 8, str. 220, 
kop 75. 

— Toż, t. IV: Ubodzy krewni, przekład 
Teresy Prażmowskiej , cześć 1 : Kuzynka 
Bietka. Tamże, 1883, 8, str.' 376, rb. 1-20. 

— Toż, t. IV cześć 2: Kuzynek Pons. 
Tamże, 1883, 8, str. 265 i 1 ni., rb. 1. 

— Toż, t. V: Lekarz wiejski w przekła- 
dzie Hajoty. Tamże, 1881, 8, str. 187 i 1 ni., 
kop. 75. 

— Toż, t. VI: Szuanie czyli Bretania 
w r. 1799, przekład Bronisława Zawadzkiego 
i J. W. Tamże, 1884, 8, str. 285, rb. 1. 

— Toż , t. VII : Jaszczur, (La peau de 
chargin), arcydzieło nieznane, przekład An- 
toniego Sygietyńskiego. Tamże, 1884, 8, str. 
237 i 1 ni., kop. 75. 

— Toż, t. VIII: Poszukiwanie bezwzglę- 
dności, Marany. Tamże, 1884, 8, str. 2li, 
kop. 75. 

— Ob. Biblioteka (1880). 

BALZAREK Aug. Ob. Gutowski Wł. D. 

(1882). 

BALZER Oswald. Adolf Pawiński. (Nadb. 
z Ateneum). Warszawa, 1897, 8, str. 88— 
120. 

— Corpus iuris polonici medii aevi, pro- 
gram wydania zbioru ustaw polskich śred- 
niowiecznych, oraz regestra tychże ustaw. 
(Odb. z Kwartalnika histor.). Lwów, Sey- 
farth i Czajkowski, druk. Wł. Łozińskiego, 
1891, 8, str. 87, hal. 1-60. 

— Genealogia PiastÓAV, wydanie Akade- 
mii umiejętności z zasiłkiem z funduszu Św. 
p. Józefa Ćurzydły. Kraków, Spółka wyda- 
wnicza, druk. Uniw. Jag., 1895, 4, str. XV, 
573 i 1 ni., kor. 20. 

— Gćnśalogie des Piast. (Nadb z Bulle- 
tin de TAcadómie des sciences). Cracovie, 
impr. de l'Uniw. Jag., 1896, 8, str. 6—28. BALZER. 61 — (Geneza Trybunału koronneo:o, atudyum 
z dziejów sądownictwa polskiego XVI w. 
(Biblioteka umiejętności prawnych). War- 
szawa, 1886, 8, str." 347 i IV., rb' 3. 

— Henrici Sbig^nei de Góra Tractatulus 
contra Cruciferos, regni Poloniae inrasorcs. 
fOdb. z t. IV wydawnictwa Monumenta Po- 
loniae historica). Leopoli, sumpt. Academiae 
literarum CracoYiensis. typis Instituti natio- 
nalis Ossoliniani, 1883, 4, str. ."ii. 

— Historya porównawcza praw słowiań- 
skich. Główne kierunki rozwoju nauki i jej 
istotne znaczenie. (S*^udya nad historya pra- 
wa polskiego, wydawane pod redakcyą .... 
t. I, zesz. 5). Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 
1900, 8, str. 2 ni., 64 (325—388), 8 ni., kor. 
2-20. 

— Historya ustroju Austryi w zarysie. 
Lwów, nakł. K. S. Jakubowskiego, druk. 
Wł. Łozińskiego, 1899, 8, str. XVIII, 597 
i 1 ni., kor. 12. 

Zeszyt I r. 1896, zesz. II r. 1897, zeaz. HI r. 1898. 

— Kancelarye i akta grodzkie w wieku 
XVIII. (Odb. z Przewodnika nauk. i liter). 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, Kraków, 6. 
Gebethner i Sp., 1882, 8, str. 54, kor. 120. 

— List otwarty do dra Teodora Moramse- 
na, prof. uniw. berlińskiego, z powodu jego 
odezwy »An die Deutschen in Oesterreicli« 
umieszczonej w N. F. Presse z 31 pażdz. 
1897 nr. 11923. (Odb. zo Słowa polskiego.) 
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Ludowa, 1897, 16, str. 28, hal. 60. 

— Otevfeny list dru Theodoru Mommse- 
nowi, universitnimu professoru v Berlin^, 
jakoźto odpov6d' na jeho list »An die Deut- 
schen in Oesterreich*, autorisovany pfeklad 
Pavla Papaćka. Praha, J. Otto, 1898, 8, str. 
14, hal. 20. 

— La lutte des prótendants au Grand- 
Duchś deCracovie en 1202 et 1210/11. (Nadb. 
z Bulletin de TAcadśmie des sciences). Cra- 
covie, impr. de rUniv. Jag., 1893, 8, str. 
340-344. 

— O następstwie tronu w Polsce, studyn 
historyczno prawne, cześó I: Sprawa nastę- 
pstwa po Kazimierzu Wielkim na tle pia- 
stowskiego prawa dziedziczenia. (Odbirka 
z XXXVI t. Rozpraw Wydziału histor. filoz. 
Akademii umiej.). Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8 większa, str. 143 
i 1 ni., kor. 2. 

— W obronie historyografii naszej, rzecz 
wypowiedziana na zjeździe historyków pol- 
skich, w dyskusyi nad referatem Tadeusza 
Korzona p. t. Błędy historyografii naszej 
w budowaniu dziejów Polski. Lwów, nakł. 
Gubrvnowicza i Schmidta, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1890, 8 mała, str. 23. hal. 80. 

— Oratio contra Cruciferos, Thorunii co- 
ram arbitris a. d. 1464 habita. (Odb. z t. IV wydawnictwa Monumenta Poloniae historica). 
Leopoli, sumpt. Academiae literarum Craco- 
riensis, tvpis Instituti nątionalis Ossoliniani, 
1883, 4, str. 15. 

— Średniowieczne pra^a mazowieckiego 
pomniki, z rękopisu {jetersburskiego. (Odb. 
z V t. Archiwum Komisyi prawniczej Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1895, 8 większa, str. 119. 

— Przemówienie wstępne przy otwarciu 
nowego roku szkolnego 1895/96 dnia 10 pa- 
ździernika 1895. LwÓM', druk. Wł. łjoziń- 
skiego. 1896, 16, str. 29. 

— Reforma seminaryów prawnych w uni- 
wersytetach austryackich. (Odb. z Czasopis. 
prawniczego, rocznik I. Kraków, druk. Uniw. 
Jagieł., 1900, 8, str. 17. 

— Reformy społeczne i polityczne konsty- 
tucyi 3go maja. ;Odb. z Przeglądu polskie- 
go). Kraków, nakł. Spółki wydawniczej, 
druk. Czasu, 1891, 8, str. 80, kor. 2. 

— Regestr złoczyńców grodu sanockiego 
1554—1638. (Materyały historyczne t. I). 
Lwów, Gebethner i Wolff w* Warszawie, 
druk. Wł. Łozińskiego, 1891, 8, str. XVI, 
263, kor. 360. 

— Rewizya teorył o pierwotnem osadni- 
ctwie w Polsce. (Odb. z Kwartalnika 
histor.). Lwów, nakł. autora, druk. im. Osso- 
lińskich, 1898, 8, str. 47 i 1 ni. 

— Offenes Schreiben an Dr. Theodor 
Mommsen , Professor an der Universitat 
Berlin, aus Aulass des in der N. Fr. Presse 
von 31 October 1897 Nr. 11.923 ver6ffentlich- 
ten Aufrufes »An die Deutschen in Oester- 
reichc. Lemberg, Selbstrerlag des Verfas8er8, 
Druck von J. Winiarz, ^1897), 8, str. 16. 

— Słowo o przekładach polskich Statutów 
średniowiecznych, zwłaszcza o kodeksie dzi- 
kowskim, przekład taki zawierającym. (Odb. 
z Przewodnika nauk. i liter.). Lwów, nakł. 
Gubrvnowicza i Schmidta, druk. Wł. Łoziń- 
skiego, 1888, 8, str. 60, kor. 2. 

— W sprawie założenia towarzystwa dla 
popierania nauki polskiej we Lwowie. Lwów, 
druk. E. Winiarza, 8, str. IX. 

— W sprawie sankcyi statutu mazowiec- 
kiego pierwszego z r. 1532. (Odb. z t. XL. 
Rozpraw Wydz. hist.-filoz. Akad. umiej, 
w Krakowie). Kraków, nakł. Akad. umiej., 
skład główny w ksieg. Spółki wyd. pol., 
druk. Uniw. Jag., 1900, 8 większa, str. 94 
(174-267), kor. 2. 

— O obecnym stanic nauki prywatnego 
prawa polskiego i jej potrzebach. (Odb. 
z Przewodnika nauk. i liter.). Lwów, nakł. 
autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1887, 8, str. 
63, kor. 2. 

— Studya nad prawem polakiem. Poznań, 62 BALZER — BAŁUCKI. nakł. J. K. Żupańskie^o, dmk. Kurvera 
pozn., 1889, 8, str. VIII, 348 i 1 ni., mr. 5. 
Słowo wstępne; I. W sprawie Słownika wyrazów 
prawa polskiego; U. O obecnym stanie nauki pry- 
watnego prawa polskiego i jej potrzebach; Ul. Uwa- 
gi o prawie zwyozajowem i ustawicznem w Polsce; 
IV. Laiidnm Cracoriense; V. Henryk z Góry i jego 
traktat przeciw Krzyżakom; VI. Początek sądów ka- 
pturowych; VII Kancelarye i akta grodzkie w wieku 
XVIII. 

— De la succession au tróne en Pologne, 
etude juridico-historiąue, partie I: La suc- 
cession k la mort de Casimir-le- Grand et les 
lois d'hśrśditś des Piast. (Nadb. z Bulletin 
de TAcadćmie des sciences). Cracovie, impr. 
de rUniv. Jag., 1897, 8, str. 293—301. 

— O prawnej i bezprawnej nrieczce zbro- 
dniarzów według statutów Kazimierza Wiel- 
kiego. fOdb. z t. XVI Rozpraw Wydziału 
histor.-filoz. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1882, 8, str. 45. 

— Walka o tron krakowski w latach 1201 
i 1210/11. <Odb. z t. XXX Rozpraw Wydziału 
histor.-filoz. Akademii umiej.). Kraków, Spół- 
ka wydawnicza druk. Uniw. Jag., 1894, 8. 
większa, str. 58, kor. 1*20. 

— O zadrudze słowiańskiej, uwagi i po- 
lemika. (Odb. z Kwartalnika histor.). Lwów, 
nakł. autora, druk. E. Winiarza, 1899, 8, str. 
74, kor. 2-40. 

— Ob. Studva (1899); Windakiewicz Stan. 
(Do p. O. B. 1894). 

BALZER Oswald Maryan. Mpadnici slecny 
Eudoxie, veselohra v 1 jednom jednani, 
z polstiny preloźil J. Z. (Divadlo slovanske, 
8V. XIII).' Praha, 1883, 8 mała, str. 30, hal. 40. 

BAŁABAN Józef. Bibliografia pedagogiczna 
polska w osta,tniem dziesięcioleciu, 1890 — 
1900. Odb. z Kalendarza Szkoły. 

— Co to Józek i Wojtek ciekawego wi- 
dzieli i słyszeli we Lwowie. (Wvdaw. S. 
Udzieli i St. Pallana, II 18). Tarnów, nakł. 
wydawców, druk. J. Pisza, 1893, 16, str. 20, 
hal. 4. 

— Kurs geografii w szkole ludowej na 
podstawie kartografii, podręcznik dla nau- 
czycieli. Lwów, nakł. autora, druk. ludowa, 
1893, 8, str. VIII, 117 i 2 ni., z 40 mapkami. 

— Przewodnik dla zakładającj^ch biblio- 
teczki i czytelnie ludowe. Lwów, nakł. 
autora, druk. Ludowa, 1892, 16, str. 29. 

— Ob. Jabłoński J. (Państwowa służba te- 
legraficzna 1899). 

Bałamutki, wydawnictwo buduarowe. War- 
szawa, druk. Lepperta i Sp., 16, str. 64 i 4 
ni., z rycinami w teks., kop. 20. 

Bałkan. Ob. Dunin Wł. (1887). 

Bałkańskie państwa. Ob. Nabru Br. (Listy 
1891); Polak J. dr. (Z wycieczki 1892). 

BAŁŁABAN Teodor. Zur Anatomie der Seh- 
neryenatrophie bei Erkrankungen des Cen- 
tralneryensystems. (Odb. z Postępu okuł.). Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 

1899, 8, str. 3 i 1 ni. 

— Cyklochrom, nowy przyrząd, który 
umożebnia szybką zmianę barwy. (Odb. 
z Przeglądu lek., ' 1898, nr. 44). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 4, z ryciną. 

— O mechanizmie powstawania oderwania 
tęczówki od wieńca rzęskowego przez uraz. 
(Ódb. z Postępu okuł.). Kraków, drak. Uniw. 
Jag., 1899, 8', str. 8. 

— Michał Borysiekiewicz . wspomnienie 
pośmiertne Kraków, nakł. autora, (fruk. 
Uniw. Jag., 1899, 8, str. 16. 

— Przypadek podwójnej jednoimiennej 
połowiczej ślepoty (hemianopsii) z utrzy- 
maną małą częścią środkową pola widzenia, 
według odczytu mianego w lwowskim to- 
warzystwie lekarskim. (Odb. z Przeglądu le- 
karskiego 1897). Kraków, druk. Uniw. Jag,, 
1897, 8, 1 tyt., str. 35, tabl. 1 druk. 

— Przypadek wągra w ciałku szklanem. 
(Odb. z Przeglądu lekars. 1898, nr. 35 i 36). 
Kraków, druk.' Uniw. Jag., 1898, 8, str. 26. 

— Róg skórny powieki. (Odb. z Przeglą- 
du lek.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, 
str. 14. 

— O cewkowatych utworach łączno-tkan- 
kowych w ciałku szklanem. (Odb. z Przegl. 
lekarskiego, 1898 r. nr. 29 i 30). Kraków, 
druk. Uniwer. Jag., 1898, 8. 

BAŁŁABAN dr. i MACHEK E. dr. List do re- 
dakcyi Przeglądu lekarskiego w sprawie pla- 
styki wolnego brzegu powiekowego nowego 
sposobu podanego przez dra E. Macheka 
i odpowiedź dra Macheka na ów list. (Odb.. 
z Przeglądu lekar., nr. 20, 1897 r.). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 4. 

Bałsas duszios prie Diewiszko kalinio. 
Kraków, nakł. ks. M. Mycielskiego T. J., 
druk. Czasu, 1880, 16, str. 4 z ryciną w teks. 

GJoB duszy do Boskiego więźnia, po litewsku. 

Bałtyk. Ob. Borkowska Al. (1900); Manteuf- 
fel G. (Prowincye 1889); Stadtmiiller K. 
(Szkice 1894); Zawadzki Jan (Notant 1896). 

— Bałtijskij wopros. Ob. Forsten G. (Akty 
i pisma 1893). 

— Ob. Baltoslayen. 

BAŁUCKI Michał. Bilecik miłosny, drobno- 
stka sceniczna w 1 odsłonie. Kraków, nakł. 
K. Bartoszewicza, druk. W Korneckiego, 
1885, 16, str. 32, hal. 60. 

— Toż. (Biblioteka teatr, amat., nr. 52). 
Wyd. 2. Lwów, 1890, 8, str. 21, hal. 80. 

— Bratrńnek, komedie v 1 jedndni, z pol- 
skćho pireloźil Arnost Schvab-Polabsky. (Di- 
yadlo ochotnicki, sy. 68). Praha, M. Knapp, 
1891, 8 mała. 

— Der Biirgermeister von Pipidowka, ein 
galizisches Sittenbild, einzig berechtigte BAŁUCKI. Ubereetzung von Dr. Heinr. Ruhe. Dresden, 
H. Mjnden, 1894, 8 mała, str. XVI i 213, 
mr. 2. 

— Ochotnickś divadlo, yeselohra ve2 jedn., 
z polStiny pivlożil Vil6m Śpańhel, pfeklad 
spisoratelem autorisovanv (Sloranskóe di- 
vadIo, 8V. VIII). Prahal 1881, 8, »tr. 40, 
hal. 52. 

— Dom otwarty, komedya 3 aktach. (Bi- 
blioteka teatrów amatorskich, nr. 26). Lwów, 
nakl. F. H. Richtera (H. AUenberga), druk. 
Gazety nar., 1883, 8, gtr. 2 ni. i 52, kor. 2. 

— Dom otwarty, komedya w 3 aktach. 
Warszawa, własność, nakl. i druk. S. Le- 
wentala, 1888, 8, str. 156. 

— 250-000, powieść. Warszawa, nakł. M. 
Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda synów, 
1883, 8 mała, str. 1 ni. i 3«3, rb. 1-50. 

— Pańskie dziady, powieść fotografowana 
z natury. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
wentala, 1881 (1882), 8, str. 258 i 1 ni., rb. 1. 

— Toż. (Pisma, t. X). Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1888, 8 mała, str. 356 
i 1 ni., rb. 120. 

— D6ti Justinćiny, z polStiny pfelożil Jo- 
sef Ronćrza. (Knihoyna ustteaui, seś. 96). 
Praha. J. L. Kober, 1883, 16, str. 50, hal. 20. 

— Flirt, komedie o 4 jednanich, z polskó- 
ho rukopisu pteloźil AmoSt Schvab Polab- 
sky. (Divadlo ochotnickś, 8V. 101). Praha, 
M. Knapp, 1895, 8 mała, str. 86, hal, 90. 

— Fraulein Valerie, aus dem Leben arln^i- 
tender Frauen, aus dem Polnischen iibersetzt 
von Z. Łasińska. Breslau, Schlessische Ver- 
lags-Anstalt, 1892, 8 mała, str. 223, mr. 3. 

— Fraulein Valerle, aus dem Leben arbei- 
tender Frauen, aus dem Polnischen von Z. 
Łasińska, neue Ausg. Breslau, Schlesische 
Buchdruckerei, 1898, 8, str. 359, mr. 2. 

— Garbuska, powieść. Warszawa, M. Arct, 
druk. J. Filipowicza (J. Bergera), 1892, 8 
mała, str. 251, rb. 1. 

— Góral na dolinach, obrazek z życia lu- 
du w Tatrach. (Odb. z Unii). Tarnów, nakł. 
i druk. J. Pisza, 1883 (1884), 8, str. 116, 
rb. 1. 

— Grześ niepiśmienny, powiastka. War- 
szawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1889, 8 mała, 
str. 48, z ilustracyami Fr. Kostrzewskiego, 
kop. 10. 

— Der Herr Gemeinderath, Lustspiel in 
3 Acten, nach dem Polnischen uebersetzt v. 
Jul. Meixner, frei bearbeitet von Karl Saar 
(Wiener Theater-Repertołr, Lieferung 355). 
Wien, Wallishausser, 1880, 8, str. 44, kor. 1-60. 

— Husy a husićky, komedie w 5 jednA- 
nich, z polskóho pi-el. Arnośt Schwab-Polab- 
sky, autorisoyany pi«kład (Hry yybranó. 8v. 5). Praha, Vilimek, 1883, 8 mała, str. 92, 
hal. 70. 

— Jewriejka, pieriewod s polskago, izda- 
nije 2je. Moskwa, O. Gierblek, 1894, 8, str. 
291, rb. 1. 

— Igra w lubow, Flirt, komiedija w 4 
diejstw., pieriewod M. Sadowskago. Moskwa, 
litogr. izdanije S. Razsochina, 1893, 4, str. 88. 

— Jinak hlava, jinak srdce, z polstiny 
philożil ArnoSt Schvab-Polab8kv (Sva2ky 
novel, 22). Praha, Fr. Śimaćek, 1894, 8 ma- 
ła, str. 64, hal. 20. 

— O Józię, fraszka sceniczna w 1 od- 
słonie. (Biblioteka teatrów amatorskich, nr. 
44). Lwów, nakL H. Altenberga (F. H. Rich- 
tera), druk. Gazety nar., 1888, 8, str. 12, 
hal. 80. 

— (ZALĘGA). Eiliński, obraz historyczny 
w 5 aktach. ^Odb. z Kuryera polskiego). 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1893, 
8 mała, str. 134 i 1 ni., kor. 1. 

— Klepy, komedie ve 3 jednńnich, auto- 
risoyany pi^klad z polskóho rukopisu od 
Arnośta Schyaba-Polabskóho (Divadlo ocho- 
tnicko, 94^ Praha. M. Knapp, 1894, 8 mała, 
str. 78, hal. 60. 

— Klub ml&dencu, komedie v 3 jedni- 
nich, autorisoyany preklad z polskćho ru- 
kopisu od Arnośta Schyaba-Polabskćho. (Di- 
yadlo ochotnicko, 8V. 66). Praha, M. Knapp, 
1891, 8 mała, str. 101, hal. 80. 

— Toż, 2hć wd. (Diyadlo ochotnicke, sv. 
66). Tamże, 1900, 8 mała, str. 101, kor. 1. 

— Jak Kuba Sośniak wyszedł na szlach- 
cica i co się potem stało, historya prawdzi- 
wa. (Wydawnictwo Macierzy p>olskiej, ksią- 
żeczka 33). Lwów, nakł. Macierzy, Towarzy- 
stwo pedagog., druk. W. L, Anczyca i Sp., 
1887, 8 mała, str. 55, hal. 20. 

— Iz za kłoczka ziemłi, powiest', pierie- 
wod s polskago. Moskwa, 1891, 8, str. 330, 
rb. 1. 

— Kuzynek , drobnostka sceniczna w 1 
odsłonie. (Biblioteka teatrów amatorskich, 
nr. 51). Lwów, nakł, H. Altenberga (F. H. 
Richtera), druk. W. A. Szyjkowskicgo, 1890, 
8, str. 16, hal. 80. 

— Milostny listek, żert v 1 jednani, auto- 
risoyany pi-eklad od ArnoSta Śvaba-Polab- 
skćho. (Diyadlo ochotnickć, sy. 10). Brno, K. 
Winkler, 1885, 8. 

— Z mętów społecznych, powieść. Profe- 
sorka, obrazek z natury. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentala, 1891, 8 mała, str. 229, 
kop. 90. 

— Mój pierwszy występ literacki, zbiór 
nowel (Biblioteka uniwersalna nowa^ Kra- 
ków, nakł. Znpańskiego i Heumanna, druk. 
Związkowa, 1890, 8. str. 213 i 1 ni., kor. 240. 

— Mój pierwszy występ literacki, zbiór 64 BAŁUCKI. nowel, wyd. 2. Kraków, Spółka wydawnicza 
pol., 1898, 8, str. 213, kor. 2-40. 

— Biły mourenin, romś,n, autori80vany 
pfeklad od Amosta Schwabe - Polabskśho 
a Coel. Fride. Praha, knihtiskdma Politik, 
1883, 16, str. 292, łial. 52, opr. hal. 70. 

— Nadćje ylasti, komedić ve 4 jednś,nich, 
autorisorany preklad Coel. Friće (Hry yy- 
brane diradelnlch ochotnicku, sv. 16). Praha, 
J. R. Yilimek, 1885, 8 mała, str. 124, hal. 80. 

— Biełyja niewolnic}', komiedija w 2(.'h 
diejstw., pieriewod dla russkoj scieny N. N. 
Sołowcowym. Moskwa, 1899. 8, str. 110. 

— Biełvj Niegr, powiest', pieriewod s pol- 
skago, iżd. 2. Moskwa, 1894, 8, str. 372, 
rb. 1-50. 

— Nowele. Kraków, nakł. J. K. Żupań- 
skiego & K. J. Heumana, Poznań, J. K. Żu- 
pański, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 
8 mała, str. 361 i 1 ni., kor. 5-20. 

Głowa swoje a serce swoje; Pogrzeb przyjaciela; 
Stara Kasia; Panna Waler, a; Szpital waryatów. 

— Nowele i obrazki, tom I— IV. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1885, 8 mała, str. 321+326+ 
291+294, rb. 5. 

I. Zapóźuo, Ostatnia stawka, Przechrzta, Po śmier- 
ci; n. Ojcowska wola, Dwie siostry, Co ją ocaliło, 
Tragedya grecka w góralskiej chacie, Do kraju, He- 
raklesowe drogi; in. Scherzo, Prosto z pensyi. Ka- 
rykatury, Z albumu maluczkich, Wigilia Bożego na- 
rodzenia; IV. Jubileusz, Obrazy i obrazki z tatrzań- 
skiej wycieczki. Rywale, Latawica. 

— Novellky a obrdzky, z polskćho pfelo- 
źil Arnost Schwab- Polabsky, autorisovany 
pfeklad. (Bibioteka rodinnś,," III 5). Praha, 
1886, 8, str. 184, kor. 1-20. 

— Vvbrane obrazky krakovskć prek ładem 
Albr. J. Kroupy. Praha, 1884, 8, str. 264. 

— Pamiętnik Munia. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1900, 8 mała, str. 246, rb. 1-20. 

— Pan burmistrz z Pipidówki, powieść 
z życia autonomicznego Galicyi i Dwie wi- 
zyty JExcelencyi, szkic wiernie zdjęty z na- 
tury. (Biblioteka nowa uniwersalna). Kra- 
ków,, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8, str. 183 i 1 
ni., kor. 3-60. 

— Toż. Wyd. tytułowe. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 183 
i 1 ni., kor. 240. 

— Przeklęte pieniądze, powieść z przed- 
mową Teodora Jeske-Choińskiego. (Bibliote- 
ka dzieł wyborowych, nr. 70). Warszawa, 
drak. Granowskiego i Sikorskiego, 1899, 8 
mała, str. 156, kop. 25. 

— Pisma, t. I. Byle wyżej, powieść. War- 
szawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1885, 8 
mała, str. 322. 

— Pisma, t. II. Błyszczące nędze, powieść współczesna. Tamże, 1885, 8 mała, str. 331, 

rb. 1-20. 

— Pisma, t. III. Ostatnia stawka, nowela. 
Tamże, 1885, 8 mała, str. 173, kop. 75. 

— Pisma, t. IV. Sabina, powieść. Tamże, 
1886, 8 mała, str. 310, rb. 1-20. 

— Pisma, t. V. O kawał ziemi, powieść. 
T^mże, 1886, 8 mała, str. 326, rb. 120. 

— Pisma, t. VI. Żydówka, powieść. Tam- 
że, 1886, 8 mała, str. 266, rb. 1 20. 

— Pisma, t. VII. Biały murzyn, powieść. 
Tamże, 1887, 8, str. 360, rb. 1-2Ó. 

— Pisma, t. VIII. Za winy niepopełnione, 
powieść. Tamże, 1887, 8, str. 367, rb. 120. 

— Pisma, t. IX. Komedye: Dom otwarty, 
Na łonie natury, Komedye z oświata. Tam- 
że, 1888, 8 mała, str. 295, rb. 1-20. 

— Pisma, t. X. Pańskie dziady. Tamże, 
str. 356, rb. 120. 

— Pisma, t. XI. Nowele, tom I: Album 
kandydatek do stanu małżeńskiego, z notat 
starego kawalera. Tamże, 1888, 8 mała, str. 
118, rb. 1. 

— Pisma, t. XII. 250-000, powieść. Tamże. 
1892, 8 mała, str. 1 ni. i 404, rb. 1-30. 

— Pisma, t. XIII. Typy i obrazki krakow- 
skie. Tamże, 1893, 8 mała, str. 367 i 1 ni., 
rb. 1-20. 

— Pisma, t. XIV. Z mętów społecznych. 
Profesorka. Tamże, 1893, kop. 90. 

— Poezye, wyd. 2. powiększone. Kraków, 
Spół. -wyd. pol., 1887 16, str. 260, kor. 2'40, 
w opr. kor. 4. 

— Poezye, wyd. 2. powiększone. Kraków 
i Poznań, nakł. Żupańskiego i Heumanna, 
druk. W. L. Anczyca i Sp , 1887, 32, str. 1 
ni. i 367, opr. kor. 4-40. 

— Pfibuzni, yeselohra ve 4 jedn., pfeloźil 
Arnost Schwab- Polabsky. (Divadelni biblio- 
teka, sv. 171). Praha, J. Pospiśil, 1880, 8, str. 
90, hal. 64. 

— Projekt teatrzyków ludowych. (Pamię- 
tnik zjazdu literatów i dziennikarzy polskich, 
I). Lwów, druk. Dziennika polsk., 1894, 8, 
str. 2. 

— (KRIUKOWSKOJ A.). Poprostu bież za- 
tiej, komiedija w 3 diejstwijach. Moskwa, 
1884, 4, str. 119. Bałuckiego Dom otwarty, 
plagiat. 

— Radcy pana radcy, komedya w 3 akt. 
Warszawa, J. Fiszer, druk. F. Csernaka, 1900, 
8 mała, str. 107, kop. 50. 

— W żydowskich rękach, powieść w 2 
częściach. (Biblioteka nowości, t. XXXII). 
Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, druk. J. Cza- 
ińskiego w Gródku, 1885, 8, str. 282 i 1 ni., 
kor. 3-20. 

— Romans bez miłości, szkic powieściowy BAŁUCKI - BANDROWSKI. B6 z galeryi serc kobiecych. Warszawa, nakK 
Gebethnera i Wolffia, Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1881, 8 mała, str. 211, rb. 1. 

— Grube ryby, komedya w 3 aktach ory- 
ginalnie napisana. Warszawa, nakl. W. Ijo- 
sia, druk. F. Csemaka, 1900, 8 mała, str. 
140, kop. 75. 

— T6źk6 ryby, reselohra ve 3 jedn., z pol. 
ptelożil Arnośt Schwab-Polabsky, autoriso- 
vany pi-eklad (Hry wbranó divadelnich 
ochotniku, sv. 3). Praha, Yilimek, 1883, 8 
mała, str. 78, hal. 60. 

— Toż, (Diradlo ochotnicko, 8V. 140). Pra- 
ha, M. Knapp, 1898, 8 mała, str. 69, hal. 80. 

— Sousedś, pfel. A. Schwab Polabsky. 
Divadlo sloyanskć, sv. IV. Praha dr. Gregr 
& F. Dattel, 1881, 8. str. 78, hal. 80. 

— Po smrti tetinć, yeselohra ve 3 jedna- 
niich, z polskćho pfelożil Ar. Schwab-Polab- 
sky (Divadlo ochotnickć, 8v. 1). Praha, M. 
Knap, 1884, 8 mała, str. 64, hal. 48. 

— Toż, autorisoYany pi-eklad. (Divadlo 
ochotnickć, sv. 7). Tamże, 1897, 8 mała, str. 
64, hal. 60. 

— Teatr amatorski, komedya. Ob. Bibliot. 
Teatrów amator., nr. 12. 

— Typy i obrazki krakowskie. Wydawni- 
ctwa E. Orzeszkowej i Sp., XI). Wilno, druk. 
J. Blumowicza, 1881, 8, str. 262 i 1 ni., rb. 
1-35. 

— Tiepłaja wdowuszka, komiedija w 3 
diejstwijach, pieriediełka s polskao;o N. N. 
Sołowcowa. Moskwa, 1896, 4, str. 89. 

— Za viny nesp4ch4nó, romdn, z polske- 
ho pfeloźil Lip. Coelestin Frić. (Svśtova bi- 
blioteka, ćislo III). Ml. Boleslay, K. Yaćlena, 
1880, 8, str. 348, kor. 2-80. 

— Wiś i Dziunia, powieść. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1896, 8 mała, 
str. 259, rb. 1. 

— Jen vyś, romńn, z polskćho od Vojt^- 
cha Bardouna (Matice lidu, rodnik XIV ćislo 
2). Praha, Spółek pro vvdAv4ni lacinych knih 
ćeskych, 1880, 8, str. 232. 

— Zamki na lodzie, powieść z naszych 
czasów. Petersburg, nakł. Grendyszyńskiego, 
1898, 8 mała, str. 327, rb. 1. 

— Krńsnd z6nu§ka, komedie o 4 jednń- 
nich, s poYolenim autoroyym z polskćho 
preloźil ArnoSt Schvab Polabsky (Divadlo 
ochotnickć, 8v. 34). Praha, M. Knapp, 1898, 
8 mała, str. 100, hal. 80. 

— Całe życie głupi, powieść, t. I i II. Wie- 
deń, F. Bondy, 1890, 8, str. 128+128, wopr. 
kop. 90. 

— Źeny otrokyng, komedie o 4 jednanich, 
z polskćho rukopisu pi-eloiil ArnoSt Schvab- 
Polabsky. (Divadlo ochotnickć, 8V. 138). Pra- 
ha, 1898, 8 mała, str. 97, kor. 1. — Ob. Pamiętnik (1884); Płeniatek C«. 
(1888); Pniowerówna R. (Z nad Wisły 1894), 

Bamberger (DIe). Ob. Baer Max. (1882). 

Bambergskie biskupstwo. Ob. Looshorn J. 

(1888). 

BANAŚ Piotr. Sprawozdanie i wnioski 
w przedmiocie utworzenia VI. Wydziału 
.Magistratu dla spraw dobroczynności. Kra- 
ków, nakł. Gminy m. Krakowa, druk. Zwią- 
zkowa, 1900, 8, str. 25. 

BANASZEWSKI Fr. Ueber Tuberkulose des 
Wurmfortsatzes und des C:)oecum. Inaugu- 
raldissertaiion. Jena, H. Pohle, 1897, 8, str. 30. 

Banderium polskycb sedlaku. (Obr4zky sio- 
yanskć, Ćislo 7). Praha, 1882, obrazków 9, 
hal. 4, kolor. hal. 6. 

BANOROWSKA A. Sen, w setną rocznicę 
urodzin Ad. Mickiewicza. Kraków, nakł. 
i druk. W. L. Anczyca i Sp., 1899, 4, str. 
24 i 1 ni., kor. 2. 

— Ob. Auerspł^rg (1900); Uhland, (1889). 

BANDROWSKI Ernest dr. Badania nad kwa- 
sem propargylowym propriolowym, (Odb, 
z t. IX Rozpraw Wydziału matem, przyr. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 8, str. 15. 

— O dwufenylopara-azofenylenie. (Odb. 
z tomu XVII Rozpraw Wydziału matem.- 
przvr. Akademii umiej.). Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1887, 8, str, 13, 

— O dwunitrobenzydynach, (Odb, z tomu 
XVII Rozpraw Wydziału matem.-przyrod. 
Akademii umiej). Tamże, 1887, 8, str. 6. 

— O działaniu bezwodnika kwasu ftalo- 
wego na hydrazobenzol. (Odb. z t. XII 
Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii 
umiej.). Tamże, 1884, 8, str. 7." 

Hypoteza o wartościowości pierwiast- 
ków wobec dzisiejszego stanu chemii. (Odb. 
z Czasopisma Towarzystwa aptekarsk. we 
Lwowie rocznik IV, nr. 22 23 i 24). Lwów, 
nakł. Tow. aptek., druk. J. Dobrzańskiego 
i K. Gromana, 1876, 8, str. 59. 

— O kwasie acetylenodwukarbonowym 
i pochodnych, ciąg dalszy. (Odb. z tomu IX 
Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akad. 
umiej). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1881, 8, 
str. 9. 

— I. O kwasie p-oksymasłowym , II. No- 
wy sposób otrzymywania benzochinonu. (Odb. 
z XXXIV t. Rozpraw Wydziału matem.- 
przyr. Akademii umiej.). Kraków, Spółka 
wyd, druk. Uniw. Jag., 1897, 8 większa, str. 
14^, hal. 30. 

— Ueber Lichterscheinungen wfthrend der 
Krystalllsation. (Nadb. z Anzeiger der Aka- 
demie der Wissenschaften). Krakau, Uni- 
yersitats-Buchdruckerei, 1894, 8, str 2.53— 
256, 1895, str. 75—78 i 1896, atr. 199—203. 

9 66 BANDROWSKI — BANYILLE. — Odpowiedź na »Li8t otwarty* p. Bro- 
nisława Sądeckiego, burmistrza miasta Żyw- 
ca i wiceprezesa Rady powiatowej żywie- 
ckiej. Kraków, nakł. Tow. Szkoły ludów., 
druk. Związkowa, 1898, 8, p. 24. 

— O parazofenylenach, cłiinonimidach i po- 
choduycti. (Odb. z t. XXV Rozpraw Wydziału 
matem. -przyr. Akademii umiej.)- Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw, Jag., 1893, 8 
większa, str. 7, kop. 15. 

— O pochodnych chinonimidu. (Odb. z t. 
XVIII Rozpraw Wydziału matem. - przyr. 
Akademii umiej.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str. 6. 

— Kilka słów o propargylanie potasowym 
Cs KHOj+Hg O. (Odb. z t. VII Rozpraw 
Wvdz. matem.-przyr. Akademii umiej.). Tam- 
że,"^ 1880, 8, str. 7 i 1 ni. 

— Kilka słów o utlenieniu dwufenylami- 
nu za pomocą nadmanganianu potasowego 
w rozczynie alkalicznym. (Odb. z t. XIV 
Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Akademii 
umiej.). Tamże, 1886, 8, str. 5." 

— O świeceniu podczas krystalizacyi. (Odb. 
z t. XXX Rozpraw Wydziału matem.-przyr. 
Akademii umiej.). KrfUłów, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1896, 8 większa, str. 8, 
kop. 10. 

— O świeceniu podczas krystalizacyi. (Odb. 
z t. XXXI Rozpraw Wydz. matem.-przyr. 
Akademii umiej.). Tamże, 1895, 8 większa, 
str. 10. 

— Szkolnictwo przemysłowe w Austryi. 
(Odb. z N. Reformy). Kraków, druk. Zwią- 
zkowa, 1885, 16, str. 46. 

— O utlenieniu dwufenylaminu za pomo- 
cą nadmanganianu potasowego w rozczynie 
alkalicznym. (Odb. z t. XV Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 8, str. 9. 

— O utlenieniu parafenilenodwuaminu. 
(Odb. z t. XXVIII Rozpraw Wydziału ma- 
tem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, Spół- 
ka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894, 8 wię- 
ksza, str, 13, kop. 20. 

— Wykład chemii ogólnej, część I. Che- 
mia nieorganiczna. Kraków, nakł. autora, 
druk. Al. Słomskiego, 1891, 8, str. 2 ni., 242 
i II, kor. 3. 

— Toż, wyd. 2gie ponownie opracowane 
i uzupełnione. Kraków, nakł. autora, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. Związkowa, 1895,8, str. 
10 i 335, z 59 rycinami w teks., kor. 4. 

— Toż, cześć II. Tamże, 1893, 8, str. 2 
ni., IV i 256,' kor. 360. 

— Ob. Lachowicz B. (1888). 
BANDURSKI Wład. Akty różne przed Prze- 

najśw. Sakramentem. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1898, 16, str. 14. 

— Nowy miesiąc Serca Jezusowego dla dusz wewnętrznych. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1900, 12, str. 124, opr. hal. 80. 

BANITA ks. Ob. Szajkowski Wawrz. ks. 
(Obrazki kulturkampfu 1877). 

Bank handlowy w Warszawie. Sprawozda- 
nie z 8go okresu czynności banku za r. 1878. 
Warszawa, druk. A\. Ginsa, 1879, 4, str. 31. 

— Ob. Krakowski Nikodem (1891). 

— krajowy Królestwa Galicyi i Lodome- 
ryi z Wielkiem Księstwem krakowskiem 

1887. Lwów, druk. Filiera i Sp., 1887, 4, 
str. 46. 

— Ob. Gniewosz J. N. (1883); Krosiński 
Włod. (1898); Skoraszewski Fil. (Ludowy 
1894); Wrotnowski Ant. (Stopa procentowa 
1892). 

— galicyjski kredytowy. Dwunaste walne 
zgromadzenie akcyonarjTiszów d. 11 kwietnia 
1885. Lwów, nakł. banku. druk. Filiera i Sp., 
1885, 4, kart. 8. 

— Ob. Krukowiecki Alex. (1884). 

— - polski (historya). Ob. Łubieński T. 

Banki. Ob. Bezimienny (Ziemski poznański 
1887); Bloch J. (Włościański 1895); Gostkow- 
ski Ant. (O bankach 1870); Karpiński St. 
(1898); Kasa (Bank kwielecki 1876); Komitet 
(Banku ziemskiego 1887); Łyskowski Miecz. 
(O znaczeniu b. rolnicz. 1884); Morawski M. 
(B. ziemski pozn. 1887); Rembowski I. N. 
(B. polski 1881); Sprawie (w) (Włościański 
1884, ziemski 1887, 1889); Weidel Emil (Wło- 
ściański 1889). 

BANKIEWICZ Zygmunt, dr. Frodukta reduk- 
cyi metanitfoparaacettoluidyny, otrzymane 
działaniem siarczku amonu. (Odb. z t. XX. 
Rozpraw Wydziału matem.-przyr. Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1889, 8, str. 19. 

— iJber die Reduktions-Produkte des Di- 
nitroparaacettoluids , Inauguraldissertation. 
Lemberg, Buchdruckerei von Filier & Comp., 

1888, 8, str. 48. 

BAŃKOWSKI Emil ks. Generał Kruk, Michał 
Jan Heidenreich, wspomnienie pośmiertne. 
(Przedruk z Tygodnika wychodzącego w Pa- 
ryżu). Paryż, nakł. autora, druk. Ludowa we 
Lwowie, 1886, 16, str. 47. 

— Ruś chełmska od czasu rozbioru Pol- 
ski. Lwów, nakł. autora, druk. W. Manie - 
ckiego, 1887, 8, str. 248 i 1 ni., kor. 3-20. 

Bankructwa. Ob. Bełza Stan. (O upadło- 
ściach 1891); Fodlewski Fr. (1899). 

Bankructwo demokracyi galicyjskiej. Ob. 
Daszyński Ig. (1895). 

Bantysz. Ob. Kamieński Mikołaj 

BANYILLE T. de. Gringoire, komedya w 1 
akcie, przekład Julii Otrembowej. Poznań, 
druk. i skł. gł. W. Simona, 1883, 8, str. 59. 
i 1 ni. BANYILLE — BARĄCZ. 67 — Pocałunek, komedya w 1 akcie, prze- 
łożył z francusk. A. I^ange. (Biblioteczka 
Życia, IV). Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. E. Skiwskicgo, 1889, IG, str. 24, kop. 20. 

BANZEMER Jan dr. Obraz przemysłu w kra- 
ju iiciszyia wedle najnowszycli źródeł urzę- 
dowych. (Odb. ze Słowa). Warszawa, G. Sen- 
newald, druk. Noskowskiego, 1880. 4, str. 
55, kop. 60. 

— Przemysłowość Królestwa polskiego 
w r. 1880, wedle źródeł urzędowy cli. (Odb. 
ze Słowa). Warszawa, G. Sennewald, druk. 
W. Szulca i Sp., 1882, 8 mała, str. 80, 
kop. .'iO. 

— Ob. Roschor W. (1889). 
Baptyści. Ob. Dobrogowski B. (1899). 
(BAR). Anniyersaire centenaire de la Con- 

fedoration de Bar cślćbrć k Paris. (B. m. 
dr. (1868), 4, 1 karta. 

— Ob. Kruszewski M. (Starostwo 1894). 

BARABASZ Stanisław. Ornament płaski na 
pomnikach krakowskich z XV i XVI w., 
część 1, wydawnictwo subwencyonowane 
przez Komisyą krajową dla spraw przemy- 
słowych. Kraków, fotolitogr. R. M. Zadra- 
zila, druk. Czasu, 1894, fol. król., 25 tablic 
fotolitogr. i 1 str. tekstu w językach: pol- 
skim i niemieckim, kor. 24. 

— Toż, część 2. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Czasu, litogr. Kranikowskiego, 1897, 
fol. królewskie, str. 1 tekstu, z 25 tabl., w ję- 
zykach: polskim i niemieckim, kor. 24 = 
rb. 1350. 

— Toż, cz. III. Tamże, 1901, kor. 24. Ca- 
łość (cz. I— III), kor. 72. 

BARABASZ Wiktor. Śpiewnik szkolny, za- 
wienijacy 100 pieśni na jeden, dwa, trzy 
i cztery głosy. Kraków, nakł. autora, druk. 
Związkowa, 1882, 8, str. 2 ni. i 76, kor. 140. 

— Towarzystwo muzyczne w Krakowie. 
Odpowiedź wydziału na petycyę członków 
w sprawie rezygnacyi dyrektora Barabasza. 
Kraków, nakł. Tow. druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1900, 4, k. ni. 2. 

BARABASZ M. ks. Ob. Coppće Fr. (Ojcze 
nasz 1891). 

BARABASZEW A I. Letopisnyje istoczniki 
dla istorii Litwy w srednije wieka. Peters- 
burg, 1888, 8, str. 29. 

— Tannenbergskaja bitwa. (Nadb. z Żur- 
nała minist. nar. proswieszczenija, cz. CCLIV). 
Petersburg, 1887, 8, str. 151—194. 

— Witowt i jego polityka do grjunwal- 
denskoj bitwy 1410 goda. S. Petersburg, 1885, 
H, str. I»i5 i XVI. 

BARĄCZ Roman. Dle Ezzision des Trom- 
mrlfells Sammt Hammer bei Sklerose der 
Paukenscheimhaut. Ein Beitrag zur Chirur- 
gie der Gehórorgans. (Separ.-Abdruck aus I Dr. Wittel8h6fer'B »Wr. Med. Wochenschr.* 
nr. 10 und 11, 1887). (Wien), 1887, 8, str. 12. 

— Ueber neun Falle der Menschlichen 
Actinomycose, ein Beitrag zur Lehre von 
der Actinomycose. (Odb. z Wiener klin. Wo- 
chenschrift). Wien, A. HSlder, 1890, 8, str. 21. 

— Gastroenterostomia wykonana szwem 
płytkowym Senna za pomocą płytek z bru- 
kwi własnego pomysłu, wyleczenie, przy- 
czynek do chirurgii żołądka. (Odb. z Prze- 
glądu lek.). Kraków, dnik. Uniw. Jag., 1892 
8, str. 8. 

— Nowy materyał do zastąpienia płytek 
z kości odwapniowej przy szwie jelitowym 
płytkowym Senna. (Odb. z Przeglądu lek.X 
Tamże, 1892, 8, str. 4. 

— Z kazuistyki chirurgicznej. (Odb. z Prze- 
glądu lekarskiego). Tamże, 1887, 8, str. 16. 

— Plastik der Wangenschleimhaut nach 
Oberst. (Sonder-Abdruck aus v. Langenbeck'8 
Archiy fiir Klinische Chirurgie, Bd. XLVI, 
Heft 2. Berlin, 1893, 8, str. 11. mit 4 Auto- 
typien und 2 Holzschnitten. 

— Przenośność promienicy u człowieka na 
człowieka, przyczynek do kazuistyki pro- 
mienicy ludzkiej. (Odb. z Przeglądu lekar- 
skiego). Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, 
str. 7. 

— Przyczynek do chirurgi narządu słu- 
chowego: Wycięcie młotka wraz z błoną 
bębenkową w t. zw. suchem zapaleniu jamy 
bębenkowej. (Odb. z Przeglądu lekarskiego). 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 13. 

— Przyczynek do chirurgii jelit: Resek- 
cya znacznej części jelita, 36 cm., w przy- 
padku przepukliny uwieżniętej, zgorzelą 
dotkniętej, wyleczenie, (ódb. z Przeglądu 
lekarskiego). Tamże, 1886, 8, str. 13. 

— Przyczynek do nauki o promienicy, 
dziewięć przypadków promienicy ludzkiej. 
(Odb. z Przeglądu lekarskiego). Tamże, 1890, 
8, str. 25. 

— Przyczynek do techniki zamknięcia 
światła jelita. (Odb. z Przeglądu lek.). Tam- 
że, 1900, 8, str. 10, z rycinami w teks. 

— Przyczynek do techniki antroattikoto- 
mii. (Odb. z Przeglądu lek.). Tamże, 1900, 
8, Btr. 11. 

— Przyczynki do chirurgii żołądkowo-je- 
litowej. (Odb. z Przeglądu lekar.). Tamie, 
1885, 8, str. 14. 

— Dalsze przyczynki do chirurgii jelit: 
O pięciu resekcyach jelit. (Odb. z Przeglądu 
lekar.). Tamże, 1890, 8, str. 27. 

— Rzadszy przypadek nowotworu w oko- 
licy stawu biodrowego lewego. Odb. z Przegl. 
lekar. Tamże, 1884, 8, str. 8. 

— Przypadek promienicy płuc i klatki 
piersiowej, wykład miany na II zjeździe chi- BARĄCZ — BARANIECKI. rurgów polskich w Krakowie w lipcu 1890. 
Odb. z Przegl. lekar.). Tamż(!, 1891, 8, str. 13. 

— Przypadek rany kłutej klatki piersio- 
wej w okolicy serca, wypadnięcie płuca, wy- 
broczyna piersiowa, Haemothorax, odma 
osierdzia, Pneumopericardium , wyleczenie. 
Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1899," 8, str. 8. 

— Przypadek trepanacyi wyrostka sutko- 
wego kości skroniowej, powikłany otwarciem 
zatoki poprzecznej, wyleczenie. (Odb. z Ga- 
zety lekarskiej 1887 r.). Warszawa, druk. 
K. Kowalewskiego, 1887, 8, str, 7. 

— Przypadek całkowitego wykluczenia 
jelita ślepego, zastosowanie płytek z brukwi 
w ileokolostomii sposobem Senna, wylecze- 
nie. (Odb. z Przeglądu lekar.)- Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1894, 8, str. 22, z 2 ryci- 
nami w tekście. 

— Przypadek wyłuszczenia macicy przez 
pochwę. (Odb. z Przeglądu lekar.). Tamże, 
1888, 8, str. 5. 

— O całkowitem wykluczeniu jelita. Wy- 
kład habilitacyjny. (Odb. z Przegl. lekars. 
1897, nr. 49— 52)." Tamże, 1897, 8, str. 19. 

— Cztery przypadki podwiązania tętnic 
kręgowych w celu leczenia padaczki. Ódb. 
z Przeglądu lekar. Tamże, 1888, 8, str. 16. 

— Nowy sposób operowania polipów no- 
sowo-gardzielowych. (Odb. z Gazety lekar ). 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1888, 
8, str. 5. 

— Toż, Odb. z Nowin lekarskich. Poznań, 
nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 1890, 8 
większa, str. 3 z 3 rys. 

— W sprawie nowego sposobu zakładania 
szwów pomysłu prof. Obalińskiego. (Odb. 
z Przeglądu lekars.). Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 189*1, 8, str. 5. 

— W sprawie podwiązania i resekcyi tę- 
tnic kręgowych, jak również i resekcyi ner- 
wu współczulnego celem leczenia padaczki 
samoistnej. (Odb. z Przegl. lekar.). Tamże, 
1893, 8, str. 27. 

— Tracheocele mediana. (Odb. z Gazety 
lekar.). Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1891, 8 większa, str. 7 z tablicą. 

BAR/^CZ Sadok o. Archiwum WW. 00. Do- 
minikanów w Jarosławiu. (Odb. z Przeglądu 
archeologicz.). Lwów, nakł. wydawcy, 1884, 
8, str. 270, kor. 2. 

— Toż, wyd. 2. Kraków, nakł. Żupań- 
skiego & Heumanna, 1887, 8, str. 270 i 1 
ni., kor. 2. 

— Bajki, fraszki, podania, przysłowia i pie- 
śni na Rusi, wyd. 2. Lwów, kosztem pre- 
numeratorów, J. Milikowski (P. Starzyk), 
druk. A. Wajdowiczowej, 1886, 8, str. 271 
i 1 ni., kor. 3. 

— Jan Tarnowski, szkic biograficzny. (Odb. z Warty). Poznań, druk. W. Simona, 

1888, 8, str. 20. 

— Klasztor i kościół Dominikanów w Kra- ^ 
kowie. Poznań, nakł. dra L. Rzepeckiego, 
druk. W. Simona, 1888, 8, str. 67, fen. 75 

— Cudowne obrazy Matki Najświętszej 
w Polsce. Lwów, nakł. autora, druk. S. Be- 
dnarskiego, 1891, 8, str. 307 i 2 ni., kor. 4. 

— Pamiątki Buczackie. Lwów, nakł. wy- -J 
dawcy, druk. Gazety nar., 1882, 8, str. 168. 

— Kassyan Sakowicz. Poznań, W. Simon, ^ 
fen. 65. 

— Smotrycki Melecy, szkic bibliograficzny, -j 
II. Gołogóry. Poznań, nakł. dra L. Rzepe- 
ckiego, druk. W. Simona, 1889, (1886), 8, 
str. 20 i 36, fen. 60. 

— Wiadomość o Ponikowicy małej. (Odb. 
z Warty). Poznań, dmk. i skł. gł. W. Si- 
mona, i886, 8, str. 34, fen. 30. 

— Założce. Poznań, uakł. W. Simona, ^ 
fen. 75. 

- Ob. Plebankiewicz Winc. (Nauki 1884). 

BARANIECKI Adryan. Krótkie sprawozdanie 
z dwunastoletniej działalności i z obecnego 
stanu Muzeum techniczno -przemysłowego 
krakowskiego i zakładów przy niem istnie- 
jących. Kraków, nakł. Muzeum, druk. W. L. 
Anczyca i Bp., 1880, 4 większa, str. 3. 

— Wyższj" zakład naukowy dla kobiet 
przy Muzeum techuiczno-przemysłowem kra- 
kowskiem (Program wykładów). Kraków, 
drak. A. Słomskiego, 1881, 4 większa, str. 
3 ni. 

— Ob. Rostafiński Józ. (1892); Wdowi - 
szewski Jan (1891). 

BARANIECKI Maryan A. prof. Krótka alge- 
bra (z przedmową dra Stan. Kępińskiego). 
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. W. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, 1896, 8, str. VI 
i 123, kop. 90. 

— Arytmetj^ka, kurs teoretyczny, z przy- 
piskami dra A. Żbikowskiego i prof. J. N. 
Frankego. Biblioteka matematyczno-fizy- 
czna, serya III, t. I. Warszawa, z zapomogi 
Kasy im. Mianowskiego, E. Wende i Sp., 
druk. Noskowskiego, 1884, 8, str. LVIII 
i 375, rb. 1-70. 

— Arj^tmetyka, wykład szczegółowy, wyd. 
2gie, znacznie zmienione. (Dzieła i rozprawy 
matematyczno-fiz3'czne. I). Warszawa, z za- 
pomogi Kasy im. Mianowskiego, E. Wende 
i Sp., druk. Noskowskiego, 1894, 8 większa, 
str. LXIV i 408, rb. 1-35. 

— Krótka arytmetyka z wielu zadaniami 
w dwu częściach. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
druk. Uniw. Jag. w Krakowie, 1894, 8, cześć 
I i II, str. 114-1-116, po kop. 70 = rb. 1-40. 

— Biblioteka matematyczno-fizyczna, wy- 
dawana z zapomogi kasy pomocy naukowej 
im. J. Mianowskiego. (Odb. z Nowin). War- f' BARANIECKI - BARANOWSKI. 69 szawa, druk. Gazety handlowej, 1883, 16, 
str. 16. 

— O funkcyach Bernouillego. (Odb. z t. 
XIII Rozpraw Wydziału matem. -przyr. Aka- 
demii umiej.). Kraków, druk. Uniw. Jag*., 
1885, 8, str. 13. 

— Ob opredjelenii obszczych kornej dwuch 
urawnenij pomoszczin ich rezultanta. War- 
szawa, typ. Iwana Noskowskago, 1877, 8, 
str. 11. 

— Podręcznik algebry dla uczniów klas 
wyższych gimuazyów i szkół realnych w Ga- 
licyi, zesz. 1—3. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1892 i 1893, 8, str. 322, kor. 5. 

— Podręcznik arytmetyki 1 początków 
algebry w czterech częściach dla uczniów 
klas niższych gimnazyów i szkół realnych 
w Galicyi, część I i II dla ki. 1 i 2. Kraków, 
Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1894, 8, 
str. 4 ni., 114 i 87. Opr. kor. 2-20. 

— Toż, cześć III i IV, dla ki. 3 i 4. Kra- 
ków, druk. \V. L. AnczYca i Sp., 1895, 8, 
str. 76 i 72. Opr. kor. 1-80. 

— O przekształceniu koła na przecięcie 
stożkowe. (Odb. z t. XIII Rozpraw Wydz. 
matem. -przyr. Akademii umiej.). Kraliów, 
druk. Uniw. Jag., 1885, 8, str. 11. 

— Krótki rys rozwoju arytmetyki i o jej 
nauczaniu w JPolsce. (Nadb. z Biblioteki ma- 
tematyczno-fizycznej, sery a III, t. 1). War- 
szawa, druk. Noskowskiego, 1883, 8, str. 
XIII-LVI. 

— Towarzystwo nauk ścisłych w Paryżu, 
Sprawozdanie za lata 1870—1876. B. m. i r. 
w., 8, str. 171—194. 

— O tworzeniu systemu sprężynowego 
podstawień liniowych postaci Xz !^az-i-b. Wy- 
ciąg z Pamiętników Towarzystwa nauk ści- 
słych w Paryżu t. X, r. 1887,*^ 8, str. 8. 

— Początkowy wykład syntentyczny prze- 
cięć stożkowych na podstawie ich pokre- 
wieństwa harmonicznego z kołem. (Biblio- 
teka matematyczno-fizyczna, serya III tom 
5\ Warszawa, z zapomogi Kasy im. Mia- 
nowskiego, E. Wende i Sp., druk. Noskow- 
skiego, 1885, 8, str. XVI i 131, kop. 85. 

— O wyznaczeniu wspólnych pierwiastków 
dwóch równań danych przy pomocy rugo- 
wania tych równań. Wyciąg z Pamiętników 
Towarzystwa nauk ścisłych w Paryżu, tom 
X, r. 1877, 4, str. 7. 

— Ob. Bibl. matem.-fizycz. 1885; Kłos T. 
ks. (AlgorithmuB 1889). 

BARANIECKI Tomasz. De morbis Sacci la- 
crimalis. Dissertatio inauguralis, in caesarea 
litterarum unirersitate Vilnensi ad conae- 
quenda doctoris medicinae iura et honores. 
Vilnae, typis Antoni Marcinowski, 1825, 8, 
str. 49. 

Baranów. Ob. Odrzywolskł S. (1896). BARANOWICZ Leon. O isty tucie dobroczyn- 
nym panny Polanowskiej w Łucku. Wilno, 
druk. A. Marcinowskiego, 1822, 8, str. 15. 

BARANOWICZ Łaz. Ob. Sumcow N. (1885). 

BARANOWSKA Agnieszka z Lipskich. Starżo- 
wie, obraz dramatyczny z pierwszej połowy 
XI wieku. Poznań, nakł. J. K. Żupańskiego, 
1880, 8, str. 141, mr. 3. 

— Ostatni wieniec weteranom z trzydzie- 
stego roku. Poznań, druk. Kuryera pozn., 
1886, 8, str. 96, mr. 2. 

— Zamek kościański, obraz dramatyczny 
z XVII w. (Odb. z Dwutygodnika dla ko- 
biet). Poznań, nakł. i druk. F. Chocleszyń- 
skiego, 1884, 8 mała, str. 104, mr. 1. 

BARANOWSKI] A. Gołos russkago iz Pol- 
szy o krymskoj wojnie i jeja posliedstwijach. 
Warszawa, 1864, 16. 

BARANOWSKI A. Sposób wzbudzenia w na- 
sionach trudno kiełkujących szybkiego kieł- 
kowania a tym sposobem zapobieżenia rzu- 
cenia się chwastów, które rolników na nie- 
uniknione koszta pelenia narażają. Poznań, 
nakł. autora, druk. J. I^itgebra, 1894, 12, 
str. 14. 

BARANOWSKI A. biskup. O progresy! trans- 
cendentalnej oraz o skali i siłach umysłu lu- 
dzkiego, studyum matematyczno- filozoficzne. 
Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 1897, 8 
większa, str. 47, kop. 50. 

— O wzorach służących do obliczenia liczb 
pierwszych nieprzekraczajaeych danej gra- 
nicy. (Ódb. z XXVIII t. Ro"zpraw Wydziału 
matem.-przyr. Akademii umiej.). Kraków, 
Spółka wydawnicza, druk. Uniw. Jag., 1895, 
8 większa, str. 28, kop. 40. 

BARANOWSKI Anton & WEBER Hugo. Ostli- 
tauische Texte, mit Einleitungen und An- 
merkungen, I Heft. Weimar, H. Bóhlau, 
1882, 8, str. 4 ni., XXXV, 23 i 1 ni., mr. 1 60. 

Anykszczu szilelys, poemat. 

BARANOWSKI Bolesław Adam. Kolonie wa- 
kacyjne. Uwagi o ich potrzebie i sposobach 
urządzenia w naszy'm kraju. (Odb. ze Szko- 
ły). Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicz., 
druk. I związkowa, 1884, 8, str. 6. 

— Mickiewicz jako nauczyciel narodu 
swego, wykład publiczny wj-głoszony w Żół- 
kwi dnia 2 grudnia 1894. Lwów, nakł. żół- 
kiewskiego oddziału Towarzystwa pedagogi- 
cznego, druk. S. Bednarskiego, 1895, 8, str. 19. 

— Organizacya szkół ludowych we Lwo- 
wie. Uwagi ł wnioski uzupełniające, przed- 
stawione c. k. Radzie szkolnej okręgowej 
miejskiej we Lwowie. Lwów, druk. Żwiaz- 
zkowa, b. r. (1882). Bez osób. tyt., 8, str. Ś2. 

— Sześć powiastek dla ludu i młodzieży, 
wyd. 3. (Wydawnictwo ludowe). Lwów, nakł. 
Komitetu, druk. S. Bednarskiego, 1894, 16, 
str. 71, hal. 80. 70 BARANOWSKI B. — BARANOWSKI J. — l^zy powiastki dla młodzieży. (Wy- 
dawnictwo ludowe, VIII 7). Lwów, nakł. 
Komitetu, redaktor Sz. Parasiewiez, druk. 
S. Bednarskiego, 1889, 16, str. 36. 

— Prypysy widnosiaszczi sia do ispytiw 
kwalifikacijnych do szkił narodnych zwy- 
cz.njnych i wydiłowych. Lwiw, kosztom rus- 
kohoTowarystwapedahohicznoho, 1890(1891), 
8, str. 41. 

— Przepisy tyczące egzaminów kwalifi- 
kacyjnych do szkół ludowj-ch, pospolitych 
i wydziałowych. Odb. z Kalendarza Szkoły 
1889. Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogi- 
cznego, druk. I związkowa, 1889, 8, str. 54. 

— Seminarya nauczycielskie w Galicyi: 
Pogląd na powstanie i rozwój seminaryów 
nauczycielskich w Galicyi w pierwszem dwu- 
dziestopiecioleciu ich istnienia. Lwów, druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1897, 8, str. 54. 

— Krajowe ustawy szkolne wraz z Sta- 
tutem Rady szkolnej krajowej. Lwów, nakł. 
Towarzystwa pedag., druk. I związkowa, 
1885, 8,* str. 71, opr. hal. 80. 

— Toż, wyd. 2gie uzupełnione. Tamże, 
1889, 8 mała, str. 86. opr. hal. 80. 

— Toż, wyd. 3cie uzupełnione. Tamże, 
1892, 8 mała, str. 94, opr. kor. 1. 

BARANOWSKI B. i DZIEDZiCKI L Geografia 
powszechna, ułożona dla użytku szkół śre- 
dnich, tudzież dla nauki samodzielnej, wyd. 
3cie. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, 
druk. K. Prohaski w Cieszynie, 1883, 8, str. 
VI, 3 ni., 388 i 35 rycin w" teks., kor. 440. 

— Toż, wyd. 4te. Lwów, nakł. Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. I związkowa, 1889, 
8, kor. 2-40. 

— Toż, wvd. 5te. Tamże, 1891, 8, str. 
256, kor. 3-2Ó. 

— Toż, wvd. 6te. Tamże, 1892. 8, str. 
247, opr. 2-60\ 

— Toż, wvd. 7me. Tamże, 1895, 8, str. 
286, kor. 2-80. 

— Toż, wyd. 8me. Tamże, 1898, 8, z ry- 
cinami w teks., kor. 2-80. 

— Ob. Mickiewicz (Pedagogika 1890). 

(BARANOWSKI Ignacy). Venerabili ac admod. 
reverendo Patri Dno. Domino .... O. S. B. M. 
philosophiae doctori nec non actuali sacrae 
theologiae professori, .... diem sacram divi- 
nissimi iudigetis sui Ignatii M. celebranti 
discipuli theologi scholastici yilnenses ....ani- 
midocumentum seąuenti comprobarunt car- 
mine. B. m. i r., 4, k. ni. 4. 

\V tekście spomniany jest: Anniis hic andecimus 

(czy nie 1811?). 

BARANOWSKI Ignacy dr. O łączności we 
względzie metody między badaniem klini- 
cznem i przyrodniczem, odczyt na 1. posie- 
dzeniu ogólnem VI zjazdu lekarzy i przy- 
rodników polskich. (Odb. z Dziennika VI zjazdu lekarzy i przyrodników). Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 16. 

— Tytus Chałubiński. (Odb. z Kraju). Pe- 
tersburg, druk. Kraju, 1890, 16, str. 46. 

— Walka z gruźlicą jako zadanie społe- 
czno-narodowe. Druk. Kraju (Trenke i Fus- 
not), 1900, fol. str. 9. 

— Walka z gruźlicą jako zadanie społe- 
czno-narodowe. Odczyt na ogólnem publi- 
cznem posiedzeniu IX zjazdu lekai"zy i przy- 
rodników polskich w Krakowie w lipcu 1900 
roku. Kraków, nakł. Komitetu gospodarcze- 
go IX zjazdu lekarzy i przyrod. polskich, 
MCM, 8, str. 32. 

BARANOWSKI Jan. Dostrzeżenia meteorolo- 
giczne w obserwatoryum astronomicznem 
warszawskiem za r. 1868. B. r. i m. w. str. 
24, ni. z 1 tabl. 

— Tablice do ułożenia kalendarzy. Lublin, 
litogr. W. Czempińskiego, 1879, fol. królew- 
skie, 9 kart. ni., rb. 1-50. 

— Mowa przy zwłokach ś. p. Jana Bara- 
nowskiego w katedrze lubelskiej podczas 
żałobnego nabożeństwa za spokój duszy je- 
go, wypowiedziana dnia 12 listopada 1879 r. 
Kraków, nakł. i druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1880, 8, str. 15. 

— Ob. Wadowski Jan (Mowa 1879). 

BARANOWSKI Jan Józef. Słownik angielsko- 
polski z podaniem dokładnego wymawiania 
wyrazów angielskich za pomocą dźwięków 
polskich. Anglo-Polisch lexicon, Warsaw, 
Lesman & Swiszczowski editors, printed by 
Noskowski, 1883, 16, str. VII, 398 i 2 ni. 
rb. 2, zniż. rb. 1. 

— Rozmowy angielsko-polskie z dodaniem 
tłomaczenia przysłów iów oraz skróceń po 
angielsku często używanych. 16, str. 87, 
kop. 50. 

— Słownik polsko-angielski. Warszawa, 
Lesman i Swiszczowski, druk. Noskowskie- 
go, 1884, 16, str. III, 402 i 1 ni. rb. 2, zniż. 
rb. 1. 

— The student's Anglo-Polish grammar, 
containing a vocabulary of selected words 
and phrases, with carefully-chosen diałogues 
for conyersation or correspondence in the 
Polish language. (Prospectus and size of the 
book). London, Trubner & Co., Paris, E. Le- 
roux, 1880, 16 mała, str. 12 i 1 ni. 

— Vade-mecum de la langue fi'ancaise, 
seconde ódition. Varsovie, Lesman et Swi- 
szczowski editeurs, 1883, 32, str. 223, knp. 
60, opr. kop. 80. 

— Biographie de .... traduite du journal 
polonais illustró Kłosy, no. 793 tome XXXI, 
publi6 k Varsovie en datę du 28 aout 11 
septembre 1880. Varsoyie, S. Lewental, 1881, 
8, str. 8 i portret. 

— Biography of .... translated from the / BARANOWSKI J. - BARANOWSKI M. 71 illustrated polish journal Kłosy nr. 793 vol 
XXXI. I^ndon, Literary association of the 
Friends of Poland. Warsaw, S. Lewental, 
1881 8. str. 8 z wizerunkiem. 

BARANOWSKI Maciej Tuhan. O Mu^liniach 
litewskich, z notat i przekładów litewskiego 
Tatara .... wydanie pośmiertne Antoniego 
Krumana. Warszawa, Gebetłiner i Wolff, 
Wilno, J. Zawadzki, tipogr. J. Zawadzkago, 
1896, 8 mała, str. 72, kop. 30. 

BARANOWSKI Miecz. Dydaktyka do użytku 
seminaryów nauczycie I skicłi i nauczycieli 
szkół ludowycłi, wyd. 3cie, znacznie rozsze- 
rzone i uzupełnione zasadami logiki. Lwów, 
nakł. Gubrvnowicza i Scłimidta, druk. ludo- 
wa, 1895, 8, str. VII i 127, kor. 1 80. 

— Hygiena popularna czyli nauka o wa- 
runkach i pielęgnowaniu zdrowia przystę- 
pnie wyłożona, część I. Tarnów, nakł. autora, 
druk. J. Pisza, 1883, 16, str. 2 ni. i 122, 
kor. 1 20. 

— Zarys hygieny szkolnej, wyd. 2gie. 
przejrzane i znacznie rozszerzone. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1891, 8, str. 
138 i 2 ni., kor. 224. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1886, 16, str. 140, 
kor. 1-40. 

— Instrukcya do nowego Elementarza 
polskiego, zarazem zarys specyalnej meto- 
dyki klasy elementarnej. Lwów, nakł. To- 
warzystwa pedag., druk. I związkowa, 1891, 
8, str. 40, hal. 80. 

— Instrukcye dla nauczycieli i nauczy- 
cielek szkół ludowych. (Odb. ze Szkoły). 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, I związkowa 
druk., 1892 (1893), 8 mała, str. 1 ni., 'l8, 35, 
15, 23, 28, 1 ni. i 50, opr. kor. 3. 

— Specyalna metodyka nauki historyi 
w szkole ludowej. Lwów, nakł. Tow. pedag., 
druk. I związkowa, 1891, 8, str. 16, hal. 32, 
hal. 80. 

— Specyalna metodyka nauki geografii 
i historyi w szkołach ludowych. (Biblioteka 
dla nauczycieli szkół ludowych, tomik XIV). 
Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, 
druk. I związkowa, 1892, 8, str. 82, hal. 80. 

— Specyalna metodyka nauk przyrodni- 
czych w szkole ludowej, obejmująca specy- 
alna metodykę historyi naturalnej i fizyki. 
(Biblioteka dla nauczycieli szkół ludowych, 
tomik XVI). Tamże, 1893, 8, str. 51, hal. 48. 

— O metodzie nauki geografii w szkołach 
ludowych. (Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. 
autora", druk. I związkowa, 1880, 8, str. 35 
i 1 ni. 

— O morzu, oceanologia, urywek z geo- 
grafii fizycznej. (Odb. z Przyrodnika). Tar- 
nów, druk. J. Pisza, 1884, 8 większa, str. 
44, kor. 1-20. — O nauce gospodarstwa domowego w szko- 
łach żeńskich. Lwów, nakł. autora, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. 1 związkowa, 1891, 8 
mała, str. 54, hal. 80. 

— Nauka języka polskiego jako wykłado- 
i wego w szkole ludowej. (Odb. ze Szkoły). 

Lwów, nakł. autora, druk. I związkowa, 

1892, 8, str. 35. 

! — Nauka poylądu, przewodnik motody- 
I czny do Obrazów, wydanych przez Towa- 
I rzystwo pedagog., zeszyt I (Biblioteka dla 
I nauczycieli szkół ludowych, tomik XII). 
Lwów, nakł. Towarz. pedag., druk. I zwią- 
zkowa, 1890, 8, str. VIII i 77, kor. 1-20. 

— Toż, zesz. II. Bibl. dla nauczycieli szkół 
lud. Tamże, 1893, hal. (50. 

— Obrazy, do nauki poglądu, serya I (16 
tablic kolorowanych). Lwów', nakł. Towarz. 
pedag., 1890, folio, kor. 1040. 

— Nauka pohladu, prowidnyk metodycznyj 
do Obraziw, wydanych Towarystwom peda- 
hohicznym, zoszyt 1 czast' 1 i 2. Lwiw, 1891, 
8, str. 77, hal. 80. 

— Nauka t. zw. zręczności, to jest pisa- 
nia, rysunków, śpiewu, gimnastyki i robót 
ręcznych kobiecych w szkole ludowej. (Odb. 
ze Szkoły). Lwów, nakł. autora, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. I związkowa, 1892, 8 
mała, str. 50, hal. 50. 

— Nerwowość a wychowanie. (Odb. ze 
Szkoły). Lwów, druk. I związkowa, 1889, 8, 
str. 20, hal. 50. 

— Pedagogika i dydaktyka, do użytku 
nauczycieli szkół ludowych i seminaryów 
nauczycielskich. Lwów, nakł. Gubr3'nowicza 
i Schmidta, druk. W. L. Anczvca i Sp. 
w Krakowie, 1888, 8, str. XII i^ 190, kor. 
2-80. 

— Toż, wyd. 2gie niezmienione. Tamże, 

1893, 8, str. ■XII i 190. kor. 2*80. 

— Toż, wyd. 3cie, znacznie rozszerzone 
i uzupełnione zarysem psychologii wycho- 
wawczej. Lwów, " nakł. Gubrynowicza ł 
Schmidta, druk. ludowa, 1895, 8, str. 149, 
kor. 2. 

— Toż, wyd. 4te. Tamże, 1896, 8, str. 143, 
kor. 1-60. 

— Pogląd na rozwój szkolnictwa ludo- 
wego w Galicyi od 1772 do 1895 r. Kraków, 
nakł. redakcyi Sprawozdania powszechnej 

j wystawy kraj. we Lwowie , druk. W. L. 
I Anczyca i Sp., 1897, 4, str. 48, z 2 mapami. 

j — Przepisy dla nauczycieli szkół ludo- 
I wych pospolitych i wydziałowych, dotyczące 

I wychowania, nauczania, oraz prowadzenia 
i młodzieży. Lwów, nakł. Towarz. pedagog., 

drak. I związkowa, 1887, 8, str. 25. 

— Przepisy praktyki szkolnej. Lavów, druk. 

I I związkowa, 1890, 8, str. 43. hal. 60. 72 BARANOWSKI - BARAŃSKI. — Przepisy praktyki szkolnej, obejmujące 
przegląd ustaw szkolnych krajowych i pań- 
stwowych , regulamin, plany naukowe dla 
szkól ludowych pospolitych i wydziałowych, 
statut organizacyjny nauki dopełniającej 
i przegląd najważniejszych rozporządzeń 
władz szkolnych, wyd, 2gie znacznie roz- 
szerzone. Lwów, nakł. Gub rynowicza i Schmid- 
ta, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1891, 8, str. 144 i 2 ni., z 3 tabl., kor. 4. 

— Toż, wyd. 3cie znacznie rozszerzone 
i uzupełnione nowymi planami naukowymi 
i rozporządzeniami władz szkolnych. Lwów, 
nakł. Gubrvnowicza i Schmidta, druk. Fil- 
iera i Sp., i894, 8, str. 245 1 III, kor. 4. 

— Toż, wyd. 4te, znacznie rozszerzone 
i uzupełnione nowymi planami naukowymi, 
tudzież najnowszymi ustawami szkolnymi 
krajowymi z r. 1894, 1895 i 1896 i nowym 
Statutem organizacyjnym nauki dopełniają- 
cej z r. 1897. Tamże, 1898, 8, str. XL, 245 
i III, kor. 4. 

— Słońce, wykład popularny. Stanisławów, 
nakł. autora, J. Milikowskl, druk. J. Dan- 
kiewicza, 1881, 8mala, str. 59, 1 ni., 3 ryc. 
i kilka r\'sunków, kor. 1'20. 

— Szkoły średnie szwajcarskie. Lwów, 
1898, 8, str. 38, hal. 60. 

— Najnowsze ustawy szkolne krajowe 
i nowy statut organizacyjny nauki dopeł- 
niającej z r. 1897. Lwów,"^ 1898, hal. 72. 

— Na jakie zgubne wpływ}- narażone jest 
zdrowie młodzieży w szkole i jak szkoła 
stara się wpływy te usunąć i ograniczyć, 
przypomnienie dla nauczycieli, rodziców, 
gmin i wogóle osób lub instytucyj zajmu- 
jących się szkołą. Rzecz odczytana na wal- 
nem zgromadzeniu oddziału Towarzystwa 
pedagogicznego w Tarnowie dnia 17 czerw- 
ca 1883 r. Tarnów, nakł. autora, druk. J. 
Pisza, 1884, 16, str. 43, hal. 40. 

— O wychowaniu dziewcząt, z uwzglę- 
dnieniem obecnych stosunków i potrzeb. 
(Odb. ze Szkoły). Lwów, nakł. Towarzystwa 
pedagog., druk. 1 związkowa, 1889, 8, str. 
40, hal. 60. 

— Popularny wykład o powietrzu. (Odb. 
z Przyrodnika). Tarnów, nakł. autora, Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, druk. J. Pisza, 
1882, (1883), 8 większa, str. 127 i 1 ni., 
kor. 2. 

— Ob. Falkiewicz K. (Przewodnik meto- 
dyczny 1895); Gadowski (1887) i Próchnicki 
Fr. 

BARANOWSKI & FĄFARA. Specyalna meto- 
dyka klasy elementarnej, obejmująca: Spe- 
cyalna metodykę nauki czytania na podsta- 
wie pisania, a zarazem instrukcyą do nowe- 
go elementarza polskiego, metodykę nauki 
pisania, kaligrafii, śpiewu i gimnastyki, uło- 
żoną przez Miecz. Baranowskiego, i Spe- ; cyalną metodykę nauki rachunków w za- 
' kresie od 1 do 20, ułożona przez Jul. Fafare. 
I Tamże, 1892, 8, str. 124, kor. 192. 

BARANOWSKI & OSTASZEWSKI -BARAŃSKI. 

Histor^^a i statystyka szkół ludowych król. 
stół. miasta Lwowa: Historyą szkół ludo- 
wych lwowskich, opracował m! Baranowski. 
Wiadomości statystyczne o szkołach ludowych 
lwowskich opracował dr. Kazimierz Ostaszew- 
ski-Barański, La^ów, nakł. gminy król. stół. 
miasta Lwowa, Jakubowski i Żadurowicz, 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1895, 4, str. 
VIII, 404 i 1 ni., kor. 6. 

BARANOWSKI & SZPILMAN. Hygiena przy 
stępnie wyłożona, wyd. 2gie Hygieny popu- 
larnej Mieczysława Baranowskiego, uzu- 
pełnione i znacznie rozszerzone przez prof. 
dra Józ. Szpilmana. Lwów, staraniem To- 
warz. przyjaciół zdrowia, nakł. P. Starzyka 
(J. Milikowskiego), druk. Ludowa, 1891, 8, 
str. 3 ni. i 320, kor. 3-60. 

BARANOWSKI Stanisław Łodzią. O chowie 
trzodj' chlewnej. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1883, 8 mała, str. 198. 

— Historj-a piechoty polskiej Konst. Gór- 
skiego. (Odb. z Kuryera polsk.). Kraków, 
druk, W. L. Anczyca i Sp., 16, str. 8. 

BARANOWSKI Szczepan z Irzykowa. Ob. Łyso- 
górski Chryz. (Mowa 1801). 

BARANOWSKI Walenty, biskup lub. f 1880. 
Opis sypania Kopca Kościuszki r. 1820 na 
górze Św. Bronisławy. Kraków, nakł. i druk. 
W. L. Anczyca i Sp.", 1880, 8, str. 27. 

— Pogrzeb Tadeusza Kościuszki w gro- 
bach królów w katedrze krakowskiej r. 1818, 
dnia 23 czerwca. Kraków, nakł. i druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1880, 8, str. 22. 

BARANOWSKI Wojciech. Poezye, serya I. 
Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., 
druk. Anczyca i Sp. 1889, 8 mała, str. 120 
i 2 ni., kor. 2. 

Baranowski zamek. Ob. Odrzywolski Sław o- 

mir (1895). 

BARAŃSKA Marcelina. Odwrót kawaleryi, 
krotochwila w 1 akcie. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, di-uk. F. Csernaka, 1894, 16, 
str. 47, kop. 30. 

— Wielki świat małego miasteczka, kom. 
w 3 aktach. Piotrków, nakł. księgarni F. 
Jedrzejewicza , druk. L. Chodźki,' 1880, 8, 
str. 132, kop. 30. 

BARAŃSKI A Z autonomicznych sfer, szki- 
ce z naturj^, część I — II. Husiatyn, nakł. D. 
Apothekera, druk. gr. kat. kapituły w Prze- 
myślu, 1887, 8 mała str. 64, hal. 40. 

BARAŃSKI Anton dr. prof. Anleitung zur 
Vieh-und Fleischbeschau, fiir Stadt- und 
Bezirksarzte, Thierarzte, ŚHnitatsbeamte, so- BARAŃSKI A. - BARAŃSKI P. 78 wie bosonders zum Gebrauche filr Phvsi- 
kats Candidaten. Wioń, Urban & Schwarzen- 
berg, 18^0, S, str. VIII i 168, kor. 3-60. 

— Toż, 2te yerbpsserte Auflagre. Tamże, 
1882, 8, str. VI, 184 z 6 drzeworytami, kor. 
3-60. 

— Toż, 3te panzHch unigearboitote und 
yermehrte Auflage. Tamże. 1887. 8, str. IV 
1 248, z 6 drzeworytami, kor. 4 80. 

— Toż, 4te umg-earbeitete Auflage. Tam- 
ie, 1897, 8, str. IV i 242, kor. 4-80- 

— Chów koni, poprzedzony wykładem 
ogólnych zasad hodowli zwierząt gospodar- 
skich, z 21 rycinami najcelniejszych ras 
koni mianowicie krajowych, przez Jul. Kos- 
saka. Cześć I i II. Lwów, nakl. Gubrynowi- 
cza i S(hmidta. Kraków, druk. W. L. An- 
czvca i Sp., 1883, 8, str. 360, VIII i 1 ni., 
kor 13. 

— Geschichte der Thierzucht und Thłer- 
medicin im Alterthum. Wien, Braumuller, 
1886, 8, str. VIII i 245. 

— Gruda z brahy, podręczniki gospodar- 
skie nr. 1. (Odb. z Rolnika). Lwów, Gubrv- 
nowicz i Schmidt, 1886, 8, str. 23, kop. 20. 

— Handbuch sflmmtlicher Veterinarge- 
setze und Verordnungen, die in Oesterreich- 
Ungam und Bosnien giltig sind. Wien, 
Manz, 1884, 8, str. X i 445, kor. 6, opr. 
kor. 7. 

— Historya bydła krajowego, z. I. Bada- 
nia dotyczące ras i hodowli bydła w ubie- 
głych wiekach. Lwów, Seyfarth i Czajkow- 
ski, 1887, 8, str. 60, kor. 1-20. 

— Konip gospodarskie, ich wychów i utrzy- 
manie (Wydawnictwo Macierzy polskiej, 
książeczka 48). Lwów, nakł. Macierzy, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, *1890, 8 
mała, str. 63 i 1 ni., hal. 20. 

— Toż, wyd. 2gie. Warszawa, nakł. Ko- 
mitetu damskiego przy warsz. To w. opieki 
nad zwierzętami, druk. J, Sikorskiego, 1896, 
16, str. 62 i' 2 ni., kop. 12. 

— Leitfaden der Vetprinar-r'oIizei fur 
Stadt- und B«"zirksarzte, Thicrarztf, Sani- 
tats-Beamte. sowie fiir f'hysikat-»-Candidaten. 
Wien & Leipzig, Urban & Schwarzenberg, 
1881, 8, str. VI i 198, kor. 4 80. 

— Oszustwa w handlu końmi. (Odbitka 
z Opiekuna zwierząt 1883 r.). Warszawa, 
druk. Kowalewskitgo, 1882, 8, str. 16. 

— Mały podręcznik wetcrynaryi , wyd 
2gie, dzieło subwencyonowane przez c k. 
ministeryum rolnictwa i c. k, gal. Towarzy- 
stwo gospodarskie. Lwów, nakł Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. Pillera i Sp., 1«88, 
16, str. 6 ul. i 216, z 26 rycinami, kor. 1-40. 

— Toż. Wyd. 111. Tamżo, 1890, kor. 1-40. 

— Thierproduclioii , I Thcil: Naturge- 
schichte uud Racenlehre der Uausthiere. 

KlUOMalU T. 1^ Wien, M. Perles, 1890. 8, str. 160, z drze- 
worytami, kor. 4. 

— Toż, II Theil: DIe Gesundheitslehre 
der hindwirthschaftlichen Thiere. Tamże, 

1890, H, str. 165, kor. 4. 

— Toż, Theil III: Zflchtungslehre. Tamie, 

1891, 8 większa, str 65, kor. 2. 

— Die Zahmung unsere Hausthiere (Vor- 
trage fflr Thierarzte. VI Scri.', Heft 9 u. 
10). Leipzig, Dege, 1K84, 8, str. 67, mr. 2. 

— Die YorgeschichtIiche !Z«*it im Lichte 
der Hausthiercultur. Wien, M. Perles, 1896, 
8, str. IV i 296, kor. 9. 

— Żywienie bydła. Lwów, nakł. Seyfartha 
i Czajkowskiego, druk. Pillera ł Sp , 1889, 
16, str. 246, kor. 2-60. 

— Ob. Baudouin de. Court. J. (Die Yorge- 
schichtIiche Zeit 1897). 

— Ob Littlch Aleks. (1888). 

BARAŃSKI Franciszek. W dzień Bożego na- 
rodzenia: Kolendy, cz. I słowa, cz. II muzy- 
ka. L^vów, nakł. Księgarni polskiej, druk. 
narodowa w Krakowie, (1898*, 4 podłużna, 
str. 86 i 2 ni. -f 80 i 2 ni., kor. 3, opr. 
kor. 3 60. 

— Toż, cześć II, muzyka. Lwów, ksieg. 
polska, 1900, *8, kor. 160. 

— Jeszcze Polska nie zginęła, pieśni pa- 
tryotyczne i narodowe. Lwów, nakł. Księ- 
garni polskiej, druk. Pillera i Sp., 1893, 8 
podłużna, str. 1 ni.. 128-f-175 i VII, kor. 3-50. 

— Toż, wyd. 2gie pomnożone. Lwów, nakł. 
Księgarni polskiej, druk. K. Prochaski w Cie- 
szynie, (1895). 8 podłużna, str. 150 (litogr. 
nut.) + II, 240 i IV, kor. 3-50. 

— Toż, wyd. 5te pomnożone. Lwów, nakł. 
Księgarni polskiej (Bernarda Polonieckiego, 
druk. Narodowa w Krakowie, 8 podłużna, 
str. 144 litogr. nut i 213 tekstu, kor. 4'50. 

— Kto kocha, ten karci, obrazek drama- 
tyczny, z francuskiego. (Bibliotł'czka tea- 
tralna dla dzieci i młodzieży, nr. 4). Lwów, 
nakł. H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1892, 8 mała. str. 24, hal 30." 

— Monologi dla młodzieży. (Biblioteczka 
dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i n;iuce, 
ksiaż<'czka XXIX), Żloc/ów, nakł. i druk. 
W. Zukerkandla, 1897, 16, str. 49, opr. hal. 40. 

— Wesołe piosenki dla młodzieży do słów 
Ignacego Nowickie;io, na fortepian, zesz. I. 
Lwów, n ikł. J. Meinharta, Poznań, J. Leit- 
geber i Sp , Warszawa, Gebethner i Wolff, 
kor. 1. 

I. Myśliwy; Poczta. 

— Sen o Wiśle, obrazek sceniczny ze 
śpiewkami w jednej odslome. Lwów, nakł. 
ridakcyi Małego 8>uata, Księgarnia polska, 
druk Dziennika polskiego, IWO, 8, str. 31, 
1 ni. i 4 nut muzycznych, hal. 60. 

10 72 BARAŃSKI — BARNABITA. — Śpiewnik sokoli. Kraków i Podg-órze, 
nakł. W. Poturalskiego, druk. A. Koziań- 
skiego, 1896, 8 mała, str. 85, 3 ni. i 96 11- 
togr. z nutiłmi, kor. 1, opr. kor. 1-50. 

— Wesele lalki, komedyjka w 1 akcie. 
(Biblioteczka teatralna dla dzieci i młodzie- 
ży, nr. 6). Lwów, nakł. H. Altenberga, druk. 
W. A. Szyjkowskieg-o, 1899, 8 mała, str. 20, 
hal. 50. 

— Ob. Herrich A. (1900). 

BARAŃSKI Jan. Uwagi nad projektem czte- 
ro-milionowej a względnie trzech -milionowej 
poŻYczki miasta Lwowa. Lwów, nakł. autora, 
druk. Ludowa, 1882, 8, str. 58. 

BARAŃSKI Seweryn. Sicz naddunajska, obraz 
Kozaczyzny. B. w. ra. dr., 1855, 8, str. 4. 

BARAŃSKI Wandalin. Pamiątka z odsłonię- 
cia pomnika Adama Mickiewicza. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. Korneckiego, (1898), 
w 32ce, str. ni. 4 z portretem, hal 40. 

BARAS E. Ob. Kownacki Alb. (1889). 

B4RAT Zofia. Ob. Zaleski (1885). 

BARATYŃSKI Władysław. Pośleduiaja pol- 
skaja smuta 1683/64 Russkaja starina z sierp- 
nia-pażdziernika 1886 r., 8, str. 422—447, 
583—605 i 185— 2U. 

Barbara św. Ob. Pieśń (1858). 

Barbaryzmy językowe. Ob. Bliziński Józef 
(1888). 

BARBEREY. Eger Feliksa. Elżbieta Seton, 
obraz dzielnej niewiasty, skreślony według 
dzieła pani de Barberey, uwieńczonego przez 
Akademią francuską. Warszawa, druk. St. 
Niemiry synów, 1898, 8 mała, str. 336, z por- 
tretem, rb. 1. 

BARBEY d'AUREVILLE J. XX siócle, sórie 
2: Les oeuvres et les hommes. Paris, A. 
Lemerre, impr. Noizette, 1892, 8, str. 375. 

Na str. 273—289: Le roi Stanislas Poniatowski et 
mme Geoffrin. 

BARBIER i CARRE. Faust, opera w 5 akt., 
muzyka K. Gounod, przekład polski pod 
muzykę J. Matuszyńskiego. Lwów, nakł. 
druk. Gazety narodowej, 1872, 16, str. 71. 

— Toż, wyd. 3. Lwów, 1895, hal. 60. 
BARCIKOWSCY. Ob. Zmogas (1900). 

BARCZEWSKI Probus. Projekt urządzenia 

fundacyi śp Kraków, nakł. Akademii 

umiej., druk. Uniw. Jag., 1886, 4, str. ni. 3. 

— Urządzenie fundacyi śp (Odb. z Cza- 
su). Kraków, nakł. Akademii umiej., druk. 
Czasu, 1886, 8 mała, str. 8. 

— Ob. Sprawozdanie Komitetu (1889). 

BARCZEWSKI W. ks. Chleb anielski, książ- 
ka do nabożeństwa dla czcicieli Najśw. sa- 
kramentu ołtarza. Dlilmen, nakł. księgarni 
A. Laumanna, druk. ?, 1894, 16, opr. mr. 
1-50. 

— Nowa regTiła Trzeciego zakonu św. Franciszka. Pelplin, druk. E Michałowskie- 
go, 1885, 16, str. 202. 

— Adoracya 40-godzinna Przenajśw. sa- 
kramentu w kościele św. Stanisława Kostki 
w Chicago 111., druk. Spółki nakład, wyd. 
polskiego, 1892, 16, str. 14. 

BARD E. Chińczycy u siebie, tłom. z fran- 
cus. (Dodatek do Gaz. polskiej nr. 97/98). 
2 tomy. Warszawa, 1900, 8, kop. 50. 

BARDOUN Yojłech. Ob. Bałucki Mich. 1880. 

BAROZKA Natalia. Książę Jerzy, powieść 
historyczna z końca XVl'l w. Warszawa, 
nakł, A. G. Dubowskiego, druk. P. Laskau- 
era i W. Babickiego, 1899, 8 mała, str. 318, 
rb. 1 

— Utopista, powieść współczesna. Warsza- 
wa, nakł. księg. Stanisł. Sadowskiego, druk. 
Gazety rolniczej, 1900, 8 mała, str. 263, 
kop. 90. 

BARDZKI Artur. Czynsze wieczyste w War- 
szawie. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Noskowskiego, 1899/1900, 8, str. 15 1-, rb. 1. 

— Listy zastawne, serye, ich wadliwość, 
zyski giełdy. Warszawa, druk. M. Ziemkie- 
wiczowej, 1891, 8, str. IV i 150, rb. 1. 

— Spółki rolniczo-handlowe. (Odb. uzupeł- 
niona z Gazety rolniczej 1888/89 r.). War- 
szawa, druk. Maryi Ziemkiewicz, 1889, 8, 
str. 121 i 1 ni., rb."^ 1. 

— Środki dochodzenia należności przez 
Towarzystwa kredytowe. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk."^ F. Csernaka, 1895, 8, str. 
402, rb. 2. 

— Towarzystwo kredytowe miasta War- 
szawy. Warszawa, druk. Tow. komand. 1897, 
8 większa, str. 51 i 1 ni., kop. 75. 

— Galicyjskie Towarzj-stwo kredytowe 
ziemskie. (Uzupełniona odb. z Ateneum). 
Warszawa, druk. F. Cserndka, 1894, 8, str. 
V, 90 i 1 ni., kor. 2. 

BARDZKI Bolesław. Rządca ekonomiczny, 
podręcznik i poradnik gospodarczy, oparty 
na Gospodarzu Ig. Łyskowskiego, t. I — III. 
Brodnica, nakł. Fuhricha, 1891, 8, mr. 3. 

BAREWICZ WItołd dr. O powstaniu mowy 
Demostenesa przeciw Midyaszowi i jej nie- 
dostatkach. (Odb. ze Sprawozdania gimn. 
drohobyckiego). Lwów, druk. im. Szewczen- 
ki, 1894, 8, str. 39. 

BARFUSS. W kraju mężnych Boerów. Przy- 
gody młodego Polaka w Transwaalu podług 
powieści Barfussa obrobił dla dorastającej 
młodzieży Topór, Warszawa, nakł. Konstan- 
tego Ti-eptego, druk. St. Niemiry Synów, 
1899, 8, str. 156, 2 tyt. i 4 ryc. kolorowe, 
w kartonie rb. 1-20. 

— Ob. Topor (1899). 

BARNABITA Jan Semena ojciec. Apologia 
Chrystyanizmu i sztuka w powieści Henr. / BARNES - BABTA. 75 Sienkiewicza »Quo vadis«, przetłum. z wło- 
skiego ks. Zygmunt Skarżyński. Warszawa. 
wvd. Kroniki Rodzinnej, Jan Fiszer, 1900, 
8," kop. 40. 

BARNES R. Odczyty o operacyach akusze- 
r^-jinch. Przekład dzieła: Lłvon3 sur ies 
operations obstetricales, przez dra Stiinlsła- 
wa Kondratowicza. Warszawa, druk. Gazetv 
lekarskiej, 1875, 8. str. 394 i VI, z 113 
drzeworytami w tekście. 

BARNI I. i KRZYŻANOWSKI A. Męczennicy 

myśli, opracował K. L. Wjirszawa, nakl. 
Prawdy, druk. K. Kowalewskiego, 1883, 8 
mała, str. 173 i 1 ni., opr. rb. 1. 

BARNUM P. T. Sztuka zdobywania pienię- 
dzy czyli rady i wskazówki dla chcijcycłi 
zrobić majątek, wolny przekład z angiel- 
skiego. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. 
E. Skiwskłego, 1889, 32, str. III, 106 i II, 

kop. 30. .^:-t' 

Barometryczne pomiary. Ob. Wierzbicki D. 

11882). 

BARON Paul. Specialkarte desKreises Bomst. 
Lissa, F. Ebbecke, 1899, fol., 1: 150.000, kar- 
ta kolor., fen. 50. 

— Wandkarte des Kreises Botnst, entwor- 
fen nach den Messtiscłiblattern der konigl. 
preuss. Lande^-Aufnahme. Tamże, 1899, fol., 
1: 45.000, 6 kart kolor., mr. 12. 

— Speziiilkarte der Kreise Bromberg, 
Stadt- und Landkreis, neueste Ausg., rev. 
vom kSiiigl. Katasteramt iu Bromberg Tam- 
że, 1900, fol., 1:150.000, karta kolor. fen. 50. 

— Wandkarte des Kreises Fraustadt, ent- 
worfen nach den Meastischblattern der ko- 
nigl. preuss. LandtfSiiufnahine. Tamże, 1897, 
fol., 1: 35.000, 6 kart kolor., mr. 12. 

— Spezial - Kartę des Kreises Koschmin. 
Tamże, 1899, fol., 1: 125000, karta kolor., 
fen. 50. 

— Spezial-Karte dł'3 Kreises Kosten. Tam- 
że, 1898, fol., 1: 125.001), karta kol. fen. 50 

— Wandkarte des Kreises Kosten. Tamże, 
1898, fol., 1: 40.000, 6 kart kolor., mr. 12. 

— Spezial- Kartę des Kreises Pleschen. 
Tamże, 1898, fol., 1: 100.000. karta kolor, 
fen. 50. 

— Specialkarte des Kreises Rawitsch. 
Tamże, 1898, fol.. 1: 125.000, karta kolor., 
fen. 50. 

— Speci.-dkarte des Kreisea Schrimm. 
Tamże, 1898, fol., 1: 125.000, karta kolor., 
fen. 50. 

— Spezialkarte des Kreises Schmiegel. 
Tamże, 1899, fol., 1: 125.000, karta kolor., 
fen. 50. 

— Wandkarte des Kreises Schmiegel, ent- 
worfeo nach den Messtischblattern der ko- 
nigl. preuss. Landcsaufnabme. Tamże, 1899. 
fol., 1: 35-000, karty 4 kolor., mr. 12. BARRIE J. M. Tajemnicza cyganka. (The 
little iMinister). Powieść w 2 tomach, przekł. 
z angielskiego. (Dod. do Słowa). Warszawa, 
druk. Noskowskiego, 1892, 8, str. 144 I 144. 

BARRILI Antoni Juliusz. Jak sen , powieść 
przełożyła z oryginału włoskiego Emilia K. 
(Biblioteczka życia. — Wybór powieści ob- 
cych, I). VVar8zawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1887, 8 ma^ 
str. 172, kop. 50. 

— Królewna, powieść, przekład z włos. 
Z. Sokołowskiej. (Biesiada liter.). 8, str. 208, 
kop. 35. 

Barrlngton, przez autorkę Molh' Bawn. 
(Dod. do Bluszczu nr. 42). ' Warszawa, M. 
Gliicksberg B. r. i m. dr., (1889), 8, str. 30. 

Barscy konfederaci. Ob. A. Kraushar 1895. 

Barskie starostwo. Ob. Archi w. jugo-zapad- 

noj Rossił (1893); Rolle M. (Z przeszłości 

1896). 

Barskiej konfederacvi order. Ob. Pułaski 
Kazim. (1893). 

BARSOW N. P. K' piatisotlietniju kulikow- 
skoi bitwy (8 sentiabria 1380 goda) Lekcija 
czitann;g*a w piatisetletnioju hodowszczinu 
jeja 8 (20) sentiabria 1880 g. pri otkrytii 
kursą ruskoi istorii w imperatorskom war- 
szawskom Uniwersitieti .... Warszawa, tip. 
K. Kowalewskago, 1880. 8, 1 tyt., str. 24. 

— Szkoły na Wołyni i Podoili w 1862 g. 
Sanktpeterburg, 1863, 8, str. 156. 

— Szkoły w Polszy i Podolii w 1862 g. 
Tamże, 1863, 8, str. 156. 

BARSZCZEWSKI Bazyli. Ul bezdenek ramo- 
wy dla okolic, krótki czas pożytku dla 
pszczół dający. Warezawa, Gebethner i Wolff, 
druk. J. Bergera, 1883,8, str. 84 i II, kop. 75. 

BARSZCZEWSKI Stefan. Cuba Librę! Melo- 
dramat w .''iciu odsłonach, osnuty na tle 
wojny hiszpańsko-amerykańskiej i sokolstwa 
polskiego w Ameryce. Chicago, 1899, b. m. 
dr., 8, str. 83. 

— Pięć odczytów z dziejów Polski dla Po- 
laków w Ameryce. Chicago, druk. Zgody, 
1899, 8, str. 71.' 

Powstanie listopadowe; *2 s'.vcznla 1863 r.; Kon- 
stytnrya Sito maja; Od.tiecz Wiednia: Powitanie Ko- 
ściuszici i l>itwii racławicka. 

BARSZEWSKIi W. N. Kratkaja istorija Ii- 
(owska^o statuta. (Odb. z Uniwieraitetskich 
izwiestij). Kijów, 1882, 8, str. 22. 

BARTA Maryan A. Materyały do ichtyologl- 
cznej fauny Dniestru i jego dorzeczy. (Odb. 
z Kosmosu). Lwów, druk. I związkowa, 1U83, 
8, str. 16. 

— O nawozach. (Biblioteczka popularnych 
wiadomości rolniczych, II). Lwów, nakł. ga- 
lie. Towjirzystwa gospodarskiego, druk. Lu- 

Idowa, 1887,*^ (1888), 16. str. 128 i IX, kor. 
!l-20. te BARTA — BARTONEC. — Ryby żyjące w Serecie i jego dopły- 
wach. Tarnów,* nakł. M. Wszelaczyńskiego, 
druk. J. Styrny, (1881), fol. wielkie, arkusz 
rozłożony. 

— Toż. Lwów, nakł. M. hr. Pinińskiego, 
druk. Ludowa, (1887), arkusz rozłożony. 

— Szczegółowa uprawa roślin gospodar- 
Bkicłi, część 1: Uprawa naszych zbóż. (Bibl. 
popularnych wiadomości rolniczych, III). 
Lwów, nakł. J. L. Pordesa, druk. J. Czaiń- 
skiego w Gródku, 1889, 16, str. 127, 1 ni. 
i VI, kor. 1-60. 

— Toż, część II: Uprawa roślin okopo- 
wych. (Bibl. popularnych wiadomości rolni- 
czych, IV). Lwów, nakł. autora, Gubryno- 
wicz i Sclimidt, druk. J. Uzaińskiego w Gród- 
ku, 1890, 16, str. 76 i 3 ni., kor. 1. 

— Pro uprawu rosłyn hospodarskych, 
czast' I: O uprawi naszych zbiż. (Wvdaw. 
Proświty, 118), 8 mała, str. 40, hal. 20". 

— O własnościach i uprawie roli. (Biblio- 
teczka popularnych wiadomości rolniczych, 
książeczka I). Lwów, nakł. Wydziału krajo- 
wego, Gubrvnowicz i Scłimidt, druk. Ludo 
wa, 1886, 8 'mała, str. 88 i VI, kor. 1. 

BARTEK z Radomyśla (Stan. Otwinowski). Cu- 
da natury, pogadanka naukowa o powietrzu 
i jego oddziaływaniu na organizm ludzki. 
(Bibl. Wieńca i Pszczółki, styczeń 1884). 
Lwów, w3'dawca ks. Stan. Stojałowski, red. 
Al. Vogel, druk. im. Szewczenki, 1884, 16, 
str. 24. 

BARTEL Czesław. Moja nieznajoma, szkic 
z natury, przez autora » Przystanek Ziemia*. 
Kraków, nakł. i druk. W. Korneckiego, 1900, 
8 mała, str. VI, 147 i II, kor. 1-20. 

— Prz}"8tanek »Ziemia«, wrażenia z ta- 
kowego, w dowód czci i miłości braterskiej 
swym drogim kolegom z techniki i Wawelu 
poświęca. Kraków, nakł. i druk. W. Korne- 
ckiego, 189y, 8 większa, str. 365, kor. 3. 

BARTELS Artur. Piosnki i satyry, zeszyt 1. 
Kraków, nakł. K Bartoszewicza, druk. A. 
Koziańskiego, 1888, 8 mała, str. 76, kor. 1. 

— Toż, zesz. II. Tamże, 1890, 8, str. 77— 
140, kor. 1. 

— Tydzień poleski, ustęp z życia myśliw- 
skiego na Litwie. Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego, 1883, 8, str. 69. 

BARTELS Petrus. Johannes a Lasco Elber- 
feld, Verlag von L. Fridrichs, 1860, 8, str. 
IV, 72. 

BARTFELD. Ob. Janota Eugen. (ffistorisch 
1861). 

BARTKIEWICZ Zdzisław ks. T. J, 00. Re- 
demptoryści w Polsce. (Odb z Przeglądu 
powszech.). Kraków, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1888, 8, str. 78. 

— Krótki rys życia śp. ks. Zygmunta Go- 
liana, prałata i proboszcza wielickiego. Kra- ków, nakł. Żupańskiego i Heumanna, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 35, z por- 
tretem, kor. 1. 

— Ob. Golian Zygm. (1888), 1897. 

BARTKOWSKI Klemens dr. Postrzeżenia me- 
dyczne, oparte na dowodach i doświadcze- 
niu. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1887, 
8, st 61, kop. 60. 

BARTKOWSKI Władysław. Beitrage zur 
Enucleation des Bulbus. Inaugural-Disserta- 
tion. Greifswald, 1889, 8, str. 28. 

BARTLITZ Stanisław. tJber den Bruch des 
processus coronoideus uinae. Inaugural-Dis- 
sertation. Greifswald, 1883, 8, str. 34. 

Bartnictwo. Ob. Ciesielski T. dr (1885, 1888); 
Kryński A. (Słownik wyrazów 1885); Mo- 
licki F. (Najnowsze 1895). 

Bartne prawo. Ob. Gawroński Fr. (1895). 

Bartnik. Ob. Grus Roman (Przypomnienie 
1891); Skarytka W. (1897). 

— postępowy, pismo miesięczne poświę- 
cone pszczełnictwu, ogrodnictwu i innym 
drobnym gałęziom gospodarstwa, pod red. 
prof. dra T. Ćiesii-lskiego, rocz. Vii — XIV, 
Lwów i Gródek 1881—1888. 

— Toż, rocznik XV. Lwów i Gródek, 
druk. J. Czaińskiego, 1589, 8, str. 238. 

— Toż, rocz. XVI, 1890, str. 266, kor. 4. 

— Toż, rocz. XVII, 1891, str. 282, kor. 4. 

— Toż, rocz. XVIII, 1892, str. 286, kor. 4. 

— Toż, rocz. XIX, 1893, str. 274, kor. 4. 

— Toż, rocz. XX, 1894, str. 266, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXI, 1895, str. 280, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXII, 1896, str. 282, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXIII, 1897, str. 258, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXIV, 1898, str. 284, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXV. Tamże, 1899, kor. 4. 

— Toż, rocz. XXVI. Tamże, 1900, kor. 4. 
BARTOLI Daniel. Kurze Lebensgeschichte 

des heiligen Stanislaus Kostka aus der Ge- 
sellschaft Jesu, aus dem italienischen. Pa- 
deborn, 1859, 8, k. 2, str. 59. 

BARTOLINi Agostino. La lettera del Sommo 
Pontefice Leone XłII airarciyescovo diVien- 
na e la vittoria di Sobieski. Discorso detto 
nella chiesa del Santissimo nome di Maria 
da Monsignor .... ił giorno 16 settembre, 1883, 
Roma, 1883, 8, str. 14. 

BARTOLINI Dominik. Pamiątki historyczne, 
krytyczne, archeologiczne św. Cyryla i Me- 
todego, oraz apostolstwa ich śród narodów 
słowiańskich, wiernie z języka włoskiego na 
polski przełożone i znacznymi dodatkami 
pomnożone. Poznań, druk. Kuryera poznań- 
skiego, 1885, 4, str. 16 ni., XVII, 155 i 
XLVII, mr. 550. 

Ttómaczyl i wydat ks. M. Chwaliszewski. 

BARTONEC Franciszek. O odbudowie grub- BARTONEU - BARTOSZEWICZ. 77 szych pokładów węgla ł o powstawaniu 
przytem znpadlin na powierzchni i zwalisk 
w kopalni, odczyt .... wygłoszony w dniu 11 
marca 1899 r. na zebraniu Towarz. górni- 
czego w Krakowie. Kraków, nakł. Towarz., 
Spółka wydawn , druk. W L. Anczyca i Sp , 
1899, 8, str. 15, z tablicami litogr., kor. IbO. 

— Geognostische Uebersichtskarte des 
mahrisch - schlesich - polnischen Kohlenre 
yłers. Wien, Manz, 1894, fol. wielkie chro- 
molitogr., 1: 225 000, kor. 8. 

— Ułożenie galmanu na drugorzednem 
łożysku. (Odb. z t. XXIII Sprawozdań Ko- 
miayi fizyogr. Akademii umiej.). Kraków, 
druk. Unlw. Jag., 1889, 8, str. 3. 

— Ułożenie pokładów węglowych w Ga- 
licyi zachodniej. Kraków, Spółka Vyd. pols., 
4, str 7 z mapą, kor. 1. 

BARTOSINSKI Antoni. Satze aus den Rechts 
u. Staatswissenschafton, welche nach abge- 
legten strengen Priifungen zur Erlangung 
der juridischen Doctorswurde an der k. k. 
Jagellonischen Uniyersitet zu Krakau .... 
offentlich zu yerteidigen bereit ist. Krakau, 
Universitat8-Buchdruckerei, 1859, 8, str. 7. 

BARTOSZ Frantisek prof. Dialektologie mo- 
rawska, dii I : NAfeći 8loven8k6, dolskć, va- 
laSske, a laSske. Brno, Matice morawska, 
1886, 8, str. IV i 375. 

BARTOSZ z Wissemburga. Ob. Breiter Ern. 

(1889). 

BARTOSZEWICZ A. 0. Pan Gubrynowicz. 
obrońca własności literackiej, i proces o Śpie- 
wnik poldki, broszura polemiczna. Lwów, 
nakł. autora, druk. I związkowa, 1880, 16, 
str. 47. 

BARTOSZEWICZ J. Kniaź Kurbskij na Wo- 
łvni. Istoriczeskij wiestnik. Petersburg, 1881, 
8, t. VI, str. 65-86. 

BARTOSZEWICZ Joachim dr. v. Die Erbschafts- 
steuer im iiiternationalen Rechte. Lemberg, 
Seyfarth & Czajkowski, Druck yon Piller 
und Comp.. 1899, 8, str. 73, kor. 1-20. 

BARTOSZEWICZ Julian. Dzieła t. I-XI. Kra- 
ków, nakł K. Bartoszewicza, Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. A. Koziańskiego, 
1877-1882, 8, zawiera: 

— Tom I i II Historya literatury polskiej, 
str. 400 i 376, kor. 6. 

— T. Ul -VI. Historya pierwotna Polski, 
str. 500, 552, 450 i 336, kor. 8. 

— T. VII. Szkice z czasów Saskich, str. 
395, kor. 2. 

— T. VIII. Studya historyczne iliterackie, 
t. 1—3, str. 404-J-399+400, po kor. 7. 

— T. XI. Anna Jagiellonka, str. 496, kor. 7. 

— Szkic dziejów kościoła ruskiego w Pol- 
sce. Wyd. Isze. Kraków, nakł. J. Zenowl- cza, druk. F. K. Pobudkiewicza (A. Koziań- 
skiegoX 1880, 8, str. 493 i 2 ni., kor. 8. 

— Zamek bialski. Odb. z Przewód nauk. 
i liter. Lwów, nakł. M. Orgelbranda w War- 
szawie, druk. Wł. Łozińskiego, 1881, 8, str. 
218, rb. 1 50. 

— Ob. Jakubowski Woje. (Listv 1882; 
Nowele 1884); Zaleski St. (Słowo 1881). 

BARTOSZEWICZ Kazimierz. Album portre- 
tów, rycin i widoków, odnoszących się do 
konstytucyi 3go maja. Kraków, nakł. auto- 
ra, druk. Czasu, 1892, 8, str. 2 ni. 33 rycin, 
i 2 faksyro, kor. 1. 

— Ananas, kalendarz humorystyczny ilu- 
strowany, męski, damski, cywilny i wojsko- 
wy na rok chudopacholski 1885, wydany 
przez c. k. dyrekcyą humoru w Krakowie, 
ze współudziałem kronikarza Przeglądu arty- 
stycznego i literackiego oraz redakcył Pe- 
reł humoru polskiego, zawi<'ra oprócz części 
kalendarzowej i literackiej kronikę wypad- 
ków r. 1884, przepowiednie na r. 1885 i naj- 
nowszy sennik egipski. Kraków, nakł. K. 
Bartoszewicza, druk. W. Korneckiego, 1885, 
4, str. 70 i 2 ni., z rycinami, kor. 1 20. 

— Toż. Wvd 2gie. Tamże, 1885, 4, str. 
64 i 12 ni., z ryc, kor. 120. 

— Toż, rocz. II, na rok 1886. Kraków, 
nakł. wydawcy, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1886, 4,*^str. 72, 23 i 13 ni., z rycinami, kor. 
1-20. 

— Toż na rok choleryczno-bułgarski 1887, 
rocz. III. Tamże, 1887, 4, str. 72 i kilka 
arkuszy ogłoszeń, z ilustracyami, kor. 1*20. 

— Toż, na rok jubileuszowy biedy gali- 
cyjskiej 1888, rocz. IV. Kraków, nakł. wy- 
dawcy, druk. A. Koziańskiego, 4, str. 68 
i kilka arkuszy ogłoszeń, z rycin., kor. 1*20. 

— Toż, na rok propinacyjny 1889, rocz. 
V. Tamże, 1889, 4, str. 68, "^z rycin, i ogło- 
szeniami, kor. 1*20. 

— Toż, na rok liberalno-konserwatywny 
1890, rocz. VI. Tamże, 8, str. 68, z rycinami 
i ogłoszeniami, kor. 120. 

— Toż, na r. 1891, rocz. VII. Tamże, 4, 
str. 54, z ilustr. i ogłoszeniami, hal. 90. 

— Toż, r. 1892, rocz. VIII. Kraków, nakl. 
wydawcy, druk. Związkowa, 8, str. 80, z ry- 
cinami, hal. 80. 

— Toż, rocz. IX— XI, na r. 1893—1895, 
ob. Ananas. 

— Toż, rocz. XII— XIII na r. 1896, ł 1897. 
ob. Rychter. 

— Fejletoniki, serya I. Odb. z Kuryera 
polsk. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 16, 
str. VIII i 185, kor. 1. 

— 20 kronik Przeglądu literacko artysty- 
cznego. Odb. z Przeglądu liter. -artyst. Kra- 78 BARTOSZEWICZ - BARTOSZEWSKI. ków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 
1883, 1«, 8tr. 129, kor. 160. 

— Drugie 20 kronik Przeglądu literacko- 
artvstycznego. Tamże, 1884, 16, str. 131— 
283, kor. 1-60. 

— 40 kronik. Odb. z Przeglądu literacko- 
artystycznego. Tamże, 1884, 'l6, str. 283, 
kor. 3". 

— Księga pamiątkowa setnej rocznicy 
ustanowienia konstytucyi 3go maja, t. I i II. 
Kraków, nakł. autora, di'uk. A. Koziańskie- 
go, 1891, 8, str. 308, i 295, kor. 3. 

— Księgi humoru polskiego, t. I— IV. Pe- 
tersburg, nakł. K. Grendyszyńskiego, druk. 
W. L. Anczyca 1 Sp. w Krakowie, 1897, 8, 
str. 339, 336, 332 i 335, z portretami i auto- 
grafami humorystów i satyryków polskich, 
za 4 tomy rb. 6. 

— Lenartowicziana, I i II. Kraków, nakł. 
K. Bartoszewicza, druk. A. Koziańskiego, 
1893, 8, str. 16 i 17—30, po hal. 30. 

I. Testament literacki i polityczny L.; Dwa mo- 
numenta, wiersz, z autografu L.; List Konstancyi 
Raczyńskiej do L.; Nieznane utwory L.; II. VVsp'^m- 
nienle z pobytu L! w Krakowie: Utwory Wl. Bełzy, 
M. Gawaiewicza i t. d. ua cześć Li.; L. a młodzież 
akademicka. 

— Lemnicki Feliks. Lukrecyon, fejleton 
odznaczony drugą nagrodą na konkursie 
Słowa polskiego. Kraków, nakł. i druk. A. 
Koziańskiego, 1898, 8, str. 11, hal. 30. 

— Mickiewicz na Wawelu, album pamiąt- 
kowe złożenia zwłok wieszcza w krypcie 
katedralnej. Kraków, nakł. autora, druk. 
Związkowa, 1890, fol. królewskie, str. 12, 
z ilustracyami, kor. 1*20. 

— Toż, Tamże. Wyd. 2gie, fol. król , str. 
19, z dodaniem opisu pogrzebu, kor. 1*60. 

— Małpa-człowiek, nieznana satyra z XVIII 
w. Nadb. z Ateneum. Warszawa, 1882, 8 
większa, od str. 397—433. 

— Niemcy czy Moskale ? Kraków, nakł. 
i druk. W. Korneckiego, 1881, 8 mała, str. 
15, hal. 50. 

— Ogniem i mieczem, powieść z ostatnich 
dni czerwca, przez K. B , c. k. uprzywile- 
jowaneg'o kronikarza g'łówn. m. Krakowa. 
Odb. z Przeglądu literacko-artystystycznego. 
Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańskie- 
go, 1884, 16, str. 15, hal. 30. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1884, 8, str. 
12, hal. 30. 

— Perły humoru polskiego, tom. I— II (ze- 
szytów 12). Kraków, nakł. autora, druk. W. 
Korneckiego, 1884/85, 8, str. 304. Zeszyt po 
hal. 60 = fen. 60 = kop. 25. 

— Toż, t. III. Tamże, 1892, 8, str. 262, 
kor. 3. 

— Pieśni polskie. W\'d. 4te powiększone. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1892, 32, str. 224, kor. 1*20. — Polityka galicyjska, I. O Próbach roz- 
stroju prof. St. Tarnowskiego. Odb. z Ku- 
ryera krakowskiego. Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego, 1888, (1889), 16, str. 
51, hal. 40. 

— Przewodnik adresowy galicyjski, z u- 
względnieniem Szląska i Bukowiny, zesz. 1. 
Kraków, nakł. autora, druk. Związkowa, 
1890, 8, str. 64, kor. 1-20. 

— Przewodnik po Krakowie, z dodaniem 
opisu okolic, licznych informacyj i 600 adre- 
sów instytucyj i osób zajmujących wybitniej- 
sze stanowiska. Kraków, nakł. autora, druk. 
Związkowa, 1890, 16, str. 100 i k. 10, z ry- 
cinami i ogłoszeniami, kor. 120. 

— Ilustrowany przewodnik po Pradze. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. 1891, 16, str. 56, z rycinami w tekście, 
kor. 1. 

— Rok 1863, historya na usługach ludzi 
i stronnictw: O książce i z powodu książki 
St. Kożmiana O r! 1863. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Kor- 
neckiego, 1895, 16, str. 191, kor. 2. 

— Toż, t. II. Tamże, 1896, 16, str. 303, 
kor. 3. 

— Ks. Paweł Rzewuski, biskup-nominat 
praseński, sufragan warszawski. Odb. z Ku- 
ryera polskiego. Kraków, nakł. autora, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1893, 16, str. 69, hal. 50. 

— Trzeci maja, przemówienie .... na uro- 
czystym obchodzie rocznicy konstytucyi 
w sali Sokoła krak. w dniu 3 maja 1900, 
8, str. 16, hal. 30. 

— Trzy dni w Zakopanem, z notat eme- 
ryta. Kraków, nakł. autora, Gebethner i Sp., 
druk. W. Korneckiego, 1899, 8 mała, str. 43, 
hal. 80. 

— Uwagi nad protokołem obrad sądu 
konkursowego nad modelami do pomnika 
Adama Mickiewicza Odb. z Reformy. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. Związkowa, 1885, 
16, str. 25, hal. 40. 

— Życie Jana Kochanowskiego treściwie 
zebrane. Kraków, nakł. autora, druk, A. 
Koziańskiego, 1883, 16, str. 36, hal. 40. 

— Jubileusz Kazimierza Bartoszewicza 6 
lutego 1893 r. Odb. z Kury era polsk. Kra- 
ków, nakł. Komitetu jubll , druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1893, 16, str. 37. 

— Ob. Bornstein J. (1892); Kochanowski J. 
(Dzieła 1883); Lipiński Tymot. (Zapiski 1883). 

BARTOSZEWICZ Stan. pseud. Staś Beksa. 

— Ob. Ribot (Dziedziczno-psychologiczna 
1885). 

BARTOSZEWSKI Witołd dr. O budowlach ko- 
ścielnych wedle austryackiego prawa ko- 
ścielnego i prawa kanonicznego. Lwów, nakł. 
H. Altenberga, druk. Polska, 1893, 8 wię- 
ksza, str. 35, kor. 2. ^ BARTOSZEWSKI — BARTYNOWSKI. 79 — Dziesięciny kościoła polskiegro od naj- 
dawniejszych aż po najnowsze czasy, praca 
uwieńczona nagrodą konkursowa, ark. 1. 
Kraków, nakl. autora, druk. Związkowa, 
1887, 8, str. 16. Całość miała kosztować kor. 
6, ale wyszedł tylko pierwszy zeszyt. 

— Ks. Jana Fiaika Średniowieczne usta- 
wodawstwo synodalne biskupów polskicłi. 
Odb. z Prawnika. Lwów, nakl. autora, druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1894, 8 mała, str. 7. 

— O metry kacłi kościelny cli wedle austr. 
prawa kościelneiro i prawa kanonicznejro. 
Lwów, Seyfarth i Czajkowski, druk. polska, 
1894, 8 większa, str. 90, kor. 2. 

— Toż. Wyd. tyt. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga, druk. polska, 189C, 8 większa, str. 90, 
kor. 2. 

— Odpowiedź moim krytykom: L ks. 
Fiałkowi. Lwów, druk. polska, (1894), 8, 
str. 8. 

— Pojedynek, jego reguły i przykłady 
Kraków, nakł. i druk. J. Fiscłiera, G. Ge- 
bethner i Sp., 1885, 8 mała, str. VIII i 148, 
kor. 2. 

— Toż. Lwów, nakl. H. Altenberga, druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1899, 16, str. 4 ni. 
i 186, kor. 2. 

— Prawo kościelne katolickie, cześć I. 

Lwów, 1894, 8 wiekszći, str. 35, 90 i* 119, 

kor. 6. 

o budowlach kościelnych; O metrykach; O za- 
konach. 

— Rocznik Koła literacko artystycznego 
we Lwowie, wydany pod redakcyą .... Lwów, 
nakł. Koła literacko-artystycznego, Gubry- 
nowicz i Schmidt, druk. polska, 1897, 8, str. 
384 i 3 ni , kor. 360. 

— O zakonach wedle austryackiego pra- 
wa kościelnego i prawa kanonicznego. Lwów, 
nakł. H. Altenberga, druk. polska, 1893, 8 
większa, str. 119, kor. 4. 

BARTSCH Christian. Dainu Balsai, Melodien 
litauischer Yolkslieder gesammelt und mit 
Textubersetzung, Anmerkungen und Ein- 
leitung im Auftrage der Litauischen Iłtte- 
rarischen Gesellschaft herausgegebe.n, Theil 
1 u. 2. Heid.'lberg, C. Wint<'r, 1886, 8, str. 
XXXI 248, XV 304 i 2 tabl., mr. 5 i 6. 

BARTSCH Henryk ks. Mowy przygodne 
i trzy kazania. Warszawa, E. "Wende i Sp., 
druk. A. Ginsa, 1885, 8 mała, str. 226 i 2 
ni., rb. 1. 

— Mowy przv czynnościach relig{jn3'ch. 
Warszawa, E. Wende, druk. warszawska. 
1894, 16, str. 106 i 1 ni., kop. 50. 

— Robert Schumann, podług 2go nłem. 
wy. Warszawa, E Wende, 1894, 8, str. 109, 
kop. 45. 

— Z teki podróżnika, szkice dawne i no- 
we, oryginalne i tłómaczone. Warszawa, E. Wende i Sp , druk. A. Ginsa, 1888, 16, str. 
299 i 1 ni , kop. 80. 

BARTSCH Henryk i SCHOENAICH Aleks. Kon- 
fesya augsburska czyli wyznanie wiary, 
przedstawione cesarzowi Karolowi V na sej- 
mie w Augsburgu r. 1530, z tekstu łaciń- 
skiego przetlótnaczona. Warszawa, E. Wen- 
de i Sp., druk. A. Ginsa, 1888, 16, str. 71, 
kop. 25. 

— Ob. Wasilewski J. W. (R. Schumann 
1894). 

BARTUNEK Johannes. I>e adiectivoram et 
participiorum apud Lucretium, Catullum, 
Vergilium, Horatiuin, Ovidium usu promis- 
cuo. Odb ze Sprawozdania gimn. Rzeszo- 
wiae, sumpt, auctoris, typ. J. A. Pelari, 1898, 
8 większa, str. 44. 

— Wskazówki do szczęśliwego życia we- 
dług starożytnych pisarzów greckich i rzym- 
skich. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Peiara 
(H. Czerny), 1900, 8, str. 1 ni. I 337, kor. 
240. 

BARTUŚ E. Pole dyamentowe , opowieść 
dla młodzieży, podług oryginału niemieckie- 
go napisał Wł. Umiński. Warszawa, nakł. 
M. Arcta, druk. P. Laskauera i W. Babi- 
ckiego, 1897, 8 mała, str. 139 i 1 ul., z 4 
rycinami kolor., opr. rb. 1-20. 

BARTUŚ Marya. Duch ruin. Lwów, nakł. 
K. Łukaszewicza, druk. J. Czaińskiego 
w Gródku, 1885, 16, str. 96, hal. 80. 

— Czarodziejska fujarka, poemat. Czer- 
niowce, wvdawn ctwo Gazety polskiej, druk. 
R. Eckhardta, 1884, 8 mała,' str. 78, kor. 2. 

-- Poezye. Wydanie 2. Lwów, nakł. Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. Dziennika 
polskiego, 1880, 8 mała, str. VI, 1 ni. I 150, 
kor. 2-80. 

— Ob. Lenartowicz T. (1888); Stefan (Kil- 
ka uwag 1885). 

BARTYNOWSKI Franciszek (pseud. Fertig). 
Pamiątka zwiedzenia biblioteki Jagielloń- 
skiej w Krakowie. Kraków, nakl. autora, 
druk. Al. Słomskiego, (1890), 8, k. ni. 8. 

— Spis alfabetyczny przedmiotów zamie- 
szczonych w dziesięciu rocznikach Dzien- 
nika rozporządzeń dla stoi. król. miasta 
Krakowa, t. j. od r. 1880 do r. 1889 włącznie. 
Kraków, nakł. gminy miasta, druk. A. Ko- 
ziańskiego, 1890, 4, str. 36 i II. 

BARTYNOWSKI Maryan. Obchód świąt Bo- 
żego narodzenia w Polsce, kilka szczegółów 
z dziedziny prawa kanonicznego i archeo- 
logii. Kraków, nakł. dra Wl. Miłkowskiego, 
1887, 8 mała, str. 38, hal. 50. 

— Referat o mllosienlziu katollckiem, wy- 
głoszony na II wiecu katolickim we Lwo- 
wie. Żółkiew, druk. 00. Bazylianów, 1896, 8. 

— Zarys działalności Towarz. św. Win- 
centego k Paulo poza Europą w r. 1897, 80 BARTYNOWSKI — BARWINSKI. rzecz czytana na oprólnem zebraniu Tow. ńw. 
WincentPg'o k Paulo w Krakowie dnia Sg-o 
grudnia 1898. Lwów, nakł. Ruchu katolic, 
1899, 8 mała, str. 18. 

— Ob. Brewiarzyk Sgo Zakonu 1886 (1887). 
BARTYNOWSKI Stanisław. Ob Gide Kar. 

(Zasady ekonomii społecznej 1893). 

BARTYNOWSKI Wacław. Trojaki nieznane, 
znajdiijące się w muzeum peazteńskiem. Odb. 
z Zapisków numizmatycznych. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1885, 4, str. 4. 

BARTYNOWSKI Władysław. Aleksander Or- 
łowski w gTonie przyjaciół warszawskich. 
Odb. z nru 3 (Zbioru og^ólneg^o nr. 13) cza- 
sopisma: Wiadomości numizmatyczno arche- 
ologiczne. Kraków, nakł. Towarz. numizma- 
tycz., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1891, 4, 
1 karta druku i 1 rysunek. 

— Katalog monet i medali polskich, tu- 
dzież dzieł do numizmatyki polskiej odno- 
szących się, wydany staraniem dra Euge- 
niusza Merzbachera z Monachium. Kraków, 
druk. W. Anczyca i Sp., 1885, 8 mała, str. 
IV i 22. 

Po polsku i niemiecku. 

— Toż, nr. ir. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1887, 8 mała, str, 22. 

— Toż, nr. TIT. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1888, 8 mała, str. 2 ni. i 24. 

— Katalog tytułów i kart z dzieł dawnych 
polskich, oryginalnych i facsy miłowany eh, 
które w celu kompletowania książek rzad- 
kich a uszkodzonych nabywać można. Do- 
datek do nru 24/25 Wiadomości numizm.- 
archeol. Kraków, nakł. autora, 1895, 4, str. 28. 

— Materyały historyczne, rysow^ane i zbie- 
rane w kraju i zagranicą, wydawane spo- 
sobem autograficznym, zesz. I — VI. Kra- 
ków, staraniem i nakł. autora, 1887, fol., po 
12 tabl. autogr. w każdym zeszycie. Zeszyt 
po kor. 6 i kor. 7 z kartonem. 

— Przedruki autograficzne i litograficzne. 
Kraków, nakł. autora, 1892, 8 większa, str 
ni. 2. 

— Trojaki Stefana Batorego z lat 1579 
i 1580. B. m. i r. dr. (Kraków). Bez osób. 
tyt., 8, 1 k. druk. i tabl. 4. 

— Krótkie wspomnienie o życiu i pra- 
cach artystycznych Jana Lewickiego. Do- 
datek do Pamiętników Paska, ilustrowanych 
przez J. Lewickiego. Poznań, J. K. Żupań- 
ski 1881, 8, str. 20, fen. 25. 

— Ob. Wiadomości numizm.-archeol. (1889). 
BARUSIEWICZ Joannes. Theses ex uniyersa 

Theologia quasin...universitateVindobonensi 
pro suprema ss. Theologiae laurea conse- 
ąuenda defendet. Viennae, 1824, 8, str. 11. 
Barwa. Ob. Beck A. 

BARWICKI Mieczysław. Bajki. Petersburg, 
1893, 8 str. 36, kop. 15. — Kawałki (poezye). Berlin, nakł, autora, 
druk. Gazety polskiej, A. Cvbul8ki w Po- 
znaniu, 1894^^ 8, str. 34, fen 50. 

Barwiki. Ob. Wachholz Leon (O dyffuzyi 
1893). 

Barwikowica. Ob. Noiszewski K. (1887). 

BARWINEK Bartłomiej Zarrs projektu uwła- 
szczenia mieszkańców miejskich. Lwów, K. 
Łukaszewicz, druk. Dziennika polskiego, 
1880, 8, str. 42 i 1 ni. kor. 1. 

BARWIŃSKIJ Ołexander. Stawropyhijske bra- 
ctwo uspeńskie u Lwowi, jeho zasnowanie, 
dijalniśt' i znaczenie cerkowno-narodne. 
Lwiw, kosztom tow. Proświta, druk. im. 
Szewczenka, 1886, 16, str. 77 i 7 ni. hal. 32. 

— Ruś pid panowaniem Łytwy i Polszczi 
aż do społuczenio tych derżaw pid wołodi- 
niem Jagajłoniw, piśla ruskich i czużych ^ 
istorykiw. (Istoria Rusy, czaśt' III). Lwiw, 
kosztom i zachodom Tow. Proświta, druk. 
Tow. im. Szewczenka, 1880, 16, str. 87, 
hal. 36. 

— Istorija Rusi. Czast IV (Ruś pid pano- 
waniem Jagajlowoho rodu aż do podhoto- 
włenija Lublinskoj unii). Posła ruskich i czu- 
żych istoryków. Lwiw, kosztom i zachodom 
towarystwa Proświta, 1882, 8, str. 88, i 2 ni. 

— Ilustrowana istoria Rusy wid najdaw- 
nijszych czasiw, piśla ruskych i czużych 
istorykiw. (Proświta, nr. 125). Lwiw, 1890, 
8 mała, str. 281 i 5 ni., z 2 kartkami i 41 
ilustr. w tekście, kor. 1, opr. kor. 1-44. 

— Letopis suspólnoj roboty i siły Rusynów 
awstryjskich. Lwiw, kosztom i zachodom 
Towarystwa Proświta, druk. Tow. imeni 
Szewczenka, 1885, 8, str. 46. 

— Wyimky z narodnoi literatury ukra- ^ 
ińsko-ruskoi XIX w., dla wyższych klas se- 
rednrch szkił, czast' II, wvd. 2he. Lwów, 
1893," 8, str. XLII i 379, kor. 3. 

BARWINSKI Alfr. Obrazki i opowiadania 
obozowe. Chicago, 1880. 

— (Nadbużanin). Józef Koniuszewski, wspo- 
mnienie z czasów prześladowania Unitów na 
Podlasiu. Chicago, Dyniewicz, 1879, cnt. 25. 

BARWINSKI Bernh. Quaestiones ad Dracon- 
tium et Orestis tragoediara pertinentes, 
ąuaestio I: De genere dicendi, dissertatio 
inauguralis. Goettingen , Vanderhoeck & 
Ruprecht, 1887, 8, str. 109, mr. 2. 

BARWINSKI Eug dr. Heller czy Pawlikow- 
ski, głos w sprawie oddania nowego teatru 
lwowskiego. Lwów, nakł. autora, druk. W. 
A. Szyjkowskiego, 1900, 8 mała, str. 26. 

— Karta z dziejów sejmowania w^ Polsce, 
szkic historyczny. Odb. z I Rocznika Koła ^ 
artyst.-liter. Ave Lwowie. Lwów, J?ikubowski 

i Zadurowicz, druk. polska, 1897, 8, str. 11, 
hal. 60. BARWINSKI — BASIŃSKI. 81 — Przyczynky do istoryi znosin cisara 
Rudolfa II i papy Klimentyja VIII z Kozii- 
kamy w r. 1593 i 1594. Lwiw, nakł. nauko- 
wohoTow. im. Szewczenka, 1896, 8, Btr. 34. 

— Przymierze polskoaustryackie z roku 
1()13. Przyczynek do historyi stosunków 
austro-polskich za Zygmunta III. Lwów, 
nakł. autora, druk. Wł. Łozińskiego, 1896, 
8, 8tr. 2-2. 

BARWINSKYJ Wołodymyr. W stolitni roko- 
wvnv wstuplenia na aw8trvj8kvj prestol 
ciBai-ja Josyfa II (1780-1880), widczyt .... 
Avvholo8zenyj na weczeri dnia 17/29 lystopa- 
da 1880. Lwiw, nakł, niskołio Komitetu dla 
Josyfyńskoho obcłiodu, druk. Tow. im. Sze- 
wczenka, 1880, 8 mała, str. 50. 

— Ob. Franko Iw. (1883); Maślak W. J. 
(1884); Taniaczkłewicz D. (1883). 

Barwniki. Ob. Kostanecki S. (1889). 

BARYCZKA Stefan. B<>n-Amine, powieść 
spółczesna z życia warszawskiego. Warsza- 
wa, Gebethner i Wolff, druk. A. Ginsa, 1897, 
8, str. 130, rb. 1. 

— Powieści i nowele, t. I. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, Żytomierz, J. Zawadzki, 
Kijów, Idzikowski i Korevwo, druk. A. Gin- 
sa, 1894, 8, str. 164, rb. 1. 

KitndybiaiikH, powieść iikraiiiska; Rudin, nowela. 

— Ob. Kryłow Jan (Bajki 1884). 
BARYKOW A. Słowianskij miessianizm-To- 

wianizm Mickiewicza i Słowackogo. Peters- 
łmrski Siewiernyj wiestnik z czerwca r. 1886. 
BARZYCKI Józ. dr. O pielęgnowaniu zdro- 
wia, dla użytku ludu wiejskiego. Kraków, 
nakł. Towarzystwa opieki zdrowia, druk. 
Czasu, 1892, 8 mała, str. 143, hal. 50. 

— Pouczenie o postępowaniu podczas pa- 
nującej cholery. Kraków, nakł. c. k. staro- 
stw/j, druk. Uniw. Jag., 20 lipca 1894, 8, 
str. 11. 

— Toż. Wadowice, nakł. c. k. lekatza po- 
wiatowego, druk. Fr. Foltvna, 20 lipca 1894, 
8, str. 11. 

— Statystyka wodowstrętu w państwie 
austryackiem, ze szczegółowem uwzględnie- 
niem Galicyi. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
('zasu, 1886, 8, str. 5. 

— Szkice statystyczne o śmiertelności 
w Austryi z lat ośmiu, 1875/82, ze szczegó- 
łowem uwzględnieniem Galicyi i W. ks. 
krakowskiego. Rzeszów, nakł. autora, druk. 
E. F. Arvaya, 1886, 8, str. 65, z XIII tabl. 

— Woda studzienna w miastach i mia- 
8t«'czkach powiatu rzeszowskiego. Rzeszów, 
nakł. autora, druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 
1888, 8 mała, str. 31. 

— Jak dbaty o zdorowlie, dla użytku se- 
lan i małomiszczan. Przeł. z języka polsk. 
O. Dakura. (Proświta, nr. 155 i 156). Lwiw, 
1893, 16, str. 89, III i 4 ni., hal. 50. illllOeMM T. I. — Zdrowie nasze. Wyd. 2gie dła szerszej 
publiczności przerobione i uzupełnione. Wy- 
dawnictwo Biedy naszej, II. Kraków, nakł, 
i druk. W. Korneckiego, S. A. Krzyżanow- 
ski, 1887. 8, str. 16. 

BARZYCKI J. dr., LACHOWICZ Zdzisł., KRU- 
SZYŃSKI Leon. Zbiór ustaw i rozporządzeń 
saniUrnych ze szczególnem uwzględnieniem 
Galic3"i i W. Księstwa krakowskiego. Lwów, 
nakł. własnym, druk. Pillera i Sp., 1899, 8, 
t. I-II, str. VII 624 -ł VI 929,+VI 609. 

BARZYKOWSKI Kajet. Ob. Gumowski Jan 

(1831). 

BARZYKOWSKI P. P. Ob. Popiel P. 188.^ 

BARZYKOWSKI Stan. Historya powstania 
listopadowego. T. I— V. Poznań, nakł. J. K. 
Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. 
W. Łebiński), 1883 i 1884, 8, str. LXXIX 
i 492+ 421+ 435 -f 446 -1-448, mr. 25. 

BARZYŃSKI Jan z Tomaszowa w Lubel- 
skiem. Redaktor Pielgrzyma, Polskiej gaze- 
ty katolickiej (do r. 1880). Chicago. 

— Elementfirz pierwszy. Kurs przygoto- 
wawczy do nauki czytania i pisania po 
polsku! Wvd. 1. Chicago, druk. Wł. Dynie- 
wicza, 1878, 8, str. 32. 

— Elementarz drugi, nauka czytania po 
polsku. Wyd. 1. Tamże. 1878, 8, str. 96. 

BARZYŃSKI Winc. ks. Ob. Liga polska w St. 
Zjedn. P. A. (1894). 

BASCHKOPF J. dr. O przypadkach cholery 
azyatyckiej, stwierdzonych w armii austry- 
acko-węgierskiej w r. 1893. Odb. z Przegl. 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 8, 
str. 6. 

— O trądzie w Bośni i Hercegowinie. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1898, 8, str. 13. 

BASEDOW I. B. Ob. Zych Franc. (1890). 

Basedowa choroba. Ob. Filipowicz Kaz. 
(1870); Korczyński Lud. dr. (1894); Rosen- 
blat (Drżenie* 1892). 

BASELER Frieden. Ob. Zeissbcrg H. dr. 

von (1890). 

BASETTI Jul. Bosko czarnoksiężnik czyli 
zbiór najzabawniejszych sztuk czarodziej- 
skich. Wyd. najnowsze. Rzeszów, nakł. 
i druk. J. A. Pelara, 1883, KJ, str. 102 i 1 
ni., hal. 48. 

— Toż. Wyd. 2gic. Tamże, 1897, 16, str. 
100, hal. 48. ' 

Basilianerorden. Ob. Iwanowicz 1. (Uber die 
historische Hedeutung des B. O. 1885). 

BASILII S. Ordo. Ob. Gratiae perpetuac 

(1800). 

BASIŃSKI Tomasz ks. Dzieje cudownego 
obrazu N. Maryi P. i kościoła w Tursku, 

11 82 BASN — BATOWSKI. z dodatkiem modlitw i pieśni. Gniezno, 
nakł. autora, druk. J. B. Langiego, 1882, 8, 
str. 2 ni. i 71. 

Baśń o karzełkach i o pięknym lutniście. 
B. m. r. (1888), 4, k. 8, ryc.'6. 

Baśnie. Ob. Andersen H. (1900); Bratek; 
Cercha S. (Ludu 1896); G. M. (1893); Goło- 
wicz J. (1899); Grimm bracia (1898); Komar- 
nicka M. (1900); Or. Ot. (Polskie 1900); Przy- 
borowski Walery (1882); Rybowski Mikołaj 
(Ludu 1891). 

BASSINI. Ob. Podgórski Czesław (O leczeniu 
przepuklin 1890). 

BASTARD L. Nógociations de Fabbś de Po- 
lig-nac en Pologne concemant Tćlóction du 
Prince de Conti comme roi de Pologne 
(1696—1697). Auxerre, 1864, 8, str. VI, 264, 
k. 1. 

Nie było w handlu. 

Baszka kronika. Ob. Małecki Ant. (1894). 

BASZTOWYJI. Ukrainstwona literaturnych 

pozwacłi z moskowszczynoju. Lwiw, druk. 

tow. imeni Szewczenka, 1891, 16, str. 214, 

kor. 1. 

Obrona Historyi literatury ks. Ogonowskiego 
przeciw Pj-pinowi. 

BATAILLE ks. Przewodnik do pierwszej 
komunii Św., z 6tego wyd. spolszczył i po- 
mnożył ks. Mikołaj Gorzelański, dla chłop- 
ców. Wyd. 3cie. Warszawa, druk. Fr. Czer- 
wińskiego, 1884, 16, str. 424, kop. 40. 

— Toż, dla panien. Wyd. 3cie. Tamże, 
1884, 16, str. 418, kop. 40." 

Batakami Pomiędzy.... ludożercami Sumatry. 
Podług opowiadania oficera holenderskiego, 
Bibl. ludowa, nr. 212. Cieszyn, nakł. Edw. 
Feitzingera, b. r. (1890), 8, str. 55. 

Batignolska szkoła. Ob. Chropieński M. 
(W ważnej sprawie 1898); Jein Z. (1899). 

BATIUSZKOW P. N. Biełorusia i Litwa, 
istoriczeskija sud'by siewierozapadnago kra- 
ją, s wysoczajszago soizwolenija izdano pri 
ministierstwie wnutriennich dieł, s 1 chro- 
molitografijej, 99 grawiurami i 1 kartoj. Pe- 
tersburg, 1890, 8 większa, str. XXIV, 376 
i 183, rb. 2-50. 

— Pamiatniki russkoj stariny w zapad- 
nych gubiernijach, izdawajemyje s Wyso- 
czajszago soizwolenija, wypusk VII: Chołm- 
skaja Ruś, lublinskaja i siedleckaja guber- 
nije warszawskago genierał-gTibernatorstwa. 
Petersburg, 1885, 8, str. XI i 432, rb. 15. 

— Chołmskaja Ruś, istoriczeskija sud'by 
russkago Zabużija, s Wysoczajszago soizwo- 
lenija izdano pri ministerstwie wnutriennich 
dieł. Petersburg, 1887, 8, str. 216 i 61, z 2 
chromolitogr., 45 rycin, i mapą. 

Na podstawie Batiuszkowa »Pami(itDik(5w« ułożyli 
prof. Małyszewflkij i N. J. Pietrow. — Wołyń, istoriczeskija 8ud'by jugo-za- 
padnago krają, s wysoczajszago soizwolenija 
izdano .... Petersburg, 1888, 8, str. XV, 288, 
127 i 1 ni., rb. 130. 

BATKO J. dr. Zakażenie całej rodziny prze- 
wlekłą nosacizną. Odb. z Przeglądu lekar., 
1898, nr. 44. Kraków, druk. Uńiw. Jag., 
1898, 8, str. 10. 

— O zwalczaniu gruźlicy, wedle referatu 
J. RudoYskiego, weterynarza kraj. w Ber- 
nie morawskim. Odb. z Tygodnika roln. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str 12. 

BATORY Andrzej. Ob. Hipler Fr. dr. (1894). 

BATORY Stefan król. Uniwersał dan w War- 
szawie 5 lipca 1576. Lwów, druk. I związ- 
kowa, (1882), 4, półarkusz rozłożony. 

Uniwersał przeciw obwinianiu Żydów o kupczenie 
przenajsw. Sakramentem i o rzekome używanie przez 
nich krwi chrześciańskiej w celach rytualnych, 
przedrukowany z krakowskiej »Reformy«. 

— Dniewniki wtorogo pochoda Stiefana 
Batorija na Rossiju 1580 g. (Jana Zborow- 
skago i Luki Działyńskago), pieriewod s pol- 
skago O. R. Milewskago. Moskwa, 1897, 8, 
str. 68. 

— Ob. Berłoch (z) Iwan (Pered trysta ro- 
kamy 1887); Bolte J. (Gdańsk 1888); C(zer- 
mak?) W(iktor) (1887); Górski Kar. (Wojna 
1892); Josika M. (1900); Kraushar Al. (Edykt 
1894); Lipnicki S. B. (Zum 300-jahrigen Jahr- 
hund. 1886); Mileski O. (Dnewuik 1882); 
Pierling (Batory et Posseyino 1887); Pio- 
trowski Jan (Dziennik wyprawy 1894); Pol- 
kowski Ig. (Sprawy wojenne (1887); Szade- 
cky Lajos (1887); Torek A. (1884); Wa- 
gner Laj. (1886); Wasilewski W. (1889); 
Zakrzewski Winc. (1887); Załeski Stan. (Ro- 
cznica (1886). 

Batorego bursa. Ob. Rzepiński Stan. (1893). 

BATHORI Zsigmondue. Ob. Szadeczky L. 

(1883). 

Bathory Gruppe. Ob. Łoziński Wł. (1898). 

Batowice. Ob. Ossowski Gotfryd (Zabytki 
przedhistoryczne 1890). 

BATOWSKI St. Album do powieści Henr. 
Sienkiewicza Krzyżacy. Kraków, nakł. wy- 
dawn. Kraj w obrazach, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., (1900), folio poprzecz., 12 tablic, 
brosz. kor. 5, na kartonie w teczce ozdób., 
kor. 8. 

BATOWSKI- JANKOWSKI -STACHIEWICZ. Al- 
bum Henr. Sienkiewicza: Potop, rysunku 
.... Warszawa, nakł. wydaAvnictwa Kraj w o- 
brazach, M. Arct, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1899, 8 podłużna, 16 rycin, 
kor. 2-40. 

BATOWSKJ St., KOSSAK Jul. i TETMAYER 
Wł. Album Henryka Sienkiewicza: Pan Wo- 
łodyjowski. Nakł. wydaw. Kraj w obrazach, 
skł. gł. w księg. Gebethnera i Wolffa w W^ar- 
szawie, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 
19(X), 8 podłużna, 14 rycin, opr. rb. 150. BAU — BAUDOUJN. Bau- und Kunstdenkmiiier, Die ....der Kroise 
Carthaus, Bcnnd und Neustadt (DIe Bau- 
und Kunstdenkmaler der Provinz Westprous- 
sen, I). Danzig, Th. Bertling, 1884, 4, str. 3 
ni. i 73, z 58 rycinami w tekście i 9 tłibl. 
fotodruk., mr. 6. 

— des Landkreises Danzig, herausgejfe- 
geben im Auftrag des westprfussischen Pro- 
vinzial-liandta};('8, Heft II: Der Landkreis 
Danzi-. Tamie, 1885, 4, Btr. 3 ni. i 75—149. 
z 76 ryciu, w teks., 8 dodatkami artystycz. 
i mapą, mr. 6. 

— Toż, Heft III: Der Kreis Pr. Stargard. 
Tamże, 1886, 4, str. 151—256, z 18 drzewo- 
rytami w teks. i dodat. artyst., mr. 6. 

— Toż, Heft 4. Tamże, 1887, 4, str. VII 
i 257—457, z 97 drzeworytami, 5 dodatkami 
i mapą, mr. 6. 

Die Kreise Marlenwender, Schwetz, Konitz, Schło- 
cbau, Tuchel, Fiatów- uud Deutsch-Kroue. 

— Toż, Heft 5. Tamże, 1887, 4, str. VII 
1 94, z 80 drzeworytami w tekście i 11 do- 
datkami artystycz., mr. 6. 

Der Krei» Ku Im n Band. 

— Toż. Heft VI. Tamże, 1889, 4, str. 95, 
201 i ryc. 70, mr. 6. 

Der Krelń Thorn. 

~ Toż, Heft VII. Tamże, 1889, 4, str. 
VIII ł 203—316, z 120 rycinami i 23 dodat., 
mr. 6. 

Der Kreis Thorn n Bd 

— Toż, Heft IX. Tamże, 1894, 4, str. VII 
i 133 (463—593), z 96 rycinami w tekście 
i 9 dodat., mr. 6. 

Der Kreis Graiidenz. 

— Toż, Heft X. Tamże, 1895, 4. str. VII. 
VIII, X, 116 i 4 ni., z kartą, 15 dodatkami 
i 61 rycin, w tekście, mr. 6. 

Der Krei." I.(łt)aii. 

BAUCH Gustaw. Beitrage zur Litteraturge- 
schiehte des schlesischen Humanismus. I. 
Sonder-Abdruck aus der Zeitschrift des Ve- 
reins fiir Gescłiichte und AItherthum Schle- 
siens, Bd. XXVI, 1892. Breslau, Josef Max 
und (Jo, 1892, 8, str. 213—248. 

— Kudolphus Agricola Junior, ein Bei- 
trag zur Geschichte des Humanismus im 
deutsch-polnisch-ungarischen Osten (Evan- 
gelische hohere Biirgerschule, II. Wissen- 
schaftliche Abhandlung zum Jahresbericht 
Ostem 1892). Breslau, Druck von Grass, 
Batli & Comp., 8, str. 38. 

— Liiurentius Corvinus, der Breslauer 
Stadtschreiber und Humanist, sein Lebiui 
und seine Schriften. Aus Zeitschrift des 
Verełns ftir Geschichte und Alterthum Schle- 
siens, Band XVII. Breslau, 1883, 8, str. 230 
—302. 

BAUOELAIRE Karol. Kwiaty grzechu, z ży- 
ciorysem autora, przełożyli z francuskiego 
Adam M-ski i A. Lange. Warszawa, nakł. H. Cohna, druk. St. Naimskiego i Sp., 1894, 
16, str. 111 i III, z portretem autora, kop. 50. 

BAUOOUIN de Courtenay J. SuII' apparte- 
nenza linj;uistica ed etnograf ica deglł Sla- 
vi del Friuli. Conferenza tenuta in Civi- 
dale del Friuli nell' ultima adunanza del 
Congresso storico internazionale a illustra- 
zione dei tempi, delia vita «' delie opera di 
Paolo Diacono 5 settembre 1899. (Jividale, 
tipografia Giovanni Fulvio, 1900, 8, str. 13. 

— Bibliografia o narieczyi wenecijanskich 
Sloyienciew, soczynienije A. Klodicza. Odtiel- 
nij ottisk iz Filologiczeskich zapisok. Sankt- 
peterburg, 1878, 8, str. 14. 

— II cathechismo Resiano (»Ta dUtryna 
kriStjanska*). Estr. dal Imo voI. dei Materla- 
lien zur stidslayischen Dialektologie und 
Ethnographie. Pietroburgo, 1891, 8, str. 28. 

— II catechismo Resiano eon una prefa- 
zione del dott. Giuseppe Loschi professore 
nel r. istituto forestale di VaIIombro8a. Udi- 
ne, 1894, 8, str. 113, lir. 150. 

— Einiges iiber Palatalisierung (Palatali- 
sation) und Entpalatalisierung (Dispalatali- 
sation). Nadb. z Indogermanische Forschuu- 
gen. Strassburg, 8, str. IV 45—57. 

— Folklore polonais, Folklore de la vallśe 
de Rćsia. Nadb. z Kpu::Taoia, V. Paris, H. 
Welter óditeur, 1898, 1898, 16, str. 215— 
274, fr. 6. 

— Franciszek Bolemir Kwiet. (FrantlSek 
Kv6t). Zvlastni otisk z ćeskeho Athenaeum. 
V Hustopeći, 1864, 8, str. 5. 

— Głos członka Akademii J. Baudouina 
de C!ourtenay w sprawie słownictwa chemii. 
Kraków, nakł. Akad. umiej., druk. Uniw. Ja- 
gieł., 1900, 8, str. 27. 

— Iz istorii polskaho jazyka. Objaśnienia 
k* razsużdeniju W. W. Makuszewa p. z. 
Sliedy russkaho wlianija na driewne , pols- 
kuju pismiennost, napieczatannomu w rus- 
skom powriemiennikie Slawianskij sbornik, 
t. 3, napisał Ad. Ant. Kryński. \Vxu-szawa, 
1879, 8, str. 54, Moskwa, 1880, str. 1<>. 

— Jan Januszkiewicz, badacz litewski. 
Odb. z Kraju. Petersburg, 1886, 8 mała. 

— Kaszubskij >jazyk<, kaszubskij >na- 
rodc i kaszubskij »wopros«. Statia I. Peters- 
burg, 1897, 8, p. 96. 

— O pewnym stałym kierunku zmian ję- 
zykowych w związku z antropologią, odczyt 
wygłoszony na walnem posiedzeniu krakow- 
skiego oddziału Towarzystwa im. Kopernika 
dnia 26 stycznia 1899. Nadb. z Kosmosu. 
Lwów, druk. I związkowa, 1899, 8, str. 155 
-173, hal. 40. 

— Jedna z kwestyj spornych pisowni pol- 
skiej. Warszawa, nakł. autora , druk. R. 
Skiwskiego, 1890, 8, str. 13, kop. 15. 

— Toż. Warszawa, E. Wende, 1891, 8, str. 
48, kop. 40. 84 BAUDOUIN. — Iz lekcij po łatinskoj foniotikie. Odb. 
z Zapisok filoło^-. Woroneż, tip. W. J. Isa- 
jewa, Warszawa, K Wendc; ł Komp., 1893, 
8, str. 463 i XXXVIII. 

— Materialen zur sudslayischcn Dialekto- 
logie und Ethnographie, I. Resianische Teks- 
to, gesainmelt in den JJ. 1872, 1873 und 
1877, geordnet und iibersetzt von .... nebst 
Beilagen von Schoultz-Adajewski. Peters- 
burg, napieczatano po rasporiażeniju impier. 
Akadiemii nauk, 1895, 8, str. XLVII i 708, 
rb. 6. 

— Dwie melodye tej samej pieśni litew- 
skiej. Odb. ze Zbioru wiadomości do antro- 
pologii kraj., XIV 3. Kraków, druk. Uniw., 
Jag., 1890, 8, str. 8. 

— Cienzurnyja miełoczy: I Kniaź Bis- 
mark i gonienije Slawian. Kraków, izdanije 
awtora, Gebethner i Ko., druk. Anczyca 
i Sp., 1898, 8 mała, str. 56, kor. 1. 

— Myśli nieoportunistyczne. Kraków, Ge- 
bethner i Sp., druk. Uniw. Jag.. 1898, 8, str. 
35 i 1 ni., hal. 48. 

— Jeden z objawów moralności oportunl- 
styczno-prawomyślnej. Kraków, nakł. autora, 
Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 

1898, 8 mała, str. 32, hal. 40. 

— Odczytanie i objaśnienie zagadkowego 
napisu na krzyżu, otrzymanym z Prus za- 
chodnich przez członka Akademii, ks. Pa- 
wlickiego. Odb. ze Sprawozdań z czynności 
i posiedzeń Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1897, 8, str. 8. 

— L'original polonais de la Idbre, ócrite 
le 24 avril 1604 au papę Clement VIII par 
Dmitri dit le Faux, au point de vue de la 
langue. Nadb. z Bulletin de TAcademie des 
Sciences. Cracovie, impr. de l'Univ. Jag., 

1899, 8, str. 108—115. 

t 

— Otrywki iz lekcij po fonetykie i mor- 
fologii russkago jazyka, czitannych w 1880 
—81 akad. godu w imperator. Kazanskom 
Uniwersitetje. Wypusk I. Otdielnyj ottisk 
iz Fiłołogiczeskich zapisok. Woroneż, 1882, 
8, 1 tyt., str. 88, VI. 

— Z patologii i embryologii języka. Odb. 
z t. I Prac filologicznych. Warszawa, druk. 
br. Jeżyńskich (J. Ungra), 1885, 8, str. 72 
i 1 ni., kop. 45. 

— Pieśni białorusko-polskie z powiatu so- 
kolskiego gtibernii grodzieńskiej. Odb. ze 
Zbioru wiadomości do antropologii kraj., 
XVI 2. Kraków, nakł. Akademii umiej., 
Spółka wvdawn., druk. Uniw. Jag., 1892, 8, 
str. 20. 

Ob. Ćerny Ad. Dodatek do pieśni bialor. 

— Z powodu jubileuszu profesora Duchiń- 
skiego. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, 
str. 39, hal 60. 

— Próba teoryi alternacyj fonetycznych, 
część I ogólna. Odb. z XX t. Rozpraw Wy- działu filolog. Akademii umiej. Kraków. 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894, 8 
większa, str. 146, kor. 260. 

— Podrobnaja programma lekcij .... w 1877 
—1878 uczebnom godu. Kazań kniżnij ma- 
gazin A. A. Dubrowina, Warszawa, E. Wen- 
de i Sp., 1881, 8, str. 320 XVIV. 

— Swojoobraznaja ekspierimientalnaja ra- 
bota po antropofonike. Odb. z Izwiestij otdie- 
lenija russkago jazyka i słowiesnosti impie- 
ratorskoj Akadiemii nauk. Petersburg, 1898, 
8, str. 5. 

— Das Slavische in den Werken von Bar- 
tholomaeo Georgeniz. Aus dera Archiv. fiir 
Slavische Philologie Bd. XI. B. m. dr. (1887), 
8, str. 343-354. 

— O Sławianach w Italii. Moskiewska 
Russkaja myśl t. VI z r. 1893, 8, str. 24—46. 

— Nieskolko słów o srawnitielnoj gram- 
matikie indo-jewropiejskich jazykow. St. Pie- 
terburg, 1882, 8, str. 53 i 2 ni. 

— Neskolko^ słów o kulturje perwoby- 
tnych i drewn/ch Słowan. Warszawa, 1880. 

— Sprawozdanie z części I pracy p. t. 
Próba teoryi alternacyi fonetycznych. Odb. 
ze Sprawozdań Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1893, str. 14. 

— Strona językowa oryginału polskiego 
listu Dymitra Samozwańca do papieża Kle- 
mensa VIII z dnia 24 kwietnia 1604. Odb. 
z XXIX t. Rozpraw Wydziału filolog. Aka- 
demii umiej. Kraków, Spółka wyd., druk. 
Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 31, hal. 50. 

— Ubersicht der slavi8chen Sprachen- 
welt im Zusammenhange mit den andern 
arioeuropaischen, indogermanischen, Spra- 
chen. Antrittsvorlesung gehalten an der 
Universitat Dorpat am 6/18 September 1883. 
Leipzig, T. O. Weigel, 1884, 8, str. 21 i 1 
ni., fen. 60. 

— Vermenschlichung der Sprache, Aula- 
Vortrag. (Sammlung gemeinverstandlicher 
wiss. Vortrage, Heft 173). Hamburg, Ver- 
lagsanstalt und Druckerei, 1893, 8, str. 27, 
fen. 60. 

— Versuch einer Theoi-ie phonetischer 
Alternationen, ein Capitel aus der Psycho- 
phonetik. Sti-assburg, K. J. Triibner, Kra- 
kau, Universitats-Buchdruckerel, 1895, 8, str. 
V i 124. 

— Dwa woprosa iz uczenija o smiagcze- 
nii iii palatałyzacii w słowiańskich jazyknch. 
Odb. z Acta et comm. imp. Universitatis 
Jurieviensis, olim Dorpatensis. Juriew- (Dor- 
pat), 1893, 8, str. 30. 

— Dle vorgeschichtłiche Zeit im Lichte 
der Hausthiercultur, von Prof. Dr A. Ba- 
rański. Wien, Verlag von Carl Fromme, 
1897, 8, str. 13. BAUDOUIN - BAWCIE. 85 BAUDOUIN de Courtenay J., BRUCKNER A., 
KALINA A., KARŁOWICZ J., KRYŃSKI A. A. 
Sprawa przyjęcia jednolitej pisowni propo- 
nowanej przez Akademio Uraiejetn. w Kra- 
kowie. Wvd. 3cie. Kraków, druk. W. L. An- 
czyea i Sp., 1896, 8, str. 40. 

— Ob. Dal WL; Hesden (1876); Juszkie- 
wicz A. (1900); Loschi G. (1894); Ołtuszew- 
ski Wł. (1893). 

BAUDOUIN Janina de Courtenay. Spadkobier- 
ca Tarnog-rodu, powieść współczesna. War- 
szawa, nakl. redakcyi Tygodnika mód i po- 
wieści, druk. E. Skiwskiego, 1895, 8 mała, 
str. 312, kop. 50. 

Na tvtiile mylnie autorkę nazwauu: >Boudouiii<. 

U// 

BAUDOUIN de Courtenay Romuald, Korespon- 
dencya poufna exaij'enta dyplomatycznego 
z dama dwoni i wyjątki z jej dziennika od 
r. 1813—1819. Odb. ż Przeglądu powszech. 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1885 
(1886), 8, str. 32, kop. 30. 

— Nowe materyały do dziejów Kościusz- 
ki, archiwum ks. Woroncowa. Odb. z Prze- 
glądu polskiego. Kraków, druk. Czasu, 1889, 
8, str. 28, hal. 60. 

— Sylwetki polityczne: ks. St. Stojałow- 
ski, Ig. Daszyński, Jak. Bojko, Jan Stapiń- 
ski. Kar. Lewakowski. Kraków, nakł. autor- 
ki, Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1897, 8, str. 32, z 5 portretami, hal.' 40. 

BAUDRAND ks. Dusza na Kalwaryi w roz- 
ważaniu bolesnej męki Jezusa Chrystusa 
pod krzyżem, znajdująca pociechę w utra- 
pieniach swoich , przekład z francuskiego. 
Wyd. nowe, poprawione przez Br. P., część 
I i II. Warszawa, druk. St. Niemiery, 1889 
—1890, 16, str. 223 i 244, kop. 60. 

BAUER G. dr. Astma, jej powstawanie, istota 
i leczenie, przekład z niemieckiego. (Lecze- 
.nie domowe, XXXI). Warszawa, nakł. M. 
Orgelbranda, druk. S. Orgelbranda svnów, 
1895, 8 mała, str. 56, kop. 60. 

Bauern. Ob. Guradze I. (In Posen); Kra- 
siński A. (Geschichtl. Darstellung 1898); Ro- 
stworowski A. J. (In Polen 1897); Rozwa- 
dowski J. (1900); Zakrzewski S. v. (Ober 
1894). 

BAUKNECHT Józef. Kilka słów o indywi- 
dualnych arkuszach gruntowych i o rekla- 
macyach przeciw pomiarowi i zaszacowaniu 
gruntów w sprawie regulacyi podatku grun- 
towego. Wyd. 2gie. Lwów,' druk. Ch. Roha- 
tyna, 1881, 8, str. 50. 

BAUM Józef. Ob. Pelczar J. (Mowa 1883). 

BAUMANN Aleksander. Podręcznik ustaw 
hipotecznych o księgach gruntowych, kole- 
jowych i naftowych, wraz z ustawami z te- 
miż w związku Wdącemi, rozporządzeniami, 
okólnikami, objaśnieniami, katechizmem do egzaminu i wzorami, t. I. Kołomya, nakł. 
autora, druk. J. Bruka i Sp., 1892, 8, str. 
412. 

BAUMBACH R , SCHEFFL W. i WOLLF J. 

Gaudeamus! Pieśni wędrownego grajka, 
przełożyli: Czesław Jankowski, Julian Łę- 
towski, Wład. Nawrocki, Andrzej Niemojew- 
dki i Włodz. Zagórski. Warszawa, Ceiitner- 
szwer, druk. A. Michalskiego, 1899, 16, str. 
107, kop. 50. 

— Ob. Jankowski Cz. (Sylwetki 1891). 

BAUNARD mgr. Generał Sonis, życiorys spi- 
sany na i>odstawie pozostałych papierów 
i korespondencyj, przedruk (?) z lOgo franc. 
wydania. Kraków, nakł. S. A. Krzyżanow- 
skiego, druk. Czasu. 1895, 8, str. 3 "ni., 372 
i 1 ni., z portretem generała, kor. 2*40. 

BAUR S. Verschwórung gegen d. KSnig 
Stanislaus v. Polen i. J. 1771. (Wycinek 
z większ. dzieła). Ulm, 1816, fen. 80." 

BAUROWICZ Aleksander dr. O etyologii 
przewlekłego nieżytu zanikowego* nosa. 
Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1895, 8, 'str. 21. 

— Pierwotna grażlica błonv śluzowej nosa. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1895, 8, str. 13. 

— O ośrodkach i nerwach krtaniowych 
ze względu na fonacyą, wykład habilita- 
cyjny 22* maja 1896. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1896, 8. str. 13. 

— O tak zwanym polipie krwawiącym 
przegrody nosowej. Odb. z Przeglądu lek. 
Tamże, 1^97, 8, str. 15. 

— Przyczynek do badania bak tery ologi- 
cznego chorobowej wydzieliny górn^^ch dróg 
oddechowych. Odb. z Przeglądu leki Tamże, 
1894, 8, str. 6. 

— Rzadki przypadek złamania chrząstki 
obrączkowej. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 
1896, 8, str. 15. 

— W sprawie etyologii t. zw. Chorditis 
Yocalis inferior hypertrophica. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1897, 8, str. 24. 

— Sprawozdanie z oddziału dla chorób 
krtiini prof. Pieniążka w szpitalu krajowym 
Św. Łazarza w Krakowie za czas od otwar- 
cia oddziału, t. j. od 7 czerwcił do końca 
1894 r. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 189.5, 
8, str i;J. 

— Toż, za r. 1895. Odb. z Przeglądu hk. 
Tamże, 1896, 8, str. 21. 

— Toż, za rok 1897. Odb. z Przeglątlu 
lek. Tamże, 1898, 8, str. 28. 

— O twardzieli, scleroma. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1896, 8 większa, str. .'.1. 

Bawcie się. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. S. Sikorskiego, 1897, 16, str. 2 ni. 
i 88, z rycinami w tekście, kop. 15. 86 BAWEŁNA — BEAULIEU. Bawełna. Ob. Bein Cz.; Kosiakiewicz W. 

(1895). 

Bawmy sie wesoło! Książeczka obrazkowa. 
Warszawa, M. Aret, 1890, 4, z 8 obrazkami 
kolorowanemi i wierszykami, kop. 30. 

— Toż samo, na tekturce jako parawauik, 
kop. 80. 

Bawmy się. Warszawa, nakł. M. Arcta, 
(1898), 8 podłużna, kart. ni. 12, kop. 15. 

BAWOROWSKI W. Ob. Hui^o W. (1889); Kę- 
trzyński W. (1892 i. 

BAXTER Ryszard. Księga o wiecznem od- 
pocznieniu zbawionych, według angielskiego 
oryginału opracował ks. dr. teol. Jan Pin- 
dór , pastor w Cieszynie. Cieszyn , nakł. 
ewang. Towarzystwa oświaty ludowej, druk. 
Kutzera i Sp., 1893, 8, str. 1 'ni. i 192, kor. 2. 

BAYARD. Nic bez przyczyny, komedj-a w 1 
akcie ze śpiewkami, tłómaczona z francus. 
Naród sobie, wydawnictwo teatralne. Po- 
znań, nakł. A. Cybulskiego, druk. Dzienni- 
ka pozn., 1897, 16, str. 50 i 12, mr. 1, opr. 
mr. 1*25. 

BAYARD i CORNU. Partja, Ob. Błbl. mil. 
sceny. 

BAYERLE ks. Obrazki świąteczne Kościoła 
rzymsko-katolickiego. I. Dzieło naszego od- 
kupienia, przedstawione w urocz3'stościach 
roku kościelnego. II. Żywoty kilku wj-da- 
tniejszych Świętych. III. Życiorysy niektó- 
rych znakomitych dostojników kościelnych. 
Tłomaczone z niemieckiego. Wyd. 2gie, 
z licznemi ilustracyami. Kolonia nad Re- 
nem, opr. mr. 650. 

BAYGER Jan Aleksander. Powiat trembowel- 
ski, szkic geograficzno-liistoryczny i etno- 
graficzny. Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. Słowa polskiego, 1899, 8, 
str. VIII i 319, z rysunkami, tablicami i 1 
mapą, kor. 5*60. 

BAYKOWSKI Karol. Z nad grobu: I. Spo- 
wiedź, ir. Wyjątki z listów. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. Korneckiego, 1891, 8 mała, 
str. 132, kor. 120. 

BAYREUTH. Ob. Skarżyński Konst. (1892). 

Bazar, książeczka dla dzieci, z kolorowy- 
mi obrazkami i nieznanymi dotąd wierszy- 
kami. Poznań, nakł. A. Cybulskiego, 1899, 
24, str. 8, z 34 obrazkami, fen. 10. 

— rzemieślniczy. Ob. Co się dzieje (1889). 
BAZINE Renę, Bazin Reneusz. Odtrącony, 

powieść, przekład z francuskiego. Dodatek 
do Bluszczu. Warszawa, dioik. Ś. Orgelbran- 
da synów, 1890, 8, str. 208. 

— U sióstr miłosierdzia. Nowela. Dodatek 
do Kurvera codziennego. Wai-szawa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1891, 8, str. 46. 

— Z Pruskiego Zaboru (Rodzina Oberle). 
Przetłomaczył K. M. Odb. z Czasu. Kraków, 
Spółka wyd.' pols., 8, str. 232, kor. 3*50. Bazylejski. Ob. Herzl 1. (Zjazdy 1900); Kal- 
lenbach J. (Uniwers. 1888); Grosse L. (Sobór). 

Bazylianie. Ob. Giżycki J. M. (1899); Histo- 
rya (1883);. Jackowski Henr. (1884); Woły- 
niak (Na Żmudzi 1891); Zaleski Stan. {Re- 
forma 1883). 

Bazylika litewska. Ob. Kirkor A. H. 

Bazyliki. Ob. Zubrzycki J. S. (1891). 

BAZYLISZEK. Skrzydła, komedya w 3 akt. 
Warszawa, druk. J. Ungra, 1883, 8 mała, 
str. 111, kop. 60. 

Bażanty. Ob. Gawarecki Z. (1892). 

BAZYŃSKI Fr. ks. Sprawozdanie wydawni- 
ctwa dobrych i tanich książek, ze sposobu 
w jaki rozdzieliło bezpłatnie 7419 książek 
celem założenia 370 now3'ch czytelń w kwie- 
tniu r. 1873. Poznań, druk. T.^H. Daszkie- 
wicza, 8, str. 40. 

— Ob. Chotkowski Wł. (Mowa 1876). 

BAZYŃSKI Winc. Liga polska w Stanach 
Zjednoczonych P. A. jako dzieło polityki .... 
B. m. dr. (Chicago w marcu 1894), 8, str. 11. 

BEACONSFIELD lord (Israell Benjamin). Endy- 
mion, przekład z angiel. Eweliny Feinkind, 
t. 1 — 3. Warszawa, nakł. J. Goldszmita, G. 
Centnerszwer , druk. K. Kowalewskiego, 
1881/83, 8, str. II i 161, 171, 178, rb. 2*25, 
zniż. rb. 1'50. 

— Henryka Tempie. Warszawa, M. Orgel- 
brand, 1882, 8, str. 301, rb. 1. 

— Tankred, romans (streszczenie). War- 
szawa, r. Przegl. tygodniowego, 1879, 16, 
str. 162, kop. 30. 

Beamten. Die ehemaligen .... des abgetretenen 
Preuss-Antheils von Pohłen, ihre Zahł, Ge- 
schichte, Lagę und Recht. Gescliildert von 
einem ihrer Uugliicksgefahrten. Ein Beitrag 
zur kiinftigen Geschichte unserer Zeiteu. 
Gleiwitz, 1809, 4, str. VIII, k. ni. 6, str. Ilu 
i kart. 56. 

BEARD Georg M. Neurastenia, jej objaw}', 
istota, skutki i leczenie, z trzeciego niemie- 
ckiego wydania 1889 r. przełożył dr. J. 
Skłodowski. Odczyty kliniczne, nr. 15, 16 
i 17, II 3—5. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego. 1890, 8, str. 130 i 1 ni., kop. 90. 

BEAUJEU kawaler de. (D'Alerac). Pamiętniki, 
z francuskiego przełożył Aleksander Kraus- 
har. (Pamiętniki do czasów Jana III, wydał 
Wł. Markowski, serya I, t. 1). Kraków, nakł. 
Wł. Markowskiego, druk. Związkowa, 1883, 
8 mała, str. XIV, 245 i 4 ni. 

BEAUJOINT Juliusz. Męczennicy paryscy, 
powieść w 2ch częściach. Gródek, nakł. 
i druk. J. Czaińskiego, Gubrynowicz i 
Schmidt we Lwowie, 1895, 8, str. 392, kor. 4. 

BEAULIEU Anatol Leroy. Zaleski St. ks. T. 
J. Państwo carów i Rosyanie, ich religia. 
Odb. z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1890, 
8 mała, str. 58 i 1 ni., hal. 60. BEAUPRE — BECK. 87 BEAUPRĆ Antoni dr. Gustaw EhrenbłTfr, 
wspoiunionii' pośmiertne. Odb. z Czasu. Kra- 
lvów, druk. Czasu, 1895, 8 mała, str. 16. 

— Józef Korzeniowski. Odb. z Czasu. 
Kraków, druk. Czasu, 1897, 8 maJa, str. 14. 

— O prasie polskiej. (Referat na zjeździe 
dziennikarzy słowiańskich w Pradze. Odb. 
z Czasu nr. 144, z dnia 26 czerwca 1898 r., 
4, k. ni. 2. 

— Ob. Rostand E. (1900). 

BEAUVOIR hr. de. Podróż naokoło świata. 
Przekład z francuskiego. T. I — III. Biblio- 
teka najnowszych podroż v II— IV. Warsza- 
wa, druk. Józefa Un<,^ra, 1872—1873, 8, str. 
302+352+292. 

BE-BE. Sibilla, wróżka. Warszawa, dnik. 
Sikorskicfio, 1895, 32, str. 64, z Gwiazdą 
szczęścia, kop. 20. 

BEBE dr. Satyr, ilustrowany kalendarz hu- 
morystyczny na 1893 r., wydawnic. rok II. 
War8z;nva, 6. Centnerszwer, druk. W. Thiela, 
16, str. 54, z ryc. i ogłosz., kop. 20. 

— Toż, na 1894 r., rocznik III. Tamże, 16, 
str. 62, z ryc. i ogłosz., kop. 20. 

— Zbiór najnowszych walców karnawało- 
wych do śpiewu, kop. 10. 

BEBEL A. Kobieta i socyalizm, przekład 
z 25jro wyd. niemieckiejj^o. Londyn, wydaw. 
I. Z. N. Ś., druk. Związku socyalistów pol- 
skich, printed bv Al. Dębski, 1897, 8, str. 
326, kor. 240. 

— Ob. Richter Eu^j. (Wizerunki przyszło- 
ści 1892). 

Bębenek dla grzecznej iziatwy, książeczka 
w kształcie bębenka, z 13 kolorowymi obra- 
zami wielkimi' i pięknymi wierszykami. Po- 
znań, nakł, A. Cybulskiego, 1895, 4, str. 14, 
mr. i-.")0. 

BECK Adolf dr. prof. Badania doświadczalne 
nad powstawaniem urobiliny, wykład na po- 
siedzeniu Towarzystwa lekarskiego krakow- 
skiego dnia 17 kwietnia 1895. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895, 
8, str. 8. 

— Badania szybkości ruchu krwi w żyle 
bnimnej, vena portae. Odb. z Pamiętnika 
fizyolog. Kraków, druk. Uniw. Jag., * 1895, 
4, str. 6. 

— Badania nad unerwieniem gruczołów 
ślinowych. Odb. z XXXV t. Rozpraw Wy- 
działu matera.-przyr. Akademii umiej. Kra- 
ków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1898, 8 większa, str. 50, z rycinami w teks. 

— O fizyologii odruchów, wykład habili- 
tacyjnj'. Odb. z Przeglądu lekars. Kraków, 
driik. Uniw. Jag., 1894,' 8. str. 22. 

— Herman Helmholtz. Odb. z Przeglądu 
lekar. nr. 39—40. Tamże, 1894, 8, str. lO'. 

— Oznaczenie lokalizacyi w mózgu i rdze- nia za pomocą zjawisk elektrycznych. Odb. 
z tomu XXI Rozpraw Wydziału n>ati'm.- 
przyr. Akademii umiej. Tamże, 1890, 8, str. 
46, z 22 rycinami w tekście. 

— O pobudliwości różnych miejsc tego 
samego nerwu, badania dokonane w zakła- 
dzie fizyologicznym Uniwersytetu Jagiel- 
lońskiego. Odb. z XV t. Pamiętnika Wy- 
działu matem.- przy r. Akademii umiej. Tam- 
że, 1888, 4 większa, str. 31, z rycin, w tek- 
ście i 1 tablicą 

— Pomiary pobudliwości różnych miejsc 
nerwu za pomocą rozbrojeń kondensatora. 
Odb. z XXXI t. Rozpraw Wydziału matem. - 
przyr. Akademii umiej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1896, 8 większa, 
str. 13. 

— O powstiiwaniu urobiliny. Odb. z XXVII 
t. Rozpraw Wydziału matem. -przyr. Aka- 
demii umiej. Tamże, 1895, 8 większa, str. 46. 

— Przyczynek do fizyologii części lę- 
dźwiowej rdzenia pacierzowego u żab. Odb. 
z XXIV t. Rozpraw Wydziału matem. -przyr. 
Akademii umiej. Tamże, 8 większa, str. 17. 

— O resorpcyi ciał nierozpuszczalnych 
z jara surowicznych. Odb. z Przeglądu lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893. 8, str. 25. 

— O sztucznie wywołanej ślepocie barw. 
Odb. z Przeglądu lek. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 11. 

— W sprawie lekarzy szkolnych. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, drhk. Uniw. 
Jag., 1890', 8, str. 11. 

— Sprawozdanie z IV zjazdu chirurgów 
polskich w Krakowie w dniach 12, 13 i 14 
lipca 1892. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 
1892, 8, str. 45. 

— O truciznach powstających w ustroju, 
według wykładów mianych w półroczu zi- 
mowem r. sz. 1894/95. Poznań, nakł. i druk. 
Fr. Chocieszyńskiego, Jakubowski i Zaduro- 
wicz we Lwowie, 1895, 8 większa, str. 59, 
kor. 1-60. 

— O trujących własnościach moczu. Odb. 
z XXXIII t. Rozpraw Wydziału matem. - 
przyr. Akademii umiej. Kraków, Spółka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 8 większa, 
str. 43. 

— Zjawiska życiowe i sposoby ich bada- 
nia, wykład wstępny .... w uniw. lwowskim 
dnia 29 października 1895. Odb, z Przeglą- 
du lek. Kraków, dnik. Uniw. jagieł., 1895, 
8, str. 17. 

— O zmianach ciśnienia krwi w żyłach. 
Odb. z XXVII t. Rozpraw Wydz. nisitem.- 
przyr. Akademii umiej. Kraków, Sptilka 
wydaw., druk. Uniw. Jag., 1894, 8 większa, 
str. 40, z 20 rycinami w teks., kor. l-iO. 

— BECK A. & CYBULSKI N. Dalsze bada- 
nia zjawisk elektrycznych w korze mózgo- 
wej. Odb. z t. X'XXli Rozpraw Wydziału BECK - BĘCZKOWSKA, matem.-przyr. Akademii umiej. Tamże, 1896, 
8 wielisza, str. 84, z 17 rvc. w teks. i 1 tabl., 
kor. 2. 

BECK A. dr. & G. GARTNER. Wpływ wstrz.y- 
kiwań soli kuchennej do krwi na wessanie 
cieczy. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag-., 1893, 8, str. 13. 

BECK A. & GLUZIŃSKI W. A. Wpływ pod- 
wiązania moczowodu na czynność nerki, 
przvczvnek do teorvi wydzielania moczu. 
Odb. z XXIX t. Rozpraw Wydziału ma- 
tem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, Spół- 
ka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1895, 8 wię- 
ksza,^ str. 22, hal. 60. 

BECK A. Dr. i SŁAPA W. Dr. UeberdenEin- 
fluss des Diphtheriegiftes auf den Kreislauf. 
Separat-Abdriick aus der Wiener klinischen 
Wochenschrift Nr. 18, 189.5. Wien, Yerlag- 
von Wilhelm Braumiiler, 1895, 8, str. 5. 

— Wpływ jadu błoniczneg"o na krążenie. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1895, 8, str. 14. 

— Ob. Cybulski N. (1888). 

BECK G. & SZYSZYŁGWICZ. Plantae a dre 
Ign. Szyszyłowicz in itinere per Cernago- 
ram et in Albania adjacente a. 1886 lectae, 
ediderunt .... Odb. z t. XIX Rozpraw Wy- 
działu matem.-przyr. Akademii umiej. Cra- 
coviae, typ. Univ. Jag., 1888, 8, str. 166, z 5 
tabl., kor. 20. 

BECK J. ' Lehrbuch der allgemeinen Ge- 
schichte fiir Schule und Haus. 4 Cursus, 
1— 3 Abtheilung: Geschichte von Frankreich, 
England, Polen und Russland. 3te bis auf 
die neueste Zeit fortgefiihrte Ausgabe. Han- 
novcr, Hahn, 1872, 8, str. XI, 148 i YIII, 
107, mr. 1-90. 

BECKER Jan Filip. Manifest do ludności rol- 
niczej ogłoszony przez Sekcyą Genewską 
Towarzystwa międzynarodowego robotników. 
Spolszczone przez K. Sosnowskiego. Do- 
dano kilka uzupełniających uwag i krótki 
życiorys Jana Filipa Beckera. Genewa, druk. 
Polska", 1883, 8, str. 31. 

BECKER K. Fr. Historya powszechna prze- 
kład z ostatniego wydania oryginału nie- 
mieckiego, opracowany i uzupełniony do- 
datkami w epoce dziejów najnowszych, pod 
redakcyą Michała W^ołowskiego, t. I— XII, 
zeszytów 137. Warszawa, nakł. H. Oław- 
skiego, druk. A. Pajewskiego, 1886—1888, 
8, str. IV 294-f256, III i Skorowidza XII 
-ł-386 IV 4-285 II i Skorowidza XVI+238-f 
252 VII-f 269 11+260 11+266 11+244 III + 
240 VI+262, II, VII, zeszyt po kop. 10. 

BECKH-WIDMANSTETTER L. v. Genealog. 
Studien tib. d. Geschlecht d. Grafin Susanna 
I^isab. Kempiński, Gemahlin d. Herzogs 
Albrecht III. v. Sachsen-Coburg mit Stamm- 
taf. u. Wappen. Separat-Abdruck aus d. Vierteljahi-sch. fiir Heraldik. (Berlin), 1876, 
8, str. 42, mr. 1-50. 

BECKHAUS H. Zur Geschichte des konigl. 
Gymnasiums zu Ostrowo, Festschrift. Ostro- 
wo, 1895, 4, str. 59, z tabl. 

BECKHERN Carl. Bcitrage zur Topographie 
und Statistik des ehemaligen Amtes Rasten- 
burg. Konigsberg in Pr. Ferd. Beyer's Buch- 
handlung, 1881, 8, 1 k. tyt., str. 65. 

— BeAvaffnung und Ausriistung der heid- 
nisch-preussischen Krieger und einige an- 
dere Gegenstande des preussischen Heerwe- 
sens. Królewiecka Altpreussische Monats- 
schrift w zcsz. V i VI z r. 1896, 8, str. 3,59 
—392. 

— Das Schlossberg Grodzisko bei Jesziór- 
ken: Altpreussiche Monatsschrift z lipca — 
września 1885, Królewiec, 8, str. 463—466, 
z tabl. litogr. 

— Die W^appen der Stadtc Altpreussens. 
Odb. z Altpreuss. Monatsschrift. Królewiec, 
1892, 8, str. 68, z 15 tabl. (118 herbów). 

— Verzeichnis8 der die Stadt Ristenburg 
betreffenden Urkunden. Odb. z Altpreus- 
sische Monatsschrift. Konigsberg, Bever, 1885, 
8, str. 101, mr. 2-40. 

— Die Wiesenburg, Wallewona, mit Kro- 
ki. Monatsschrift w tomie XXX z r. 1893, 
8, str. str. 636—651. 

BECKURTS Henryk dr. prof. Chemia anali- 
t\-czna dla aptekarzy, w przekładzie Mary- 
ana Stępowskiego wydana staraniem i na- 
kładem warszawskiego Towarzystwa farma- 
ceutycznego w 25 rocznicę założenia Towa- 
rzystwa. Warszawa, druk. Lepperta i Sp., 
1898, 8 większa, str. V, 465 i 1 ni., z 80 
drzeworytami i 2 tablicami barwnymi, rb. 4. 

BECKX J. ks. Miesiąc iNIaryi w przykładach 
z niemiec. przełożył ks. W. Jarcz^-ński. 
Warszawa, druk. Niemiery svnów, 1900, 16, 
str. 189, kop. 30. 

BĘCZKOWSKA Wanda Grot. Co będzie z na- 
szego chłopca, powieść. Warszawa, nakł. G. 
Centnerszwera, druk. M. Lewińskiego, 1896, 
8 mała, str. 230, rb. 1. 

— W mieszczańskiem gnieździe, t. I i II. 
Dod. do Gazety polskiej, t. XLII i XLIII. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899, !8, 
str. 1.59 i 158, kop. 30. 

— Kędy droga, powieść współczesna. War- 
szawa, nakł. Dubowskiego i Gajewskiego, 
druk. F. Csernaka, 1898, 8 mała, str. 448, 
rb. 1-60. 

— Marz3'cielka, powieść współczesna. War- 
szawa, 1900, kop. 25, opr. kop. 40. 

— Nowele i obrazki. Warszawa, nakł. M. 
Gliicksberga, druk. J. Jeżyńskiego, 1894, 16, 
8tr. 278 i 1 ni., rb. 1. / BĘCZKOWSKA - BĘDZIKIEWICZ. — Z szarej przędzy, PomyJka Ewuni, 
Maryśka, Jeden z wielu. Nic nowego. War- 
szawa, 1894, 8, str. 278, rb. 1. 

— Bez woli, powieść. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskłego, 
1896, 8 mała, str. 709, rb. 2-50. 

Bedenken gegen die in Aussicht genom- 
menen neuen GrundsUtze bei der Besteue- 
rung der Spiritus - Erzeugung. Lemberg, 
Druck von Szewczenko-Yereines, 1884, 8, 
str. 14. 

Będków. Ob. Łuszczkiewicz Wł. (1893). 

— Ob. Dziekoński J. (Monografia kościoła 
1893). 

BĘDLEWICZ Stanisław. O potrzebie książko- 
wości i w jaki sposób ma być prowadzoną 
u przemysłowców. Poznań, nakł. autora, 
druk. Kuryera pozn., 1894, 16, fen. 3(). 

BEDNARSKI. Historya pułku 56. Ob. Ja- 
nota (1884). 

BEDNARSKI Adam dr. Przypadek wypadnię- 
cia siatkówki przez przetokę środkową ro- 
gówki z zanikiem gałki oka lewego po ura- 
zie, wyjęcie gałki, badanie anatomiczne 
i drobnowidzowe. Odb. z Postępu okuł. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1899, Ś, str. 5 i 1 ni., 
z ryc. 

— O przypadku zaniku okrężnego na- 
czyniówki i siatkówki, Atrophia chorioideae 
et retinae, z miażdżyca, Sclerosis, naczy- 
niówki. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1899, 
8, Btr. 7. 

— Dalsze dwa przypadki zaniku okrężne- 
go naczyniówki i siatkówki, atrophia gyrata 
chorioideae et retinae. Odb. z Postępu oku- 
listycznego. Tamże, 1900, 8, str. 9. ' 

— Kilka wypadków wykrycia ciał obcych 
stalowych lub żelaznych w oku za pomocą 
sideroskopu Asmusa z następowem wydo- 
byciem tychże elektromagnesem Hirsch ber- 
ga. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 15. 

BEDNARSKI Boi. Uber einige Chalkonderi- 
yate. Inaugural-Dissertation. Krakau, Verlag 
des Yerfassers, Druck Univ. Jag., 1900, 8, 
str. 55. 

BEDNARSKI Jan dr. O podskórnem użyciu 
antipiryny. Z oddziału prymaryusza dra St. 
Paszkowskiego w szpitalu Św. Łazarza 
w Krakowie. Odb. z Przeglądu lekarskiego. 
Kraków, druk. Uniw, Jag., 1889, 8, str. 9. 

BEDNARSKI Stanisław. Duulis u Sofoklesa. 
Odb. z Sprawozdania gimnazyum w Wado- 
wicach. Kraków, nakł. funduszu szkolnego, 
druk. W. L. Anczvca i Sp., 1882, 8 większa, 
str. 37. 

— Deinfinitivl apud Catullum usurpatione, 
Odb. ze Sprawozdania gimnazyum tarnow- 
skiego z r. 1887. Tarnoyiae, sumpt, autoris, 
typ. J. Styma, 1886, 8, str. 39. 

rnuOMWA T. I. — Ob. Caesar C. J. (1889); Cicero M. T. 
(Cztery mowy 1899); Owidyusz (1896); Spra- 
wozdanie (1882). 

BEDNARSKI Szczęsny. Materyały dla nieu- 
stającej P. T. Komisyi Przemysłowej Wys. 
Rłłdy Państwa we Wiedniu. Lwów, nakł. 
i drak. Szczęsnego Bednarskiego, 1893, 4, 
str. 8. 

— Materyały do hlstoryi o drukarniach 
w Polsce a mianowicie o drukarniach lwow- 
skich i prowincyonalnych. Lwów, nakładem 
i druk. autora, 1888, i6, str. 136. 

— Dodatek do dziełka p. t. Materyały do 
historył o drukarniach lwowskich i prowin- 
cyonalnych. Tamże, (1888), 8, str. 3. 

— Dodatek do książeczki z r. 1888 p. t. 
Materyały do historyio drukarniach Tam- 
że, 1890,16, str. 56. 

— Dodatek II do książeczki z r. 1888 p. 
t. Materyały do historyi o drukarniach i t. d. 
Uwagi o prawach i obowiązkach członków 
oraz uczestników gremium drukarzy typogr., 
litogr. i odlewaczy czcionek we Lwowie. 
Tamże, 1891, 16, str. 1 ni. i 100, hal. 90, 
lub 50, lub 20. 

— Pamiątka żałosnego pogrzebu zwłok 
ś. p. Franciszka Piątkowskiego, urodzonego 
we Lwowie w dniu' 30 listopada 1818, wy- 
pisanego na czcionkoskładacza w dniu 1. 
stycznia 1837, zmarłego w dniu 25 lutegt) 
1892. Tamże, 1892, 8, str. 4. 

BEDNARSKI Wojciech. Regulamin Stowarzy- 
szenia pożyczkowego i oszczędności Wza- 
jemna Pomoc w Podgórzu. Kraków, nakł. 
Stowarzyszenia, druk. A. Koziańskiego, 1895, 

8, str. 26. 

BEDNAWSKI Aleks. Ślub królewski. Warsza- 
wa dnia 8 kwietnia i Bolesław Śmiały, król 
polski. Chicago, druk. Wł. Dyniewicza (Ga- 
zety polskiej 1880), cnt. 8. 

— Wspomnienia historyczne. Wyprawa na 
Sybir i ostatnie chwile szpiega. Urywek 
z ostatniego powstania 1863 r. Tamże, 1873, 
12, str. 32, cnt. 5. 

BEDNAWSKI Wiktor J. A. De la tracheoto- 
mie dans le croup, ses indications et contre- 
indications, thćse. Montpellier, 1889, 8, 
str. 42. 

BĘDZIKIEWICZ S. S. Dom samobójców czyli 
Monte-Carlo. Rewelacye krupiera z Monaco, 

przekład z francus Kraków, nakł. i druk. 

W. Korneckiego, L. Zwoliński i Sp., 1896, 
16, str. 25, hal. 50. 

— O naszem gospodarstwie rybnem. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. A. Koziańskiego, 
1887, 16, str. 16, hal. 20. 

— Toż. Wyd. 2gie powiększone, Odb. 
z Opiekuna zwierząt. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. A.' Koziańskiego, 1888, 8, 
str. 19, bal. 40. 

12 90 BĘDZIKIBWICZ — BEITRAEGE. — Ob. Lahmann H. (Zasady leczenia, 1896). 
BĘDZIŃSKI A. dr. Lekarz domowy czyli 

najprędsze i najlepsze środki ratowania sie- 
bie i drugich bez pomocy lekarza.... Wyd. 4te 
poprawione i uzupełnione przez dra W. Rze- 
szów, nakł. i druk. J. A. Pelara (H. Czemv), 
1899, 8 mała, str. V i 94. 

BEECHER-STOWE H. Chata wuja Tomasza, 
powieść, opracowana dla młodzieży, przeło- 
żona z niemieckiego. Kraków, nakł. G. Ge- 
bethnera i Sp^ druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1894, 8 mała, str. 294, z 4 rycinami, kor. 
2*60, opr. kor. 4. 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1898, 8 mała, str. 287, z 4 rycinami, 
kart. rb. 1, opr. rb. 1-30. 

— Chata wuja Tomasza, powieść e życia 
niewolników, opracowana dla młodzieży. 
Warszawa, nakł. Centnerszwera, druk. za- 
kładów artystycznych, 1897, 8 mała, str. 78, 
i 1 ni., z 4 rycinami kolor., opr. kop. 60. 

— Podjadki szczęścia rodainnego, opowia- 
danie, przekład z angielskiego, z przedmo- 
wa Estei. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Śp., druk. E. Skiwskiego, 1892, 8 mała, 
str. VIII i 168, kop. 75. 

BEER Feliks L«on. W sybirskich kazama- 
tach, opowiadanie zesłańca. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1897, 8, str. 15 i 1 ni. 

BEGEY Attiiio. Una gita a Cracovia, im- 
pressioni di viaggio, ottobre 1880, Huova 
edizione. Torino, Yinz. Bona, 1886, 8, str. 
34, lira 1. 

— La Polonia e TAccademia di Storia et 
Letteratura Polacco e Slava nell' Universitd 
di Bologna. Estratto delia Gazzeta di To- 
rino n. 165, 171, 176, 178 e. 199. Giugno e 
Luglio 1879. Torino G. Tarizzo, 1879, 8, 
str. 40. 

BEGIN M. E. O winie w podagrze atoni- 
cznej i w innych formach anemii. Parvż, 
J. B. Bailliere^i syna b. r. (1880', 8, str. 20. 

BEGROWSKI Ścistaw. Robinsonada krakow- 
ska, obrazek prawdziwy. Odb. z Głosu na- 
rodu. Kraków, dr. Wł. Młłkowski, druk. 
W. Koraeckiego, 1898, 16, str. 67, hal. 50. 

— Szkoła Kwłntyna, opowiadanie z życia 
dawnych Rzymian, z konkursu literackiego 
Czasu. Kraków, Spółka wydaw. , druk. 
C«asu, 1896/97, 8 mała, str. 30, hal. 60. 

BEHEIM SCHWARZBACH M. dr. Die Mause- 
thurmsage von Popiel und Hatto kritisch 
beleuchtet. Odb. z Zeitschrift fur Posen. 
Posen, Jolowicz, 1888, 8, str. 48, mr. 1. 

Behelf fur den Schul- und Selbstunterricht 
der Gendarmerie und anderer Sicherheits- 
organe, yerfasst auf Grund langjahriger 
Erfahrungen. Brodv, Yerlag und und Druck 
von West, 1895, 8, str. IX, 215, XVIII i 7 ni., 
z 2 tabl., kor. 240. BEHEM Baltazar. Die alten Zunft- undVer- 
kehrs-Ordnungen der Stadt Krakau, nach 
.... Codex picturatus in der k. k. Jagelloni- 
schen Bibliothek herausgegeben von Bruno 
Buchner. Festschrift zum Jubilaum des k. k. 
osterr. Museums fur Kunst und Industrie. 
Wien. C. Gerold'8 Sohn, 1889, fol., str. 
XXXVI i 112, z 27 tabl. litogr., kor. 20. 

Behringa surowica. Ob. Kowalski Henryk 
(Pierwszy przypadek 1895). 

BEHRSON M. Ob. Vega J. (Tryumfy 1883). 

BEIGEL Herman. Uel)er praehistorische Gra- 
ber Polens. Separatabdruck Nr. 3 der Mit- 
theilungen der antropologischen Gesellschaft 
in Wien (1872). Wien, Verlag der anthropo- 
logischen Gesellschaft, 8, str. 7. 

BEIN Czesław. Bawełna w przebiegu swej 
fabryczno-przędzalniczej przeróbki, doświad- 
czenia i tablice fototypiczne. Łódź, nakł. 
autora, Księgarnia łódzka, druk. L. Zonera, 
1898, fol., str. 23 i 1 ni., z 29 rysunkami 
w teks. i 38 tabl., rb. 30. 

BEIN iakób. Kilka praktycznych słów o u- 
bezpieczeniu kapitałów i dochodów. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1877, fol., 
k. 2. 

BEISER Johann. Halicia's Gmss aus Ver- 
anlassung der am 11 September 1880 erfolg- 
ten Allerhochsten Ankunft Sr. k. k. Aposto- 
lischen Majestat unseres allgeliebten und 
hochverehrten Kaisers «nd Herm Franz 
Josef I in Lemberg gedichtet. Lemberg, 
1880, 8, k. ni. 2. 

— Das Leben und dti* Wirken des Med. 
Dr. Moses Beiser. Lember^, Verfa88er, Druck 
von K. Filier, 1881, 8, str. 38 i portret, 
kor. 1. 

— Życiorys Mojżesza Beisera, dra medy- 
cyny, obywatela lionorowego, radnego mia- 
sta Lwowa, skreślił brat jego ...., z niemiec. 
przełożył Marcin Sternal. Lwów, nakł. autora, 
druk. K. Pillera, 1881, 8, str. 34 i portret, 
kor. 1. 

BEISSIER Fernando. Pociąg nr. 12, kome- 
dya w 1 akcie z francuskiego. Biblioteka 
teatrów amatorskich, nr. 78. Lwów, nakł. 
H. Altenberga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 
1896, 8, str. 10, hal. 70. 

Beltraege, St. Petersburger, zur neuesten 
russischen Geschichte: Von Nicolaus I zu 
Alexander III, 2 Auflage. Leipzig, Duncker 
& Humblot, 1881, 8, str. VI i 426, mr. 8. 

Na 8tr. 284— S44: Zwei nene Actenstacke aur Ge- 
schichte des polnischen Aufstandes vom 1863. 

— zur Geschichte der Cistercienser-Stifte. 
Xenia Bemardina, III. Wien, A. Hołder, 
1891, 8, str. VIII i 428. 

Na str. 303—313: Claraetumbae Tolgo Mogiła at>- 
bates et scriptores, auctore Francisco Uryga, biblio- 
thecario; str. 315—324: Series antistitum monasterii 
Szczyrzyc, conscripta per Theodorum Magiem. 

— zur Beantwortung der Frage nach der f BEKK - BELLINI. »1 Nationalitat des Nicolaus Copemicus von 
R.»** Breslau, Priebatsch, 1872, 8, str. IV 
i 213, mr. 4. 

BEKK Adołf dr. Dłe Yertbeidi^er Wiens in 
den Turkenkrieg^en 1529 und 1683, eine 
Festgabe zur II Sacularfeier im Jahre 1883. 
Salzburor, H. Dieter, 1888, 16. str. 72 i 4 
portrety, hal. 60. 

BĘKLEWSKI Stanislaus. Ein Beitrag: zur 
Laparotomie bei Darminvag'inationen. Inau- 
guraldissertation. Dorpat, Karów, 1883, 8, 
str. 68, mr. 1. 

BEKSA Staś. Ob. Bartoszewicz. 

BELAKOWICZ Stanisław. Zwei F^Ile von 
(angebornem) Lipom der inannlichen Brust- 
drtiae und Fussohle. Inaug^ural-Dissertation. 
Greifswald, 1883, 8, str. 34, tabl. II. 

(BELCREOI). Denkschrift an Se Excellenz 
den k. k. Staatwminister ...., iiberreicht von 
der lember^er isra^litischen Kultus^emeinde 
aniasslich des vom galizischen Landtage be- 
schlossenen Gemeindestatutes fftr Lemberg. 
Wien, Veri. v C. Biel, 1866, 8, str. 33. 

BELEJOWSKA Joanna. Grafologia, nauka 
poznawania charakteru człowieka z jego pi- 
sma, opracowana według dziel najznakomi- 
tszych grafologów. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. J. Jeżyńskiego, 1892, 8 mata, 
str. 226, z rycinami w teks., rb. 1*20l 

— Panie w^^słuchaj modlitwę moją! Wy- 
bór modlitw z książek do nabożeństwa przez 
władzę duchowną' szczególniej poleconych, 
pomnożony nowemi modlitwami i hymnami 
oraz wielu modlitwami, do których Ojcowie 
święci różne przywiązali odpusty. Wyd. 5te. 
Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. 
W. L. Anczvca i Sp., 1888, 12, k. ni. 4, str. 
655. rb. 1-80, opr. rb. 270 -330. 

— Toż. Wvd. 6te. Tamże, b. w. r. (1897), 
16, k. 4, str. '735. rb. 1.20, opr. rb. 1-80 — 3. 

— Ob. Verne J. (1896). 

BELGRANO L. T. La prigionia deli' ultimo 
Yasa da L. T. Belgrano (Estratto dal Gior- 
nalle Ligustico, anno 12, fasc 9—10). Ge- 
nova. 

BELLAMY Edward. Z przeszłości 2000—1887 
Genewa-Paryż, nakł. i druk. Aleks. Oke- 
ckiego, 1891, 12, str. 268, hal. 80. 

— Toż. Bibl. Robotnika polskiego, IV. Ge- 
newa, nakł. i druk. Przedświtu, 1891. 

— W roku 2000. (Looking backward, 2000 
—1888), powieść, tłóm. z oryginału J. K. 
Potocki. Warszawa, nakł. Głosu, druk. M. 
Ziemkiewicz. 1890, 8, str. 332, kop. 75. 

— Siostra panny Ludington, powieść. 
Warszawa, nakł. i druk. Przeglądu tygo- 
dniowego, 1891, 8 mała, str. 110, kop. 30. 

— Sposób dra Hcidenhoffa. Odb. z Głosu. 
Warszawa, drak. M. Ziemkiewłczowej, 1891, 
8, str. 2 ni. i 136, kop. 5a — W wieku XXI, spolszcaył K. O. R. 
Kraków, G. Gełiethner i Sp., nakł. i druk. 
W. L. AnczYca ł Sp., 1890, 8 mała, str. VI 
i 221, kor. 1-50. 

BELLARMtN F. Robert R. kard. Konfereticye 
o rzeczach ostatecznych, spolszcaył X***. 
Warszawa, druk. St. Niemłery, 1888, 8, str. 
179 i 1 ni., kop. 75 = złp. 5. 

— Myśli do Boga, czyli wzlatywanie go- 
łębicy do swego odpoczynku. Gniezno, nakŁ 
Straży Św. Wojciecha, 1888, 12, mr. 1-20. 

— N»uka chrześcijańska, przedrukowana. 
WHno i Warszawa, nakł. i druk. J. Zawa^ 
dakiego, 1819, 8, str. 32. kop. 10. 

— O siedmiu słowach Pana Jezusa na 
krzyżu, z łacińskiego j^yka na polski prze- 
łożył ks. Piotr Fabrycy. Wyd. 3cie popra- 
wione. Książek pobożnych, t. 42. Kraków, 
nakł. ks. M.Mycielskiego, T. J., druk- Czasu, 
1889, 16, str. 272, z ryciną. 

— O wiecjsnej saczęśliwości święt3'ch w nie- 
bie, z łacińskiego na' język polski przełożył 
ks. Kazim. Riedl T. J. 'Pobożne książki dla 
wiernych każdego stanu, LXI. Rraków, 
nakł. ks. A. Fridricha T. J., druk. W. L. 
AnczYca i Sp., 1896, 16, str. VIII i 302, 
hal 60 = fen. 60. 

BELLECYUSZ Al. ks. Św. Ignacego Ćwi- 
czenia duchowne czyli rekolekcye, w języku 
łacińskim ułożone a przez ks. Ant. Brescia- 
nego w języku włoskim na nowo wydane, 
przerobił, do użytku wszystkich zastosował 
i rozmyślaniami z Pisma św. o tajemnicach 
żywota Chrystusa Pana pomnożył X. War- 
szawa, nakł. i druk. F. Czerwińskiego, 1893, 
16, str. XXXII, 503 i 1 ni., kop. 60. 

BELLEROOE B. Beitrage zur Schlesiens 
Rechtsgoschichte, Heft I: Geschichtliche Un- 
tersuchungen iiber die Plesser Lehcnsur- 
kunden, 1474—1500. Breslau, E. Trewendt, 
1897, 8, str. III i 67, mr. 240. 

— Heft II: Urkunden iiber die Besitz- 
und Bechts-Yerhaltnisse der Heerschaft Pless, 
1518-1854. Tamże, 1897, 8, str. IV i 69— 
176, mr. 3G0. 

BELLESRIVES Lćonce de. La gloire de la 
Pologne. Bibliotheąue morale et Httćraire. 
Limoges, C. Barbou, 1883, 8, str. 166. 

— Sobieski ou la gloire de TEurope chre- 
tienne. Tamże, 8, str. 186. 

BELLESSORT Andri. Ob. Bibl. dzieł wyb. 

BELLINGER \, Krótki rys geografii w dwóch 
kursach, dla użytku młodzieży szkolnej. 
Wy(L 13-te przejrzane Bochnia, nakł. i druk. 
W. Pisza, 1881, 8, str. 88, kor. 1. 

BELLINI Wincenty. Lunatyczka (La Somna- 
bulą). Wielka opera w 2 aktach (cała w śpie- 
wie). Tłomaczył i podkładał z włoftkiego 
Karol Kurpiński. Warszawa, druk. Gaaety 
Warszawskiej, 1840, 16, 2 k. ni., str. 72. 92 BELLINI — BEŁCIKOWSKI. — Montecchi i capuleti, opera tragiczna 
w 4 aktach. Warszawa, druk. I. Dietrich, 
1844, 12, Btr. 23. 

— Norma, opera w 2 aktach. Jedyne wy- 
danie przejrzane i aprobowane przez dyrek- 
cyę teatru lwowskiego. Lwów, nakl. i druk. 
Dziennika Polskiego, b. r. w., 12, str. 56. 

— Norma, opera w 2 aktach. Lwów, druk. 
J. Dobrzańskiego i K. Gromana, 1873, 16, 
str. 55. 

BELLY 6. Żywy nieboszczyk, krotochwila 
w 1 akcie, przekład Adolfa Walewskiego. 
Bibl. teatrów amatorskich, nr. 36. Lwów, 
nakł. H. Altenberga (F. H. Richtera), druk. 
Gazety nar., 1885, 8, str. 15, hal. 80. 

BELMONT Leo (Blumental Leopold). Rymy 
i rytmy, wybór poezyi, t. I i II. Utwory 
oryginalne, część I i II. Warszawa, J. Fi- 
szer, druk. warszawska, 1900, 8 mała, str. 
XV, 438, XI + 330, VII i 1 ni., rb. 2-20. 

— Toż, t. III. Przekłady. Tamże, 1900, 
8 mała, str. 304 i X, rb. 1. 

— Tamten człowiek (z notatek waryata). 
Warszawa, Cohn, 1892, 8, str. 57, kop. '40. 

— W wieku nerwowym (moja spowiedź), 
powieść, 2 tomy w jednym. Warszawa, Pa- 
jewski, 1890, 8, str. 164-fl39, kop. 75. 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa, nakł. E. 
Wendego i Śp., druk. J. Cotty, 1900, 8 ma- 
ła, str. 357, rb. 1-20. 

— Ob. Rostand E. (1899). 

BELMONTE Julius jr. Verzeichniss von pol- 
nischen Miinzen und Medaillen aus der grafl. 
Starzcynska'schen (sic!) Sammlung. Ham- 
burg, Druck von J. C. H. Riiter, 1885, 8, 
str. 32. 

BELOT Adolf. Alfonsyna, powieść francus., 
przełożyła Helena z hr. Russockich Wil- 
czyńska. Lwów, nakł. J. L. Pordesa, druk. 
J. Czaińskiego w Gródku, 1889, 8, str. 304, 
kor. 2-40. 

— Królowa piękności, powieść. Px-zekład 
z francus. Gródek, nakł. i druk. J. Czaiń- 
skiego, 1900, 8 mniej., str. 188, kor. 4. 

— Łucya, przekład Bronisławy K. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1886, 8, 
str. 292, rb. 1. 

— Ofiary hj^pnotyzmu, powieść. Warsza- 
wa, nakł. Wędrowca, druk. W. Ratyńskiego 
(J. Bergera), 1888, 8 mała, str. 168, kop. 80. 

BELOT 6. I 6IDE Ch. Miłosierdzie, sprawie- 
dliwość i dobór, naturalny. Dwie prelekcye 
wygłoszone w Ecole Librę de Sciences Po- 
litiąues et Sociales w Paryżu, 1899. Prze- 
kład z francuskiego. Warszawa, nakł. red. 
Głosu, druk. F. Cserndka, 1900, 12, str. 50, 
kop. 30. 

BELOW Ernst. Ostmark und Krummstab, Er- 
zahlung nach personlichen Erinnerungen aus der Zeit der polnischen Unruheii. Berlin, O. 
Jankę, 1898, 8 mała, str. VIII i 139, mr. 1. 
BELZEBUB. Od św. p. Centralizacyi T. d. 
p. (wiersz). B. m. i r. w. Kraków, 1885), 8, 
str. 1 ni. 

Odpowiedź Belzebuba Mesyaszowi. Z powodu bro- 
szury Fr. Duchińskiego »Drugi mój 251etiii jubileusz*. 

BEŁCIKOWSKI Adam. Balladyna Słowackie- 
go. Dwa odczyty na dochód Osad Rolnych 
miana w dniu 23 i 25 Marca 1879 r. Ódb. 
z Tyg. powsz. Warszawa, M. Orgelbrand, 8, 
str. "74, kop. 30. 

— Drainata i komedye, t. I— V. Kraków, 
nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 
343, 308, 216, 269 i 338, kor. 15. 

I. Huuyady; Kmita i Bonarówna; Adam Tarło; 
Król Donżuan. — II. Nie jesteśmy sobie nic winni; 
Wizyta pana Feliksa; Dwaj Radziwiłłowie; Franeesca 
di Rimini; Protegujący i protegowani. — III. Król 
Mieczysław II; Focyusz. — IV. Król Władysław War- 
neńczyk; Przysięga; Król Bolesław Śmiały. — V. Jan 
Sobieski pod Wiedniem; U kolebki narodu; Korona 
Lechów; Przekupka warszawska. 

— Nad grobem ś. p. Żegoty Paulego prze- 
mówienie. Odb. z Reformy. Kraków, druk. 
Związkowa, (1895), 8 mała, str. 4. 

— U kolebki narodu, dramat z dziejów 
mitycznych w 5ciu aktach, uwieńczony dru- 
gą nagrodą na konkursie galicyjskiego Wy- 
działu krajowego w r. 1891. Odb. z Reformy. 
Kraków, nakł. autora, L. Zwoliński i Sp., 
druk. Związkowa, 1892, 8 mała, str. 125, 
kor. 2. 

— Król Bolesław Śmiały, dramat w 5ciu 
aktach. Odb. z Ateneum. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1882, 8 większa, str. 90, kop. 75. 

— Okruchy literackie: Stanisław Serafin 
Jagodyński, Dominik Morolski, Józef Bie- 
lawski. Nadb. z Biblioteki warszawskiej. 
Warszawa, druk. J. Bergera, 1884, 8, str. 13. 

— Pierwszy sceniczny pisarz polski, ks. 
Franciszek Bohomolec S. J. Nadb. z Ate- 
neum. Warszawa, 188.5, 8 większa, str. 385 
-420. 

— O nowej jakoby pieśni Jana Kocha- 
nowskiego słów kilka. Odb. z Reformy. 
Kraków, druk. Związkowa, 1883, 8 mała, 
str. 7 i 1 ni. 

— Przekupka warszawska, obraz history- 
czny w 4 aktach a 5 odsłonach. Kraków, 
Gebethner ł Sp., 1897, 8, str. 269—338, kor. 1. 

— Księdza Stanisława Grochowskiego ży- 
wot i pisma, studyum literackie, uwieńczone 
nagrodą na konkursie Bredkrajcza przez To- 
warzystwo przyjaciół nauk poznańskie. 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1892, 8, str. 
251, rb. 1 80. 

— Ze studyów nad literaturą polską. Wyd. 
pamiątkowe ku uczczeniu 251etniej działal- 
ności literackiej autora, z życiorysem skre- 
ślonym przez dra Piotra Chmielowskiego. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. BEaLCIKOWSKI — BEŁZA. E. Skiwskiego, 1886, 8, str. 3 ni., XXXII, 
604 i III, z portretem autora, rb. 4. 

Treść: Adam Belcikowskl przez dra P. Chmielow- 
skiego; O znaczeniu historyi literatury i rzut oka 
na całość naszego piśmiennictwu; Wiek XVI: Miko- 
łaj Rej z Nagłowic; Jan Kochanowski; — Wiek XVII: 
Notaty o literaturze i oświacie w. XVII; Słów kilka 
o najdawniejszem roman^opisarstwie polakiem; Sa- 
muel ze Skrzypny Twardowski; O satyrykach polskich 
XVII w., Andrzej Rysiński, Krzysztof Opaliński, An- 
drzej Morsztyn poeta romantyczny w X\1I w.: Wa- 
cław z Potoka Potocki; Okruchy" literackie. Stani- 
sław Serafin Jagodvński, Dominik Morolski, Józef 
Bielawski; — Wiek XVIII: Elżbietji z Kowalskich 
Drużbacka: Dwie epoki naszego pseudokhusycyzmu; 
O narodowym charakterze i za.-<liigach literatury 
z czasów Stanisława Augusta; Pierwszy sceniczny 
uisarz polski ks. Franciszek Bohomolec S. J.; Adaiii 
Naruszewicz jako poeta; Jeden rozdział z Monografii 
o Ignacym Krasickim; Franciszek Zabłocki; Fran- 
ciszek Karpiński; — Wiek XIX: Główne prądy poezyi 
polskiej w XIX w.; Romantyczność przed Mickiewi- 
czem; Kazimierz Brodziński; Gustaw i Werter; Kon- 
rad Walenrod; Kilka myśli o Panu Tadeuszu; Ideały 
kobiece dwóch poetów;' Bal adyna Słowackiego; Iry- 
dyon Z. Krasińskiego; Dramaty historyczne J. Ko- 
rzeniowskiego; Charaktery kobiece w poezyi polskiej; 
Kilka słów o poezyi. 

— Wieczór w Czarnolesie, scena liryczna. 
Odb. z Reformy. Kraków, druk. Związkowa, 
1882, 8, str. 15'^ hal. 40. 

— Ob. Mickiewicz Adam (Conrad 1883); 
Pamiętnik Tow. Mick. (1888); Pawlikowski 
Mieczl (Nowa Reforma 1887). 

Bełz. Ob. Pape6 Fr. (Zabytki 1884). 

BEŁZA Stanisław. W północnej Afryce (Com 
widział i czuł). Warszawa, E. Wende i Sp., 
Kraków, G. Gebetliner i Sp., druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 8, str. 277 z 10 
ryc, kor. 4. 

— Za Apeninami, wiązka wspomnień po- 
dróżnych. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Wieku, 1886, 8 mała, str. 78, kop. 75. 

— Toż. Wyd. 2gie. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890, 
16, str. 133 i 2 ni. kor. 2.40." 

.— Nad brzegami Bosny i Narenty. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. Granow- 
skiego i Sikorskiego, 1899, 8 mała, str. 3 ni. 
i 307, z rycinami, rb. 1-50. 

— W Danii i z Danii, listy do przyjaciół. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Un- 
gra, 1882, 8, str. 104, z 5 drzeworytami, 
kop. 75. 

— W górach Olbrzymich. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, dr. Wieku, 1893, 8 str. 130. 

— Toż. Wyd. 2głe. Warszawa — Kraków, 
Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca i 
Sp., 1898 8 mała, str. 1 ni. i 188, z rycinami, 
kor. 3. 

— Holandya. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1890. 8 mała, 
str. 1 ni., 417 i VII, z fotografią kolorowaną, 
kor. 4-40. 

— Toż. Wyd. 2gie. Petersburg, Br. Ry- 
mowłcz, Kraków, Q. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 16, str. 1 ni., 
417 i VII, z 1 chromolitogr., kor. 3. 

— Istytucya sędziego komisarza w masie 
upadłości. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Noskowskiego, 1894, 16, str. 94, rb. 1. 

— Karol Miarka, kartka z dziejów Gór- 
nego Szląska. Odb. z Tygodnika ilustr. 
Warszawaj di-uk. J. Ungra, 1880, 16, str. 
59 i 1 rycina, kop. 30. 

— W kraju tysiąca jezior. Z podróży 
i przechadzek po Finlandyi. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendy- 
szyuski, druk. S. Sikorskiego, 1896, 8 mała, 
str. 1 ni., 233 i 1 ni , z licznymi rycinami, 
rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa— Kraków, 
Gebethner i Wolff, Petersburg, K. Grendy- 
szyński, drtik. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 
8 mała, str. 1 ni., 227 i 2 ni., rb. 1-20 = 
kor. 3-20. 

— Toż. Wyd. 3cie ilustrowane. Tamże. 
1899, 8 mała, str. 227 i 2 ni., rb. 1'50. 

— Dziesięć lat pracy na kresach, kartka 
z dziejów SŹlaska austryackiego. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. A. Pajewskiego, 
1883, 16, str. 39, kop. 30. 

— Na lagunach. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, Petersburg, Księgarnia polska, 
druk. S. Sikorskiego, 1895, 8 mała, str. 1 ni. 
i 327, rb. 2. 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1899, 8 mała, str. 322, z ilustracyami, 
rb. 2. 

— Listy z Sycylii. Warszawa-Kraków, 
Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1900, 8 mała, str. 248, z rycinami, rb. 
1-50, = kor. 4. 

— Jeden miesiąc w Norwegii, z dziennika 
podróżnego. Warszawa, druk. A. Pajewskie- 
go, 1880, 8 mała, str. 106 i 1 ni., kop. 50. 

— O przymusowem i bezpłatnem naucssa- 
nłu w szkołach początkowych. Warszawa, 
druk. J. Noskowskiego, 1880, 16, str. 1 ni. 
i 47, kop. 15. 

— Obrazy Korsyki. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1897, 8 mała, str. 2 ni. i 232. z ry- 
cinani rb. 1'50. 

— W obronie opuszczonych, odczyt publi- 
czny na rzecz Osad rolnych. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 1886, 
8 mała, str. 1 ni. i 45, kop. 30. 

— Odgłosy Szkocyi. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889, 
8 mała, str. 315, z 9 ilustracyami, kor. 4. 
= rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 2gie. Warszawa— Kraków, 
Gebethner i Wolff, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. 1900, 8, k. ni. 3, str. 820 i 4 t. kor. 4 M BEŁZA S. — BEŁZA W. — W Pirenejach, odczyt publiczny. Tam- 
że, 1900, 16 mała, str. 88, z rycin., kop 60. 

— Nowe prawo upadłościowe włoskie, rys 
porównawczy księg^i III Kodeksu łiandlowe- 
go włoskiego a 1882 r. z księgą III Kode- 
ksu łiandlowego, obowiązującego w Króle- 
stwie polskiem. z uwzględnieniem noweli 
do prawa francuskiego z 1838 r. Warszawa, 
(Jebethner i Wolff, druk. Noskowskiego, 
1886, 8 mała, str. 96, kop. 75. 

— O reformie prawodawstwa upadłościo- 
wego. Tamże, 1888, 8, str. VII i 211, rb. 1-50. 

— Rvs nowego prawa upadłościowego 
angielskiego z 1883 r. Tamie, 1889, 8 mała, 
str. 49, kop. 75. 

— W stolicy padyszacha, wrażenia z po- 
dróży do Konstant^Tiopola. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. Laskauera i Babi- 
ckiego, 1898, 8, str. 3 ni. i 328, z rycinami, 
rb. 2. 

— (Piast Stanisław). Na Szląsku polskim, 
wrażenia i spostrzeżenia. Kraków, G. Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1890, 8 mała, str. 1 ni. i 101, kor. 120. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, (1894), 8 mała, 
str. 1 ni. i 101, kor. 2. 

— O upadłościach i bankructwach, wykład 
księgi III obowiązującego kodeksu handlo- 
wego, t. I: Artykuły 437 — 485, Warszawa — 
Kraków, Gebethner i Wolff, druk. W. L. 
AnczYca i Sp., 1891, 8 mała, str. 234 i 1 ni,, 
kor. 3-60. 

— Toż, t. II: Artykuły 486—525. 1897, 
12, str. 184, rb. 1-50. 

— Wizyta u Strossmayera. Kraków, nakł. 
G. Gebethnera i Sp., 1884, 4, str. 45. 

— Wynagrodzenie za prowadzenie spraw. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. No- 
skowskiego, 1887, 8 mała, str. 108, rb. 1. 

BEŁZA Wład. (B-a Wł.). Abecadlnik w wier- 
szykach dla starszej dziatwy polskiej. Kra- 
ków, nakł. J. Siedleckiego, di-uk. Uniw. 
Jagiell., 1869, 12, str. 26. 

— Toż. Poznań, 1870. 

— Abecadlnik w wierszykach dla dzieci 
polskich. Wyd. 4te. Złoczów, nakł. i druk. 
W. Zukerkandla, 1893, 4, str. ni. 58, z ry- 
sunkami T. Popiela, opr. 1*60. 

— Album pamiątkowe Adama Mickiewi- 
cza. Lwów, H. Altenbergi druk. Wł. L. An- 
czyca i Sp. w Krakowie, (1889), 4ce, str. 
Xix, kart 39 i str. 2 ni., opr. kor. 14. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, 1898, 4, w ozd. 
oprawie, rb. 1-50. 

— Baśń o dobrym synu, wedle ludowego 
podania. Bibl. dla młodzieży, XIII. Warsza- 
wa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. W. 
L. Ancayca i Sp., 1899, 16, str. 82 i 2 ni., 
z 4 rycinami, kop. 40, opr. kop. 50. 

— Yybranó b^snć, pfeloźil Jan Ne&is Kv6ty z polskych luhu, ses. 6. Praha, nakł. 
J. R.' Vilimek,"l883, 16, str. 35 i 1 ni., z por- 
tretem poet}-, haL 60. 

— Ostatnie chwile i pogrzeb Adama Mi- 
ckiewicza, według współczesnych źródeł. 
Lwów, H. Altenberg, Kraków, S. Krzyża- 
nowski, druk. im. Ossolińskich, 1890, 8, str, 
40, z 5 rycinami, hal 60. 

— Dziatwie w Kole literacko - artysty- 
cznem od św. Mikołaja we Lwowie dnia 6 
grudnia 1897. Lwów, druk. im. Ossolińskich, 
1897, 8, str. 1. 

— Dzieci w dawnych czasach. 20 obrazków 
z dziejów naszych. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, 1901, 8, kart. rb. 1, opr. rb. 1-30. 

— Dzieci i ptaszki, 12 obrazków z ma- 
leńkiego świata. Biblioteka dla młodzieży, 
t. I. Lwów, nakł. Towarz. pedagog., druk. 
I związkowa, 1881, 16, str. 48, hal. 72. 

— Toż. Tamże, 1886, 8 mała, str. 40. 

— Dla dzieci, wybór pism. Lwów, H. Al- 
tenberg, druk. im. Ossolińskich, (1897), 8 
mała, str. XV, 339 i 1 ni , z portretem auto- 
ra i rycinami w tekście, opr. kor. 4-80. 

— Do dzieci na obczyźnie w dniu gwia- 
zdki. Lwów, 1888, 4, str. 1. 

— Zaklęte dzwony, legenda z dziejów 
polskich. Lwów, 1876, nakł. Księgarni Pols., 
druk. I związkowa, 8, str. VIII, hO. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, Jakubowski 
& Zadurowicz, druk. im Ossolińskich, 1894, 
16, str. 84, opr. kor. 260. 

— Iwonicz i jego okolice. Lwów, nakŁ 
Zarządu zdrojowego, Gubrynowicz i Schmidt, 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. Lu- 
dowa we Lwowie, 1885, 8, str. VII i 120, 
z 6 widokami i mapką, opr. kor. 2. 

— Katalog biblioteki Mickiewiczowskiej, 
zebranej w ciągu lat piętnastu. Lwów, nakl. 
autora, druk. im. Ossolińskich, 1896, 8, str. 
27 i str. 28—32 na Dopełnienia. 

— Katechizm polskiego dziecka. (Wiersze). 
Lwów, nakł. autora, druk. naród. im. Osso- 
lińskich, 1900, 16, str. 29 i 3 ni., hal. 80. 

— Kobieta w poezyi polskiej, głosy poe- 
tów o kobiecie. Kraków- Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1885, 8, str. XV i 333, z ilustracyami 
Andriollego, opr. rb. 5. 

— U kolebki wieszcza: Żywot Adama 
Mickiewicza. Lwów, H. Altenberg, druk. im. 
Ossolińskich, 1898, 8 mała, str. 104, « 31 ry- 
cinami, opr. kor. 3 20. 

— Królowa korony polskiej, żywot N.Ma- 
ryi P., matki Chrystusa Pana. Wydawnic. 
Macierzy polskiej, ksiąź. 20. Lwów, nakł. 
Macierzy, Gubrynowicz' i Schmidt, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1885, 8 mała, 
str. 56, z rycinami, hal. 16. 

— Dawni królowie tej ziemi, treść dzie- BEŁZA. 95 jów polskich dla dzieci. Biblioteczka dla 
dzieci i młodzieży, ku rozrywce i luince, 
książeczka XIV. Złoczów, nakl. i drak. O. 
Zukerkandla i syna, 1887, 16, str. 87, z :\9 
wizerunkami królów polskich, opr. hal. 8U. 

— Toż. Wyd. 2^6. Tamże, 1895, 16, str. 
87, z 39 wizerunkami królów polskich, opr. 
kor. 2 40. 

— Kronika potoczna i anegdotyczna z ży- 
cia Adama Mickiewicza, na podstawie opi- 
sów wiarogrodnych świadków. Lwów, nakł. 
Seyfartha i Czajkowskiego, druk. I Zwią- 
zkowa, 1884, 8 mała, str. XV, 262 i 1 ni., 
z 2 portr., kor. 4 

— Krynica, w stuletnią rocznicę oddania 
tutejszych zdrojów na użytek publiczny. 
Lwów, nakł. c. k. zarządu zdrojowego, druk. 
im. Ossolińskich, 1893,* 8, str. 32, z 10 ryc. 
w tekście. 

— Księga aforyzmów, myśli, zdań, uwag 
i sentencyj, ze stu pisarzy polskich wybra- 
nych. Lwów, H. Altenberg, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1888, 8 mała, 
Btr. VIII i 135. kor. 240. 

— Maryla i jej stosunek do Mickiewicza. 
Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. E. 
Winiarza, 1885, 8, str. 70, z 5 rycinami i auto- 
grafem Maryli, kor. 2-40. 

— Toż. Wyd. 2gie, z portretem Maryli. 
Tamże, 1887, 8, str. 67, kor. 2. 

— Toż. Wyd. 3cie. Bibl. powsze^sbna, nr. 
167. Złoczów, nakł. i druk. W. Zukerkandla, 
(1895), 16, str. 62 i 1 ni., z portretem Ma- 
ryli, hal. 24. 

— Matka, 12 obrazków z maleńkiego 
świata. Lwów, F. Eichter, druk. Ludowa, 
1882, 8, str. 43, kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga, druk. im. Ossolińskich, 1891, 16, str, 
39 i 1 ni., opr. kor. 1. 

— Toż. Wyd. 3cie, z ilustracyami J. Mę- 
ciny-Krzesza. Lwów, nakł. księgarni H. AI- 
tenberga, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, b. r. w^ 4, str. 33, i 10 ryc, kor. 4. 

— Święty Mikołaj, patron dzieci, 6 gru- 
tinia 1885. Lwów, nakł. autora, druk. R Wi- 
niarza, 1885, 8, str. ni. 3. 

— Święty Mikołaj w Kole literacko- arty- 
sty cznem* Iwo wskiem dnia 6 grudnia 1888 
r. Lwów, nakł. autora, drak. E. Winiarza, 

1888, 8, str. nl. 4. 

— Miscelanea, szkice, typy i obrazki. 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, druk. E. 
Winiarza, 1894, 8 mała, str. 157 i 1 nl., kor. 
360. 

— Modlitwa dzieci u stóp Bogarodzicy 
w Rymanowie. Lwów, nakł. komitetu To- 
warzystwa leczniczej kolonii w Rymanowie, 
druk' Ludowa, 1889, 4, str. 4 nl.,*hal. 40. 

— Patron grzecznych dzieci {iw. Mikołaj) podarek gwiazdkowy. Złoczów, nakł. ł druk. 
O. Zukerkandla i syna, 1890, 4, kart 8 nl., 
z chromolitogr. 

— Podarek noworoczny dla dzieci, zbiór 
wierszyków i bajeczek. Bibłiot. dla dzieci 
i młodzieży, książeczka XIII. Złoczów, nakł. 
i druk. O. Zukerkandla i syna. Warszawa, 
G. Centnerszwer , 1887, 32, str. 58, opr. 
hal. 50. 

— Poezye. Lwów, H. Altenberg, druk. 
im. Ossolińskich, 1892, 8, str. 94 i 2 nł., 
kor. 2. 

— Poh&dka o dobrom synovi, pFeloźił Jan 
Nećas. Prvni morayskd knihoyna pro óeskou 
mlideź, III 18. Velky MeziFić, nakl. J. F. 
Śaśka, 1884, 16, str. 56, hal. 20. 

— Prolog .... wygłoszony na scenie po- 
znańskiej podczas uroczystości jubileuszo- 
wej w dniach 19 i 20 października 1895 r. 
(Lwów), druk. Dziennika polsk., 1895, 8, k. 
nl. 2. 

— Sobieski w poezyi polskiej, głosy poe- 
tów polskich o bohaterskim obrońcy Wie- 
dnia. Lwów, F. H. Richter, druk. I związ- 
kowa, 1883, 16, str. VIII, 95 i 1 nl. 

— Za soumraku, poyidky pro ml4dei, 
Dćti a ptaćatka, obrdzky z malóho sy^ta, 
preloźil z polśtiny Jos. F. Khun. Praha, 
nakl. M. Knappa, 1894, 8, str 92 i 4 nl., 
z 2 obrazkami. 

— Światek dziecięca- w trzydziestu dwóch 
obrazkach. Lwów, nakł. Gubrynowicza i 
Schmidta, druk. K. Pillera, 1883 (1880), 4, 
str. 8 i 32 obrazków, kor. 192. 

— ly)! Wyd. 2głe. Tamże, (1881^, 16, str. 
16 i 32 obrazków kolor., opr. kor. 1*50. 

— Dobry syn, bajka z przed lat tysiąca, 
Wydaw. Macierzy polskiej, książ. 8. Lwów, 
nakł. Macierzy, Gubrynowicz i Schmidt, 
Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1883, 
8 mała, str. 68, hal. 20. 

— Toż. Wvd. 2gie. Tamże. 1888, 8 mała, 
str. 62. hal. 20. 

— Toż. Wvd. 3cłe. Tamits 1893, 8 mała, 
str. 62, hal. 20. 

— Toast w dzień zjazdu archeologicznego 
d. 9 września 1885 r. we Lwowie. Lwów, 
druk. Gazety nar., 1885, 8, str. nl. 3. 

— Towarzysz pilnych dzieci, redagt)wany 
przez .... Lwów, druk. I związkowa, nakł. 
ks. Wł. Bełzy, 1881, str. 226, 1882, str. 186. 

— Wanda, opera w 4ech aktach, muzyka 
Henr. Jarecljlego. Lwów, nakł. Gubrynowi- 
cza i Schmidta, druk. A. Pillera, 1882, 8 
mała, str. VII, 1 nl., 55 i 1 nl., kor. 1-20. 

— O zmroku, 24 powiastek dla młodocia- 
nego wieku. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 1883, 
8 mała, str. 1 nl., 154, 1 nl. i 8 rycin, opr. 
rb. 1. 96 BEŁZA — BENEDIKT. — Żydzi w poezył polskiej, głosy poetów 
o Żydach. Lwów, Gubrvnowicz i Schmidt, 
druk. I związkowa, 1S8S, 16, str. XV i 77, 
kor. 1-28. 

— (Piast Włodysław). Wasi rówieśnicy, o- 
brazki z młodości sławnych ludzi w Polsce, 
z pism najlepszych autorów. Lwów, nakł. Sey- 
fartha i Czajkowskiego, druk. im. Szew- 
czenki, 1885, 8, str. VIII i 196, z 10 ilustr. 
rysunku W. Eliasza, opr. kor. 360. 

— Wasi rówieśnicy, 24 obrazków z mło- 
dości sławnych ludzi w Polsce, z pism naj- 
lepszych autorów wybrał i wstępnem sło- 
wem' opatrzył .... Tamże, 1885, 8, str. VII 
i 212, z 10 ilustr. rysunku W. Eliasza, 
kor. 3-60. 

Wydanie odmienne. 

— Ob. Antologia obca, polska (1882); Ko- 
chanowski Jan (Wszystkie 1882); Noworo- 
cznik (1880); Papee Fryd. (Zabytki 1884); 
Pepłowski St. (1897); Sabowski Wład. (Se- 
kretarz 1884). 

BEŁZA i MIKULI. Hymn jubileuszowy na 
cześć króla Jana III Sobieskiego, ułożony 
z powodu obchodu 2001etniej rocznicy odsie- 
czy Wiednia 12 września 1883. Lwów, li- 
togr. A. PrzYSzIaka, (1883), 4 podłużna, str. 
7, hal. 48. 

BEŁZA Wł. & ROSSOWSKI St Czarodziejska 
książeczka, 15 prześlicznych obrazków dla 
dzieci, objaśnionych wierszem. Lwów, nakł. 
H. Altenberga, druk. im. Ossolińskich, 1893, 
4 mała, str. 15, opr. kor. 3. 

BEM Antoni Gustaw. Jak mówić po polsku, 
czyli gramatyka polska w zarysie popu- 
larnym. Wydaw. Gebethnera i Wolffa, II. 
Warszawa, druk. A. Pajewskiego, 1889, 8 
mała, str. XI, 342, II i IV, rb. 150. 

— Teorya poezyi polskiej, z przykładami, 
w zarysie popularnym analityczno-dziejo- 
wym. Petersburg, nakł. K. Grendyszyńskie- 
go, druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1899, 8, str. XV i 415,*^ rb. 150. 

— Zarys wykładu mowy polskiej według 
wskazówek językoznawstwa porównawczego, 
tom I. Warszawa, Lesman i Swiszczowski, 
druk. Noskowskiego, 1883, 32, str. V, VII 
IV i 311, opr. kop. 60. 

— Ob. Spasowicz Włodzim. (Dzieje litera- 
tury 1891). 

BEM Józef generał. Mćthode mnemonique 
franco polonaise, table chronologiąue for- 
mant nomenclature de la carte chronologi- 
ąue de rhistoire de France, comprenant plus 
de sept cents des principaus: ćvćnements 
.... pour Tenseignement de Thistoire...., h Tu- 
sage des examinateurs. Paris, libr. Laurens, 
1886, 16, str. 64. 

— Ob. Berzsenvi Kai. (1896); Gaszyński 
Konst. (1850); Pepłowski St. (1896). 

BEM Juliusz. Anna Cylejska, dramat histo- ryczny w 5 aktach. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. St. Niemiery, 1896, 8 mała, 
str. 106, kop. 50. 

— Kilka słów o powodach niewprowadze- 
nia do naszego kraju instytucyi sądów przy- 
sięgłych. Odb. z Gazety sądowej. Warszawa, 
druk. J. Noskowskiego, ' 1880, 8, str. 64, 
kop. 25. 

BENCUR M. Ob. Kukuczyński M. (1900). 

BENDER Jos. Ermland's politiscbe und na- 
tionale Stellung innerhalb Preussens an den 
Hauptmomenten seiner fruheren Geschichte 
und Verfassung. Festschrift zur ermland. 
Sacularfeier 1872. Braunsberg. Martens, 1872, 
8, str. VI i 132, mr. 3. 

— Zum 2 Juli 1884: Geschichtliche Erin- 
nerungen aus Braunsbergs Vergangenheit. 
Braunsberg, Huye, 1884, 8, str. 53, mr. 1*30. 

— De jurę et ratione dominationis ponti- 
ficum romanorum in terram gentemąue ve- 
terum Prutenorum commentatio. Bruns- 
bergae, Huye (Em. Bender), 1890, 4, str. 11 
i 1 ni., fen.' 60. 

— De yeterum Prutenorum diis disserta- 

tio historica critica XXIII Brunsbergae, 

1865, 8, str. 26. 

— Topografisch-historische Wanderungen 
durch das Passargegebiet , ein Beitrag zur 
Kolonisationsgeschichte Preussens. Aus Zeit- 
schrift fiir Geschichte und Alterthumskunde 
Ermlands. Braunsberg, Huye, 1887, 8, str. 
82, mr. 180. 

— Ob. Hipler F. dr. (1894). 
BENDLEWICZ S. z Pleszowa. Które zawody 

przemysłowe, obiecujące powodzenie, są u nas 
mało reprezentowane ? Rzecz czytana na 
walnem zebraniu delegatów Tow. przemy- 
słowych związkowych w Poznaniu w dniu 
28 maja r. 1899. Tanie wydawnictwo Zwią- 
zku Tow. przemysłowych w Niemczech, nr. 
2. Poznań, A. CKbulski, druk. W. Simona, 
1899, 16, str. 26, "^fen. 10. 

BENECKE Berthold dr. prof. Fische, Fische- 
rei und Fischzucht iu Ost- und Westpreus- 
sen. Konigsberg, Hartungsche Verlag8druc- 
kerei, 1881, 8 większa, str. 5 ni., 514 z 493 
ryc. w tekście, mr. 12. 

BENEOETTI F. Augusto dr. La diplomazia 
pontificia et la prima spartizione delia Po- 
lonia, saggio storico sopra documenti ine- 
diti deir archiyo segretto di stato delia S. 
Sede, eon una lettera di Ladislas Mickiewicz. 
Pistola, 1896, 8, str. VI i 132, liry 2. 

Benedictiner-Orden. Ob. Albers P. Bruno 
i (Zur Geschischte 1894). 

Benedictus a Cosmin. Ob. Cosmin (a) Bene- 
dictus (Carmina 1894). 

BENEDIKT Maurycy dr. prof. Życie duszy 
ludzkiej jako czysto doświadczalno -postrze- 
gawcza nauka, z upoważnienia autora prze- BENED1X - BENONI. 97 Uómaczył dr. med. Ludwik Wolberg. War- 
szawa, wydawnictwo i druk Przeglądu ty- 
godniowego, 1897, 8 maJa, str. IV, 427 i XII, 
rb. 1-50. 

BENEDIX J. F. Broń niewieócia, komedya 
w 1 akcie, z niemiec. tłómaczona. Teatry 
amatorskie, wydaw. J. Blizińskiego, 1. Kra- 
ków, Spó2ka wydaw., druk. W. L. Anuzyca 
i Sp., 1891, 8 mała, str. 22, hal. 60. 

BENEDYKT 0. U stóp Golgoty czyli wią- 
zanka mirry, rozmyślania przenajświętszej 
męki Zbawiciela Jezusa Chrystusa oraz ćwi- 
czenia duchowne z ksiąg pobożnych zebra- 
ne i rozłożone na wszystkie dni postu wiel- 
kiego, przekład nowy z francuskiego. War- 
szawa, druk. St. Niemiry synów, 1900, 16, 
str. 271 i 1 ni., kop. 35. 

BENEDYKT o. Św. Ćwiczenia duchowne, 
według ducha i reguły .... patryarchy zako- 
nów, dla wszystkich osób zakonnych bardzo 
pożyteczne, z francuskiego na polski prze- 
tłóraaczyła św. p. siostra Ida Ropelowska 
Benedyktynka, teraz na nowo opracowane 
przez W. o. Wincentego Marya Podlew- 
skiego. Lwów, nakł. pp. Benedyktynek, 
druk. A. Wajdo wieżowej, 1886, 8 mała, str. 
259, XXX i 4 ni. 

Na 8tr. I— XXX: Wiadomość o klasztorze i kościele 
WW. pp. Benedyktynek w Wilnie pod wezwaniem 
Św. Katarzyny, panny i mQCzenniczki. 

— Reguła Św. o. Benedykta, według wy- 
dania drukowanego w Wilnie r. 1677. Kra- 
ków, nakł. klasztoru staniateckiego, druk. 
Czasu, 1897, 16, str. 224. 

— Nowenna na cześć Wielkiego patryar- 
chy .... przez **. Warszawa, druk. F. Czer- 
wińskiego, 1893, 16, str. 84, kop. 10. 

— Ob. B. K. o. Benedyktyn; Gaueranger 
O. P. (1884, 1889); Konstytucye (1675); Le- 
szczyński Prokop (Żywot 1882); Siedlecki 
Janks. (O medalu 1887). 

Benedyktyni. Ob. Chotkowski Wł. (1900); 
Krakowski J. (O słowiańskim kościele św. 
Krzyża i klasztorze Benedyktynów (1886). 

BENES V. Ob. Rappaport Z. (1897). 

BENEWENI F. Algebra, decyzyą Jaśnie 
Wielmożnego ministra oświecenia narodo- 
wego przepisana do użytku w szkołach 
okręgu naukowego warszawskiego i nakła- 
dem tegoż wydana. Część I— III na klasę 
VI, Warszawa, cz. I druk. Gazety codzien- 
nej, cz.ll i III druk. Jana Psurskiego, 1859 
do 1860, 8, str. II i 114 -f 213 + 164. 

BENICZKYBAJZA Helena (Benitzky). Przy 
zamkniętych drzwiacli, romans, przekład 
St. .Miłliowskiego. Bibl. powieści. Gródek, 
nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1887, 8, str. 
227, kor. 240. 

BENIOWSKI Maur. A. hr. Dziennik podróży 
i zdarzeń ua Syberyl, w Azyl i Afryce, cz. 

MtUMMIU T. I. I— IV. Czytelnia polska, XI— XIV. Kraków, 
staraniem S. Szczepanowskiego i A. Poto- 
ckiego, druk. Uniw. Jag., 1898, 8 mała, str. 
152, 154 i 2 ni., 160 i 176, po hal. 60. 

— Ob. Puffke Z. (Maurycy Beniowski 
1886). 

BENIS Arthur Dr. Das Hausierwessen in 
Galizien. Separat-Abdruck aus den Schrif 
ten des Vereins fur Socialpolitik , Band 
LXXXII. Lelpzig, 1899, 8 mała, str. 273— 
287. 

— Historya ochrony praw autorskich w da- 
wnej Polsce. Odb. z Pamiętnika słuchaczy 
Uniwersytetu Jag. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1887, 8, str. 419-508. 

— Materyały do historyi drukarstwa i księ- 
garstwa w Polsce: I. Maciej Scharffenberg 
i Floryan Ungler. Odb. z t. VII Archiwum 
do dziejów liter, i oświaty w Polsce. Kra- 
ków, nakł. Akademii umiej., druk. Czasu, 
1890, 8 większa, str. 71,kor. 2. 

— Toż, II. Biblioteki prywatne w XVI 
w. Odb. z t. VII Archiwum do dziejów lite- 
ratury i oświaty w Polsce. Tamże. 1891, 8 
większa, str. 43, hal. 80. 

— Podatek od nafty i motory dla małego 
przemysłu. Odb. z Przeglądu polskiego. 
Kraków, druk. Czasu, 1896, 8, str. 16. 

— Ob. Postępek prawa czartowskiego 
(1891). 

BENIS de o. Rozmyślania siedmiu słów 
Pana Jezusa na krzyżu, z przydaniem na- 
bożeństwa do Matki boskiej, wolny przekład 
z włoskiego. Kraków, nakł. ks. J. S., druk. 
Uniw. Jag., 1883, 16, str. 63 i 1 ni., z ryc, 
hal. 20. 

— Toż, tłómaczone z francuskiego. War- 
szawa, nakł. i druk. St. Niemiery, 1884, 16, 
str. 62 i II, kop. 10. 

BEN-LASSOT. Wiązanka. Poezye. Lwów, 

1882. 

BENNIGSEN br. generał. Mowa miana przy 
otwarciu gubernii w Grodnie dnia 1 Janu- 
arii 1802 r. B. m. dr., folio, 1 karta. 

— Ob. Nowiński W. (1803). 

BENOIT E. panna. Żywot św. Jana KanU^go, 
w SOOletnią rocznicę jego urodzin z francus. 
oryginału przełoży ł ' ł uzupełnił ks. Julian 
Bukowski. Kraków, nakł. tłóm., G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. Czasu, 1890, 16, str. XV, 
357 i 1 ni., z 2 rycinami, kor. 1*20, opr. kor. 
1-50 i kor. 1*80. 

BENON *w. Ob. Walczaklewicz Fr. (1898). 

BENONI Karol dr. Atlas geograficzny za- 
stosowany do ćwiczeń kartograficznych, cz. 
I Galicya. Lwów, nakł. i staraniem Towarz. 
pedagog., druk. K. Pillera, 1873, 4 podłuż., 
str. nl. 2 i tablic (map) VI. 

13 98 BENONI — BERDAU. — Głodowe lata, opowiadanie. Wydaw. 
Macierzy, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1884, 8 mała, 
str. 63 i 1 ni., hal. 20. 

— Hladov4 Iśta, povidka ze źivota lidu 
polskóho, z polśtiny pi-eloźil Yilem Śpańhel. 
Zabavy pro mladeź, 180. Praha, J. Pospiśil, 
1894, 8 mała, str. 59, hal. 44. 

— Stylistyka dla szkół wydziałowych żeń- 
skich. Lwów, uakł. i druk. zakładu im. Os- 
solińskich, 1894, 8, str. 79 opr. hal. 50. 

— Sprawozdanie z czynności komisyi za- 
rządu głównego Towarzystwa pedagogicz. 
wydelegowanej do rozpatrzenia spraw szkół 
średnich. Lwów, nakł. Towarzystwa pedag., 
druk. I związkowa, 1881, 8, str. 46. 

BENONI K. & HABURA F. Książka do czy- 
tania na klasę V i VI szkół ludowych mę- 
skich. Lwów, nakł. i druk. Zakładu im. Os- 
solińskich, 1893, 8, str. 310, opr. kor. 1-60. 

BENONI K. i MAJERSKI St. Geografia mo- 
narchii austryacko- węgierskiej. Wyd. 2gie. 
Lwów, nakł. Towarzystwa pedagogicznego, 
druk. I związkowa, 1892, 8, str. 3 ni. i 100, 
opr. kor. 1'20. 

— Toż. Wyd. 3cie. Tamże, 1896, 8, str. 
100 i k. 2. 

BENONI K. I TATOMIR L. Krótki rys geo- 
grafii do użytku szkolnego. Lwów, Tamże, 
8, str. VII i 212, z 12 drzeworytami w teks., 
kor. 1-12. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i skrócone. 
Tamże, 1883, 8, str. 116 i IV, z 27 rycinami 
w teks., kor. 1'12. 

— Toż. Wyd. 3cie. Tamże. 

— Toż. Wyd. 4te. Tamże, 1889, 8, str. 2 
nł. i 84, z 30 ryc. w teks., opr. kor. 1*20. 

— Toż. Wyd. 5te. Lwów, nakł. dra K. 
Benoniego, druk. I związkowa, 1890, 8, str. 
2 ni. i 75, z 85 ryc, opr. kor. 1'20. 

— Toż. Wyd. 6te, Lwów, nakł. Towarzy- 
stwa pedagog., druk. I związkowa, 1894, 8, 
str. 87, z 31 rycinami w teks., opr. kor. 120. 

— Toż. Wyd. 7me. Tamże, 1898, 8, str. 
85, z 31 rysunkami w teks., opr. 1.20. 

— Ob. Gliński Henryk (Pan Spasowicz 
1895); SołowiewWł. (1888); Zieliński Z. (1897). 

BENSEMER. Beitrage zu einer Geschichte 
des Bliihens und des Niederganges der Ju- 
don im Konigreiche Polen. Odb. z Antise- 
mitisches Jahrbuch. Berlin, P. Kufahl, 1898, 
8, str. 22, fen. 60. 

BENSON E. F. Rubikon. Powieść, przekład 
z angielskiego. Dod. do Bluszczu. Warsza- 
wa, druk. S. Orgelbranda synów, 1894, 8, 
str. 144. 

BENTKOWSKI Władysław. Dwa ustępy z bi- 
tew pod Szegiedynem i pod Temeszwarem, 
opowiadanie. Odb. z jednodniówki Okrężne. Poznań, druk. J. I. Kraszewskiego, 1885, 8, 
str. 23. 

— Ze wspomnień moich, opowiadanie. Odb. 
z nru jubileuszowego Dziennika poznań- 
skiego. Tamże, 1884, 8, str. 20. 

— Wspomnienie pośmiertne ś. p Odb. 

z Dziennika poznańskiego. Poznań, druk. 
Dziennika pozn., 1887, 8, str. 18, fen. 75. 

— Ob. Chotkowski W. (1887); Jażdżewski 
Ludwik ks. (Mowa źałobnna 1887); Wyda- 
wnictwo materyał. do powst. (1890). 

BENTZON T. M. Szalona głowa, powieść. 
Lwów, nakł. J. L. Pordesa, 1886, 8, str. 380, 
kor. 3-60. 

— Powrót, tłómaczyła Kasylda Kulikow- 
ska. Dod. do Kłosów. Warszawa, nakł. i druk. 
S. Lewentala, 1883, 8, str. 130. 

Benzol. Ob. Biernacki Wiktor (Załamanie 
światła 1892); Brtihl J. W. (1894); Bruner 
L. (1900); Lachowicz B. (1888); Piątkowski 
Mar. (O działaniu 1892). 

Beobachtungen, Meteorologische angestcUt 
an der k. k. Sternwarte in Krakau in den 
Jahren 1881/85. Krakau, Verlag der Stern- 
warte, Unlversitatsbuchdruckerei, 1886, 8, 
po 4 str. na każdy miesiąc. 

— Toż, in den Jahren 1891/95. Tamże, 
1896, 8, str. ni. 8. 

BERAN6ER P. J. Piosnki, przełożył M. Ro- 
doć. Wyd. 2gie. Lwów, księgarnia Polska, 
1882, 8 mała, str. VIII i 129, kor. 2. 

— Przekłady piosnek Lud. Kozłowskiego, 
zbiorek I. Odb. z Przeglądu literacko-arty- 
stycznego. Kraków, nakł. K. Bartoszewicza, 
druk. A. Koziańskiego, 1884, 16, str. 4 ni. 
i 159, kor. 2. 

BERBIG F. Nachrichten und Urkunden der 
lateinischen Schule zu Crossen. Program 
szkolny. Crossen, 1894, 4, str. 36, z tabl. 

BERCHARD Karol. Oto dobre miejsce na § 
14, kilka myśli w sprawie robotniczej. Lwów, 
nakł. autora, druk. Udziałowa, 1899, 8 mała, 
str. 82, hal. 70. 

— Reforma c. k. uprz. gal. Zakładu kre- 
dytowego włościańskiego. Odb. z Dziennika 
polskiego. Lwów, nakł. autora, Księgarnia 
polska, druk. Dziennika polskiego, 1880, 8 
mała, str. 32, hal. 50. 

BERCHMANS Jan św. T. J. Ob. Czeźowski 
Iwon ks. T. J. (Żywot 1890). 

BERDAU Feliks prof. Botanika leśna, podług 
kursu wykładowego w instytucie rolniczo- 
leśnym w Nowej Aleksandryi (Puławach), 
spisana i wydana staraniem b. uczniów. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. J. Fi- 
lipowicza (J. Bergera), 1890, 8, str. VII, 282 
i 2 ni., z licznymi drzeworytami w tekście, 
rb. 2. 

— Flora Tatr, Pienin i Beskidu zacho- 
dniego. Warszawa, wydanie Kasy im. Mia- BERDAU - B£BQ£R. 99 nowskiego, E. Wende i Sp., druk. J. Filipo- 
wicza (J, Bergera), 1890, 8, str. IV, 827 i 55, 
rb. 3. 

— Grzyby trujące krajowe. Wyd. Towarz. 
farmaceutycznogo warszawskiego. Warsza- 
wa, litogr. F. Kasprzykiewicza, rysował W. 
Walkiewicz, 1881, fol., chromolitografia na 
arkuszu rozłożonym. 

— Grzyby krajowe trujące, z rysunkami 
anatomicznymi oraz tablica chromolitogra- 
ficzna. Warszawa, nakł. F. Kasprzykiewicza, 
druk.' A. Pajewskiego, 1889, 8, str. 68, z 3 
tabl. chromolitosT. 

BERDYCZOWSKA Marya. Ob. Godlewski Lu- 
cvan (Kazanie 1897); Nowakowski Wacław 
(1897). 

BEREK JOSELOWICZ. Ob. Feldman WUh. 

(1894); Kraushar Al. 

BERENT Wacław. Fachowiec, powieść spół- 
czesua. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1895, 8 mała, 
str. 273, rb. 1. 

BERESTECZKO. Ob. Kubala L. (Szkice 
1880). 

(Berezyna). Panorama. Rilckzug Napoleons 
I von Moskau im Jahre 1812, gemalt von 
Julian Fałat u. A. v. Kossak. Berlin, A. 
Haak, 8, k. 8. 

— Ob. Charkiewicz W. (1893); Kossak A. 
(1896); Lindenau M. (18%); Mysing O. (1898); 
Segur (1891); Solignac A. (1890); Vaudon- 
court G. (1814). 

Berg-HOttenmann. Oberschlesischer Tygo- 
dnik po polsku i niemiecku. Królewska 
Huta 1887. 

Wyszło zaledwie kilka numerów. 

BERG Alex. Judenbyllnen vor dem Strafge- 
richt zu Lemberg, ein bestatig. Nachtrag zu 
seiner Schrift Judenbordelle. Berlin, G. A. 
Dewald, 1893, 8, str. 31, fen. 30. 

BERG Mikołaj W. Morskaja ekspe4icija po 
wstancew w 1863 g. Istoriczeskij wiestnłk. 
Petersburg, 1881, 8, t. IV str. 75—111. 

— Pamiętniki o polskich spiskach i po- 
wstaniach i831— 1862, z wydania Ruskiego 
Archiwum przełożył z rosyjskiego W. Ralex. 
Kraków, nakł. tłómacza, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1880, 8, str. 463, kor. 4. 

— Toż. Wyd. 2głe. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1894, 
8, str. 463, kor. 4. 

— Zapiski .... o polskich zagoworach ł woz- 
stanijach 1836—1864, t. I— IV. Poznań, izda- 
nije awtora, typ. KraszewskagoJ(dr. W. Le- 
błńskij), 1883-85, 8, str. IV, 531-|-544-f 515 
+290. 

— Zapiski o powstaniu polskiem 1868/64 
r. i poprzedzającej powstanie epoce demon- 
stracyi od 1856 r., z rosyjskiego oryginału, 
wydanego kosztem rządu a następnie przez cenzurę zniszczonego, przełoiył K. J. T. I 
—111. Kraków, Spółka wydaw., druk. Czasu, 
1898—1899, 8, str. 334+415 i 2 nl.+474 I 3 
ni. Do tego : Album rycin. Portrety i sceny 
z czasów powstania 1863 r. Tamże, 1900, 
8, kart ni. 24 rycin. Za całość kor. 16. 

— Ob. Mickiewicz Adam (W. Albom 1882). 

(BERG Th.). Le Feldmarschal Berg comte 
namiestnik dans le R. de Pol. Notice bio- 
grafiąue publió k Toccasion de jubileś de 60 
ans de service. Varsovie, 1862, 8 większa, 
str. 16, fotodr. z portr. 

— Opisanie prazdnowanija w Warszawie, 
26 Julja 1872 g. jubileja 60-ljetnej służby 
Gen.-feldm. grafa Th. Tłi. Berga. (Warsza- 
wa, 1872), 8. 

Dołączone do Warszawek. Dnlewn. 1878, ur. 169. 

BERGAMASCHI. Ob. Locatelli Giuseppe 

(1893). 

BERGAMO Kajetan Marya da o. (liczenia 
duchowne czyli rekolekcye, zastosowane dla 
użytku zakonników reguły św. o. Franci- 
szka, z włoskiego dziełka II Cappucino per 
dieci giomi ritirato, przełożył o. Piotr Du- 
dziak, Reformat. Kraków, nakł. oo. Refor- 
matów, druk. Związkowa, 1888, 8, str. 200. 

BERGAU R. Der Bildschnitzer Vcit Stoss 
und seine Werke, 20 Photographien von J. 
Han, mit erklftrender Beschreibung und 
Biographie des Ktlnstlers, neue Ausgabe. 
Nurnberg, J. L. Schrag, 1884, fol,, str. 15, 
mr. 30. 

BERGE. Ob. Kozłowski Wł. (1900). 

BERGER Antoni Stan. (Roicki) dr. O chole- 
rze i środkach jej zwalczenia. Odb. z Ku- 
ryera rzeszowskiego. Rzeszów, nakł. autora, 
druk. J. A. Pelara (H. Czerny), 1887, 16, 
str. 15. 

— O szwedzkiej gimnastyce lekarskiej ze 
stanowiska higienicznego. Odb. z Kuryera 
rzeszowskiego. Tamże, 1887, 16, str. 16. 

— Poradnik w najważniejszych chorobach 
dziecięcych. Odra czyli kur, szkarlatyna, ospa, 
dławiec czyli angina (krup) i dyfteritłs. Rys 
popularny dla użytku rodziców, opiekunów, 
przełożonych zakładów itp. Wyd. 3cie z por- 
tretem autora. Tamże. 1890, 8, k. ni. 4, str. 
86, kor. 1-60. 

— Poradnik dla meiczyzn w chorobach 
płciowych. Wyd. 4te. 'Tamże, 1889, 16, str. 
139, z 3 rycinami, kor. 2. 

— Poradnik dla kobiet. Tamże., 1890, 8 
mała, str. 45, z portretem autora, kop. 40. 

— Pierwsza praktyka, z pamiętników le- 
karza. Odb. z Kuryera rzeszowskiego. Rze- 
szów, nakł. autora, druk. J, A. Pelara, (H. 
Czerny), 1889, 16, str. 17. 

— Przewodnik dla młodzieży dojrzałej 
czyli zbiór wiadomości o słabościach mę- 100 BERGER — BERGNER. skich (wenerycznych), oraz sposoby leczenia 
podług najnowszych badań i doświadczeń 
medycyny. Lwów, nakl. księgami Polskiej, 
druk. I związkowa, 1882, 16,' str. 134 i 2 ni., 
kor. 2. 

— Kilka słów o prostytncyi (nierządzie). 
Tamże, 1882, 12, str. 40.' 

— Kilka słów o wilgoci i jej wpływie na 
organizm. Odb. z Knryera rzeszowskiego. 
Rzeszów, nakł. autora, druk. J. A. Pelara 
(H. Czerny), 1887, 16, str. 8. 

— O włosach i najważniejszych chorobach 
tychże. Odb. z Kuryera rzeszowskiego. Tam- 
że, 1888, 16, str. 7 i 1 ni. 

— O wpływie pokarmu na charakter na- 
rodowy. Odb. z Kuryera rzeszowskiego. 
Tamże, 1887, 16, str. 12. 

BERGER D. dr. Nie zdrowo, przepisy zdro- 
wia, obowiązujące wszystkich ludzi bez wy- 
jątku, przekład z niemieckiego. Warszawa, 
T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1887, 
32, str. IV, 129 i II, kop. 30. 

BERGER H. Łatwa metoda gruntownego 
nauczenia się w krótkim czasie języka an- 
gielskiego z pomocą lub bez pomocy nau- 
czyciela, z wymową w języku polskiem przy 
każdem słowie. Warszawa, nakł. autora, T. 
Paprocki i Sp., druk. Warszawska, 1889, 8, 
str. ni, 382, III, rb. 2. 

— Toż. Wyd. 2gie poprawione i powię- 
kszone. Warszawa-Kraków, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. Tow. S. Orgelbranda synów, 
1897, 8 mała, str. IV, 511, II i 105, rb. 1-50. 

— Nowa łatwa metoda gruntownego nau- 
czenia się języka francuskiego z pomocą 
lub bez pomocy nauczyciela, z wymową w ję- 
zyku polskim przy każdem słowie. Tamże, 
1896, 8 mała, str. X, 319, IV, 43, rb. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i poprawio- 
ne. Tamże, 1899, 8 mała, str. VII, 319 i 43, 
rb. 1, opr. rb. 130. 

— Łatwa metoda gruntownego nauczenia 
się w krótkim czasie języka niemieckiego 
z pomocą lub bez pomocy nauczyciela, 
z uwzglę(fnieniem najnowszych badań języ- 
ka, z Kluczem. Tamże, 1896, 8 mała, str. 
VII, 286, 1 ni. i 40, opr. rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i poprawio- 
ne. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. A. Ginsa, 1899, 8 mała, str. VII, 286 
i 40, rb. 1. 

— Toż, kurs wyższy uzupełniający z Klu- 
czem. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. K. Prochaski w Cieszynie, 1900, 8 
mała, str. VI, 415 i 70, rb. 1-60. 

BERGER Józef. Rodzina kaktusów, opisana 
i w systematycznym porządku przedstawiona, 
z dodaniem wiadomości o hodowli i pielę- 
gnowaniu tych roślin. Warszawa, nakl. 
i druk. J. Bergera, Gebethner i Wolff, 1882, 8 mała, str. VIII, 233 i III z 24 drzewory- 
tami, rb. 1-50. 

BERGER J. C. Sobieski ou la gloire de 
r Europę chrśtienne. Biblioth6que chrśtien- 
ne et morale. Limoges, libr. C. Barbon, 
1880, 8, str. 166. 

BERGER Paweł dr. Doniosłość chorób w mał- 
żeństwie, z uwzględnieniem dziedziczności, 
tłómaczył dr. J. St. Leczenie domowe, XXII. 
Warszawa, nakł. M. Orgelbranda, druk. S. 
Orgielbranda synów, 1891, 8 mała, str. 63, 
kop. 60. 

— Poradnik dla chudych, przyczyny, 
istota cierpienia, leczenie chudości, jako też 
mające z nią związek choroby, tłómaczył 
dr. J. St. Leczenie ' domowe, XXI. Tamże, 
1891, 8 mała, str. 53, kop. 50. 

— Poradnik dla cierpiących na malokrwi- 
stość, tiómaczył dr. J. Śt. Leczenie domo- 
we XIX. Tamże, 1890, 8 mała, str. 51, kop. 50. 

BERGER Sigismund. Ósterreicbs geschicht- 
liche Jubilaumstage in den Jahren 1882 und 
1883, III: Der 200 jahrige Gedenktag der 
Befreiung Wiens yon der zweiten Turken- 
l>elagerung am 12 September 1883. Wien M. 
Perles, 1882, 8, str. V i 21, z rycinami 
w tekście, hal. 60. 

BERGER Wiktor. Krótki przewodnik foto- 
graficzny dla amatorów i początkująch. 
Lwów, nakł. autora, druk. Z. GoUoba, 1894, 
8 mała, str. 27, hal. 50. 

— Ob. Nemerling K. i Berger (Podręcznik 
dla kolarzy 1898). 

BER6ERET Gaston. W chwili gniewu, no- 
wela. Dodatek do Kuryera codziennego. 
Warszawa, druk. S. Orgelbranda synów, 
1891, 16, str. 51. 

BERGEROM L. Ubezpieczajmy się, poga- 
danki z dziedziny asekuracyi życiowej. 
Warszawa, druk. Ś. Sikorskiego, 1893, 16, 
str. 15. 

BERGHAUS Henryk. Geschichte der Stadt 
Stettin. Topographisch-statist. beschrieben, 
nach allen Richtungen ihres polit. mercantil., 
burgerl. und kirchl. Lebens, 2 tomy. Wrie- 
zen, Riemschneider, 1875—76, 4, str. VII, 
1102 i VIII, 1115, mr. 3650. 

BERGMAN E. Ob. Zawadzki J. (1896). 

BERGMANN Eugen von. Zur Geschichte der 
Entwickelung deutscher, polnischer und ju- 
discher Boyelkerung in der Provinz Posen 
seit 1824. (Beitrage zur Geschichte der Be- 
yolkerung in Deutschland seit dem Anfan- 
ge dieses Jahrhunderts, Band^I). Tubingen, 
H. Laupp'sche Buchhandlung , 1883, 8, str. 
VIII, 365 i 3 ni., z dwoma graficznymi wy- 
kazami, mr. 8. 

BERGNER Rud. Die Judenherrschaft in den 
Karpatenlandern, sensationelle Enthtillun- BERGNER — BERLIŃSKI. 101 gen. Marburg, Verlag des Reichs-Herold, I 
1889, 8, 8tr. 61, mr. 1. | 

— Monaco i jaskinia gry, przekład Maryi ' 
Wołowskiej. Biblioteka nowości, 3. Łódź, 
nakł. i druk. L. Zonera, 1898, 8 mata, str. 
117 i 1 ni., kop. 25. 

BERGITRANO P. E. Rese autecknigar fran 
Polen, Tyskland och Schweiz. Stockholm, 
1874. 

B«richt der Arbeiter-Unfall-Yersicherungs- 
Anstalt flir Galizien u. die Bukowina in 
Lemberg filr die Gebahrungsperiode 1889 
—90. Lemberg, Verlag der Arbeiter-Unfall- 
Yersicherungs-Anstallt, Druck von Adalbert 
Maniecki, 1891, 4, str. 13. 

— an den III intemationalen socialisti- 
schen Arbeiterkongres in Zurich 1893 iiber 
den Stand und Yerlauf der socialdemokra- 
tischen Bewegung in Russich-Polen, 1889— 
1893, erstattet von der Redaktion der Zeit- 
scbrift Sprawa robotnicza, Organ der Social- 
demokraten des Koenigreichs- Polen. B. w. 
m. i r., 8, str. 8. 

— der Brodyer Handels- und Gewerbe- 
kammer, erstattet an das Uohe k. k. Han- 
dels-Ministerium fiir die Jahre 1881/85. Bro- 
dy, herausgegeben von der Handels- und 
Gewerbekammer, Druck ron J. Rosenheim, 
1886, 8, str. 601 i 1 ni. 

— Toż, ftir die Jahre 1886—1890. Tam- 
że, gedruckt bei F. West, 1892, 8, str. 585 
i 1 ul., z tablicamL 

— iiber die Durchforschung der Provinz 
Westpreussen in naturhistorischer, archao- 
logischer und ethnologischer Beziehung Sei- 
tens des westpreussischen Provinzial-Mu8e- 
ums, 1 April 1878/84. Danzig, Kafemann, 
1884, 4, str. 18. 

— der gewerblichen Fachschule fiir Holz- 
Industrie des k. k. Ministeriums fiir Cultus 
und Unterricht in Zakopane iiber das Schul- 
jahr 1881/82. Zakopane, Yerlag- der k. k. 
Fachschule, 1882, 4, str. 12. 

— Toż, iiber das VII Schuljahr 1884/85, 
nebst einem Anhang enthaltend den Bericht 
iiber die mit der k. k. Fachschulle verbun- 
dene gewerbliche Fortbildungsschule im 
Schuljahre 1884/5. Krakau, Drack von W. 
L. Anczyc et Comp., 1885, 8, str. 15. 

— der k. k. Gewerbe-Inspektoren iiber 
ikrę Amtstatigkeit im Jahre 1886: XV Auf- 
sichtsbezirk, Aratssitz Lembećg. Wien, 1887, 
8, str. 83, hal. 80. 

— Toi, im J. 1887: Tamie, 1888, 8, str. 
VI i 56, hal. 80. 

— Toż, im Jahre 1892. Tamże, 1893, 8 
większa, str. 55, hal. 80. 

— Toż, im Jahre 1893. Tamże, 1894, 8 wię- 
ksza, str. 52, hal. 80. — Toż, im Jahre 1894, XVI Tamże, 1896, 
8 większa, str. 51, hal. 

— Toi, im Jahre 1895, XVII. Tamie, 1896, 
8, str. 42. 

— Statistischer, iiber die volkswirthschaft- 
lichen Yerhaltnisse Schlesiens im Jahre 1890, 
erstattet an das Hohe k. k. Handelsministe- 
rium von der Handels- und Gewerbekam- 
mer fiir Schlesien. Troppau, (1894), 8, str. 
V i 958, z planami i mapami. 

— des Vor8tandes des Creditvereines fiir 
Handel und Gewerbe in Tarnów, tlber die 
Thatigkeit der friiheren Verwaltung unter 
Leitung des Herm Hermann Merz. Tamow, 
Verlag des Creditvereine8, Druck von Jos. 
Fischer in Krakau, 1894, 4, str. 8. 

— iiber die Em te des Jahres 1880, erstat- 
tet am II intemationalen Getreide- und 
Saatenmarkt in Lemberg am 4 und 5 Octo- 
ber 1880. Lemberg, Verlag der Getreide- u. 
Saatenmarktkommi8sion,lIVereins-Buchdruc, 
1880, 8, str. 35. 

BERiNGER Fr. ks. Ob. Maurel ks. (Odpusty 

1890). 

BERKA Aleksander pseud., ob. Biskupski L. 
dr. (Słownik kaszubski 1891). 

BERKELEY Jerzy. Rzecz o zasadach pozna- 
nia, przełożył z angielskiego Feliks Jezier- 
ski, pod redakcyą H. Struvego. Warszawa, 
wyd. Kasy im. Mianowskiego, E. Wende 
i Sp., druk. Zawiszewskiego, 1890, 8 mała, 
str. XXIX, 150 i 1 ni., kop. 50. 

— Ob. Bibl. filozof. 

BERKMAN Michał. Początki arytmetyki. Bi- 
blioteka matematyczno-fizyczna, wydawana 
pod redakcyą M. A. Baranieckiego, serya I, 
t. 1. Warszawa, z zapomogi kasy im. Mianow- 
skiego, E. Wende i Sp., druk. Noskowskie- 
go, 1884, 8 mała, str. X i 226, opr. kop. 65. 

BERKOWSKI ks. O potrzebie łagodności 
u włościan , odczyt na zebraniu kołek rol- 
niczych w Ostrowie. Poznań, nakł. patro- 
natu, druk. J. I. Kraszewskiego (dr. W. łje- 
biński), 1882, 8, str. 14. 

BERLICZ SAS (Strutyński J ). Mozaika, ga- 
wędy szlacheckie z lat ubiegłych, t. I i II. 
Biblioteka powieści, podróży, pamiętników, 
opowiadań historycznych. Lwów, nakł. Gu- 
brvnowicza i Schmidta, 1881, 8, str. 162 i 
189, kor. 7 60. 

Berlin und Petersburg, preussische Beitra- 

ge zur Geschichte der russisch-deutschen 

Beziehungen, 2 Auflage. Leipzig, Duncker 

& Humblot, 1880, 8, str. VI, 2 ni. i 270, 

mr. 6. 

Na str. 67—106: Der polnische Aafstand Ton 1M3; 
str. 1U3— 270: Warschauer Zustande der Jahre 1863 u. 
1864. 

— ob. Pochodzenie. 

BERLIŃSKI Marek. De nascentium morien- 
tiumąue namero ex legę naturae diversi8 loe BERMAN - BERNSTEIN. temporibus diverso. Berolini, 1834, 8, str. 
VI, 34. 

BERMAN Henryk. Teorya wartości pienię- 
dzy papierowych, wyjątek z pracy »0 walu- 
cie papierowej*. Odb. z Przeglądu akademi- 
ckiego. Kraków, druk. Związkowa, 1882, 8, 
str. 49. 

BERNACIŃSKI Fr. dr. Doświadczenia bakte- 
ry ologiczne nad odkażaniem formaliną w przy- 
rządach doc. dra Łepkowakiego. Odbitka 
z f»rzegladu lek., 1900. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1900, 8, str. 3. 

— Doświadczenia nad wyjaławianiem 
w przyrządzie sterylizacyjnym Łepkowskie- 
go-Heilera. Tamże, 1898, 8, str. 4. 

BERNACKi Jan ks. dr. Ob. Bona Jan kardynał 
(Pisma 1891). 

BERNADZIKIEWICZ Teodor. Odpowiedź na 
pytanie konferencyjne: Jakim sposobem mo- 
znab^' lud wiejski i małomiejski zaznajomić 
z najpotrzebniejszemi miarami nowemi. 
Lwów, nakł. c. k. Rady szkolnej krajowej, 
druk. Narodowa W. Manieckiego, 1875, 8, 
str. 29. 

BERNARD Karol. Prawo odwetu, powieść, 
przekład Felicyi Krzywickiej. Dod. do Ty- 
godnia. Piotrków, druk. F. Bełchatowskiego, 
1882, (1883), 8 mała, str. 66. 

BERNARD Św. Hymny na cześć Pana Je- 
zusa ukrzyżowanego, zebrał Anioł-Rafael. 
Warszawa, druk. Niemiry, 1900, kop. 8. 

— Patryarcha zakonu Cystei-sów i doktor 
Kościoła. " Kraków, nakł. 00. Cystersów 
w Szczyrzycu, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1891, 16, str. 3. 

— Ob. Augustyn św. (Rozmyślania 1894); 
Skarżyński L. (Pomnij 1895); Uryga Fr. 
(Żywot 1891). 

BERNARD z Wąbrzeźna Ob. Chwaliszewski 
Marc. (Żywot 1881). 

BERNAROI Szczepan. Praktyczna tabela 
mnożenia bez błędu rachunkowego i druku. 
Losonczon, b. r., fol. wielkie rozłożone, 
hal. 60. 

Tytuł w ośmiu językach: węgierskim, polskim, 
czeskim, słowackim, rumuńskim, niemieckim, wło- 
skim i hiszpańskim. 

BERNARDYN. Pieśń Jubileuszowa ułożona 
przez X. Bernardyna. (Wilno), 1826, str. 4. 

BERNARDYN SeneAski. Ob. Zaremba Al. 
(1895). 

BERNARDYN §w. Ob. Golichowski N.(1899). 

Bernardyni w Tarnowie. Ob. Leniek Jan dr. 
(Kronika 1894). 

Bernardynów prowincyały. Ob. Golichowski 
N. (1895); Historya 1895; Upominek 1896). 

BERNARSKI P. Ob. Tęgoborski A. (1857). 

BERNATEK Fr. Laetus. Historya szpitala 
Bonifratrów w Krakowie (z dołączeniem 
krótkiego wykazu działalności za rok 1897). Kraków, nakł. Braci Miłosierdzia, druk. 
Czasu, 1898, 8, str. 7. 

BERNATOWICZ Feliks. Nałęcz, romans z dzie- 
jów polskich. Dod. do Pogoni. Tarnów, druk. 
J. Pisza, 1890, 8, str. 347. 

— Pojata, córka Lizdejki, albo Litwini 
w XIV wieku, romans historyczny. Chicago 
111., nakł. i druk. Wł. Dyniewicza, 1885, 8, 
doi. 1-75. 

— Toż, z przedmową Jeske Choińskiego, 
t. I, II i III. Bibl. dzieł wyborowych, nr.26, 
27 i 28. Warszawa, druk. Grano wskiego, 
1898, 8 mała, str. 168, 166 i 160, kop. 75. 

— Pojata, córka Lizdejki, opowiadanie hi- 
storyczne z powieści, skrócił Nagroda. Wil- 
no, nakł. W. Makowskiego, druk. St. Nie- 
miery synów w Warszawie, 1900, 8 mała, 
str. 135, kop. 30. 

— Powódź, powieść. Kraków, nakł. Nowej 
Reform}^ Stef. Kavka, druk. Jagieł., 1900, 
8, str. 65, hal. 60. 

— Ob. Biblioteka (1881). 

BERNECKER E. dr. Geschichte des konigl. 
Gymnasiums zu Lyck, I Theil: Die Lycker 
Proyinzialschule von ihrer Griindung bis 
zur Umwandlung in ein humanistisches Gy- 
mnasium. Konigsberg, Hartung, 1887, 8, str. 
VIII i 103, mr. 1. 

— Toż, II Theil. Tamże, 1891, 8, str. 112. 

— Die preussiche Sprache, Texte, Gram- 
matik, etymologisches Wórterbuch. Strass- 
burg, K. J. Trubner, 1895, 8, str. XI i 334, 
mr. 8. 

BERNFELD Izydor. Gnomologia ojców, prze- 
tłómaczył i objaśnił dla użytku szkolnego 
.... (po polsku i po hebrajsku). Drohobycz, 
nakł. autora, druk. A. H. Żupnika, 1898, 8, 
str. 84, kor. 1. 

— Nauka języka polskiego dla Izraelitów. 
Lwów, nakł. towarz. Przymierze braci, druk. 
A. Wajdowiczowej, 1885, 8 mała, str. 62, 
hal. 24. 

BERNHARD M. Księżniczka, powieść. Dod. 
do Tygodnia. Piotrków, 1899, 16, str. 152. 

BERNOLAK Karol. Podręcznik szermierczy 
i krótki opis szabli polskiej. Przemyśl, druk. 
J. Styfiego, Księgarnia polska we Lwowie. 
1898, 8 mała, str. 80, kor. 2. 

BERNOULLI Jakób. Ob. Baraniecki (O frak- 
cyach 1885); Gosiewski Wład. (Łatwy spo- 
sób 1885). 

BERNSTEIN. Gedenkblatter zur Geschichte 
der deutschen evangelischen Dorfgemeinde 
Guminiec Kreis Koschmin, zum 150jahrigen 
Jubelfeste. (Lissa, 1893), 8, str. 13. 

BERNSTEIN A. Fejgola Mugid czyli kobieta 
kaznodzieją. Obrazek z życia prowincyonal- 
nego żydów, tłum. z niemiec. Jakób Ret- 
wund. "Wyd. 2gie. Warszawa, 1879, 12, str. 
X-j- 151, "kop. 60. BERNSTEIN — BERTHET. 103 BERNSTEIN Ignacy. Katalo^'^ dzieł treści 

przysłowiowej, składających bibliotekę 

T. i— II. Warszawa, driik. W. Drugulina 
w Lipsku, 1900, (drugi tytuł po francusku), 
8 większa, str. XX, 560-f650. 

BERNSTEIN Marcus- Stiftun^surkunde srar 
Uuterstiitzung gewerblicher Betriebsamkeit 
fur arme jiidische Handwerker Galiziens. 
Lemberg, Druck von Ch. Rohatyn, 1881. 8, 
str. 43. 

BERNSTEIN R. Ob. Hamsun Knut (Redak- 
tor 1H95). 

BERNSTEINÓWNA R. Ob. Nansen P. (1896). 

BERNSZTAJNOWA Emilia Topas. Tomaszów 
rawski, miasto fabryczne. Nadb. z Ateneum 
Warszawa, A. Strauch & Sp., 1898, 8, str. 
115-132, kop. 40. 

BERNY Jan. Tajemniczy strzał, powieść, 
przekład z francuskiego. Warszawa, nakł. 
i druk. A. Pajewskiego, 1891, 8 mała, str. 
279, kop. 45. 

BERRES Joseph Prof. Ob. Natkis Abrali. 
(1831). 

BERSON Art Ob. Słowacki J. (Kordian 

1887). 

BERSOHN Mathias. Księgozbiór katedry pło- 
ckiej. Warszawa, druk. Laskauera i Babi- 
ckiego, 1899, 8, str. 23 i 1 ni., z 17 tabli- 
cami, rb. 2. 

— Marcin Teofil Polak, malarz polski 
z pierwszej połowy XVII stulecia. Kraków, 
nakł. autora, druk, Czasu, 1889, 4 królew- 
ska, str. 12 i 2 ni., z rycinami, rb. 3'20. 

— Martinus Teophilus Polak, ein Maler 
des XVII Jabrhunderts. Frankfurt A. M., 
J. Baer & Cie, 1891, 4, str. 21, z 4 tabl. 

— Modlitewnik królowej Maryi Kazimie- 
ry Sobieskiej. Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1896, 8 większa, str. 16, z 6 rycinami, 
rb. 1. 

— Quelque8 mots sur un tableau inconnu 
d' Andrea Vicentino, reprósentant Tentróe 
d'Henri III, roi de Pologne et dc France, 
k Veni8e en Tan 1574. Romę, śtab. Jos. Ci- 
velli, 1892, 4, str. 8, z 1 fototypera. 

— Posągi kamienne królów polskicłi, Ste- 
fana Batorego i Jana III, w Padwie. Odb. 
z XVIII Rocznika Towarzystwa przyj, nauk 
pozn., 1892, 8, str. 12, z 2 cynkotypami. 

— O illuminowanycłi rękopisach polskich. 
Tablic 15. Warszawa, druk. P. Laskauera 
i W. Babickiego, 1900, 8, k. ni. 2, str. 159, 
II, rb. 2. 

— O rytownikach gdańskich, podręcznik 
dla zbierających sztychy polskie. Warsza- 
wa, druk. S. Lewentala, 1887, 8 mała, str. 
70, rb. 1. 

— Kilka słów o Janie Heweliuszu z w. XVII, oraz o jego korespondencyi. Warsza- 
wa, druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 
1898, 8, str. 84, z 8 ilustr., rb. 150. 

— Kilka słów o dawniejszych bóżnicach 
drewnianych w Polsce, zesz. i. Odb. z V t. 
Sprawozdań Komisyi do badania historyi 
sztuki w Polsce. Kraków, nakł. autora, Ge- 
bethner i Sp., druk. Czasu, 1895, 8, str. 16, 
a ryc. w tekście, kor. 1*60. 

— Toż, zesz. 2. Tamże, 1899, 8 większa, 
str. 21, z rycinami. 

— Kilka słów o polskiem Towarz\ stwic 
naukowem »SfInks«, założonem w Warsza- 
wie 1810 r. B. m. i r. dr. (Warszawa), 8, 
str. 41. 

— Studenci Polacy w Uniwersytecie bo- 
lońskim w XVI i XVII w. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1890, 8, str. 23, kop. 50. 

— Toż, część II. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, G. Gebethner i Sp., 1894, 8, 
str. 81, z rycinami i podobiznami 

BERSON Sew. Ob. Kasprowicz J. (1900). 

BERT Paweł. Pierwszy rok kształcenia nau- 
kowego, ksijiżka dla młodzieży: Nauki przy- 
rodnicze, człowiek, zwierzęta, rośliny, kamie- 
nie i lądy, fizyka, chemia, przełożyli J. J. Bo- 
guski i Adolf Dygasiński. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1891, 8, str. 358 i VI, z 426 drzeworytami 
w teks., rb. 1'50. 

— Początkowa nauka przyrody dla mło- 
dzieży, przełożyli J. J. Boguski i Adolf 
Dygasiński. Wyd. 2. Warszawa, nakł. T. 
1'aprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1893, 8, str. 434 i Vin, z 520 drzeworytami 
w tekście, rb. 1*80 = kor. 4'70. 

Człowiek; Zwierzęta; Rośliny; Kamienie i lądy; 
Fizyka; Chemia; Fizyoloffia zwierząt i roślin. 

— Pierwsze wiadomości z geometrjl do- 
świadczalnej w zastosowaniu do mierzenia 
odcinków, powierzchni i objętości, spolszczył 
S. Srebrny. Warszawa, nakł' T. Paprockiego 
i Sp., druk. S. Sikorskiego, 1897, 8 mała, 
str. 125, ze 141 drzeworytami w tekście, 
kop. 90. 

— Pierwsze zarysy zoologii, lekcye dla 
początkującej dziatwy, przełożył na jeżyk 
polski Adolf Dygasiński. Warszawa, wyaaw. 
i druk. Przeglądu tygodniowego, 1887, 8, 
str. 197 i 1 ni * z 344 figurami w tekście, 
rb. 1. 

BERTHEREAU P. Krótki rys hlstorył po- 
wszechnej dla szkół początkowych i nauki 
domowej, według .... chronologicznie ułożo- 
ny, przejrzany, poprawiony i do r. 1861 do- 
prowadzony z najpewniejszych źródeł. Wyd. 
3. Kraków, nakł. wydaw. biblioteki ludowej, 
1888, 16, str. 187 i 3 ni., kor. 1-20. 

Tylko okładka nowa, zresztą druk tenie co i wy- 
(iania S^iego. 

BERTHET Eliasz. Młodzież w pięciu czę- 104 BERTHET - BĘTKOWSKI. ściach świata. Feliks, mały Paryżanin, Adam 
Smłtli, mały Amerykanin. Lao, mały cłiiń- 
czyk. Hans, mały eskimos. Saba, mały afry- 
kanin. Kędzierzawa głowa, mały austral- 
czyk. Tłómaczyli W. Nowicki i J. Miaskow- 
ski, ozdób. 83 drzeworyt. Warszawa, M. Or- 
gelbrand, 1880, 18, str. 190, kart. rb. 150, 
opr. w płótno rb. 2. 

— Ostatni z prawowitej dynastyi, powieść 
historyczna. Ogólnego zbioru Wieczorów 
powieściowych, dod. do Biesiady literackiej, 
t. VI. Warszawa, druk. J. Ungra, 1881, 8 
mała, str. 392. 

BERTHIER Fr. J. Service funśbre de S. A. 
le prince Ladislas Czartoryski k Fribourg- 
Suisse le 4 juillet 1894. Fribourg, 1894, 8, 
str. 22. 

BERTHOULE A. Ob. Bielawski J. M. (1896). 

BERTIN Th. R. P. do TOratoire. Le peuple 
martyr, religion et patrie, L'exil, La reine 
de Pologne, discours prononcśs en Tóglise 
de 1' Assomption k Paris 1884, 1885, 1886. 
Paris, impr. E. Nieciuński, 1886, 8, str. 61. 

BERTO N Piotr. Ciężka próba, drobnostka 
sceniczna w 1 akcie. Biblioteka teatrów 
amat., nr. 88. Lwów, nakł. H. Altenberga, 
druk. W. A. Szyjkowskiego, 1900, 8, str. 12, 
hal. 80. 

BERTRAND Jos. Hoenó Wroński. Paryska 
Revue des deux mondes w zesz. z 1 lutego 
1897, 8, str. 588-609. 

BERTRAND L. O zniesieniu pracy na sztu- 
kę i pracy akordowej. Londyn, 1892, cnt. 5. 

BERTUCH Fryderyk Justus. (1747-1822). Opi- 
sy przedmiotów hisfeoryi naturalnej z ryci- 
nami kolorowanemi. Wilno, nakł. Fr. Mo- 
ritza, druk. XX. Misyonarzy, 1820, 4, zeszy- 
tów ma być 24, znanych jest zesz. 12. 

BER WIŃSK! Ryszard. Don Juan Poznański. 
Poemat bez końca. Bibl. uniwer. arcydzieł 
polskich i obcych. Przemyśl, druk. S. F. 
Piątkiewicza, 1882, 8, str. 55. 

BERZEWICZY Ezechiel. Zapiski rekonwales- 
centa. Lwów, nakł. autora, H. Altenberg, 
di-uk. Ludowa, 1892, 8, str. 70, kor. 160. 

BESANT Walter. Katarzyna Regina, po- 
wieść, przełożona z angielskiego. Dod. do 
Bluszczu. Warszawa, M. Glucksbrrg, 1888, 
8, str. 167. 

BeschlQsse der vom X. oesterreichischen 
Advocatentage gewahlten Commission zur 
Ausarbeitung eines Advocatentarifes ftir 
biirgerliche Rechtsstreitigkeiten. Kraków, 
nakł. krak. Izby adwokackiej, druk. W. 
Korneckiego, b. r. (1899), 8, str. 28. 

Beschreibung des k. k. Stainsalz-Bergbaues 
zu Wieliczka. Krakau, Verlag der k. k. Sa- 
linen-Verwaltung, Druck v. W. L. Anczyc 
& Comp., 1885, 8 mała, str. 23. Beskid. Ob. Dunikowski E. dr. prof. (Ze 
Lwowa 1892); Hadaszczuk J. (Fiihrer 1894). 

Beskiden. Ob. Kolbenheymer K. (1899); 
Matzura J. prof. (lUustrirter- Fiihrer 1891); 
Schlesinger W. (1896). 

Beskidowi górale. Ob. Kopernicki I. (Pieśni 

1888). 

BESS Bernhard. Johannes Falkenberg O. 
P. und der preussisch-polnische Streit vor 
dem Konstanzer Konzil, mit archivalischen 
Beilagen. Gotajska Zeitschrift fur Kirchen- 
geschichte w zeszycie styczniowym z roku 
1896, 8, str. 385-464. 

BESSON ks. biskup. Bóg-człowiek, nauki 
przez .... wypracowane, a przez wszystkie 
pisma i dzienniki katolickie we Francyi za 
arcydzieło uznane, dzieło w przekładzie pol- 
skim znacznie powiększone. Wilno, nakł. 
i druk. J. Zawadzkiego, 1882, 8, str. 455, 
rb. 1-50. 

— Toż, wyd. 2gie, Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. O. Zawadzkago w Wilnie, 
1890, 8, str. 455, rb. 1-20. 

BESTA J. i CYGAN A. Polsko-niemiecka 
książka do czytania dla katolickich szkół 
elementarnych, część II. Wyd. 6te. Głogó- 
wek, nakł. Henr. Handla, druk. A. Kukutsch, 
1871, 8, str. 172 i kart 3. 

— Toż, cz. I. Wyd. 15te. Głogów, 1872, 
8, str. 172, fen. 50. 

Bestimmungen iiber die Wiederholungs- 
(Fortbildungs)- Schulen und iiber die Fach- 
schulen fiir Gewerbs-Lehrlinge. (Lemberg), 
aus der k. k. galiz. Aerarial-Staatsdrucke- 
rei, s. a. (1864), 4, str. 12. 

BETA 0. Kolonisation in Polen u. die Fuchs- 
mtiller Bauerntragodie. Berlin, 1896, fen. 80. 

BETHAM-EDWARDS. Skaza na honorze, po- 
wieść, przekład z angielskiego. Dod. do 
Bluszczu. Warszawa, druk. S. Orgielbranda 
synów, 1895, 8, str. 56. 

BĘTKOWSKI Józef. Ob. Murray Ch. A. 
(Kwiat 1880). 

BĘTKOWSKI Narbrzan. Na obchód dwuset- 
letniej rocznicy oswobodzenia Wiednia na 
dniu 12 września 1683, przez Jana III, króla 
polskiego, uroczyście odprawiony w Bro- 
dach 12 września 1883, wiersz pamiątkowy. 
Brody, druk. J. Rosenheima, 1883, 8, str. 
ni. 3? 

— Oratoryum Pod Twoje obronę, według 
łacińskiej ody religijnej Sub sanctum alma 
Tuum (po łacinie i po polsku). Brody, F. 
West, 1888, 8, str. ni. 8, hal. 20. 

— Wiersz z powodu uroczystości położe- 
nia pamiątkowego napisu w miejscu uro- 
dzenia dramaturga polskiego i powieściopi- 
sarza Józefa Korzeniowskiego, odbytej w Sta- 
rych Brodach 21 lipca 1879 roku na wal- 
nym zjeździe Galicyjskiego Towarzystwa BETLEEM - BIAŁOBOCKI. HB Pedagog. Brody, druk. J. Boeenheima, b. r. 
(1879), 8, k. 2. 

Betleem. Ob. Hołowiński Ign. (1888); Mast 
(Żłobek 1900). 

Betooowre roboty. Ob. Alezandrowicz L. 

(i8a9). 

BETT L Ob. Przyborowskł W. (1899). 

BEUST V. hr. Ob. Lipnicki R (1887); Lu- 
bomirski książę (Histoire 1893). 

Beulben. Ob. Fuhrer (1889); Gramer F. 
(Chronik 1863); Laube Rob. (Adresbuch 1880, 
1885); Melzer A. (1899); Rieger J. (1896>; 
Rficker (1888). 

Beweise der traurigen und schrecklichen 
Gewisshoit, dass von der Reffierunj,'- in Ga- 
lizien ein neues Blutbad mit Sensen und 
Dreschflegeln gegen die Edelleute vorbe- 
reltet wird. Bochnia, den 1 Mai 1848, fol. 
k. 1. 

BEYER Aug. dr. Karpatenstudien, Inaugu- 
raldissertation zur Erlangung der philoso- 
phiscben Doctorwfirde bei der UnirersitUt 
Leipzig. Annaberg, C O. Schreiber, 1882, 8, 
8tr. 31 i 1 ni. 

BEYER Karol. Nowe materyały do historyi 
Mennic pMjlskich. Warszawa, druk. Gazety 
warszawskiej. B. r., 8, str. 8. 

— Wykopalisko wileńskie. Wyd. w 200 
egzemplarzach z 8 tabl. fotodrukowemi. 
Warszawa, nakł. autora, druk. J. Ungra, 
1876, 8, str. 68. 

BEYER Karof i ZELT Józef. Skorowidz mo- 
net polskich od 1506 do 1825 roku, ułożony 
w r. 1862, wydany przez ks. Ig. Polkow- 
skiego. Kraków, D. E. Friedlein, 1880, 4, 
str. autograf. V, 107,36, tablic I -XXVIII, 
XXVI — XXXVII z portretem autora, kor. 
11, na pap. czerpanym kor. 14. 

— Ob. Zellt Józef (Nowv skorowidz mo- 
net polskich 1882). 

BEYZYM Jan o. T. J. Trędowaci na Mada- 
gaskarze. Tekst objaśniony fotodrukanii. 
Odb. z Missyj katolickich Kraków, nakł. 
redakcYi, druk. Czasu, 8 większa, str. 100, 
hal. .50. 

Bez rozwodu. Powieść przez autorkę >Molly 
Bawn«, tłum. z angielskiego Z. Harthingho- 
wej, 1 1— II. Warszawa, Dubowski i Gajewski, 
1889, 8, str. 228 i 196, kop. 60. 

Bez przestanku się módlcie, zbiór modlitw 
odpustowych ze skarbu Św. Kościoła rzym- 
sko-katolickiego dla użytku codziennego. 
Mikołów, nakł. i druk. K. Miarki, 1887 
(1895), 16, str. 64, z obrazkami, fen. 25. 

BEZBOROOKO J. Żumał prebywania korola 
polskago Stanisława Awgusta w Grodnie 
1795- 179G g. Moskwa, 1870, 8, rb. 1. 

BEZIMIENNY. Uwagi krytyczne i niekry- 
tyczne o Banku ziemskim wobec zjazdu ekonomistów polskich w Krakowie. Poznań, 
nakł. i druk. Dziennika pozn., 1887, 8 mała, 
str. 16. fen. 50. 

BEZOKI Franciszek. Noworocznik pocztowy 
na rok 1882. Kraków, nakł. Franc. Blumera, 
druk. W. Korneckiego, 1882, 8, str. 8. 

Bezrobocie. Ob. Lewicki Wł. (190(^). 

Bezsenność. Ob. Chodecki Wład. dr. (1890); 
Kiihner A. (1900); Werner Kar. (1894). 

BEZSTRONNY S. Ob. Buszczyński Stefan 
(Przestroga 1882, Okrucieństwa 1890). 
Bezwyznaniowość. Ob. Dębicki Wł. 1886. 

BEZZENBERGER Adalbert Litamsche und 
lottische Drucke des XVI Jahrhunderts. III 
Heft. Gottingen, R. Peppmiiller, 1882,8, str. 
CXLI i 180, mr. 13. 

— Litauische Forschungen, Beitrage rur 
Kenntniss der Sprache und des Volkstume8 
der Litauer. Tamie, 1882, 8 większa, str. 
XIII, 206 i 7, mr. 10. 

— Ueber das litauische Haua. Nadb. z AU- 
preussische Monatsschrift 1886, Królewiec, 8, 
str. 34—79 i 629—633 (Naehtrfiice) z 21 ry- 
sunk. i 1 tabl. litogr. 

— Zur litauischen Literatargesebichte. 
Nadb. z Mittheilungen der litauischen liter. 
Gesellschaft, Band III. Tilsit, 1889, 8, str. 
122-129. 

— Die Kurische Nehrung und ihre Be- 
wohner. (Forschungen zur deutschen Landes- 
und VoIkskunde, III 4). Stuttgart, Engel- 
hom, 1889, 8, str. 300, z Uuatr., 2 tabl. 
i mapą. 

— Ueber die Sprache der preuseiscfacn 
Letten. Gottingen, Vandenhoek & Kuprecht, 
1888, 8, str. 1 ni. i 170, mr. 4. 

— Ueber die Verbr6itung einiger Orts- 
namen in Ostpreussen. Nadb. z Altpreussi- 
sche Monatsschrift 1883. Królewiec, 8, str. 
123—128. 

Bialski zamek. Ob. Bartoszewicz J. (1880). 
Biała kamelia. Ob. Teatr amatorski, ur. 6. 
BIAŁACZEWSKI Wł. Ob. Zgórski Alfr. (1888). 
Białakrynica. Ob. Gorzkowski Mar. (Szkice 
1881). 
BIAŁECKA K. Ob. Wagner O. (1900). 
Białko. Ob. Pruszyński J. (1891). 

BIAŁKOWSKI Mikołaj X. O rządzie nay- 
wvŻ8zev nad kwiatem Opatrzności pocraa. 
Poznań* 1804. B. m. dr., 4, k. ni. 14. 

BIAŁOBOCKI B. Treść sprawy W. JP. Got- 
libsi Brandta .... z JWW. Józefem .... i El- 
żbietą z Petrusewiczów Hubami małżon- 
kami, WW. Nikodemem Midletonem .... Igna- 
cym Cybowiczem .... JX Bogusławem Wy- 
sockim, przeorem, i WW. XX. Karmelł- 
tami bosemi Kowien: Sto-Krzvzkiemi. B. m, 
i r. (1809), folio, sygn. B,. 

14 106 BIAŁOBRZESKI — BIBLIOFIL. BIAŁOBRZESKI Jakób. Ob. Miękinski M. St. 

(Carmen gratulatorium 1805). 

BIAŁOBRZESKI Kornel. Spirytyzm chrześci- 
jański czyli nauka o duchach. Kołomyja, 
nakl. Księgarni Mich. Żyborskiego. druk. M. 
Biłousa, 1*898, 8, str. 81. 

Białoruś. Ob. Federowski M. (Lud 1897); 
Hurynowicz A. (Zbiór rzeczy 1893); Opyti 
w ruskoj (GimnazNTn ruskie 1839); S. (Ksia- 
ka 1883); Wervho Wład. (Dumki 1889, Poda- 
nia 1889); Zapolskij M. (Pieśni weselne 1888). 

Białoruskie pieśni. Ob. Czerny Adolf (1894). 

BIALOSKÓRSKI Eligiusz. Przed wyborami 
w r. 1867. Lwów, nakł. autora, druk. K. 
Pillera, 1867, 8, str. 15. 

BIALOSKÓRSKI Fr. X. Ob. Pamięć (1880). 

BIAŁOSZYŃSKI i. N. Ob. Wegner St. (1898). 

Białowieża. Ob. Sieroszewski W. (Puszcza 
1900); Wiszniakow E. P, (Bielowieżskaja pu- 
szcza 1894). 

BIAŁY Stanisław ks. dr. Na cześć, chwalę, 
uwielbienie N. Maryi P. w uroczystość 
Wniebowzięcia: Nabożeństwo, rozmyślania 
i nauki, z dziękczynieniem za przeżycie 
pięćdziesięciu lat w kapłaństwie 1884. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1885, 
32, str. 302 i II. 

— Toż. Warszawa, M. Orgelbrand, druk. 
Fr. Czerwińskiego, 1893, 16, str. 496, z 1 ry- 
ciną, kop. 90. 

— Wiersz jubileuszu 50-letniego kapłań- 
stwa .... Warszawa, druk. Emila Sknowskie- 
go, 1884, 8, k. ni. 2. 

BIAŁYNIAK. Rok 1848. Opis wypadków 
w Berlinie i W. Ks. Poznańskiem. Poznań, 
1898, fen. 80. 

— Pamiętniki starego żołnierza. Odbitka 
z Oświaty. Poznań, druk. i skł. gł. W. Si- 
mona, 1880-1881, 8, str. 1020 i 3 ni., mr. 3. 

Białynicze. Ob. Nowakowski W. (1899). 

BIANU J. prof. Insemnari istorice si literare, 
adunate din biblioteci si archive galitiene in 
vara anului 1885, relatiune preaentata Aca- 
demiei romane. Odb. z Analele Academiei 
romane, sery a II, t. VIII, sekcya 1. Bucu- 
resci, tipogr. Akademiei romane, 1886, 4, 
str. 32. 

BIARITZ. Ob. Bohdanowicz A. E. (1900). 

BI ART Lucyan. Podróż mimowolna, tłóma- 
czenie St. M. Rzętkowskiego Biblioteka illu- 
strowana dla młodzieży. Warszawa, nakł. 
F. Hosicka, druk. J. Ungra, 1881, 8 mała, 
str. 264, z rycinami w tekście, rb. 1'50, opr. 
rb. 2. 

— Wyprawa po złote runo, przygody wę- 
drowców w Ameryce, dla młodzieży z ory- 
ginału naśladowała M. Zielińska, z przed 
mową M. J. Zaleskiej. Warszawa, nakł. F. 
Hosicka, druk. br, Jeżyńskich (J. Ungra), 1886, 8, str. 2 ni. i 210, z rycinami, opr. rb. 
1-20. 

— Zemsta u stóp krzyża, opowieść me- 
ksykańska. Warszawa, 1889, kop. 30. 

Biblia domowa, czyli wypisy z tekstów Pi- 
sma świętego Starego i Nowego testamentu. 
Radom, Koliński, 1891, 8, str. 376, na pap. 
zwycz. kop. 50, na pap. welin. kop. 75. 

— nowego testamentu. Nowy Pana Na- 
szego Jezusa Testament przez X. Jakóba 
Wuyka Societatis Jesu na jezvk polski prze- 
łożony. Lipsk, 1851, 8, str. 586. 

— Dzieje starego i nowego testamentu 
ułożone dla szkół katolickich archidyecezyi 
gnieźnieńskiej i poznańskiej. Gniezno, nakł. 
i druk. J. B. Langiego, 1870, 8, str. XII, 
264. 

— to jest wszystko Pismo święte starego 
i nowego testamentu, z hebrajskiego i grec- 
kiego języka na polski pilnie i wiernie 
przetłomaczona, nakładem brytańskiego i za- 
granicznego towarz. biblijnego. Wiedeń, A. 
Kantor, 1879, 16, str. 850 i 273, rb. 150. 

— Stary Testament we wyjątkach, podług 
tłumaczenia księdza Jakóba Wujka przez 
księdza proboszcza Perlińskiego starannie 
zestawionych, z dodatkiem komentarzy Me- 
nochiusza teraz na nowo wydany. Z ryci- 
nami. — Nowy Pana naszego Jezusa Chry- 
stusa Testament, z łacińskiego na język pol- 
ski przełożony przez ks. Jakóba Wujka 
S. J. Wyd. 6te, stereotypowe, ozdobione 200 
rycinami. Poznań, 1891, 4, 474, opr. rb. 12. 

— łacińsko-polska czyli Pismo święte sta- 
rego i nowego testamentu, podług tekstu 
łacińskiego Wulgaty i przekładu polskiego 
ks. Jakóba Wujka T. J. z edycyi lej kra- 
kowskiej, z ciągłym komentarzem Menochiu- 
sza T. J. przełożonym na język polski, wy- 
dane staraniem ks. Szymona Kozłowskiego. 
T. I— IV. Wyd. 3. Wilno, 1896—98, 8 wiel- 
ka, str, 542+1065-f 686 i 844, rb. 10. 

— święta czyli całe Pismo święte gtarego 
i nowego testamentu. Toledo Ohio, U. S. 
Amerika. Wyd. A. A. Paryskiego, 1899, 
doi. 3. 

— Ob. Dźułyński L. (1900); Filochowski 
R. (Rozmowa 1891); Polkowski Ign. (Czeska 
1883); S. E. (Domowa 1894); Sykora Jan 
Wład.; Stankiewicz M. (Litewska 1886); 
Wierzbowski T. (Król. Zofii 1892); Zaremba 
A. (1891). 

Biblijna historya. Ob. Dąbrowski Tom. (1884); 
Nussbaum H. (1888); Schuster J. (1888); Sta- 
graczyński J. (1894); W^ankowicz Wład. 
Wołcz W. (Mała 1895); Wujek (1891). 

BIBLIOFIL. Russko- polski ja otnoszenija, nie- 
kotoryja zamieczatielnyja po etomu pried- 
mietu m\'sli, słowa, rieczy, razmyszlenija 
i razsużdienija. Wilna, typogr. A. G. Syrki- 
na, 1896, 4, str. 118, rb. 1. BIBLIOGONIA - BIBLIOTECZKA. lOt Bibliogonia. Ob. L. J. (1885). 

Bibliografia wydawnictw lupowych, 1848— 
1894, staraniem lwowskiego Koła artysty- 
czno-literackiejjro wydana. Lwów, nakł, JKofa, 
Jakubowski i Zadurowicz, druk. Ludowa, 
1894, 8, 8tr. 150 i 1 ni., kor. 2-40. 

— Ob. Bałaban (Pedagog-iczna 1900); Bau- 
douin de Courtenay (1880); Botwiński St. 
(Prawnicza 1890); Estreicher K., Finkel L. 
(Historyi); Gliński Henr. (Notatnik (1882); 
Hahn W. (Filologii); Heck Korneli (1883); 
Janiszewski T. (1899); Hirschberg Al. (Bi- 
bliog. powstania 1882); Jelinek (Krak.); 
Królikowski St. (Weterynaryi 1891); Ku- 
charzewski Fel. (Technicz. przemysł. 1894); 
Lewickij Iwan (Halicka 1887 Ruska 1888— 
91); Mieżow W. (Sibirskaja 1891); Parasie- 
wicz Sz. (Pedagog.); Pawłowicz E. (Bibl. 
wystaw. 1888); Perlbach (Histor. pols. 1892); 
Radziewicz G. (Geolog. Kijowa 1896); Re- 
wieński St. (Rolniczo technolog. 1889); 
Sozański (1884); Stankiewicz M. (1889); 
Wierzbowski T. (1889); Wisłocki Wł. 1880); 
Wskazówka (Bibliograficzna 1869); Ziele- 
niewski Michał (Słownik bibliogr. balneolo- 
giczny 1889). 

Biblioteczka Cyklisty. Warszawa. T. I. Jano- 
sza Kłem. Przeszkoda, nowela sportowa 
z rysunkami w tekście M. Roszkowskiego, 
1897, 8, kop. 60, 

— T. II. Łoś Wino. hr. Rower, opowieść 
z ilustr. M. Roszkowskiego, 1898, 8 długa, 
str. 180, rb. 1. 

— dla dzieci i młodzieży ku rozrywce i nauce. 
Wyd. W. Zukerkandla w Złoczowie: 

Kb. 1. Sokalski Br. O Janie Kochanow- 
skim, jego życiu i dziełach, z port., hal. 50. 

Ks. 2. Boberski Wł. Zjawiska wulkani- 
czne, obrazek geolog., hal. 50. 

Kb. 3. Poeche I. Dawne czasy, drobne po- 
wiastki i opowiadania osnute na tle dziejo- 
wem, hal. 40. 

Ks. 4. Satke Wł. O wodzie, urywek z ge- 
ologii, hal. 50. 

Kb. 5. Poeche I. Złota książeczka, drobne 
powiastki i opowiadania. Wyd. 2głe, hal. 40. 

Ks. 6. Poeche I. Widoki świata, zajmują- 
ce obrazy i opisy osobliwszych krajów, lu- 
dów, zwierząt, roślin, oraz rzadkich zjawisk 
przyrody, hal. 50. 

Kb. 7. Poeche I, Wieniec grobowy, oby- 
czajowo-historyczne powiastki. Wya. 2gie, 
hal. 50. 

Ks. 8. Zorjan E. Z krzyżackich bojów, 
powieść z XIV wieku. Wyd. 2gie, hal. 50. 

Kb. 9. Poeche I. Zwierzęta i płody 
Afryki, obrazki i opisy, hal. 50.' 

Ks. 10. Zipper dr. A. Siedm cudów świa- 
ta, opowiadanie ze starożytności, hal. 50. 
Ks. 11. Poeche I. Pierwsza morska podróż Krzysztofa Kolumba w celu odkrycia przy- 
szłej Ameryki, hal. 50. 

Ks. 12. Poeche I. Na dalekim Oceanie, pó- 
źniejsze wyprawy i odkrycia Kolumba, 
hal. 50. 

Ks. 13. Bełza Wł. Podarek noworoczny 
dla dzieci, zbiór wierszyków i bajeczek, 
hal. 50. 

Ks. 14. Bełza Wł. Dawni królowie tej zie- 
mi, z 39 wizerunkami, hal. 80. 

Kb. 15. Zipper dr. A. Cesarz i król Fran- 
ciszek Józef I. Dzieje jego żywota i rzą- 
dów, z portr. Wyd. 2gie, hal. 50. 

Ks. 16. Sokalski Br. Tomek opowiadanie 
z czasów króla Władysława Łokietka, hal. 50. 

Ks. 17. Sedlaczkówna J. O życiu i czynach 
Tadeusza Kościuszki, z portr. hal. 50. 

Ks. 18. Zahajkiewicz Sz. Pamiętniki mą- 
drej muchy, z 9 ryc, kor. 1. 

Ks. 19. Zahajkiewicz Sz. Wśród Indyan, 
z 3 rycinami, hal. 50. 

Ks. 20. Zahajkiewicz Sz. O Janie Karolu 
Chodkiewiczu, z portr., hal. 50. 

Ks. 21. Marzec Fr. Wianuszek złożony 
z wierszyków dla dzieci, hal. 50. 

Kb. 22. X. Y. Z. Kościuszko w Ameryce, 
z portr., hal. 50. 

Ks. 23. Sedlaczkówna J. Dwaj mistrze. 
Opowiadanie o życiu Artura Grottgera i Fry- 
deryka Szopena, z 2 portretami, hal. 50. 

Ks. 24. Zahajkiewicz Sz. Sassacus, wódz 
Peąuodsów. Opowiadanie prawdziwe z cza- 
sów wojen Indyan z Białymi, hal. 50. 

Ks. 25. Sienkiewicz H. Ogniem i mieczem, 
powieść histor. przerobiona dla młodzieży 
przez Janinę S., hal. 80. 

Ks. 26. Sienkiewicz H. Potop, powieść hi- 
stor. przerób, dla młodzieży przez Janinę S., 
kor. 1. 

Ks. 27. Sienkiewicz H. Pan Wołodyjow- 
ski, powieść histor. przerób, dla młodzieży 
przez Janinę S., hal. 50. 

Ks. 28. Mickiewicz Adam. Powrót taty, 
ballada scenizowana dla dzieci przez J. Go- 
łębiowskiego, z portretem poety, hal. 40. 

Ks. 29. Barański Fr Monologi dla mło- 
dzieży, hal. 40. 

Ks. 80. Mickiewicz Ad. Pan Tadeusz, czyli 
ostatni zajazd na Litwie. Poemat podany 
w streszczeniu prozą przez Janinę S. Ale- 
ksotę, z podobizną i życiorysem poety, hal. 50. 

Ks. 31. Pniowerówna R. Zbiór komedyek 
dla dzieci, z muzyką, hal. 80. 

Ks. 32. Sześćdziesiąt szarad i zagadek dla 
dzieci, hal. 40. 

— ilustrowana. Warszawa, nakł. G<'beth- 
nera i Wolffa, 16. 

Gawalewicz M. Dusze w odlocie. Z pa- 106 BIBLIOTECZKA. miętników młodego lekarza. Nowela z ilustr. 
E. Lindemana, wvd. 2gie, 1897, str. 186, kop. 
80, w ozd. opr. rb. 120. 

Gawalewicz M. Motyl, Philemon i Baucis, 
Ostatnia schadzka. Filiżanka, Prolog', z ilustr. 
P. Stachiewicza, str. 192, kop. 80, w ozd. 
opr. rb. 1-20. 

Konopnicka M. Dym, Nasza szkapa. Głu- 
pi Franek, z ilustr. S. Sawiczewakiego, 1898, 
str. 229, rb. 1, opr. rb. 140. 

Kowerska Z. Iluzya, opowiadanie z ilustr. 
E. Lindemana, 1897^ str. 200, rb. 1, opr. rb. 
1-40. 

Orzeszkowa E. Pieśń przerwana. Wyd. 
2gie, z ilustr. J. Maszyńskiego, 1896, str. 
233, rb. 1, opr. rb. 140. 

Prus B. (Głowacki Aleksander). Grzechy 
dzieciństwa, z ilustr. A. Kędzierskiego, 1896, 
8tr. 175, rb. 1, opr. rb. 1'4(). 

Reymont Wł. St. Liii, żałosna idylla, 
z ilustr. T. Jaroszyńskiego, 1899, str. 296, 
rb. 1, opr. 1-40. 

Sienkiewicz H. Nowele, z ilustr. A. Ka- 
mieńskiego, 1896, str. 220, rb. 1, opr. 1-40. 

Szymański A. Dwie modlitwy, Srul z Lu- 
bartowa, Maciej Mazur, z ilustr. A. Kamień- 
skiego, 1897, Btr. 229, rb. 1, opr. rb. 1-40. 

— dla młodzieży. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, tomik I— XI, XIII i XIV, po 
kop. 40, kart. kop. 50, każdy tomik z ryc. 

— T. I. Hoffmann Fr. Bóg nie opuści, 
kto się nań spuści. Opow., przekład WŁ L. 
Anczyća, wyd. 3cie, 1898, str. 17.5, 

T, II. Hoffmann Fr. Czas to pieniądz. 
Opowiadanie, przekł. Wł. L. Anczyca, wvd. 
2gie, 1880, str. 195. 

T. III. Hoffman Fr. Kręte drogi. Opow., 
przeł. przez Wł. L. Anczyca, 1880, str. 173. 

T. IV. Hoffmann Fr. Pierwszy błęd. Opo- 
wiadanie, wolno przeł. przez Wł. L. Anczy- 
ca, 1898, str. 160. 

T. V. Henning F. Dwie róże. Powiastka 
z dziejów Anglii z XV wieku, przekład Wł. 
L. Anczyca, 1880, str. 162. 

T. VI. Henning F. Gabor Hunyad Bere- 
nyi. Powiastka histor. z dziejów Węgier 
z XV wieku, przekł. Wł L. Anczyca, i880, 
str. 172. ' ^ 

T. VII. Róża z Tannenburga, powieść ks. 
kan. Schmida, przeł. Jan Chęciński, 1893, 
str. 186. 

T. VIII. Robinson dla młodszej dziatwy, 
przeł. Jan Chęciński, 1893, str. 123. 

T. IX. Zagrzebani w śniegu. Powiastka, 
Fr. Hoffmanna, przekł. St. M. Rzetkowskie- 
go, 1893, str. 164. 

T. X. Biały koń. Opowiadanie z puszcz 
amerykańskich przez kapitana Mayne-Rei- 
de'a, tłóm. z angiel., 1894, str. 111. T. XI. Sztuka czy rzemiosło, powieść J. 
Ebelinga, przeł. z niem. M. Dzierzanowska, 
1894, str. 206. 

T. XII. Witek z Kleparza, obrazek Z. Mo- 
rawskiej, 18%, str. 87, kop. 30, kart. kop. 40. 

T. XIII. Baśń o dobrym synu, według 
ludowego podania oprać' Wł. " Bełza. 1899, 
Btr. 82. 

T. XIV. Z opowiadania młodego chłopca, 
spisała Z. Morawska, str. 111. 

— obrazkowa dla grzecznych dzieci. Ba- 
śnie i podania ludu polskiego. Pan Twar- 
dowski p. Wł. Wójcickiego z ilustracyami 
Wł. Szymanowskiego. Warszawa, T. Hoe- 
sick, 1879, 4, str. 11. 

— obrazkowa dla małych dzieci, przez 
Przyjaciela dziatek. Warszawa, nakł. F. Ho- 
sicka, (1888), 8 mała, 4 tomiki, po str. 16, 
po kop. 60. 

Dziateczki się bawią; Na wakacyach u babani; 
Przyjaciel dziatek; Przyjemności wiejskie. 

— autonomiczna. Ob. Dubler Fr. (1898). 

— ogrodnicza. Ob. Rutkowski S. (1899). 

— podręczna ogrodnicza. Ob. Piechowski M. 

— robotnicza. Kraków, wydaw. pols. partyi 
socyal., druk. Wł. Teodorczuka i Sp. 1 gru- 
pa: Latarnia. 

1. Precz z militaryzmem, hal. 4. 

2. Ukryty wróg, hal. 5. 

3. Lud a sejm, hal. 4. 

4. Marya Konopnicka, hal. 6. 

5. Kto z czego żyje, hal. 6. 

6. Pijaństwo nasz wróg, hal. 6. 

7. Z robotników słynni wynalazcy, hal. 6. 

8. Szwajcarya, hal. 6. 

9. Demokracya w Polsce, hal. 6. 

10. Ośmiogodzinny dzień roboczy, hal. 6. 

11. Manifest komunistyczny, hal. 6. 

12. Więzienia polityczne w Rosyi, hal. 6. 
Cała serya wraz z przesyłką kor. 1. 

II grupa: Powieści. 

1. Wieści z nikąd, kor. 2. 

2. Dobro publiczne, hal. 60. 

3. Trzech muszkieterów, kor. 2. 

4. Sten. Warszawa, hal. 60. 

5. Polonia irredenta, hal. 40. 

6. Adam Mickiewicz, hal. 20. Cała serya 
wraz z przesyłką kor. 3. 

III grupa: Mowy parlamentarne. 

1. Administracja polityczna w Austryi 
hal. 6. 

2. Tajne sądy wojskowe, hal. 20. 

3. Stan wyjątkowy, hal. 20. 

4. Przeciw nadużyciom wyborczym, hal. 20. 

5. Przeciw militaryzmowi, hal. 20. BIBLIOTECZKA — BIBLIOTEKA. 108 6. 50 milionów nowych podatków, hal. 20. 

7. O nędzy galicyjskiej, hal. 4. 
Cała serya wraz z przesyłką kor. 1. 
IV grupa: Rozprawy ekonomiczne. 

1 , hal. 20. 

2 hal. 40. 

3. Ile się księdzu należy, hal. 4. 

4. Stan ekonomiczny Galicyi. hal. 20. 

5. Narodowość (Kautski), hal. 20. 
Cała serya wraz z przesyłką kor. 1. 

— Światełka. T. I. Ob. Kossowski Stef. 
O własnych siłach 1894). 

— teatralna dla dzieci i młodzieży: Lwów, 

Altenberg, 8. 

1. Bolesławicz. Kolega z oślej ławki, ko- 
medyjka w 1 akcie; w dodatku: o sposobie 
urządzenia teatrów dla dzieci. 1890, str. 24, 
hal.* 40. 

2. Deryng Emil. Duch Hamleta, kome- 
dyjka w 1 akcie dla chłopczyków, 1890, str. 
^2^>, hal. 40. 

3. Bolesławicz. Plot<^czki, komedyjka w 1 
akcie. 1890, str. 20, hal. 20. 

4. Barański Franciszek. Kto kocha ten 
karci, obrazek dramatyczny z francus. 1892, 
str. 2A. 

5. Bolesławicz. Fraucymer Anny Jagiel- 
lonki, obrazek dramatyczny ze śpiewami, 
bal. 50, opr. hal. 70. 

6. Barański Fr. Wesele lalki, kom. w 1 
akcie, hal. 50, opr. hal. 70. 

Bibliotek (z) rosyjskich, zeszyt pierwszy: 
I. Cesarska biblioteka publiczna w Peters- 
burgu, II. Biblioteki duchowne w Kijowie. 
Odb. z Przeglądu polskiego. Kraków, druk. 
Czasu, 1898, 8,' str. 71, kor. 1-60. 

— Die jiidisze, a żurnał fir literatur, ge- 
zelszaft un ekonomie, erszent cwej mol jer- 
lich, redigirt un herau8geget)en dorch J. L, 
Perec, I band. Warszawa, druk. Ch. Orgel- 
branda, 1891, 8 większa, str. 331 i 72. 

Na str. 101—136: Oedalle, fun L. Orzeszkowa, Ober- 
8eŁzt fuu polouiazeu dorch L. Lewinzon. 

Biblioteka dzieł treści społeczno-ekonomi- 
cznoj. Karol Marx. Pisma pomniejsz^;. Serya 
pierwsza: O wolnym handlu. Praca najemna 
i kapitał. Proudlion. Nędze filozofii. Marx 
contra Michalowskij. Paryż, libr. Keva, 1886, 
8, str. 133. 

Serya druga. Ośmnasty Brummairóa Lu- 
dwika Bonaparte. Paryż, 1889, 8, str. 76. 

Serya trzecia. Przyczynek do krytyki po- 
litycznej, tlómaczył Leon Winiarski. Paryż, 
1889, 8, str. 111. 

— dzieł wyborowych. Red. i wydaw. Fr. 
Jul. Granowski. Warszawa, S. Sikorski, 
druk. Bibl. dzieł wyb., 1897—1900, 8. Co tydzień tom. Cena rocznie rb. 10, poczta 
rb. 12. 

Nr. 1. Juliusz Słowacki. Powieści poety- 
ckie, z przedmową Piotra Chmielowskiego, 
kop. 25. 

Nr. 2, 3 i 4. Bolesławita. Tułacze, opo- 
wiadanie historyczne, z przedmowa Adama 
Pługa, t. I— III, rb. 1-20. 

Nr. 5. Gustaw Le Bon. Psychologia roz- 
woju narodów, z przedmową Juliana Ocho- 
rowicza, kop. 25. 

Nr 6. Eliza Orzeszkowa. Trzy nowele, 
z przedmową Teodora Jeske Choińskiego, 
kop. 40. 

Nr. 7. Iwan Turgeniew. Z zapisek myśli- 
wego, w przekładzie i z przedmową Kle- 
mensa Junoszy, kop. 40. 

Nr. 8, 9, 10. Fryderyk hr. Skarbek. Dzieje 
Księstwa warszawskiego, z przedmową Pio- 
tra Chmielowskiego, t III, rb. 1*50. 

Nr. 11. Wiktor Gomulicki. Cudna Miesz- 
czka, obrazek warszawski, z przedmową T. 
Jeske-Choińskiego, kop, 25. 

Nr. 12. Jan Kochanowski. Psałterz Dawi- 
dów, z przedmową Bronisława Chlebow- 
skiego, kop. 25. 

Nr. 13. Jan Zacharyasiewicz. Zakopane 
skarby, powieść z przedmową T. Jeske- 
Choińskiego, kop. 25. 

Nr. 14, 15. Bolesławita. Czarna Perełka, 
powieść, z przedmową T. Jeske-Choińskiego, 
kop. 50. 

Nr. 16. Julian Mohort i Klemens Junosza. 
Listy do przyszłej narzeczonej i listy do cu- 
dzej żony, z przedmową T. Jeske-Choiń- 
skiego, kop. 40. 

Nr. 17. Teodor Jeske-Choiński. Stłumione 
iskry, powieść z przedmową Ignacego Ma- 
tuszewskiego, kop. 40. 

Nr. 18. Juliusz Słowacki. Poemata, z przed- 
mową Piotra Chmielowskiego, kop. 25. 

Nr. 19. Władysław Smoleński. Szkoły hi- 
storyczne w Polsce (główne kierunki po- 
glądów na przeszłość) studyum, z przedmo- 
wą Aleksandra Rembowskiego, kop. 40. 

Nr. 20. Maryan Gawalewicz. Szkice i obra- 
zki, z przedmową Teodora Jeske-Choińskie- 
go, kop. 40. 

Nr. 21. Piotr Chmielowski. Liberalizm 
i obskurantyzm na Litwie i Rusi (1815 — 
1825), z przedmową Bronisława Chlebow- 
skiego, kop. 25. 

Nr. 22, 23. Franciszek Wężyk. Władysław 
Łokietek, powieść historyczna, z przedmową 
Juliana Mohorta, kop. 50. 

Nr. 24. Roman Plenkiewicz. Kształcenie 
młodzieży (Nauczanie początkowe i średnie), 
z przedmową Juliana Ochorowicza, kop. 40. 110 BIBLIOTEKA. Nr. 25. Zygmunt Krasiński. Irydyon, 
z przedmową Piotra Chmielowskiego, kop. 40. 

Nr. 26, 27, 28 i 29. F. Bernatowicz. Pojata 
córka Lezdejki, z przedmową T. Jeske Cho- 
ińskiego, t. IV, rb. 1-60. 

Nr. 30. Julian Ochorowicz. Wiedza tajem- 
na w Egipcie i istota bytu, z przedmową 
Ignacego Matuszewskiego, kop. 40. 

Nr. 31. Klemens Junosza. Na zgliszczach, 
powieść wiejska, z przedmową T. Jeske- 
Choińskiego, kop. 40. 

Nr. 32, 33. Anna Potocka. Pamiętnik, tłó- 
maczyła J. A., z przedmową Piotra Chmie- 
lowskiego, t. 1 — II, kop. 80.' 

Nr. 34. H. Lachambre i A. Machuron. 
Wyprawa Andrśe'go balonem do bieguna, 
w przekładzie M. O., z przedmową Juliana 
Ochorowicza, kop. 25. 

Nr. 35 i 36. Berta baronowa Suttner. 
Precz z orężem! historya prawdziwa, obro- 
bił Włodzimierz Trąrapczyński, z przedmową 
T. Jeske Choińskiego, t. I— II, kop. 80. 

Nr. 37. Fryderyk hr. Skarbek. Pamiętniki 
Seglasa, z przedmową Piotra Chmielow- 
skiego, kop. 25. 

Nr, 38, 39. Fridtjof Nansen. Podróż do 
biegTina północnego, w przekładzie i z przed- 
mową Stanisława Janiszewskiego, kop. 50. 

Nr. 40, 41 i 42. Wiktor Hugo. Rok dzie- 
więćdziesiąty trzeci, z przedmową J. A. 
Święcickiego, kop. 75. 

Nr. 43. Klementyna z Tańskich Hoffma- 
nowa. Dziennik Franciszki Krasińskiej, 
z przedmową T. Jeske-Choińskiego, kop. 80. 

Nr. 44. Wiktor Biernacki. Nowe dziedziny 
widma, z przedmowa Juliana Ochorowicza, 
kop. 25. 

Nr. 45, 46. Hr. A. K. Tołstoj. Książę 
srebrny, z przedmowa J. A. Święcickiego, 
kop. 50. 

Nr. 47. Juliusz Słowacki. Beniowski, z przed- 
mową Piotra Chmielowskiego, kop. 40. 

Nr. 48 i 49. Teodor Tomasz Jeż. Szandor 
Kovacz, z przedmowa Piotra Chmielowskie- 
go, t. I— II, kop. 80. ' 

Nr. 50. Adam Krechowiecki. Stella Tar- 
łówna, z przedmowa T. Jeske-Choińskiego, 
kop. 40. 

Nr. 51. G. Kramer. Syberj^a i znaczenie 
wielkiej kolei syberyjskiej, w tłómaczeniu 
i z przedmową Włodz. Trąmpczyńskiego, 

Nr. 52, 53, 54, 58 Dzieje narodu polskie- 
go, z przedmowa Wł. Smoleńskiego, t. I — 
IV, rb. 2-40. 

Nr. 55. Adolf Dygasiński. Wilk, psy i lu- 
dzie. — W puszczy, z przedmową T. Jeske- 
Choińskiego, kop. 40. 

Nr. 56, 57. Marek Twain. Przygody Huck'a, 
z przedmową J. A. Święcickiego, kop. 50. Nr. 59. Pamiętniki Franciszka Karpiń- 
skiego, z przedmową Piotra Chmielowskie- 
go, kop. 40. 

Nr. 60, 61. J. I. Kraszewski. Barani kożu- 
szek, z przedmowa T. Jeske-Choińskiego, t. 
I-II, kop. 80. 

Nr. 62. Marya Rodziewiczówna. Straszny 
Dziadunio, z przedmową Ad. Pługa, kop. 25. 

Nr. 63, 64, 65. Ludwik Gallet. Kapitan 
Czart. — Przygody Cyrana de Bergerac, 
przekład Gomulickiego, z przedmową J. A. 
Święcickiego, kop. 75. 

Nr. 66, 67. Oskar Mysing, Berezyna, 
w przekładzie i z przedmową Włodzimierza 
Trąmpczyńskiego, kop. 50. 

Nr. 68. Konstanty Rengarten. Pieszo do 
Chin, w przekładzie Henryka Wernica, 
z przedmową Juliana Ochorowicza, kop. 40. 

Nr. 69. C. F. Gordon Cumming. Życie 
w Chinach, w przekł. dra Wikt. Wolskiego, 
z przedmową Juliana Ochorowicza, kop. 40. 

Nr. 70. Michał Bałucki. Przeklęte pienią- 
dze, z przedmowa T. Jeske Choińskiego, 
kop. 40. 

Nr. 71 i 72. Ferdynand Hoesick. Miłość 
w życiu Zyg. Krasińskiego, z przedmową 
Piotra Chmielowskiego. 

Nr. 73, 74. Kajetan Kraszewski. Barto- 
chowski, z przedmowa T. Jeske-Choińskiego, 
t. I— II, kop. 80. 

Nr. 75, 76, 77, 78, 79, 80. Cervantes. Don 
Kiszot, w przekładzie W. Zakrzewskiego, 
z przedmową J. A. Święcickiego, rb. 150. 

Nr. 81. Edmund Biernacki. Istota i grani- 
ce wiedzy lekarskiej, z przedmową Juliana 
Ochorowicza, kop. 25. 

Nr. 82, 83. Anna Neumanowa. Obrazy 
z życia na wschodzie, z przedmową J. A. 
Święcickiego, kop. 50. 

Nr. 84. Stanisław Grudziński. Półpanek, 
z przedmowa Teodora Jeske-Choińskiego, 
kop. 25. 

Nr. 85 i 86. Teod. Tom. Jeż. Nad rzekami 
Babylonu, powieść, kop. 50. 

Nr. 87. Teodor Jeske-Choiński. Historyczna 
powieść polska. Studyum krytyczno-lite- 
rackie, kop. 25. 

Nr. 88. Włodz. Zagórski. Wybór poezja, 
z przedmową Wiktora Gomulickiego, kop. 25. 

Nr. 89, 91. Pamiętniki Szymona Konopa- 
ckiego, z przedmowa J. A. Święcickiego, 
kop. 50. 

Nr. 90. Maciej Wierzbiński. Nowele, z przed- 
mową T. Jeske-Choińskiego, kop. 25. 

Nr. 92. S. M. Roguski. Wilcze gardła, 
z przedmową J. A. Święcickiego, kop. 25. 

Nr. 93 i 94. Pamiętniki sierżanta Bourgo- 
gne'a, w przekładzie i z przedmową Wale- 
rego Przyborowskiego, kop. 50. BIBLIOTEKA. 111 Nr. 95. Ks. A. Brykczyński. Sztiika ko- 
ścielna, z przedmowa Juliana Ocłiorowicza, 
kop. 25. 

Nr. 96, 97. O Mysin*^. Wróg napoleona, 
w przekładzie Topora, kop. 50. 

Nr. 98, 99, 100. M. Jokay. Serce kamien- 
ne, powieść z przedmową Topora, kop. 75. 

Nr. 101. R. Zawiliński. Słowacy, ich iy- 
cie i literatura, z przedmową J. A. Świę- 
cickiego, kop. 25. 

Nr. 102. Sylweryusz Kondratowicz. Całą 
siłą, z przedmową Teodora Jeske-Choińskie- 
go, kop. 25. 

Nr. 103. Gustaw Doliński. Jak u nas cłio- 
wano dzieci ? 25arys dziejów peda^oyii pol- 
skiej, z przedmowa Juliana Ocłiorowicza, 
kop. 25. 

Nr. 104. Sewer. Wśród pokus. Powieść 
z przedmową Teodora Jeske-Clioińskiego, 
kop. 25. 

Nr. 105. A. Seidel. Transwaal i Boorowie, 
z przedmową Juliana Ocłiorowicza, z ilustr. 
i mapką, kop. 25. 

Nr. 106, 107, 108. T. T. Jeż. Ci i tamci. 
Powieść z czasów kampanii węgierskiej, 
kop. 75. 

Nr. 109. Julian Mohort. Przelotne wraże- 
nia z podróżv do Rzvmu, z ilustracyami, 
kop. 25. ' ' 

Nr. 110. Władysław St. Reymont. Spra- 
wiedliwie! Powieść z przedmową Teodora 
Jeske-Cłloińskiego, kop. 25. 

Nr. 111. Pamiętnik Generała Wysockiego, 
z ilustracyami, kop. 25. 

Nr. 112. Jan de Brćte. Mój wuj i mój pro- 
boszcz, powieść, z przedmową Juliana Mo- 
hortii, kop. 25. 

Nr. 113, 114. Edward Fo&. Polowania na 
grubego zwierza w Afryce środkowej, z przed- 
mową Juliana Ocłiorowicza, z ilustr., kop. 50. 

Nr. 115. Wiktor Hugo. Rzeczy widziane, 
(1848—49) w przekładzie I z przedmową 
Juliana Ocłiorowicza, kop. 25. 

Nr. 116. Henryk Szumann. Wspomnienia 
berlińskie i poznańskie (1848), z przedmo- 
wą Aleksandra Krausłiara, kop. 25. 

Nr. 117, 118, 119, 120. Teodor Jeske-Cłio- 
iński. Tyara i korona, powieść historyczna, 
rb. 1. 

Nr. 121, 122. Dr. Lassar-Cohn. Chemia 
życia codziennego, z przedmową Juliana 
Ochorowicza, kop. 50. 

Nr. 123, 124, 125. Hr. I^. N. Tołstoj. Zmar- 
twychwstanie, powieść z przedmową J. A. 
Święcickiego, kop. 75. 

Nr. 126. John Ruskin. Gałązka dzikiej 
oliwy, w przekładzie W.Szukiewicza, z przed- 
mową Juliana Ochorowicza, kop. 25. Nr. 127. Włodzimierz Zagórski. Humore- 
ski, kop. 25. 

Nr. 128, 129. Walerya Marrenó-Morzkow- 
ska. Błędne koła, z przedmową Teodora 
Jeske-Choińskiego, kop. 50. 

Nr. 130, 131. Szymon Konopacki. Moja 
druga młodość, trzeci i czwarty tom pamię- 
tników, hal. 50. 

Nr. 132. Ewweli-Bej. Suryawansa, powieść 
na tle życia Ormian tureckich. 

Nr. 133, 134. Dr. Józef Siemiradzki. Szla- 
kiem wychodźców, z przedmową Juliana 
Ochorowicza, (z ilustracyami), kop. 50. 

Nr. 135. A. Komorowski. Wspomnieniu 
Podchorążego, z ilustr., kop. 25. 

Nr. 136. Marcin Kukuczyn (Maciej Bencur). 
Obrazki i nowele, z przedmową Wawrzyńca 
Szrobara, kop. 25. 

Nr. 137. Józef Korzeniowski. Kollokacya, 
z przedmowa Teodora Jeske-Choińskiego, 
kop. 25. 

Nr. 138. Karolina Świetla. Z naszych walk 
i bojów — Oczarowana, w przekładzie Ma- 
ryi Czesławy, z przedmową Bronisława Gra- 
bowskiego, kop. 25. 

Nr. 139. Eliza Orzeszkowa. Przy docho- 
dzeniu śledczem, kop. 25. 

Nr. 140. Edward Strumpf. Obrazy Kauka- 
zu, z przedmową Juliana Ochorowicza, z ilu- 
stracyami, kop. 25. 

Nr. 141. Wanda GrotBęczkowska. Marzy- 
cielka, z przedmową Teodora Jeske-Choiń- 
skiego, kop. 2.5. 

Nr. 142. Juliusz Słowacki. Poezye liry- 
czne i gnomiczne, z przedmową Piotra Chmie- 
lowskiego, kop. 25. 

Nr. 143. Edmund Plauchut. Chiny i Chiń- 
czyc)-, w przekładzie H. Michałowskiego, 
z ilustracyami, kop. 25. 

Nr. 144^ 145. Mikołaj Jósika. Ostatni Ba- 
tory, z węgierskiego przełożył Antoni I^an- 
ge, z przedmową J. A. Święcickiego. 

Nr. 146, 147. Marya Rodziewiczówna. De- 
wajtis, kop. 50. 

Nr. 148. Józef Tokarzewicz(Hodi). W dniach 
wojny i głodu, z przedmową Teodora Jeske- 
Choińskiego, kop. 25. 

Nr. 149, 150. Dr. Sven Hedin. Przez pu- 
stynie Azyi, w przekłndzie Wiktora Dole- 
żaua, z przedmową Juliana Ochorowicza, 
z ilustr., kop. 50. 

Nr. 151. Jonasz Lie. Ideolog, przełożyła 
Józefa Klemensie wieżowa, kop. 25. 

Nr. 152. T. T. Jeż. Jaskółki, kop. 25. 

Nr. 153. Wiktor Gomulicki. Opowiadania 
o Starej Warszawie, z ilustracyami, kop. 25. 

Nr. 154, 155, 156. Karol Rais, Patryoci 112 BIBLIOTEKA. z zakątka, w przekładzie J. KiotJińskiej- 
Rudzkiej, kop. 75. 

Nr. 157. Dr. Maks Pettenkofer. Powietrze 
i zdrowie, w przekładzie Maryana Stępow- 
skiego, z przedmowa Juliusza Ochorowicza, 
kop. 25. 

Nr. 158, 159. Marya Rodziewiczówna. Na 
wyżynach, kop. 50. 

Nr. 160. Ks. Augustyn Kordecki. Pamię- 
tnik oblężenia Częstochowy, z ilustracrami, 
kop. 25. * 

Nr. 161. Anna Neumanowa. Ze świata, 
kop. 25. 

Nr, 162. M. Szukiewicz. Z ziemi fjordów 
i flejldów, kop. 25. 

Nr. 163. Klemens Junosza. Dworek przy 
cmentarzu, kop. 25. 

Nadto Piotr Chmielowski. Historya litera- 
tury polskiej, z przedmową Bronisława 
Chlebowskiego , z ilustracyami. T. I — VI 
(1899—1900), tom po rb. 2. " 

— Nowego Dzwonka. Wydawca i redaktor: 
ks. Marceli Dziurzj^ński. Kraków, nakł. wy- 
dawcy, druk. Czasu, r. I, (1895), 8. 

Zeszyt I — III (za styczeń, luty, marzec). 
Uwagi nad bolesną męką i śmiercią P. N. Je- 
zusa Chrystusa, str. 72. 

Zeszyt IV. (kwiecień). Kara boża; Koniec 
bezbożnika, str. 73 — 96. 

Więcej nie wj^szlo. 

— filozoficzna, wydawana pod red. prof. 
Henr. Struvego. Warszawa, E. Wende i Sp. 

Berkeley. Rzecz o zasadach poznania. 
Przełożył z angielskiego Feliks Jezierski, 
1890, 8, str. XXXII, 152, ni. 6, kop. 50. 

Kartezyusz. Rozmyślania nad zasadami 
filozofii, dowodzące istnienia Boga i różnicy 
pomiędzy duszą ludzką a ciałem. Przełożył 
z łacińskiego Ignacv Karol Dworzaczek, 
1895, 8, str. XX, 110,' ni. 4, kop. 70. 

Kondyllak. Traktat o wrażeniach zmy- 
słowych. Przełożył z francuskiego Antoni 
Lange, 1887, 8, str. XXXVII, 220, kop. 60. 

Ksenofont. Wspomnienia o Sokratesie. 
Przełożył z greckiego Emilian Konopczyń- 
ski, 1896, str: 221, kop. 50. 

Platon. Fileb. Dyjalog o rozkoszy. Przeło- 
żył z greckiego Br. Kasinowski, 1888, 8, str. 
XL, 103, ni. 6, kop. 70. 

Platon. Obrona Sokratesa. Przełożył z gre- 
ckiego i objaśnienia dodał Adam Maszew- 
ski, 1885. 

Spinoza. Etyka, sposobem geometrycznym 
wyłożona. Przełożył z łacińskiego Antoni 
Paskal, 1883, str. XLVII, 254, rb. 1-50. 

— humorystyczna Śmigusa, pod redakcyą 
Aleks. Milsk lego, wyd. zbiorowe, t. I i IL 
Lwów, Jakubowski i Zadurowicz, I związ- kowa druk., 1894, 8, str. 1 ni., 48 i 64, z ry- 
cinami, po kor. 1. 

I. Przygoda paua Balsambauma, opisał Przyjacieł; 
n. Rozmaitości. 

— imienia Klementyny Tańskiej. Kraków, 
nakł. krakowskiego stów. nauczycielek, 
druk. Uniwer. Jag., 1898, 8, t. I., str. 232, 
kor. 1-60. 

Treść: M. Sieczkowska, Z naszego skarbca. Obra- 
zek z życia szkolnego. Cz. I. Czacki w Krzemieńcu. 
Cz. n. Krzemieniec po śmierci założyciela. 

— kaznodziejsko-polska wydawana z dzieł 
oryg. dawnych naszych kaznodziei. Tomy 
III i IV. Lwów, nakł. i druk. W. Manie- 
ckiego, 1878, str. 373 i 342, t. po kor. 6. 

— kaznodziejska. Czasopismo poświęcone 
kaznodziejstwu, zawierające kazania na nie- 
dziele i święta tak starszych jako i now- 
szych kaznodziejów.... Wyd. ks. J. Stagra- 
czyński. Poznań, nakł. ksieg. Katolickiej, 
druk. A. Schmadickiego, t. ' II— X, 1873— 
1894, 8, str. 788+815 i 41+718 i 7+607 (40) 
+576 (64) (myln. dr. 49)+528 (61)+590 + 
XIII 930. Do tego t. nal. Kazania przygo- 
dne, str. 334 (XV— XVI). Tom po mr. 8, tyl- 
ko IX mr. 12. 

Nadto tom I wyszedł w 2 wyd. Poznań, 
1887, 8, str. XVI i 658, mr. 8. 

— kieszonkowa. Lwów, nakł. Gubrynowi- 
cza i Schmidta, 1879—80, 16. 

Brodziński K. Wiesław, hal. 16. 
Feliński A. Barbara Radziwiłłówna, fen. 50. 
Kochanowski J. Treny, hal, 16. 
Krasiński Z. Przedświt, hal. 30. 

— Psalmy przyszłości, hal. 50. 
Malczewski A. Marya, hal. 30. 
Mickiewicz A. Ballady i romanse, hal. 60. 

— Farys. Grażyna, hal. 50. 

— Konrad Wallenrod, hal. 50. 
Romanowski M. Poezye, hal. 60. 
Słowacki J. Anhelli, hal. 20. 

— Balladyna, hal. 40. 

— Beniowski, hal. 40. 

— Jan Bielecki. W Szwajcaryi, hal. 20. 

— Dantyszek, hal. 40. 

— Hugo. Mnich. Arab, hal. 20, 

— Kordyan, hal. 40. 

— Król-buch, hal. 40. 

— Ksiądz Marek, hal. 40. 

— Książę niezłomny, hal. 40. 

— Lambro, hal. 20. 

— Lilia Weneda, hal. 20. 

— Marya Stuart, hal. 40. 

— Mazepa, hal. 40. 

— Mindowe, hal. 40. 

— Ojciec zadżumionych, hal. 20. BIBLIOTEKA. 113 — Sen srebrny Salomei, hal. 90. 

— Wacław, hal. 80. 

— Żmija, hal. 29. 

Ujejski Kornel. Dla Moskali, hal. 40. 
Zaleski Józef Bohdan. Duch od stepu, 
hal. 60. 

— Księżna Hanka, Złotareńko w Warsza- 
wie, hal. 60. 

— klasyków polskich. Lwów, H. Altenberg, 
druk. F. A. Brockhaus;i w Lipsku 8. 

Tom I i 11. Kochanowski J. Wszystkie 
dzieła polskie, 1882, str. 344 i 298, kor. 2-40. 

T. III— V. Krasicki J. Wybór pism, 1882, 
str. 322+290+375, kor. 360. 

T. VI. Węgierski K. Pisma wierszem i pro- 
zą, 1882, str. LXXXIII, 201, kor. 2. 

T. VII i VIII. Trembecki St. Pisma, 
z przedmową dr. T. Ziemby, 1883, str. XVIII, 
197 i 188. kor. 240. 

— klasyków rzymskich i greckich. Zlo- 
czów, nakł. księg. W. Zuckerkandla 16, ze- 
szyt, po hal. 20, obejmuje: 

Zesz. 1—8. KorneliusNepos: Tłumaczenie, 
słowa, zwroty i część gramat. Aristides, Ci- 
mon, Miltiades, Epaminondas, Pelopidas, The- 
mistocles, Alcibiades, Hannibal, Phocion, 
Thrasybulus, Iphicrates. 

Zesz. 9—18 i 40-41. Julius Caesar: Pa- 
miętniki o wojnie gallickiej. Zesz. 9 — 13 ks. 
I, ż. 40—41 ks. II, z. 14-16 ks. IV, z. 16 
—18 ks. VI. 

Zesz. 19—34 i 65—66. T. Livił ab urbe 
condita libri, przetłumaczył, słowniczkiem i 
komentarzem opatraył P. B. Zesz. 19—27 ks. 
I, z. 65—66 ks. II, z. 28—34 ks. XXL 

Zesz, 35—39 i 42-44. Publius Vergilius 
Maro: Aeneis. Zesz. 35—37 ks. I, zesz. 37— 
89 ks. II, zesz. 42—44 ks. VI. 

Zesz. 45—50. M. Tullius Cicero: Zesz. 45— 
47. De imperio Cn. Pompei. Zesz. 48—50. Lae- 
lius de amicitia. 

Zesz. 51—55, C. Sallusti Crispi Bellum Ca- 
tillinae. Przetłumaczył i do użytku mło- 
dzieży szkolnej zastosował P. B., str. 162. 

Zeszyt 56—63. C. Sallustił Crispi de bello 
Jugurthino liber. Przetłum. tudzież słowni- 
czkiem i komentarzem opatrzył P. B., str. 
248. 

Zesz. 64 i 67—73. Wybór pism P. Owidy- 
usza Nasona, przetłómaczył i do użytku 
młodzieży szkolnej zastosował P. B. Meta- 
morphoses: I DUurium, Deucalion et 
Pyrrha; II Fabuła de PhaCthonLc et Helia- 
dibus; V De raptu Proserpłnae; VI De NIo- 
bes eiusąue llberorum interitu; VIII Fabuła 
de Icaro et Perdice. De Philemone et Bau- 
cide; X De Orpheo et Eurydice; XI Fabuła 
deMidarege. Ex libris Fastorum: De vo- 
cis Februarii origina Arion a delphino serva- 

MKIMIWU T. U tar. De Fabionun ad Cremeram interitu. De 
Romulo Ouirino. Terminalia. Quo dolo Gabii 
sint capti. Dc vocis Martii origiue. Romulus 
anni ordinem constituit. Ludi Ceriales. De 
raptu Proserpinae. Lemuria. Tristła: De ul- 
tima, quam Oyłd. Romae transegit nocte. 
C>vidius de vita sua. De Tomorum nominis 
origine. Describitur hiems Tomitana. 

Zesz. 74—79 i 82—83 Homer: Iliada. Zesz. 
74—75 ks. 1, zesz. 78—79 ks. III. Odyssea. 
Zesz. 76 ks. 1, zesz. 77 ks. VII, zesz. 82—88 
ks. IX. 

Zesz. 80-81 i 84—87 Sofoklesa Antygona. 
Tłumaczenie, metrum, treść, preparacya i o- 
bjaśnienia. 

— klasyków łacińskich i greckich dla mło- 
dzieży szkolnej. IjWÓw, nakł. Tow. nauczy- 
cieli szkół wyższych. 

Chrestomatya z pism Xenofouta. Ułożył 
i słownikiem ziiopatrzył Edward Fiderer. 
Wyd. 2gie, z mapą. 1894, opr. kor. 240. 

C. J. Cezar. Wojna gallicka, wydał Fran- 
ciszek Terlikowski, z mapką starożytnej Gal- 
lii, opr. kor. 1-40. 

Korneliusz Nepos. Żywoty sławnych mę- 
żów, w wyborze do instrukcyi z r. 1884 za- 
stosowanym, wydał i słown. zaopatrzył Wi- 
ktor Kłak. Wyd. 2gie, 1894, opr. kor. 130. 

M. T. Cycero, wydanie A. Komitzera, do 
potrzeb głmnazyów polskich zastosował T. 
Sołtysik, a mianowicie: 

— Cztery mowy przeciw Katylinie, opr. hal. 
70. 

— Lolius o przyjaźni, opr. hal. 60. 

— Kato starszy o starości, opr. hal. 60. 

— Mowa o naczelnem dowództwie Pom- 
pejusza, hal. 60. 

— Mowa za Roscyuszem z Ameryi, opr. 
hal. 70. 

Homer, Iliada. Wydanie A. Scheindlera, 
do potrzeb gimn. polskich zastosował T. Soł- 
tysik, z mapką, część I, opr. kor. 1*20. 

— Toż, cz. II, z mapką, opr. kor. 1*50. 

P. Ovidiu8 Naso. Wybór pism. Wydanie 
Grysara i Ziwsy, do potrzeb gimnazyów 
polskich zastosował J. Skupniewicz, opr. kor. 
1-60. 

G. Sallustyusza Kryspa Wojna z Jugurtą. 
Wydanie Linkera i Klimschy, do użytku 
gimn. polskich zast. T. Sołystik, opr. hal. 70. 

— Wojna z Katyliną. Wydanie Linkera 
i Klimschy, do użytku gimn. polskich zast. 
T. Sołtysik, opr. hal. 60. 

Kw. Horacego Flakkusa Wybór pism do 
użytku szkolnego, wydali J. Dolnicki i St. 
Librę wskł, opr. kor. 1*50. 

— krakowska. Kraków, nakł. Tow. miło- 
śników historyi i zabytków Krakowa, 8. 

Nr. 1. Adam Chmiel. Marcin Oraeewicz, 

16 114 BIBLIOTEKA. opowiadanie z przeszłości Barakowa, z rvc., 
1897, hal. 20. 

Nr. 2. Dr. Kłem. Bąlcowslii. Dom Długo- 
sza, z ryc, tiał. 10. 

Nr. 3. Tenże. O wartości zabytliów budo- 
wnictwa świeckiego Krakowa, z ryc, 1897, 
łial. 10. 

Nr. 4. Dr. Józef Muczkowski. Skałka, z 7 
ryc, 1897, łial. 10. 

Nr. 5. Prof. Wł. Łuszczkiewłcz. Kościół 
Bożego aała, z 9 ryc, 1898, łial. 20. 

Nr. 6. Dr. Kłem. Bąkowski. Historya Kra- 
kowa w zarysie, z ryc., 1898, tial. 70. 

Nr. 7. Walery Eljasz Radzikowski. Konik 
zwierzyniecki, z ilustr., hal. 20. 

Nr. 8. Prof. Wł. Łuszczkiewicz. Kościół 
Św. Katarzyny, z 10 ryc, 1898, hal. 40. 

Nr. 9. Dr. Adolf Sternschuss. Dom Jana 
Matejki, z 6 ryc, 1898, kor. 1. 

Nr. 10. Prof. Wł. Łuszczkiewicz. Wieś Mo- 
giła, z 17 illustracyami, 1899, hal. 50. 

Nr. 11. Tenże. Sukiennice, z 6 tabl., 1899, 
hal. 40. 

Nr. 12. Wspomnienia mieszczanina kra- 
kowskiego z lat 1768—1807, wvdał Wład. 
Prokesch, 1900, hal. 40. 

Nr. 13. Dr. A. Karbowiak. Obiady profe- 
sorów krakowskich, 1900, hal. 50. 

Nr. 14. Tenże. Rozprószenie żaków, 1900, 
hal. 40. 

Nr. 15. J. Ptaśnik. Obrazki z życia żaków 
krakowskich, 1900, hal. 50. 

Nr. 16. Dr. Klemens Bąkowski. Dzieje 
wszechnicy krakowskiej, z ryc, hal. 70. 

Nr. 17. Ks. Julian Bukowski. Kościół św. 
Anny, z 2 ryc, 1900, hal. 40. 

Nr. 18. Dr. Stanisław Tomkowicz. Tyniec, 
z ryc i planem, 1901, hal. 40. 

Nr. 19. Dr. Józef Muczkowski. Kościół 
Św. Franciszka w Krakowie, z 8 ryc. i pla- 
nem, 1901, hal. 50. 

— tanich książeczek dla ludu i młodzieży, 
ser. I., t. 1—80. Cieszyn, nakł. E. Feitzin- 
gera, druk. H. Feitzingera i Sp., (1884—85), 
16, tomik po hal. 40. 

Tom 1. Abelino, straszny bandyta. Po- 
wieść z dziejów Wenecyi, str. 63 i ryc. 

T. 2. Córka sybirskiego wygnańca. Po- 
wieść z niedalekiej przeszłości, str. 59. 

T. 3. Jadwiga, oblubienica bandyty. Po- 
wieść osnuta na tle dramatu Komera, str. 56. 

T. 4. Jan Okpiświat (zwany Sowizdrza- 
łem), słynny swego czasu trefni ś, jego figle 
i awantury. Powieść komiczna, ku rozwese- 
leniu czytelników, str. 59 i ryc 12. 

T. 5. Krzysztof Kolumb czyli odkrycie 
Ameryki. Opowiadanie dla ludu, str. 59. T. 6. Losy Genowefy. Ciekawa i wzru- 
szająca historya dla dojrzalej młodzieży 
i dla wszystkich, osobliwie nieszczęśliwych 
i zasmuconych jako źródło pociechy i wzór, 
godny naśladowania, str. 59 i 8 ryc. 

T. 7. Młynarz i jego dziecko, czyli wę- 
drówka duchów w nocy Bożego narodzenia, 
oprać. Izydor Poeche, str. 53. 

T. 8. Przygody Robinzona Kruzoe na mo- 
rzu i na lądzie, bardzo ciekawa i poucza- 
jąca historya dla młodzieży i dorosłych, 
str. 55, ryc 12. 

T. 9. Piękna Meluzyna, cudowna historya 
o pannie morskiej i jej walecznem potom- 
stwie, str. 55. 

T. 10. Trzy piękne młynareczki w rękach 
krwawego rabusia, zdarzenie prawdziwe 
z przeszłego stulecia, str. 37. 

T. 11. Zamurowana dziewczyna, powieść 
osnuta na tle aktów sadowych z bieżącego 
stulecia, str. 63. 

T. 12. Życie i czyny Rynalda Rynaldi- 
niego, słynnego dowódzcy opryszków, ro- 
mantyczne opowiadanie z przeszłego stule- 
cia, str. 65. 

T. 13. Straszny niewiastobójca, Hugo 
Schenk i jego wspólnicy, dokładna historya 
ich życia i wszystkich morderstw, jakoteż 
ostatecznego losu i stracenia, z obrazkami, 
str. 65. 

T. 14a. Ofiara intrygi cioci, obrazek z ży- 
cia oficyalistów w Galicyi. T. 14b. I. Rabin 
cudotwórca. Nowela. II. Praktyczni i nie- 
praktyczni. Obrazek z życia kolonistów. 

T. 15. Kochaj swój obrządek! Obrazek 
z życia ludu we wschodniej Galicyi, napi- 
sał Jul. Ant. Łukaszkiewicz. Krzyżacy i ich 
następcy, napisał Franciszek. Kozdraś. 

T. 16. Mistrz Twardowski. Bardzo cieka- 
wa, zajmująca i wesoła historya o sławnym 
polskim czarnoksiężniku, spisana wiernie 
podług podań ludowych i starych zabytków 
piśmiennych. 

T. 17. Książę Aleksander Menżykow, albo 
przygody paszteciarza, zajmująca i poucza- 
jąca powieść dla młodych i starych, str. 68. 

T. 18. Aleksander książę bułgarski, boha- 
ter i obrońca wolności, dokładna historya 
jego życia i działalności, z dodatkiem wier- 
nego obrazu Bułgaryi i Bułgarów, 

T. 19. Doktor Jan Faust, słynny czarno- 
księżnik i humorysta. Jego życie, sprawy 
i wędrówka do piekła. 

T. 20. Turcy pod Wiedniem. Opowiadanie 
historyczne z czasów oblężenia Wiednia 
przez Turków w r. 1683. 

T. 21. Piękna Magelona i hrabia Piotr 
z Prowansyi z srebrnymi kluczami. 

T. 22. Historya o siedmiu mędrcach, bar- BIBLIOTEKA. 116 dzo zajmująca i powabna powieść dla mło- 
dych i starych, str. 63. 

T. 23. Robert Djabeł. Nietylko straszna, 
ale także zabawiająca i pouczająca historya 
powiastka z przeszłości, podłuj,'' starych do- 
kumentów na nowo przerobiona i wydana. 

T. 24. Wilhelm Tell i jego sprzymierzeń- 
cy, albo oswobodzenie Szwajcaryi, opowia- 
danie z średnich wieków. 

T. 25. Dziewica Orleańska, opowieść hi- 
storyczna z zamierzchłych dziejów Francyi. 

T. 26. Książę Eugeniusz prawy rycerz, 
opowieść historyczna. 

T. 27. Młyn d ja bełski na górze Wiedeń- 
skiej, czyli rycerz Ginter z Szwarcenau, 
ciekawa powieść dla młodych i starszych, 
str. 60. 

T. 28. Echo z Afryki, pamiętnik wędrow- 
ca, napisał Aleks. Borucki. 

T. 29. Szkice z życia zwierzęcego, skre- 
ślił dla młodzieży i ludu Aleks. Borucki. 

T. 30. Bliźnięta , histor3'a wyjęta z życia 
ludowego. 

T. 31. Dwie nowe powiastki dla dzieci, 
przełożone z niemieckiego. 1. Wolny strze- 
lec. 2. Białe widmo na zamku Avenel. 

T. 32 I 33. Józef Ignacy Kraszewckl. Jego 
życie i zasługi, skreślił Aleks. Borucki, to- 
mik podwójny, str. 144, z port. Kraszew- 
skiego, hal. 80. 

T. 34 i 35. Nasze góry, malownicze opi- 
sanie Karpat i Tatr, oraz ich mieszkańców, 
skreślił Aleksander Borucki. Tom 34. Kar- 
paty, 35 Tatry. 

T. 36. Ondraszek, słynny dowódzca zbój- 
ców w szląskim Beskidzie, opowiadanie pra- 
wdziwe z zeszłego wieku, opracowane po- 
dług najlepszych źródeł historycznych, 
z obrazk. hal. 50. 

T. 37. Zły duch Lumpacyusz Yagabundus 
czyli trójka hultajska, bajka wielce poucza- 
jąca, str. 79. 

T. 38. Kara za grzechy, opowiadanie 
osnute na tle prawdziwem, przez Józ. KI., 
str. 54. 

T. 39. Rybak, duch i król czarnych wysp, 
bajka, str. 55. 

T. 40. Krawiec czarnoksiężnik, ciekawe 
opowiadanie, str. 72. 

T. 41. Duch gór i jego siostry, powiastka 
dla dzieci wyższych stanów, napisał Ern. 
Houwald, str. 59. 

T. 42. Historya o niezwyciężonym ryce- 
rzu Zygfrydzie, ciekawe i zajmujące opo- 
wiadanie z przeszłości, str. 56. 

T. 43. Tajemniczy duch, obrazek z Afry- 
ki południowej, przez Józ. Kl(emen)8iewicza, 
str. 59. T. 44. Reinhold, cudowne dziecię, bajka, 
str. 55. 

T. 45. Wendelin z Hdllensteinu , czyli 
dzwon umarłych o północy, b^ijka, str. 63. 

T. 46. Gnom, ciekawa bajka z niemiec. 
od W. Hauffa, str. 55. 

T. 47 i 48. Róża z Tannenburga czyli 
zwycięstwo dziecięcej miłości. Powieść bar- 
dzo zajmującii i rzewna, dla młodzieży i lu- 
du, z niemiec. ks. Krzysztofa Schmidta 
przepolszczona, str. 103, opr. hal. 90. 

T. 48 i 50. Cesarz Oktawian, bardzo cie- 
kawa i zajmujacii powieść z wieków śre- 
dnich, str. 134, opr. hal. 90. 

T. 51, 52 i 53. Fortunat i jego synowie, cie- 
kawe i zajmujące opowiadanie ich przygód 
i życia, str. 19*?, opr. kor. 1*20. 

T. 54. Kazimierz Skaza, powiastka na tle 
historycznera, napisał Aleksander Borucki, 
str. 70. 

T. 55. Trzy ciekawe opowiadania czaro- 
dziejskie dla młodych i starych. 1. Zaklęta 
księżniczka. 2. Czterej muzykanci z gór 
Karkonoszy. 3. Książka czarodziejska), str. 55. 

T. 56. Zaczarowana sroka, oryginalna 
i ciekawa powiastka dla młodzieży, str. 56. 

T. 57. Poczciwy Antoś, książka dla dzieci, 
które chcą być grzecznymi, nap. ks. Bruns, 
str. 50, z 24 rycinami, opr. hal. 40. 

T. 58. Dwie piękne historye o księciu 
Bruncwiku i Sztylfrydzie, str. 59. 

T. 59. Dobry Frydolin i niegodziwy Dy- 
trych, str. 54. 

T. 60. Jaskinia Beatusa, czyli lepiej krzy- 
wdę cierpieć, niż krzywdę wyrządzać, str. 49. 

T. 61. Wspomnienia z podróży do Lon- 
dynu, skreślił ks. J. Pindor, str. 60. 

T. 62. Gwiazda narodu polskiego, napisał 
Kozdras, str. 39. 

T. 63 Imko, zwany Wisełka, opowiad. 
Bog. Hoffa, hal. 90. 

T. 64. Z naszej wsi. Jak Agata używała 
czarów, aby jej krowy dużo mleka dawały, 
z 10 ryc. 

T. 65. Czarownica Szeged, histor. opow. 

T. 66. Wspomnienia z podróży do Ame- 
ryki, hal. 60. 

T. 67. Za oceany, opowieść lud. 

T. 68. Na rodź. ziemi, powieść dla ludu. 

T. 69. Wiemy do śmierci, powieść histo- 
ryczna z dziejów Śląska. 

T. 70. Antoni Nienasytek, powiastka z pra- 
wdziwego zdarzenia. 

T. 71. Giacomo, wódz bandytów w gó- 
rach Kalabrejskich. 

T. 72. Baśni z 1001 nocy. 

T. 73 i 74. Bechsteina bajkiipow., 1. 1— 2. 116 BIBLIOTEKA. T. 75. Piękna Kazimiera i człowiek po- 
twór, powieść łiiszpańska. 

T. 76. Marta i Marya, dwie pow. mejskie. 
T. 77. Ojciec, syn i wnuk, powieść wiejs. 
T. 78. Zamek w jaskini Xa. Xa. Opow. 
T. 79. Zbrodnia i kara, obrazek histor. 
z r. 1846. 
T. 80. Komedyjki dla dzieci i młodzieży. 

— Toż, ser. II. tom 200—209. Tamże, 
(1885—86), w okładkach z kolorowanymi 
obrazkami, tomik po hal. 40. 

T. 200. Śnieżny grób w Sierra czyli za- 
głodzenie w srebrnej minie, opowiadanie 
z Ameryki, str. 56. 

T. 201. Porwane dziecko, opowiadanie 
z Turcyi, str. 51. 

T. 202. Kama Samojedka, opowiadanie, 
str. 60. 

T. 203. Jeniec Szykitów, opowiadanie z ży- 
cia indyańskiego, str. 61. 

T. 204. Mareipotama, córa Pampasów, opo- 
wiadanie z życia Indyan, str. 61. 

T. 205. Wielkie skarby złota w Sierra Ne- 
wada, str. 50. 

T. 206. Na granicy Indyan, czyli bezpie- 
czna ręka, powieść mexykańska, str. 61. 

T. 207. Koloniści u źródeł rzeki Susąue- 
hannach, czyli pazury padra i płomień po- 
żaru leśnego, opowiadanie z południowej 
Ameryki, str. 52. 

T. 208. Harold, król cyganów, czyli skrzyp- 
ce edeleńskie, opowiadanie, str. 56. 

T. 209. Skalpierze południowej Ameryki, 
czyli na wyspach rzeki Uruguay, opowia- 
danie z kraju Indyan, str. 56. 

— Toż, nr. 210—213 i 305—312. Geszyn, 
nakł. E. Feitzingera, druk. K. Miarki w Mi- 
kołowie, (1890—94), 16, po hal. 50 i 12—24. 

T. 210. Bogufał, młody pustelnik, z niem. 
K. Schmida, tłóm. S. G., str. 60. 

T. 211. Dobromił, czyli cudowne sa drogi 
Pańskie, opowiadanie z Mexyku i z życia 
Indyan amerykańskich, str. 64. 

T. 212. Pomiędzy Batakami, ludożercami 
Samatry, podług opowiadania oficera holen- 
derskiego, str. 55. 

T. 213. Dziwne podróże na lądzie i mo- 
rzu, wyprawy i wesołe przygody łgacza 
nad łgacze, pana Kłamkiewicza, jak je sam 
zwykł był opowiadać przy butelce wina 
w gronie przyjaciół i znajomych, str. 55. 

T. 305. Ks. Placydy, stróż Przenajświętsz. 
Sakramentu, powieść historyczna z czasów 
prześladowania wiary katolickiej w Anglii, 
Btr. 31, hal. 24. 

T. 306. Krzyż drewniany, powiastka dla dorosłych i młodzieży, podług K. Schmida, 
str. 32. 

T. 307. Pielgrzymka przez Ziemię Św., 
str. 24, z 8 obrazkami, hal. 24. 

T. 308. Podanie o wiecznym Żydzie, dzi- 
wne przygody Izraelity Ahaswerusa , który 
był obecny przy ukrzyżowaniu Pana na- 
szego Jezusa Chrystusa i po dziś dzień ma 
być przy życiu, str. 32, hal. 24. 

T. 309. Korsarz czyli rozbójnik morski, 
powiastka wschodnia o zaklętym okręcie, 
str. 16, hal. 12. 

T. 310. Na krach czyli odważny rybak, 
powiastka z nabrzeży morskich, str. 18, 
hal. 12. 

T. 311. Podrzutek albo nagroda wierności, 
pouczająca powiastka, str. 16, hal. 12. 

T. 312. Anioł pokoju czyli wszystko do- 
brze, co Bóg czyni, powiastka dla ludu, 
str. 15, hal. 12. 

— ludowa, pod redakcyą Franc. Friedla. 
Frysztat, wydawnictwo Jedności w Cieszy- 
nie, druk. W. Korneckiego w Krakowie, 
1900, 8 mała, str. 66. 

Zeszytów IV Luty— Maj: M. Konopnicka, Wspo- 
mnienie szkolne; A. J. Sęk, Zemsta Justyny; Z. Nie- 
dźwiecki, Winowajca; A. Dandet, Mały szpieg. 

— ludowa, tomik I — XI. Grudziądz, nakł. 
Wydawnictwa dzieł katolickich G. Jalkow- 
skiego, 1894, 8 mała, str. 140, 70, 112, 120, 
94, 111, 93, 112, 100, 105 i 110. 

— ludowa. Toledo (w Ameryce), 1894, wy- 
dawca Parisot-Paryski. Przedruki. Zaczął 
od Wiesława Brodzińskiego. 

— Macierzy polskiej. Lwów, nakł. Macierzy 
polskiej, druk. W. L. Anczyca i Sp. w Kra- 
kowie, 1899, 8. 

Nr. 1. Jan Kochanowski z Czarnolasu, na- 
pisał dr. Konstanty Wojciechowski, str. 101, 
hal. 40. 

Nr. 2. Gawędy i powieści Brunona Bielaw- 
skiego i Walerego Łozińskiego, z 8 obraz. 
L. Winterowskiego, str. 156, hal. 50. 

Nr, 3. Brykczyńskł J. O lesie, str. 69. h. 20. 

Nr. 4. Szulc Kaz. O pogodzie, str. 156, 
hal. 50. 

Nr. 5. Lubicz Wł. Oko Proroka, czyli Ha- 
nusz bystry i jego przygody, powieść, kor. 1. 

Nr. 6. Mirzyński K. Rolnik wzorowy, str. 
431, kor. 1-20. 

Nr. 7. Janko z Grzegorzewicz. Wśród 
skwaru, z ryc. i mapą, str. 313, kor. 1-20. 

Nr. 8. Wojciechowski K. dr. Uniwei-sytet 
Jagielloński i jego dzieje w 500. rocznicę 
jego założenia. 1900, str. 106, hal. 30. 

Dalsze numera roku 1901 i następ. 

— matematyczno-fizyczna, pod redakcyą M. 
Baranieckiego i A. Czajewicza. Warszawa. 

Serya I, t. I. Początki Arytmetyki Berk- BIBLIOTEKA. 117 mana, 1884, 12, str. X, 225, z drzeworyt, 
w teks., opr. kop. 65. 

— T. II i III. Wiadomości początkowe 
z fizyki S. Kramsztyka. Książ. I. Wya. 2gie, 
str. XII, 105, drzew. Gl, opr. kop. 40. Książ. 
II. Wvd. 2-gie, str. XI, 171, drzew. 77, opr. 
kop. 65. 

— T. IV. Wiadomości początkowe z gie- 
ografii fizycznej i meteorologii A. W. Wit- 
kowskiego, 1884, 12, str. X, 108, drzew. 22, 
litogr. 4, opr. kop. 45. 

Ser. III, t. I. Arytmetyka, kurs teorety- 
czny M. A. Baranieckiego , 1884, 8, str. 
LVIII, 374, z drzeworyt, w teks., rb. 170. 

Ser. III, t. V. Początkowy wykład synte- 
tyczny własności przecięć stożkowych, na 
podstawie ich pokrewieństwa harmoniczne- 
go z kotem, M. A. Baranieckiego, 1885, 8, 
Btr. XVI, 131, drzew. 63, kop. 85. 

Ser. III, t. VI. Czajewicz A. Trygonome- 
trya płaska i kulista, 1891, 8, str. XX, 389, 
drzeworyt. 86, rb. 2. 

Ser. III, t. VIII. A. Witkowski. Zasady fi- 
zyki, t. I, 1892, 8, str. X, 469, drzeworyt. 86, 
rb. 2, t. II, zesz. I, 1887, 8, str. 301, rb. 135. 

Ser. III, t. IX. J. Jędrzejowicz. Kosmogra- 
fia ze wstępem historycznym H. Merczyn- 
ga, 1886, 8, str. XLVUI, 400, drzewor. 235, 
tab. X. rb. 380. 

Ser. IV, t. II. J. Sochacki. Rozwiązanie 
równań liczebnych, 1884, 8, str. XII, 212, 
kop. 60. 

Ser. IV, t. IV. W. Zajączkowski. Geome- 
trya analityczna, 1884, 8, str. XL, 511, drze- 
worytów 85, rb. 1. 

Ser. IV, t. X. J. N. Frankę. Mechanika 
teoretyczna 1889, 8, str. XXXI, 645, drze- 
wor. 72, rb. 3. 

— miniaturowa. Warszawa, nakł. Oebeth- 
nera i Wolffa, 32. 

Dante Al. Boska komedya, przekład Edw. 
Porebowicza, I Piekło, str. 352, rb. 1, opr. 
rb. i-80, II Czyściec, str. 332, rb. 1, opr. rb. 
1-80. 

El...y (Asnyk). Wybór, poezyi, str. 338, rb. 
1, opr. rb. 1-80. 

Homer. Odyssea, przekład L. Siemień- 
skiego. Wyd. nowe, str. 524, rb. 1-20, opr, 
rb. 2. 

Kochanowski Jan. Wybór pism, str. 847, 
rb. 1, opr. rb. 1-80. 

Konopnicka Marya. Wyl)ór poezyi. Wyd. 
2gie, str. 390, rb. 1, opr. rb. 180. 

Krasicki Ignacv. Wybór pism, str. 454, 
rb. 1, opr. rb. 180. 

Krasiński Zygmunt. Wybór pism, z portr. 
autora, str. 530, rb. 1, opr. rb. 180. 

Mickiewicz Adam. Pan Tadeusz, wyd. no- we, z portr. autora, str. 431, rb. 1, opr. rb. 

i-8a 

Niemcewicz J. U. Śpiewy historyczne. Wyd. 
nowe, str. 452, kop. 80, opr. rb. 150. 

Słowacki Juliusz. Wybór pism, str. 500, 
z portr. autora, rb. 1, opr. rb. 1"80 

Syrokomla Wład. (Kondratowicz L). Wy- • 
bór pism, str. 482, z portr. autora, rb. 1, opr. 
rb. 1-80. 

Żmichowska Narc\'Zii. Wył)ór pism z przed- 
mową Ign. Chrzanowskiego, str. 430, z portr. 
autorki, rb. 1, opr. rb. 180. 

— dla młodzieży, każdy tomik z 4 rycin. 
Lwów, Gubrynowicz i Sichmidt, 1894, 16, po 
kor. 1. 

1. Hofman F. Sierota, przełożył B. Dunin. 
Wyd. 2gie. 

2. — Przemytnik, przełożył B. Dunin. 

3. — Hrabia i niedżwiedziarz , przekład 
Pauliny Wilkońskiej. 

4. — Nieopuszczaj kraju rodzinnego, prze- 
łóż. B. Dunin. 

5. — Kochaj bliźniego swego, przeł. B. 
Dunin. 

6. — Wuj i siostrzeniec, przełóż. St. Ku- 
nasiewicz. 

7. — Nemezis, przeł. St. Kunasiewicz. 

8. — Głos Pana nad Pany, przeł. St. Ku- 
nasiewicz. 

9. — Boże narodzenie, przeł. B. Dunin. 

10. — Plebania, przeł. St. Kunasiewicz. 

11. — W Karroo, przeł. St. Kunasiewicz. 

12. — Ten co ponad obłokami, przeł. St. 
Kunasiewicz. 

13. — Ciężka próba, przeł. R. Starkel. 

14. — Do czego za młodu nawykniesz, na 
starość jak znajdziesz, przeł. L. Antonowicz. 

15. — Praca a złoto, przeł. St. Kunasie- 
wicz. 

16. — Jaka praca, taka płaca, przeł. Jul. 
Topor. 

17. — Srebrnik, pizeł. Robert Riszka. 

18. — W pobliżu bieguna, przeł. dr. Lu- 
bary. 

19. — Pracuj a Bóg ci dopomoże, przeł. 
R. Starkel. 

20. — Ze szwedzkich czasów, przeł. Rob. 
Riszka. 

21. Leonia. Popiel i Piast, opow. histor. 

22. Poeche Izyd. Mieczysław I, opowiada- 
nie histor. 

— dla młodzieży. Lwów, nakł. Towarz. na- 
uczycieli szkół wyższych. Każdy tomik ze 
wstępem i objaśnieniami. 

Tomik I. Szajnocha. Dwie wojny, hal. 90. 

T. II. Calderon. Książę niezłomny, hal. 90. 118 BIBLIOTEKA. T. III. Wodzicki K. Jaskółka, kor. 110. 

T. IV. Szekspir. Juliusz Cezar, kor. 130. 

T. V. Z pamiętników Kajetana Kożmiana, 
cześć I, kor. 1-30. 

T. VI. Józef Szujski. Wallas, hal. 90. 

T. VII. Szajnocha. Mściciel, kor. 1-20. 
' T. VIII. Szekspira Makbet, kor, 120. 

T. IX. J. U. Niemcewicz. Powrót posła, 
hal. 80. 

T. X. Pamiętniki Jana Chr. Paska. Wyd. 
2gie, kor. 120. 

T. XI. Keinhold Heidenstein: Pamiętniki 
o wojnie moskiewskiej. W tłómacz. J. Czubka, 
z mapą Inflant i 2ma planami. 

T. XII. Wybór nowel i opowiadań najzna- 
komitszych współczesnych pisarzy polskich, 
kor. 1-2Ó. 

T. XIII. K. Szajnocha. Krzysztof Opaliń- 
ski, kor. 1*10. 

T. XIV. Goszczyński Sew. Król Zamczy- 
ska. Sobótka, hal. 80. 

T. XV. Szekspir. Koryolan, kor. 1.50. 
T. XVI. Adam Mickiewicz. Złote myśli, 
hal. 50. 

— dla młodzieży. Lwów. Wyd. Tow. peda- 
gogicznego, 16. Sery a I. dla małych dzieci. 

T. I. Bełza Władysław. Dzieci i ptaszki, 
15 obrazków z maleńkiego świata. Wyd. 
2gie pomnożone, 1886, str. 40, z 6 rycinami, 
hal. 48. 

T. II. Starkel Romuald. Gawędy dziadu- 
nia. Zajmujące opowiadania o najciekawszych 
odkryciach, ' wynalazkach i sławnych lu- 
dziach. I, II, IIL (Pismo, papier, druk). Wyd. 
2gie, hal. 72, opr. hal. 96. 

T. III. Onyszkiewicz Zdzis. Pieśń o szko- 
le. 1881, str. 40, z ryc, opr. hal. 72. 

T. IV. Waligórski Franciszek. Ręka Opa- 
trzności, obrazek z życia. Wyd. 2-gie, hal. 
48, opr. hal. 72. 

T. V. Bąkowski Józef. Obrazki z życia 
zwierząt użytecznych. Cz. 1, z ilustr., opr. 
hal. 72.' 

T. VI. Iwan z Berłih. Jak dijty do boha- 
ctwa ?, opowidanie, 1882, str. 53, z rycina, 
hal. 72. 

T. VII. Starkel Romuald. Szanuj ojców 
spuściznę! Powiastka z życia ludu wiej- 
skiego. Wyd. 2gie, hal. 72, opr. hal. 96. 

T. VIII. Bąkowski Józef. Obrazki z życia 
zwierząt pożytecznych. Cz. II. Ptaki. 1882, 
opr. hal. 96. 

T. IX. Starkel Romuald, opowiadanie o 
królu Janie Sobieskim. Wyd. 2gie, str. 77, 
z 7 ryc, hal. 72, opr. hal. 96. 

T. X. Starkel Juliusz. Czerwony kapturek. 
Wyd. 2gie. 1891, str. 46, z 2 ryc, hal. 48. T. XI. Nowicki Władysław. Na letniem 
mieszkaniu, powiastka, hal. 96, opr. kor. 1*20. 

T. XII. Iwan z Berłih. Pid Żurawnom, 
opowidanie, 1883, str. 86, z 3 rycin., hal. 48. 

T. XIII. Bąkowski Józef, obrazki z życia 
zwierząt. Cz/lII. Gady i płazy, hal. 72, opr. 
hal. 96. 

T. XIV. Iwan z Berłih. Semen Syrotiuk, 
opowidanie, 1883, str. 41 z ryc, cena zniż. 
hal. 36. 

T. XV. A. Rogala. Tadeusz Kuściuszko, 
opowiadanie. Wyd. 2gie, 1891, str. 53, z 5 
ryc, hal. 72. 

T. XVI. Iwan z Berłih. Zołotyj krestyk 
opowidanie, 1884, str. 42, z 3 ryc, hal. 48 

T. XVII. Starkel Juliusz. Lacerta i Bufo 
dziwna powiastka dla dzieci, 1885, str. 45, 
z 3 ryc, hal. 72. 

T. XVIII. Starkel Juliusz. Po obłokach, 
opowiadanie, hal. 72, opr. hal. 96. 

T. XIX. Hiblówna W. W tatarskiej nie 
woli, obrazek z przeszłości. Wyd. 2gie, 1896, 
str. 52, z 2 ryc, hal. 72. 

T. XX. Starkel Juliusz. W szarej godzi 
nie, trzy powiastki, 1887, str. 41, z 3 ryc. 
hal. 72. 

T. XXI. Zahajkiewicz Szczęsny. Dwie ba 
śnie, 1887, str. 53, z 3 ryc, hal. 72. 

T. XXII. Zahajkiewicz Szczęsny. Powia 
stki dla małej dziatwy, 1888, str. 30 z 6 ryc. 
hal. 48. 

T. XXni. Zahajkiewicz Szczęsny. Trzy 
ziarna grochu. Syn dziadowski, dwa opo- 
wiadania, 1888, str. 34, z 3 ryc, hal. 48. 

T. XXIV. Młodnicka Wanda, powiastki po- 
dług J. C. Andersena. Cz. I. 1890, str. 50, 
z 5 ryc, hal. 72. 

T. XXV. — Toż, cz. II, 1890, str. 57, z 5 
ryc, hal. 72. 

T. XXVI. Zubrzycka Jadwiga. Dla roz- 
rywki i nauki, cztery bajeczki, 1890, str. 
46, z 5 ryc, hal. 48. 

T. XXVII. Basia Hetmanówna. Kółko pa- 
stuszków. Cz. I, 1890, str. 87, z 3 rycinami, 
hal. 72. 

T. XXVIII. — Toż. Cz. II, 1891, str. 93, 
z 2 ryc, hal. 72. 

T. XXIX. Rawiczanka, opowiadanie o bi- 
twie pod Grunwaldem, 1891, str. 72, z 5 ryc, 
hal. 72. 

T. XXX. Parasiewicz Hipolit. Skarby mo- 
rza, 1892, str. 87, z 17 ryc, hal. 72. 

T. XXXI. Basia Hetmanówna. Kółko pa- 
stuszków. Cz. III. Jak żyć cnotliwie, 1892, 
z 5 ryc, hal. 80. 

T. XXXII. Zubrzycka Jadwiga. Ze wspo- 
mnień Jad wini, pięć powiastek dla młodzie- 
ży, 1894, z 5 ryc, hal. 72. BIBLIOTEKA. 119 T. XXXIII. Morawska Zuzanna. Dworek 
pod góra, powiastka, 1895, str. 72, z 3 rvc., 
hal. 48. ' 

T. XXXIV. Pap6e Fryderyk. Żywot he- 
tmana Żółkiewskiego, 1895, str. 90, z 3 ryc, 
hal. 72. 

T. XXXV. Grabowska Józefa. Dziewięć 
powiastek dla małych dzieci, 1896, str. 40, 
z ryc. hal. 48. 

T. XXXVI. Strokowa Jadwiga. Z młodości 
znakomitych Polaków. 1898, str. 41, z 5 ryc, 
hal. 48. 

T. XXXVII. Piórkiewicz Józef. Stanisław 
Staszic, 1898, z 5 ryc, hal. 60. 

T. XXXVIII. Udziela Seweryn. Dwanaście 
legend i podań z pod Krakowa, 1899, z 8 
obrazkami, hal. 60. 

Sery a II. dla dzieci dorastających. 

T. I. P. F. Jan Długosz jego czasy i jego 
dzieła, z 6 ryc 1897, str. 64, opr. kor. 1. 

T. n. Skiba Walenty. Z historyi odkryć 
i wynalazków, I. Pismo, II. Papier, III. 
Druk. Z 15 rycin. 1898, str. 65. 

T. III. Bruchnalski Kazimierz. Opowiada- 
nia i obrazki z technologii żelaza i innych 
kruszców. Z 89 ryc. w teks., 1898, str. i98, 
opr. kor. 2. 

T. IV. Limbach Józef dr. Podróż do Try- 
estu, opowiadanie, z 29 ryc. w teks., 1899, 
str. 86, opr. kor. 160. 

T. V. Bruchnalska Brunona. Nowe prądy, 
powieść dla młodzieży, z ilustr. L. Winte- 
rowskiego, 1900, str. 144, opr. kor. 2. 

T. VI. Popławska Felicya. Dla przyszłości, 
powieść dla młodzieży, z ilustr. L. Winte- 
rowskiego, 1900, str. 279, kor. 2. 

— Mrówki. Lwów, Ksieg. Polska, 1875— 
1899. 16, nr. 1—356. 

Bliziński. Mąż w drodze, nr. 256, hal. 20. 

— Wyprawa pana Prota. Rekreacye Ze- 
firka, nr. 176, hal. 20. 

Bogusławski. Cud czyli Krakowiacy i Gó- 
rale, nr. 217, hal. 20. 

Bret Hartę. Nowele, nr. 324—327. hal. 80. 

Brodziński. Mowa o narodowości Polaków 
i posłanie do braci wygnańców, nr. 52, hal. 20. 

— Pieśni rolników, nr. 155, hal. 20. 

— Wiesław, nr. 29, hal. 20. 
Brzozowski. Noc strzelców w Anatolji, nr. 

46, hal. 20. 

Buloz. Krótki podręcznik jeżyka włoskie- 
go, nr. 352—356, hal.*80. 

Byron. Giaur. Pożegnanie Child Harolda 
i inne, nr. 227, hal. 20. 

— Manfred, nr. 221, hal. 20. 

Czacki. Rozprawa o żydach i karaitach, 
nr. 198—199, hal 20. Czaplicki. Bohaterska rodzina, nr. 172, 
hal. 20. 

Dalecka. Obrazki i Myśli, nr. 332—334, 
hal. 60. 

Dickens. Ciężkie czasy, nr. 343—349, kor. 
1-40. 

Feliński. Barbara Radziwiłłówna, nr. 77, 
hal. 40. 

Finkclhaus. Z podróży po Norwegii, nr. 
128, hal. 20. 

Foe. Robinson Kruzoe, nr. 44, hal. 20. 

Franko. Obrazki galicyjskie I, nr. 287 — 
289, hal. 60. 

Fredro. Ciotunia, nr. 311. hal. 20. 

— Cudzoziemczyzna, nr. 272, hal. 20. 

— Damy i Huzary, nr. 273-274, hal. 40. 

— Dożywocie, nr. 312—313, hal. 40. 

— Gwałtu, co się dzieje! nr. 303—304, 
hal. 40. 

— List, nr. 281, hal. 20. 

— Mąż i żona, nr. 278—279, hal. 40. 

— Nikt mnie nie zna, nr. 305, hal. 20. 

— Nocleg w Apeninach, nr. 310, hal. 20. 

— Nowy Don Kiszot, nr. 280, hal. 20. 

— Odludki i poeta, nr. 291, hal. 20, 

— Pan Geldhab, nr. 371, hal. 20. 

— Pan Jowialski, nr. 308—309, hal. 40. 

— Pierwsza lepsza, nr. 290, hal. 20. 

— Przyjaciele, nr. 301—302, hal. 40. 

— Śluby panieńskie, nr. 306—307, hal. 40. 

— Zemsta, nr. 300, hal. 20. 

— Zrzędność i przekora, nr. 277, hal. 40. 
Garczyński. Wspomnienia z r. 1831 i So- 
nety wojenne, nr. 100, hal. 40. 

Gaszyński. Gra i karciarze. Pan Dezydery 
Boczko i sługa jego. Wyścigi konne w War- 
szawie, nr. 253, hal. 20. 

Goethe. Faust, nr. 84—86, hal. 40. 

Gogol. Rewizor z Petersburga, nr. 184 — 
185, hal. 40. 

Gosławski. Banko. Fantazya. Wiersze ró- 
żne, nr. 252, hal. 20. 

— Piosnki ułana polskiego, nr, 109., hal. 20. 
Goszczyński. Anna z Nabrzezia, nr. 50, 

hal. 40. 

— Król zamczyska, nr. 10, hal. 40. 

— Oda, nr. 49, hal. 20. 

— Sobótka, nr. 42, hal, 20, 

— Straszny strzelec, nr. 45, hal. 20, 

— Zamek Kaniowski, nr, 37, hal. 40. 
Gutzkow. Uriel Akosta, nr. 275—276, hal. 40, 
Hausner. O pojedynku, nr. 90, hal. 20. 

Hofmanowa. Jan Kochanowski w Czarno- 
lesiu, nr. 202-209, kor. 1'60. 120 BIBLIOTEKA. Ibsen. Mistrz Solness, nr. 282—284, hal. 60. 

— Dzika kaczka, nr. 340—342, hal. 60, 

Jeż. Sprawa ruska w Galicyi, nr. 186 — 
189, hal. 60. 

Kamiński. Zabobon czyli Krakowiacy i Gó- 
rale, nr. 196—197, hal. 40. 

Karpiński. Pieśni nabożne, nr. 11, hal. 20. 

— Sielanki, nr. 7, hal. 20. 
Kasprowicz. Poezye, nr. 257 — 259, hal. 60. 
Kiliński. Pamiętniki, nr. 134—135, hal. 40. 
Klonowicz. Flis, nr. 79, hal. 40. 

— Worek Judaszów, nr. 116—117, hal. 40. 
Kochanowski. Odprawa posłów greckich, 

nr. 35, hal. 20. 

— Pieśni, nr. 14—15, hal. 40. 

— Szachy. — Mickiewicz Warcaby, nr. 43, 
hal. 20. 

— Treny, nr. 34, hal. 20. 

Kołłątaj. O ustanowieniu i upadku Kon- 
stytucyi Trzeciego Maja, nr. 147 — 151, kor. 
1-20. 

Koniński. Krótki podręcznik języka fran- 
cuskiego, nr. 359—364, kor. 1-20.' 

Kopeć. Dziennik podróży po Syberyi, nr. 
121—122, hal. 40. 

Kornel. Cyd, nr. 218, hal. 20. 

— Cynna, nr. 220, hal. 20. 

— Horacyusze, nr. 219, hal. 20. 
Krasicki. Bajki i przypowieści, nr. 33, 

hal. 20. 

— Monachomachia i Antimonachomachia, 
nr. 48, hal. 40. 

— Myszeis, nr. 38, hal. 40. 

— Satyry, nr. 47, hal. 40. 

— Wojna Chocimska, nr. 78, hal. 20. 
Krasiński. Przedświt, nr. 5, hal. 20. 

Kurcyusz. O kwestyi kobiecej, nr. 335, 
hal. 20. 

Lam. Humoreski, nr. 173—175, hal. 60. 

Lange. Studya z literatury francuskiej, 
nr. 314—316, hal. 60. 

— Wybór poezyj, nr. 350—351, hal. 40. 
Lazarewicz. Mój ojciec, nr. 285—286, hal. 40. 
Lenartowicz. Cienie syberyjskie, nr. 77, 

hal. 20. 

— Lirenka, nr. 55, hal. 40. 

— O naczelniku Kościuszce. — Bitwa Ra- 
cławicka, nr. 58, hal. 20. 

— Szopka, nr. 32, hal. 20. 
Lermontow. Laik klasztorny, przekł. Wł. 

Syrokomli, nr. 17, hal. 20. 
Loti. Nowelle i szkice, nr. 357—358, hal. 40. 
Malczewski. Mary a, nr. 53, hal. 20. 
Maupassant. Nowelle, nr. 336—337, hal. 40. Mazuranicz. Śmierć Agi Izmaela Czengisa, 
nr. 23, hal. 20. 
Mśrimće. Mozajka, nr. 322—323, hal. 40. 
Mickiewicz. Dziady, nr. 230—231, hal. 80. 

— Grażyna, nr. 228, hal. 20. 

— Konfederaci Barscy. Jakób Jasiński, 
nr. 250—251, hal. 40. 

— Konrad Wallenrod, nr. 264, hal. 20. 

— Księgi Narodu Polskiego. Księgi Piel- 
grzymstwa Polskiego, nr. 234, hal. 20. 

— Pan Tadeusz, nr. 232—233, hal. 40. 

— Sonety. Ballady i romanse, nr. 226, hal. 20. 

— Tłumaczenia: Byrona Giaur. — Poże- 
gnanie Child Harolda i inne, nr. 227, hal. 20. 

— Warcaby. — Kochanowski Szachy, nr. 
43, hal. 20. 

— Wiersze różne. — Powiastki i bajki, 
nr. 229, hal. 20. 

— Żywiła, Karylla, nr. 24, hal. 20. 
Modrzewski O poprawie Rzeczypospolitej, 

nr. 156—160, kor. 120. 

Molióre. Świętoszek, nr. 179—180, hal. 20. 

Morgenbesser. Myślący burmistrz, nr. 99, 
hal. 40. 

— Obrona Sokołowa, nr. 36, hal. 20. 

— Palestra, nr. 81, hal. 20. 
Naruszewicz. Satyry, nr. 70, hal. 20. 
Niedżwiecki. Topielec. Nowelle, nr. 295— 

297, hal. 60. 

Niemcewicz. Jan z Teczvna, nr. 129 — 133, 
K. 1-20. 

— Lejbę i Sióra. nr. 118—120, hal. 60. 

— Powrót posła, nr. 200, hal. 20. 

— Śpiewy historyczne, nr. 41, hal. 40. 
Orzeszkowa. Romanowa, nr. 210, hal. 20. 
Padalica. Nestor Pisanka, nr. 168, hal. 20. 
Pasek. Pamiętniki, nr. 123-127, hal. 120. 

Pepłowski-Schniir. Wódz legionów, nr. 292— 
294, hal. 60. 
Poe. Nowelle, nr. 298—299, hal. 40. 
Puzynina. Jadwiga, nr. 18, hal. 80. 
Rej. Pisma wierszem, nr. 164—165, hal. 40. 

— Żywot człowieka poczciwego, nr. 110— 
115, hal. 1-20. 

Rodoć. Satyry obyczajowe I., nr. 101, hal. 40. 

— Satyry obyczajowe II., nr. 201, hal. 40. 
Rosenblatt Pojedynek, nr. 73, hal. 20. 
Sarnecki. Harde dusze, nr. 317—319, hal. 60. 
Sawaszkiewicz. Porównanie wypraw na 

Moskwę Żółkiewskiego i Napoleona I, nr. 28, 
hal. 40. 
Schiller. Don Karłos, nr. 222—224, hal. 60. 

— Intryga i miłość, nr. 71 — 72, łial. 40. 

— WUhelm TeU, nr. 82—83, hal. 40. BIBLIOTEKA. 121 — Zbójcy, nr. 181—183, hal. 40. 
Schopenhauer. Aforyzmy o pojedynku, nr. 

8, hal. 20. 

Skarga. O miłości Ojczyzny, nr. 3, hal. 20. 

— Wzywanie do pokuty, nr. 51, hal. 40. 
Skiba (Wł. Sabowski). Kwiat z Sumatry, 

nr. 25, K. 150. 
Słowacki. Anhelli. nr. 31, hal. 20. 

— Balladyna, nr. 40, hal 20. 

— Beniowski, nr. 95—96, hal. 40. 

— Hugo. — Mnich. — Arab, nr. 76, hal. 20. 

— Jan Bielecki, nr. 56, hal. 20. 

— Kordyan, nr. 4, hal. 40. 

— Król Duch, nr. 97, hal. 20. 

— Ksiądz Marek, nr. 57, hal. 20. 

— Książę niezłomny, nr. 91—92, hal. 40. 

— Lambro, nr. 75, hal. 20. 

— Lilia Weneda, nr. 39, hal. 20. 

— Marya Stuart, nr. 60, hal. 60. 

— Mazepa, nr. 59, hal. 20. 

— Mindowe, nr. 12, hal. 40. 

— Ojciec zadżuraionych. — W Szwajca- 
ryi. — Grób Agamemnona, nr. 26, hal. 20. 

— Poemat Piasta Dantyszka herbu Lell- 
wa o piekle, nr. 54, hal. 20. 

— Sen srebrny Salomei, nr. 93—94, hal. 40. 

— Wacław. — Poezye ulotne, nr. 98, hal. 20. 

— Żmija, nr. 74, hal. 20. 

Śniadecki Jan. Żywot literacki Kołłątaja, 
nr. 142-143, hal. 20. 

Sobieski. Listy do Królowej Maryi Kazi- 
miry, nr. 161—163, hal. 40. 

Sowa (Żeligowski). Jordan, nr. 20, hal. 40. 

Sowiński. Petro, nr. 9, hal. 20. 

Spasowicz. Wincenty Pol, jako poeta, nr. 
108, hal. 20. 

— Władysław Syrokomla, nr. 106 — 107, 
hal. 20. 

Śpiewnik polski. Tom I. Piosnki patryo- 
tyczne, nr. 235—237, hal. 80. 

— Tom II. Piosnki religijne, nr. 238— 
240, hal. 80. 

— Tom III. Piosnki obyczajowe, nr. 241— 
243, hal. 80. 

— Tom IV. Piosnki miłosne, nr. 244 — 
246, hal. 80, 

— Tora V. Piosnki patryotyczne, nr. 247— 
249, hal. 80. 

Starzeński. Gwiazda Syberyi, nr. 320— 
321, hal. 40. 
Strindberg. Ojciec, nr. 828-329, hal. 40. 

— Panna Julia, nr. 330—331, hal, 40. 
Syrokomla. Chata w lesie, część I, nr. 190, 

hal. 30. — Chata w lesie, część II, nr. 191, hal. 20. 

— Córa Piastów, nr. 21, hal. 20. 

— Gawędy, nr. 61-65, K. 120. 

— Hrabia na Wątorach, nr. 141, hal. 20. 

— Jan Dęboróg, nr. 102, hal. 20. 

— Janko Cmentarnik, nr. 2, hal. 20. 

— Kasper Karliński, nr. 140, hal. 20. 

— Kęs chleba, nr. 19, hal. 20. 

— Margier, nr. 136-137, hal. 40. 

— Możnowładcy i sierota, nr. 194, hal. 40. 

— Nocleg hetmański, nr. 138, hal. 20. 

— Stare wrota, nr. 195, hal. 20. 

— Starosta Kopanicki, nr. 139, hal. 20. 

— Szkolne czasy, nr. 103, hal. 20. 

— Ułas, nr. 13, hal. 20. 

— Wiejscy politycy, nr. 192, hal. 20. 

— Wielki Czwartek, nr. 105, hal. 20. 

— Wyrok Jana Kazimierza, nr. 193, hal. 20. 

— Zgon Acerna, nr. 104, hal. 40. 

Szczepański. Pieśni i hymny, nr. 338— 
339, hal. 40. 
Szekspir. Cymbelin, nr. 265—266, hal. 40. 

— Hamlet, nr. 262—263, hal. 40. 

— Miarka za miarkę, nr. 267—268, hal. 40. 

— Otello, nr. 260-2*61, hal. 40. 

— Troilus i Kresyda, nr. 269—270, hal. 40. 
Szewczenko. Hajdamacy, nr. 67—68, hal. 40 

— Kobzarz, nr. 66, hal. 20. 

— Najemnica, nr. 22, hal. 20. 

Szumski. Nie ziemia winna, nr. 254—255 
hal. 20. 

Szymonowicz. Sielanki, nr. 80, hal. 20. 

Tarnowski. Zasady sztuki wojskowej, nr. 
146, hal. 20. 

Tatomir. Lubawa, nr. 166, hal. 20. 

Trembecki. Bajki, nr. 6, hal. 20. 

— Zofjówka, nr. 69, hal. 20. 
Turgeniew. Zegarek, nr. 225, hal. 20. 
Wemicki. O prześladowaniu kościoła Uni- 
ckiego. 

Wilczyński. Pan Komornik, nr. 167, hal. 20. 

Wilkoński. Kraszewski w Warszawie. — 
Salon literacki. — Wspomnienia, nr. 169, 
hal. 20. 

— Ramotki I, nr. 170—171, hal. 40. 

— Ramoty ł Ramotki II, nr. 211—213, 
hal. 60. 

— Ramoty i Ramotki III, nr. 214-216, 

hal. 60. 

Uwaga: Dzieła Wilkońskiego , nra 169, 170—171, 
211—813, «U— 216 w Jednym tomie, kor. l-eo. 

Woronicz. Sybilla, nr. 1, hal. 20. 

Zabłocki. Fircyk w zalotoch, nr. 178, hal. 20. 

16 122 BIBLIOTEKA. Zajączek. Historra rewolucji 1794 roku, 
nr. 152-154, hal. 60. 

Zieliński. Kirgiz, nr. 30, hal. 20. 

Zimorowicz J. B. Sielanki, 87—88, hal. 20. 

Zimorowicz Szymon. Roksolanki, nr. 89, 
hal. 20. 

Zmorski. Lesław, nr. 27, hal. 40. 

Żółkiewski. Początek ł progres wojny Mo- 
skiewskiej, nr. 144—145, hal. 40. 

— dla nauczycieli szkół ludowych. Lwów, 
nakł. Towarzystwa pedagog. 

T. I. Józefczyk A. Geometrya dla szkół 
ludowych pospolitych. Wyd. 2-gie, 1879, 
kor. 1. 

T. II. Chmielewski Józef. Nauka przygo- 
towawcza w klasie I. szkoły ludowej przed 
użyciem elementarza. Cz. I, 1877, hal. 80. 

T. III. Kuryłowicz Stef. Nauka fizyki 
w szkole ludowej pospolitej, 1878, kor. 1-60. 

T. IV. Józefczyk Andrzej. Geometrya dla 
szkół ludowych (po rusku), 1878, str. 69, 
z 77 fig. w tekście i jedną tablicą kor. 1. 

T. VI. Sieradzki Antoni dr. Nauczyciel 
wobec nagłych wypadków chorobowych u 
dzieci podług pracy W. Adlera, 1877, hal. 56. 

T. VII. Roehring Arnold. Sadownictwo, 
1881, 8, str., 124, 1 tabl. litogr. i 54 figur 
w tekście, kor. 1'20. 

T. VIII. Madejski Edward. Gimnastyka 
w szkołach ludowych. Instrukcya dla nau- 
czycieli. 1879, str. "81, z 8 tabl. litogr., kor. 
1-20. 

T. IX. Józefczyk Andrzej. Listy pedago- 
giczne brata do siostry. Wyd. 2-gie, 1880, 
str. 106, kor. 1-20. 

T. X. Bąkowski Józef. 20 lekcyj do nauki 
historyi naturalnej w szkołach lud. 1884, str. 
74, ha"l. 40. 

T. XI. Langauer Franciszek. Ogród szkol- 
ny. Wskazówki do zakładania, pielęgnowa- 
nia i pedagogicznego zużytkowania ogrodu 
szkolnego. Opracowanie polskie, do klimatu 
naszego zastosowane, dokonał dr. Eustachy 
Wołoszczak. 1889, str. 106, hal. 80. 

T. XII. Baranowski Mieczysław. Nauka 
poglądu, przeAvodnik metodyczny do obra- 
zów wydanych przez Tow. pedag., zesz. I, 
1890, 8, str. VIII i 77, kor. 1-20. 

T. XIII. Baranowski Bolesławy. Przepisy 
dotyczące egzaminów kwalifikacyjn3xh do 
szkół ludowj-ch pospolitych i wydziałowych. 
Wyd. 3-cie, uzupełnione nowszemi rozporzą- 
dzeniami i dodatkiem o egzaminach na nau- 
czycielki robót kobiecych i na mistrzynie 
ogródków froeblowskich, 1896, hal. 60. 

T. XIV. Baranowski Mieczysław. Specy- 
alna metodyka nauki geografii i historyi 
w szkołach ludowych, 1892, str 82, hal. 80. 

T. XV. Baranowski Mieczysław. Nauka poglądu. Przewodnik metodyczny do II. ser. 
obrazów, 1893, str. 48, hal. 60. 

T. XVI. Baranowski Mieczysław. Specy 
alna metodyka nauk przyrodniczych w szkole 
ludowej, obejmująca specyalną tnetodykę hi- 
storyi naturalnej' i fizyki, 1893, str. 52, 
hal. 48. 

T. XVII. Soleski Józef. Lekcye fizyki 
i chemii w szkole ludowej, metodyczny pod- 
ręcznik dla nauczyciela, 1893, str. 188, kor. 
1-60. 

T. XVIII. Grzegorz Piramowicz. Powin- 
ności nauczyciela. Wyd. IX. uskutecznione 
staraniem zarządu głównego Towarzystwa 
Pedag., 1894, str. 116, hal. 80. 

T. XIX. Kacz Edward. Gry i zabawy mło- 
dzieży oraz znaczenie ich w wychowaniu, 
1895, "str. 38, hal. 60. 

T. XX. Trzaskowski Br. dr. Szkice peda- 
gogiczne, 1895, str. 151, hal. 80, 

T. XXI. Baranowski Mieczysław. Nauka 
poglądu. Przewodnik metodyczny do III. 
ser. obrazów, 1898, str. 32, hal. 60" 

T. XXII. Falkiewicz Karol. Przewodnik 
metodyczny do » Początków nauki języka 
niemieckiego* na klasę' IV. szkół ludowych, 
1898, str. 203, kor. 2. 

— naukowa wydawana przez Towarzystwo 
naukowe krakowskie. 

1) J. Kremer. Wykład filozofii, t. I— II, 
1849-52. 

2) Czerniakowski. Botanika, t. I— VI, 1849, 
1852, 1856, 1860, 1863. 

3) Steczkowski J. K. Arytmetyka, wyd. 
2gie. 

— Algebra, 1852. 

— Planimetrya, 1852. 

— Trygonometrya, 1858. 

— Geometrya, 1859. 

4). Skobel F. K. Farmakomorfika. 
5). Małecki J. Prelekcye o filologii, 1854. 
6). Majer. Opisanie najużywańszych ro- 
ślin lekarskich, 1850. 

— naukowa międzynarodowa. Warszawa, Ge- 
bethner i Welff, 8. 

Bagehot W. O początku narodów. Myśli 
o wpływie doboru naturalnego i dziedzi- 
czności na rozwój społeczności politycznej, 
tłómacz. z angielskiego, 1875, str. VIII i 
237, rb. 1, zniż. kop. 50. 

Bain. Umysł i ciało. Ob. t. VI. Bibliografii. 

Pettigrew J. Ruchy zwierzęce, czyli cho- 
dzenie, latanie i pływanie wraz z rozprawą 
o aeronautyce. Przeł. z ang. prof. dr. Na- 
wrocki, 1875, str. 340, kop. 75. 

Schmidt Oskar. Nauka o pochodzeniu ga- 
tunków i Darwinizm, przeł. A. Wrześniew- 
ski, 1875, str. 368, z 26 drzeworyt, w teks., 
kop. 60. BIBLIOTEKA. 123 Stewart. Zasady zachowania energii, tłóm. 
z ang. Wlad. Kwietniewski, 1875, rb. 1. 

Tyndall. Woda, jej kształty. Ob. t. VI. Bi- 
bliog^rafii. 

— niemiecka dla młodzieży, wydawana 
przez Karola Bobrzyńskiego i Pawła Po- 
stela, I. Kraków, nakł, L. Zwolińskiego i Sp., 
druk. J. Fiscliera, 1898, 8, str. 60, hal. 60. 

Treść: Die Sagę vom Doctor Twardowski nach 
ZOhrer. DIe Geacliichte von Kalif Storch von Wilh. 
Haoff. 

— nowości. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza. 
Tom I. Daudet E. Męczennik miłości, 

przełożył St. Baszczyński, 1880, kor. 140. 

T. II. Jeziorański Antoni jenerał. Pamię- 
tniki od r. 1848-1863. 1880, kor. 4. 

T. III. Serce żelazne i serce złote, prze- 
kład z włoskiego Janiny z hr. Załuskich 
Łozińskiej, kor. 1-50. 

T. IV. Yerne J. Kłopoty Chińczyka w Chi- 
nach, przekład Wł. Zawadzkiego, kor. 160. 

T. V. Jeziorański Antoni generał. Pamię- 
tniki powstania r. 1863, cz. I, 1880, kor. 4. 

T. VI. Martynowski Ł. K. Z domu i świą- 
tyni, szkice i obrazy z przeszłości, kor. 2-60. 
" T. VII i VIII. Zamorski Br. W SOletnią 
rocznicę powstania r. 1830, studyum dzie- 
jowe, t.' 1—2, kor, 3. 

T. IX. Zieliński Wł. K. Z życia poety (Se- 
bastyan Klonowicz), szkic powieściowy na 
tle historycznem, kor. 1*50. 

T. X. Schwarz Z. M. Praca uszlachetnia, 
powieść. Wyd. 3cie, kor. 2-40. 

T. XI. Jeziorański Antoni generał. Pa- 
miętniki powstania r. 1863, cz. II, 1881, 
kor. 4. 

Ten tom wydany został nakt. autora, skl. głów. 
w kaicg- Gubrynowicza I Schmidta we Liwowie. 

T. XII i XIII. Zieliński W. K. Anna Orzel- 
ska, powieść na tle historycznem z czasów 
Augusta II, kor. 2. 

T. XIV. Grimm P. Tajemnice pałaców 
carskich za panowania Mikołaja I., kor. 250. 

T. XV i XVI. Sales W. Najnowsze taje- 
mnice Paryż;i, sceny z ostatnich dni trwogi, 
romans historyczny, l. 1—2, kor. 4. 

T. XVII i XVin. Rudnicka Z. Obrazki 
z życia i prawdy, ser. I i II po kor. 150. 

T. XIX. Eden C. H. Ula, powieść z krainy 
Zulusów i Cetewaya, kor. 150. 

T. XX. Verne J. Dom parowy. Podróż po 
Indyach północnych, t. 1—2 w jednym, kor. 
2-40. 

T. XXI i XXII. Jokaj M. Z. Z bożej woli, 
powieść, t. 1 — 4 w dwóch, kor, 4. 

T. XXIII. Sahi-Bej. Ład Boży, obraz z ży- 
cia tureckiego, kor. 2. 

T. XXIV. S. Bezstronny. Przestroga hi- 
storji. Chronologiczny rys prześladowania Słowian przez Moskali od dawnych wieków 
do dni naszych. Dla południowych słowian 
i panslawistow, kor. 1'20. 

T. XXV. Sewer. Szkice z Angli w 3 czę- 
ściach, kor. 2*40. 

T. XXVI. Sewer. Walka o bvt, powieść. 
1882, kor. 6. 

T. XXVII i XXVIII. Koszczyc W. Wy- 
brańcy losu, powieść osnuta na tle wypad- 
ków r. 1863. Wyd. 2gie, t. 1-2, kor. 3. 

T. XXIX. Rogosz J, Ostatni karmazyn, 
powieść osnut^i na tle historycznem, kor, 2. 

T. XXX. Rogosz J. Ostatni Szaraczek, 
powieść osnuta na tle stosunków galicyj- 
skich z przed r. 1848, kor. 150. 

T. XXXI. Starzeński hr. L. Pisma: Żart 
królewicza, Gwiazda Syberyi, Sen trefnisia. 
Czaple pióro, kor. 2. 

T. XXXn. Bałucki Michał. W żydowskich 
rękach, kor. 160. 

— nowości. Łódź, L. Zonner, 1898, każdy 
tom po kop. 25 = hal. 70. 

T. 1. Ohnet Jerzy. Córka deputowanego, 
przełóż, z frunc. M. Ł. 8, str. 128. 

T. II. Bergner Rudolf. Monaco i jaskinia 
gry, przekł. M. Wołowskiej, 8, str. 117. 

T. III. Guyde Maupasant. Panna Fifi, no- 
we opowiadania, praekł. z franc. 

T. IV. Ottolenąui R. Mistrzowska zbro- 
dnia, przeł. z angiel. M. Ł., 8, str. 173. 

T. V. Mantegazza P, Rok 3000ny. Marze- 
nie przyszłości, przekł. M. I^agi, 8, str. 134. 

T. VI. Bourget Paweł. Księżna błękitna, 
powieść, tłóm. z franc. O. J., 8, str. 190. 

T. VII. Gyp. Rozkosze miłości, 8, str. 170. 

T. VIII— IX. Jeske-Choiński. Po złote runo. 
t. I-II. 

T. X. Julian Łetowski. Nowele. 

T. XI. Xavier de Montćpin. Z dramatów 
małżeńskich. 

T. XII. Alfred Sirven. Primadonna opery. 

T. XIII. Prosper Merimóe. Carmen. 

T. XIV. Baron Aleksander von Roberts. 
Pojedynek. 

T. XV-XVI. K. Kalinowski. Ulubieniec 
kobiet, t. I— II. 

T. XVII -XVI 1 1. Ernest Wolzogen. Płeć 
trzecia, t. I-II. 

T. XIX. I. Ricard. Namiętności. 

T. XX. Emilie Valentln. Tyrania serca. 

T. XXI. Maxime Paz. Dzisiejsza miłość. 

T. XXII. Szklarewski. Gdzie winowajca. 

T. XXIII. Jan Mar. Bronka. 

T. XXIV. Marcel Prerost. I^isty kobiece. 

T. XXV. Tenże. Nowe listy kobiece. 

T. XXVI. Artur Zapp. Córy Ewy. 124 BIBLIOTEKA. T. XXVII— XXVIII. Maks Nordau. Kome- 
dya uczucia, t. I— II. 

T. XXIX— XXX. Marcel Prevost. Fryde- 
ryka, t. I-II. 

T. XXXI. Tenże. Ostatnie listy kobiece. 

T. XXXII. Tenże. Widmo. 

T. XXXIII— XXXIV. Jerzy Ohnet. Król 
Paryża, t. I-II. 

T. XXXV. Brada. Jarzmo miłości. 

T. XXXVI. Matylda Serao. Nowele. 

— ordynacyi Krasińskich. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff. 

T. I— III. Ob. Bibliografia t. VI. 

T. IV. Perska księga na polski język prze- 
łożona od JW. P. Samuela Otwinowskiego, 
nazwana Giulistan, to jest ogród różany, 
z dawnego rękopisu wydał J. Janicki, 1879, 
4, str. XVIII *i 285, rb. 3. 

T. V i VI. Akta historyczne do panowa- 
nia Stefana Batorego, króla polskiego od 3 
marca 1578 do 18 kwietnia 1579, z dawnego 
rękopisu wvdał J. Janicki, 1881, 4, str. VII, 
401 i IX, Th. 5. 

T. VII. Listy Wojciecha Jakubowskiego 
do Jana Klemensa Branickiego, W. Hetma- 
na Koronnego, z lat 1758 — 1771. Przypisami 
objaśnił i dodatkami uzupełnił ś. p. Julian 
Bartoszewicz, 1882, 4, str. IV i 215, rb. 3. 

T. VIII. Pamiętniki do historyi życia 
i czynów Jana III Sobieskiego króla pol- 
skiego, przez Filipa Duponta, pełniącego 
przy królu obowiązki głównego inżyniera 
artvlervi, wvdał z rękopisu J. Janicki, z 3 
mapkami, 1885, 4, str. XVI i 280, rb. 6. 

T. IX— XII. Rokosz Zebrzydowskiego. Ma- 
teryały historyczne poprzedzone przedmo- 
wą i rozprawą pod tytułem: Konfederacya 
i rokosz w dawnem prawie państwowem 
polskiem, wydał Aleksander Rembowski, 
1886-1892, 4, str. XXX, 314 i 535, rb. 6. 

T. XIII. Dyaryusz wojny moskiewskiej 
1633 r., z rękopisu wydał i przedmową za- 
opatrzył Aleks. Rembowski, z 3 planami, 
1895, 4, str. XVIII i 155, rb. 2. 

T. XIV— XVIII. Źródła do historyi pułku 
polskiego lekkokonnego gwardyi Napoleona 
I, wydał Aleksander Rembowski, lfc89, str. 
CLXVIII, 829, z ryc. i podobiznami, rb. 20. 

— pedagogiczna Towarzystwa nauczycieli 
szkół wyższych, ob. Bieliński Fr. (1888). 

— pisarzy polskich, tom 62 — 74. Lipsk, 
Brockhaus, 1871—1877, 8, str. tom po mr. 
3-50, opr. po mr. 4"50. 

T. 62. Olizar Narcyz. Pamiętniki, str. XII 
i 2U. 

T. 63. Gordon J. Gdv sie było młodym, 
str. 239. 

T. 64—65. Czajkowski M. Pisma t. X i XI, 
Bułgarya, Nemolaka, str. 304 i 282. T. 66—67. Zacharjasiewicz J. Święty Jur, 
powieść spółczesna, Jarvma, szkic, str. IV, 
300 i IV, 276. 

T. 68. Bełza Wład. Poezye, str. IX i 273. 

T. 69. Gaszyński K. Pisma prozaiczne, 
wydanie zupełne, str. VI i 279. 

T. 70. Kozubowski F. Rozgrzeszeni, po- 
wieść współczesna, str. XV i 2i69. 

T. 71—72. Wrotnowski F. Powstanie 1831 
r., t. I-II, str. X, 353 i XII, 255. 

T. 73. Czyński J. Cesarze wicz Konstanty 
i Joanna Grudzińska, czyli Jakubini polscy, 
str. VII i 274. 

T. 74 i 75. X. Purk. Karty luźne z pa- 
miętnika zbiega z Sybiru, str. XII i 274. 

T. 76 i 77. Witwicki Stef. Zbiór pism po- 
mniejszych, str. IX i 262, VI i 317. 

T. 78 Urbański Aureli. Utwory poetyczne, 
str. VIII i 304. 

T. 79. Czajkowski Michał. Pisma, t. XII. 
Legendy, str. VIII i 312. 

T. 80 i 81. Górecki Antoni. Pisma t. 1—2, 
XVI i 276-fX i 312. 

— pisarzów polskich obejmuje przedruki 
rzadkich utworów literatury, w językach 
polskim lub łacińskim pisanj^ch , przede- 
wszystkiem XVI wieku, oraz dawne zabytki 
polskiej literatury, dochowane w rękopisach. 
Kraków, wyd. Akad. Umiej., Spółka wyd. 
pols. 

1. Ptaszycki Stanisław. Fortuny i cnoty 
różność w historyi o młodzieńcu ukazana 
1524. 1889, str. 27, hal. 40. 

2. Karłowicz Jan. Wita Korczewskiego 
Rozmowy polskie łacińskim jeżykiem prze- 
platane 1553. 1889, str. VI i ŚS', kor. 1. 

3. Celichowski Zygmunt dr. Marcina Kwiat- 
kowskiego książeczki rozkoszne o poczci- 
wem wychowaniu dziatek 1564 i wszystkiej 
Lifflanckiej ziemi opisanie 1567. 1889, str. 
XI i 99, kor. 1. 

4. Wisłocki Wład. dr. Marcina Bielskiego 
Satyry. 1889, str. XV i 119, kor. 120. 

5. Zawiliński Roman. Sz^-mona Szymono- 
wicza Castus Joseph przekład Stanisła- 
wa Gosławskiego, 1597. 1889, str. VIII i 98, 
kor. 1. 

6. Baraniecki Maryan dr. Algoritmas to 
jest nauka liczby przez ks. Tomasza Kłosa 
1538. 1889, str. XXIV i 56, hal. 80. 

7. Zawiliński Roman. Mikołaja Reja z Na- 
głowic Żywot Józefa z pokolenia żydow- 
skiego 1545. 1889, str. XVI i 224, kor^ 2. 

8. Wisłocki Wład. dr. Proteus albo Odmie- 
niec. Satyra z r. 1564. 1890, str. X i 41, 
hal. 50. 

9. Celichowski Zygmunt dr. Jana Seklu- 
cyana Oekonomia albo gospodaretwo 1546. 
1890, str. VI i 78, hal. 80. BIBUOTEKA. 125 10. Celichowski Zygmunt dr. Krzysztofa 
Pussmana Historya bardzo cudowna o stwo- 
rzeniu Nieba i ziemi 1551. 1890, str. 34, 
hal. 40. 

11. Korzeniowski Józef dr. Rozmowa Po- 
laka z Litwinem 1554. 1890, str. VIII i 91, 
kor. 1. 

12. Celichowski Zygmunt dr. Jana Mro- 
wińskiego PłoczYwłosa Stadło małżeńskie 
1561. 1890, str. VI i 36, hal. 50. 

13. Celichowski Z\-gmunt dr. Historya 
prawdziwa, która sie stała w Landzie mie- 
ście niemieckiem 1568. 1891, str. XIII i 50, 
hal. 60. 

14. Tomkowicz Stanisław dr. Henryka 
Korneliusza Agryppy O szlachetności a za- 
cności płci niewieściej, przekład Macieja 
Wirzbięty 1575. 1891, str. 58, hal. 60. 

15. Rostafiński Józef dr. Teodora Zawadz- 
kiego Memoriale oeconomicum albo pamięć 
robot i wszelakiego dozoru gospodarskiego 
1616. 1891, str. XVI i 172, kor. 160. 

16. Ptaszycki Stanisław. Hermana Schot- 
tena. O cnocie albo żywocie człowiekowi 
przystojnym. 1891, str. VII i 90, kor. 1. 

17. Rostafiński Józef dr. Stanisława Słup- 
skiego z Rogowa Zabawy orackic 1618 i Wła- 
dysława Stanisława Jeżowskiego Oekonomia 
1638. 1891, str. 87, kor. 1. 

18. Czubek Jan. Potrójny z Plauta Piotra 
Cieklińskiego 1597. 1891, str. 151, kor. 140 

19 Korzeniowski Józef dr. Orichoviana. 
Opera inedita et epistulae Stanislai Orze- 
chowski 1543 -1566. Vol. I. 1891, str. XXVIII 
i 740, kor. 720. 

20. Kraushar Aleksander. Historya pra- 
wdziwa o przygodzie żałosnej książęcia fin- 
landzkiego Jana i królewny Katarzyny 1570. 

1891, str. 8 i 64, hal. 70. 

21. Czermak Wiktor dr. Jakóba Górskiego 
Rada Pańska 1597. 1892, str. XV i 138, kor. 
1-30. 

22. Benis Artur dr. Postępek prawa czar- 
towskiego przeciw narodowi ludzkiemu 1570. 

1892, str. 125, kor. 110. 

23. Zawiliński Roman. Mikołaja Reja Krót- 
ka rozprawa między trzema osobami, pa- 
nem, wójtem a plebanem 1543. 1892, str. 
VIII i 81, kor. 1. 

24. Ulanowski Bolesław dr. Trzv broszury 
prawne z r. 1607 i 1612. 1893, str. X i 73, 
hal. 80. 

25. Windakiewicz Stanisław dr. Mikołaja 
z Wilkowiecka Historya o chwalebnem 
Zmartwychwstaniu Pańskiem. 1893, str, 86, 
hal. 80. 

26. Korzeniowski Józef dr. Sebastyana 
Grabowieckiego Rymy duchowne 1590. 1893, 
str. XVI i 197, kor. r80. 27. Łoś Jan. Andrzeja Zbylitowskiego Epl- 
talamium na wesele Zygmunta III. 1592. 
1893. str. IV i 18, hal. 40. 

28. Rostafiński Józef. Andrzeja z Kobyli- 
na Gadki o składności członków człowie- 
czych z Arystotele.sa i też inszych mędrców 
wybrane 1535. 1893, str. II. i 180. 

29. Bystroń Jan dr. Historye rzymskie 
(Gęsta Romanorum). 1894, str. X i 222, kor. 2. 

30. Bruchnalski dr. Wilhelm. Mikołaja 
Reja z Nagłowic »Zwłerzyniec« 1562. 1895, 
str. 347, kor. 3. 

31. Adalberg Samuel. Historya Trojańska 
1563. 1896, str. 109, kor. 110. 

32. Tenże. Historya o Euryalu i Lukrecyi. 
1896, str. 99, kor. 1. 

33. Tenże. J. Stoka, M. Pudłowskiego i J. 
A. Kmity »Powieści wierszowane* 1564 — 
1610. 1897, str. 121, kor. 120. 

34. Bruchnalski Wilhelm dr. Michała Bła- 
żowskiego setnik przypowieści uciesznych, 
1608. 1897, str. 117, kor. 120. 

35. Kucharzewski Feliks. Olbrychta Stru- 
mieńskiego o sprawie, sypaniu, wymierzaniu 
i rybieniu stawów, 1573. 1897, str. 87, hal. 90. 

36. Jakóba Zawiszy z Kroczowa Wskró- 
cenie prawnego procesu koronnego, wydał 
Al. Winiarz, 1899, str. 55, hal. 60. 

37. Stanisław ze Szczodrkowic Rozmowa 
pielgrzyma z gospodarzem o niektórych ce- 
remoniach kościelnych 1549, wyd. Zygm. 
Celichowski, 1900, str. 78, hal. 60. 

38. B. Paprockiego Dwie broszury polity- 
czne z lat 1587 i 1588, wydał Jan Czubek, 
1900, str. X, 125, kor. 1-20. 

— zapomnianych poetów I prozaików polskich, 
wydawana przez Teodora Wierzbowskiego. 
Warszawa, E. Wende i Sp. 

Zesz. I. Wenecya, poemat hlstoryczno-po- 
lityczny z końca XVI wieku. 1886, str. 
XXXVIII, 90, V, kop. 60. 

Zesz. II. Krzysztof Warszewickł, Mowy 
wypowiedziane i wydano w r. 1602, 1885, 
str. VII, II, kop. 15. 

Zesz. III. Andrzej Zbylitowski, Wieśniak, 
powtórnie wydany. 1893, kop. 15. 

Zesz. IV. Orzechowskiego Stanisława ksią- 
żki o ruszeniu ziemie polskiej przeciw Tur- 
kowi. 1885, str. 48, kop. 20. 

Zesz. V. Anny Memoraty, »Dziewicy pol- 
skiej*, łacińskie wiersze z lat 1640—1644. 
1895, str. :J6, kop. 20. 

Zesz. VI. Napomnienie polskie ku zgodzie 
wsziich ki-ześclanów wobec, a mianowicie ku 
Polakom uczynione. 1896, str, 34, kop. 20. 

Zesz. VII. Marcin Bielski, Koniedya Justy- 
na i Konstancy i 1896, str. 80, kop." 30. 

Zesz. VIII. Zwrócenie Matyasza z Podola, 126 BIBLIOTEKA. dyalog z pierwszej ćwierci XVII wieku. 
1897, 8tr. 24, kop. 10. 

Zesz. IX. Pieśni duchowne a nabożne no- 
wo zebrane i wydane pi-zez Jana Seklucjana. 

1897. str. 57, kop. 20. 

Zesz. X. Melchior Pudłowski i jego pisma. 

1898, str. 94, kop. 40. 

Zesz. XI. Dobrego zdrowia rządzenie 1532 
i Nauka rządzenia ku ustrzeżeniu od zara- 
żenia powietrza 1543. 1899, str. 33, kop. 10. 

Zesz. XII. Pamiętnik Kardynała Jerzego 
księcia Radziwiłła z lat 1556—1575. 1899, 
str. 40, kop. 15. 

Zesz. XIII. Zdanie wolnego szlachcica na 
sejmiki w roku 1608 na dwa punkty po- 
trzebne. 1900, str. 15, kop. 10. 

Zesz. XIV. Stanisława Orzechowskiego 
>Fidelis Subditus* w redakcyi lej z roku 
1543. 1900, stt. 22, kop. 10. 

— polska najtańsza w Ameryce, nakł. Z. 
Słupskiego. New- York, 1888, zesz. po cnt. 5. 

Zesz. I. Pol W. Pieśń o ziemi naszej, 

Zesz. II. Malczewski, Marya. 

Zesz. III. Mickiewicz, Pani Twardowska. 

— polska w Rumunii 1866—1891, Książka 
pamiątkowa. Jassy, nakł. Bibl. pol. w Ru- 
munii, Gebethner i Sp. w Krakowie, druk. 
Manieckicgo we Lwowie, 1891, 16, str. IV 
i 217, kor. 250. 

Treść: Kronika biblioteki polskiej w Rumunii od 
1866—1891; T. T. Jeż. Jeden z wielu, nowela; J. Bau- 
douin de Courtenay. Aforyzmy; E. Orzeszkowa. Bez 
duszy, obrazek wiejski; A. S. Chołoniewski. Pobud- 
ka, Rodakom ua obczyźnie; Dr. I. Stella Sawicki. 
Roman Żuliński, wspomnienie; Kasprowicz. Fragment; 
Dr. I. Łukaszewski. Kilka słów o umieszczaniu i pie- 
lęgnowaniu obIąkan}'ch. 

— powieści, tygodnik pod red. St. Wegnera. 
Poznań, nakł. i druk. Fr. Chocieszyńskiego, 
4, fen. 75 kwartalnie, w Galicyi kor. 2. 

Rok I. 1896, nrów 52, str. 628. R. II. 1897, nrów 52, 
str. 624. R. ni, nrów 53, str. 640. R. IV, nrów 52, str. 
824. R. V. 1900. 

— powieści, pamiętników i podróży. Lwów, 
Gubrynowicz i Schmidt, 8, ob. także Bi- 
bliografia, t. VI. 

Ainswort Harr. W. Crichton, powieść 
z angielskiego, przełożył J. Chorośnicki, 2 
tomy, 1876, str. 243, 208, kor. 6. 

Bałucki Michał. Biały murzyn, powieść, 
1876, str. 258, kor. 5-20. 

Bliziński Józef. Nowe humoreski, 1885, 
str. 164, kor. 360. 

Bodzantowicz K. S. (Suffczyński). Opowia- 
dania historyczne i pisma pomniejszn: Wie- 
czór przy kominku. Fatum, Muszkieter, Sie- 
rota, Opowiadanie pani strażnikowej, P. Ga- 
jewski, gawęda szlachecka, Kasper Cieci- 
szowski, arcybiskup mohilowski i metropo- 
lita całej Rosyi. 1875, str. 341, kor. 6. 

— Rodzina Konfederatów: Pan starosta Warecki, Pan marszałek Łomżyński, obrazki 
historyczne. Wyd. 2-gie. 1883^ str. IV, 86 i 
375, kor. 360. 

Brackel F. Nora, powieść, przekład z nie- 
mieckiego przez Marye Anna, 1880, str. 
293, kor. 4-80. 

Bronikowski A. Kazimierz Wielki i Ester- 
ka, Moina, powieści historyczne, 1. 1 — 2. 1879, 
str. 161, 130, kor. 424. 

— Jan III i dwór jego, powieść history- 
czna, t. 1-2, 1883, str. 346, 373, kor. 8-40. 

Carlćn E. Flygare. Bracia mleczni, po- 
wieść, przełożył ze szwedzkiego T. S., t. 1 
—2, 1875, str. 215, 229, kor. 560. 

— Kapryśna kobieta, powieść szwedzka, 
przekład Pauliny Fr., t. 1-3. 1875, str. 221, 
216, 208, kor. 7-60. 

— Róża z Tistelenu, powieść ze szwedz- 
kiego, t. 1—2. 1877, kor. 6. 

Chołoniewski St. ks. Obrazy z galeryi ży- 
cia mego, wydał ks. Jan Badeni T. J., 1890, 
str. VI i 202, kor. 360. 

Cooper J. F. Ostatni Mohikanin, powieść 
historyczna r. 17,57, tłómacz. przez F. Wro- 
tnowskiego, t. 1—2. 1884, str. 206, 211, kor. 
5-60. 

— Pionierowie nad źródłami Suskehanny, 
powieść histor., tłóm. z ang., t. 1—2, 1885, 
str. 221 i 338, kor. 5-60. 

Ebers Jerzy dr. Córka króla egipskiego, 
powieść tłóm. z niemiec. przez P. Wilkoń- 
ska, t. 1-3. 1877, str. 132, 158, 177, kor. 
7-2Ó. 

— Serapis, romans historyczny, z upowa- 
żnienia autora przeł. z niemiec. Władysław 
Kornel Zieliński, t. 1—2. Lwów, 1887*, str. 
183, 272, kor. 640. 

Edwads A. B. Tysiąc mil na falach Nilu, 
powieść tłómaczona z ang-ielskiego przez 
hr. A. D., t. 1—2. 1880, str. 251, 213, kor. 680. 

Feuillet Okt. Historya Paryżanki, powieść 
z francus., tłómaczona przez J. W. 1882, str. 
166, kor. kor. 2 40. 

Gerstacker F. Regulatorzy w Arkanzas, 
powieść z życia amerykańskiego, przełożył 
z niemiec. t. Szumski, t. 1—2. 1875, str. 209, 
231, kor. 6. 

Hagen Br. M. (z hr. Łosiów). Z życia. No- 
wele. Mrzonka. On i ona. Niedoszły rozwód. 
Pobyt w Żegestowie. Róża alpejska. Czekam 
na trzeci. Dwie drogi. W^ świecie. 1886, str. 
275, kor. 520. 

Horain Julian. Z życia poety. Wspomnie- 
nia o Władysławie Syrokomli. (Na jednym 
wózku z poeta. Pod jednym namiotem z poe- 
ta. Ostatnie lata Svroko"mli). 1886, str. IV, 
129, kor. 2-80. 

I., dr. Antoni (RoUe) Ks. S. Chołoniewski. BIBUOTEKA. 127 Opis podróży kijowskiej odb\tej w 1840. 
1886. 8, str. 155, kor. 3-20. 

— Gawędy z przeszłości, t. 1 — 2. 1879, str. 
str. 314, 294, kor. 11-20. 

— Dwie gawędy z przeszłości : Figiel kon- 
federacki, oficyalista starego autoramentu, 
1892, kor. l^O." 

— Opowiadania historyczne: 1. Pod pół- 
księżycem. 2. Książę Sarmacki. 3. Odwie- 
dziny monarsze. 4. Na kresacli. 5. Dwór 
Tulczyński. 6. Losy pięknej kobiety. 7. Tyn- 
na w końcu VIII wieku. Wj'd. 2gie, 1878, 
8tr. 333, kor. 6. 

— Nowe opowiadania historyczne: 1. Pod 
krzyżem. 2. Losy kresowego miasteczka. 3. 
Wartabiet. 4. Zemsta kozacza. 5. Porwanie 
króla. 6. Niedoszłe legiony, Wvd. 2gie, 1883, 
Btr. 322, kor. 6. 

— Opowiadania historyczne. Serya VI. 
Iwan Podkowa; ks. Bazyli Ostrogski i je- 
go zatarg z Kosińskim; Semen Nalewaj- 
ko; Tadeusz Leszczrc Grabianka; Stanisław 
August w Grodnie. '1887, str. 383 i III, kor. 
6-80. 

— Opowiadania historyczne. Serya VII. 
Zbrodnia kamieniecka; Beatrice; Zakładni- 
cy lwowscy; Fatyma; Babka poety; Spuści- 
zna po księciu Nassauskini; Spuścizna po 
Humienieckich. 1891, str. 340, kor. 6-40. 

— Trzy opowiadania historyczne: Iwan 
Podkowa; Wielka prywata; Semen Nalewaj- 
ko. 1880, str. 200, kor. 4. 

James Henryk. Amerykanin, powieść, 
przekład z angielskiego A. Callier, t. 1—2. 
1879, str. 221, 233, kor. 640. 

Jokay Maur. Bielica Liwoczańska, powieść 
historyczna, z węgierskiego, t. 1—2. 1886, 
str. 126, 235, kor. '320. 

— Biedni bogacze, powieść, tłómaczenie 
z węgierskiego, t. 1—2. 1889, str. 230 i 1, 
218 i 2, kor. 6 40. 

— Moje, Twoje, Jego, powieść współcze- 
sna, wolny przekład A. Callier, t. 1—2. 1877, 
str. 190, 215, kor. 560. 

— Nowy dziedzic, powieść, przekład A. 
Callier, t. 1—2. 1881. str. 153, 176, kor. 560. 

— Od Wisły do Gangesu, powieść, tłó- 
maczenie z węgierskiego, t. 1—2. 1890, str. 
II, 221 i 215. kor. 640. 

— Powieści pomniejsze. 1886, str. 224, kor. 
3-60. 

— Serce kamienne, powieść, t. 1—3, 1882, 
str. 220, 178, 147, kor. 760. 

— Złoty człowiek, powieść z węgierskie- 
go przekład A. Callier, t. 1 - 3. 1876, str. 235, 
200, 147, kor. 9*20. 

— Złote czasy Siedmiogrodu, powieść hi- 
storyczna, tłómaczyt Izydor Poeche, t. 1 
—2, 1888, str. 302/216, kor. 6-80. Kitowicz A. X. Opis obyczajów i zwycza- 
jów za panowania Augusta III. Wyd. nowe 
przejrzane z przedmowa Wład. Zawadzkiego, 
t. 1-2. 1883, str. VIII,' 234, 239, kor. 7-20. 

— Pamiętniki. Wyd. nowe przejrz. i uporz. 
przez Wład. Zawadzkiego, t. 1—3. 1882, str. 
XIX, 296, 255 i 220, kor. 1080. 

Kraszewski J. I. Pan z panów, sceny z ży- 
cia naszego. 1881, str. 192, kor. 2 40. 

— Złoto i błoto, powieść, t. 1—3. 1884, str. 
191, 177, 174, kor. 1080. 

Krechowiecki A. Starosta Zygwulskl, po- 
wieść histor., t. 1—2. 1887, str 169, 181. 

Kubala Ludw. dr. Szkice historyczne, 2 
serye. Wyd. 2gie. 1881, str. 332 i 323. 

Marenne W. Błękitna księżniczka, powieść. 
1876, str. 269, ko*r. 5 60. 

Naganowski Edm. S. Anglia wszechmożna, 
powieść obyczajowa, t. 1 — 2. 1891, str. 450, 
kor. 6-40. 

Nagoda. Własnymi oczyma, nowele, 1889, 
str. 294, kor. 4-40. 

Niemcewicz J. U. Jan z Teczyna, powieść 
historyczna. 1878, str. VII, 332, kor. 360. 

— Pamiętniki 1804—7. Dziennik drugiej 
podróży do Ameryki. Wyd. 2gie, 1883, str. 
VIII i '158, kor. 3*20. 

Pasek Jan Chryz. Pamiętniki z czasów 
panowania Jana Kazimierza, Mich. Kory bu- 
ta i Jana III (1656—1688), przejrzał wstępem 
i spisem rzeczy opatrzył dr. Zygm. Weclew- 
ski, 1877, str. ■lX i 408^ kor. 360. 

Przy borowski Walery. Księżniczka z Min- 
sterberga, powieść historyczna z XIV wieku. 
1880, str. 166, kor. 3. 

— Rubin wezyrski, powieść historyczna. 
1880, str. 222, kor. 3 60. 

Rehman dr. Ant. Echa z południowej 
Afryi, szkice z podróży po Natalu i Trans- 
wallu r. 1879—80. Ludy pierwotne południo- 
wej Afryki. 1884, str. "302, kor. 520. 

Sarnecki Zygmunt. Złote serce, powieść, 
t. 1—3. (1. Lata dzieciństwa, II. Młodość, III. 
Wiek dojrzały). 1885, str, 554, kor. 960. 

Sas Berlicz. Mozajka, gawędy szlacheckie 
z lat ubiegłych, t. 1—2. 188i,'str. 162, 189, 
kor. 760. 

Sass Paweł. Pamiętnik znaleziony, opo- 
wiadania historyczne.'l884, str. 262, kor. 5'20. 

Sawicki Jan dr. (Stella). Podróż po Hi- 
szpanii. 1876, str. 151. kor. 360. 

Seherr Jan. Charaktery osób historycznych 
(Joanna d'Arc. Kromwel. Ninon de Lenclos. 
K.irol XII. Mirabe{iu i Marya Antonina. Ma- 
tylda, królowa duńska). 1878, str. 251, kor. 
4-24. 

Schwarz Zofia M. Bratowe, powieść, prze- 
kład T. Szumskiego. 1880, str. 280, kor. 4. 128 BIBLIOTEKA. — Korsykanka. Dwaj bracia, powieści 
tłómaczone ze szwedzkiego. 1879, str. 226, 
kor. 3-60. 

— Majątek i sumienie, powieść ze szwedz- 
kiego, t. i— 2. 1882, str. 210, 184. kor. 5-60. 

— Na rozstajnych drogach. Ze wspomnień 
lekarza, przekład ze szwedzkiego. 1883, str. 
160. kor. 3-60. 

— Ofiara zemsty, powieść tlómaczona ze 
szwedzkiego. 1883, str. 214, kor. 360. 

— Pan z rodu i kobieta z gminu, po- 
wieść, przekład ze szwedzkiego, 1. 1—3. 1^8, 
str. 200. 152, 141, kor. 7-60. 

— Pieniądz i imię, powieść szwedzka, 
przeł. B. Sz., t. 1-2.' 1870, str. 184 i 195, 
kor. 5. 

— Przygody mojego życia, powieść ze 
szwedzkiego, t. 1—2. 1881, str. 133, 136, kor. 
5-20. 

— Przyszłość Gertrudy, powieść ze szwedz- 
kiego, przeł. T. S. 1877^ str. 193, kor. 3-20. 

— Wdowa i jej dzieci, powieść ze szwedz- 
kiego, tlómaczył B. R. 1875, str. 207, kor. 
3-20. 

Sewer. Bratnie dusze, powieść. 1881, str. 
258, kor. 520. 

Sędzimir. Księżniczka z gminu, powieść 
z prawdziwych zdarzeń. 1876, str. 225, kor. 
3-60. 

Stacherska Walerya. Dziennik Maryli. Rok 
z życia młodego dziewczęcia. 1890, kor. 1*60. 

Stanley H. Jak odszukałem Liyingstona, 
podróż. Podług przekładu H. Loreau. 1877, 
str. 195, kor. 320. 

Stinde Jul. Rodzina Buchholzów, szkice 
z życia berlińskiego, tlóm. J. Starkel. 1888, 
kor. 4-80. 

Tatomir Łucyan. Ferye alpejskie, wspo- 
mnienia miejsc i ludzi. 1862, str. 301, kor. 
5-20. 

Wetherell E. Szeroki świat, powieść z an- 
gielskiego, przekład Maryi J., t. 1—2. 1876, 
str. 344, 372, kor. 720. 

Wilczyński Albert. Fotografie społeczne, 
t. 1—3. I. Kaprys panny Julii. Sąd polubo- 
wny. II. Przegrana sprawa. Pan Komornik. 
Pani in8f)ektorowa. III. Mania curaciosa. 
Intromisya lekarza. Zęby Warszawianki. Nai- 
wności szlacheckie. 1878, str. 248, 203, 224. 
kor. 11-60. 

— Nowe fotografie społeczne. I. Wet za 
wet. Na świecie. Rządy dziadunia i babci. 
II. Wyprawa po sukcesye. U wójta. Spadko- 
biercy kasyera, t. 1—2.' 1885, str. 224, 245, 
kor. 7-20. ' 

— Kłopoty starego komendanta, obrazki 
naszych czasów. Wyd. 2gie, z rysunkami 
K Błotnickiego, t. 1—3. 1879, str. 230, 272, 
198, kor. 11-60. — Medytacye kawalerskie, przygody pana 
Kleofasa. '1883, str. 204, kor. 480. 

— Opiekunowie wdowca, obrazek z życia 
wiejskiego. 1884, str. 177, kor. 4. 

— Sielanki szlacheckie. 1881, str. 317, kor. 
560. 

— Słomiany wdowiec, obrazki współcze- 
sne. 1879, str. 114, kor. 5-20. 

— Wspomnienia obywatelskie. 1880, str. 
280, kor. 5-20. 

— Z miasta, ze wsi. obrazki z życia. 1891, 
str. 252, kor. 4. 

Wiśniowski Sygurd. Powieści: Uzamaczy 
biała. Hidalgo. Odetta. 1881, str. 245, kor. 
kor. 4-80. 

Wybicki Józef. Pamiętniki. 1881, str. VIII 
i 264, kor. 360. 

Wybranowski Aleksander. Silya rerum, 
ze starych wspomnień. 1887, str. 108, kor. 
2-40. 

Yonge. Miss, Dziedzic z Redclyffe. Prze- 
kład Maryi J., t. 1—2. 1875, str. 268, 303, 
kor. 6-40."' 

Zacharyasiewicz Jan. Jedna krew. Pomył- 
ka serca." Powieści. 1883, str. 195, kor. 360. 

— Teorya pana Filipa, obrazek. 1881, str. 
200, kor. 4-80. 

Zieliński Wład. August II i Aurora Ko- 
nigsmarck. Powieść osnuta na tle history- 
cznem z czasów Augusta II Sasa, t. 2. 1883, 
str. 153, 126, kor. 4-80. 

— domowa powieści i romansów. Red. Kon- 
stanty Heumann. Kraków, księg. L. Zwo- 
lińskiego i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
rocz. I, 1892, zesz. 1—6. 

Treść: Jeż T. T. Pociemku, str. 129: Boisgobey F. 
Uniewinniona, str. 133; Kowerska Z. Dzidzia, str. 173. 

— powieści katolickich, t. I. Odb. z tygod. 
Prawdą a Bogiem. Poznań, nakł. Księgarni 
katolickiej, 1885, 8 mała, str. 87 i 1 ni. fen. 
50=hal. 60, opr. fen. 75=hal. 90. 

Treść: Lampka w kościółku; Kawałek chleba; Pu- 
sty kościółek; Niedziela u starego Grzegorza; Wy- 
trwałość nagrodzona. 

— powieści dla młodzieży. (2 zeszyty). Kra- 
ków, Kornecki i Wojciechowski, 1873, 16, 
zesz. I, str. 84, zesz. II, str. 79. 

— najnowszych powieści I nowel. Lwów, 
druk. St. Manieckiego i Sp., 1900, 8 mała, 
str. 124, hal. 60. 

Co sobota 1 tom, rocznie tomów 52. 

— wyborowych powieści i romansów. Gródek 
koło Lwowa, nakł. druk. J. Czaińskiego, ro- 
cznik I— VIII od 1891—1900 r. (Przedtem 
wychodziła w Samborze od r. 1878 jako Bi- 
blioteka domowa, od r. zaś 1888 jako Bi- 
blioteka narodowa), rocznie kor. 16. 

Audeyal. Przemytnik, kor. 1-50. 
Beaujoint. Męczennicy paryscy, kor. 2. BIBUOTEKA. 129 Bjórnson-BjOmstłern. Na Boiej drodze, 
kor. 3-60. 

Błotnicki St. Za późno, kor. 2. 

Bogucki J. Kapitaliści, t. 1—4. kor. 5-60. 

Boisgobey. Ciepła ciotunia, kor. 4. 

Boubć. Niewinnie rozstrzelany, t. 1—2, 
kor. 4-50. 

Caupain. Lewa ręka, kor. 2-40. 

Cherbullez. Wilcze gniazdo, t. 1—2, kor. 
520. 

Chodźko J. Pustelnik w Proniunach, kor. reO. 

Dama tajemnicza, kor. 2. 

Daudet. Królowa piękności, kor. 2"40. 

— Zwierzenia kobiety, kor. 2. 
Demesae H. Młoda wdowa, 1. 1—3, kor. 6. 
Dumas A. (ojciec). Paulina, kor. 2 40. 

— Henryk IV,pow. histor.,t. 1—2, kor. 240. 

— Karol Śmiały, powieść histor., t. 1—3, 
kor. 3-60. 

Dziwne koleje (Madame Sans Gene), kor. 
2-40. 

F. W. Zygmunt z Szamotuł, kor. 240. 

Gaszyński. Dwaj Sreniawici, kor. 2*40. 

Gray. Na tropie zbrodni, kor. 2-40. 

Grimm P. Tajemnice pałaców, kor. 2*40. 

Groza J. Hrabia Scibor, kor. 120. 

Haimburg. Niezdara, kor. 3*20. 

Hardy. Latorośl wielkiego rodu, t. 1—2, 
kor. 4. 

Hartmann. Dyamenty baronowej, kor. 2*40. 

Korzeniowski J. Emeryt, t. 1—2, kor. 1-40. 

— KoUokacya, hal. 90. 

— Tadeusz Bezimienny, t. 1—3, kor. 2. 

— Wdowiec, t. 1—2, kor. 1-40. 
Laskowski St. Hiszpanka w Polsce, kor.3-20. 
Lubyca, powieść z ostatnich wojen herco- 

gowińskich, kor. 280. 

Maldague. Piąte: Nie zabijaj, t. 1—3, kor. 
7-20. 

Monsolet. Sprzj'8iężenie kobiet, kor. 4. 

Montepin Ksawery. Roznosicielka chleba, 
t. 1—6, kor. 7. 

— Walka o miliony, t. 1-6, kor. 7. 
Niediwiedzki J. Szkielety Holbeina, t. 1 

—2, kor. 4 80. 

Paalzow. Zamek św. Rocha, 1. 1 — 3, kor.4'80. 

Richebourg E. Dramaty w życiu, t. 1—6, 
kor. 7-20. 

— Dwie kołyski, t. 1—2, kor. 480. 

— Z letargu, kor. 4. 

— Milion ojca Raclot, kor. 2. 

— Na Golgotę, kor. 320. 

— Tajemnica przepaści, t. 1—8, kor. 6. 
Rogosz. Blagierzy, t. 1 — 2, kor. 4-80. MiliOMim T. — Grabarze, Ł 1—2, kor. 480. 

— Motory życia, t. 1—2, kor. 6-60. 

— Nad jeziorem, t. 1—2, kor. 4*80. 

— Stryj Atanazy, kor. 2. 

— W piekle galicyjskiem, kor. 3"20. 

— Wspomnienia z 1870 roku, kor. 3-20. 

Skarbek Fr. hr. Damian Ruszczyć, pow. 
hist., kor. 240. 

— Pamiętniki Seglasa, kor. 2. 
Skotnicki. Samoluby, t. 1—2, kor. 480. 
Yillemer. Przeklęta, t. 1—2, kor. 480. 
Werner. Swobodny lot, t. 1—2, kor. 4. 

— W pogoni za szczęściem, t. 1 — 2, kor. 4. 

— powszechna. Wyd. W. Zukerkandel. Zło- 
czów, 16, każdy numer po hal. 24. 

Nr. 1. Mickiewicz. Konrad Wallenrod. 

Nr. 2—3. Franklin, Droga do majątku i in- 
ne pisma. 

Nr. 4. Morgenbesser, Zwycięstwo książki, 
nowela galicyjska w 24 obrazkach. 

Nr. 5. Grillparzer, Klasztor pod Sandomie- 
rzem. 

Nr. 6. Ibsen, Upiory. 

Nr. 7. Żółkowski, Anegdoty i fraszki hu- 
morystyczne z »Momusa i Potpourri*. 

Nr. 8 — 9. Szekspir, Romeo i Julia. 

Nr. 10. Stinde, Mituś i Matuś. Nowela. 

Nr. 11. Zahajkiewicz, Powinszowania, dla 
dzieci i- młodzieży. 

Nr. 12. Molióre, Grzegorz Fafuła. 

Nr. 13. Chodźko, Obrazy litewskie. I. Do- 
mek mojego dziadka. Boruny. Śmierć mo- 
jego dziadka. 

Nr. 14—15. Cycero, Cztery mowy przeciw 
Katylinie. 

Nr. 16. Maupassant, Nowele: Tchórz, Klej- 
noty, Berta, Przechadzka, Czart. 

Nr. 17. Klonowicz, Ziemie Czerwonej Rusi 
(Roxolania). Przekład L. Kondratowicza. 

Nr. 18—19. Ibsen, Wróg ludu. 

Nr. 20. Cycero, Mowa za prawem Maniliu- 
szowem (De imperio Cn Pompei). 

Nr. 21—23. Wilkoński, Ramoty i ramotki, 
tomik I— III. 

Nr. 24—27. Góthe, Faust. Przełożył Jenike. 

Nr. 28. Tennyson, Enoch Arden. 

Nr. 29—30. Wilkoński, Ramoty i ramotki, 
t. IV i V. 

Nr. 31. Morawski, Dworzec mego dziadka. 

Nr. 32. Wilkoński, Ramoty i ramotki, t. VI. 

Nr. 33—34. Feldman, Jak w życiu. (De 
profundfs. Capriccio. Przy ognisku domowem. 
Cuda i dziwy). 

Nr. 35—38. M. M. Dr., Czy mówisz pan 

17 130 BIBLIOTEKA. po francusku ? — Parlez-vous francals ? Pra- 
ktyczny przewodnik do nauczenia się w kró- 
tkim czasie języka francuskiego. 

Nr. 39—42. M. M. dr., Czy mówisz pan po 
niemiecku ? — Sprechen Sie deutsch ? Pra- 
ktyczny przewodnik do nauczenia się w krót- 
kim czasie języka niemieckiog-o. 

Nr. 43. Chodźko, Obrazy litewskie II. Osta- 
tnia sesya exdywizyi. Samowar. Powrót 
dziedzica. 

Nr. 44 — 45. Abrahamowicz i Zieliński, Do- 
bry numer, komedya w 3 aktach. 

Nr. 46—47. Pobratymiec, Urzeczona. Szkieł- 
ka z kalejdoskopu. I. Urzeczona. II. Dzwony 
na Ave Maria. III. Kartka miłości. 

Nr. 48—49. Bemardin de St. Pierre, Pa- 
weł i Wirginia. 

Nr. 50. Cycero, Kato starszy czyli o sta- 
rości. 

Nr. 51. Tenże, Leliusz czyli o przyjaźni. 

Nr. 52 — 53. Mantegazza. Wiek nerwowy. 

Nr. 54. Kaczorowski, Poradnik dla tań- 
czących. 

Nr. 55. Krasiński, Nieboska komedya. 

Nr. 56—57. Komer, Zriny, tragedya z dzie- 
jów węgierskich. 

Nr. 58—60. Hofmanowa, Dziennik Fran- 
ciszki Krasińskiej, pisany w ostatnich latach 
panowania Augusta III- 

Nr. 61—62. Szumski, Yictoria! 

Nr. 63. Wirgiliusz. Bukoliki. 

Nr. 64—65. Swift. Podróże Gulliwera do 
nieznanych krajów. I. Podróż do Liliput. 

Nr. 66. Byron. Więzień Czyllonu. Z wstę- 
pem i objaśnieniami. 

Nr. 67—68. Swift. Podróże Gulliwera do 
nieznanych krajów. II. Podróż do Brobding- 
nag. 

Nr. 69 — 70. Brodziński K. O klasyczności 
i romantyczności tudzież uwagi nad duchem 
poezyi polskiej. 

Nr. 71—72. Griliparzer, Matka rodu Do- 
bratyńskich. 

Nr. 73. Syrokomla, Urodzony Jan Dębo- 
róg. 

Nr. 74—75. Lessing, Natan Mędrzec. 

Nr. 76—77. Fredro, Zemsta, komedya. 
Z portretem. 

Nr. 78. Tenże, Pan Geldhab, komedya. 

Nr. 79—80. Tenże, Śluby panieńskie, ko- 
medya. 

Nr. 81-82. Swift, Podróże Gulliwera do 
nieznanych krajów. III. Podróż do Laputy, 
Baluibarbi, Luggnagu, Glubbdubdrib i Ja- 
ponii. 

Nr. 83—86. Rawita, Błędne ogniki, po- 
wieść współczesna. Nr. 87. Halek, Wieczorne pieśni, przeło- 
żył W. Bełza. 

Nr. 88. Cycero, Mowa za poetą Archiasem. 

Nr. 89. Zacharyasiewicz, Nieboszczyk w kło- 
potach. Gawęda staroszlachecka. 

Nr. 90. Krasiński, Noc letnia. 

Nr. 91—92. Fredro, Damy i Huzary, ko- 
medya. 

Nr. 93—95. Krasiński, Irydyon. 

Nr. 96—98. Zipper, Lutnia i miecz. Życie 
Szandora PetSfiego. 

Nr. 99—100. Słowacki, Balladyna, trage- 
dya. 

Nr. 101. Korzeniowski, Mnich, tragedya. 

Nr. 102. Korzeniowski, Karpaccy Górale, 
dramat. 

Nr. 103-104. Swift, Podróże Gulliwera do 
nieznanych krajów. IV. Podróż do Houyhn- 
mów. 

Nr. 105 — 106. Lermontow, Księżniczka 
Mary, powieść. 

Nr. 107. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. I. 

Nr. 108—111. Korzeniowski, Kollokacya. 

Nr. 112. Romanowski, Dziewczę z Sącza, 
rzecz mieszczańska z czasów wojny szwe- 
dzkiej r. 1655. 

Nr. 113. Korzeniowski, Pierwej mama, 
komedya. 

Nr. 114. Malczewski, Marya, powieść ukra- 
ińska. 

Nr. 115 — 116. Walewski, Hulaj dusza! 
Nr. 117—120. Korzeniowski, Spekulant. 
Nr. 121. Goethe, Ifigenia w Taurydzie, 
dramat, przekład J. Kasprowicza. 

Nr. 122. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. II. 

Nr. 123—128. Niedola Nibelungów, prze- 
kład dra L. Germana. 

Nr. 129—131. Rawita, Bohaterowie życia. 

Nr. 132. Gresset, Vert-Vert czyli Szpak 
klasztornego chowania. Poemat żartobliwy 
w 5 pieśniach, z francus. przełożony. 

Nr. 133 — 134. Korzeniowski, Żydzi, kome- 
dya w 4 aktach. 

Nr. 135—136. Kryczyński, Zamek w Pod* 
horcach. Z trzema ilustracyami. 

Nr. 137—138. Cycero, Mowa za Sextem 
Roscyuszem z Ameryki, przekład E. Ryka- 
czewskiego. 

Nr. 139—140. Fredro, Pau Jowialski, ko- 
medya w 4 akt., prozą. 

Nr. 141. Urbański, Z za kulis i ze świata. 
Szkice, obrazki, humoreski, t. III. 

Nr. 142. Słowacki, Lilia Weneda. Traged. 
w 5 akt. r BIBUOTEKA. 181 Nr. 143—145. Sarnecki, Nowele. 
Nr. 146—147. Szekspir, Juliusz Cezar, 
trag. w 5 akt., przekład Adama Pajgerta. 
Nr. 148. Krasicki, Bajki i przypowieści. 

Nr. 149—150. Schnur-Peplowski, Kościu- 
szkowskie czasy, szkice i obrazki, t. I. 

Nr. 151. Jokaj, Dziwne historye. 
Nr. 152—153. Pailleron, Świat nudów, ko- 
medya. 
Nr. 154—155. Hołowiński, Legendy. 

Nr. 156. Mickiewicz, Grażyna, powieść li- 
tewska. 

Nr. 157—158. Mantegazza, Jak dożyć sę- 
dziwego wieku? 

Nr. 159-160. Schnflr-Pepłowskl, Kościu- 
szkowskie czasy, szkice i obrazki, t. II. 

Nr. 161. Fredro, Nikt mnie nie zna, ko- 
niedya. 

Nr. 162. Krasiński, Przedświt. 

Nr. 163—164. Goethe, Torkwato Tasso, 
dramat, przekład Jana Kasprowicza. 

Nr. 165—166. Grabowski, Trzy lata w Al- 
gierze. Z osobistych wspomnień żołnierza. 

Nr. 167. Bełza, Maryla i jej stosunek do 
Mickiewicza. 

Nr. 168. Słowacki, Marya Stuart, dramat. 

Nr. 169. Fredro, Pan Benet, komedya. 

Nr. 170 — 175. Kraszewski, Powrót do gnia- 
zda, powieść z podania XVI wieku. 

Nr. 176. Schnur-Pepłowski, Ojciec Bem, 
opowieść dziejowa. 

Nr. 177. Fredro, Zrzedność i przekora, ko- 
medya wierszem. 

Nr, 178. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. IV. 

Nr. 179. Klemensiewicz, Z męczeńskiego 
Żywota, nowele, szkice i opowiaaania. 

Nr. 180, Czech, Klucze Piotrowa. 

Nr. 181. Korzeniowski, Narzeczone, ko- 
medya w 2 aktach. 

Nr. 182. A. O. I dr. Dębicki, Iwonicz, za- 
kład zdrojowo-kąpielowy i klimatyczny, z 6. 
widokami. 

Nr. 183—184. Lermontow, Bohater naszych 
czasów, romans, przełożył W. Luboradzki. 

Nr. 185. Słowacki, Trzy poemata: Ojciec 
zadżumionycb. W Szwajcar3i. Wacław. 

Nr. 186, Niemcewicz, Powrót posła, ko- 
medya w 3 aktach. Wyd. z objaśnieniami. 

Nr. 187. Byron, Giaur, ułamki powiepści 
tureckiej, przekład A. Mickiewicza. 

Nr. 188—190. Grabowski, Alina, powieść. 

Nr. 191. Syrokomla, Szkolne czasy, nowe 
opowiadanie. 

Nr. 192. Wężyk, Okolice Krakowa, poemat. 
Nr. 193. Fredro, Ciotunia, komedya. Nr. 194—195. Mazanowski, Charakterystyki 
literackie: I. Juliusz Słowacki. 

Nr. 196—198. Schiller, Don Karlos, poe- 
mat dramatyczny. 

Nr. 199. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. V. 

Nr. 200. Goszczyński, Zamek kaniowski, 
powieść. 

Nr. 201. Mickiewicz, Ballady i romanse. 
Sonety. 

Nr. 202—206. Ostaszewski -Barański, Krwa- 
wy Rok (1846). 

Nr. 207—209. Mazanowski, CharaHterysty- 
ki literackie: II. Adam Mickiewicz. 

Nr. 210. Cycero, Mowa za T. Anniuszem 
Milonem. 

Nr. 211-218. Łoziński, Zaklęty dwór, po- 
wieść, t. I. i II. 

Nr. 219—220. Molińre, Don Juan, komedya 
w 5 akt., przekł. Zygmunta Sarneckiego. 

Nr. 221—222. Mazanowski, Charakterysty- 
ki literackie: III. Zygmunt Krasiński. 

Nr. 223. Krajewski, Z wieczornych gawęd, 
humoreski i szkice. 

Nr. 224. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. VI. 

Nr. 225. Mickiewicz, Księgi narodu Pol- 
skiego i Płelgrzymstwa Polskiego. 

Nr. 226. Fredro, Wielki człowiek do ma- 
łych interesów, komedya w 5 aktach. 

Nr. 227. Mazanowski, Charakterystyki li- 
terackie: IV. Antoni Malczewski. 

Nr. 228 -232. Dante Alighieri, Boska ko- 
medya, cz. I. Piekło. 

Nr. 233. Mickiewicz, Dziady, cz. I, II, IV. 

Nr. 234. Mazanowski, Charakterystyki li- 
terackie: V. Kornel Ujejski. 

Nr. 235—236. Mickiewicz, Dziady, cz. III. 

Nr. 237-238. Mazanowski, Charakterystyki 
literackie: VI. Jan Kochanowski. 

Nr. 239. Walewski, Teatr i jego ofiary, 
szkice. 

Nr. 240. Puszkin, Kaukazki jeniec, przeł. 
z rosyjskiego Alfred Chodziński. 

Nr. 241-248. Zipper, Mitologia. Z 87 ry- 
cinami. 

Nr. 249—251. CMden , Urzędowa żona, 
sztuka w 5 akt. według noweli Savage'a. 

Nr. 262—253. Ibsen, Rosmersholm, dra- 
mat w 4 aktach. 

Nr. 254. Goethe, Pandora, przełożył Je- 
nike. 

Nr. 255—260. Korzeniowski, Emeryl, po- 
wieść. 

Nr. 261. Krasiński, Psalmy przyszłości. 

Nr. 262—265. Dante Alighieri, Boska ko- 
medya, cz. II. Czyściec. 182 BIBLIOTEKA. Nr. 266. Goethe, Egmont, tragedya, przeł. 
Ujejski, 

Nr. 267. Syrokomla, Zgon Acerna. 

Nr. 268. Kazet, Scherzo, zbiór wierszy, 
tomik I. 

Nr. 269. Urbański, Z za kulis i ze świata, 
szkice, obrazki, humoreski, t. VII. 

Nr. 270. Fredro, Odludki i Poeta, komed. 

Nr. 271—273. Chodźko, Obrazy litewskie. 
III. Pamiętniki kwestarza. 

Nr. 274. Słowacki, Książe Niezłomny (z Cal- 
derona). 

Nr. 275—278. Dante Alighieri, Boska ko- 
medya, cz. III. Raj. 

Nr. 279. Kazet, Scherzo, zbiór wierszy, 
t. II. 

Nr. 280. Walewski, Górą Radziwiłł, wido- 
wisko sceniczne w 7 obrazach. 

Nr. 281. Goszczyński, Sobótka. 

Nr. 282-283. Ibsen, Dzika kaczka, dra- 
mat w 5 akt. 

Nr. 284. Kazet, Scherzo, zbiór wierszy, 
t. III. 

Nr. 285. Krasicki, Monachomąchia i Anti- 
monachomachia. 

Nr. 286. Krasicki, Myszeis. 

Nr. 287—292. Dr. Kurpiel, Podręcznik do 
dziejów literatury polskiej. 

Nr. 293. Pontmartin, Margrabina d'Aure- 
bonne, nowela. 

Nr. 294. Słowacki, Kordyan. 

Nr. 295. Słowacki, Mazepa, tragedya. 

Nr. 296. Szajnocha, Szkice historyczne. I. 
Barbara Radziwiłłówna. 

Nr. 297—300. Wasilewski, Poezye. 

Nr. 301. Łoziński, Opowiadania humory- 
styczne. 

Nr. 302. Sue, Korsarz, nowele. 

Nr. 303. Szajnocha, Szkice historyczne. II. 
Matka Jagiellonów. Brody krzyżackie. 

Nr. 304. Tołstoj, Potęga ciemnoty, dramat. 

Nr. 305 — 309. Łoziński, Czarny Matwij. 

Nr. 310. Szajnocha, Szkice historyczne. III. 
Jan Sobieski banitą i pielgrzymem. Wnuka 
króla Jana III. 

Nr. 311—312. Suderman, Jan Chrzciciel 
(Johannes). 

Nr. 313—315. Kuncewicz, Zaklęte usta. 

Nr. 316. Mazanowski, Charakterystyki li- 
ter.: VII. Aleksander hr. Fredro. 

Nr. 317—318. Szekspir, Antoniusz i Kleo- 
patra. 

Nr. 319—320. Tysiąc nocy i jedna, powie- 
ści arabskie, t. I. 

Nr. 321—323. Schiller, Zbójcy, dramat w 5 
aktach. Nr. 324—326. Grabowski, Brzydka dzie- 
wczyna, powieść. 

Nr. 327. Słowacki, Mindowe. 

Nr. 328. Herzl, Przed pogonią, komedya 
w akcie. 

Nr. 329—332. Rojan, Piękny Leoś, powieść. 

Nr. 333. Szajnocha, Szkice historyczne. IV. 
Wojna o cześć kobiety. Zwycięstwo r. 1675 
pode Lwowem. 

Nr. 334 — 337 Heine, Romancero, przekł. 
Aurelego Urbańskiego. 

Nr. 338—339. Tysiąc nocy i jedna, po- 
wieście arabskie, t. II. ' 

Nr. 340-341. Mazanowski, Charakterystyki 
liter.: VIII. Ignacy Krasicki. 

Nr. 342 — 343. Suderman, Honor, dramat 
w 4 aktach. 

Nr. 344—345. Krasicki, Satyry i Listy. 

Nr. 346—350. Łoziński, Szaraczek i Kar- 
mazyn. 

Nr. 351—352. Tysiąc nocy i jedna, powie- 
ści arabskie, t. III. 

Nr. 353. Ibsen, W dniu zmartwychwsta- 
nia, dramat. 

Nr. 354—359. Dr. Ostaszewski-Barański, 
Rok złudzeń (1848). 

Nr. 360—363. Dr. M. M., Czy mówisz po 
angielsku ? Do you speak english ? Grama- 
tyka, ćwiczenia, rozmówki. 

Nr. 364—365. Tysiąc nocy i jedna, po- 
wieści arabskie, t. IV. 

Nr. 366. Słowacki, Jan Bielecki, Hugo, 
Mnich, Arab, powieści poetyczne. 

Nr. 367—368. Heine, Atta Troll, przekład 
Aurelego Urbańskiego. 

Nr. 369—370. Tysiąc Nocy i jedna, powie- 
ści arabskie, t. V. 

Nr. 371—373. Hofmanowa, Pamiątka po 
dobrej matce. 

Nr. 374. Ibsen, Mały Eyolf, tragedya w 3 
aktach. 

Nr. 375. Fredro, Mąż i żona, komedya 
w 3 aktach. 

Nr. 376—377. Tysiąc nocy i jedna, powie- 
ści arabskie, t. VI. 

Nr. 378. Syrokomla, Chatka w lesie. 

Nr. 379. Szajnocha, Szkice historyczne, t. 
V. Stanisław i Anna Oświecimowie. Próbka 
podań histor. 

Nr. 380. Słowacki, Anheli, pisma polity- 
czne. 

Nr. 381—383. Tchórznicka, Rozmówki fran- 
cusko-polskie. Dialogues francais-polonais. 

Nr. 384. Korzeniowski, Stary kawaler, ko- 
medya. 

Nr. 385—386. lYsiąc Nocy i jedna, powie- 
ści arabskie, t.VII. BIBLIOTEKA. 183 Nr. 387—394. Hofmanowa, Jan Kochanow- 
ski w Czarnolesie, powieść hist. z XVI. w., 
tom 1— II. 

Nr. 395. Schnitzler, W matni (Freiwild), 
dramut. 

Nr. 396—399. Tysiąc Nocv i jedna, pcw. 
arabskie, t. VIII i^IX. 

Nr. 400. Brodziński, Wiesław. >01dyna« 
i »Czerniaków«. 

Nr. 401. Kochanowski, Treny. Odprawa 
posłów greckich. 

Nr. 402—403. Tysiąc nocy i jedna, pow. 
arabskie, t. X. 

Nr. 404—408. P. B., Czy mówisz po rusku? 
Hh roBopmu no pycKii ? Gramatyka, ćwicze- 
nia, rozmówki. 

Nr. 409—410. Tysiąc Nocy i jedna, pow. 
arabskie, t. XI. 

— przemysłowa. Warszawa, wydaw. Hip. 
Wawelberga, Gebethner i Wolff, 8. 

1. Brausser P. i Spenrath A Podięcznik 
dla palaczy kotłowych, przetł. i uzupełnił 
Dr. F. Łaszczyński,' 1894, str. 143, XV. fi- 
gur 53, kop. 60. 

2. Bali Robert S. Mechanika doświadczal- 
na. Z 2go wyd. angiel. przeł. St. Kramsztyk. 
1895. str. 422, IV, figur 103, rb. 1. 

3. Jakubowicz St. inż. Zarys przędzenia 
wełny czesankowej, 1895, str. III, 79, fig. 21, 
kop. 40. 

4. Przy Szychowski F. Słownik polskoros- 
syjsko-niemiecki terminów garbarskich, 1895, 
str. II, 28, kop. 15. 

5. Scholl K F. Przewodnik dla maszyni- 
stów, tłum. Aleks. Podworski. Cz. I, 1895, 
str. XI, 380, fig. 235, rb. 1-50; cz. II. 1897, 
str. 305, VII, fig. 179, rb. 120. 

6. Lauenstein M. Podręcznik mechaniki 
dla średnich szkół technicznych i samouków, 
przełożył J. Hofman, 1896, str. VIII, 256, fig. 
141, rb.' 110. 

7. Jamieson A. Zasady Magnetyzmu i ele- 
ktryczności, z dopełnień, dra J. Kollerta, 
przekład z ostat. wyd. angiei. St, Stetkiewi- 
cza, cz. I. 1897, str. 354, fig. 193, rb. 1-25, 
opr. rb. 1"35; cz. II. z licznemi fig. w teks. 
1898, rb. 1. 

8. Straszewicz Zygm. Światło elektryczne. 
Urządzenie i działanie instalacyj prywat, 
o prądzie stałym. Przewodnik dla monterów, 
maszynistów i właścicieli instalacyi elektr. 
146 rys. w teks., kar. rb. 1-20. 

9. Wawrykiewicz Edw. Nauka rysunków. 
Wskazówki praktyczne wykony wania rysun. 
techn. Z 29 rys. w teks. i 9 tabl. chromoli- 
togr., karton, kop. 75. 

— Przewodnika katolickiego, t. I-II. Po- 
znań, naki. i druk. księgarni św. Wojciecha, 
1898, 8 mała, str. 174 i' 196, po fen. 60. — przyrodnicza czasopisma >W8zechświat<. 
Warszawa, E. Wende i Sp. 

Berntbsen A. Prof. dr. Podręcznik chemii 
organicznej przełożony przez pp. B. Hry- 
niewieckiego, T. Kotarskiego, H. Miączyń- 
skiego, W. Ciechońskłego I K. Jędrychow- 
skiego. Wyd. Br. Znatowicza. 1902, str. IV, 
563, XXIX, rb. 2*25. 

Dan J. D. Podręcznik geologii, spolszczył 
dr. J. Siemiradzki,' z 261 drzew, w tekście. 
1891, 8, str. 219, rb. 1 35. 

Everet I. D. Jednostki i stale fizyczne. 
Przekład J. J. Boguskiego. 1885, 8, str. XX 
168, rb. 1-20. 

Frank A. B. Wykład fizyologii roślin ze 
szczególnem uwzględnieniem roślin upra- 
wnych. Przełożył W. M. Kozłowski. 1896, 
str. 262 z 52 rysunkami w tekście, rb. 1*20. 

Mohn H. Zasady meteorologii, przełożył 
St. Kramsztyk, 1888, str. XVI, 318, VI, z 46 
dzeworyt. i 24 tabl. litogr., rb. 1. 

Nusbaum Józef dr. prof. Zasady anatomii 
porównawczej, t. I. Wiadomości wstępne 
i anatomia porównawcza zwierząt bezkręgo- 
wych; 212 rysunków w teks. oraz 5 tabl. 
litografowanych. 1899, str. III, 744, XXI. 
T. II. Anatomia porównawcza zwierząt krę- 
gowych ze 134 drzewor. 1903, str. A, 55a, 
tom po rb. 4. 

Strasburger E. prof. Krótki przewodnik 
do zajęć praktycznych z botaniki mikrosko- 
powej,' 1887, 8, str. X 368, rb. 2. 

Tschermak G. prof. dr. Podręcznik mine- 
neralogii, z V wyd. niemiec. przełożył, uzu- 
pełnił i przedmową historyczną opatrzył J. 
Morozewicz. 1900, str. VI i IV, 702, drze- 
worytów 840 i 3 tabl. kolor., rb. 4. 

Warming E. Zbiorowiska roślinne, zarys 
ekologicznej geografii roślin. Z wydania 
niemiec. dra E. Knoblaucha przełożyli E. 
Strumpf i J. Trzebiński. 1900, str. XV, 450, 
rb. 1-50. 

— robotnika polskiego. Nowa serya, tomik 
I. Dzień roboty, skreślił Warszawiak. Ge- 
newa, druk. Przedświtu. 1891, 16, str. 47. 

— rodzinna zawierająca wybór najlepszych 
nowoczesnych romansów i powieści orygi- 
nalno-polskich jakoteż innych narodów. Tom 
po kor. 1. Wiedeń, Franc. Bondy. 

Tom 1—2. Ridder-Haggard. Testament 
pana Meesona. 

T. 3—5. August Szenoa. Rokosz włościański. 

T. 6—7. Sewer- Maciejowski. Polka i Ame- 
rykanka. 

T. 8-9. Ulanowska S. Powieści i Nowele. 

T. 10-12. Clavinger Gunter A. Mr. Bar- 
nes z Now. Yorku. 

T. 13—14. Bałucki M. Całe życie głupi. 

T. 15. Brandowski S. Szkice i humoreski. 184 BIBLIOTEKA. T. 16. Pieniążek Cz. Z jasnych dni. 

T. 17—19. Croker B. M. Dyana Barrington. 

T. 20. Bliziński J. Nowele i liumoreski. 

— rodzinna. T. I. Sainte-Foi Karol. Chwile 
natchnienia młodej osoby, z francuskiego. 
Lwów, K. Łukaszewicz, druk. ludowa, 1887, 
8, str. VII, 214, kor. 150. 

T. II. De Segur, Gospoda pod Aniołem 
stróżem, z franc. Tamże, druk. Gazety na- 
ród., 1887, 16, str. 244, kor. 150. 

T. III. Noworocznik Biblioteki rodzinnej. 
Kalendarzyk na r. 1888. Tamże, 1888, 8 ma- 
ła, str. 289 i 2 ni., kor. 2. 

T. IV. Gross T. J. Życie wewnętrzne Je- 
zusa i Maryi, rozmyślania na wszystkie nie- 
dziele i główne święta roku, tłóm. z franc. 
t, I. Tamże. 1887, 16, str. II i 313, kor. 2. 

T. VI. Z. Sawczyński Z. Niepożyte ziarno, 
z niem. ; Prakseda, legenda z teki Anhelego. 
Tamże, 1888, 16, str. 110, kor. loO. 

T. VII— X. Mickiewicz Adam. Poezye. 
Wyd. zupełne w 4 tomach. Tamże, 1888, 16, 
str. 381+303+299+352, kor. 2. 

T. XI— XII. Wallace Lew. Ben-Hur, opo- 
wiadanie dni Mesvaszowvch , tłóm. z ang. 
przez L. J. S., t. I. Tamże, 1889, 8, str. 6 
ni. i 371. 

— n«¥fa rodzinna, Kraków, nakł. Żupań- 
skiego i Heumanna, wydawca A. Kaczurba, 
druk. Czasu, 8 mała. 

Tom I. Wilczyński A. Sprzedaję las; A. 
Houssaye, Urocza i Śmierć Balzaca; J. Ze- 
ver, Teresa Manfredi; J. Turgeniew, Przed 
gilotyną. 1890, str. 170. 

T. II. H. Sienkiewicz, Legenda żeglarska; 
Sewer, Wiosna; L. Meyet, Portret; T. T. 
Jeż, Dnie głodu; Bellamy, Szkice z wieku 
XXI, str. 142. 

T. III. Juliusz Turczyński, Nowele hucul- 
skie: 1. Trofym Ołenym, 2. Taras z Worochty. 

T. IV. Zygm. Sarnecki. Na ruinach, po- 
wieść. 

T. V. Oktawiusz Feuillet, Po śmierci (La 
morte). 

T. VI. K. Ujejski, Oda do poezyi ; P. Chmie- 
lowski, Przegląd najnowszych powieści; 
J. Turczyński, Óstap z Perehińska; M. Nor- 
dau, Sen nocy letniej; O. Blumenthal, Tur- 
niej głupców. 

Blbl. ts przeszła na własność W. Zukerkandla 
w Złoczowie, tom po 70 hal., z przesyłką 80 łial. Ca- 
łość za 6 t. kor. 3. 

— rolnicza. Lwów, nakł. K. S. Jakubow- 
skiego, druk. Wł. Łozińskiego, 8. 

T. I. Gawroński Fr. Podręcznik prakty- 
czny uprawy buraków cukrowych. Wyd. 
2 niupełn., 1897, str. 147, kor. 2^40. 

T. II. Grus Roman. Uprawa i pielęgno- 
wanifi lasu. Bady dla rolników i leśników, 
str. 119, kor. 2 40. T. III. Sniegocki A. Chów bydła rogatego. 
Wskazówki i rady dla gospodarzy wiejskich, 
str. 171, kor. 2-40. 

T. IV. Jentys St. dr. Nawozy pomocnicze, 
str. 240, kor. 3-60. 

T. V. Sikorski J. F. Mechaniczna uprawa 
gleby. 1898, str. 233, kor. 360. 

— rozmaitości ilustrowana, czasopismo po- 
święcone beletrystyce i literaturze, pod re- 
dakcyą Stanisława Brandowskiego, t. I. — VI. 
Wiedeń, nakł. Fr. Bondv, druk. W. Steina, 
(1891), 8 mała, str. 158+143+144+128+128 
+128, z ryc. w teks., opr. kor. 1. 

— teatralna czyli wybór sztuk oryginal- 
nych i tłumaczonych, przedstawionych na 
scenach teatrów warszawskich. Warszawa, 
nakł. księgami Złnberga, 1874, 8, str. 130, 
kop. 15. 

Nr. 7 zawiera komedyę »W niełasce* w 1 
akcie J. Chęcińskiego oraz komedyę » Pierw- 
szy mąż« w 1 akcie z francus. 

Poprzednie num. ob. Bibliogr. t. 
VI. 

— teatralna. Poznań, nakł. i druk. Fr. 
Chocieszyńskiego, redaktor W. Simon. 

Zesz. 1. Kamiński Jan Nep. Szlachta czyn- 
szowa, 1890. 

Z. 2. Kotzebue Aug. Dwaj roztargnieni, 
1890. 

Z. 3. Simon W. Przewodnik dla zakocha- 
nych, 1892. 

— teatralna poznańska. Poznań, nakł. i druk. 
W. Simona, F. Chocieszyński. 

Zesz. 1. Simon Wojciech. Warunek nie- 
boszczki. 

— teatrów. Eok 1842. Warszawa, druk. 
Gazety teatralnej, 8. 

1. Wagner J. B. Kolej żelazna Wersalska. 

2. Varner i Duvert. Siostra Kasperka. 

3. Wagner J. B. Modniś. 

4. Ancelot i P. Dandre. Artykuł 960. 

5. Foucher i Laurenem. Marya Mulatka. 

6. Pacewiez S. K. Manuela d'Ayilez. 

7. Varin i Laurencin. Panna pełnoletnia. 

8. Scribe i Bajard. Żona pod strażą. 

— teatrów amatorskich. Lwów, H. Alten- 
berg, 1876—1899, 8. 

Nr. 1. Nowożeńcy, komedya w 2 aktach 
Bjornsona, hal. 80. 

Nr. 2. Kalosze, kom. w 1 akcie J. A. hr. 
Fredry, hal. 80. 

Nr. 3. Kaprys, kom. w 1 akcie Alfr. de 
Musset, hal. 80. 

Nr. 4. Przezorna mama, kom. w 3 aktach 
J. Blizińskiego, kor. 140. 

Nr. 5. Na wędkę, kom. w 1 akcie, hal. 80. BIBLIOTEKA. 185 Nr. 6. Spudłowali, kom. w 1 akcie K. Za- 
lewskiego, hal. 80. 

Nr. 7. Pan Damazy, kona. w 4 akt. J. Bii- 
Blizińskiego, kor. 2. 

Nr. 8. Zarzutka balowa, kom. w 1 akcie 
przez Delacour I P. Roger, hal. 80. 

Nr. 9. Podróż pana Perichon, kom w 4 
akt. pp. Labiche i M. E. Martin, kor. IGO. 

Nr. 10. Panna Pivert, kom. w 2 aktach 
z franc. Achilesa Eyraud, kor. 120. 

Nr. 11. Mąż od biedv, kom. w 1 akcie 
J. Blłzińskiego, hal. 80. ' 

Nr. 12. Teatr amatorski, kom. w 2 aktach 
Bałuckiego, hal. 80. 

Nr. 13. Wróble, kom. w 3 akt., pp. Labi- 
che i Delacour, kor. 1*60. 

Nr. 14. Chleb ludzi bodzie, kom. w 1 akcie 
J. Blłzińskiego, hal. 80. 

Nr. 15. Morderca, kom. w 1 akcie z franc. 
E. About, hal. 80. 

Nr. 16. Bańki mydlane, kom. w 2 aktach 
pp. E. Labiche i E. Martin, hal. 80. 

Nr. 17. Marcowy kawaler, krotochw. w 1 
akcie, Blłzińskiego, hal. 80. 

Nr. 18. Miodowe miesiące, kom. w 2 akt. 
M. A. Dejskiego, kor. 1'20. 

Nr. 19. Pałacyk, kom. w 1 akcie z franc. 
pp. Meilhac i L. Halśry, hal. 80. 

Nr. 20. Po kweście, fraszka w 1 akcie 
przez Sulisława, hal. 80. 

Nr. 21. Takich więcej, kom. w 1 akcie 
W. J. Wdowiszewskiego, kor. 1*20. 

Nr. 22. Rozbitki, kom. w 4 akt. J. Blł- 
zińskiego, kor. 1-60. 

Nr. 23. Tatuś pozwolił, kom. w 1 akcie, 
Mozera. Wyd. 3cie, hal. 80. 

Nr. 24. Sto tysięcy (Jedenkroć), kota. w 1 
akcie Madeyskiegó, hal. 80. 

Nr. 25. Moja córeczka, kom. w 1 akcie E. 
Labiche'a, przełożył A. Walewski. Wyd. 2., 
hal. 80. 

Nr. 26. Dom otwarty, kom. w 3 aktach 
Bałuckiego, kor. 160. 

Nr. -27. Skowronek, kom. w 1 akcie E. 
Gondineta, hal. 80. 

Nr. 28. Chwała Bogu, stół nakryty, kom. 
w 1 akcie L. Gozlana, hal. 80. 

Nr. 29. Złoty cielec, kom. w 1 akcie St. 
Dobrzańskiego, hal. 80. 

Nr. 30, Tajemnica, fraszka sceniczna w 1 
odsłonie, St. Dobrzańskiego, hal. 80. 

Nr. 31. Podejrzana osoba, kom. w 1 akcie 
St. Dobrzańskiego, hal. 80. 

Nr. 32. Ciotka na wydaniu, komed. w 1 
akcie Blizińskicgo, bal. 80. 

Nr. 33. Onufry, kom. w 1 akcie 8t. Do- 
brzańskiego, hal. 80. Nr. 34. Kajcio, kom. w 1 akcie St. Do- 
brzańskiego, hal. 80. 

Nr. 35. Zaślubiny z przeszkodami, kom. 
w 1 akcie El Labichea, hal. 80. 

Nr. 36. Żvwy nieboszczyk, krotochw. w 1 
akcie G. BeUy, hal. 80. 

Nr. 37. Filiżanka herbaty, kom. w 1 akcie 
z franc, hal. 80. 

Nr. 38. Przysięga Horacego, kom. w 1 
akcie H. Murger, hal. 80. 

Nr. 39. Postrzelony, kom. w 4 Akt. A. Wie- 
siołowskiego, kor. 1*60. 

Nr. 40. Opiekun w zalotach, kom. w 2 
aktach Blłzińskiego, kor. 1*60. 

Nr. 41. Wicek i Wacek, kom. w 4 aktach 
Z. Przybylskiego, kor. 160. 

Nr. 42. Państwo Wackowie, kom. w 4 akt. 
Z. Przybylskiego, kor. 1-60. 

Nr. 43. Monologi, zeszyt I. Wyd. 3., hal. 80. 

Fedko w kłopocie, zginął mu but! priez Abraba- 
mowicza i RuszkowskicKo; Niefortunna usługa przez 
F. Barańskiego; Raki przez J. Normand, tłum. Ha- 

łotv; Westchnienie kawalera przez S. Rosaowskiego; 
Mes przez Z. Przybylskiego; Isak Sllbersteln pnm 
T. Skalskiego; Po powrocie z zagranicy. 

Nr. 44. O Józię, fraszka sceniczna w 1 
akcie M. Bałuckiego, hal. 80. 

Nr. 45. Na przystanku, kom. w 1 akcie, 
napisał Czesław Pieniążek, hal. 80. 

Nr. 46. Biały wachłarz, kom. w 1 akcie, 
Cz. Pieniążek,' hal. 80. 

Nr. 47. Monologi, zesz. II. Wyd. 2 , hal. 80. 

Anioł Pański przez Cz. Pieniążka; Mucha i)rzez 
GoqueIina: Pierwszy raz przez P. Koemlńskiego 
(Paul de Coś); Roztrzepana przez Greville'a; Trzy 
budryski przez Fr. Konarskiego; Ach rozumiem! 
przez Bożydara. 

Nr. 48. Tvran z miłości, kom. w 1 akcie, 
Ed. Gondineta, hal. 80. 

Nr. 49. Ciocia Femcia, kom. w 1 akcie 
Madeyskiegó, hal. 80. 

Nr. 50. Monologi, zesz. III. Wyd. 2. hal. 80. 

Bezrobocie kowali przez Kr. Coppóp; Prwed mo- 
nologiem przez Fr. Reinstciiia: Bankrut przez B. 
Aspisa; Nie mogę deklamować przez B. Londyń- 
skiego (Bruno Las); Po rozmowie przez C«. Jankow- 
skiego; Przed sądem. 

Nr. 51. Kuzynek, komedyjka w 1 akcie 
M. Bałuckiego," hal. 80. 

Nr. f>2. Bilecik miłosny, kom. w 1 akcie 
M. Bałuckiego, hal. 80. 

Nr. 53. Koniki polne, kom. w 3 akt. A. 
Walewskiego, kor. 1'20. 

Nr. 54. Reprezentant domu Mttller i Spół- 
ka, kom. w 1 akcie Wł. lir. Koziebrodzkiego, 
hal. 80. 

Nr. 55. Pod pantoflem, kom. ze śpiewami 
w 1 akcie J. K. Gregorowicza, hal. 80. 

Pierwotny tytuł nr. 66 Werbel domowy. 

Nr. 56. W inaniusi oczach, kom. w akcie 
Rosena, hal. 80. 136 BIBLIOTEKA. Nr. 57. Stryj przyjechał, kom. w 1 akcie 
W2. hr. Koziebrodzkiego, hal. 80. 

Nr. 58. Między nami nic nie było, kom. 
w 1 akcie A. Walewskiego, hal. 80. 

Nr. 59. Nowa Francillon, kom. w 1 akcie 
A. Abrahamowicza i R. Ruszkowskiego, 
hal. 80. 

Nr. 60. Pupile i pupila, kom. w 1 akcie A. 
Abrahamowicza, hal. 80. 

Nr. 61. Iskierka, kom. w 1 akcie Paille- 
rona, hal. 70. 

Nr, 62. Samson i Dalila, kom. w 1 akcie 
przez Em. Claara, hal. 70. 

Nr. 63. Monologi, zesz. IV, hal. 70. 

Nr. 64. Wujaszek Alfonsa, kom. w 1 akcie 
St. Dobrzańskiego, hal. 70. 

Nr. 65. Żołnierz królowej Madagaskaru, 
kom. w 3 akt. St. Dobrzańskiego, kor. 1*20. 

Nr. 66. Pokój do wynajęcia, kom. w 1 
akcie Popławskiego i Golańskiego, hal. 70. 

Nr. 67. W Szczawnicy, kom. w 1 akcie 
R. Ruszkowskiego. — Pan i pani, kom. w 1 
akcie A. Dreyfusa, hal. 70. 

Nr. 68. Albo niebo, albo piekło, komedya 
w 1 akcie L. Madej^skiego, hal. 70. 

Nr. 69. Zapraszam pułkownika, kom. w 1 
akcie Labiche'a, hal. 70. 

Nr. 70. Dyalogi estradowe, zesz. I, hal. 70. 

Nr. 71. W starym piecu dyabeł pali, kom. 
w 1 akcie Z. Wołodyjowskiego. — Monolog 
zakochanej, W. Rapackiego (syna), hal. 70. 

Nr. 72. Uroki, kom. w 1 akcie przez Na- 
godę, hal. 80. 

Nr. 73. Świeczka zgasła, kom. w 1 akcie 
A. hr. Fredry, hal. 70. 

Nr. 74. Nie mam czasu, kom. w 1 akcie 
Liabiche'a, hal. 70. 

Nr. 75. Jeden z nas musi się ożenić, kom. 
w 1 akcie, hal. 70. 

Nr. 76. >Gogo* (Nie mów hop, aż prze- 
skoczysz), kom. w 1 akcie hr. Bobrowskiego, 
hal. 70. 

Nr. 77. I wierz tu kobietom, kom. w 1 
akcie, napisał Ludwik Mirgorodzki, hal. 70. 

Nr. 78. Pociąg nr. 12, kom. w 1 akcie 
z franc, hal. 70.' 

Nr. 79. Nr. 36 i 37, komedya w 1 akcie, 
z franc, hal. 70. 

Nr. 80. Monologi, zesz. V, hal. 70. 

Nr. 81. Na cel dobroczynny, kom. w 1 
akcie A. Walewskiego, hal. 80. 

Nr. 82. Gruba party a, kom. w 1 akcie S. 
Frłedberga, hal. 80. 

Nr. 83. Hanusia, sztuka ludowa w 4 akt. 
K. Sewera, kor. 1-60. 

Nr. 83 także pod tytntem: Dla świętej ziemi. Nr. 84. Farbiarze, kom. w 1 akcie A. Wa- 
lewskiego, hal. 80. 

Nr."85. Poczciwiec, kom. w 1 akcie K. 
Rojana, hal. 80. 

Nr. 86. O. S. S. czyli wyprawa ślubna, 
farsa w 1 akcie, hal. 80. 

Nr. 87. Dziewiczy wieczór, kom. w 1 akcie 
Gabryeli Zapolskiej, hal. 80. 

Nr. 88. Ciężka próba, drobnostka sceni- 
czna w 1 akcie Piotra Bertona, hal. 80. 

Nr. 89. Przejście Wenery, lekcya astrono- 
mii, kom. w 1 akcie Meilhaca i Halevv'ego, 
hal. 80. 

Nr. 90. Monologi, zesz. VI, hal. 80. 

Nr. 91. Niedźwiedź, kom. w 1 akcie przez 
Antoniego Czechowa (tłum. G. B.), hal. 80. 

Nr. 92. Pobłażliwy komisarz, kom. w 1 
akcie Jerzego Courtelina i Juliusza Levy, 
przekład Maryi Finklównej, hal. 80. 

Nr. 93. Trzy kapelusze, kom. w 1 akcie 
z prol. Siraudin'a, hal. 80. 

Nr. 94. Ostatnia kwadra, kom. w 1 akcie 
Edwarda Paillerona, hal. 80. 

Nr. 95. Dobrodziej, obrazek dramatyczny 
w 1 akcie przez Bolesławicza, hal. 80. 

Nr. 96. Chrapanie z rozkazu, kom. w 1 
akcie, tłóm. przez Mieczysława Chrzanow- 
skiego, hal. 80. 

Nr. 97. Och te sługi, obrazek sceniczny 
w 1 akcie przez Bolesławicza, hal. 80. 

Nr. 98. Monologi, zesz. VII, hal. 80. 

Nr. 99. U tancerki, komedya w 1 akcie 
tłómacz. przez MieczAsł. Chrzanowskiego, 
hal. 80. 

Nr. 100. Słowiczek, komedyjka ze śpie- 
wkami w 1 akcie, naśladowana przez Wł. 
Bełzę, hal. 80. 

— nowa teatrów amatorskich. Lwów, nakł. 
J. L. Pordesa, druk. O. Zukerkandla i syna 
w Złoczowie. 

Kwieciński L. Lorenzo i Jessyka, fraszka 
scen. w 1 odsł., hal. 80. 
Mozer G. Z miłości, kom. w 1 akcie, hal. 80. 

— dla uczniów szkół przemysłowych. 

T. I. Książka polska do czytania. Lwów, 
1880, kor. 128. 

T. II. Podręcznik do nauki języka nie- 
mieckiego. Lwów, 1880, hal. 64. 

T. III. Nauka rachunków dla przemysłow- 
ców. Lwów, 1880, kor. 160. 

T. V. Nauka prowadzenia ksiąg, 1885, kor. 
1-60. 

— umiejętności prawnych, wydawnictwo zbio- 
rowe wychodzące 2 razy na miesiąc, zesz. 
22 i 23. Warszawa, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1879, 8, str. 143 i 1 ni. 

Nasze pisma prawne przez A. R.; Przepisy tycząec BIBLIOTEKA. 137 się ezekncyl podatków w Królestwie polskiem przez 
Ant. Pułjanowskiego; Śluby cywilne w historycznym 
rozwoju, skreślił dr. Edw. Rittner; Krytyka: G. Si- 
monenka Statistika carstwa polskago przez R. B. 

Serya III, zesz. 24, 25, 26. Tamie, 1883, 
8tr. 1—176. 

Za««dy nauki o usiłowaniu przestępstw, praez 
Edmunda Krzymuskiego. 

Serva III, zesz. 27 i 2a Tamie, 1883, str. 
1-128. 

Opodatkowanie gminne przez dra L. Bilińskiego, 
or}'g. niemiecki spolszczył Henryk Konic. 

Serya IV, zawiera jui dzieła w oddziel- 
nych tomach, ob. Buczyński R. (Zarysy sta- 
nu morał.); Budziński St. (O przestępstwie); 
Godlewski St. (Zbiór praw); Hubę R. (Pra- 
wo polskie); Janowicz A. (O interwencyi); 
Jeziorański T. (Ustawy hipoteczne); Kirsz- 
rot-Prawnicki J. (Kredyt włościański); Mi- 
klaszewski W. (Wykład postępowania); No- 
wakowski K. (Prace przygotowawcze); Ocza- 
powski J. B. (Roztrząsania i rozbiory); Okol- 
ski A. (Wykład prawa admin.. Zasady pra- 
wa); Pawiński A. (Jan Ostroróg, O poje- 
dnaniu); Roszkowski Q. (O azylach). 

— uniwersalna, wydawana przez Adama 
Kaczurbę, rocz. I, zesz. III, marzec. Tarnów, 
nakł. wydawcy, druk. W, Angelusa, 1880, 
8, str. 321-420, 28 ł 32, (miesięcz. 1 tom o 
10 ark., prenum. roczna kor. 8). 

Ad. Belcikowski, Mieczysław II (dok. str. 321— 
408); Mich. Czajkowski, Hetman Ukrainy (c. d. str. 
409—420 i 1—28); J. W. Goethe, Ifigenia w Taurydzie, 
dramat, przekład Maryi z Neyów Kurzmanowe] (str. 
1—32). 

Zosz. IV, kwiecień, 1880. 

Ifigenia (dok. str. 33—79); Hetman Ukrainy (c. d. 
str. 29-98; Marya Antoniego Malczewskiego (str. l 
-46). . 

T. V, maj. 

Hetman Ukrainy (dok. str. 98— 132); Kazanie ks. P. 
Skargi o zgodzie domowej (str. 1—68); J. Słowacki, 
Książę niezłomny (str. 1—48). 

Zesz. VI, czerwiec. 

Jul. Słowacki, Książę niezłomny (dok. str. 49-109); 
Marya Stuart (ftr. 1—32). 

Zesz. VII, lipiec. 

J. Słowacki. Pisma arkuszy 6; Ign. Chodźko. 
Obrazy litewskie arkusz 4; Byron, Poezye, ark. 1. 

Zesz. VIII, sierpień. 

J. Słowacki, Pisma, arkuszy 3; Ign. Chodźko, 
Obrazy litewskie, ark. 7. 

Zesz, IX, wrzesień. 

J. Słowacki, Pisma, ark. 1,: Ign. Chodźko, Obra- 
zy litewskie ark. 3; Byron, Poezye, ark. 2. 

Zesz. X, październik. 

Ign. Chodźko, Obrazy litewskie, arkusz ostatni; J. 
Słowacki, ark. 6; Niemcewicz, Pamiętniki czasów 
moich, ark. 6; Byron, Poezye, ark. l. 

Zesz. XI, listopad. 

Jul. Słowacki, Pisma, arkasayd; Niemcewicz, Pa- 
miętniki, ark. 6. 

Zesz. XII, grudzień. 

J. Słowacki, Pisma, ark. 3; Niemcewicz, Pamię- 
tniki, ark. 3. 

HMJOeMrU T. I Rok 1881, zesz. I. 

Utwory Goethego, ark. l; Niemcewicz, Pamiętniki, 
ark. 4; J. Słowacki, Pisma, ark. 7. 

Zesz. II. 

Utwory Goethego, ark. i; Niemcewicz, Pamiętniki, 
ark. 4; J. Słowacki, Pisma, ark. 7. 

Zesz. III. 

UtwoiT Goethego, ark. 1V« (koniec); Jul. Słowacki, 
ark. 2; Niemcewicz, Pamiętniki, ark. i^/^ (koniec). 

Zesz. IV. 

Jnl. Słowacki, Pisma, arkuszy 12. 

Zesz. V. 

Jul. Słowacki) Pisma, arkuszy 12. 

Zesz. VI. 

Jul. Słowacki, Pisma arkuszy 6. 

Zesz. VII. 

J. Słowacki, Pisma, arkussiy 12'/-,. 

Zesz. VIII. 

F. Bernatowicz, Pojata, ark. 6; F. Wężyk, Okolice 
Krakowa, ark. 4. 

Zesz. IX. 

F. Bernatowicz, Pojata, arkuszy C. 
W zeszytach X— XII i rocznikach nastę- 
pnych wyszły jeszcze: 

Bronikowski Aleksander, Elekcya, powieść 
przełoiona z rękopisu niemieckiego, 1882. 

Godebski Cyprvan, Grenadyer filozof, po- 
wieść, 1882. 

Ks. A. Kitowicz, Pamiętniki do panowa- 
nia Augusta III i Stanisława Augusta, t. 
1—3, 1882. 

Krasicki Ignacy, Monachomachia i anti- 
monachomachia, 1882. 

Wybicki Józef, Pamiętniki senatora woje- 
wody Królestwa polskiego, 1883. 

Bronikowski Ksawery. Pamiętniki polskie 
t. 1—2, 1883-1884. 

Bogusławski Wojciech, Dzieje teatru na- 
rodowego w Polsce, cz. I, 1884. 

Gaszyński K. Pan Dezydery Boczko ł słu- 
ga jego Pawnucy, 1884. 

Witwicki Stefan, Wieczory pielgrzyma, 
rozmaitości moralne, literackie i polityczne, 
tom I. 

Gołębiowski Łukasz, Domy i dwory, 1884. 

— Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, 
t. 1-2, 1884. 

Wiszniewski Micłiał, Charakterystyka ro- 
zumów ludzkich, 1884. 

Wilkoński August, Pisma. Wyd. zupełne, 
t. 1-6, 1888. 

Kamiński, Krakowiacy i górale; Przypa- 
dek na odpuście. 
" Gogol, Rewizor z Petersburga. 

Morawski Franciszek, Poezye. 

Berwiński, Poemat. 

Magnuszewski Dominik, Pisma. 

18 138 BIBLIOTEKA. — nowa uniwersalna arcydaieł literatury 
europejskiej, miesięcznik. Kraków, nakł. J. 
K. Żupańskiego i K. J. Heumana, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 8. 

I. Rocz. 1887: K. Szajnocha, Bolesław 
Chrobry i odrodzenie się Polski za Włady- 
sława Łokietka; Bodzantowicz, Zawsze oni, 
tli t. II str. l-'320; Dante, Boska komedya, 
Btr. 1—496; Konarski St. O religii poczci- 
wych ludzi; Bałucki M., Pan burmistrz 
z Pipidówki, Dwie wizyty Jego Ekscellen- 
cyi, kor. 8. 

II. Rocz. 1888: Bod«antowicz, Zawsze Oni, 
t. II, str, 321—406, dokończ.; Szajnocha K., 
Opowiadania o królu Janie III, Mściciel, 
Stasio, Jerzy Lubomirski; Wodzicki Stani- 
sław hr., Pamiętniki; Dante, Boska komedya, 
str. 497 — 731 , * dokończ. ; Wysocki jenerał, 
Pamiętniki; Chołoniewski Stanisław ks., Sen 
w Podhorcach; Chmielowski P., Studya i 
szkice z dziejów literatury polskiej, kor. 8. 

— nowa uniwersalna (tytuł skrócony). 

III. Rocz. 1889. Szajnocha K., Wojewo- 
dzianka Sędomirska (Maryna Mniszchówna); 
Bałucki M., Mój pierwszy występ literacki, 
zbiór nowel; Gawalewicz, Majster do wszyst- 
kiego, zbiór nowel; Rys historyczny kampa- 
nii odbytej w r. 1809 w księstwie warszaw- 
skiem pod dowództwem ks. Józefa Ponia- 
towskiego; Naganowski Edm., Hessy 0'Gra- 
dy, powieść; Chmielowski Piotr, Studya i 
szkice z dziejów literatury polskiej, ser. I; 
M. Gawalewicz, Biedni ludzie, kor. 8. 

IV. Rocz. 1890: Rodziewicz Mary a, Ona, 
Szary proch ; Krasiński Z., Pisma z przedmową 
dra prof. St. hr. Tarnowskiego, t. I, II i z t. 
III str. 1—400; Karwicki Józef Dunin, Wę- 
drówka od źródeł do ujścia Horynia, kor. 8. 

V. Rocz. 1891, (od kwietnia, nakł. księg. 
Spółki Wyd. polskiej w Krakowie, odpow. 
redaktor Maurycy Stankiewicz): 5i. Krasiń- 
ski, Pisma, t. III, str. 401—433 dokończ, 
i t. IV; Jelowicki Aleks., Moje wspomnienia; 
Czajkowski Michał, Stefan Czarniecki; Pa- 
miętnik Filipa Lichockiego, prezydenta mia- 
sta' Krakowa z roku 1794; Kalinka Wale- 
ryan ks., Ostatnie lata panowania Stanisła- 
wa Augusta, cz. I. 

VI. Rocz. 1892: (Od czerwca odp. redak. 
Maryan Matula): Kalinka W. ks. Pisma po- 
mniejsze, t. I i t. II, str. 1 — 112; Tarnowski 
Stanisław, Chopin i Grottger; Łoziński Wł., 
Madonna Busowiska; Abgar Sołtan, Kola 
Rokityn; Vacar, ks. Jan, Z carskiej imperyi, 
Rusini, Obrazki i szkice; Macaulay T. B., 
Szkice i rozprawy, tłómaczyl St. hr. Tar- 
nowski, t. I, str. 1—320; L. Szumski, Wspo- 
mnienia o trzecim pułku ułanów; Korze- 
niowska Jadwiga z Wittów, Nad siły, str. 
1—144, kor. 8. 

VII. Rocz. 1893: Kalinka, Pisma pomniej- 
sze, t. II, str. 113—373, dokończ.; A. M. L. Obrazki z życia; Macaulay, Szkice i roz- 
prawy, I, str. 321—348, dokończ.; Korze- 
niowska J., Nad siły, str. 145—195, dok.; 
Wybranowski Aleks., Dawne dzieje; Łań- 
skaja N., Misyonarze świętej Rosy i; Go- 
stomski, Arcydzieło poezyi polskiej A. Mi- 
ckiewicza »Pan Tadeuszt ; Zagórski Włodzi- 
mierz, Nowele, serya I; Frenzl K. Prawa 
kobiety, nowela, kor. 8. 

VIII. Rocz. 1894: Kalinka W. ks., Sejm 
czteroletni t. I i t. II, str. 1—80; Zagórski Wł., 
Nowele, ser. II i III; Burckhard I., Kultura 
odrodzenia we Włoszech, t. I; Farrar F., 
Zmrok i brzask, powieść; Tarnowski, Stu- 
dya do historyi literatury polskiej, t. I; Pio- 
trowski Jan ks.. Dziennik wyprawy Stefana 
Batorego pod Psków r. 1581; Abgar Sołtan, 
Z wiejskiego dworu; Josć Echegaray, Gale- 
otto, dramat, kor. 12. 

IX. Rocz. 1895: Kalinka W. ks. Sejm czte- 
roletni, t. II, str. 81—692, dokończ., t. III 
Konstytucya 3 maja; Rodziewiczówna Mar., 
Z głuszy, obrazki ; Tarnowski St., Studya do 
historyi literatury polskiej, t. II; Sewer, 
Na szerokim świecie, powieść; Wężyk Fran- 
ciszek, Powstanie Królestwa polskiego w r. 
1830 i 1831; Burckhardt J., Kultura odro- 
dzenia we Włoszech, t. II, Łoziński Broni- 
sław dr.. Tłum, szkic socyologiczny ; Lisicka 
Anna z hr. Mycielskich, Ze świata muzyki. 
Życiorysy i szkice; Sewer, Starzy i młodzi, 
powieść; Karwicki Józef Dunin, Jak to in 
illo tempore bywało; Tępa, Nie z salonu, 
szkice z codziennego życia, kor. 12. 

X. Rocz. 1896: Wodzieka z Potockich Te- 
resa, Eliza Radziwiłłówna, Wilhelm I; Kon- 
trymowicz-Ogiński, Książę Hołuba czyli Don- 
kiszot XIX wieku, powieść w 3 częściach; 
Tenże, Z czeluści piekielnych; Mura wiew 
Michał hr. (Wie^zatel) Pamiętniki 1863—1865 
z ilustracy ami ; Tretiak Józef dr. Szkice li- 
terackie; Burckhardt J., Kultura odrodzenia 
we Włoszech t. III; Hygiena palenia, ty- 
toń, studyum filozoficzno -lekarskie z niem.; 
Tarnowski St., Studya do historyi literatu- 
ry t. III; Iry, Pod rodzinnem niebem; Włast 
Józef, Opowiadania historyczne z dziejów 
okolicy Słuczy i jej dopływów; Gawalewicz 
Maryan, Niczyja; Ze wspomnień szlache- 
ckich; Danielewicz Fdw. dr. Alkohol i zgu- 
bny jego wpływ na zdrowie ludzkie; Gliń- 
ski Henryk, Mamusie, Studya niedyskretne, 
kor. 12. 

XI. Rocz. 1897: Tarnowski, Studya do hi- 
storyi literatur}- polskiej, ser. IV; Kontry- 
mowicz-Ogiński Jan, Z olbrzymów rodu, 
romans histor. z XIV. w.; Sarnecki Zygm., 
Historya literatury fi-ancuskiej ; Sigurd, Sprze- 
dany sierota; Schniłr-Pepłowski Stanisław, 
Jeszcze Polska nie zginęła. Dzieje legionów 
polskich; Manteuffel Gustaw, Cywilizacya, 
U^jatura i sztuka nad Ekiltykiem, z ryci- 
nami; Jirisek Alojzy, Raj świata; Kołaczków- BIBLIOTEKA. 189 gki Klemens jenerał, Wspomnienia, księga 
I; Sewer, W kleszczach, Magdusia; Kalinka, 
Galicya i Kraków pod panowaniem austry- 
ackiem; Wenwortli-Łubieftski T., Kwestya 
polska w Rosvi; Sigurd, Humoreski, kor. i2. 

XII. Rocz. 1898: Berg Mikołaj Wasilewicz, 
Zapiski o powstaniu polskiem 1863 i 1864, t. 
I i t. II, str. 1 — 272; Paszkowski Franciszek, 
Książę Józef Poniatowski; Krzyżanowski 
Anatol, Przełom i Inne nowele; Koroleńko 
Włodz , Z Sybiru; Tołstoj Leon N. hr. Anna 
Karenina, powieść, 1. 1 i z t. II,str. 1—112; Ko- 
łaczkowski Klemens, Wspomnienia, księga 
II; Wybranowski Aleks., Ongi w dworacłi 
i dworkach szlacheckich; Mickiewicz Adam, 
Wybór listów ułożył J. Kallenbach; Soko- 
łowski Maryan dr., Stndya z dziejów sztuki 
i cywilizacyi, t. I, str. 1—208: Chotkowski 
Wadysław ks. dr.. Dzieje zniweczenia św. 
Unii; Sewer, Bajecznie kolorowa, powieść, 
kor. 12. 

XIII. Rocz. 1899: Gloger, Geografia histo- 
ryczna Polaki; Kowerska Zofia, powieści; 
Berg Mikołaj Wasilewicz, Zapiski o powsta- 
niu polskiem 1863 i 1864, t. II, str. 273- 
456, dokończ, i t. III; Kołaczkowski Ki., 
Wspomnienia, ks. III; Sokołowski Maryan 
dr., Studya z dziejów sztuki i cywilizacyi, 
t. I, str. 209—544 z rycinami, dokończ.; 
Tołstoj, Anna Karenina, t. II, str. 113—439 
dokończ., i t. III; Neumanowa Anna, Legen- 
dy i baśnie wschodu; Kostomarow N. J. Ku- 
dejar, powieść; Bąkowski Klemens, Posażna 
panna, opowiadanie humorystyczne, kor. 12. 

XIV. Rocz. 1900: Koroleńko Włodz., Nie- 
widomy muzyk; Kalinka, Pisma pomniejsze, 
t. III; Lejkin A. N., Pod hiszpańskiem nie- 
bem; Kowerska Zofia, Z pamiętników orni- 
tologa ; Kołaczkowski KI., Wspomnienia, ks. 
IV; Sizeranne R., Malarstwo współczesne 
Anglii; Koroleńko Włodz., Szkice i opowia- 
dania; Tretiak Józef, Szkice literackie, ser. 
II; Rostworowski Jan Nałęcz, Wspomnienia 
z r. 1863-1864; Kołaczkowski KI. jenerał, 
Henryk Dąbrowski, twórca legionów pol- 
skich we Włoszech 1756—1818 z rycinami; 
Czermak Wiktor dr., Studya historyczne, 
kor. 12. 

Poszczególne dzieła z tej biblioteki są także po- 
mie«cczone w ogólnym alfabecie na odpowiednich 
miejscach. 

— najcelniejszych utworów literatury euro- 
pejskiej, pod kierunkiem redakcyi Kłosów. 
Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1880 
— 84, 8. rocz. tomów 12, w prenum. rb. 4'80. 

1). W. Potocki, Wojna chocimska. 

2) Dzieje literatury powszechnej, z ilustr. 
t. I-IV. 

3) Balzak H. Wybór pow. Komedva ludzka, 
t. I-IX. 

4) Goete. Faust. 

5) Azeglio M. Nicolo de LapL 

6) Heyse P. Wybór pism. 7) Pieśń o Niebelungach, tłum. SaabraA^ 
skiego. 

8) Lope de Vega, komedye, tłum. A. Świę- 
cickiego. 

9) Miłkowski Z. Uskoki, powieść. 

10) Taino H. Francya przed rewolucyą. 

11) Manzoni A. Narzeczeni, powieść. 

12) Carlyle Tom. Sartor Resartus, tłum. 
S. Wiśniowskiego. 

13) Miłkowskiego Zyg. Narzeczona Ha ram- 
baszy. 

14) Naruszewicz A. Wybór poezyi. 
16) Molier. Mizantrop. 

16) Molier Jerzy. Dandin. 

17) Miłkowski Z. Dachijszczyzna. 

18) Morsztyn J. A. Poezye. 

19) Wybór pism Kraszewskiego, 10 tomów. 

Poszczególne dzieła podane dokładnie w ogólnym 
alfabecie. 

— walki klas i. Genewa, nakł. >Walki klas*, 
1889, 8. 

Serya I-sza: Miscelanea. 
Benoit Malon. Kolektywizm i socyalizm. 
Karol Kautsky. Nędza filozofii i kapitał. 
Victor Jaclard. Emil Eudes, szkic bibliogr. 
August Blanqui. Komunizm przyszłością 
społeczeństw. 

Michał Bakunin. Bóg i państwo. 

— warszawska, pismo poświęcone naukom, 
sztukom i przemysłowi, pod red. F. Jezier- 
skiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, nakł. 
i druk. J. Bergera, 8, rocz. zesz. 12 = t. 4. 
Lata 1881—1900, rok 38 - 59, od t. 149 do t. 
236, i*ocz. rb. 9, z przesyłką rb. 10. 

— Wisły, wydawana staraniem red. Wi- 
sły. Warszawa, M. Arct, 1889-1896, 8. 

T. I i II. M. Federowski, Lud okolic 
Żarek, Siewierza i Pilicy, str. 434, z rysun. 
i melodyami, rb. 1*40. 

T. III i VI. S. Chełchowski, Powieści 
i opowiadania z okolic Przasnysza, str. 269, 
rb. 1-30. 

T. IV. Z. Wasilewski, Jagodne, wie* w po- 
wiecie Łukowskim, zarys etnograficz., 251, 
z licz. rysun., kop. 75. 

T. V. R. Zawłliński, Z powieści i ple- 
śni Górali Beskidowych, str. 100, kop. 50. 

T. VII. M. Udziela, Medycyna i przesądy 
lecznicze ludu, str. 288, kop. 85. 

T. VIII. K. Skrzyńska, Kobieta w pleśni 
ludowej, kop. 40. 

T. IX. S. Polaczek, Wieś Rudawa, lud, 
jego zwyczaje, obrzędy, piosnki, powiastki 
i zagadki, str. 262, kop. 75. 

T. X. W. Weryho, Podania Łotewskie, 
str. 262, kop. 65. 

T. XI. A. Pleszcryńskł , Bojarzy Mię- 140 BIBLIOTEKA — BIEDROŃ. dzyrzeccy, studyum etnograficzne, str. 236, 
z mapą i melodyami, kop. 90. 

T. XII i XIII. M. Dowojny Sylwestro- 
wicz. Podania źmujdzkie, dosłownie spol- 
szczone, str. 472 i 473, po rb. 1-80. 

T. XIV i XV. Grimm Bracia, Bajki domo- 
we i dziecinne, przełożyła Zofia Kowerska, 
2 części, str. 487 i 457, po rb. 1-50. 

— i zbiory Towarzystwa ogrodniczego w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. Tow. ogród., druk. 
Czasu, 1900, 8, str. 14. 

— publ. w Petersburgu. Ob. Ptaszycki 
(1884). 

— Jagiellońska. Ob. Estreicher K. (1881, 
Przechadzka 1882); Tomkowicz St. (1900). 

— milanowska. Ob. Katalog. 

— muzeum przemysłowego we Lwowie. Ob. 
Stroner Wład. (Katalog 1894). 

— Ossolińskich. Ob. Kętrzyński Woje. (Ka- 
talog 1880). 

— polska w Rumunii, 1866—1891 r., Ksią- 
żka pamiątkowa. Jasy, nakł. Biblioteki, G. 
Gebethner i Sp. w Krakowie, druk. W. Ma- 
nieckiego we Lwowie, 1891, 16, str. 1 ni. 
i 217, kor. 250. 

Artykuły pióra: T. J. Jeża, J. Baudouina de Cour- 
tenay, E. Orzeszkowej, A. S. Chołoniewskiego, dra 
J. Stelli-Sawickiego, Kasprowicza i dra J. Łukaszew- 
skiego. 

— polska w Wiedniu: Sprawozdanie wy- 
działu z czynności w r. 1895, w dodatku: 
Rzeczy i pamiątki polskie w Wiedniu. Wie- 
deń, nakł. Towarz. biblioteki polskiej, 1896, 
8, str. 27. 

— Toż, zar. 1896, w dod.: a) Rzeczy i pa- 
miątki polskie w Wiedniu, b) Kilka słów o H. 
Sienkiewiczu. Tamże, 1897, 8, str. 42. 

— słuchaczów prawa. Ob. Estreicher Sta- 
nisław (1891); Sprawozdanie (od r. 1886). 

— warszawskiego uniwersytetu Ob. Katalog. 

(1887). 

— uniwersytetu we Lwowie. Ob. Stan (1896). 

— wileńska. Ob. Otezet 1867; Opisauij ru- 
kopisnago otdiel. (1897). 

— wielikogo kniazia w Wilnie 1510. Ob. 
Ptaszycki St. (1888). 

Biblioteki. Ob. Jaworski Alexander, Katalog 
1885; Trzaskowski B. (Ludowe 1895). 

Bibllothek. Ob. CHirtze M. (1868); Reiffenku- 
gel (in Czerniowitz 1885). 

BIBOSZ Barnaba. Milion toastów gwoli za- 
bawie i rozweseleniu towarzystwa, część I. 
Warszawa, nakł. i druk. Wł.' Szulca, 'l894, 
24, str. 70 i 1 ni., kop. 15. 

— Toż, cz. II, r. 1896. 

— Toż, cz. III— V. Toasty imienne. War- 
szawa, nakł. autora, druk. K. Kowalewskie- 
go, 1898, 16, str. 170 i 1 ni., kop. 36. 

Bicz, tygodnik humorystyczno-satyryczny. Właściciel i wydawca K. J. Arwin Zieliński. 
Kraków, 1885,^4 duża, od 31 maja 1885 do 
1 marca 1886 nrów 43. Nr. pojed. hal. 30. 

Od nru 38 tytuł: Tygodnik polityczno-sa- 
tyryczny, od r. 1886 dwutygodnik politycz.- 
satyryczny, w r. 1886, odpow. red. Wład. 
Jaworski, druk. Józ. Fiszera. 

Bicze. Bartkowe.... Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego (1899), 8, str. 15. 

BIDER G. L. Gemma di Vergy. Opera trai- 
czna w 3 akt., poezya .... muzyka Donizet- 
tego. Warszawa, druk. J. Dietricha, 1844, 
16, str. 24. 

BIDLO Jaroslav dr. Ćeśta emigrant! v Pol- 
sku V dobś husitskó a mnich Jerouym Praź- 
sky. Casopis musea kr. ćeskćho 1895, I 118. 

— Nekrologium polskś v6tve Jednoty 
bratrskś. Odb. z V^stnika krkl. ćeske Spo- 
lećnosti nauk. Praha, Fr. liivndc, 1897, 8, 
str. 40, hal. 72. 

— Ob. Bobrzvński Mich. (Pfehled d6jin 
1894). 

BIOZIŃSKI Jan. Studyum z geometry! ana- 
litycznej o przekrojach płaskich powierzchni 
krzywej drugiego stopnia pierwszego ro- 
dzaju, stycznych do trzech przekrojów pła- 
skich tejże powierzchni. Odb. ze Sprawo- 
zdania szkoły realnej. Kraków, nakł. fundu- 
szu naukowego, druk. A. Koziańskiego, 1890, 
8, str. XXXIV. 

— Goniometrya. Ob. Spraw, szkoły re- 
alnej w Krakowie XX (1895), fen. 30. 

BIEBER8TEIN 0. Ob. Potocka hr. (1899). 

BIECHOŃSKI Stan. Na tle dziejów powszech- 
nych XVII wieku Polska i Jan Sobieski. 
Odb. z Warty. Poznań, druk. i skł. gł. W. 
Simona, 1883, 8, str. 31 i ni., fen. 30. 

— Toż, wyd. 2. Tamże, 1883, 8, str. 31. 
Biecz. Ob. Srzeniawski F. (1878); Udziela 

S. (Ziemia 1899); Ulanowski B. (1896). 

Bieda. Ob. Szybalski F. (Kilka 1892). 

Bieda nasza! Kraków, nakł. i druk. W. 
Korneckiego, S. A. Krzyżanowski, 1886, 8, 
str. 16. 

Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1886, 8, str. 16, 
hal. 4. 

Biedna dziewczyna. Śpiewj- i kuplety z ope- 
retki Warszawa, 1894, kop. 5. 

BIEDROŃ Jan. Gospodarz, kalendarz ludo- 
wy na r. 1890. Lwów, nakł. towarz. Kółek roln., 
druk. polska, 8, str. 165, z ogłoszeniami, 
hal. 60, dla Kółek roln., hal. 50. 

— Toż, na r. 1891. Cieszyn, nakł. i druk. 
Kutzera i Sp., 8 mała, str. 128, z ogłosz., 
hal. 60. 

— Toż, na r. 1892, rocz. III. Lwów, druk. 
Polska, Cieszyn, Kutzer i Sp., 8, str. 119, 
z ogłosz,, hal. 60. BIEDROŃ — BIEGAŃSKI 141 — Toż, na r. 1893, rocz. IV. Lwów, nakl. 
Czytelni rolniczej, druk. Polska, 16, 8tr. 118, 
z oglosz , hal. 60. 

— Toż, na r. 1894, rocz. V. Tamże, 8, str. 
126, z og:ło8z., hal. 60. 

— Toż, na r. 1895, rocz. VI. (Wydaw. 
groszowe im. T. Kościuszki). Kraków, nakł. 
dra Z. Kostkiewicza i K. Wojnara, druk. A. 
Koziańskiego, 8, str. 159, z i lustr, i oglosz., 
hal. 50. 

— Toż, na r. 1896, rocz. VII. Tamże, druk* 
Uniw. Jag., 8, str. 184, z ryc. i oglosz , 
hal. 50. 

— Toż, na r. 1897, rocz. VIII. Lwów-Pod- 
górze-Kraków, Poturalski, druk. M. Dżulyń- 
skiego w Przemyślu, 8, str. 151, z oglosz., 
hal. 60. 

— Jak go9podax'owalem w roku nieuro- 
dzaju. (Czytelnia rolnicza, I 1). Cieszyn, To- 
warzystwo rolnicze, druk. Kutzera i Sp., 
1890, 16, str. 39 i 1 ul., hal. 20. 

— Jak gospodarze radzić sobie mają wo- 
bec braku ściółki, odczyt. (Czytelnia rolni- 
cza I Tamże, 1890, 8 mała, str. 23 i 1 ul., 
hal. 20. 

— O nawozach sztucznych (Czytelnia rol- 
nicza, I 5). Tamże, 1890,' 8 mała, str. 24, 
bal. 20. 

— O nawozie stajennym. Odczyt. Wydaw. 
10-centowe »Czytelnia rolnicza*. Cieszyn, 
1890, 8, str. 24. 

— O prowadzeniu rachunków w gospo- 
darstwie włościańskiem. (Czytelnia rolnicza, 
I 6). Cieszyn, nakł. Towarz. rolniczego, druk. 
Kutzera i Sp., 1890, 8 mała, str. 32, hal. 20. 

— Przegląd mleczarski, rocz. I. Przemyśl, 
nakł. autora^ Jeleń & Juszyński, druk. S. F. 
Piątkiewicza, 1896, 8, str, 32, z ryc. w teks., 
kor. 1. 

— Uprawa koniczyny czerwonej, odczyt. 
(Cz3'telnia rolnicza, I 3). Cieszyn, nakł. To- 
warz. roln., druk. Kutzera i Sp., 1890, 8 
mała, str. 22 i 2 ni., hal. 20. 

Biedy nasze i potrzeby. Odb. z Przeglądu 
lwowskiego. Lwów, nakł. druk. Ludowej, 
1881, 8 mata, str. 40, hal. 60. 

Biedzie chłopskiej. 0... głosy włościańskie 
z rozmaitych stron kraju. Odb. z czasop. Nie- 
dziela. Wydaw. Macierzy polskiej, książeczka 
72. Lwów, nakł. Macierzy, druk. E. 'Winia- 
rza, 1899, 8 str. 2 ni., 146 i 1 ni., hal. 40. 

OIos posła Franciszka Wójcika i innych włościan. 

Bieg roku całego na chwałę i cześć Boga 
w Troycy jedynego, i Matki Nayświętsze.y 
i wszystkich SS, przepędzony. Albo modli- 
twy na wszystkie SS. uroczyste, i niektóre 
kościelne od nabożnych obserwowane, iako 
też i na inne czasy, i dni osobliwsze w Roku 
przypadaiące Poczaiów, druk. 00. Ba- 
zylianów, 8, 1828, str. 447 i 4 k. ni. — roku całego na cześć i chwałę Boga 
w Trójcy świętej jedynego niepokalanie po- 
czętej panny Maryi i wszystkich świętych 
z aodaniem gorzlcich żali i drogi krzyża 
Jezusowego. Częstochowa, W. Kohn, 32, 'str. 
390, opr. rb. 2. 

BIEGAŃSKI Jan. Rośliny lekarskie i ich 
uprawa. Warszawa, nakł. Towarz. farmaceu- 
tycznego, druk. Lepperta i Sp., 1895, 8 wię- 
ksza, str. 445 i XVII, rb. 5. 

BIEGAŃSKI Karol. Mowa na cześć .... Broni- 
sława Trzaskowskiego c. k. dyrektora gim- 
nazyalnego w Tarnowie z okazyi jego ju- 
bileuszu 30-letniej pracy w zawodzie nau- 
czycielskim w dniu 13 lutego 1879 .... Tar- 
nów, druk. Anastazego Rusinowskiego, 1879, 
8, str. 7. 

BIEGAŃSKI Stan. ks. S. P. Kalendarz tercyar- 
ski na r. 1893, rocz. I. Bogucice, nakł. K. 
Kiełtyki, druk. K. Miarki w Mikołowie, 16, 
str. 73, z ryc. i ogłoszeniami, fen. 50. 

— Toż, na r. p. 1894, rocz. II. Tamże, 16, 
str. 79, z ryc. i ogłosz., fen. 50. 

— Konarsciana: Zbiór dokumentów odno- 
szących się do życia i działalności ks. Stan. 
Konarskiego S. P., zesz. I. Mikołów, nakł. 
wydawcy, druk. K. Miarki, (1897), 8 mała, 
str. XXVII. 

— Matka Boska łaskami słynąca w Bogu- 
cicach i krótka historya tejże parafii. Bogu- 
cice, nakł. urzędu kościelnego, druk. K. 
Miarki w Mikołowie, (1893), 16, str. 16, z ry- 
cinami. 

— Poczet prac ks. Stanisława Konarskie- 
go S. P. B. m. i r. w. (1896), 16, str. XIX, 
z portretem Konarskiego. 

— Pogrzebana żywcem, powieść dla ludu 
katolickiego, z życia biednych murzynów 

w Afryce^ przełożył z niem Mikołów, 

nakł. tłóm., druk. K. Miarki, (1893), 16, str. 
61 i 3 ni., fen. 60. 

— Szkoły piarskie w Polsce, na pamiątkę 
3001etniej rocznicy istnienia Zgromadzenia 
ks. Piarów. Odb. z Muzeum. Lwów, druk. 
I związkowa, 1898, 8, str. 16. 

— Weż w Twą opiekę! Zbiorek modlitw 
do opieki N. Maryi P. Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego, 1888, 16, str. 30. 

— Żywot Św. o. Franciszka z Assyżu (Bi- 
blioteczka tercyarska, t. I) Bogucice, nakł. 
K. Kiełtyki, druk. K. Miarki w Mikołowie, 
1893, 16, str. 123 i 1 ni., z 8 ryc. w teks., 
mr. 1 = kor. 1-20. 

— Żywot Św. Jana Bożego, założyciela 
zakonu Braci miłosierdzia. Tamże, nakl. 
Braci mił. (1893), 16 str. 100, z rycinami 
w tekście. 

— Żywot Św. Piotra Fourier, kanonika 
regularnego laterańskiego, kanonizowanego 
dnia 27 maja 1897 r., podług włosk. orygi- 
nału przerobił i spolszczył .... Kraków, nakł. 142 BIEGAŃSKI — BIEGELEISEN. ks. Kanoników reg. lat., druk. W, Korne- 
ckiego, 1897, 16, 8tr. 31. 

— Żywot bł. Pompiliusza Pirotti z zako- 
nu 00. Piarów, beatyfikowanego dnia 26 
stycznia 1890 r Kraków nakł. 00. Pia- 
rów, druk. A. Koziańskiego, 1890, 16, str. 22 
i 1 ni. 

— Ob. Durini M. (Wybrane poezye). 

BIEGAŃSKI Wład. dr. Dyagnostyka różni- 
czkowa chorób wewnętrznych. Warszawa, 
wvdaw. Gazety lek., druk. K. Kowalewskie- 
go, 1891, 8, str. 585, Xl i 1 ni., rb. 3. 

— Toż. Wyd. 2gie opatrzone drzeworyta- 
mi, ponownie przez autora opracowane i po- 
większone dodatkiem części I: »Choroby 
górnego odcinka dróg oddechowych*, przez 
dra Alfreda Sokołowskiego. Tamże, 1896, 8 
większa, str. 1 ni., II, II, 898, XII i 1 ni., 
z rycinami w tekście, rb. 5. 

— Leukocytoza w zapaleniu płuc włókni- 
kowem. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1893, 8', str. 17. 

— Logika medycyny czyli zasady ogólnej 
metodologii nauk lekarskich. Warszawa, 
z zapom. Kasy im. Mianowskiego, E. Wende 
i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1894, 8 wię- 
ksza, str. rV i 165, kop. 75. 

— O marskości płuc, Cirrhosis pulmonum. 
Rozprawy z zakresu medycyny prakt., 14, 
II 3. Kraków, nakł. Wydaw. dzieł lekar- 
skich polskich, S. A. Krzyżanowski, druk. 
W. Korneckiego, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 1892, 8, str. 31, hal. 80. 

— Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej, 
Warszawa, E. Wende i Sp., di-uk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 mała, 
str. 91, kop. 60. 

— Napady padaczkowe w stwardnieniu 
tętnic jako objaw zaburzeń cyrkulacyjnych. 
Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1896, 8, str. 13. 

— Porażenie połowiczne postępujące ner- 
wów mózgowych. Odb. z Przeglądu lekars., 
1894, Kraków!; druk. Uniw. Jag'., 1894, 8, 
str. 12. 

— Przyczynek do etiologii odmy piersio- 
wej. Odb. z Medyc\ny. Warszawa, druk. M. 
Ziemkiewicza, 1885, 8 większa, str. 6. 

— Przyczynek do rozpoznania wysięków 
prawostronnych opłucnej. Odb. z Przeglądu 
lekars. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, 
str. 13. 

— O stwardnieniu tętnic ( Arteriosclerosis), 
pod względem klinicznym. Rozprawy z za- 
kresu medycyny prakt\cznej, I 4. Kraków, 
nakł. Wydawn. dzieł lekars. polskich, S. A. 
Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, Gebe- 
thner i Wolff w Warszawie, 1891, 8, str. 76, 
kor, 1-60. 

— Wykłady o chorobach zakaźnych o- strych, t. I. Warszawa, wydaw. Gazety le- 
karskiej, druk. I\. Kowalewskiego, 1900, 8 
większa, str. IV, 514 i 2 ni., rb. 4. 

Tyfus brzuszny; Tyfus wysypkowy; Gorączka po- 
wrotna; Ospa; Szkarlatyna;" Odra; Zakażenie septy- 
czne; Róża; Reumatyzm stawów ostr>' i zakażenie 
rzeżączkowe; Błonica; Krztusiec. 

— Zagadnienia ogólne z teoryi nauk le- 
karskich. Warszawa, z Kasy im. Mianow- 
skiego, E. Wende i Sp., druk. Tow, S. Or- 
gelbranda synów, 1897, 8, str. IX, 304 i 2 
ni., z 2 tabl. i rysunkami w teks., rb. 1. 

— Zmiany krwi pod wpływem przymiotu 
i leczniczych dawek przetworów rtęci. Odb. 
z Przeglądu lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 189i, 8, str. 22, z 2 tabl. 

BIEGELEISEN Henryk dr. Charakteristik 
Trembecki's ein Beitrag zur slavischen Li- 
teraturgeschichte aus der zweiten Hałfte 
des XVIII Jahrhunderts. Inaugural Disert. 
zur Erlangung des philos. Doctorgrades an 
der Uniw. Leipzig. Leipzig, 1882, 8, str. 37. 

— Duchowieństwo w poezyi ludowej. Odb. 
z lwowskiego » Przeglądu społecznego*. 
Lwów, 1886, (skonfiskow.). 

— Ilustrowane dzieje literatury polskiej. 
Literatura średniowieczna. Okres Piastow- 
ski, t. I. Wiedeń, nakł. Fr. Bondego. (1898?), 
8, str. 2 ni. i 395, z 202 ilustr. i 38 karto- 
nami, opr. kor. 10. 

— Toż, t. U. Okres Jagielloński, str. 4 ni. 
i 395 z 200 ilustr. i 37 kartonów, opr. kor. 10. 

— Toż, t. III. Odrodzenie. Okres Zygmun- 
towski, 8, str. 4 ni. i 365, z 173 ilustr. i 30 
kartonów, opr. kor. 10. 

— Henryk Ibsen, szkic społeczno-literacki. 
Dod. do Przeglądu tygodniowego. Warszawa, 
druk. Przegl., 1891,* 8, str. 30. 

— Jan Kochanowski, książę poetów pol- 
skich. Poznań, druk. i skł.' g-ł. W. Simona, 

1884, 8, str. 75, fen. 60. 

— Juliusz Słowacki, t. I i II. Lwów, nakł. 
ksieg. Polskiej, druk. Pillera i Sp., 1895, 8 
mała, str. 1 ni., XXXVII, 503 i 2 nl.+533 i 2 
ni., z 2 portr., 4 rys. i 1 tabl. porów, tekstu, 
kor. 12. 

— List otwarty do Jerzego hr. Borkow- 
skiego. Lwów, druk. Winiarza, 1885. 

— Toż, nakł. 2gi. Lwów, we wrześniu 

1885, nakł. autora, druk. R. Zamarskiego 
w Białej, 8, str. ni. 3. 

— Pan Tadeusz Mickiewicza, studyum 
estetyczno-lłterackie. Warszawa, nakł. T. 
Paprockiego i Sp., drulv. J. Cotty, 1884, 8, 
str. LXXXVIII, 361 i 3 ni., z i)ortretcm 
i podobizną autografu, rb. 250. 

— O potrzebie pisma poświęconego spra- 
wom literatury ojczystej. Pamiętnik zjazdu 
literatów i dziennikarzy polskich, I. Lwów, 
druk. Dzii;niiika pi^lsk , 1894, 8, str. 3. BIEGELEISEN — BIELIŃSKI. 143 — Szlachta w świetle poezyl ludowej, 
lwów. »Przeglądu społecznego*. Lwów, 1887. 

— Studyum o życiu i dziełach Szekspira. 
Wiliam Szekspir, próbji charakterystyki. 
Lwów, księg. Polska, 1897, 8, str. 479,'kor. 6. 

— Ob. Biernacki (1896); Bruchnalski W. 
(1899); Hahn W. (1898); Mickiewicz Ad. 
(Dzieła 1893); Rodoć (Biernacki 1899); Sło- 
wacki Jul. (Geneza 1884 i Dzieła); Szekspir 
W. (Dzieła). 

Biegun. Ob. Kamiński Zb. (1898); Lachain- 
bre H. (Andró 1898); Nansen Fr. (1898), 
(1900). 

Biegunka. Ob. Arnstein Felix (O bieg. le- 
tniej 1891); Jaworski Walery (O leczeniu 
bieg. przewlekłej 1893). 

BIELA ian. Gwara Zebrzydowska, studyum 
dyalektologiczne. Odb. z t. IX RozprawWy- 
działu filolog. Akademii umiej. Kraków, 
druk. uniw. Jag., 1881, 8, str. 73, kor. l-óO. 

BIELA Wojciech ks. Ze szkoły. Przedruk 
z Gazety kościelnej. Stanisławów, nakł. auto- 
ra, druk. J. DankJewicza, 1895, 8, str. 92. 

Bielany. Ob. Bujwid O. (18971 

BIELAWSKI Bruno & ŁOZIŃSKI Walery. Ga- 
wędy i powieści. Bibliot. Macierzy polskiej, 
nr. 2. Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. 
Anczyca i Sp. w Krakowie, 1899, 8 mała, 
str. 157, hal. 50. 

BIELAWSKI Gabryel. Konegunda matka 
Zbigniewa, oryginalna tragedya w 5 aktach. 
B. m. dr., 1820, 8, str. 65 

— Smutna pamiątka zasług Tadeusza 
Czackiego, wiersz na obchodzie pogrzebo- 
wym. B. w. m. dr, 1813. 

BIELAWSKI Józef. Ob. Bełcikowski A. (Okru- 
chy 1H8«). 

(BIELECKI Adam). Głos kapłana na pogrze- 
bie przyjaciela swego, księdza .... proboszcza 
rymanowskiego. Sanok, druk. Karola Pol- 
laka, 1859, 8, str. 14. 

BIELECKI Gabryel. Ob. Torosiewicz Dawid, 
Skarga restitutionis 1828. 

BIELECKI Jan. Ob. B. S. (Zbiór). 

BIELENSTEIN A. dr. Die Grenzen des letti- 
schen YolkEStammesund der lettischen Spra- 
che in der Gegenwart und im XIII Jahr- 
hundert, ein Beitrag zur ethnologischen 
Geographie und Geschichte Russlands. St. 
Petersburg, L. Yoss, 1893, 4, str. XVI 1 548, 
z 7 kolor. tabl. in fol. 

BIELINOWICZ Bolesław. Szkice historyczne. 
Warszawa, druk. St. Niemiry, 1885, 8, str. 
233, rb. 1. 

BIELIŃSKA Helena. Kilka słów o obrazie 
i kaplicy Najśw. Panny ostrobramskiej w Wil- 
nie. Odb. z Przeglądu powsz. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp.. 1892, 8, str. 30. 

BIELIŃSKI Franciszek. Sposób edukacyi w XV 
listach opisiiny, które do Komisy i edukacyi nar. od bezimiennego autora bvły przesy- 
łane r. p. 1775, wydał Stan. Siedlecki. Blbl. 
pedagog. Towarz. nauczycieli szkól wyż- 
szych, t. I, Kraków, wyd. Kola krakowsk., 
S. A. Krzyżanowski, druk. Uniw. Jag., 1888, 
8, str. 15.% kor. 240. 

BIELIŃSKI Józef (Szeliga dr.). Adam Ferdy- 
nand Adamowicz, szkic biograficzny. Odb. 
z Ateneum. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, 1885, 8 większa, str. 30 i 1 ni. 

— Andriej Sniadieckij, biograficzeskij o- 
czerk po powodu 50-litniej godowszcziny 
smiertl. Wilna, izdanłje impier. wilensk. 
miedio. Obszczestwa, tipogr. A. G. Mlnskie- 
ra, 1888, 4, str. 35 i 1 ni. 

— Doktorowie medycyny, promowani 
w Wilnie. Odb. z Pamiętnika lekarskiego. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. K. Ko- 
walewskiego, 1886, 8, str. 106, kop. 75. 

— Julian Awgustinowicz Ticius, Titius, 
biograficzeskij oczerk po powodu SOlietnago 
jubileja wraczebnoj diejatlelnosti. Wilna, 
tipogr. A. Minskiera, 1890, 8, str. 18, z portr. 

— Ob otnoszenijach wilenskago medicin- 
skago Ob8zcze8t^va k publikie s 1805 po 
1831 god. Wilna, izdanije impieratorskago 
wil. miedic. Obszcz. tipogr. A. Minskiera, 
1900, 8, str. 19. 

— O fiziołogiczeskich projawlenijach polo- 
woj żizni u żenszczyn. Priłoż. k Prot. im- 
pier. włlen. miedic. Obszczestwa. Wilno, 
tip. Minskera, 1891, 4, str. 25 i 1 ni. 

— Stan nauk lekarskich za czasów Aka* 
demli medyko chirurgicznej wileńskiej bi- 
bliograficznie przedstawiony, przyczynek do 
dziejów medy(;ynv. Warszawa, wyd. i nakł. 
Tow. lek., druk.^K. Kowalewskiego, 1889, 
8, str. 907, 1 ni. i III. 

— Stan nauk matematyczno-fizycznych 
za czasów Wszechnicy wileńskiej, szkic bi- 
bliograficzny. Odb. z II t. Prac matem. -fiz. 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1890, 8 wię- 
ksza, str. 171 i 1 ni , 11 fotogr. na kartonie 
i portretów. 

— Cesarskie Towarzystwo lekarskie wi- 
leńskie, jego prace i wydawnictwa, 1805— 
1864. Odb. z Pamięt. "fow. lek. warszaw. 
Warszawa, druk. K.* Kowalewskiego, 1890, 
8, str. 119. 

— Uniwersytet wileński, 1579—1831, t. 1, 
II i III. (Fontes et commentationes hłstoriam 
scholaruni superiorura in Polonia illustran- 
tes, II ad honorem ąuingentcssimi anniver- 
sarii almae matris Jagellonieae, 1400—1900, 
Var8avia). Kraków- Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. W. L. Anezyca i Sp., 1899-1900, 
8 większa, str. 485+845, z rycinami i str. 
4 ni. 7.34, z rycinami, kor. 40 ==» rb. 15. 

BIELIŃSKI Stanisław dr. Odezwa w sprawie 
likwidacyi zakładu krcdytowci^o ziemskiego 144 BIELIŃSKI — BIEŃKOWSKI we Lwowie. Lwów, druk. Pillera, 1889, 4, 
str. 22. 

— Sprawa kredytu molioracyjnego dla 
rolników w Galicyi. Odb. z Ekonomisty 
polsk. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
Ludowa. 1891, 8, str. 1 ni., XII i 73, kor. 2. 

Bielitz. Ob. Kolbenheyer K. (D. klimat. 
Yerhaitnisse 1894); Módl M. (Evangel. 1897). 

BIELAWSKI Aug. Ob. Nitschmann H. (Iris 
1880); Ptaszycki S. (O literaturnoj 1897). 

BIELSKA Marya. Historya pedagogii. Lwów, 
nakł. i druk. W. A. Śzvjkowskieg'o, 1890, 
8 mała, str. 196, III i 1 ni., kor. 2*60. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, nakł. St. Koh- 
lera, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 1899, 
8 mała, str. 196 i III, kor. 1-70. 

— Nauka języka francuskiego metodą na- 
turalną w pięciu częściach, część I. Dla 
ucznia.' Lwów, nakł. ' druk. Ludowej, 1892, 
8, str. 49, kor. 1. 

— Toż, cz. II. Dla nauczyciela. Tamże, 
1892, 8, str. 134, kor. 1-50. 

BIELSKI D. Instrukcya służby frontowej 
artvlervi. Paryż, ksieg. Polska, druk. L. 
Martinet, 1830," 12, str.' 159. 

BIELSKI Marcin. Komedya Justyna i Kon- 
stancyi 1557 r., wydał Teodor Wierzbowski. 
Biblioteka zapomnianych poetów i prozai- 
ków polskich XVI— ■xviii w., zesz. VII. 
Warszawa, z Kasy im. Mianowskiego, E. 
Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1896, 
8, str. 80, kop. 30. 

— Satyry: I. Sen majowy, II. Rozmowa 
baranów, III. Sejm niewieści, wydał Wł. 
Wisłocki. Bibl. pisarzów polskich, t. 4. Kraków, 
wyd. Akademii umiej., druk. Czasu, 1889, 
8,^ str. XV i 119, kor. 1-20. 

— Ob. Bibliot. pis. pols.; Blatt 6. Uber 
die Sprache 1891); Przegląd powsz. (1889). 

BIELSKI Winc. O nawozach sztucznych. 
Warszawa, druk. Kupiecka, 1892, 8, str. 18, 
z rycinami w teks., kop. 30. 

BIEŁORUS. Bibliograficzeskaja zamietka po 
powodu Ulgo toma Żiwotopisnoj Rossii: Li- 
twa i Biełorossija, soczinenije Kirkora. Odb. 
z Litowskich jeparchialn3'ch wiedomostej. 
Wilna, tipogr. gubiernskago prawlenija, 1884, 
8, str. 34. 

— Ob. Kiprianowicz G. (1899); Szeja P. 
W. (1887). 

BIEŁORUS F. Karpatskije razbojniki, raz- 
skaz, izdanije 2oje. Petersburg, T. Kuzin, 
1892, 16, str. 96. 

BIEŁORUSS. Otwiet mojemu współpraco- 
wniku na Now. etnografia białoruska, Kraj 
no 27. Odb. z Litowskich jeparchialnych 
wiedomostiej. Wilna, tipogr. gub. prawienia, 
1884, 8, str. 12. Biełorusskago narjeczija naucznoje izucze- 
nije. Ob. Władymirow J. (1896). 

Biełorusskle. Ob. Appel K. (Zamietki 1880); 
Karskij E. (Riecz 1893); Pypin A. (Etnogra- 
fija 1887); Rodewicz (Szkoły); Romankow 
(1886). 

Biełorussla. Ob. Batiuszkow P. N. (Bieło- 
rusia i Litwa 1890); Siemionów P. P. (Ziwo- 
pisnaja 1882). 

BIEŁOUS I. I. Opisanie ikon po cerkwiach 
ruskich w stolicznom gradie Lwowie. Lwów, 
typ. Instituta Stawropigianskago, 1858, 8, 
2 k., str. 70. 

Ob. zresztą Biłous. 

BIEŁOZIERSKA Karolina. Nowa praktyczna 
gospodyni litewska. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. St. Niemiery, 1889, 8 mała, 
str. VIII i 354, rb. 120. 

BIEŃCZEWSKI Alfons. Projekt rządowy no- 
wej ustawy karnej o zbrodniach, występkach 
i przekroczeniach wraz z ustawą wprowad- 
cza. Przemyśl, nakł. i druk. Józ. Styfiego, 
1893, 8, k. lii. 4, str. 176. 

— Ob. Ustawa (1895). 

BIENEMANN Fr. dr. Gustay Adolf und Liy- 
land, Vortrag. Odb. z Diina-Zeitung. Riga, 

A. Stieda'8 Verlag, 1895, 8, str. 26, fen. 80. 
BIENENSTOCK K. Praktisches Verfahren 

fiir landwirtschaftliche Brennereien bei der 
Produktenbesteuerung mit genauer Eintei- 
lung der Gahrgefasse fiir eine 48- und 72- 
stiindige Gahrdauer. Tarnów, Verlag yon E. 
Menkcs, Druck von J. Styrna, 1888, 8 mała, 
str. 16. 

BIENIAK S. Pamiątka pogrzebu Ad. Mickie- 
wicza, odbytego w Krakowie dnia 4 lipca 
1890 r. w podziemiu katedry na Wawelu. 
Kraków, nakł. S. Bieniaka, druk. A. Koziań- 
skiego, 1890, 8, str. ni. 2. 

BIENIASZ Franciszek. Oznaczenie wzglę- 
dnego wieku geologicznego skały wybucho- 
wej, tak zwanego trachitu w Zalasie. Odb. 
z t. XII Rozpraw Wydziału matem. -przyr. 
Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1884, 8, str. 8. 

— Ob. Alt (Atlas 1887); Atlas geolog. (1888); 
Kulczyński W. (1899); Wojczyński K. (1898). 

BIEŃIEDIKTOW W. Ob. Mickiewicz Ad. (So- 
czynienija 1882). 

BIEŃKOWSKI Adam dr. O bezimienności 
w prasie. Pamiętnik zjazdu literatów i 
dziennikarzy, I. Lwów, druk. Dziennika 
polsk., 1894; 8, str. 5. 

(BIEŃKOWSKI Ant.). Do Jaśnie Wielmożne- 
go .... w dzień imienin 13 czerwca 1814 r. 

B. m. dr. (Warszawa 1814), 4, 1 ark. druku. 
BIEŃKOWSKI Bronisław. Gramatyka grecka 

i łacińska, oraz metoda ich wykładu. Odb. 
z Encyklopedyi wychowawczej. Warszawa, BIEŃKOWSKI — BIERNACKI. 145 E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskiego, 1895, 
8 większa, str. 100, kop. 75. 

— Kochanowski Jan (Dzieła 1884). 
BIEŃKOWSKI Piotr. Zwei attiscbe Anipho- 

ren in Madrit. Sonder-Abdruck aus den Jah- 
resheften des Ssterreichischen archaologi- 
Bchen Institutes. Band III. (Wien), 1900, 4, 
Btr. 62—72. 

— De fontibas et aactoritate scriptorum 
Historiae Sertorianae. Odb. z t. VIII Pamię- 
tnika Wydziałów filolog, i histor.-filoz. Aka- 
demii umiej. Oacoviae, typ. Uniw. Jag., 

1890, 4 większa, str. 54. 

— Hi8torva kształtów biustu starożytnego. 
Odb. z XXIV t. Rozpraw Wydziału "filolog. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1895, 8 większa, str. 62 
i 1 ni., z podobiznami, kor. 1-40. 

— Impresyonizm w sztuce rzymskiej i sta- 
rochrześciańskiej. Odb. z Przeglądu polsk. 
Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1896, 8, 
Btr. 41. 

— Notę sur Thistoire de buste dans Tan- 
tiquit6. Odb. z Revue archeologiąue. Paris, 
libr. Leroux, Angers, 1895, 8, str. 7, z ry- 
ciną. 

— Tarentiner Relieffragmente. Sonder- 
abdruck aus den Jahresheften des óster- 
reichischen arch&ologischen Institutes Band 
I. (Wien), 1898, 4, str. 17-27, z 1 tabl. 

— Deux sculptures de Tścole de Praxł- 
t^le. Odb. z Revue archóologiąue. Paris, 
libr. Leroux, 1895, 8, str. 7, z 2 heliograw, 

— De simulacris barbararum gentium apud 
Romanos, corporis barbarorura prodromus. 
Cracovie, apud Gebethner et Soc, typis Uni- 
versitatis Jagellonicae, 1900, 4, str. 99 i 2 
ni., z rys. w tekście, kor. 12. 

Tekst niemiecki i polski. 

— Kritische Studien tlber Chronologie u. 
Geschlchte des sertorianischen Krieges. Se- 
parat-Abdruck aus den Wiener Studien, 

1891. Wien, Selbstyerlag, 1891, 8, str. 54. 

— Z zakresu archeologii. I. O stoju gre- 
ckim. II. Najnowsze publikacye niemicc. 
Instytutu archeolog. Odb. z I t. czasopisma 
filolog. Eos, Lwów, druk. Instytutu Stauro- 
pigianskiego, 1894, 8, str. 38. 

BIEŃKOWSKI T. L. Nowe zastosowanie sił 
do wynalazków w dziedzinie mechaniki 
Lwów, nakł. autora, Seyfarth i Czajkowski, 
druk. ludowa, 1894, 8, str. 26, z tabl. in fol. 

(BiEŃKUŃSKI Felicyan). Głos akcessoryjny 
.... szamb, i deputata przeciwko Wereszcza- 
tom, podkomorstwu nowogrodzkiemu. B. m. 
(Wilno 1820), fol. 2 k. ni. 

BIERKOWSKI Ludwik dr. prof. Ob. Midowicz 
Joachim ' Ucber dii; Schliisselbeinbriiche 1841). 

BIERKOWSKI Ludwik. Mydlarz domowy, 
czyli gruntowny sposób robienia tak twar- dego jako tei szarego mydła, oraz mydła 
francuskiego, wody mydlanej, mydła par- 
fumowane^o i mydła do wywabiania wszel- 
kich plam tłustych .... Berlin, 1825, 8, k. ni. 
3 i str. 74, z 1 k. litogr. 

BIERMANN Gottlieb. Das ehemalige Benedi- 
ktinerstift Orlau im Teschnischen. Aus d. Pro- 
gramm des k. k. crangelischen GymnasiumB 
in Teschen. Teschen, Druck von Karl Pro- 
chaska, 1862, 4, str. 47. 

— Geschichte des Protestantismus in Oe- 
sterreichisch-Schlesien. Prag, J. G. Calve, 
1897, 8, str. VI i 223, kor. 5. 

— Geschichte der Herzogthums Teschen, 
2te umgearbeitete Auflage. Teschen, K. Pro- 
chaska, 1894, 8, str. VII i 301, kor. 7. 

BIERNACKA Cóleste de. Wanda. Vłchy,1895, 
8, str. 21. 

BIERNACKA KI. Ob. Nowakowski W. (1900). 

BIERNACKI skrzypek. Ob. Kostecki Platon. 

BIERNACKI Cezar. Hołdy pruskie, podług 
źródeł dziejowych. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 
8, Btr. 54 i 1 ni., kop. 50. 

— Regestr wozów skarbnych od miast i 
miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na 
wyprawę wojenną r. 1521 dostarczonych. 
Odb. z *t. III Archiwum Komisy! history- 
cznej Akademii umiej. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1886, 8 większa, str. 27, 
kop. 45. 

BIERNACKI Charles & CZERNICKI JćrSme. 
Traitement sp6cifique du Cholera asiatiąue 
de 1856. Marseille, 1866, str. 31. 

BIERNACKI Edm. dr. Afazya w świetle badań 
współczesnych. Odczyty kliniczne, nr. 68 — 
69, ser. Vi, zesz. 8—9. Warszawa, 1894, 
kop. 60. 

— Badania nad działaniem fermentacyi 
przeciwgnilnych na fermentacyą wyskokowa. 
Odb. z Nowin lekarskich. Poznań, nakł. J. 
K. Żupańskiego, druk. Fr. Chocieszyńskie- 
go, 1889, 8 większa, str. 19. 

— Chałubiński i obecne zadania lekarskie, 
z powodu dziesiątej rocznicy śmierci Tytu- 
sa Chałubińskiego. Warszawa, wydaw. Prze- 
glądu filozoficznego, J. Fiszer, druk. S. 
Dębskiego w Łodzi, 1900, 8 mała, str. 308 
i 1 ni., rb. 1-.50. 

— Hypnoza u żab przy różnorodnych 
środkach, przyczynek do nauki o hypnoty- 
zmie, badanie doświadczalne. Odb. z Prze- 
glądu lekarskiego. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1889, 8, str. 41. 

— Istota i {'ranice wiedzy lekarskiej, 
z przedmową Juliana Ochorowicza. Biblio- 
teka dzieł wyborowych, nr. 81. Warszawa, 
druk. Granowskiego i Sikorskiego, 1899, 8 
mała, str. 167, kop. 25. 

— Przegląd metod fizykalnych w dya- 

19 146 BIERNACKI - BIERSZADSKIJ gnostyce chorób serca i pluć. Odczyty kli- 
niczne, nr. 88 i 89, VJII 4 i 5. Warszawa, 
druk. K. Kowalewskiego, 1896, 8, str. 67, 
kop. 60. 

— Spostrzeżenia nad trawieniem żolądko- 
wem w zapaleniu nerek. Odb. z Przeg^lądu 
lekars. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1891, 8, 
str. 24. 

— Trawienie żołądkowe w cierpieniach 
nerek .... Odb. z Przeg-ladu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1890, 8, str. 4. 

— Wpływ wprowadzonych pod skórę 
w wielkiej ilości rozczynów solnych na 
krew i wydzielanie moczu. Odb. z Przeglą- 
du lekar/Tamźe, 1888, 8, str. 11. 

— O znaczeniu trawienia ustnego i śliny 
dla sprawności zdrowego i chorego żołądka. 
Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1891, 8', str. 
23 i 2 tabl. 

— Ob. Determann (1895). 

BIERNACKI Miecislaus von. Eine retrorectale 
Dermoidcyste ais Geburtshinderniss , Inau- 
gural-Dissertation. Berlin, 1887, 8, str. 28 i 
3 ni. 

BIERNACKI Mikołaj (Rodoć M.). Pogadanki 
lwowskie, roku pańskiego wystawy krajo- 
wej pisane. Lwów, Jakubowski i Zaduro- 
wicz, druk. Pillera i Sp., 1895, 16, str. 74, 
kor. 1-20. 

— Satyry i fraszki, wybór, z przedmową 
dra H. Biegeleisena. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1897, 16, str. 232 i III, z portretem 
autora, rb. 1, opr. rb. 150. 

— Toż. Wyd. 2gie pomnożone. Tamże. 
1899, 16, str. 252 i IV, z portretem, rb. 1, 
opr. rb. 1-40. 

— Satyry, serya nowa. Lwów, Księgarnia 
polska, druk. I związkowa, 1883, 16,' str. VI 
i 66, kor. 1. 

— Satyry obyczajowe, II. Bibl. Mrówki, 
tom 201. Lwów, Księgarnia polska, druk. 
Czaińskiego w Gródku, (1885), 16, str. 63 
i 1 ni., hal. 40. 

— Satyry, III. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1890, 8 mała, str. 99*^ i 2 ni., 
kop. 60. 

— Satyry i fraszki, Xn. Lwów, nakł. 
autora, Księgarnia polska, druk. I związko- 
wa, 1894, 16, str. 81 i II, kor. 1. 

BIERNACKI Wiktor. Badania wstępne nad 
oporem iskry. Nadb. z V tomu Prac matem. - 
fizycznych. Warszawa, 1894, 4, str. 85—102. 

— Nowe dziedzin}' widma,4)romienieRont- 
gena, promienie elektryczne, telegrafia bez 
drutów, z przedmową Juliana OchoroAvicza. 
Biblioteka dzieł wyborowych, nr. 44. War- 
szawa, druk. Granowskiego i Sikorskiego. 
1898, 8 mała, str. 144, z ilustr., kop. 25. — O oporze iskry elektrycznej. Nadb. 
z VI t. Prac matem. -fizycz. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, 1895, 4", str. 146-150. 

— Prosty sposób demonstrowania doświad- 
czeń Hertza ze zwierciadłami. Nadb. z t. 
VII Prac matem.-fizycz. Warszawa, 1897, 4, 
str. 144 — 149, z rycinami w tekście. 

— Załamanie światła przez ciecze, wyniki 
doświadczeń z benzolem. Nadb. z III tomu 
Prac matem.-fizycz. Tamże, 1892, 4, str. 135 
—140. 

— Ob. Boys C. V. (Bańki mydlane 1894) j 
Stewart B. (Fizyka 1895); Tyndall J. (1899). 

BIEROŃSKI N. H. S. ks. Droga święta do 
miejsc cudownych, pomnożona modłami i pie- 
śniami najużywańszemi przez St. Czernie- 
jewskiego. Warszawa, 1888, 16, str. 140 i II, 
kop. 18. 

— Pacierz domowy codzienny rz. kat., 
z katechizmem mniejszym i większym, wyd. 
2gie pomnożone. Częstochowa, druk. M. 
Stochelskiego, 1883, 16,* str. 75 i 3 ni., kop. 10. 

— Ob. Rippel G. (Piękności kościoła, 1890). 

BIEROŃSKI Wincenty. Czary i zabobony 
wobec religii i nauk przyrodniczych. Biblio- 
teka na cele dobroczynne, t. II. Kołomj^ja, 
nakł. redakcyi Głosu nauczycielskiego, druk. 
Zadembskiego i Hollendra,*1885, 8 mała, str. 
64, hal. 40. 

— Kantata w 4 częściach na nutę pieśni 
patryotycznych , Adamowi Mickiewiczowi 
1798—1898. Kraków, nakł. i druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1898, 8, str. ni. 4, hal. 20. 

BIEROZA. Zapiski Anatolija, archi jepi skopa 

mogilewskago. Kijewskaja Starina z lutego 

r. 1887, 8, str. 313—339. 

O duchowieństwie prawoslawnem w »kraju zacho- 
dnim*. 

BIERSZADSKIJ S. A. Awram Jesofowicz 
Riebiczkowicz , podskarbij ziemskij, człen 
rady W. kn. litowskago, otrywok iz istorii 
wnutriennych otnoszenij Litwy w naczale 
XVI w. Kijew, 1888, 8, str. 157. 

— Dokumienty i regiesty k istorii litow- 
skich Jewriejew, iz aktowych knig mietriki 
litowskoj, kijewskago i wilenskago cientral- 
nych archiwów, i niekotorych pieczatnych 
iżdanij, tom I: 1388—1550. Pietierburg, 1882, 
8, str. 4 ni., XII, 337, XX i 2 ni., rb. 2. 

— Toż, tom II: 1550—1569. Tamże, 1882. 
8, str. II, 259 i XIII. 

— Litowskije Jewrei, istorija ich juridi- 
czeskago i obszczestwiennago położenija 
w Litwie ot Witowta do lublinskoj unii, 
1389—1569. Tamże, 1883, 8, str. VII i 431, 
rb. 2-50. 

— O nasliedowanii w wymorocznych imu- 
szczestwach po litowskomu prawu. Tamże, 
1892 (1893), 8, str. 84 i 2 ni., z 4 podobizn. 

— Priwilegii Wielikago kniazia Witowta BIEESZADSKIJ — BTLCZEWSKI 147 litowBkim Jewriejam, otrywok iz izsledowa- 
nija o juridiczeskom i obszczestwiennom po- 
łożenii Jewriejew w Litwie oś wriemion 
Witowta do lublinskoj unii. Woschod peters- 
burski, nr. 7—8 z r. 1882, 8, str. 89—120. 

— O priwilegijach litowskich Jewriejew. 
Żurnai grażd. i ugol. prawa. Petersburg, 
8, nr. 4 z r. 1882, str. 4-12. 

— Litowskij Statut i polskija konstitncii. 
Tamże, 1893, 8, str. 114, rb. 1. 

Bierzmowanie. Ob. Gałecki Jan ks. (Nauka 
1886). 

BIERZYNSKI M. (Czerneda Mieczysław). Szki- 
ce. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., 
druk. R Skiwskiego, 1892, 8 mała, str. 286 
z portretem, rb. 1*20. 

BIERZYNSKI R. Ob. Instrukcja (1859). 

Biesiada, każda karta wręcz niezdarta, 
książka dla dzieci z kolorowymi obrazkami 
i nieznanymi dotąd wierszykami. Poznań, 
nakł. A. Cybulskiego, 1898, 8, sir. 8, z 24 
obrazkami, mr. 1. 

— literacka, ilustracya warszawska, pismo 
poświęcone literaturze, sztuce, kwestyom 
społecznym .... pod red. Wł. Maleszewskie- 
go, lata 1880—1900. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 4, rocznie rb. 5, z przesyłką 
rb. 6. 

— Ob. Krzemieniec (1858). 

BIESIADECKI Alfr. Ob. Czyżewicz A. (Ży- 
cie). 

BIESIADZKI W. Ob. Sprawozdanie (1882). 

BiESIEKIERSKI Adolf. O hodowli inwentarza. 
Konferencva. Warszawa, 1875, 8 większa, 
str. 22, hal 50. 

Bieśnicki las. Ob. Różański Bron. (Woda 
mineralna 1891). 

BIEŻANOWSKI Stan. Józef. Ob. Jahresbericht 

(1884). 

BIGGS Ashurst Maude. The forgotten na- 
tion. London, published by the Literary as- 
sociation of the friends of Poland, 1886, 8. 

— Ob. Mickiewicz A. (Konrad 1882); Ma- 
ster Thaddeus (1885). 

BIglenIca. Ob. Perges X. (1886). 

BIGO Jan. Najnowszy skorowidz wszystkich 
miejscowości z przysiółkami w królestwie 
Galicyi, W. ks. krakowskiem i ks. buko- 
wińskiem, z uwzględnieniem wszystkich do- 
tąd zaszłych zmian terytoryalnych kraju, 
z oznaczeniem starostw, sądów powiatowych, 
urzędów parafialnych, urzędów pocztowych 
i telegraficznych wraz z odległością tychże 
w kilometrach od dotyczących miejscowości, 
komend wojskowych uzupełniających, spisu 
ludności wedle obliczenia z roku 1880, 
właścicieli posiadłości dóbr, tabularnych, 
zestawienie sądów obwodowych z przyna- 
leżnymi sądami powiatowymi, wykaz po- wiatowych dyrekcyi skarbu, spis posterun- 
ków żandarmeryi i streszczenie przepisów 
pocztowych i telegraficznych, z najnowszą 
mapą Galicyi i Bukowiny. Złoczów, nakł. 
autora, druk. O. Zukerkandla i syna, 1886, 
4 podłużna, str. 247, 1 ni., XVI i *4 ni. z ma- 
pą, kor. G. 

BIGONZi Domlnlcus. In causa .... in platea 
Leszno sub Nr. 733, commorantis contra 
Hannam Linda et Ludovicum Berends con- 
iuges łn bonis Wielka Wola districtu Ra- 
yensi, Departamento Yarsariensi domicilium 
habentes, adyersus decretum aulae Appella- 
tionis regni Poloniae in sectionc secunda 
sub die 19 Octobris anni transacti latum. 
Warszawa, po r. 1814 (?), fol., str. 14, 

BIGOSZT Jan. Podręcznik w krótkim za- 
rysie chemii ogólnej 'i technologii cukru, 
część I : Chemia nieorganiczna i organiczna, 
II część: Cukrownictwo. Kraków, nakł. 
autora, druk. Uniw. Jag., 1898, 8 większa, 
str. 176, z 113 rycinami i 20 tabl., kor. 6. 

BIKELES Gustaw. O lokalizacyi dróg do- 
środkowych (czuciowych) w rdzeniu pacie- 
rzowym psa i królika w wysokości górnej 
części lędźwiowej i dolnej piersiowej, oraz 
badania nad anatomią i czynnością szarej 
substancyi. Odb. z t. XXXVI. Rozpraw Wy- 
działu mat.-przyr. Akad. umiej. Kraków, 
nakł. Akademii umiej.. Spółka wyd. polska, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 57^, z 1 tabl. 
i 34 ryc. w teks. 

— Przyczynek do wyjaśnienia sprawy 
wznowienia funkcyi w uszkodzonym ner- 
wie. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1897, 8', str. 6. 

BIKELES Gustaw dr. & JASIŃSKI A. dr. Przy- 
czynek do nauki o nerwach odżywczych, 
troficznych. Odb. z Przeglądu lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 9. 

Bilans ryskiego rzymsko-katolickiego To- 
warzystwa Dobroczynności za rok 1882. 
Warszawa, druk. J. Bergera, 1883, 8, str. 12. 

— Toż, za r. 1883. Tamże, 1884, 8, str. 16. 

— Towarzystwa kredytowego i oszczę- 
dności w Rzeszowie, za r. 1885. Rzeszów, 
druk. E. F. Aryaya, 1886, 4, str. 4. 

Bilard. Ob. Dąbrowski Czesław (Przewo- 
dnik 1886). 

BILCZEWSKI Józef ks. Nowe akta do histio- 
ryi prześladowań i praktyk pokutnych. 
Lwów, nakł. autora, druk. E. Wiuiarza, Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, 1900, 4, str. 46, 
z 3 tabl. w teks., kor. 1*60. 

— Archeologia chrześciańska wol)ec histo- 
ryi kościoła i dogmatu. Kraków, nakł. auto- 
ra, G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp., 1890, 8, str. XVIII, 4 ni. i 338, 
z 8 ilustr. w teks. i 2 tabl., kor. 6. 

— Archeologie kfesCanskń ve sluźbóch 
dćjin cirkevnich a yórotiky, z polskóho auto- 148 BILCZEWSKI - BILLROTH. rem pro vydani ćeskó zvlMf upraveii6ho a 
doplnenśho originalu podava dr. Jos. Tum- 
pach. Vzd61avaci knihovna katolickś,, IX. Pra- 
ha, nAkl. Cyrillo-Methodśjskó knihtiskdmy 
V. Kotrba, 1898, 8, str. XXVI i 447, z ryc. 
w tekście. 

— Eucharystya w świetle najdawniejszych 
pomników piśmiennych, ikonograficznych, 
epigraficznych. Kraków, Spółka wyd. pols., 
druk. Czasu, 1898, 8 większa, str. XIV, i 328, 
z 47 ryc. w teks. i 1 tabi. w heliogr.,kor. 10. 

— Katakumba św. Pryscylli i jej najwa- 
żniejsze pomniki. Odb. z Przegl. powszech., 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1895, 8, str. 52, 
kor. 1. 

— Małżeństwo w dawnych chrześcijańskich 
pomnikach. Kraków, nakł. autora, Spółka 
wydaw., druk. W. L. Anczyca Sp., 1899, 
8,' str. 21, kor. 1. 

— Przemówienie rektora uniwersytetu 
lwowskiego .... przy otwarciu nowego roku 
szkolnego 1900/1. Lwów, nakł. autora, str. 19. 

Bilet do raju dla podróżujących I, II i III 
klasa! z niemiec. Kraków, nakł. A. Lubow- 
skiej^ druk. W. Korneckiego, (1889), 16, 
karton. 

Bilety kredytowe. Ob. M. A. (Kwestya 
1882). 

BILGER Adolf. Przewodnik do udzielania 
nauki o formach geometrycznych w szko- 
łach ludowych pospolitych i wydziałowych. 
Lwów, nakł. autora, druk. ludowa, 1898, 8, 
str. 94 i 5 ni., z 16 tabl., kor. 1-40. 

BILIAJEW N. O storożewoj, stanicznoj i po- 
lewoj służbi na polskoj Ukraini. Moskwa, 
1846, 8, rb. 125. 

BILIŃSKI Bolesław. Tabela do obliczania 
płacy robotników miesięcznej i dziennej, li- 
cząc zwyczajem fabryk miesiąc po 24 i 30 
dni roboczych. Warszawa, nakł. St. Giejsz- 
tora, druk. K. Kowalewskiego, 1881, 4, str. 
22, kop. 90. 

BILIŃSKI Franciszek Leop. Nieprawne prze- 
wożenie zwłok Izraelitów w Galicyi. Odb. 
z nru 69 Dziennika polskiego. Lwów, druk. 
Dziennika polskiego, 1881, 8, str. 8. 

BILIŃSKI Leon dr. prof. O istocie, rozwoju 
i obecnym stanie socyalizmu. Odb. z Prze- 
glądu pols. Kraków, druk. Czasu, 1883, 8, 
str. IV i 59, kor. 1 60. 

— Jeszcze o projektach podatkowych rzą- 
du. Kraków, nakł. i druk. Czasu, 1883, 8, 
str. 17. 

— System ekonomii społecznej: Wykładu 
ekonomii społecznej. Wyd. 2gie, całkowicie 
przerobione i znacznie powiększone, tom II. 
Lwów, nakł Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. K. Prochaski w Cieszynie, 1882, 8, str. 
VIII i 512, za całość kor. 20. — Toż. Wyd. 3cie, t. I— II. (t. II opraco- 
wał dr. St. Głąbiński). Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. Pillera i Sp., 1893 
i 1894, 8, str. V i 436-ł-695, kor. 20. 

— Znamiona polityki narodowej i krajo- 
wej tak zwanych Stańczyków, referat .... 
z przedmową od autora. Kraków, nakł. 
autora, druk.' Związkowa, 1882, 16, str. XX 
i 22, kor. 120. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, nakł. Gubry- 
nowicza i Schmidta, druk. W. L. Anczyca 
i Sp. w Krakowie, 1883, 8 mała, str. XXII 
i 22, kor. 120. 

BILIŃSKI Ludwik. Pożądana gospodarka, 

wyd. 2gie praktycznego gospodarstwa 

zastosowane do wszystkich okolic gospo- 
darstw, jako też do obszaru, położenia i ga- 
tunku ziemi. Brzeżanv, nakł. wydawcy, druk. 
Adolfa Cichockiego, 1882, 4, str. 20. 

BILIŃSKIJ Petro ks. Misto Ternopil 1 jeho 
okołycia, naczerk istor^^cznyj, czast I. Ter- 
nopil, druk. Kossowskoho, 1894, 8, str. VIII 
i 57. 

BILIŃSKI Stanisław A. Siła zrównoważona 
ciśnieniem wykonuje pracę statyczną i jest 
formą energii kinetycznej, istota siły cięż- 
kości, siła jest niezniszczalną. Stanisławów, 
nakł. autora, Gebethner i Śp. w Krakowie, 
druk. J. Dankiewicza, 1897, 8, str. 14, hal. 36. 

BILIŃSKI Włodzimierz. Kalendarz wetery- 
narski na rok 1901, z portretem c. k. kra- 
jowego referenta spraw weterynar. ś. p. Lu- 
dwika Timoftiewicza. Rocz. I. Brody, nakł. 
i druk. F. Westa, (1900), 16, str. 279 i ogło- 
szenia, opr. notesowa, kor. 3*50. 

— Gminny oglądacz bydła i mięsa. Tam- 
że, (1899), 8, str. 2 ni. i 160, hal. 80. 

BILLEWICZ Jan. Wjwód sprawy między 
Skarbem publicznym a Janem Biilewiczem, 
dzierżawcą dóbr narodowych Chodów, z do- 
łączonym wyrokiem Delegacyi administra- 
cyinej w sprawie tey zapadłym w Warsza- 
wie, 1817. B. m. dr., 8, sir. 61. 

BILLEWICZ Józef c. ph. Kilka uwag nastrę- 
czonych dziełem ks. Maryana Morawskiego 
p. t. Filozofia i jej zadanie. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. W. Drugulina w Lip- 
sku, 1884, 8, str. 37 i 1 ni., kop. 50. 

— Ob. Kotwicz Jan (Głos 1829). 

BILLROTH Th. dr. O pielęgnowaniu cho- 
rych w domu i w szpitalu, przekład z 2go 
wydania niemieckiego. Warszawa, nakł. 
Kroniki lekai-skiej, Gebethner i Wolff, druk. 
M. Ziemkiewicza i W. Noskowskiego, 1882, 
8, str. XII i 281, rb. 1. 

BILLROTH Th. I WINIWARTER Alex. Wykład 
chirurgii ogólnej w pięćdziesięciu jeden od- 
czytach. Podręcznik dla słuchaczów nauk 
lekarskich i dla lekarzy. Tłum. z XVgo 
wyd. niemiec. Skłodowski, Zurakowski W., BILLEOTH — BIRKENMAJER. 149 Watten, Wertheim. Z zapomogfi kasy pomo- 
cy im. dr. J. Mianowskiego. Warszawa, skl. 
głów. w ksieg. E. Wende i Sp., druk. Ko- 
walewskiego* 1898-1900, 8 większa, 2 k. ni., 
str. 1134, XIV, z 175 ryc. w teks., rb. 4. 

— Ob. Hacker Yiktor R. v. dr. (Wska- 
zówki do leczenia ran 1890). 

Biłka. Ob. Parafia. 

BIŁOUS M. Rod kniaiej Ostrożskich, za- 
szczYtelej juho-zapadnoj Rnsi, cz. II. Koło- 
myja, typ. M. I. Bilousa, 1884, 8, str. 84. 

BIŁOUS Teodor Iw. Niskolko ruskich i ru- 
muńskich hramot drewnych hospodarej moł- 
dawskich. Kołomyja, nakł. i druk. M. Bi- 
łousa, 1879, 8, str.' 31. 

— Ob. Sprawozd. c. k. gimn. w Bochni 
(1887). 

Bimetajizm. Ob. Skarżyński Stan. (1892). 

B-IN-A. Russkije katoliki w Moskwie w ko- 
niec XVII w. Istoriczeskij wiestnik z wrze- 
śnia r. 1886. Petersburg, 8, str. 588—600. 

Grzegorz Skibiński, rodem z Rnsi, i Piotr Artem- 
jew, dyakon, rodem z Rosyi. 

BINKOWSKI 0. Erfahrungen aus dem Ge- 
biete des deutschen Sprachunterrichts in 
zweisprachigen Schulen. Breslan, F. Hirt, 
1891, 8, str. 45, fen. 75. 

Biologia. Ob. Delage Yves (1900); Nusbaum 
J. (1898, 1899. 1900). 

BIRCH HIRSCHFELD F. V. dr. Wykład ana- 
tomii patoloj;icznej, część ogólna. Z 2go zu- 
pełnie przerobionego wyd. przeł. dr. Wacł. 
Mayzeł. Wyd. z zapomogi Kasy im. Mia- 
nowskiego. Warszawa, E. Wende i Sp., druk. 
Michała Ziemkiewicza, 1884, 8, str. XXIII 
i 338, z 118 drzewor. w teks., kop 30. 

BIRO. Duch puszczy, opowiadanie z ame- 
rykańskich borów, według .... obrobił W. L. 
Anczyc. Wyd. 2gie. Warszawa, nakł Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1883, 8 mała, str. 281, z 8 ryc, 
1, opr. rb. 1-50. 

Toż. Wyd. 3cie. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. S. Orgelbranda svnów, 
1892 (1893), 8 mała, str. 280, z 8 ryc.,'^ kart. 
rb. 1, opr. rb. 1 50. 

— Toż. Wvd. 4te. Tamże, druk. E. Skiw- 
skiego, 1898," 8 mała, str. 277 i 1 ni., z 8 ry- 
cin., karton, rb. 1, opr. rb. 1*30. 

BIRKENMAJER Ludwik Antoni, dr. prof. £xpc- 
rimciitfilc Bcstiinmungder LAnge des Secun- 
denpendfis fiir Krakau uud zweł andere 
Ortschaften im Grossherzogthum Krakau. 
Nadb. z Anzeiger der Akademie der Wis- 
senscbaften. Krakau, Universitflts-Buchdruc- 
kerri, 1896, 8, str. 72—78. 

— O całkowaniu algebraicznem funkcyj 
algebraicznych. Odb. z Albumu miodz. pols. 
pośw. Kraszewskiemu. Lwów, druk. Gaz. 
naród., 1879, 8, str. 56. — Uber die durch die Fortpflanzung des 
Lichtes hervorgerufenen Ungleichheiten in 
der Bewegung der physischen Doppolsterne, 
Analyse der Bahn ; Ursae majoris, Struve 
l.')23. Odb. z Sitzungsberichte der kaiserl. 
Akademie der Wissenschaft<'n, XCIII 2 April- 
Heft. Wicn, 1886, 8, str. 76. 

— O kształcie i grawitacyi sferoidu ziem- 
skiego. Odb. z t. XIV Rozpraw Wydz. ma- 
tem.-przyr. Akad. umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1885, 8, str. 25. 

— Marcin Bylica z Olkusza, oraz narzę- 
dzia astronomiczne, które zapisał Uniwersy- 
tetowi Jagiellońskiemu w r. 1493. Odb. z t. 
XXV Rozpraw Wydz. matem. -przyr. Akad. 
umiej. Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. 
Jag., 1892, 8 większa, str. 163, z 12 rycin, 
w teks., kor. 3. 

— Mikołaj Kopernik. Część pierwsza. Stu- 
dya nad pracami Kopernika oraz materyały 
biograficzne. Kraków, Spółka wydaw. pol., 
druk. Uniw. Jag., MCM, 4, str. XIII i 711, 
z rycin., kor. 20. 

— Ocena dzieła St. Kluczyckiego »Niebo 
i ziemia<, pogadanki spisane dla panien 
hrabianek Róży i Zofii Potockich. Odb. 
z Przeglądu polskiego. Kraków, druk. Cza- 
su. 1896, *8, str. 15 i 1 ni. 

— Przegląd ważniejszych postępów na 
polu astronomii dokonanych w ciągu roku 
1893 Przedruk z Kosmosu, zesz. I— VI, 1894. 
B. m. dr. (Lwów, 1894), 8, str. 28. 

— O przeżrocz3'st08ci powietrza w różnych 
wysokościach nad poziomem. Odb. z Kosmo- 
su, rocz. IV. Lwów, Pols. Tow. przyr., druk. 
I związkowa, 1878, 8, str. 7. 

— O kinetycznej równowadze elipsoidy 
nieobrotowej pod wpływem grawitacyi i siły 
odśrodkowej. Odb. z t. VII Pamięt. Wydz. 
matem. -przyr. Akademii umiej. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1881, 4 większa, str. 11. 

— O równowadze kinetycznej płynu nie- 
ściśliwego. Odb. z t. XIX RozpraW Wydz. 
matem.-przjT. Akad. umiej. Tamże , 1889, 
8, str. 11. 

— O niewyzyskanym dotąd szczególe 
z astronomii starożytnej, przechowanym u Ta- 
cyta. Odb. z t. XXI Rozpraw Wvdz. matem. - 
przyr. Akademii umiej. Tamż<', Spółka Wyd., 
1890, 8 większa, str. 31, hal. 70. 

— Krakowskie tablice syzygiów na rok 
1379 i 1380, przyczynek do dziejów astro- 
nomii w Polsce XIV w. Odb. z t. XXI Roz- 
praw Wydz. matem. -przyr. Akademii umiej. 
Tamże, 1891, 8 większa,* str. 25, hal. 60. 

— Nowa teorya kształtu i grawitacyi zie- 
mi. Odb. z t. XIII Pamiętnika Wydz. ma- 
tem. -przyr. Akad. umiej. * Tamże, 1887, 4 
większa, str. 50. 

— O pewnem twierdzeniu z teoryi liczb. 150 BIRKEMAJER — BITTERMANN Nadb. z VII t. Prac matem. fizvcz. War- 
szawa, 1896, 4, str. 12-14. 

— O wpływie temperatury na ruch zeg^a- 
rów a zwłaszcza chronometrów. Odb. z XXX 
t. Rozpraw Wydz. matem. -przyr. Akademii 
umiej. Kraków, Spółka wyd., druk. Uniw. 
Jag., 1896, 8 większa, str. 36, kor. 1. 

— W\'niki pomiarów natężenia siłj' cięż- 
kości w kilku miejscowościach Galicyi za- 
chodniej. Odb. z XXXIII t. Rozpraw Wydz. 
matem. -przyr. Akademii umiej. Tamże, 1898, 
8 większa, "str. 36, hal. 70. 

— O niektórych wypadkach ruchu ciał 
pod wpływem dziennego obrotu ziemi. Odb. 
z Kosmosu. Lwów, druk. I związkowa, 1883, 
8, str. 12. 

— Wypadki pomiarów siły składowej po- 
ziomej magnetyzmu ziemskiego, wykonane 
w Tatrach w r. 1891. Odb. z XXIV'^t. Roz- 
praw Wydz. matem.- przyr. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wvdaw., druk. Uniw. Jag., 
1892, 8 większa, str. 23, hal. 60. 

— Wyznaczenie długości wahadła sekun- 
dowego w Krakowie oraz dwóch innych 
miejscowościach W. księstwa krakowsliiego. 
Odb. z t. XXXII Rozpraw Wydz. matem. - 
przyr. Akademi umiej. Tamże, 1896, 8 wię- 
ksza, str. 68, kor. 1"50. 

— O zasadniczych wzorach refrakcyi astro- 
nomicznej. Nadb. z IV t. Prac matem. fiz. 
Warszawa, 1893, 8, str. 44—55. 

— O zjawisku tęczy bezbarwnej (białej). 
Odb. z Kosmosu. Lwów, nakł. Polsk. Tow. 
przyrod., druk. I związkowa, 1877, 8, str. 
14, z 3 ryc. 

— Albertus de Brudzewo. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1900, str. 170, kor. 4. 

— Ob. Buratini Tit. (1897); Brudzewski 
Alb. (1900); Król Marc. (Geometrya 1895); Fa- 
varo Antonio (Intorno ad uu trattato 1890). 

BIRKOWSKI F. Ob. Krukowski J. (1898). 

BIRNBAUM Ed. dr. prof. Grunta piaszczyste 
i ich uprawa, przełożył z niemiec. Stanisław 
Rówieński. Warszawa, nakł. Gazety rolni- 
czej, druk. M. Ziemkiewicza, 1888, 8, str. V 
i 452. rb. 3. 

— O szacowaniu dóbr ziemskich, z niem. 
przełożył Włodzimierz Gałecki. Warszawa, 
wydaw. redakcyi Rolnika i hodowcy, druk. 
Wł. Szulca, 1898, 8, str. 2 ni. i 155, kop. 80. 

BIRSZTANY. Ob. Radecki I. (Mienieralnyje 

1882). 

BIRUTA. Pieśni białoruskie z powiatu lidz- 
kiego. Odb. ze Zbioru wiadom. do antro- 
pologii kraj., XVI 2. Kraków, nakł. Akad. 
umiej., druk. Uniw. Jag., 1893, 8, str. 13 
i 1 ni. 

— Ob. Kaługin (1869). 

BISKE K. Elementarny kurs rysunków, 
bez pomocy nauczyciela. Wyd. I. Warsza- wa, nakł. W. Wodzyńskiego, druk. Telefon. 
1900, 4, 16 tablic, kop. 35. 

Biskupi Ob. Chełmicki Z. ks. (Nasi biskupi 
1883); Fiałek Jan ks. (Ustalenie włocław. 
1894); Kętrzyński W. (Krakowscy, katal. 
1877); Stundnicki Kaz. (O początkach 1882). 

Biskupie stolice. Ob. Lisiewicz Zygm. dr. 
(1892); Leporowski L. J. (De primis episco- 
patibus in Polonia 1874). 

BISKUPSKI Leon. Beitrage zur slayischen 
Dialektologie: I. Die Sprache der Brodnitzer 
Kaschuben im Kreise Karthaus, Westpreus- 
sen, I Heft: Die Lautlehre Abtheilung A, 
Inauguraldissertation. Breslau & Leipzig, 
Breitkopf & Kartel, 1883, 8, str. VI i 61, 
mr. 1-50. 

— Uber den Einfluss des germanischen 
Elements auf das slavische, II Theil; Die 
Diphtonge in der Sprache der Luneburger 
Slayen, Polaben. (Program gimnazj'um choj- 
nickiego, r. 1884/5). Uonitz, 1885, 8. 

— Słownik kaszubski porównawczy, napi- 
sał Alexander Berka. Odb. z Prac filolog. 
Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 1891, 8, 
str. 196. 

Biskupstwo. Ob. Dobszewicz S. (1888); Kę- 
trzyński W. (Płockie 1886); Ulanowski Bole- 
sław (1887); Wołonczewski M. (Żmujdzkie 
1898). 

BISMARCK. Pamiętniki .... zebrał Maurycy 
Busch, t. I: Wojna '1870 -1871 roku. War- 
szawa, nakł. G. Sennewalda, druk. Fr. Kar- 
pińskiego, 1900, 8, str. 196 i 2 ni. rb. 120. 

— Sendschreiben, Offenes, an den Fiirsten 
Bismarck, yon einem Polen. Ziirich, Ver- 
lags-Magazin, 1893, 8, mr. 120. 

— Ob. Baudouin de Court. J. (Cienzurnyja 
miełoczy 1898); Dove A. (ais Redner 1891); 
Grayes ayeno (1886); Kaczkowska Z. (Send- 
schreiben 1894); Kempner St. A. (1890); 
Klaczko Julian (Zwei 1881); Krogulec (1898); 
Lettres ouyerts 1886 (przez Walferego Mo- 
rawskiego); Lisiewicz Z. (Besetzung 1891); 
Lubomirski ks. (Histoire 1893); Ogari (Ein 
Ungar (1886); Piłtz Fr. (1895); Pół azyata 
(1889); Reponse (1895); W. E. (Modlitwa 
1895). 

BITSCHNAU 0. ks. Żywoty Świętych Pań- 
skich, podług najlepszych źródeł,' wyjętych 
z dzieł Ojców i Doktorów Kościoła świętego 
... z przedmową ks. bisk. Franciszka Jozefa 
Rudigera. Mikołów, nakł. i druk. Kar. Miar- 
ki, b. r. (1880), 4, str. XVI, 1176, 8 kolor, 
obraz, i 330 drzeworyt., rb. 6, w ozdób, 
opr. rb. 8. 

— Toż, zesz. I. Tamże, Kubaczka i Lang 
w Białej, (1890) 4, z obraz, kolor, i drzewo- 
ryt, w tekście, hal. 60. 

BITTERMANN A. In der Hohen Tatra, Rei- 
seerrinerungen. Kupferberg i./Schl. &Hir8ch- 
berg, Kuh, 1887, 8, str. 76, mr. 1-50. BITTNER — BLAUTH 151 BITTNER JiK. Ob. Orzeszkowa Eliza (Ctno- 

stni 1884). 

BITWA Szymon. Listy z Podhala tatrzań- 
skit^fifo. Lwów, uakł. redakcył Gazety wiej- 
skiej, druk. Dziennika polskiego, 1882, 16, 
str. as i 1 ni., hal. 40. 

Bitwa pod Kobylanką dnia G maja 1864 r. 
Chici»<ro, druk. Wł. Dyniewicza, (1880), et. 5. 

Biuletyn zdrowia wydany przez Komisy ę 
sanitarną m. Tarnowa w czasie epidemii 
cholerycznej w r. 1873. Tarnów, druk. A. 
Rusinowskiego, 1873, nr. I do VIII, każdy 
na 1 karcie. 

Biura rolnicze. Ob. Turski K. (1900). 

Biurokracya. Ob. Górski P. (1895). 

BIZIEL J. Wycięcie śledziony z powodu 
białaczki. Odb. z* Przeglądu lekarskiego. 
Kraków, druk. Uniw. Jag.,' 1885, 8, str. 10. 

BIZUB Alojzy. Szematyzm galicyjskich władz, 
nadzorów, oddziałów i członków c. k. straży 
skarbu z 1880 r. Lwów, druk. Anny Waj- 
dowicz, 1880, 8, str. 79. 

— Toż na r. 1881. Lwów, 1881, 8, str. 96. 

— Toż na rok 1888. Lwów, druk. I zwią- 
zkowa, 1888. 8, str. 69. 

BiÓRKLUNO Gustaw. Pokój i rozbrojenie, 
krytyczne zestawienie odpowiedzi nadesła- 
nych z wszelkich cywilizowanych krajów 
w sprawie szwedzkiego konkursu na zapy- 
tanie: Jak można w najwłaściwszy sposób 
wywołać silny międzynarodowy prąd prze- j 
ciwko panującemumilitaryzmowi, tłómaczył 
K. J. R. Poznań, nakl. tłómacza, A. Cybul- 
ski, druk. Dziennika poznańskiego, 1895, 8, 
str. 103 i 1 ni., mr. 1-.50. 

BJdRNSTJERN-BlÓRNSON. Na bożej drodze, 
romans w 2 częściach, przekład ze szwedz- 
kiego. Gródek, nakł. i druk. J. Czaiuski<>go, 
Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 1896, 
8, str. 332, kor. 3-60. 

— Jednożeństwo i wielożeństwo. Warsza- 
wa, nakł. redakcyi Głosu, druk. J. Jeż\ń- 
skiego, 1893. 8 mała, str. 47, kop. 30. 

— Leonarda, dramat w 4 aktach, przeło- 
żyła Malwina Posner. Warszawa, nakł. i druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1890, 8, str. 63, 
kop. ;30'. 

— Nowożeńcy, komedya. Ob. Bibliot. t<?- 
atrów amatorskich, nr. 1. 

BLACK-TURNE Owens E. Dolina olchowa, 
sceny z życia irlandzkiego, przekład A. 
Chlebowskiej. Dod. do Tygodnika ilustrow. 
Warszawa, druk. J. Ungra, 1883, 8, str. 72 

BLACKIE John Stuart. O wychowaniu sa- 
mego siebie, z 23 wyd. oryginału przełożył 
I. K. Potocki. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. St. Niemierv, 1891, 8, str. 
VI. 112 i 2 ni , kop. .50. 

BLACKMORE Doddrige Ryszard. Alicya Lor- raine, przełożyła z angielskiego T. P. Dod. 
do Kłosów, t. 1—2. Warszawa, druk. S. Le- 
wentala, 1885, str. 2594-248. 

BLANCHIN Ksawery dr. Wiadomość o winie 
Saint-Raphai'1. Paris, J. B. Bailliśre et fils. 
b. r. (1895), 8, str. 24. 

BLANC Martlal. Król kości słoniowig, przy- 
gody myśliwskie w kraju Zulusów i Hoten- 
totów, przekł. z franc. P. Gr. Warszawa, 
nakł. A. G. Dubowskiego, druk. Laskauera 
i Babickiego, 1899, 8 mała, str. 145 i 1 ni., 
z ilustr., kart. kop. 80, opr. rb. 1-20. 

BLASCHKE Jan. Ob. Przegląd litaracki. 

BLATT Gustaw. Archaizmy w jeżyku Jana 
Kociianowskiego. Odb. z III t. sprawozdań 
Komisyi językowej Akademii umiej. Kra- 
ków, druk.* Uniw. Jag., 1884, 8, str. 25. 

— Kleine Beitrilge zur slarischen Laut- 
lehre: I. t)ber k paragonicum, vorzuglich 
in den Mundarten der polnisciien Sprache, 
II. Einiges zur Epe.nthesis. Brody, Verlag 
und Druck von Feliks West, 1895,^^8, str. 29 
i 1 ni., kor. 120. 

— Gwara ludowa we wsi Pysznica w po- 
wiecie niskim, na podstawie materyałów do- 
starczonych przez Zygm. Wierzchowskiego. 
Odb. z t. XX. Rozpraw Wydziału filolog. 
Akademii umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag., 1894, 8, str. 74, kor. 1-40. 

— Materyały do morfologii języka pol- 
skiego z początku XV w. na podstawie za- 
pisków sądowych w Księdze ziemi czerskiej. 
Odb. z lil tomu Sprawozdań Komisyi języ- 
kowej Akademii umiej. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1884, 8, str. 34. 

— O pochodnej spółgłosce końcowej,;' w ję- 
zyku polskim i w niektórych innych języ- 
kach słowiańskich. Odb. z XXIV t. Rozpraw 
Wydz. filolog. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1895, 8, 
większa, str. 23, hal. 40. 

— liber das secundere j im polnischen u. 
in einigen anderen slavischen Sprachen, 
Theil 1. ijber das secundJire auslautendc j 
im Comparativ der Adverbia. Nadb. z An- 
zeiger der Akademie der Wissenschaften. 
Krakau, Univcrsitats-Buchdruckerel, 1894, 
8, str. 249—253. 

— Ober die Sprache der Satiren des Mar- 
tin Bielski. Nadb. z Anzeiger der Akademie 
der Wissenschaften in Krakau. Tamże, 1881 
8, str. 115-120. 

— Szkice z zakresu gramatyki staroży- 
tnej: O znaczeniu gramatyki języków sta- 
rożytnych w programie nauk gimnazyal- 
nych. Odb. z Muzeum. Lwów, 1887, 8, 
str. 22. 

BLATTEIS St. Ob. Pareński Stan. (O paso- 
życie zlinnicy 1892). 

BLAUTH Jan. Dur Drainróhrenofen. Lem- 
borg, Gubrynowicz i Schmidt, 1900, hal. 30. 152 BLAUTH — BLIZINSKI — Drenowanie budynków (z tablica). Tam- 
że, 1900, hal. 80. 

— Drenowanie w Czerlanach. Odb. z Cza- 
sopisma technicznego. Lwów, Gubrynowicz 
i Schmidt, druk. I związkowa, 1900, 4, str. 
4, z 2 tabl., kor. 150. 

— Drenowanie mokrego stoku. Odbitka 
z Czasopisma technicznego. Lwów, druk. I. 
związkowa, 1899, 4 królewska, str. 2 ni., 
z tablicą, kor. 1*20. 

— Dreny zbierające podwójne. Odb. z Cza- 
sopisma technicz. lVmże, 1898, 4 królewska, 
str. 2 ni., z tabl. litogr. 

— Humus. Odb. z Rolnika. Tamże, druk. 
Dziennika polsk., 1898, 8, str. 8. 

— Komasacya. Odb. z Rocznika asekura- 
cyjno-ekonomicznego. Lwów, nakł. autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Polska, 1900, 
8, stri; 23, kor. 1. 

— Koszta drenowania. Lwów, druk. I 
związkowa, 1897, 8, str. 23. 

— Melłoracya lak i pól w Dublanach. 
Lwów, nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. Ludowa, 1889, 8, str. 10, z tabl. i ma- 
pą kolor., hal. 80. 

— Odstęp drenów. Odb. z Czasopisma 
techn. Lwów, druk. I związkowa, 1899, 4 
król., str. 14, z 2 tabl., kor. 1-20. 

— Osuszanie rowami. Odb. z Rolnika. 
Lwów, druk. Dziennika polskiego, 1898, 8, 
str. 13. 

— Osuszenie bagien poleskich. Odb. z Cza- 
sopisma techn. Tamże, druk. I związkowa, 
1899, 4 królewska, str. 3, z mapą Polesia. 

— Piec drenarski. Odb. z Czasopisma 
techn. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
I związkowa, 1898, 4, str. 4, z 1 tablica, 
hal. 90. 

— Piec drenarski. Lwów, druk. Pillera 
i Sp., 1900, 8, str. 8, z 2 tabl., kor. 1. 

— Płaca i wymiar robót drenarskich. Odb. 
z Czasopisma techn. Lwów, druk. I zwią- 
zkowa, 1900, 4, str. 4, hal. 50. 

— Sposób brania próbek torfu do badania. 
Odb. z Czasopisma techn. Tamże, 1898, 8 
mała, str. 4. 

— O torfach. Odb. z Ekonomisty polskie- 
go. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
Ludowa, 1894, 8 większa, str. 43, kor. 1. 

— O torfach na wystawie lwowskiej w 1894 
r. Odb. z Czasopisma techn. Lwów, Gubi*v- 
nowicz i Schmidt, druk. I związkowa, 1895, 
8 mała, str. 20, hal. 50. 

— Wyloty drenów. Odb. z Czasopisma 
techn. Lwów, druk. I związkowa, 1899, 4 
król., str. 8, z 4 tabl., kor. 1-20. 

BŁAŻEK C. prof. Der abgestorbene Adel 
der preussichen Provinz Schlesien, Theil III 
Siebmachers Wappenbuch, VI 8. Niirnberg, Bauer & Raspe, 1894, 4, str. 180, z 108 tabl., 
mr. 45. 

Blednica. Ob. Gluziński prof. (1892); Łu- 
czkiewicz dr. (Wykład 1882). 

BLEIBTREU Karl. Die Schlacht bei Bochnia 
1 und 2 Auflage. Entscheidungsschlachten 
des europaischen Krieges, I. Leipzig, Fried- 
rich, 1888, str. 64, z mapą, mr. 1'50. 

— Toż. 3 Aufl. Tamże, 1888, str. IV i 64, 
z 1 planem. 

— Toż, ein Zukunftsbild, 4te Aufl. Tamże, 
(1894), 8 mała, str. 64, z 1 mapą, mr. 1. 

— Napoleon, spolszczył Adam Nowicki. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 
E. Skiwskiego. 1902, 8 mała, str. 404, rb. 
1-50. 

BLEUNARD A. Coraz mniejsi, opracowała 
według oryginału francuskiego, Helena Ros... 
PoAvieści fantastyczne, I. Warszawa, wyda- 
wnictwo i druk. Przeglądu tygodniowego, 
1894, 8 mała. str. 184, kop. 60. 

BLiJ Grzegorz. Ob. Kawalec i Blij. (Pro- 
jekt 1885). 

BLIZINSKI Józef. Barbaryzmy i dziwolągi 
językowe. Kraków, G. Gebethner i Sp., druk. 
W."^ L. AnczYca i Sp., 1888, 8 mała, str. 79, 
kor. 1-20. 

— Chleb ludzi bodzie, komedya w 1 akc. 
Bibliot. Teatrów amat., nr. 14. IjWÓw, F. H. 
Richter, druk. Gazety naród., 1879, 8, str. 
23, hal. 80. 

— Chwast, komedya w 3 aktach. War- 
szawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1894, 8 
mała, str. 140, rb. 1. 

— Ciotka na wydaniu, kom. w 1 akcie. 
Bibl. teatrów amat., nr. 32. Lwów, nakł. H. 
Altenberga, druk. Gazety narodów., 1884, 8. 
str. 19, hal. 80. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, druk. W. A. 
Szyjkowskiego, 1890, 8, str. 19, hal. 80. 

— Toż. W>d. 3cie. Tamże, 1899, 8, str. 19, 
hal. 80. 

— Pan Damazy, komedya w 4 akt. Bibl. 
teatr, amat., nr. 7. Tamże, 1878, 8, str. 63, 
kor. 2. 

— Pan Damian, cenou poćtenś, komedie 
o 4 jednanich, z polskśho preloźil Arnost 
Schwab Polabsky, pfeklad autorisovany. Di- 
vadIo ochotnicko, sv. 26. Praha, M. Knapp, 
1886, 8 mała, str. 127, hal. 80. 

— Nowe humoreski. Biblioteka powieści. 
Lwów, nakł. Gubrvnowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp.,' 1885, 8, str. 164, kor. 
3-60. 

Mój pierwszy frak; O co im poszło; Składkowy 
obiadek; Ostatni figiel pana \Vojszczyca; Sielanka 
pana Michała; O koniu, co zjadł sam siebie. 

— Marcowy kawaler , krotochwłla w 1 
akcie. Bibl. teatr. amat. nr. 17. Lwów, nakł. BUZINSKI - BLOCH 168 H. Altenberga, druk. W. A. SzYJkowskiepro, 

1900, 8, 8tr. 23, hal. 80. 

— Komedye: Przezorna mama, Pan Da- 
mazy, Maż od biedy, Chleb ludzi bodzie, 
Marcowy kawaler, Rozbitki. Lwów, nakl. F. 
H. Richtera (H. Altenbcry), 1882, 8, str. 37 
+63+19+23+21 i 4 str. iiut+G3, kor. 4 80. 

— Toż: Przezorna mama, Pan Damazy, 
Mąż od biedy, Chleb ludzi bodzie, Marcowy 
kawaler, Rozbitki, Ciotka na w\ daniu. Wyd. 
wznowione i pomnożone. Tamże, druk. *\V. 
A. SzyjkowHkieiro, 1890, 8, str. 37+63+19 
+23+21+63+19, kor. 3. 

— Przezorna mama, kom. w 3 akt. Bibl. 
teatrów amator., nr: 4. Tamże. B. m. w i r. 
8, str. 37, kor. 140. 

— Mąż od biedy, kom. w 1 akcie. Wyd. 
2g'ie. Bibl. teatrów amat., nr. 11. Lm'ów, 
nakł. H. Altenber{;:a, druk. W. A. Szyjkow- 
skiejro, 1899, 8, str. 21 i 1 ni., hal. 80. 

— Mąż w drodze, komedya w 1 akcie. 
Bibl. Mrówki, t. 256. Lwów, Księg, polska, 
druk. J. Czaińskiego w Gródku, (1888), 16, 
str. 87, hal. 40. 

— Nowele, humoreski. Bibliot rodzinna. 
Wiedeń, nakl. Fr. Bondego, (1890), 8 mała, 
str. 12.T i 2 ni., kor. 1. 

— Obrazki. Dod. do Gazety polskiej, 14, 
Warszawa, druk. J. Sikorskiego, 1899, 8 ma- 
ła, str. 154 i 1 ni. 

— Opiekun w zalotach, kom. w 2 akt. 
Bibl. teatrów amat., nr, 40. Lwów, nakł. H. 
Altenberga (F. H. Richtera), druk. Gazety 
naród., 1887, 8, str. 30, kor. 160. 

— Rozbitki, kom. w 4 akt. Bibl. teatrów 
amat., nr. 22. Tamże, 1882, 8, str. 63, kor. 
1-60. 

— Dzika różyczka, kom. w 1 akcie. Odb. 
z Przeglądu polskiego. Kraków, G. Gebeth- 
ner i Sp.' druk Czasu, 1889, 8, .str. 58 i 1 
ni., kor. 1-20. 

— Moskowe swaty, kom. w 1 akc. War- 
szawa, druk. Wieku, 1881, 8 mała, str. 53, 
kop. 35. 

— Szach i mat (Karyerowicz), kom. w 4 
akt. Odbitka z Echa muzycz. Warszawa, 
Rajchman i Frendler, druk. br. Jeżyńskich 
(J. Unger), 1886, 8 mała, str. 216, kop. 50. 

— Wyprawa pana Prota, rekreacye Ze- 
firka. Bibl. Mrówki, t. 176. Lwów, Księgar. 
polska, druk. J. Czałńskiego w Samborze, 
(1883), 16, str. 96, hal. 40. 

— Zięć dla parady, kom. w 1 akc. Teatr 
amat., nr. 2. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1892, 8 mała, 
str. 52, kop. 30. 

— Ob. Dobrowolski Adam (1894); Przeżdzie- 
cki Konst. (Barbaryzmy 1888). 

BLIZIŃSKI Józef i SARNECKI Zygmunt. Lek- 
koducli, kom. w 4 akt. Dod. do Kłosów. UMJMMM T. I Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1887, 
8, str. 84. 

Bliźnięta. Hlstorya wyjęta z życia ludowe- 
go. Bibl. tanich książeczek dla ludu i mło- 
dzieży, t. XXX. Cieszyn, druk. H. Feitzin- 
gera(1889), 8, str. 57, hal. 40. 

BLOCH Jan. Bank włościański a parccla- 
cya Odb. z Gazety rolnicztg. Warszawa, 
druk. artystyczna, 1895, 4, str. 20, kop. 30. 

— Consćąuences probables tant politiąues 
qu' śconomiąues d'une guerre entre gran- 
des puissances. Rapport de .... au IX. con- 
grć^ de la paix. Paris, Librairies imprimerłes 
reunies, 1900, 8, str. 126. 

— Finanse Rosyi w XIX w. na tle ogól- 
nych dziejów państwa, t. 1—8. Warszawa, 
druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1883/4, 
4 większa, str. XVIII, XXV i 250 + XXIII 
i 299*+ XX, LX i 254, z tabl., rb. 6. 

I. Część histor. od iSOi do 1863, z zarysem epok 
dawniejszych; II. od 1863 do 1882 r.; III. Część sta- 
tystyczna: Finanso Królestwa polskiemu zii cały czas 
ińtnieiiia skarbu Królestwa od dnia 1 czerwca 1816 
do 31 KTuduia 1866, zarząd, władze skarbowe i refor- 
ma podatkowa w Królestwie polskiem. 

— Finansy Rossii XIX stoljetija. Istorlja- 
Statistika, t'. 1—4. S. Petersburg, 1882, 4, 
k. ni. 2, str 292, VII + XV, 295, VIII + 
XIII 232, V, i 2 tabl. litogr. + XI, 307, 
XXX i 5 tabl. litogr. 

— Die warscheinlichen politischen und 
wirthschaftlichen Folgen e. Krłeges zwi- 
schen Grossmachten. Berlin, Akadem. Ver- 
lag f. sociale Wissenschaften, (1900), 8 wię- 
ksza, str. III i 105, mr. 1-50. 

— Głos w kwestyi kanalizacyi miasta 
Warszawy i łączeniu nieruchomości z kana- 
łami. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
E Lubowskiego i Sp., 1889, 4, str. III, 100 
i 6, z 5 auexami na tabliciich, kop. 90. 

— La guerre. Traduction de Touyrage 
russe. La guerre futnre aux points de vue 
techniąue 6conomique et politiąue. Tome 
1— VI. Paris, Guillaumin et Cie editeurs, 
(1899), str. V 663 i II + 726 + VIII, 443 + 
524 +391 + XXXIV 388. 

— Impossibilitśs technigues et economiąues 
d'une guerre entre grandes puissances. Con- 
ferences tenues a La Haye en juin 1899. 
Paris, 1899, 8, str. 109. 

— Kredyt melioracyjny i stan rolnictwa 
w Cesarstwie, w Królestwie polskiem oraz 
w państwach zagranicznych. Warszawa, druk. 
J. Sikorskiego, 1892, 4, str. IX i 229, rb. 2. 

— Der Krieg. Uebersetzung des russi- 
I schen Werkes des Autors: Der zukanftige 

Krieg iu seiner technischen yolkswirtschaft- 
• lichen und politischen Bedeutung. Band 1—6. 
I Berlin, Puttkamer & Miililbrecht, 1899, str. 
i XXXII 669 mit Tafeln + IX 751 + VII 448 
i + VIII 578 + VIII 603+ XII 360, mr. 40. 

— I>er Krieg der Zukunft, Auazug aus 

20 164 BLOCH - BŁOT dem gieichnamigen rnssischen Werke, mit 
Genehmigunff des Yerfassers herausgegeben 
von Mitjiliedern des Miiiichener Komitees 
fiir Kundgebungen zur Friedens-Konferenz. 
Berlin, Vita, 1899, 8, str. VIII i 71, fen. 60. 

— Stan ekonomiczny Rosyi. Warszawa. 
A. Pajowski, 1879, 16, str. 109. 

Dzieło to nie znajduje się w handlu ksitjgarskim. 

— Przyszła wojna pod względem techni- 
cznym, ekonomicznym i politycznym, tomów 
5, z licznemi ilustr. w tekście, mapami i ta- 
blicami. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolf 
fa, druk. Uniw. Jag. w Krakowie, 1900, 8, 
kor. 40. 

Tom I. str. XXXIII i 557, kor. 8. 

Kilka 8lów wstępnych, Ogólne uwagi o strzale. 
Proch bezdymny oraz inne materye wybuchowe, 

fęczna broń palna, Działa i pociski artyleryjskie, 
rodki pomocnicze, Tarcze i pancerze zabezpiecza- 
jąie od kul nieprzyjacielskich, Kortyfikacye polowe. 
Rola i znaczenie kawaleryi. Działalność artyleryi, 
Piechota w boju. 

T. II, Str. XXXVI i 707, kor. 8. 

Liczebność armii europejskich. Przygotowanie do 
wojny i jej wypowiedzenie; Kierowuiótwo armią; Na 
polu bitwy; Wojna forteczna; Stan i duch armii; 
Plany działań wojennych. 

T. III, Str. XXXIV i 400, kor. 8. 

Porównanie flot, biorących udział w dawnych 
wojnach, z ol)ecnymi; Środki napadu i obrony dzi- 
siejszych okrętów; Działania flot i pojedynczych 
statków; Niektóre wnioski o przyszłych bitwach; 
Wojna korsarska i krążownicza; Zakończenie. 

T. IV, Str. XXXVII i 536, kor. 8. 

Przegląd trudności ekonom, w razie wojny w pań- 
stwach europejskich; Wpływ wojny na powszednie 
potrzeby luduos.i; ^' ydatki na wojny przeszłe i sto- 
sunek ciężaru wojny do dochodów narodu; Wydatki 
na pi-zyszlą wojnę i środki na pokrjcie tych wyda- 
tków; Nierówuomieriiość strat, jakie w przyszłej woj- 
nie spadłyby na gospodarstwo naród, różnych państw 
Europy; Wpływ taktyki i systemów gospodarczych 
na zaopatrzenie armii w zapasy żywności i zasoby 
bojowe; Zabezpieczenie W^arszawy na wypadek oblę- 
żenia. 

T. V, str. XXXIV i 504, kor. 8. 

Rozwój historyczny idei rozstrzygania zatargów 
międzynarodowych drogą pokojową; Sprawa wie- 
cznego pokoju w literaturach narodów cywilizowa- 
nych; Socyalizm, anarchizm i propaganda przeciw 
militaryzmowi ; Nierównomierny wzrost ludności 
w różnych państwach jako powód do wojny; Zjedno- 
czenie Niemiec; Powstałe stąd niebezpieczeństwa 
i sojusze; Kwestya prawdopodobieństwa wojny z po- 
litycznego punktu zapatrywania; Domniemane stiaty 
w czasie przyszłej wojny; Wpływ dział i karabinów 
dzisiejszych na charakter ran; Pomoc rannym i cho- 
rym w czasie wojny dawniej i w przyszłości. 

— Wnioski ogólne z dzieła »Przy8zła 
wojna* pod względem technicznym, polity- 
cznym i ekonomicznym. Przyszła wojna, VI. 
Warszawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. Uniw. Jag., 1899, 8 większa, str. 
ni. 11, XXXI i 365, rb. 2 50 = kor. 6. 

— Buduszczaja wojna w techniczeskom, 
ekonomiczeskom i politiczeskom otnosze- 
nij, t. 1—7. S. Petersburg, 1898, str. 2 tvt. 
VII. VII, VI, IV 628, tabl. l-69-ł-XIV, VII, 
III, 8i'8, tabl. 70—134 + X, V, III, IX, 521, 
tabl. 136-171 + X, VI, V, VII, 686, tabl. 172-300 + X, II, XII, 634, tabl. 301—322 
+ Obszczyje wywody, XI, 426, XXVII + 
Priłoźenie' ni. 4, tabl. CLXXIV-CULXXXV. 

— Wpływ dróg żelaznych na stan ekono- 
miczny Rosyi, t. I — V. Warszawa, 1878/80, 
4 większa i Atlas w wielk. fol. rb. 22. 

T. I. Budowa i exploatacya dróg żelaznych, drak. 
S. Orgelbranda synów, 1879, 

T. II. Rolnictwo, druk. F. Czerwieńskiego 1 8. 
Niemiery, 1879. 

T. m. O inwentarzu, druk. J. Ungra, 1878. 

T. IV. Handel zewnętrzny, druk. M. Ziemkiewicza 
i W. Noakowskiego, 1878. 

T. V. Finanse, 1880. 

Atlas, litogr. M. Fajansa, 1878. 

Tomy I— V także oddzielnie po rb. 2, atlas rb. 12. 

— Ziemia i jej odłuźenie w Królestwie 
polskiem. Przedruk z Bibl. warsz. Warsza- 
wa, druk. E. Lubowskiego i Sp., 1892, 4, str. 
VII, 245 i 8 ni., rb. 2. 

BŁOCH Józef. Sprawozdanie ogólne o sto- 
sunkach i urządzeniach weterynarno-policyj- 
nych, tudzież o stanie hodowli zwierząt do- 
mowych w Galicyi w r., 1898. Odb. z Prze- 
glądu wcterynar., nr. 4—11 z r. 1901. Lwów, 
nakł. Przeglądu wetervnar., druk. Ludowa, 
1901, 8, str. 47. 

BLOCH Rubin Philip dr. Die ersten Cultur- 
bestrebungen der jiidischen Gemeinde Po- 
sen unter preussischer Herrschaft. Odb. 
z Jubelschrift zum 70ten Geburtstage des 
Prof. Dr. Graetz. Breslau, S. Schottlaender, 
1887, 8, str. 25, mr. 1. 

— Die General-Privilegien der polnischen 
Judonschaft. Odb. rozszerzona i poprawiona 
z Zeitschrift der historischen Gesellschaft 
fiir die Provinz Posen. Posen, J. Jolowicz, 
1892, 8, str. 120, mr. 2-50. 

BŁOCK J. C. Jeremias Falck sein Leben 
und seine Werke mit vollstandigem alpha- 
betischen und chronologischen Register sftm- 
mtlicher Bl^tter sovie Reproductionen nach 
des Kiinstlers besten Stichen. Danzig, Wien, 
Leipzig, Carl Hinstorffs Verlagsbuchh. 1890, 
8, str. 262 i 12 podobizn rycin, mr. 25. 

BŁOCK Maurycy. Socyalizm współczesny, 
z franc. tłóm. St. Piotrowski. Warszawa, JE. 
Wende i Sp., druk. K. Kowalewskiego, 1892, 
16, str. 127 i 1 ni., kop. 60. 

BŁOMEYER Adolf dr. Uprawa roślin motyl- 
kowych, wyjątek z dzieła .... tłóm. z niem. 
Włodz. Gałecki, cz. I. Warszawa, wyd. Rolnika 
i hodowcy, druk. Wł. Szulca, 1894, 8, str. 
III, 186 i 2 ni., kop. 85. 

— Toż, cz. II, Rośliny motylkowe pastew- 
ne. Tamże, 1895, 8, str. 180, z rys. w teks., 
kop. 75. 

BŁOT ks. W niebie się spotkamy. War- 
szawa, druk. warsz. Towarz akc. artyst 
wydawn., 1900, 16, str. 169 i 1 ul., kop. 40. BLOZYUSZ - BŁAŻEWSKI 155 BLOZYUSZ Ludwik. KwiaCeczki duchowne, 
.... przesadził ks. Antoni Chmielowski. War- 
szawa, druk. St. Niemiery, 1888/89, 8 mata, 
str. 335, z ryc, rb 1. 

BLUM Rob. Blum und die polnischc Fra^e. 
Redę in der Sitzuntr des deiitschen Parla- 
ments am 24 Juli 1848. R. Bium's Ausjęe- 
wfthlte Reden und Schriften, 5 Heft. Lcip- 
zig, 1880, 8, str. 16, fen. 10. 

BLUMBERG Malw. Ob. Bret Hartę (1899); 
Orzeszkowa E (1888, 1896); Spielhagen Fr. 

(1899J. 

BLUMENBLATT Joach. Sefer habcrys, zasa 
dy religii dla młodzieży wyznania mojżc 
szowego w szkołach ludowych wszelkiej ka- 
tegoryi, cześć I. Drohobycz, nakl. autora, 
druk. Żupnika i Knollera, 1883, 8, str. 55, 
hal. 80. 

— Toż, cz. II. Tamże, 1883, 8. str. 67 i 3 
ni., kor. 1. 

BLUMENFELO Henryk. O skutkach malagi 
z żelazem jakoteż malagi z china i żelazem. 
Lwów, druk. Ch. Rohatyn, 1881,' 8, str. 14 

— Toż. Lwów, druk. Ludowa, 1881, 8, 
str. 14. 

— Wina lecznicze: malaga z żelazem, ma- 
laga z chiną i żelazem, malaga z fosfora- 
nem wapniowym, malaga z rebarbarum i wi- 
no pepsynowe z diastazą. Lwów, druk. I. 
związkowa, (1882), 12, str. 16. 

— Wina i inne środki lecznicze, premio- 
wano na wystawie przyrod.-lekar. w Kra- 
kowie, 1881 r., oraz cennik środków hygieni- 
cznvch .... Lwów, druk. Ludowa, 1884 , 8, 
str. "^32. 

BLUMENSTOK Alfred, BLUMENSTOK Henryk, 
BLUMENSTOK Leon. Ob. Ualban Alfred, Hal 
ban Henryk, Halban Leon. 

BLUMENSTOK S. Ob. Krasiński Sig. (Die 
Sommernacht 1881). 

BLUMENTHAL 0. Ob. Biblioteka nowa ro- 
dzinna, t. VI. 

BLUMER Fr. Ob. Noworocznik (1879). 

BLUNTSCHLI J C. dr. Założenie Unii ame- 
rykańskiej. Ob. Odczyty. 

Bluszcz Pismo tygodniowe, literacko-spo- 
łeczne ilustrowane dla kobiet. Red. Maryan 
Gawalewicz. Lata 1880—1900. Warszawa, 
druk. P. Laskauera, 4, rocz. rb. 7*20. 

BŁACHOWSKI K. A. Cnota przemaga nad 
wypadkami czasu, Mur dyabelski, napisał 
Antek z Hal .... Bibl. Wieńca i Pszczółki, 
listopad — grudzień 1883. Lwów, wydawca 
ks. St. Stojałowski, red. Al. Vogel, 1883, 16, 
str. 40. 

BŁACHUT August. Compendium variarura 
devetionum inCanonica Cracoviensi ordinis | 
Canonicorum regularium Lateranensium ad i ecclesiam SS. Corporaris Christi absolvi soli- 
tarum nec non vitii beati Stanislai Casimiri- 
tani, canonici regularis Lateranensis. Craco- 
viae, sumpt. Ciuionicorum reguł. Lateran, 
pogr. Czas, 1900, 8, str. 76. 

— Vita Stanislai Casimiritani canonici re- 
gularis Lateranensis Beati nuncupati ex an- 
tiąuis auctoribus et manuscriptis. Cracoviae, 
sumpt. Canonicorum reguł. Lateran., ty pogr. 
Czas, 1900, 8 mniejsza, str. 32, z 3 Hustr. 

Bławatek kalendarzyk damski na r. 1881. 
Lwów, wvd. i druk. W. Manieckłego, F. H. 
Richter, (1880), 16, str. 149 i 11 ni., kor. 1. 

Toż, na rok 1882. Tamże,, 16, str. 160 i 16 
ni., kor. 1. 

Toż, na r. 1883—1888, 16. Tamże, po kor. 1. 
Toż, na r. 1889—1895. Tamże, 16, rocznik 
po str. 144 z ogłosz. po kor. 1. 

Toż, na rok 1896. Tamże, 16, str. 176, 
z ogłosz., kor. 1. 

Toż, na rok 1897. Tamże, 16, str. 169, 
z ogłosz., kor. 1. 

Toż, na rok 1898. Tamże, 16, str. 160, 
z ogłosz., kor. 1. 

Toż, na rok 1899. Tamże, 16, str. 176, 
z ogłosz , kor. 1. 

Toż, na rok 1900. Tamże, 16, str. 160, 
z ogłosz., kor. 1. 

Bławatek, książeczka dla dzieci w orygin. 
formacie, z kolorów, obrazkami i nieznany- 
mi dotąd wierszykami. Poznań, nakł A. Cy- 
bulskiego, 1895, 16, str. 12, z 12 obrazkami, 
fen. 25. 

Bławatki, kalendarz ilustrowany dla dzieci 
od lat 4 do 14 na rok przestępny 1892, pod 
red. Henryka Wernica przy współudziale St. 
Gebarzewskiego, St. Kramsztyka, FI. Ła- 
gowskiego, Wł. Nowickiego, Anieli Szyc, 
Maryi Weryho i innych, rocz. I. Warszawa, 
nakl. J. Guranowskiego, druk. E. Lubow- 
skiego i Sp., 8 mała, str. 208, z ryc. i ogło- 
szeń., kop. 50. 

Błażej Św. Ob. Malinowski L. (1896). 

BŁAŻEK Bolesław. Studyx psychoraetryczne. 
Pomiary na uczniach. Lwów, nakł. Towarz. 
wydawniczego. Warszawa, księgar. St. Sa- 
dowskiego, druk. Związkowa we Lwowie, 
1900, 8, str. 126, kor. 2. 

— Znużenie w szkole, na podstawie po- 
miarów aisthesiometrem sprężynowym, przy- 
czynek do doświadczalnej psychologii. Odb. 
z Muzeum. Lwów, H. Altt-nberg, I związ- 
kowa druk., 1899, 8, str. 88, z tabl. i rycin, 
w teks., kor. 2 60. 

BŁAŻEWSKI Marcin. Setnik przypowieści 
ucieaznych 1608, wydał dr. Wilhelm Bruch- 
nalski. Bibl. pisarzów polskich, nr. 34. Kraków 156 BŁĘDY - BŁOTNICKI nakł. Akademii umiej., Spółka wydaw., druk. 
Cniw. Jag., 1897, 8 mała, str. 117, kor. 1-20. 

Błędy i bałamuctwa 80cvalnej demokraeyi. 
Bytom G. S. 1891, fen. 60. 

BŁESZYŃSKI Jan H. Rządy pana Gliksona 
w teatrze krakowskim. KraJsów, nakł. auto- 
ra, Gebethner i Sp.. druk. W. Korneckiego, 
1889, 8 mała, str. IV i 60, hal. 80. 

BŁOCKA Anna. Ob. RoIIe I. (Niewiasty 1883). 

BŁOCK! Bronisław. Einige Bemerkungen 
flber Dr. A. Zimmelers Abłiandlung: Die 
europaischen Arten der Gattung Potentilla. 
Odb. z Deutscłie botaniscłie Monatsscłirift. 
Leipzig, 1886, 8, str. 11. 

Błogosławieństwo boże, obrazek przez W. 
Czestocłiowa, A. Kohn, 1878, 16, str. 19, kop. 5. 

— Toż Tamże, Kohn i Oderfeld, 1879, 16, 
kop. 7V2. 

— duchowne domu, obejmujące katechizm 
rzymsko-katolicki, e-wangolię św. Jana, mo- 
dlitwy do Pana Jezusa, N. Panny Maryi 
Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Warszawa, 
M. Orgelbi-and, fol. k. 1, z drzewor., kop. 
71/8. 

— domu. Wilno, J. Zawadzki, 1895, fol., 
k. 1, z 4 ryc, kop. 5. 

— Toż. Wilno, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, 1898, kop. 7. 

— majowe, czyli zbiór nabożeństwa na 
cześć najświętszej Maryi Panny w miesiącu 
maju w kościołach rzymsko-katolickich od- 
bywanego. Warszawa, Wolniewicz, 1879, 8, 
str. 16, kop. 5. 

— Ojca Św. Pijusa IX, dane dnia 3 czerw- 
ca 1877 roku pielgrzymom polskim, przyby- 
łym na 501etni Jego jubileusz. Kraków, VVł. 
MUkowski (1877), hal. 4. 

— Ojca Św. Leona XIII dane deputacyi 
przybyłej do Rzymu d. 7 kwietnia 1878 
z adresem od narodu polskiego. Tamże, 8, 
z wizerunkiem Leona XIII., hal. 4. 

Błona śluzowa. Ob. Cercha M. (1895). 

BŁONAROWICZ Józef ks. Godzinki ku ucz- 
czeniu 11.000 Św. Dziewic, tlóm. z łacin 

Kraków, nakł. Urszulanek, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1889, 32, str. 26. 

— Godzinki ku uczczeniu św. Urezuli 
i 1 1*000 Św. dziewic. Kraków, nakł. pp Ur- 
szulanek, druk. Czasu, 1896, 32, str. 76 i 2 
ni., z ryciną kolor., hal. 30. 

— Z kwesty i na czasie: Treść wj-k ładów, 
które miał dla panien kończących naukę 
w zakładzie ss. Urszulanek w Krakowie. 
Tamże, 1895, 16, str. 39. 

— Ob. Herman Józef bł. (Godzinki 1892). 
Bronia (z) MIKOŁAJ. Ob. Ulanowski B. 

(1888). 

Błonica. Ob. Janowski Wład. (1895); Jeż 
Wal. (1895); Karliński J. (Garła 1892); Ko- szutski Józ. dr. (Jak leczvć 1895); Raczyń- 
ski J. (1895, Przegląd 1897); Słapa Wilh. 
(1896); Srebrny Ż. (1889). 

Błoniczy jad. Ob. Beck A. & Słapa W. 
(Wpływ jadu 1895). 

BŁOŃSKI Franciszek. Materyały do flory 
skrytokwiatowej krajowej. Conspe^tus mus 
corum Poloniae. Mchy Królestwa Polskiego, 
cz. I. Mchy boczno-zarodniowe. Bryinae 
pleuro carpae. Warszawa, T. Paprocki, 1890, 
8 większa, str. 97, z tabl., rb. 1. 

— Przyczynek do flory jawnokwiatowej 
oraz skrytokwiatowej, naczyniowej kilkuna- 
stu okolic kraju. Odb. z Xll t. Pamiętnika 
fizYogr. Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 
1893, 4, str. 21 i 1 ni., kop. 20. 

BŁOŃSKI Justyn. Der osterreichische Civil- 
Staatsdienst, ein systematisches Handbuch, 
enthaltend sammtliche, die Anstellung im 
osterr. Ciyil-Staatsdienste, sowie die dadurch 
begriindeteu Rechte und Pflichten betreffen- 
den Bestimmungeu,mit lubegriff derPensions- 
und Disciplinar-Vor3chriften, sammt den ein- 
schlagigen Erkenntnissen des Reichsgerich- 
tes und des Yerwaltungsgerichtshofes. Wien, 
Manz, 1882, 8, str. IV i 430, kor. 720. 

— Indirecte Steuem, vollstandige Sam- 
mlung aller auf die Verzehrungs- und Ver- 
brauchssteuem Bezug habeuden Gesetze, 
Verordnungen und Judicate. Manz'sche Ge- 
setzausgabe. Band XXII. Tamże, 1884, 8, 
str. VII i 624, kor. 5. 

— Strafgesetz uber Gefallsiibertretungen 
vora 11 Juli 1835 sammt Amtsunterricht u. 
den Vorschriften Uber die Anweudnng die- 
ses Gesetzes, erlSutert und durch Aufnahme 
sUmmtlicher einschlSg. Nachtragsbestimmun- 
gen erganzt, 4 Auflage. Osterreichische Ge- 
setze, XV. Tamże, 1889, 8, str. III i 714, 
kor. 6. 

— Zbiór austr. ustaw i rozporządzeń skar- 
bowych, wraz z zasadniczymi orzeczeniami 
władz centralnych i trybunału administra- 
cyjnego, cz. I: O podatkach stałych. Lwów, 
nakł, autora, Gubrynowicz i Scłimidt, di'uk. 
A. Wajdowiczowej, 1883, 8, str. 156 i VI, 
kor. 3. 

— Ob. Konopasek A. Die Finanzgesetz- 
kunde 1880). 

Błony bębenkowe. Ob. Spira R. (1899). 

BŁOTNICKA M. z Soleckich. Krasula, opo- 
wiadanie. Warszawa, Wizbek, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1889, 8 mała, str. 39, z rycin, 
w teks., kop. 10. 

BŁOTNICKI Józef. Nauka i podział poezyi, 
oraz historya i literatura polska od najda- 
wniejszych aż do współczesnych czasów, 
ułożył do użytku dla młodzieży szkolnej .... 
Wyd. 2gie poprawne. Gródek, nakł. autora, BŁOTNICKI - BOBERSKI 157 druk. J. Uzaińskieffo, Księjrarnla polska wp 
Lwowie, 1889, 8, str. 296, 'kor. 4. 

— Słowniczek wyrazów obcych i wyra- 
żeń, oraz zwroty i przysłowia cudzoziem- 
skie, używane w prasie peryodycznej i w mo- 
wie potocznej polskiej. Berlin, nakł. B. Bełira 
(E. Bock), druk. P. Stankiewicza, (1891), 16, 
str. 136, mr. 1-20. 

BŁOTNiCKI Stanisław. Z dziejów tentru 
lwo\vskieg:o, 1830—1840. Lwów. nakł. druk. 
Polskiej, 188H, 8, str. 13. 

— Z;i późno, powieść. Gródek, nakł. i druk. 
J. Czaińskie-^o, Ksiej*". Polska we Lwowie, 
1891/92, 8, str. 215, kor. 2. 

BŁOTNICKI Tadeusz. Pomnik Adama Mi- 
ckiewicza w Krakowie, kilka uwag. Kra- 
ków, iiakl. i druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1895, 8 mała, str. 2(), hal. 40. 

BŁUDOW Graf. Obszczaja objaśni tein a ja 
zapiska k projektu nowago grażdanskago 
ułożenija Carstwa Polskago. B. m. w. 1852, 
8, str. 60. 

BŁYDOWSKI A. Chwilowe blaski, powieść, 
t. 1—2. Lwów, Ksieg. polska, 1880, 12, str. 
216-f 191, kor. 4. 

— Identyczne z W. SabowskieRo Pozory (1880). 

BŁYDOWSKI w. Iutrvgiint, powieść. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., 1876, 8, str. 203, 
kop. 75, 

BNIŃSKI Józef. Ob. Jażdżewski Lud. (Mo- 
wa 1883) 

BOAS J. E. V. dr. Podręcznik zoologii dla 
uczących sio i nnuozających, z orygin. nie- 
mieć. przełożył i uzupełnił dr. Józef Nus- 
baum. Warszawa, wydaw. i druk. Przeglądu 
tygod., 1893, 8 M-iększa, str. XIV, 1 ni., 623 
i JX, z 378 rys. w teks., rb. 5. 

BOAS Ludylg. Friedrlchs des Grossen mass- 
nahmen zur Hebung der wirtschaftlichen 
Lagę Westpreussens. Inauguraldissertation. 
Berlin, Mayer & Muller, 1890, 8, str. 32. 

BOBEK K. Przyczynek do fauny muchó- 
wek krakowskiego okręgu Odo. z XXVIII 
t. Sprawozdań Komisyifizrogr. Akad. um. 
Kraków, druk. Uniw. Jag.,^ 1892, 8, str. 21. 

— Przyczynek do fauny muchówek Po- 
dol.ł galicyjskiego I okolicy Lwowa. Odb. 
z XXXII t. Sprawozd. Komisy i fizyogr. 
Akad. um. Tamże, 1897, 8, str. 18. 

— Przyczynek do fauny muchówek oko- 
licy Przemyśla. Odb. z XXIX t. Sprawoz 
Komisyi fizyogr. Akademii umiej. Tamże, 
1893, 8, str. 26. 

— Przyczynek do fauny muchówek ta- 
trzańskich. Odb. z t. XXV Sprawozdań Ko- 
misyi fizyogr. Akad. um. Tamże, 1890, 8, 
str. 25. 

— Ob. Kulczyński Wł. 

BOBEK W. ks. Głos oswobodzonych wię- źniów. Lwów, nakł. K. Jabłońskiego, druk. 
M. Poremby, 11848), 8, 1 karta. 

BOBER Fr. Na pamiątkę obchodu dwóch- 
setletniej rocznicy zwycięstwa Jana Sobie- 
skiego nad Turkami pod Wiedniem 1683. 
Kraków, nakł. autora, druk. A. Koziańsicie- 
go, (1883>, 8, str. 4, z ryc, hal. 12. 

BOBER L. Koronka o Wniebowzięciu P. M. 
Matki Pana naszego Jezusa Chrystusa. (Kra- 
ków?), 1887. 8, k. 2. 

BOBERSKA Felicya z Wasilewskicłi. Karol 
Baliński, odczyt. Odb. z Reformy. Kraków, 
druk. Związkowa, 1882, 8 mała, str. 31. 

— Toż. Lwów, 1893, hal. 50. 

Klementvn:i z Tańskich Hoffmanowa. 
Lwów, 1893, hal. 50. 

— Henryk Jabłoński. Odb. z Nowej Re- 
formy. Kraków, druk. Związkowa, 1883, 16, 
str. 39. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, 1893, hal. 50. 

— Kościuszko i Kiliński. Lwów, 1893, 
hal. 50. 

— O kszttiłceniu charakteru, odczyt dla 
kobiet. Odb. z Tygod. polsk. Lwów, Księg. 
Polska, druk. Gazety narodowej, 1881, 8 maJa 
str. 36, hal. 80. 

— Joachim Lelewel. Lwów, 1893, hal. 50. 

— Adam Mickiewicz. Lwów, 1893, hal. 50. 

— Pisma. Lwów, wyd. Komit. tworzące- 
go fundacyą śp , Gubrvnowicz i Schmidt, 

diuk. Pillera i Sp., 1893, *8, str. XLVI, 462 i 
1 nł., z 2 portr., opr. kor. 9. 

— O Polkach, które się szczególniej za- 
służyły ojczyźnie w powstaniu listopadowem. 
Odb. z rapperswylskiego Wieńca pamiątko- 
wego. Rapperswyl, nakł. Muzeum nar., druk. 
i skł. gł. W. Simona w Poznaniu, 1882, 8, 
str. 31. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, 1893, hal. 50. 

— Mieczysław Romanowski. Lwów, 1893, 
hal. 50. 

— Zygmunt August i czasy jego w Pol- 
sce. Lwów, nakł. K. Łukaszewicza, 1884, 16, 
str. 84, hal. 48. 

— Toż. Wyd. 2gie. Lwów, 1893, hal. 60. 

— Narcyza Źmichowska. Odb. z Reformy. 
Kraków, druk. Związkowa, 1883, 8 mała, 
str. 53. 

BOBERSKI Wład. Choroby roślinne. Odbitka 
z tygodnika Przyroda ł przemysł. Warsza- 
wa,' nakl. Gebetlinera i Wolffa, druk. S. Or- 
gelbranda 8vnów, 1881, 8 mała, str. 48 i 
1 ni. 

— Pielęgnujcie drzewka owocowe. Wy- 
dawnictwo ludowe, IV 10. Lwów, nakł. Ko- 
mitetu, red. Sz Parasiewicz, druk. A. Waj- 
dowiczowej, 1885, 16, str. 38 i 1 ni., z ryc, 
hal. 20. 158 BOBERSKI — BOBRECKI — Frydrych Frebel. W stolitnu roczny- 
ciu jeho urodyn. Lwów, nakł. awtora, druk. 
A. Wajdowyczowoji, 1885, 8, str. 20. 

— Historya naturalna w szkole ludowej. 
Odb. ze. Szkoły. Lwów, Seyfarth i Czajkow- 
ski, druk, I związkowa, 1891, 8 mała, str. 
44, iial. 50. 

— Jaśko Kalinowski w Biedolinkach. Wyd. 
ludowo, VII 8 i 9. Lwów, nakł. Komitetu, 
red. Sz. Parasiewicz, druk. S. Bednarskiego, 
1888, 16, str. 52, łial. 24. 

— Poglądy na powstawanie trzęsień zie- 
mi. Kraków, nakł. autora, druk. Czasu, 1887, 
8, str. 48. 

— Przvczvnv trzęsień ziemi. Odb. z Przy- 
rodnika, nr. 8- 10 r. II 1881. Tarnów, druk. 
J. Pisza, 1881, 4, str. 34. 

— Porosty galicyjskie. Odb. z Przyrod. 
Tarnów, druk. J. Pisza, 1881, 4, str. 13 z ryc. 

— Porosty galicyjskie. Odb. z Kosmosu. 
Lwów, druk. I związkowa, 1883, 8, str. 20. 

— Powstawanie gór i lądów. Warszawa, 
druk. A. Pajewskiego, 1883, 16, str. 68, 
kop. 30. 

— Przyczynek do flory łichenologicznej 
w Galicyi. Odb. z Kosmosu. Lwów, druk. 
I związkowa, 1883, 8, str. str. 8. 

— Toż. Odb. z Kosmosu. Lwów, druk. I 
związkowa, 1885, 8, str. 8. 

— Przyczynek do łichenologicznej flory 
Galicyi, ze szczególnem uwzględnieniem ga- 
licyjskiego Podola. Odb. z t. 'X1X Sprawo- 
zdań Komisyi fizj^ogr. Akad. um. Kraków, 
druk. Uniw." Jag., 1885, 8, str. 24. 

— Trzeci przyczynek do lichenologii Ga- 
licyi. Odb. z t. XXIII Sprawozdań Komisyi 
fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1888, str. 14. 

— Czwarty przyczynek do lichenologii 
Galicyi. Odb. z XXVII t. Sprawozdań Ko- 
misyi fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1892, 
8, str. 13. 

— Przyczynek do lichenologi Pienin. Odb. 
z t. XX Sprawozdań Komisyi fizyogr, Akad. 
umiej. Tamże, 1886, 8, str. 9. 

— Drugi przyczynek do lichenologii Pie- 
nin. Odb. z t. XXII Sprawozdań Komisyi 
fizyogr. Akad. umiej. Tamże, 1887, 8, str. 11. 

— Najważniejsze sposoby uszlachetniania 
drzewek owocowych. Tarnopol, nakł. druk. 
podolskiej, 1880, 8, str. 49, z 1 tabl. chromo- 
litograraficz., fol., kor. 1-50. 

— Świat zwierzęcy w kolorowanych ryci- 
nach dla domu i szkoły, z objaśniającym teks. 
Obrazy do nauki poglądowej, cz. I— II. Lwów, 
nakł. Seyfartha i Czajkowskiego, 1891, fol., 
str. 22 tekstu i 30 tabl. kolor., opr. po kor. 
5-70 = kor. 11-40. 

— Zaraza ziemniaków i środki ku jej 
zwalczaniu. Odb. z Ziemianina. Poznań, 
druk. N. Kamieńskiego i Sp., 1884, 8, str. 20. — Główne zasady praktycznego kształce- 
nia kandydatów w sominaryum nauczycie - 
skiem. Złoczów, (Zukerkandel), 1889, 8, str. 
24, hal. 40. 

~ Zjawiska wulkaniczne, obrazek geolo- 
giczny. Bibl. dla dzieci i młodzieży ku roz- 
rywce i nauce, II. Złoczów, nakł. i druk. O. 
Zukerkandla i syna, 1884, 16, str. 64, opr. 
hal. 50. 

— Zwierzęta i rośliny w kolorowanych 
rycinach dla domu i szkoły, z objaśn. teks 
tem. Obrazy do nauki poglądowej do domu 
i szkoły. Lwów, nakł. Seyfartha i Czajków 
skiego, druk. I związkowa, 1891, fol., str 
22 tekstu i 20 tabl. kolor., opr. kor. 10. 

BOBERSKI & FALKIEWICZ. Praktyczny prze 
wodnik dla nauczycieli szkół ludowych po 
spolitych i kandydatów nauczycielskicti, cz 
1. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. W 
L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1890, 8 mała, 
str. IX, i 186, z 2 tabl., kor. 2*80. 

— Toż, cz. II. Specyalna metodyka. Tam 
że, 1890, 8, str. 320 i 2 ni., kor. 3-GO. 

BOBIN R. A. Ob. Pasek J. Chr. (Pamietn. 
1894); Sienkiewicz H. (1899); Tarnowski 'St. 
(V7ypisy 1894). 

BOBIŃSKI Stanisław. Wet za wet, komed. 
w 1 akcie, oryg. napisana. Dla teatrów ama- 
torskich. Warszawa, nakł. J. M. Bazewicza, 
druk. artystyczna, 1896, 8 mała, str. 56, 
kop. 40. 

(BOBOLA). Żywot bł. Andrzeja Boboli, ka- 
płana Tow. Jez., przez schizmatyków zamę- 
czonego 1657 r. Bochum, nakł. i druk. Wia- 
rusa, 1894, 16. 

— Ob. Antoniewicz Karol, (1884); Jerome 
Amb. (Lebensgesch. 1855). 

BOBOWSKI NIcotaus. Die polnische Dichtung 
des XV Jahrhunderts: I. Mariengedichte, 
Inauguraldissertation. Breslau, (1883), 8, str. 
105 i 2 ni. 

— Pani Litaworowa, z ksiąg Metryki li- 
tewskiej. Odb. z Kuryera pozn. Poznań, 
druk. Kuryera pozn., 1893, 8, fen. 50. 

— Polska poezya kościelna od najdawn. 
czasów aż do wieku XVI. Odb. w 50 egz. 
z Przeglądu katolic. Warszawa, druk. J^-. 
Czerwińskiego, 1885, 8, str. 138, kop. 50. 

— Polskie pieśni katolickie od najdaw- 
niejszych czasów do końca XVI w. Kra- 
ków, nakł. Akademii umiej. Spółka wyd., 
druk. Uniwer. Jag., 1893, 8 większa, str. 475, 
z 6 tabl. porównawczymi, kor. 7. 

BOBOWSKI Teodor Gryf. Kilka rysów z po- 
wstania r. 1863. Poznań, W. Simon, fen. 25. 

BOBOWSKI Teodor. Za głosem serca. Po- 
znań, druk. i skł. gł. W Simon, 1889, 16. 

BOBRECKI J. Książka kucharska czyli ja- 
sna i dokładna nauka sporządzania potraw 
mięsnych i postnych. Wyd. 4te. Rzeszów, BOBRKA — BOBRZYNSKI 159 nakł. i drak. J. A. Pelara, (H. Czernego), 
1885, 8, str. 307, kor. 2-40. 

Bóbrka-Mikotajów. Ob. Teisseyre W. dr. 
(Sprawozdanie 1895). 

BOBROWSKI Anłonius. Positiones ex unlver- 
80 jure, ąuas exantlati8 ex omnigena juris- 
prudentia tribus examinibus rigorosis pro 
obtinenda doctoris juris laurea in alma uni- 
yersitate Josephina publice defendendas sus- 
cepit .... (Leopoli), tvp. Gust. Wilh. Wich- 
mann, (1802), 4, k. ni. 4. 

BOBROWSKI Emil. Zboczenie w położeniu 
nerki, nerka w miednicy małej. Odb. z Prze- 
glądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 
8, str. 6. 

BOBROWSKI Tadeusz. Pamiętniki .... z przed- 
mową Włodz. Spasowicza, t. I — II. Lwów, 
nakł. Funduszu testamentowego, druk. Za- 
kładu im. Ossolińskich, 1900, 8, str. XV, 417 
i 512, z portr. autora, kor. 12. 

— Statut kijowskiego ziemskiego banku. 
Kijów, Uniwers., 1873, 16, str. 18. 

BOBROWSKI Wincenty hr. Gogo (Nie mów 
hop, aż przeskoczysz), kom. w 1 akcie. Bibl. 
teatrów amat. nr. 76. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga, druk. W. A. Szyjkowskiego, 1896, 8, 
str. IH, hal. 70. 

BOBRZYNSKI K. Ob. Bibl. niemiecka (1898). 

BOBRZYNSKI Michał. Abbreviatio processus 
juridici, vigore constitutionis conventus ge- 
ralis Var8oviensis a. 1641 confecta, ex actis 
in archivo regni Galiciae Graco viae asser- 
vatis nunc primum edita opera .... Nadbitka 
z Starodawnych prawa polsk. pomników, t. 
VII, zesz. 2. Cracoviae, sumpt. Academiae 
litter., typ. W. L. Anczvc et Soc, 1882, 4, 
str. 253—272. 

— Acta expeditionum bellicalium palati- 
natus Calisiensis et Poznaniensis in Vala- 
chos et in Turcas a. 1497—1498, in archivo 
regio Poznaniensi asseryata. Starodawne 
prawa polskiego pomniki, t. VII, zesz. 1. 
Tamże, 1882, 4, str. XVI, 190 i 1 ni, kor. 5. 

— Z chwili rozstroju. Odb. z Przeglądu 
pols. Kraków, druk. Czasu, 1889, 8, str. '24, 
hal. 20. 

— Decreta in judiciis regalibus tempore 
Sigismundi I, regis Poloniae, a. 1507—1531. 
Cracoviae celebratis lata, ex actis originali- 
bus, in archivo regni Galiciae Cracoyiensi 
asseryatis. Starodawne prawa polskiego po- 
mniki, t. VI. Cracoviae, sumpt. Academiae 
literarum, typ, W. L. Anczyc et Soc, 1881, 
4, str. 464. ' 

— Dzieje Polski w zarysie, Wyd. 2gie, 
znacznie zwiększone, 1. 1— 2. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., w Krakowie, 1880 (1881), 8, str. 324+ 
397, i mapa litogr., kor. 10 = rb. 4. 

— Toż. Wyd. 3cie zwiększone, t. I— II. Tamże, 1887 i 1890, 8, str. 376 + 387, z 2 
map., kor. 9*60 = rb. 5. 

— Geneza społeczeństwa polskiego na pod- 
stawie kroniki Galla i d3'plomatów XIIgo 
wieku. Odb. z t. XIV Rozpraw Wydz. hist.- 
filozof. Akademii umiej. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1881, 8, str. 84. 

— Karta z dziejów ludu wiejskiego w Pol- 
sce, odczyt na posiedzeniu publicznem Akad. 
umiej. Odb. z Rocz. Akad. Kraków, Spółka 
wyd., druk. Uniw. Jag. 1892, 8 mała, str. 43. 

— Oczerk istoryi Polszi, perewod s 3go 
polskago izdańija prof. J. N. Kariejewa, t. 
I— II. Petersburg, Karbasnikow, 1888, 8, 
rb. 5. 

— Jan Ostroróg, studyum z literatury po- 
litycznej XVgo wieku. Odb. z t. IV Pamię- 
tnika wydz. histor. i filolog. Akad. umiej., 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1884, 4 większa, 
str. 44, kor. 1 20. 

— O podziale histori polskiej na okresy. 
Odb. z Niwy. Warszawa, druk. Wład. Dęb- 
skiego, 1880, str. 24. 

— Prawo propinacyi w dawnej Polsce. 
Odb. z t. XXIII Rozpraw Wydz. filoz.-hist. 
Akad. umiej. Kraków, Gzbethner i Sp., 
druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 74, kor. 1-50. 

— Pfehled dśjin polskych, podle tretiho 
rozmnoźenśho vyddni, preloźil Jaroslav Bi- 
dlo. Praha, Bursik & Kohout, 1895, 8, str. 
462, kor. 7. 

— Puncta in judiciis terrestribus et ca- 
strensibus observanda, a. 1544 conscripta. 
Nadb. z Starodawnych prawa polskiego po- 
mników, t. VII, zesz. 2. Cracoviae, sumpt. 
Academiae litter., tvpis W. L. Anczyc et Soc, 

1882, 4, str. 195-252, kor. 2. 

— O rozszerzeniu historyi literatury po- 
litycznej polskiej w głąb średnich wieków, 
referat na zjazd im. Kochanowskiego. Odb. 
z V t. Archiwum Komisyi literackiej Akad. 
umiej. Kraków, druk, W. L. Anczvca i Sp., 
1884, 8 większa, str. 140—153. 

— W sprawie naszych gimnazyów. Kra- 
ków, wyd. Przeglądu pols., druk. Czasu, 

1883, 8, str. 29. 

— Stańczyk, odczyt. Odb. z Czasu. Kra- 
ków, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1883. 
8 mała, str. 31, hal. 60. 

— Ob. Buszczyński Stef . (O pismaeh 1882); 
Długosz Jan (1880); K. A. (1888); Kariejew 
N. J. (1888); Kożmian Stan. (List otwarty 
1889); Prawdzie W. (Odpowiedź 1889); Pro- 
fessor (1879); Sokołowski Aug. (1888); Tar- 
nowski St. (1889); Ziemi (1889). 

BOBRZYNSKI M. & SMOLKA St. Jan Dłu- 
gosz, jego życie i stanowisko w piśmienni- 
ctwie, wydaw. Konst. hr. Przezdzieckiego. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. Czasu, 1893, 
4, str. VII i 336, kor. 6. 160 BOBYNIN - BOCK BOBYNIN W. W. Ho4>ne- Wroński j i jego 
uczeni je o fiłosofii matieinatiki. Biografii 
znamienitych matiematikow XIX st , wyp. 3. 
Moskwa, 1894, 4, str. 84, rb. 1. 

BOC A, ks. T. J. Z celów i życia Kongre- 
gacyi Maryańskiej uczniów konwiktu chy- 
ro wskiego. Kraków, nakł. Kongr., druk. 
Czasu, 1898, 8 większa, str. 44 i 1 ni. 

BOCCACCIO Giovanni. Dekameron, sto no- 
weli, z oryg. włos. pierwszy przekład polski 
Wlad. Ordona. Wyd. 2gie tytułowe, t. 1 — 2. 
Lwów, Warszawa, Kleiusinger, 1890, 8, str. 
387+326, rb. 3. 

BOCHENEK Adam. O dojrzewaniu i zapło- 
dnieniu jaja u ślimaka Aplisia depilans. Odb. 
z XXXIX t. Rozpraw Wydz. matem. -przy r. 
Akad. umiej. Kraków, Spółka wyd., druk. 
Uuiw. Jag., 1889, 8 większa, str. 23, z 3 tabl., 
kor. 1-40. 

— Drogi nerwowe przed móżdża salaman- 
dry plamistej. Odb. z Rozpr. Wydz. mat.- 
przyr. Akad. umiej. Kraków, nakł. Akad. 
umiej., księg. Spółki wyd. pols., druk. Uniw. 
Jag., 1900/8, str. 20, z 8 ryc. w tekście. 

— O unerwieniu splotów naczynionwych 
mózgu żaby. Odb. z t. XXXVIli Rozpraw 
Wydz matem. prz3r. Akad. Umiej. Kraków, 
nakł. Akad. umiej., Spółka wyd. pol., druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8, str. 5, z 2ma rycinami 
w tekście. 

BOCHENEK Jan. Normalna postać mężczyz- 
ny i kobiety, wykreślona nowym sposobem, 
przetłóm. Wojciech Gerson. Warszawa, nakł. 
tłómacza, Gebethner i Wolff, druk. J. Si- 
korskiego, 1895, 8, str. 51 i 1 nł., z 2 tabl., 
rb. 1. 

BOCHENEK Leon. Ob. Popiel Paweł (1886). 

BOCHENEK Mieczysław dr. Podatek grunto- 
wy i system podatków od intrat. Kraków, 
nakł. autora, D. E. Friedlein, druk. Czasu, 
1883. 8, str. X, 201 i 1 ni., kor. 4. 

BOCHEŃSKI Adolf dr. Beitrag zur Geschichte, 
der gutśherrlich-bJluerlichen Verhaltnisse in 
Polen, auf Grund archivalischer Quellen der 
Herrschaft Kock, Theil I. Krakau, Spółka 
wydaw., Druck. der Jag. Univ., 1895, 8, str. 
VI i 250, z 5 tabl., kor. 4. 

(BOCHEŃSKI Ant.). Tygodnik rolniczy. Red. 

i wyd Rok I. 1884, nr. 1-12. Kraków, 

druk. W. L. Ancz3xa i Sp., 4. 

BOCHEŃSKI Eugeniusz. O egzekucyi poda- 
tków w Galicyi dla użytku zwierzchności 
gminnych, przełożonych obszarów dworskich, 
sekwestratorów majątków nieruchomych, 
egzekutorów podatkowych i podatkujących. 
Stanisławów, nakł. wjdawcy, druk. Jana 
Dankiewicza, 1883, 8, str. 3lJ 

BOCHEŃSKI J. M. OI)ecne położenie kopalń 
węgla czarnego- w krakowskiem zagłębiu, 
oraz konkurencya węgli pruskich w Gali- cyi. Odb. z Ruchu społecznego. Kraków^ 
nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 1898, 4, str. 8, 

— Prawo górnicze wolnego miasta Kra- 
kowa i jego okręgu. Kraków, nakł. wydaw., 
Spółka wydaw., druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1898, 8 mała, str. 60, kor. 1-50. 

Zbiór górniczych ustaw i rozporządzeń, obowią- 
zujących w dzisiejszem W. księstwie krakowskiem 
od r. 1806 do końca października 1854, wydany na 
pamiątkę ukonstytuowania się w dniu 12 marca 1898 
Towarzystwa górniczego w Krakowie. 

Bochnia. Ob. Bleibtreu K. (Die Schacht 
1888); Lefebure Eug. (Les mines 1882); Nie- 
dibwiecki Julian (Ueber 1884, Beytrag 1891, 
Stosunki geolog. 1886); Sprawozdanie c. k. 
gimn. (Miasto 1887). 

BOCHWIC Otton. Wielbłąd w gospodarstwie 
roluem. Odb. z Przeglądu weterynarskiogo. 
Lwów, Gubrynowicz i 'Schmidt, druk. Lu- 
dowa, 1900, 8 większa, str. 7, hal. 30. 

Bocian w Bachorze (w Echach płock, i Gaz. 
Toruń.), pseud. Zygm. Wierzbickiego. 

— Nowe pismo polskie humorystyczne. 
Wyd. i odpow. redaktor Emil Storch. Ch. 
Reisser i M. Werthner. Rocz. 1—2. Wiedeń, 
1888, nr. 1, 4, str. 56, 1889 nr. 1—2, 4, str. 56. 

Rozsyłane bezpłatnie przez E. Storcha jako pismo 
reklamowe towarów. 

— (Pismo humorystyczne). Red. Stanisław Li- 
piński, wych. 1 i 15kaźd. miesiąca. Kraków, 
druk. A. Słomskiego, 4 duża (ilustr.), ryciny 
rysunku Mich. Ichnowskiego. kwart. kor. 2. 

Wydawany od 1 grudnia 1896. 

Rok II. od nr. 3go d. 15 stycznia do nr. 15, 
d. 1 lipca 1897 r. poczem przerwa przez re- 
sztę r. 1897 i 1898, później znowu jako rok 
II. od 1 stycznia 1899, nr. 24, druk. Naro- 
dowa, numer hal. 40. 

Rok III. 1900, nr. 24. Tamże. 

— pismo humorystyczne. Wvd. Z. Słupski. 
Buffalo, 1889. 

Przestało wychodzić po kilku miesiącach. 

— U ludu. Ob. Majewski Erazm (Matervałv 
do folk-loru 1891). 

(BOCiAŃSKI Jan). Instrukcya służbowa dla 
dróżników przy drogach powiatowych w po- 
wiecie krakowskim. Kraków, druk. W. Kor- 
neckiego, 1884, 8, str. 19. 

BOCK dr. prof. Budowa, życie i pielęgno- 
wanie ciała ludzkiego, z 14go wyd. przeło- 
żył na język polski Hipolit Parasiewicz. 
Lwów, nakł. Towarz. pedag., druk. I zwią- 
zkowa, 1884, 8, str. IX, 201 i 1 ni., z rycin. 
w teks., kor. 2. 

— Zarys hygieny i dyetetyki ciała i du- 
cha w zastosowaniu do młodzieży szkolnej 
i do wieku dziecięcego, spolszczył, miejsca- 
mi uzupełnił, w części zaś samodzielnie 
opracował Miecz. Barański. Stanisławów, 
nakł. i druk. J. Dankiewicza, 1881, 8, str. 84. BOQUEL - BOEENE 161 BOCCUEL de Rochetin Eugenia. Rozmowy 
francuzkie, przełożone na język polski przez 
J. K. Skibińskieg'o, przejrzane i poprawione 
przez Armand Renaud. Wyd. 12te. Warsza- 
wa, nakl. J. Błaszkowskiego 16, str. 415, 
rb. 1. 

— Toż. Wvd. 13. Tamże, druk. A. Ginsa, 
1887, 8, str. 409, rb. 1. 

— Toż. W\d. 14te. Warszawa, nakł. J. 
Błaszkowskiego, M. Arct, druk. A. Ginsa, 
1900, 8 mała, str. 409, rb. 1. 

BOCZAR Józef ks. Śpiewajcie Panu, pieśni 
nabożne na cały rok kościelny, z dodatkiem 
litanii, przygotowania do spowiedzi i komu- 
nii Św. Lwów, druk Katolicka, 1900, 16, str. 
164, opr. hal. fcO. 

BOCZKOWSKI Piotr !el<. weter. Okulistyka 
weterynaryjna, cz. I: Anatomia i fizyologia 
oraz badania lecznicze narządu wzrokowego 
(oftalmoskopia) zwierząt domowych. Lwów, 
nakł. redak. Przeglądu weterynarskiego, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. Ludowa, 
1896, "^S większa, str. V, 377, 2 ni. i 2, z 2 
tabl. litogr. i 14 rycin, w teks. kor. 8 40. 

BOCZYLIŃSKI Ignacy. Zasady gramatyki ję- 
zyka polskiego według najnowszych wyni- 
ków nauki i wskazówek dydaktyki, część 
I i II. Wyd. 2gie poprawne. Warszawa, 
nakł. G. Senncwalda, druk. J. Ungra, 1882, 
8, str. VIII, 129 i VI, 108 i IV, kop 50 i 55. 

w części II: Składnia (syntasis), z dodat. głów. 
prawideł pisowni. 

Toż, cz. I. Wvd. 3cie poprawne. Tamże, 
1890, 8, str 137 i VI, kop. 50. 

BOCZYŃSKI Józef. Głos z Rawskiego w spra- 
wie pomiędzy »Niwą« a »Gazetą polską* 
tudzież w kwestyi zakładów rolniczo-prze- 
mysłowych. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
1877, 8,\tr. 39, kop. 40. 

— Nowa amerykańska konkurencya zbo- 
żowa i jej znaczenie dla rolników europej- 
skich. Warszawa. Gebethner i Wolff, druk. 
J. Bergera, 1881, 8 mała, str. V i 40, kop. 30. 

— O zarazie ziemiaków i środdkach prze- 
ciw niej zaradczych. Warszawa, F. Hosick, 
druk. Ziemkiewicza i Noakowskiego, 1883, 
16, str. 79, kop. 20. 

BODEK Leon. Ob. Kalendarz 20- centowy. 

— Ob. Kalendarz ilustrowany. 

Boden- und Cuitiirverliaeltnisse, Die .... Masu- 
rens und wodurch sie zu heben sind, na- 
mentlich wie das dortige Klima zu yerbes- 
sern ist, zugleich eine indirecte Aufforde- 
rung tur Landwirthe sich hier anzukaufen, 
von einem praktischen Landwirthe nach 
wissenschaftlichen Forschungen erortert. 2te 
Auflage. Konigsberg, Laudien, 1881, 8, str. 
23, fen. 75. 

BODENSTEDT Fryderyk. Piosenki Mirzy - 
Szaffi, spolszczył Miecz. Działoszyc. War- 

BiBuoaunA T. I szawa, druk. T. Nasiorowskiego, 1888, 16, 
str. 79, kop. 45. 

BODiAŃSKI Osip. Powist' o prj^hożdenii li- 
towskago korolia Stefana na wełykiju grad 
Psków. Moskwa, 1847, 8. 

BODUIN P. G. Ob. Baudouin, tudzież Puław- 
ski Ant. (1896); Walczakiewicz F. (1889). 

BODUSZYŃSKI Stan. mgr. prawa i adm. O do- 
wodzie z przysięgi w procesie cywilnym, 
referat. Zjazd II prawników i ekonom, pol- 
skich, .10. Lwów, H. Altenberg (Richter), 
druk. Ludowa, 1889, 8, str. 22. 

BODYŃSKi Maximilian. Der Vorzug der pro- 
jcctirten Eisenbahnlinie Lemberg-Żółkiew- 
Rawa Sokal vor der Linie Jarosław-Sokal, 
belcuchtet durch die in Żółkiew bei der 
daselbst abgehaltenen Tracen-Revisions-Com- 
mission abgegebene Erklarung des Delegir- 
ten der Lemberger Handels- und Gewerbe- 
kammer. Lemberg, Druck v. J. Dobrzański 
u. K. Groman, 1881, 8, str. 19. 

Bodziec, kartki satyryczno-humorystyczne, 
zebrał Alfabet. Wilno, E. Orzeszkowa i Sp., 
druk. J. Blumowicza, 1881, 4, str. 38 z ryc. 
w teks., kop. 30. 

BOEHM dr. Przemówienie reprezentanta 
rządu.... Odb. z Czasu. Kraków, nakł. autora, 
druk. Czasu, 1890, 8 mała, str. 13. 

Przemówienie w Izbie wiedeńskiej w rozprawie 
nad budżetem minis'eryum finansów. 

BOEHM Jindńich H. Ob. Chęciński Jan (Stra- 
sny dyiir 1891). 

BOEHM J. G i KARLIŃSKI Franciszek. Ma- 

gnetische und meteorologische Beobachtun- 
gen zu Prag. 14 Jahrgang, v. 1 Janner bis 
31 December 1853. Prag, Tempsky, 1856, 4, 
str. IV i 147, 2 tal. 20 sgr. 

BOEHME Jak. Ob. Mickiewicz A. (1898). 
BOMER A. dr. Ob. Murmelius Joh. (Elegia- 
rum 1893). 

BÓHMER Edw. Ob. Valdes Juan (Instrucion 
1883). 

Boehmische Briider. Ob. Łukaszewicz J. 
(Von den Kirchen 1877) 

BOENISCH Paul. Die geschichtliche Ent- 
wickelung der laendlichen Verhaltnisse in 
Mittel-Schlesien, mit besonderer Beriicksich- 
tiguiig der jeweiligen Grundeigenthumsver- 
theilung', vom Beginn der Besiedelung mit 
deutschen Bauem bis zur Gegenwart, dar- 
gestellt am Bezirk des heutigen Amtsgerichts 
Canth Regierungs-Bezirk Bresłau. Inaugu- 
raldissertation. Jena & Merseburg, 1894, 8 
większa, str. VI i 123. 

BOERNE Ludwik. Wybór szkiców i powie- 
ści, t. III. Warszawa, wydaw. A. Wiślickie- 
go 49 i 50, 1882 (1879), 16, str. 128, kop. 24. 

— Ob. Wydawn. dzieł tanich. 

21 162 BOERO — BOGACKI BOERO Giuseppe. Storia delia vita di s. 
Stanislao Kostka delia Campaynia di Gesu. 
Prato, 1883, 32, str. 360, lira 1. 

Boerowie Ob. Barfuss; Seidel A. (1899); 
Słupski Z. (1900). 

BOESZOERMENY. Der Bau des Rathauses 
zu Danzig-. Zur Erinnerung an das funf- 
hundertjahrige Bestehen desselben. Danzig, 
Druck V. A. W. Kafemann, 1879.4, str. 13. 

BOETTICHER Ad. Anieitung fur die Pflege 
und Erhaltung der Denkmaier in der Pro- 
vinz Ostpreussen. Konigsberg, B. Teichert, 
1899, 12, str. 103, fen. 75. 

— Die Bau- und Kunstdenkmaler der 
Prorinz Ostpreussen, Heft I: Das Samland. 
KSnigsberg i. Pr., B. Teichert, 1892, 8, str. 
IX i 143, z 3 tabl. i licznymi ryc. w teks., 
mr. 3. 

— Toi, Heft I: Das Samland, 2te Auf. 
Tamże, 1898, 8 większa, str. IX i 170, z 106 
r^c. ł 4 tabł., mr. 3. 

— Toż, Heft II. Die Bau- und Kunst- 
denkmaler in Natangen. Tamże, 1891, 8 wię- 
ksza, str. 2 ni., 195 i 1 ni., z 5 tabl. i licz. 
rycin, w teks., mr. 3*60. 

— Toż, Heft III. Die Bau- und Kunst- 
denkmaler des Oberlandes. Tamże, 1893, 4, 
str. 2 ni. i 122, z ryc, mr. 3. 

— Toż, Heft IV. Das Ermiand. Tamże, 1894, 
8 większa, str. VIII i 296, z rycin, i tabl., 
mr. 4. 

— Toż, Heft V. Tamże, 1895, 4, str. VI, 
1 ni. i 158, z liczn. ryc, mr. 3. 

— Toż, Heft VI. Masuren. Tamże, 1896, 
8 większa, str. VII i 124, z ryc. i mapa, 
mr. 3'. 

— Toż, Die Bau- und Kunstdenkmaler in 
KSnigsberg. Tamże, 1897, 4, stt. 2 ni. i 395, 
z licz. rysun., mr. 6. 

— Toż, Heft VIII. Au8 der Kulturge- 
schichte Ostpreussens , Nachtrage» Tamże, 
1898, 8 większa, str. VII, 126 i 81, z rycin., 
mr. 3. 

— Toż, Heft IX. Namens u. Ortsverzeich- 
niss. Tamże, 1899, 8 większa, str. 90, mr. 1. 

BOETTICHER Paul. Die Anfange der Re- 
formation in den preussischen l.«inden ehe- 
mals polnischen Antheils bis zum Krakauer 
Frieden 8 April 1525, Inauguraldissertatiou. 
Oberglogau & Konigsberg, W. Koch, 1894, 
8, str. IX i 44, mr. 1. 

Bóg jest miłością czyli nabożeństwo do 
Najsł. serca Jezusowego, wraz z 3ma no- 
wennami. Kalisz, nakł. M. Hofmańskiego, 
druk. A. Czerwińskiego, 1884, 8, str. 86, 
kop. 30. 

— nay wyższe dobro czyli mowa serca Na- bożnego ChrzeAcianina. Dzieło powiększone. 
Suwałki, 1821, 8, str. 164 i regestr. ' 

— moją miłością. Modlitwy świętej Ger- 
trudy czyli prawdziwy duch modlitw obja- 
wionych po największej części przez samego 
Zbawiciela naszego Pana Jezusa św, Gertru- 
dzie i Św. Mechtyldzie. Przerobione z prze- 
starzałego wydania przez P. M. Wyd. 3cie. 
Kraków, Gebethner i Sp., 1895, 16,' str. X i 
411, rb. 1 = kor. 260. 

— najwyższe dol>ro czyli pokorne uczu- 
cia serca pobożnego chrześcijanina. Wyd. 
nowe. Nowy Sącz, nakł. i druk. Józefa Pi- 
sza, 1872, 16, str. 297, rejestru str. 5. 

— moja nadzieja Książka do Nabożeństwa 
dla użytku wiernych katolików zebrana i uło- 
żona. "^ Wilno, Zawadzki, 1882, 16, str. 561, 
w opr. od kop. 75 

— nadzieja nasza, zbiór nabożeństwa dla 
chrześcian katolików. Wyd. nowe. Kraków, 
nakł. G. Gebethnera i Sp., druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1884, 32, str. 604 i 7 ni., z ryc, 
kor. 3. 

— z nami, nabożeństwo całoroczne na cześć 
i chwałę bożą, z najcelniejszych autorów i 
ojców kościoła Św. zebrane i ułożone na po- 
żytek duchowny dla chrześcian katolików. 
Wadowice, nakł. i druk. Fr. Fołtyna, 1889, 
16, str. 506 i VI, w opr. począwszy od kor. 
1-50. 

— z nami, książeczka zawierająca naukę 
i modlitwy o Przenajświętszym sakramen- 
cie, dla użytku członków Bractwa wieczy- 
stej adorac\i Przeniłjśw. sakramentu ku 
wspieraniu ubogich kościołów. Tarnów, nakł. 
Bractwa, dnik. J. Styrny, 1900, 16, str. 207. 

— z tobą. Książeczka do nabożeństwa dla 
katolików. Warszawa, Szmakfefer, kop. 30. 

— z tobą Książeczka do nabożeństwa dla 
dzieci. Toledo Ohio, A. A. Paryski, 1899 (?), 
cent. 35. 

— Ob. Akta filozoficzno-teologiczne (1893); 
Besson (Człowiek 1890); Courbet P. (1898). 

BOGACKA Małgorzata. Powszechna kuchnia 
swojska, oparta na wieloletnłeni doświadcze- 
niu i zdrowotno-dyetetycznych zasadach, obej- 
mująca ogólne pouczenie, jakoteź szczegóło- 
we wskazówki i przepisy przyrządzania ta- 
nich i smacznych a przy tern zdrowych po- 
karmów i napojów wszelkiego rodzaju, oraz 
wszelkie wiadomości i sekrety kuchenne, 
z przydaniem dyspozycyi obiadowych, na 
wieczerze i wszelkie przyjęcia i uroczystości 
doroczne, zamiany wag i miar dawniejszych 
na teraźniejsze i odwrotnie. Nowy Sącz, 
nakł. i druk. J. K. Jakubowskiego, 1896,' 8, 
str. XX, 454 i 1 ni., kor. 3-60. 

BOGACKI Fe'lx. Istota zjawisk psychicznych. 
Warszawa, nakł. Lesmana i Swiszczowskie- 
go, druk. Noskowskiego, 1883, 8, str. 56, 
kop. 40. BOGACKI - BOGDANIK 163 — Mnemonika jako nauka i umiejętność. 
Warszawa, nakł. red. Przegl. tygod., 1873, 
12, 8tr. 87, kop. 15. 

— Rodowód liczb i cyfer. Odb. z czasop. 
Przyroda i przemysł. Warszawa, nakł. auto- 
ra, Gebethner i Wolff, druk. S. Orgelbranda 
synów, 1880, 4, str. 18, kop. 60. 

Bogarodzica czyli perła pieśni naszych ja- 
ko pamiątka 900-letniej rocznicy męczeń- 
skiej śmierci św. Wojciecha, dla miłośników 
śpiewu ojczystego i kościelnego, wydał K. 
W. Załuski. Płock, 1897, kop. 6. 

— ze Statutu Łaskiego, drukowanego 
u Hallera w Krakowie r. 1506. Kraków, 
nakł. T. Nowina Konopki, autogr. w litogr. 
Pruszyńskiego, (1890), fol., półarkusz rozło- 
żony. 

— Ob. Hipler F. (1898); Pamiętnik (1880); 
Przegląg powsz. 1887 wrzesień; Ks. Knothe 
w Przeglądzie katol. 1886 nr. 48; Radziwiłł 
Alb. (Elogium 1890); RohrerB. (1888); Żeleń- 
ski W. (1898). 

— miesięcznik, poświęcony wychowaniu 
i książkom ludowym, pod i*ed. ks. dra Łu- 
kowskiego, nr. 1 i 2 z 15 stycznia i 15 lu- 
tego 1886. Gniezno, druk. Katolika, 4, str. 
1—8 i 9-16. 

— czasopismo. Wychodziło od Now. Roku 
1887. Red. ks. lic. Radziejowski. Bytom. 

— opieltuni(a dzieci. Ob. Morawski Adam, 

BOGDALSKI Czesław o. Kalwarya Zebrzy- 
dowska, pamiątka dla pobożnych pielgrzy- 
mów, przybywających na Kalwarya, wyda- 
na z okazyi koronacyi cudownego obrazu 
Matki boskiej. Kraków i Kalwarya, nakł. 
00. Bernardynów, druk. Czasu, 1887, 16, str. 
128, z 3 ryc., hal. 30. 

— Błogosławiona Kinga, jej żywot i dzie- 
ła, w sześćsetną rocznicę śmierci. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1892, 16, str. 192, z 18 rvc., hal. 40, opraw, 
hal. 60. 

— Toż, wyd. ozdobne w 100 egzemplarz., 
z kolorowanymi winietami, 8, str. 192, opr. 
kor. 4-60. 

— Kościół i klasztor oo. Kapucynów 
w Krakowie. Odb. z Dzwonka. Kraków, 
nakł. 00. Kapucynów, druk. Czasu, 1890, 16, 
str. 7 i 1 ni , z ryc. w teks. 

— O. Leon Doliński, wspomnienie pośmier. 
Odb. z Dzwonka nr. 9. Kraków, nakł.' J. 
Łakocińskiego, druk. Czasu, 1890, 8, str. 8. 

— Mowa przy uroczy stem przeniesieniu 
zwłok Św. p. Teofila Lenartowicza do grobu 
Zasłużonych na Skałce powiedziana w cza- 
sie nabożeństwa w kościele Maryackim dnia 
12 czerwca 1893 r. Odb. z Reformy. Kra- 
ków, druk. związkowa, 1893, 16, str. 20. 

— Trzy nowenny do św. o. Franciszka Serafickiego, Kraków, nakł. autora, druk. 
Czasu, 1889, 16, str. 61, hal. 20 = fen. 20. 

— Pielgrz3'mka polska do Rzymu. Odb. 
z Dzwonka III zakonu. Kraków, nakł, auto- 
ra, G. Gebethner i Sp., druk. Czasu, 1888, 
16, str. 86, z 10 ryc, opr. hal. 30. 

— Ob. Dzwonek III zakonu (1888). 

BOGDAN Jan. Mowa na żałobnem nabożeń- 
stwie za duszę śp. Katarzyny z hr. Stadni- 
ckich Badeni zmarłej dnia 21 stycznia 1846 
r. w Krakowie, miana dnia 28 stycznia t. r. 
w kościele oo. Kapucynów w Warszawie. 
Warszawa, druk. 1. Gliicksberga , 1846, 8, 
str. 12. 

BOGOANI Flora. Ob. Estreicher K. (Gwiazda 

spadająea 1886). 

BOGDANIK Józef dr. Antiseptyka i asepty- 
ka, w postaci wykładów. Rozprawy z za- 
kresu medycyny praktycznej 15—11 4. Kra- 
ków, nakł. Wydaw. dzieł lekar. pols., S. A. 
Krzyżanowski, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, druk. W. Korneckiego, 1892, 8, str. 
19, hal. 50. 

— Broń palna Manlicherowska a przyszła 
wojna. Odb. z Przeglądu lekar. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1890,' 8, str. 24. 

— Dermoplastyczna amputacya stopy. 
Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1890, 8, str. 4. 

— Dodatek do artykułu o szwie kostnym 
w przypadkach świeżego złamania rzepki. 
Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1886, 8, 
str. 5. 

— Die Geschosswirkung der Mannlicher 
Gewehre, ein kriegschirurgischer Beitrag. 
Nadb. z Wiener Yortrage aus der gesammten 
prakt. Heilkunde. Wien, Urban & Schwar- 
zenberg, 1890, 8, str. 309—336, z ryc. 

— Z kazuistyki sądowo-lekarskiej: Usiło- 
wanie morderstwa i samobójstwo. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1893, 8, str. 5. 

— Z kazuistyki sądowo-lekarskiej: Udar 
mózgowy samoistny, czy w skutek urazu, 
brak nerki prawej. Odb. z Przeglądu lekar. 
Tamże, 1890, 8, str. 8. 

— O martwinie fosforowej. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1893, 8, str. 16. 

— O operacyach na woreczku żółciowym. 
Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1896, 8, str. "^12. 

— Przypadek poprzecznego złamania rzep- 
ki, leczony przez zeszycie odłamków dru- 
tem srebrnym, uwagi o leczeniu tych zła- 
m;iń. Odb. z Przeglądu lekar. Tamże, 1885, 
8, str. 14. 

— Dwa rzadkie przypadki obrażenia kla- 
tki piersiowej, względnie kręgosłupa, Odb. 
z Przeglądu lek. Tainże, 1889, 8, str. 4. 

— O resekcyi odbytnicy w razie wypa- 
dnięcia tejże, wykład. Odb. z Przeglądu le- 
kar.' Tamże, 1889, 8, str. 4. 164 BOGDANIK ~ BOGUCKI — O resekcyi nerwu współczulnego celem 
leczenia padaczki samoistnej. Odb. z Przegl. 
lek. Tamże, 1893, 8, str. 8. 

— Śmierć z otrucia karbolem po obrzeza- 
niu rvtualnem. Odb. z Przeglądu lek. Tam- 
że, 1895, 8, str. 5. 

— Zehnjahrłger Spitalsboricht (1887-1896) 
aus dem aligemeinen offentlichen Kranken- 
hause in Biała. Biała, Selbstvcrlag, Druck 
V. A. Madler, 1897, 8, str. 129, mit 5 Tafeln 
und mehreren Figuren im Text. 

— Trwanie życia w Białej w łatacłi 1875 
— 1884, obliczone co do ludności chrześciań- 
skiej. Odb. ze Zbioru wiadomości I\omisyi 
antropologicznej Akademii umiej., t. X dział 
2. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 17. 

— Rzekome zapalenie wyrostka robaczko- 
wego. Odb. z i^rzegł. lek. nr. 5. Tamże, 
1898, 8, str. 3. 

— Ob. Rozprawy z zakresu medycyny 
praktycznej. 

BOGDANOWICZ Floryan (BOHDANOWICZ). 

Wspomnienia więźnia (1876 — 1885). Lwów, 
nakł. wydaw. Rucłiu, druk. Polska, 1888, 8, 
str. 461. 

— Z pamiętników więźnia stanu lat osta- 
tnich. Odb. z' Przy jaciela domowego. Tamże, 
1886, 8, str. 67. 

BOGDANOWICZ M. I. Dielo pri Dembe-Wiel- 
kie 19/31 marta 1^31 g., iz zapisok ocze- 
widca. Istoriczeskij wiestnik. Petersburg, 
1881, 8, t. V, str. 279 -282. 

— Ob. Richter Fr. (Hesperus 1881). 

BOGDANOWICZ Rob. Kwestya kościoła ob- 
rządku ormiańskiego i tegoż posłannictwo, 
jalio też kwestya armeńska na wschodzie 
w ich własnym kraju. Brzeżanv, druk. Ad. 
Cichockiego,' 1884, 8, str. 84. 

BOGDAŃSKI Bogdan. O stosunku teatru do 
literatury dramatycznej w Królestwie pol- 
skiem. Pamiętnik zjazdu literatów i dzien- 
nikarzy, I. Lwów, druk. Dziennika polsk., 
1894, 8, str. 16. 

BOGEDAIN Bernard ks. Śpiewy nabożne dla 
użytku katolików archidyecezyi gnieźnień 
skiej. Wvd. 6te dodat. pomnożone. Berlin, 
Mittler & Sohn, 1869, 8, str. VI, 175 i dod. 
str. VI i 58, fen. 70. 

— Bogiem a prawdą, w rocznicę Kościu- 
szkowska. Czaca, druk.' Macierzy katolickiej, 
1894. 

Bogiem a prawdą. Ob. Skorzewska. 

BOGOBOJSKI Józef ks. Ob, Kozłowski F. 
(1846). 

(BOGOMNOS Iks.). Sprawy żywotne. I. Po- 
pielowskie myszy i rzeczywistość, czyli J. 
N, Kamiński w skórze P. Popiela z Rusz- 
czy. W .501etnią rocznicę powstania listopa- 
dowego. Berlin, nakł. autora, 1880, 8, str. 96. BOGORYA Jarosław. Dwa pojedynki, po- 
wieść. Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880, 8, 
str. 138, kor. 3. 

Bogorya górna. Ob. Dowgird T. (1887). 

BOGOROBCY. Ob. Ćwikliński L. (1883). 

BOGOSŁAW Grigor. Ob. Budiłowicz 1871. 

Bogowie i ludzie. Ob. Saint Victor P. (1873). 

BOGOWOLSKA Natalia. Ob. Daudet Alfons 
(Róża i Ninetka 1892). 

BOGUCHWAŁ. Ob. Kruger Gerh. (Die Po- 

len-Chronik 1874). 

BOGU CHWAŁA. Jak trzeba wierzyć i jak 
żyć według wiary, czyli krótki wykład do- 
gmatów i obrzędów rz. kat. kościoła, ze zbi- 
janiem twierdzeń mniemanych mędrców 
światowych, tudzież słów parę o posłanni- 
ctwie i stanowisku kobiet}' w społeczeństwie, 
cz. I i II. Kraków, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1886, 8, str. 
325, IV4-468, II, kor. 8. 

Bogucice. Ob. Biegański St. (1893). 

BOGUCKA C. & NIEWIADOMSKA C & WARN- 
KÓWNA J. Ćwiczenia stylistyczne we wzo- 
rach i tematach, stopień I i II. Warszawa, 
nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. Orgel- 
branda synów, 1897, 8 mała, 264+254, po 
kop. 70. 

— Podręcznik do systematycznego dy- 
ktanda, według uchwał Akademii umieję- 
tności w Krakowie ułożony. Wyd. 2gi'e 
przejrzane i poprawione. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. St. Niemiery, 
1895, 8 mała, str. 195, 1 ni. i II, kop. 60. " 

— Toż. Wyd. 3cie przejrzane i uzupełn. 
Tamże, 1898, 8 mała, str. 220 i IV, opraw, 
kop. 80. 

— Toż. Wyd. 4te przejrzane i poprawione. 
Tamże, druk. Rubieszewskiego i Wrotnow- 
skiego, 1900, 8 mała, str. 206 i IV, opr. kop. 
80 = kor. 2-20. 

BOGUCKI Adolf. Jedwabnictwo nasze i obce 
Regulamin hodowli jedwabników, dwa od- 
czyty na rzecz Towarzystwa dobrocz\-nności. 
Wj^d. 2gie przejrzane i powiększone. War- 
szawa, T. Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskie- 
go, 1890, 8, str. 85 i 1 ni, kop. 45. 

— Toż. Tamże, tabl. in fol. kolor., kop. 75. 

— Prawidłowy sposób zasiewu i hodowli 
morwy. Warszawa, Tow. jedwabn , 1891, 
8, str. 18, kop. 10. 

BOGUCKI Baltazar z Bogut. Mowa nad zwło- 
kami ks. Władysława Czartoryskiego, wy- 
powiedziana w Sieniawie dnia 14/26 lipca 
1894 r. Kraków, nakł. autora, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1898, 16, str. 9 i 1 ni. 

BOGUCKI Fr. Do Jaśnie Wielmożnego Ka- 
spra Wielogłowskiego, prezesa Województwa 
krakowskiego .... na odjazd jego z Krakowa BOGUCKI - BOGUSŁAWA 165 do Kielc, od zgromadzenia nauczycieli szko- 
ły departamentowej. Kraków, 1816, b. m. dr. 
i r. 8, k. 3. 

BOGUCKI Jan inż. prof. O fundamentach 
nowego teatru we Lwowie. Odb. z Czasop. 
techn. Lwów, druk. I związkowa, 1898, 4 
król., str. 12, z tabl. 

BOGUCKI Józ. Sym. Kapitaliści, romans w 4 
tomach Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskie- 
go, Gubrynowicz i Schmidt we Lwowie, 
1898, 8, str. 137+146+176+158, kor. 6. 

— Kodin czyli duch na drodze pokuty, 
romans alegoryczny, t. 1—3. Warszawa, 
nakl. i druk. A. Pajewskiego (t. 3 Gazetv 
rolniczej), 1897, 8, str. 443+346+320, rb. 1-5Ó. 

BOGUMIŁ 0. Prawidła przyzwoitości dla 
kochanych dziatek. Poznań, nakł. i druk. 
W. Simona, 1895, 8, str. 15. 

BOGUMIŁA Błog. Ob. Witanowski M. (1895). 

BOGUSKA Helena (Rogozińska, Hajota). Co 
zwycięża, obrazek dramatyczny w jednej 
odsłonie. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
i Sp., di-uk. E. SkiAvskiego, 1888, 8 mała, str. 
39, kop. 40. 

— Co życie dało, nowele i obrazki. Tam- 
że, druk. R. Zamarskiego w Białej, 1886. 8 
mała, str. 336, z portr. autorki, rb. 150. 

Zgubiona; Czarne paciorki; Jesienią i wiosną; Dwa 
pogrzeby; Pamiętasz; Tylko słowa; Z pamiętników 
krótkowidza; Fantazye; Moja tancerka; Nemezys; 
Zaklęte źródło; Szare bóstwo; Rok nowy. 

— Jak cień, powieść. Warszawa, nakł. Ge- 
bethuei"a i Wolffa, druk. Rubieszewskiego 
i Wrotnowskiego, 1895, 8 mała, str. 336, rb. 
1-20. 

— Błędne koło powieść. Kraków i Poznań, 
ŹupańsUi & Heuman, druk. Wł. Łozińskie- 
go we Lwowie, 1888, 8 mała, str. 457, kor. 
4-80. 

— Z dalekich lądów, nowele i opowiada- 
nia. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 
1893, 8 mała, str. 319, rb. 1. 

— Nowele. Warszawa, nakł. T. Papro- 
ckiego i Sp., druk. Gazety handlowej, 1883, 
8 mała, str. 341 i 1 ni., rb. 1-50. 

Zaduszny dzień Adamka; Szkice kąpielowe; W po- 
rę; Wachlarz; Nasza lampa; Dzwonek. 

— Nowele. Kraków, nakł. Żupańskiego i 
Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 
8 mniejsza, str. 455 i 1 ni., kor. 520 

ślubna obrączka; Wymarzone spotkanie; Nemezys 
serca; Czemu ciebie tu niema?; Ostatni kosz; Prze- 
ciągnięta struna; Kwiat paproci Pana Leonarda; 
Znaszli ten kraj. 

— On i my, nowele. Warszawa, nakł. A. 
G. Dubowskiego, druk. F. Csernaka, 1900, 
12, str. 1 ni. i 230, z portr. autorki, rb. 1. 

— Pięciolistny bez, nowela. Wilno, nakł. 
i druk. Józefa Zawadzkiego, 1880, 8, str. 252, 
kop. 90. 

— PoezA^e. Warszawa, Lesman i Świsz- 
czowski, druk. R. Zamarskiego w Białej, 
1884, 8 mała, str. 176 i II, kop. 75. — Dla sławy, nowela. Wilno , nakł. i 
druk. J. Zawadzkiego, 1880, 8 mała, str. 228, 
kop. 75. 

— Ich syn, powieść współczesna, t. I i II. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp , druk. 
F. Csernaka, 1895, 16, str. 271 i 278, rb. 2. 

— Ob. Balzac H. (Lekarz wiejski 1881); 
Braddon M. (Z krwawych 1884); Dalmas R. 
(Japończycy 1886); Duruy J. (Nina 1884); 
Malet Luki! (Wydziedziczony 1886); Marryat 
(Chwila 1883, Dziennik 1885); Okram G. iM.; 
Ouida (Freski 1883); Widmo szczęścia (1883). 

BOGUSKI J. J. Badania wstępne nad no- 
wym sposobem oznaczania rozszerzalności 
cieczy. Odb. z Prac raatem.-fizycznych t. I. 
Warszawa, drak. Józ. Sikorskiego, 1888, 8, 
str. 17. 

— Z dziejów nauki, odczyt .... Warszawa, 
D. T. Heinrich, druk. S. Orgelbranda sy- 
nów, 1880, 16, str, 27, kop. 20. 

— Przyczynek do rachunków grafoche- 
micznych. Ńadb. z t. V Prac matem. -fizycz. 
Warszawa, 1894, 8, str. 47—54, z rycinami 
w tekście. 

— Sprawozdanie z działalności pracowni 
fizycznej muzeum przemysłu i rolnictwa 
w Warszawie za r. 1893. Ńadb. z V t. Prac 
matem. -fizycz. Warszawa, 1894, 8, str. 187 
—190. 

— O własnościach roztworów azotynu sodo- 
wego, nitrytu. Odb. z XXXV t. Rozpraw 
Wydziału matem.-przyr. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 
1898, 8 większa, str. 9, z tabl. 

— Wstęp do elektrotechniki, odczyty wy- 
głoszone na posiedzeniach sekcyi I technicz. 
warszaw. Towarz. popierania przemysłu i 
handlu, cz. I. Warszawa, nakł. red. Przegl. 
techn., druk. J. Sikorskiego, 1892, 8, str. III 
i 95, z ryc. 

— Z pracowni fizycznej Muzeum przemy- 
słu i rolnictwa w Warszawie. Barometr od- 
czytywany przy pomocy zetknięć elektrycz- 
nych. Odb. z Kosmosu, rocz. XIII, (Lwów, 
1888), 8, str. 3. 

— Ob. Bert Paweł (Pierwszy rok kształ- 
cenia dzieci 1891); Daniel Alf. (Zasady 1885); 
Eyerest (1885); Thompson (1885); Wuertz 
Ad. (Histor. 1886). 

BOGUSKI S. M. Maszyny parowe złożone 
(Componne). Warszawa, E. Wende i Sp., 
1880, 8, str, 39, kop. 50. 

BOGUSŁAW ks Droga odrodzenia na du- 
chu, czyli trzydniowe rekolekcye. Warsza- 
wa, druk. Fr. Czerwińskiego, 1897, 8 mała, 
str. 424, 20 i III, rb. 1-50. 

BOGUSŁAWA. Dla myślącej dziatwy, za- 
gadki i szai'ady. Warszawa, nakł. M. A. 
Wizbeka, druk." Tow. kom , 1896, 8 mała, 
str. 94, opr. kop. 50. 16<J BOGUSŁAWSKA - BOHOMOLCE BOGUSŁAWSKA Marya. Z dworów i chat, 
15 powiastek dla dzieci od 8—12 lat. War- 
szawa, nakł. K. Treptego, druk. St. Niemiry 
synów, (1900), 8 mała, str. 161 i 1 ni., z 15 
rysun. L. Ilinicza, kart. kop. 90. 

BOGUSŁAWSKI Edward. Historya Polski. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. Korneckiego, 1889, 8, str. VII i 
251, kor. 3 = rb. 120. 

— Histoi^ya Słowian przed sądem w Ber- 
linie. Odb. z Historyi polskiej. Tamże, 1889, 
8, str. 21, hal. 44 = kop. 20. 

— Historya Słowian, t. I. Kraków, nakł. 
autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. Kor- 
neckiego, 1888, 8, str. VII, 532 i 2 ni. kor. 
8 = rb. 3-20. 

— Toż, t. II. Kraków-Warszawa, z zapo- 
mogi Kasy im. Mianowskiego, Gebethner 
i Wolff, druk. W. Korneckiego, 1899, 8, str. 
VI, 516 i 1 ni., kor. 8 = rb. 320. 

— Moja historya Polski i jej krytycy. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. Korneckiego, 1890, 8, str. 34, hal. 80. 

— Obrona mojej Historyi Słowian contra 
prof. A. Bruckner. Tamże, 1889, 8, str. 24, 
hal. 50. 

— Początki Chorwacyi iliryjskiej. Tamże, 
1893, 8, str. 32, kor. 1-50 = kop. 60. 

— Problemat słowiański. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. Korneckiego, 1889. 

— Przyczyny upadku Polski. Kraków, 
druk. Korneckiego, 1891. 

— Jeszcze słówko do pana Brticknera. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. W. Korneckiego, 1889, 8, str. 12, hal. 
40 = kop. 20. 

— Słówko o racyonalnej grafice polskiej. 
Tamże, 1888, 8, str. 8, hal. 40 = kop. 15. 

— Szkice lito- w indyjskie, I. Lito-windyj- 
skie i windyjskie nazwy gór, rzek, jezior i 
osad w Europie. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. W. Korneckiego, 
1889, 8, str. 34, hal. 80 = kop. 30. 

— Toż, II: Teorva nazwisk na awa. Tam- 
że, 1891, 8, str. 37—226, kor. 4 = rb. 1.50. 

BOGUSŁAWSKI Józ. kons. Ad nobiles ado- 
lescentes. De conjungendis cum nobilitate 
literis dissertatur. Vilnae, 1814, 2 złp. 

BOGUSŁAWSKI Wilhelm. Dzieje słowiań- 
szczyzny północno -zachodniej do połowy XIII 
w., t. 1—4. Poznań, nakł. autora, Gebethner 
i Wolff w Warszawie, druk. Dziennika po- 
znańskiego, 1887—1900, 8 większa, str. X, 
288 i 1 ni. z mapa Europy środkowej -j- XVIII 
i 997 z mapą słowiańszczyzny zachodniej 
około r. 900+'8tr. XIV i 689 z mapą słowiań- 
szczyzny zachodniej do końca w. X1I,4-XI, 
758," i mapa z podziałami terrytoryalnemi 
w. XIV— XV, rb. 10 = kor. 26. 

T. IV sięga r. 1320. Dzieło uwieńczone na kon- 
liurnie Tow, Przyjaciół nauk w Poznaniu. BOGUSŁAWSKI Wilh. i HORNIK Michał. Hi- 
storija serbskeho naroda. Budyśin, nakł. 
Michała Hornika, 1884, 8, str. VlIT, 144 i 
mapa. 

BOGUSŁAWSKI Wojciech. Cud czyli Kra- 
kowiacy i górale, w 3 odsłonach. Biblioteka 
Mrówki, t. 217. Lwów, Ksieg. polska, druk. 
Czaińskiego w Gródku, (1885), 16, str. 102, 
hal. 40. 

— Dzieje teatru narodowego w Polsce, 
cz. I. Bibl. uniwersalna. Przemyśl, wyd. Ad. 
Kaczurba, druk. S. F. Piatkiewicza, 1884, 8, 
str. 205. 

— Ob. Kind (Wolny strzelec 1825); Ko- 
złowski St. G. (Albert 1887); Pepłowski L. 
(1895); Rapacki (1888). 

BOGUSZ Michał & SKLEPIŃSKI. 1869-1899: 
Pamiętnik zjazdu koleżeńskiego, odbytego 
we Lwowie dnia 2 lipca 1899. Lwów, druk. 
I związkowa, 1900, 8 mała, str, 50. 

Drukowany jako rękopis. 

Bohater i zdrajca. Opowiadanie historyczne 
z czasów Napoleona Igo, z franc. przełóż}'! 
B. Londyński. Warszawa, Ch. J. Rosenwein, 
1898, 8. str. 96. 

BOHDAN (pseud.). Ob. Zmorska Zbign. 
(1881). 

BOHDANOWICZ A. dr. Co Wojtek ze dworu 
prawił przy kominie o chorobach i ich leko- 
waniu. Porto Alegre, nakł. B. Zdanowskie- 
go, 1898, 16, str. 32. 

— Wspomnienia meksykańskie. Warszawa, 
wydaw. Przegl. tygodniowego, 1896, 8 wię- 
ksza, str. 54, z rycinami. 

BOHDANOWICZ Ignacy. Cztery kuligi, po- 
wieść historyczno-obyczajowa z końca XVIII 
wieku, t. 1—2 Gródek, nakł. i druk. J. Cza- 
ińskiego, Gubrynowicz i Schmidt we Lwo- 
wie, 1898, 8, str. 135 i 137, kor. 3-60 

BOHDANOWICZ J. Inż. Podręcznik fotogra- 
fii dla amatorów. Warszawa, nakł. Gebeth- 
nera i Wolffa, druk. K. Kowalewskiego, 
1891, 8 mała, str. 124, i II, z rysun. w teks. 
rb. 1. 

BOHDANOWICZ Józef ks Dekreta konwentu 
prowincyalnego Zgromadzenia księży świe- 
ckich Św. Wincentego a Paulo w domu Wi- 
leńskim Góry Zbawiciela 1839 roku w mie- 
siącu lipcu odprawionego. B. m. i r. w., 4, 
str. ni. 4. 

BOHL Joh. Wanda, romantische Dichtung. 
' Leipzig, O. Mutze, 1846, 8, str. 95, mr. 120. 

BOHN Franciszek. Uwieńczone nagrodą zło 
te myśli i zdania dla ochrony zwierząt, 
które każdy uczciwy człowiek powinien mieć 
w myśli i w sercu, przełożone na język 
polski przez Wład. L. Anczyca. Munich, Fr. 
Scherl. 1880, fol. chromolit. z rvcin. i teks., 
rb. 2. 

BOHOMOLEC Franciszek. Ob. Bełcikowski BOHOWITYN - BOJANOWSKI 167 Adam 1885; Malinowski L. (Język 1895); Wal- 
czakiewicz Fr. (1885). 

BOHOWITYN. Nasi dekadenci, powieść ze 
schyłku XIX wieku, t. 1—2. Kraków, Ge- 
bethner 1 Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1899, 8 mała, str. 329 i 322, kor. 5-20 =rb. 2. 

BOHOWSKI F. Wielki ród małego pocho- 
dzenia, obrazek dramatyczny w 2ch odsło- 
nach. .Warszawa, druk. J. Bergera, 1880, 8, 
str. 51. 

BOHUN Iwan. Ob. Rołle (Szkice i opowia- 
dania 1887). 

BOHUSZ Ksawery ks. Spominka o Antonim 
Tyzenhausie, napisana dla I. U. Niemcewi- 
cza w miesiącu wrześniu 1819 r. B. m. i r. 
w. (1820), 8, 'str. 31. 

BOHUSZEWICZ Franciszek (Buraczek Mac). 
Dudka biełoruskaja. Krakau, drukowau 
swaim kosztam W. L. Anczyc 1 Sp., G. Ge- 
bethner i Sp., 1891, 8 mała,"^ str. 72, kor. 1. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1896, str. 72, 
kor. 1. 

— Tralalonoczka. Tamże, 1892, 8, str. 11, 
hal. 60. 

BOIRAC Emil prof. Zasady filozofii, przystę- 
pnie wyłożone na podstawie histor^^cznej i 
opatrzone tematami rozpraw, przełożył Adolf 
Dygasiński. Warszawa, nakł. T. Paprockie- 
go i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1891, 8, str. 
580, rb. 4-25. 

Psychologia; Logika; Etyka; Metafizyka; Pojęcia 
o historyi filozofii. 

BOIS Jules. Ob. Nierairycz Jules (1896). 

BOISGOBEY Fortunat du. Ciepła ciotunia, 
powieść. Gródek, nakł. i druk. J. Czaińskie- 
go, Gubrvnowicz i Schmidt we Lwowie, 
1895, 8, str. 464, kor. 4-40. 

— Rubinowa cysterna, przekład z franc. 
T. Marenicza, t. I— II. Warszawa, Lesman 

i Swiszczowski, druk. Noskowskiego, 1884, 
8 mała, str. 378 i 387, rb. 1-80. 

— Pozbawiona głowy, powieść. Warszawa, 
nakł. i druk. A. Pajewskiego. 1889 (1890), 
8 mała, str. 398, kop. 75. 

— Czerwona kamelia, powieść, przekład 
Józefa B. Śłiwowskiego, t. I— II. Tamże, 
1887, 8, str. 365-f-269 i 1 ni., rb. 1-50. 

— Król -dąb, powieść, z francus. Dod. do 
Słowa. Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. 
Noskowskiego, 1891, 8 mała, str. 255, kop. 60. 

— Cztery miliony spadku, romans. War- 
szawa, Kleinsinger, 1888, 8, str. 326, kop. 75. 

— W obcej skórze, romans historyczny, 
wolny przekład Heleny z hr. Russockich 
Wilczyńskiej, t. I— II. Lwów, nakł. J. L. 
Pordesa, druk. J. Czaińskiego w Gródku, 
(1890), 8, str. 406 i 310, kor. 4. 

— Sprawa Matapana, powieść, przekład 
Karoliny Szaniawskiej. Warszawa, nakł. i druk. A. Pajewskiego, 1882 (1883), 8 mała 
str. 487, kop. 90. 

— Starość policyanta, romans, przełożyła 
z francus. Eugenia Żmijewska. Dod. do 
Słowa. Warszawa, druk. Noskowskiego, 1899 
8 mała, str. 439. 

— Tajemnica Berty, przekł. z franc. Dod. 
do Kłosów. Warszawa, druk. S. Lewentala, 
1886, 8, str. 347. 

— Uniewinniona, powieść. Bibl. domowa. 
Kraków, Zwoliński i Sp., druk. W. Ij. An- 
czyca i Sp., 1893, 16, str. 133, hal. 90. 

— Zamknięte usta, romans w 2 częściach. 
Bibl. romansów i powieści. Warszawa, T. 
Paprocki i Sp., druk. E. Skiwskiego, 1890, 
8, str. 364, kop. 75. 

— Wiła pod barwinkiem, powieść, prze- 
kład S. Babickicj. Piotrków, nakł. Tygodnia, 
druk. E. Pańskiego, Gebethner i Wolff 
w Warszawie, 1890, 8 mała, str. 288, kop. 50. 

— Życie paryskie, Le pavć de Paris, po- 
wieść, z franc. przełożył A. M. Bibl. roman- 
sów i powieści. Warszawa, T. Paprocki i Sp., 
druk. C. Przybylskiego, 1887, (1888), 8, str. 
248, rb. 1. 

BOIS-MELLY. Opowiadanie wypalacza wa- 
pna, przekład L. Wydaw. dzieł tanich nr. 71. 
Warszawa, nakł. i druk. A. Wiślickiego, 1885, 
16, str. 85, kop. 12. 

BOITO Arrigo. Otello, opera w 4 aktach, 
muzyka Józefa Verdiego, przekład Emesa. 
Lwów, nakł. Gubrynowicza i Schmidta, 
druk. Pillera i Sp., 1900, 16, str. 80, hal. 60. 

— Mefistofeles, opera w 4 aktach z pro- 
logiem i epilogiem, przełożył z włoskiego 
pod muzykę Maksym. Radziszewski. War- 
8zaAva, Gebethner i Wolff, druk. J. Ungra, 
1882, 8 mała, str. 48, kop. 40. 

Bój posłów polskich, prowadzony w sejmie 
szląskim na sesyi sejmowej w miesiącu kwie- 
tniu 1899 o równouprawnienie językowe i 
głmnazyum polskie w Cieszynie. Cieszyn, 
nakł. Towarz. politvcz. ludowego, druk. K. 
Prochaski, 1899, 8, "str. 72 i 1 ni. 

Mowy posłów: J. Cienciały, ks. Ig. Świeżego, i dra 
J. Michejdy. 

BOJAN K. Ob. Rosinkiewicz K. (1899). 

BOJANOWSKI Kasper. Ob. Kraushar Aleks. 
(Widzenie 1893). 

BOJANOWSKI S. Ziemianin poznański, zbiór 
wierszy różnych autorów. Gniezno, E. Gun- 
ther. B. r. w. (184..), 8. 

BOJANOWSKI Stefan. Bydło, konie i trzoda 
chlewna na wystawie w Szczyrzycu Odb. 
z Tygod. rolniczego, nr. 29—31 z r. 1900. 
Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 
1900, 8, str. 31. 

BOJANOWSKI T. ks. Słowo boże na wszyst- 
kie niedziele roku w kościele parafialnym 
Św. Krzyża w Warszawie .... opowiadane. T. 168 BOJARSKA — BOLESŁAW 1—4. Wyd. 2gie. Warszawa, nakł. Stan. Czer- 
nie jewskiego i Sp. w Częstochowie, 1884— 
1886, 8, str. VII, 384 -f 326 + 335 + 132, II, 
rb. 4. 

BOJARSKA Helena. Ach co tu różności! 
Ksiiiżeczka obrazkowa z 48 obrazkami ko- 
loroWanemi na 12 tabl., z wierszykami. War- 
szawa, M. Arct, w okł. kop. 30, bez wierszy, 
kop. 20. 

— Przyjemny czas, wierszyki. Tamże, 
(1899), 4 mała, 6 kart. ni., z rycin, kolor., 
kop. 35. 

~ Wesoła g-romadka, wierszyki. Tamże, 
1903, 8 podł., 6 k. ni., z ryc. w teks., kop. 40. 

— Różne historyjki, wierszyki. Tamże, 
1900, 4 mała, 6 kart. ni., z rycin, kolorów , 
kop. 35. 

— Mały śpiewnik dla dzieci, 33 piosnek 
z towarzyszeniem fortepianu, muzyka i śpie- 
wy. Tamże, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1899, 8 mała, str. 72, z nut. 
w teks., kop. 60. 

— Szczęście dziecięce, wierszyki. Tamże, 
(1899), 4 mała, 6 kart. ni., z ryc. kolorów., 
kop. 35. 

— Mili towarzysze, wierszyki. Tamże, 
(1899), 4 mała, 6 kart ni., z rycin, kolorów., 
kop. 35. 

— Uciechy dziecięce, wierszem i prozą. 
Tamże, 4, str. 16, ni.', z 16 obrazk. w teks., 
opr. rb. 1. 

— Zwierzątka w obrazkach i wierszówkach. 
Tamże, z 12 obrazkami kolor, w okładce 
kop. 20, bez wierszyków kop. 12. 

— Żywe zabawki i inne powiastki dla 
małych dzieci. Tamże, 1894, 4, str. 71, z 8 
obrazkami kolor., rb. 1-20. 

— Ob. Chełmońska M. (1899). 
BOJARSKI J. P. ks. Czasy Nerona w XIX w. 

Wyd. 2 poprawione i uzupełnione, część I i 
Ii." Lwów, nakł. druk. Ludowej, Gubryno- 
wicz i Schmidt, 1885, 8, str. VII, 138, LXXI 
+275 i 1 ni., kor. 720. 

— Historya Focyusza, apostola szyzmy 
moskiewskiej, greckiej i innych wschodnich 
narodów, oparta na świadectwach współcze- 
snych pisarzy greckich, czerpana z dzieł 
francuskich i innych. Lwów, nakł. autora, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. J. Czaińskie- 
go w"^ Gródku, 1895, 8, str. 441 i 2 ni., kor. 
4-80. 

— Spełnienie ostatniego proroctwa w na- 
rodzie izraelskim o zburzeniu Jerozolimy 
i rozproszeniu ludu po świecie, tłóm. z nie- 
miecT. I— II w jednym. Tamże, 1897, 8, str. 
206, kor. 6. 

— Stan Żydów dawny i obecny, charakter, 
obyczaje, zabobony i przyszłość. Lwów, 
nakł. autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. 
stauropig., 1891, 8,* str. 147, kor. 3. BOJARSKI Mikołaj ks. Na pamiątkę poświęce- 
nia kaplicy św. StanisłaAva, biskupa i mę- 
czennika w Krzeszowicach pod Krakowem 
d. 5 października 1875. Kraków, nakł. To- 
masza Dutkowskiego w Krzeszowicacah, druk. 
Związkowa, (1895), 8, str. 14. 

— Ob. Valmy B. (1900). 

BOJASIŃSKI M. Mleko jako środek leczni- 
czy, kuracya mleczna. Warszawa, E. Wen- 
de i Sp , druk. K. Kowalewskiego, 1893, 4 
mała, str. 64, kop. 50. 

BOJKO Jak. Ob. Baudouin de Court. Rom. 
(Sylwetki 1897); Caro L. (1896). 

BOKALSKI M. Matko nieustającej pomocy 
i-atuj nas! Zbiór nabożeństwa ku czci Naj- 
świętszej Maryi Panny Nieustającej pomo- 
cy, na rok cały ułożony. Warszawa, 1899, 
opr. rb. 160. 

Boksowanie. Ob. Dusza (zdrowa) w zdro- 
wem ciele 1889). 

Ból. Ob. Obalłński Alfr. dr. prof. (Uwagi 
nad recvdvwa b. twarzowego 1889): Siedle- 
cki J. (1897). ' 

Ból głowy, jego przyczyny, zapobieganie 
i leczenie według Kaisera, Sonntaga i Neu- 
manna, ob. Leczenie domowe XXX. 

BOLANDEN Karol. Stary Bóg żyje, opowia- 
danie historyczne czyli przepowiednia dla 
ludu katolickiego, przetł. i poprawił ks. 1. 
Kroll. Kraków, nakł. wydawcy, druk. W. Kor- 
neckiego, 1881, 12, str. 53 z obrazkiem. 

— Dyabeł w szkole, powieść ludowa, 
przeł. na język polski Janek z nad Wisły. 
Odb. z Gońca wielkopolskiego. Poznań, 
nakł. i druk. W. Simona, 1893, 16, str. 203 
i 6 ni., fen. 60. 

~ Luter w drodze do narzeczonej, tłum. 
z niem. ks. J. Echaust. Wj^d. 2gie. Warsza- 
wa, S. Zaleski i Sp., druk. Skowrońskiego 
i Sp., 1900, 16, str. 383 i 1 ni., z ilustrac, 
kop. 40. 

BOLCEWICZ B. Katalog monet polskich 
i z Polską styczność mających od czasów 
najdawniejszych do roku 1795. Warszawa, 
ksiegar. antykwarska B. Bolcewicza, 1900, 
kop. 50. 

(Bolechów). Statystyczny i topograficzny 
opis lasów c k. okręgu gospodarczego .... 
przytem przewodnik wycieczki galie. To- 
warz.. leśnego, projektowanej na 18go sier- 
pnia 1891 r. do lasów kameralnych Bolecho- 
wa i Lisowie. Lwów, nakł. galie. c. k. Dy- 
rekcvi lasów i dóbr skarbowych, druk. Pol- 
ska, "^1891, 8, str. 33 i plan. 

Z BOLECHOWA Antoni. Z teki dziwaka, 
wydał z oryginalnych papierów .... Lwów, 
nakł. H. Lassoty, druk. Gazety nar., 1883, 
8 mała, str. 95 i 2 ni., kor. 120. 

BOLESKI Fel. pseud. Czesława Pieniążka. 

BOLESŁAW II. Śmiały Ob. Angemstorn W BOLESŁAW — BOŁSUNOWSKI. 169 P. (1895); Antoniewicz Wacław (1893); Beł- 
cikowski Adam (Król 1882); Buszczyński 
Stefan (Pielgrzymka 1883); Callier Ed. 
(1888); Dzieduszycki W. (1894): Gliński Kaz. 
(1896); Gumplowicz M. (1900) Kalousek I. 
(Ueber 1883) ; Kopera Fel. (1898); Maidl J. 
(Ossiach 1880); Ossiach; Pichler Fr. (1892); 
Stefczyk |Fr. (1885, 1887 Upadek); Stron- 
czyński K. (Grobowiec 1887); Szyndler Fr. 
(1891); Wyspiański St. (Dramat 1900); Za- 
krzewski Z. (1899). 

BOLESŁAW Krzywousty. Ob. Gallus M. (1900); 

Smolka St. (Testament 1881). 

BOLESŁAW Mazowiecki. Ob. UlanowskiBol. 

(1883). 

BOLESŁAW Pobożny. Ob. Ulanowski Boi. 
Szkice 1886. 

BOLESŁAW z Ukrainy pseud. Lisoskiego 
Boi. 

BOLESŁAW Wstydliwy. Ob, Krzyżanowski 

Stan. (Dyplomy 1890). 

Bolesław czyli dalsze losy Genowefy, po- 
wieść moralna dla ludu. Mikołów, K. Miar- 
ka, 12, str. 86, 

— Toż, Toledo Ohio U. S. America, nakł. 
A. A. Paryskiego, 1899 (?), cnt. 30. 

— Ob. Szmid Krz. 

BOLESŁAWICKI Lutomir. Wobec wznowie- 
nia kwestyi polskiej. Kraków, nakł. autora, 
Gebethner i Sp , druk. Czasu, 1899, 8, str. 
XXXII, 307 i 1 ni., kor. 4 

BOLESŁAWICZ Władysław (Eulenfeld). Frau- 
cymer Anny Jagiellonki, obrazek dramaty- 
czny, ze śpiewami. Bibl. teatralna dla dzieci 
i młodzieży, nr. 5. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga , druk. W. A. Szyjko wskiego , 1890, 
8 mała, str. 16 i 2 ni., z nutami, hal. 50. 

— Kolega z oślej ławki, komedyjka w 1 
akcie, w dodatku: O sposobie urządzania 
teatrów dla dzieci. Bibl. teatralna dla dzieci 
i młodzieży, nr. 1. Lwów, nakł. H. Alten- 
berga (Richtera), druk. J. Mittiga i Sp , 1890, 
8 mała, str. 24, hal. 50. 

— Cudowne leki, powiastka. Wydaw. Ma- 
cierzy polskiej, 7. Lwów, nakł. Macierzy, 
Gubrynowicz i Schmidt, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp. w Krakowie, 1883, 8 mała, str. 38 
i 1 ni., hal. 12. 

— Ploteczki, komedyjka w 1 akcie. Bibl. 
teatr, dla dzieci i młodzieży, nr. 3. Lwów, 
nakł. H. Altenberga (Richtera), druk. J. Mit- 
tiga i Sp., 1890, 8 mała, str. 22, hal. 50. 

— Teatrzyk dla młodzieży. Lwów, nakł. 
Małego światka, ksieg. Polska, 1890, 8 mała, 
str. 69 i 1 ni., kor. 1.' 

— Drugi teatrzyk dla młodzieży. Tamże, 
druk. Dziennika polskiego, 1892, 8 mała, str. 
71 i 1 ni., kor. 1. 

— Ob. Bibliot. teatralna dla dzieci i mło- 
dzieży. 

BIBUOBRAFU T. I. BOLESŁAWITA. Ob. Bibl. dzieł wyborowych 
(Czarna perełka 1898; Tułacze 1897); Kra- 
szewski J. I. 

BOLESŁAWIUSZ Kłem. ks. Przeraźliwe echo 
trąby ostatecznej albo cztery rzeczy osta- 
tnie człowieka czekające, teraz poprawione 
i na nowo na światło wydane. Wilno i Bia- 
łystok, nakł. J. Blumowicza i B. Tykoc- 
kiego, druk. J. Blumowicza, 1881, 16, str. 
175 i 1 ni., kop. 15. 

— Toż. Wadowice, nakł. i druk. Fr. Foł- 
tyna, 1883, 16, str. 165 i 1 ni., hal. 40. 

— Toż. Warszawa, J. Breslauer, druk. M. 
Dębskiej, 1883, 16, str. 142 i 2 ni., kop. 30. 

— Toż, w r. 1670 po raz pierwszy ogło- 
szone a teraz na nowo przejrzane, wyd. ks. 
J. Stagraczyński. Bibl. katolicka, 3. Poznań, 
nakł. Księg. katolickiej, druk. E. Schmae- 
dickiego, 1884, 16, str. IV i 138, z rycinami, 
fen. 60. 

— Toż. Tamże, 1886, 8 mała, str. 136, 
z ryc, fen. 60. 

BOLESZCZYO Lucyan. Jezuici w Polsce i na 
Rusi. Odb. z Sztandaru polsk., nr. 5 z d. 27 
maja 1882. Lwów, nakł. autora, druk. Anny 
Wajdowiczowej, 1882, 8, str. 14. 

BOLIN W. Ob. Walłszewski K. (1898). 

BOLIŃSKI i. Ob. Sienkiewicz H. (1898, 
1899). 

Boliwia. Ob. Jackowski Józef (Wyjątki z li- 
stów 1890; Minerały 1891). 

Bolkoburg. Ob. Schubert H. (Geschichte 
1894). 

Bolkonen. Ob. Roesener B. (Etwas von .... 
1893). 

Bolonia. Ob. Berson M. (Studenci 1890); 
Kallenbach (Polacy w Bolonii 1890); My- 
cielski Jerzy (1888); Waga Józef (Polacy 
1888); Windakiewicz St. (Informacye 1891). 

BOLTE Joh. Das Danziger Theater im XVI 
und XVII Jahrhundert. Theatergeschichtli- 
che Forschungen, XII. Hamburg, L. Voss, 
1895, 8, str. XXIII i 296, mr. 7. 

— Ein Lied auf die Fehde Danzigs mit 
Konig Stephan von Polen, 1576. Królewie- 
cka Altpreussische Monatsschrift w zeszycie 
z kwietnia — czerwca r. 1888, 8, str. 333— 
338. 

BOLTZet FORSTER. Neuer Sprachenfiihrer: 
russisch und polnisch, neue umgearbeitete 
Auflage. Berlin, Behr, 1883, 12, str. V i 246, 
z tabl , mr. 1-50. 

Bołhan wieś na Podolu. Ob. Neyman Cze- 
sław (Notatki archeologiczne 1890). 

BOŁSUNOWSKI K. Przedmioty znajdywane 
w Bugu przv Drohiczynie (z ołowiu). Ki- 
jów, 1893, 4,"" 21 tabl., z 972 fig.opr. mr. 9. 

— Solidy Bolesława z napisem słowiań- 
skim, studyum numizmatyczne. Kijów, nakl. 

22 170 BOŁSUNOWSKI — BONIECKI autora, B. Korejwo, tipogr. A. Dawidenko, 
1887, 8, 8tr. 43, z tabl. łitogr., rb. 1. 

— Znaki pieczętne na ołowiu, plomby, 
znajdywane w Bugu przy mieście Drohi- 
czynie, stydyum sfragistyczne. Odb. z Wia- 
domości numizm.-archeol. Kraków, druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1891, 4, str. (szpalt) 12. 

— Toż. Odb. z Wiadomości numizm.-archeol. 
Tamże, 1895, 4 większa, str. (szpalt) 16, 
z ryc w teks. 

BOMBA. Wybór anegdot, żartów i wier- 
szy humorystycznych. Warszawa, druk. K 
Skiwskiego, 1889, 8 mała, str. 76, kop. 20. 

Bomba dMChswna. Czacza, druk. Macierzy 
katol, 1893. 

— Ob. Szymko 1885. 

BOMBUS ARTEM. Ob. Śnieżek J. (Uber ga- 
lizische 1895). 

BONA Jan kard. Pisma ascetyczne, przeło- 
żył z języka łacińskiego na polski ks. dr. 
Jan Bernaeki, t. I— III. Tarnów, nakł. tłóma- 
cza, K. Rasclika, druk. J. Pisza, 1891, 16, 
str. 206 i 1 nl.+160 i 2 nL+487, kor. 1-20, 
hal. 80 i kor. 3. 

I. Fenix odrodzony, czyli ćtriczema duchowne: 
n. O przygotowaniu na śmierć, testament] m. O roz^ 
poznawaniu duchów. 

— Toż, t. IV. Przewodnik do nieba. Tam- 
że, druk. J. Styrny, 1900, 8 mała, str. 186. 

BONAMI Paweł. Encyklopedya ilustrowa- 
na medycyny i higieny popularnej, według 
... opracowana i do naszych stosunków zdro- 
wotnych zastosowana przez J. Starkmana. 
Warszawa , nakł. autora, M. Org*elbrand, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1892, 4, str. 
756, rb. 8. 

BONAPARTE P. N- jMiechow ou les enfants 
au bout des baionnetes. Paris, 1863' 4, str. 33. 

BONAPARTE Ludwik Ob. Bibl. dzieł treści 
społ. (1889); Marx Karol (Pisma pomniejsze 
1889). 

B«rtaparte Napoleon. Oh. Bleibtreu K. (1892); 
Einerling Jan (Tableau 1852). 

Bonaparte i Żydzi, powieść historyczna. 
Warszawa, nakł. redakeył Niwy, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1896, 8 ma- 
ła, str. 305, rb. 1. 

BONAWENTURA S. J. Jak człowiek powi- 
nien się modlić, przez św. Piotra z Alkan- 
tary oraz stopniowanie cnót, przekład z fran- 
cus. Wvd. poprawione. Warszawa,^ Czerwiń- 
ski, 1900, 16, str. 207, kop. 30. 

— Koronka do Św. Antoniego Padewskie- 
go, złożona z rozmyślań i modlitw, wyję- 
tych z Responsorium .... na cześć cudotwór- 
cy, tłtUB. Miagdalema P(awłowska. Gdańsk, 
nakł. i druk. B. Miłskiego, 1895, 16, str. 3^, 
fen. 15- 

— Modlitwy d« Najświętszej Maryi Pan- 
ny Niepokalanie poczętej, na wszystkie dsi tygodnia, celem uproszeniu sobie szcsęśliwej 
śmierci, wyjęte z Psałterza .... spolszczył ks. 
M. Gorzelański. Wvd. 2gie. Warszawa, druk. 
F. Czerwińskiego ' i S. Niemłery, 1881, 32 
mała, str. 78, kop. 10. 

— Wskazówki do uświętobliwienia żj-cia 
podane w stopniowaniu cnót, z francuskiego. 
Warszawa, Niemiera, 1890, 16, str. 66, kop. 10. 

— Żywot Pana i Boga naszego Jezusa 
Chrystusa t. j. droga zbawienia , przekł. 
Baltazara Opecia. Wvd. I6te. Wilno, nakł. 
i druk. J. Zawadzkiego, 1880, 8, str. 288 i 1 
ryc, kop. 40. 

— Żywot Pana naszego Jezusa Chrystu- 
sa, w pobożnych rozmyślaniach zawarty, 
tłóm. o. Prokopa (Leszczyńskiego), kapucy- 
na. Wyd. 2gie. Warszawa, własność i druk. 
St. Niemiery, 1889, 8 mała, str. 412, rb. 1. 

— Toż. Wvd. 3cie poprawne. Tamże, 1900, 
8 mała, str. 420, rb. 1. 

— Ob. z Alkantary Piotr św. (1890). 
BOŃCZA. Ob. Sulima Z. L. (Pamiętniki 

1880). 

BOŃCZA M. Zabezpieczenia na życie i jego 
rodzaje. Poznań, nakł. Westy, A. Cybulski, 
druk. Dziennika pozn., 1897, 8, str. 15, 
fen. 20. 

BONDINI LudwHc z Tyflisu. Poezye. War- 
szawa, nakł. i druk. Lepperta i Sp., 1898, 
8 mała, str. 137, opr. rb. 120. 

Ciche pieśni; Wrażenia; Taria. 

BONDY Fr. List otwarty do Sz. P. T. abo- 
nentów i czytelników. Wiedeń, nakł. Fr. 
Bondy, 1890, "4, str. ni. 2. 

— Replika na zaczepki konkurencyjne P. 
Adama Kaczurby. Tamże, 1890, 16, str. 16. 

— Toż. Tamże, (189(^, fol. arkusz rozło- 
żony. 

BONER Izajasz. Ob. Dryjacki-Sutor (Żywot 

1885). 

BONESCHI CECCOLI Anneta. Teofilo Lenar- 
towicz, morto ił 3 febbraio 1893. Firenze, 
1893, 8, str. ni. 1. 

BONGHI Rug. Ob. Grabiński Józ. (1895). 
BONU EUR Roza. Ob. Łempicki Adam (1890). 

BONIECKI Adam. Herbarz polski, część I: 
Wiadomości historyczno-genealogiczne o ro- 
dach szlacheckich, tom I. (Aaron -Boniccy). 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. E. 
Skiwskiego, 1899, 4, str. IX, 385 i V, z ry- 
sunkami w teks., rb. 7*50. 

— O pochodzeniu szlachty polskiej, o her- 
bach. Odb. z Herbarza polskiego. Warsza- 
wa, druk. E. Skiwskiego, 1899, 4, str. 16. 

— Poczet rodów w W. księstwie litew- 
skiem w XV i XVI w. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. J. Bergera, 1887, 4, str. 
XV, 455, XLIX i 1 nL, z tabl. genealog., 
rb. 10. BONIECKI — BOEAWSKI m — Thfese pour la licence. Paris, 1865, 8, 
str. 60. 

BONIECKI & BOBOWSKI. Kodeks dyploma- 
tyczny Polski, obejmujący przywileje kró- 
lów polskich, W. książąt litewskich, bulle 
papieskie, jako też przywileje książąt szlą- 
skich i wszelkie nadania prywatne, mogące 
posłużyć do wyjaśnienia dziejów wewnę- 
trznych krajowych, t. IV: Rzeczy szląskie, 
przez śp. Michała Bonieckiego zebrane, na- 
kładem pozostałej rodziny Bonieckich, wyd. 
Mikołaj Bobowski. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. J. Berg-era, 1887, 4 większa, 
str. XIII, 237, XI i 1 ni., rb. 5. 

Tom IV, do wydanego w r. 1847—58 przez Rzy- 
szczewskiego i Muczkowskiego Kodexu. 

BONK Hugo dr. Die Stadte und Burg^en in 
Altpreussen (Oi"densgriindungen) in ihrer 
Beziehung" zur Bodengestaltung. Odb. z Alt- 
preussiche Monatsschrift. Konigsberg, F. 
Beyer, 1895, 8, str. 146, z 44 planami na 11 
tabl., mr. 4. 

BOŃKOWSKI H. N. List z powodu pomnika 
Mickiewicza. Do JW. dra Ferdynanda Weig- 
la, prezydenta miasta Krakowa. Paryż, druk. 
polska A. Reiffa, 1883, 4, karta 1. 

— Niespodziane spotkanie z ciekawym, 
panem (księciem Galicynem) w Paryżu w cza- 
sie ostatniego powstania 1863 r. Tamże, 8, 
str. 8. 

BON Le Gustaw. Ob. Le Bon. 

BONNE ks. Nauka o prawdziwej poboźno- 
źności i doskonaleniu się. Warszawa, Nie- 
miera, 1899, kop. 8. 

BONNE Gaston. Ob. Weyman S. (1897). 

BONNEAU. Ob. Kraushar Al. (1900). 

BONOMELLi ks. jez. Wolność myśli, wolność 
sumienia, wolny przekład ks. Aleksandra 
Garlikowskiego. Warszawa, druk. Czerwiń- 
skiego, 1892, 8, str. 48, kop. 25. 

BONTAMI Paweł. Ob. Mędrzecki 1809. 

BONTZEK N. ks. Nowy brewiarzy k tercy- 
arski podług nowej Konstytucyi Ojca św. 
Papieża Leona XIII z dnia 30 maja 1883 
dla braci i sióstr trzeciego zakonu Św. o. 
Franciszka, z dodatkiem różnych stosownych 
nabożeństw. Bvtom, nakł. i druk. Katolika, 
1892, 8, str. 480. 

— Eines al ten Studenten Ferien-Geklim- 
per, seiner utraąuistischen Tafelrunde ge- 
widmet. Breslau, 1882, 8 mała, str. 244. 

Tlómaczenia niemieckie; Chwasty z własnej za- 
grody; Deutsche Reimereien; Gudrun-Lieder; Wieder 
daheim; Epilogus galeatus. 

— Stary kościół miechowski, obrazek oby- 
czajów wiejskich w narzeczu górnoszląskiein. 
Wyd. 2gie poprawne, z dodat. Bytom, nakł. 
autora, druk. R. Reida we Wrocławiu, 1883, 
16, str. 259 i 1 ni., mr. 1. 

BOOCH-ARKOSSY F. dr. Ausfiihrliches Lehr- 
und Lesebuch zum fertigen Sprechen und Schreiben der polnischen Sprache, flir hohe- 
re Lehranstalten unh zum Selbstunterricht 
Gebildeter, unter Mitwirkung mehrerer pol- 
nischen Gelehrten bearbeitet, mit vollstan- 
diger Umschreibung der polnischen Aus- 
sprache durch deutsehe Buchstaben, 1 Curs. 
Bibliothek ausfiihrlicher Lehr- und Lesebu- 
cher der modernen Sprachen und Literatu- 
ren nach Robertsons Methode, VI Band 1 
Curs. Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1884, 8, 
str. XII i 272, mr. 3. 

— Toż, II Curs. Band VI. 2. & Supplement. 
Tamże, 1885, 8, str. VIII i 267, IV i 90, mr. 
5, albo mr. 3 i mr. 2. 

— Nowy dokładny słownik polsko-nie- 
miecki i niemiecko polski. Neues voIIstan- 
diges połnisch deutsches uud deutsch -polni - 
sches Wortenbuch. Wyd. 4te. T. I. polsko-nie- 
miecki, przez Fr. A. Potockiego, t. II. nie- 
miecko-polski. Leipzig, H. Haessol, (1883), 
8, str. str. V, 998, IV i 146 suplementu 
-f 2 ni., 729, IV i 74 suplementu, mr. 12 
i mr. 8. 

— Toż, 5te Auflage. Tamże, 1889—1891, 
8, str. 998 i 729, IV i 74. Część polsko-nie- 
miec mr. 12, opr. mr. 14, część niemiecko- 
polska, mr. 8, opr. mr. 10. 

— Toż, 6te Aufl., Bd. I— II. Tamże, 1893, 
str. VI, 998 i 146-t-IV, 729 i 74, mr. 20, opr. 
mr. 24. 

BOOCH ARKOSSY F. i KOCZYŃSKI Michał. 

Polsko-niemiecki i niemiecko-polski słownik 
kieszonkowy dla użytku szkół i handlu, 
wypracowany podług 5tego wyd. dokładne- 
go Słownika polskiego i niemieckiego. Pol- 
nisch-deutsches und deutsch-polnisches Ta- 
schenwórterbuch, zum Gebrauch fur Schulen, 
Behorden, Verkehr und Reisen. T. I — II. 
Lipsk, H. Haessel, (1891), 8 str. VIII, 2 ni., 
1087, IV+2 ni. i 790, po mr. 5. 

— Toż, 2te Aufl., Band I u. II. Tamże, 
1893, 8 mała, str. IV i 1086-f IV i 790, po 
mr. 3, opr. po mr. 4. 

— Toż. 3te Aufl., Tamże, 1899, 8, str. VIII 
1086+IV i 790, po mr. 3, opr. po mr. 4. 

BORAWSKI Edward ks. Szkice do kazań na 
wszystkie niedziele i święta całego roku, 
wypracowane przez różnych autorów a prze- 
ważnie przez autora Kazalnicy parafialnej. 
Odb. z czasopisma Bonus pastor. Lwów, 
nakł. redakcyi Wiadomości katoi., druk. Lu- 
dowa, 1890, 8, str. 395 i LVII, kor. 6. 

— Toż, Szkice przygodne i na cześć świę- 
tych pańskich. Wyd. 2gie znacznie powię- 
kszone, t. 1— -2. Lwów, nakł. księgarni Gu- 
brynowicza i Schmidta, druk. Ludowa, 1900, 
8, str. 249-f 158, LII, kor. 7. 

— Pamiątka .50-letniego jubileuszu ka- 
płaństwa, sp. Leona XIII papieża. Lwów, 
nakł. Wiadomości katol, druk. Ludowa, 1887, 
8, str. 71 z ryc. 172 BORDIER — BORKOWSKI BORDIER A. Mikroby i transformizm, prze- 
łożył z franc. dr. L. Wolberg. Odb. z Prze- 
glądu tvgod. Warszawa, druk. K. Kowalew- 
skiego, "1898, 8 mała, str. 48, kop. 20. 

BORECKI Józef. Podręcznik botaniczny kie- 
szonkowy dla ogrodniczków polskich. Ło- 
wicz, druk. K. Rybackiego, 1882, 16, str. 82, 
kop. 40. 

— Wskazówka sadzenia drzewek owoco- 
wych dla kupujących drzewka ze szkółek 
zaprowadzonych w r. 1875 na gruncie wła- 
snym w Nieborowie. Warszawa, druk. St. 
Niemiery, 1887, kop. 71/8- 

B0RECKV J. Ob. Mickiewicz A. (x899). 

BOREJSZO-WYSOCKI. O zjawiskach życia 
duchowego, szkice psychologiczne. Warsza- 
wa T. Paprocki, 1892,' 8, str. 163, kop. 75. 

BOREK Floryan ks. Wyborek czyli zbiór 
modlitw, nabożeństw i pieśni powszechnie 
używanych, dla użytku wiernych każdego 
stanu. Rzeszów, nakł. i druk. J. A. Pelara 
(H. Czerny), 1895, 16, str. 11 ni., 371 i X, 
z obrazkiem, opr. kor. 1"60. 

Borek stary. Ob. Gornisiewicz ks. (Historya 
Jasnej góry 1886); Siejkowski M. 

BORELOWSKI Marcin Leliwa. Ob. Dzikow- 
ski Andrzej (Mowa 1864); Wartyński J. 
(W rocznicę 1888). 

BORETTI A. E. Album pamiątkowych wi- 
doków nowogródzkiego i słuckiego powiatu. 
Lwów, druk. A. Szyjkowskiego, 1894, fol. 
królewskie, str. 1 ni., z 122 fotograf, w tecz- 
ce. Każda fotogr. po kor, 3. 

BORETTI Teofil Eugeniusz. Album pamią- 
tkowe: Widoki stron rodzinnych Ad. Mi- 
ckiewicza. Warszawa, nakł. wydawcj"^ i Wierz- 
bickiego i Sp., druk. W. Dunina, 1900, 4 po- 
dłuż., kart ni. 22, rb. 1-50. 

BORGIA Lukr. Ob. Gregoroyius (1876). 

BORGIS E. dr. prof. Aus Posens und Po- 
lens kirchlicher Yergangenheit, zum 350- 
jahrigen Jubiiaum der sog. polnischen Uni- 
tat und der 3 aitesten evang. Gemeinden 
der Provinz Posen: Der Unitatsgemeinden 
zu Posen (St. Petri), zu Lissa (St. Joh.) und 
zu Laszwitz. Berlin, Wiegandt & Grieben, 
1898, 8, str. IV i 130, mr. 2. 

BORIAN z nad Ptyczy, pseud. Aleks. Jel- 
skiego. 

BORICZEWSKY N. Prawosławije i russkaja 
narodnost w Litwie. S. Petersburg, 1851, 
str. 129. 

BORKOWSKA Al. z Chomętowskich. Wakacye 
Janka i Zosi, opowiadania o znakomitych 
wynalazkach przemysłu i sztuki, cudach 
przyrody i wypadkach codziennego życia. 
Warszawa, druk. Gazety lekarskiej, 1874, 
8, str. 248 z ryc. 

— Nad wodami Bałtyku, Panna Marych- 
na z Oporowa, Wojewodzie spiski, opowia- dania historyczne. Warszawa, nakł. M. Arcta 
druk. Szkaradzińskiego i Sp., 1900, 8 mała, 
str. 248, z rycin., opr. kop. 75. 

BORKOWSKAJA W. Dunin. Nowiejszij ucze- 
bnik i samouczitiel tanciew, sposób wyuczit' 
sia samomu tancowat' i diriżirowat' tan- 
dem. Tiflis, 1890, 8, str. 32. 

BORKOWSKI Aleksander. Ob. Ohnet G. (We- 
łykij łim. 1887). 

BORKOWSKI Bohdan. Ballada, z obrazu lu- 
dowego W. D. Gutowskiego, muzyka na 
sopran lub tenor z towarzyszeniem forte- 
pianu. Warszawa, M. Arct, 1894, kop. 40. 

— Ob. Jankowski Józef (Kwiat 1894); Ko- 
chanowski Jan (Psalm 1894). 

BORKOWSKI Emil. Z pamiętników aktora, 
opowieść humorystyczna (wierszem). Kra- 
ków, nakł. redakcyi Dyabła, 1899, 4, str. ni. 
30, z 3 ryc, hal. 50. 

— Wydawca czasopisma humorystycznego 
Dyabeł. 

BORKOWSKI Ferdinandus. De origine cos- 
mologiae. Dissertatio inauguralis, Gryphiae, 
1848, 8, str. 64. 

BORKOWSKI Heinr. Der Glaube an die Un- 
sterblichkeit der Seele in Schillers Leben, 
Philosophie und Dichtung. Konigsberg, B. 
Teichert, 1898, 8, str. IV i 138, mr. 2. 

BORKOWSKI Jerzy Sewer hr. Dunin. Polacy 
dygnitarzami austryackimi, I. Podkomorzo- 
wie i paziowie, 1750—1890. Lwów, nakł. 
autora, P. Starzyk (J. Milikowski), druk. I. 
związkowa, 1890, 8, str. 24 i 2 ni., kor. 160. 

— Genealogia żyjących utytułowanych 
rodów polskich. Lwów, nakł. Seyfartha i 
Czajkowskiego, druk, polska, 1895, 8 mała, 
str, ni. 3 i 767, opr, kor. 10. 

— Panie polskie przy dworze rakuskim: 
Damy krzyża gwiaździstego. Damy pałaco- 
we, Kanoniczki honorowe sabaudzkie i ber- 
neńskie. Tamże, druk. I związkowa, 1891, 
32, str. X i 291, opr. kor. 3-60.' 

— Projekt ustanowy ordynacyi familijnej 
im, hr, Duninów-Borkowskich (po polsku 
i po niemiecku). Lwów, nakł. autora, druk. 
W. Szyjkowskiego, (1892), fol., str. ni. 8. 

— Rocznik szlachty polskiej, I. Lwów, 
nakł, K. Łukaszewicza, druk. Dziennika 
polskiego, 1881, 16, str. XII i 621, w opr. 
kor. 10. 

— Toż. II. Tamże, druk. J, Czaińskiego 
w Samborze, 1883, 16, str. 2 ni, i 799, opr. 
kor, 10, 

— Spis nazwisk szlachty polskiej. Lwów, 
nakł. Gubrynowicza i Schmidta , druk. J, 
Czaińskiego w Gródku, 1887, 8 większa, str. 
611, kor. 12. 

— Ob. Biegeleisen (1885); Borkowski Le- 
szek hr. (Toast 1884); Wąsowicz Miecz. (1886); 
Żychliński Teod, (1888).' BORKOWSKI — BOROWSKI 173 BORKOWSKI Leszek hr. Dunin. Autobiogra- 
fia. Odb. z Dziennika polskiego. Lwów, 
druk. K. Budweisera, 1897, 12, str. 12. 

— Mowy, 1867—1887, przedmowę napisał 
Stan. Schniir-Peplowski. Lwów, Seyfarth 
i Czajkowski, druk. im. Ossolińskich, 1897, 
4, str. 139, z portr., kor. 160. 

— Pamiętnik urywkowy współczesny. 
Lwów, druk. Zakładu im. Ossolińskich, 1861, 
8, str. 80. 

— Nieco o Stanisława Tarnowskiego do- 
świadczeniach. Budapeszt, druk. Wiktora 
Horniańskiego, 1892, str. 30. 

— Pokalanki. Tamże, 1890, str. 104. 

— Przypomnienie zapoznawanych prawd. 
Tamże. (1890), str. 150. 

— Toast .... mianj na weselu Jerzego hr. 
Dunina Borkowskiego i Elżbiety hr. Ło- 
siówny dnia 10 czerwca 1884 we Lwowie. 
(Lwów), b. m. dr., 1884, 8, k. ni. 2. 

— (SPORTEK D. Adam). Przypomnienie za- 
poznawanych prawd »0 doświadczeniach i 
rozmyślaniach Stan. Tarnowskiego. Buda- 
peszt, druk. W. Horniańskiego, 1892, 8, str. 
150 i 30, kor. 3-60. 

— Ob. Adam Sportek. O kwestyi Hausne- 
rowskiej; O tece Nieczui. 

BORKOWSKI Piotr adwokat Sprawa Wgo 
Imć Pana Klemensa Przybory, strażn. po- 
wiatu pińskiego z WWmi JPP. Józefem i 
Elżbietą z Kluczewskich Jelcami, szamb, 
był. dworu pol. o ukaranie za ewokacyą 
WW. Jelców 6 niedzielami wieży i 100 kop 
groszy lit (1807), fol. k. 2. 

BORKOWSKI Teofil. Obszczyja Prawiła dla 
teatra. Powszechne prawidła dla teatru. 
Kiew, 1861, 8, str. 95. 

Po rosyjsku i po polsku. 

BORKOWSKI Włodzimierz. Krótki życiorys 
ks. Stanisława Słotwińskiego, opata ks. Ka- 
noników regularnych lateraneńskich w Kra- 
kowie. Kraków, nakł. autora, druk. W. Kor- 
neckiego, 1894, 8, str. 32. 

Borkowskich-Duninów ród. Ob. Starzeński 
Leopold hr. (1886). 

BORN George F. Johann Sobieski, der gros- 
se Polenkónig und Befreier Wiens, oder das 
blinde Sklavenmadchen von Schiras, histo- 
rischer Volksroman. Prag, Bensinger, 1880, 8. 

BORNE V. dem Kreuzwendedich. Polen ais 
Schauplatz vergangener und zukunftiger 
Kriege. Berlin, Wiihelmi, 1890, 8, str. IV 
i 71, z mapą, mr. 2. 

BORNIER Henri de. Comment on deyient 
beau, ódition accompagnće de notes expli- 
catives et d'un petit vocabulaire par Jean 
Amborski. Lectures faciles, I. Lóopol, pro- 
prićte de Tóditeur, Gubrynowicz i Schmidt, 
impr. Ludowa, 1896, 16, str. 2 ni. i 63, 
hal. 60. 

— Córka Rolanda, dramat w 4 aktach, przekł. Lucyana Siemieńskiego. Wycinek 
z Ateneum. B. m. i r. dr., 8, str. od 45—79 
i 294-327. 

BORNIŃSKI Piotr ks. Mowa żałobna przy 
zwłokach śp. biskupa Michała Nowodwor- 
skiego, wypow. w dniu 16 czerwca 1896. 
Warszawa, nakł. autora, druk. Fr. Czerwiń- 
skiego, 1896, 8, str. 22, z portr. kop. 20. 

BORNSZTEIN Józef. Kazimierz Bartosze- 
wicz, sylwetka literacka. Odb. z Myśli. Kra- 
ków, druk. Związkowa, 1892, 16, str. 40, 
z portr. hal. 60. 

— (Kucharski Ildefons). Zaloty panicza, 
szkic z życia. Kraków, nakł. K. Bartosze- 
wicza, Gebethner i Sp., druk. A. Koziań- 
skiego, 1888, 8 mała, str. 24, hal. 60. 

BORODZICZ J. ks. Różaniec na cześć serca 
Jezusowego i Najświętszej Maryi Panny. 
Warszawa, druk. St. Niemiery synów, 16, 
str. 63 i 1 ni., z ryc. w teks., kop. 15. 

BOROMEJ Karol. Wojaż Jacka Samochwał 
Gaduły dla ciekawych jego przyjaciół. Wil- 
no, druk. M. Romma, 1841, 8, str. VI, 106. 

BOROWSKI Lesław. Mowa, wypowiedziana 
dnia 19 października 1889 w Krakowie na 
obchodzie ku uczczeniu pamięci T. Kościu- 
szki. Lwów, nakł. Towarzystwa im. Sta- 
szyca. 

— Polacy na Bukowinie, szkic statysty- 
czny. Kraków, nakł. autora, druk. Związ- 
kowa, 1896, 8, str. 30. 

— Przemówienie w ogólnej dyskusyi bud- 
żetowej na posiedzeniu Rady m. Krakowa 
dnia 26 lutego 1891 r. Dod. do Reformy. 
Kraków, druk. Związkowa, 1891, fol. wiel- 
kie, str. ni. (szpalt) 6. 

— Rada państwa, jej skład, zakres dzia- 
łania i wybory. Kraków, nakł. i druk. A. 
Koziańskiego, 1897, 8 mała, str. 38, hal. 40. 

— Raptularz na r. 1889, rocz. I. Kraków, 
nakł. druk. Związkowej, 1888, 4, str. 124, 
hal. 80. 

— Toż, na rok 1890—1898, rocz. II— X. 
Tamże, 4, str. 123, 119, 115, 111, 118, 111, 
111, 110, 107, opr. po hal. 80. 

— O sejmie i wyborach do sejmu. Wyd. 
im. Staszyca, IV. Lwów, nakł. Tow., druk. 
S. Bednarskiego, 1889, 16, str. 72, hal. 60. 

— Zakopane. Sprawozdanie adwokata .... 
w sprawie kupna dóbr Zakopane. Kraków, 
nakł. sprawozdawcy, druk. Związkowa, 1889, 
4, str. 26. 

Ob. Schlachtowski F. Przemówienie (1891). 

BOROWSKI J. Po długiej nawałnicy jednak 
następuje pogoda, czyli jeszcze Polska nie 
zginęła. Brodnica, nakł. wydawcy, druk. i 
rzeźba Nowej drukarni, 1858, 8, str. 15. 

BOROWSKI Józef Skarbek. Juliusz Kossak. 
Kraków, nakł. autora. Spółka wydawnicza, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 47, 
z portr., kor. 3. 174 BOROWSKI — BORYSIEKIEWICZ BOROWSKI ks. Kaspar. Mowa na uczczenie 
chwalebnej pamięci J W. Justyny z Hołyńskich 
Czudowskicj, b. marsza J ko wej powiatu Cze- 
rekowskiego, gubernii Mohylewskiej .... Wil- 
no, druk. Dyecezyalna, 1841, 8, str. 15. 

— Pisma mężów apostolskich, Klemensa 
rzymskiego, Ignacego i Polikarpa biskupów, 
przytem dzieje męczeństwa dwóch ostatnich 
i list do Dyogneta, z oryginału greckiego 
przełożył i* uwagi przydał .... Wyd. ks. Ro- 
man Rembieliński. T. i— II w 1-nym. Warsza- 
wa, druk. St. Niemirv synów, 1897, 8 mała. 
Btr. 373 i II, rb. 1-35^ 

— Ob. Filichowski Roch ks. (Dwaj biskupi 
1885). 

BOROWSKI W. W. Notatki z praktyki agen- 
ta Towarzystwa ubezpieczeń na życie. War- 
szawa, nakł. autora, E. Wende i Sp., druk. 
J. Uotty, 1900, 8, Btr. 83, kop. 50. 

BOROZOIN Jan i Aleks. Historya Polski na 
polsko russkim i russko-pol. jeżyku. Drugi 
tytuł: Tablica dziejów Polski ód' 860 do 1795 
roku z dodatkiem poglądu na wypadki za- 
szłe do 1875 roku, z 45 wizerunkami kró- 
lów. St. Petersburg, 1876, 4, str. 36. 

BORSZYŃSKI Z. pseud. Konst. Górskiego. 

BORTNIK Tytus. Sprawa wodociągu dla m. 
sta Krakowa, studyum. Kraków, nakł. auto- 
ra, D. E. i^riedlein, druk. Związkowa, 1889, 
8 mała, str. XII i 88. 

— Wykłady. Technologia mechaniczna, 
wydana staraniem Fr. Chudoby, t. 1—2. 
Kraków, 1893, 4, str. 1012-f285 (litogr.). 

BORUCKI Aleks. Aleksander książę bułgar- 
ski, bohater 1 obrońca wolności, dokładna 
historya jego życia i działalności z dodat. 
wiernego obrazu Bułgaryi i Bułgarów. Bibl. 
tanich książeczek dla ludu i młodzieży, t. 
XVIII. Cieszyn, nakł. i druk. Henryka Feit- 
zingera, b. r. (1888), 8, str. 64, hal." 40. 

— Echo z Afryki, pamiętnik wędrowca. 
Bibl. tanich ksiaż. dla ludu i młodzieży, t. 
XXVIII. Tamże,' b. r. (1888), 8, str. 79, h. 40. 

— Nasze góry, malownicze opisanie Kar- 
pat i Tatr, oraz ich mieszkańców, cz. I i II 
Bibl. tanich ksiaż. t. XXXIV i XXXV. Tam- 
że, (1888), 16. str. 76 i 96, po hal. 40. 

— Józef Ignacy Kraszewski, jego życie 
i zasługi. Bibl. tanich ksiaż. t. XXXII i 
XXXIII. Tamże, 1888, 8 str.'l43, hal. 80. 

— Kazimierz Skaza, powiastka na tle hi- 
storycznem. Bibl. tanich ksiaż. t. LIV. Cie- 
szyn, nakł. Edwarda Feitzingera, druk. K. 
Miarki w Mikołowie, b. r. (1890), 8, str. 70, 
hal. 40. 

— Mistrz Twardowski, bardzo ciekawa 
zajmująca i wesoła historya o sławnym pol- 
skim czarnoksiężniku, spisana wiernie po- 
dług podań ludowych i starych zabytków 
piśuiiennyc. Bibl. tanich książeczek t. XVI. Cieszyn, nakł. i druk. Henr. Feitzingera, b. r. 
(1888), 8, str. 62, hal. 40. 

— Za oceany, opowieść ludowa. Bibl. ta- 
nich książeczek, t. LXVII. Cieszyn, nakł. E. 
Feitzingera, druk. G. Aitmanna we Frysz- 
tacie, (1896), 8 mała, str. 91, hal. 40. 

— Oudraszek, słynny dowódca w szląskim 
Beskidzie, opowiadanie prawdziwe z zeszłe- 
go wieku, opracowane podług najlepszych 
źródeł historycznych. Bibl. tanich książecz. 
t. XXXVI. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, 
druk. Kutzera i Sp., (1889), 8 mała, str. 100 
i 1 ni., hal. 50. 

— Powieści z tysiąca i jednej nocy, po- 
dług wydań niemiec. Biała, Kubaczka i Lang, 
druk. A. Madlera, 1895, 8 mała, str. 212, 
kor. 1-50. 

— Przygody Robinsona Kruzot; na morzu 
i lądzie. Przerobił w skróceniu .... Bibl. ta- 
nich ksiaż. t. VIII. Cieszyn, nakł. Ed. Feit- 
zingera, druk. Kutzera i Sp., 1884, 8, ' str. 
7.5, hal. 40. 

— Śpiewnik polski, część U: Śpiewy hist. 
i patr\-otyczne, wyczerpujący i historycznie 
opracowany zbiór pieśni patryotycznych i 
śpiewów historycznych, zawierający do 200 
śpiewów, opatrzony historycznym wstępem 
o pieśni wogóle a w szczególności u Słowian 
i u nas Polaków. Cieszyn, nakł. E. Feitzin- 
gera, druk. Kutzera i Sp., (1891), 32, str. 
387 i IX, opr. kor. 1. 

Cssęść I. (Pieśni ludowe). Ob. Śpiewnik polski. 

— Szkice z życia zwierzęcego. Bibl. ta- 
nich książeczek t.XXIX. Cieszyn, nakł. i drak. 
H. Feitzingera, b. r. (1888), 8,' str. 95, hal, 40. 

— Ob. Bibl. tanich książeczek (Cieszyn 
(1888). 

BORUCKI Max. Ziemia kujawska pod wzglę- 
dem historycznym, geograficznym, archeo- 
logicznym, ekonomicznym i statystycznym. 
Włocławek, nakł. i druk. H. Neumana, Ge- 
bethner i Wolff w Warszawie, 1883, 8 wię- 
ksza, str. XVIII, 373 i 1 ni., rb. 2. 

— Sprostowanie niektórych wiadomości 
i dopełnienia w opisie ziemi kujawskiej. 
Warszawa, druk. W. Ratyńskiego (J. Ber- 
gera, 1888, 4, str. 11 j 1 nl„ kop. 15. 

BORUNY. Ob. Giżycki (1897); Wspomnienie 

(1897). 

BORYS. Ob. Sapunow A. (Dwinskije 1890); 
Wesołowski Fel. pseud. Terpiłowskiej Julii 
(Baśń 1893). 

BORYSIEKIEWICZ M. prof. Antwort auf die 
Entgcgnung des Herru Docenten Dr. Dim- 
mer in Wien .... Sep. Abdruck der Wiener 
medicin Blatter. Wien, Verl. v. L. Berg- 
mann, 8, str. 8. 

— Beitrage zum feineren Baue der Neta- 
haut des Chamaeleo yulgaris. Wien, F. Den- BORYSIEKIEWICZ — BOSSOWSKI. 175 Łicke, 1899, 8, 8tr. 37, z 36 fotograwuiami, 
kor. 6. 

— Ei-wiederung: auf Dimmers Angriff ge- 
g"en meine Arbeiten: »Ueber den feineren 
Bau, der Netzhaut. Sep. Abdr. der Wiener 
mediz. Blatter aus d. Nr. 23 (1894). Wien, 
Verl. V. L. Bergmann, 1894, 8, str. 8. 

— Ophthalmoskopische Beobachtungen an 
171 Geisteskranken der Klinik des Herrn 
RegierungsKithes prof. Dr, Meynert. Se par. 
Abdr. a. d. AJlgem. Wiener med. Zeitung, 
1882, nr, 44, 45 u. f. 8, str. 25. 

— Untersuchungen uber den feineren Bau 
der Netzhaut. Wien, Toeplitz & Deuticke, 
1887, 8, str. 70, z 91 ryc. w teks., kor. 4'80. 

— Weitere Untersuchungen liber den fei- 
neren Bau der Netzhaut. Wien, Fr. Deuticke, 
1894, 8, str. 64, z 65 ryc. w teks. kor. 4-80. 

— Ob. Bałłaban Teodor. 

Borysław. Ob. Mil. Al. (Kapitan bor. koczy- 
nierów 1891). 

BORZAKOWSKi). Moskowskij knigopieczat- 
nik XVI w., Iwan Fiodorów. Odiessa, 1884, 
8, str. 24. 

BORZĘCKI Eugeniusz dr. Leczenie rzeżączk 
u mężczyzn metodą Janeta, wykład. Odb 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag. 
1896, 8, str. 16. 

— O leczeniu rzeżaczki u kobiet. Odb 
z Przegl. lek. Tamże, 'l891, 8, str. 5. 

— O rozpoznawaniu i leczeniu rzeżączk 
u mężczyzn ze stanowiska bak tery ologicz 
Rozprawy z zakresu medycyny praktycznej 
I 10. Kraków, nakł. Wydaw. dzieł lekar 
polskich, S. A. Krzyżanowski, Gebethner 
Wolff w Warszawie, druk. W. Korneckiego 
1892, 8, str. 18, hal. 50. 

— Sprawozdanie z V zjazdu Tow. derma 
tologicznego niemiec. w Gracu. Odb. z Prze 
gladu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1895 
8, str. 4. 

— O stanach nieżytowych cewki moczo 
wej u mężczyzn. Odb. z Przeglądu lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8^ str. 11. 

— Ob. Rozprawy z zakresu medycyny 
praktycznej. 

BORZEMSKI Antoni. Kronika Miechowity, 
rozbiór krytyczny. Odb. z t. XXVI Rozpraw 
Wydziału histor. filozof. Akad. umiej. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1890, 8 większa, str. 
200, kor. 4. 

BOSAKOWSKl St. Ob. Hauff Wilh. (1899). 

BOSCO Jan ks. Nowenna do Najśw. Maryi 
Panny wspomożycielki chrześcian. Kraków, 
Gebethner i Sp., 1886, z ryc. kolor., hal. 30. 

— Opiekun i nauczyciel sierot. Wyd. 2ie, 
nowymi szczegółami powiększone. Warsza- 
wa, nakł. Przeglądu katolickiego, druk. 
Fr. Czerwińskiego, 1884, 16, str. 143, kop. 25. — Toż. W}d. 3cie, nowemi szczegółami 
powiększone z fototypem tego świątobliwe- 
go kapłana i podobizna jego podpisu. Tam- 
że, 1886 8, str. 140, kop. 25. 

— Ob. Espiney (1886); Lemovne J. (1889); 
S. M. O. (Stadnicka 1889). 

BOSCO Małgorzata. Ob. Chmielowski A. 
(Żywot 1893). 

Bosfor. Ob. Przeżdziecki Konst. (Orłent- 
expressen 1890). 

Bosko czyli zbiór najciekawszych i najza- 
bawniejszyk sztuczek magicznych obejmu- 
jący 60 sztuczek chemicznych, kartowych 
i rachunkowych dla rozrywki w kółku to- 
warzyskiem. Kraków, nakł. i druk. Franc. 
Ksaw. Pobudkiewicza, 1878, 12, str. 31. 

— czarnoksiężnik, czyli bogaty zbiór naj- 
ciekawszych sztuk magicznych i kugiar- 
skich do wykonywania łatwo i tanim ko- 
sztem. Cieszyn, nakł. i druk. Feitzingera 
i Sp. (1886), 16, str. 64, z ryc. w teks , hal. 40. 

— Ob. Baseti Jul. (1897). 

Bośnia. Ob. Antoszka (Bułgarzy 1898);Basch- 
kopf J. ^Trąd 1898); Bełza St. (Nad brzega- 
mi 1899); Czermiński M. (1899); Jakubowska 
M. (1891); Krajewska Th. (Bosnien 1900). 

BOSSAKIEWICZ Aleksander. Robotnicy i zwią- 
zki ich bezrobocia. Kraków, nakł. autora 
G. Gebethner i Sp., druk. W. L. Anczyca 
1 Sp., 1892, 8, str. 29, hal. 50. 

— Rys oświaty i funduszów edukacyj- 
nych w Polsce. Tamże, 1886, 8 mała, str. 
101, kor. 2. 

BOSSAKOWSKI Stanisław. Kalendarz tea- 
tralny na r. 1891, rocz. I. Warszawa, nakł. 
Fr. Jasińskiego i Sp., druk. Br. Kopczyń- 
skiego, 8, str. 102 i 2 ni , z 2 ryc, kop. 25. 

BOSSHARDT E. Th. Von Polen zum Ara- 
rat, Reiseskizzen. Basel, Schneider, 1890, 8, 
str. VI i 84, mr. 1. 

BOSSOWSKI Alex. dr. doc. O leczeniu chi- 
rurgicznem puchliny jamy brzusznej w prze- 
biegu marskości wątroby, Cirrhosis hepatis. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, nakł. autora, 
druk. Uniw. Jag., 1899, 8, str. 14. 

— O leczeniu radykalnem przepuklin pa- 
chwinowych wolnych u dzieci. Odb. z Prze- 
glądu le^kar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1895, 8, str. 12, z tabl. 4. 

— O metodach badania i hodowli bakteryi, 
jako też o związku tychże z chorobami za- 
kaźnymi. Odb. z Przeglądu lek. Tamże, 1885, 
8, str. 17. 

— Krótki pogląd na rozwój antiseptyczne- 
go traktowania ran i sposób ich leczenia 
w klinice chirurgicznej krakowskiej w obe- 
cnej chwili. Odb. z Przeglądu lekar. Tam- 
że, 1888, 8, str. 13. 

— Skolioza i jej leczenie, nowy sposób 
ortopedycznego traktowania tejże. Odbitka 176 BOSSOWSKI - BOUGAUD z Przegl. lekar. Tamże, 1889, 8, str. 34, z 7 
figurami. 

— O skrzywieniach bocznych tułowia lu- 
dzkiego. Odb. z Przewodnika higienicznego 
1891 nr. 1. Kraków, druk. W. Korneckiego, 
1891, 8, str. 14. 

— W sprawie wrodzonych nieprawidłowości 
jelita esowatego u dzieci. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, nakł. autora, druk. Uniw. Jag., 
1899, 4, str. 15. 

— Wyniki badania wydzieliny z ran świe- 
żych pooperacyjnych pod względem obecno- 
ści mikroorganizmów. Odb. z Przeglądu le- 
kars. Tamże, 1886, 8, str. 13 i 1 ni. ' 

— O zabiegach plastycznych dla pokry- 
cia większych ubytków i owrzodzeń, oraz 
szereg' przypadków operowanych według 
metody autoplastycznej Maasa. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Tamże, 1889, 8, str. 29. 

BOSSUET. Listy do panny.... w Metzu, pi- 
sane w r. 1662, przełożył Jacek Nałęcz. Po- 
znań i Kraków, nakł. J. K. Żupańskiego & 
K. J. Heumanna, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1887, 8, str. 315, kor. 4-80. 

BOSTEL Ferd. Die Piotrkower Constitution 
vom Jahre 1525, ein polnisches Rechtsdenk- 
mal aus dem XV Jahrhundert. Odb. ze 
Sprawozdania II gimnazyum we Lwowie. 
Lemberg, Selbstverlag des Yerfassers, Buch- 
druckerei des Stauropig. Instituts, 1890, 8, 
str. 20 i 1 ni. 

— Caro J., Geschichte Polens, V 2. Got- 
tingische gelehrte Anzeigen w nrze 26 z 15 
grudnia 1888 8, str. 999-1013. 

Rozbiór krytyczny. 

— Z dziejów malarstwa lwowskiego. Odb. 
z V tomu Sprawozdań komisyi do badania 
historyi sztuki w Polsce, Kraków, nakł. 
Akad. umiej., Spółka wydaw. pol., druk. 
Czasu, 1893, 8, str. 23. 

— Inwentarz obrazów polskiego zbioru 
z r. 1780, Odb. z V t. Sprawozdań Komisyi 
do historyi badania sztuki w Polsce. Tam- 
że, 1892, 8, str. str. 8, hal. 40. 

— Zur gregorianischen Kalenderreform 
in Polen. Nadb. z Mittheilungen des Insti- 
tuts ftir osterr. Geschichtsforschung. Wien, 
188.% 8, str. 626—632. 

— Przeniesienie lenna pruskiego na ele- 
ktorów brandeburskich. Odb. z Przewodu, 
nauk. i liter. Lwów, nakł. autora, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1883, 8, str. 58, kor. 1. 

— Rachunek skarbu koronnego z r. 1629, 
Odb. z t. VI Archiwum Komisyi historycz. 
Akademii umiej. Kraków, druk. W. L. An- 
czyca i Sp., 1891, 8 większa, str. 40. 

— Sądownictwo oświęcimskie i Zatorskie 
od r. 1440—1565. Odb. z Przewodnika nauk. 
i liter, Lwów, druk. Wl. Łozińskiego, Kuba- 
czka i Lang w Białej, 1889, 8, str. 83, kor. 
1-60. — Taryfa cen województwa krakowskie- 
go z r. 1565. Odb. z t. VI Archiwum Kom, 
histor. Akad. umiej. Kraków, druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1891, 8 większa, str. 20. 

— Zakaz Miechowity. Odb. z Przewodn. 
nauk. i liter. Lwów, nakł. autora, druk. W. 
Łozińskiego, 1884, 8, str. 54 i 1 ni., kor. 1. 

— Żydzi ziemi lwowskiej i powiatu żyda- 
czowskiego w r. 1765. Odb. z t. VI Archiw. 
kom. histor. Akad. umiej. Kraków, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1891, 8 większa, str. 22. 

BOTANIK, Fantastyczne przechadzki po 
państwie roślinnem. Warszawa, wyd. i druk. 
Przeglądu tygodniowego, 1890, 8 mała, str. 
143, z 6 ryc, opr. kop. 50. 

Botanika, Ob. Berdau Feliks prof. (Botani- 
ka leśna 1890); Borecki J. (Podręcznik 1882); 
Cybulski H. (Ogród 1893); Filipowicz Kaz. 
(Wiadomości 1884);GerardinL. (Ogólna 1894); 
Holzl Kar. (Beitrage aus Galizien 1861); Ro- 
stafiński J. (Bot. dla klas wyższ. <1886, Bo- 
taniczna literat, polska 1888); Schoedler F. 
Heilpern M. (1899); Strassburger (Mikro- 
skopowa 1887); Trusz Szymon (1887); Wer- 
miński Feliks (1893); Wołoszczak E. \Z. b. 
z Karpat 1894). 

BOTTCHER Lucyan Emil aus Warschau. Bei- 
trage zu der Theorie der Iterationsrech- 
nung. Dis. inauguralis. Leipzig, 1898, 8, 
str, 79. 

BOTWIŃSKI St. Bibliografia prawnicza, 
obejmująca dzieła z dziedziny prawa, eko- 
nomii, statystyki i nauk społecznych z osta- 
tnich lat dwunastu, 1878 — 1889, na pamiątkę 
Ilgo zjazdu prawników i ekonomistów pol- 
skich. Lwów, H. Altenberg (Richter), druk. 
W. A. Szyjkowskiego, 1890, 8, str. VI i 58, 
kor. 1-20, 

— Bibliografia kalendarzy wydanych na 
r. 1884 we W, ks. Poznańskiem, Szląsku, 
Prusach zachodnich i wschodnich. Odb. z 
Warty. Poznań, druk. W. Simona, 1884, 8, 
str. 11, fen. 10. 

BOUARD de baronowa. Omyłka, powieść, 
przekład z francus. Dod. do Biesiady liter. 
Warszawa, druk. E. Skiwskiego, 1897, 8 ma- 
ła, str. 312. 

BOUFFAŁŁ Bronisław. Zasady zwłoki wie- 
rzj'ciela w prawie rzymskiem. Warszawa, 
z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, druk. 
Towarzystwa komand., 1897, 8 większa, str. 

96, kop. 60. 

— W obronie etyki i zdrowia. Warsza- 
wa, Lisowski, 1900, 8, kop. 15. 

BOUGAUD Em. ks. Chrystus bogiem, stre- 
szczenie z obszernego dzieła .... biskupa 
z Laval, p. t. Chrześcianizm i obecne czasy, 
w wolnym przekładzie opracował Bronisł. 
hr. Lasocki. Kraków, nakł. dra Wł. Miłkow- 
skiego, druk. związkowa, 1890, 8 mała, str. 

97, kor. 1-20. BOUGAUD - BOYE 177 — Chrystyanizm i czasy obecne, tłómacz. 
z francus., wyd. ks. P. Skolimowskieg^o, I. 
Wiara i niewiara. Warszawa, Gebethner i 
Wolff, druk. E. Skiwskiego, 1894, 8 mała, 
str. 509 i 2 ni., rb. 1-50. 

BOUHOURS Dominik ks. Uwagi chrześcijań- 
skie na każdy dzień miesiąca, z dodatkiem 
uwag o miłości boskiej i listu Św. Franci- 
szka Xawiera. Wyd. 9te. Kraków, nakł. wy- 
dawcy, druk. Fr. Pobudkiewicza (A. Koziań- 
skieg-o), 1880, 16, str. 96, hal. 20. 

— Toż. Wvd. dziesiąte. Kraków, druk. 
Czasu, 1892, 8^, k. 2, str.' 97. 

— Ob. Holubowicz Józef ks. (Żywot Św. 
Franc. 1887). 

BOUILLERIE de la ks. biskup. Przenajświę- 
tszy sakrament i życie chrześcijańskie, przeł. 
z franc. ks. Fr. Śalezy Jenkner. Kraków, 
nakl. dra Wl. Miłkowskiego, druk. Związ- 
kowa, 1883, 32, str. 367 i 2 ni., kor. 1 20.' 

Boulaq. Ob. Kakowski Jan (Muzeum B. 
w Kairze 1889). 

Bourboni. Ob. Kraushar A. (1899). 

BOURDALOUE o. L T. J. Życie Pana Jezu- 
sa w N. sakramencie ołtarza , przełożone 
z francus. przez ks. Jerzego Dewina T. J. 
Książki pobożne dla wiernych każdego sta- 
nu, t. XXV. Kraków, nakł. ks. M. Myciel- 
skiego T. J., druk. Czasu, 1885, 16, str. 155, 
hal. 60. 

BOURDE Paweł. Koniec starych czasów, 
powieść, przekład Z. Miłkowskiej. Dod. do 
Tygod. ilustr. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. S. Orgelbranda synów, 1893, 
8 mała, str. 264, kop. 80. 

BOURDEAU Ludwik. Historya i historycy, 
studyum krytyczne o historyi uważanej ja- 
ko umiejętność pozytywna, tłóm. z francus. 
Bibl. najcelniejszych utworów. Warszawa, 
nakł. i druk. S. Lewentala, 1893, 8, str. 340 
I XI, rb. 1-35. 

BOURDON-UJFALW. Wycieczka na zacho- 
dnie Himalaye. Odb. z W'ędrowca na r. 1883. 
Warszawa, 1884, 4, str. 38, z liczn. drzewor. 
w teks., kop. 50. 

BOUREULLE M. de. La familie francaise 
de Stanislas Leckziński. Odb. z Bulletin de 
la Sociśtó philomathiąue Yosgienne. Saint- 
Dić, impr. Humbert, 1893, 8, str. str. 40. 

BOURGET Paweł. Nad brzegami Arno, 
z cyklu Nowe Pastele. Bibl. najn. powieści 
i nowel nr. 20. Lwów, druk. Manieckiego, 
1900, 8, hal. 60. 

— Kłamstwa, powieść. Warszawa, Wiśli- 
cki, 1888, 8, str. 481, rb. 1. 

— Kosmopolis, powieść, przekład W. P. 
Warszawa, 1893, rb. 1. 

— Księżna błękitna, powieść, tłóm. z franc. 
O. J. Bibl. nowości, 6. Łódź. nakł. i druk. 
L. Zonera, 1898, 8 mała, str. 190, kop. 25. 

BliUOBUR* T. I. — Parawan, z cyklu Complications sentł- 
mentales, tłóm. z franc. Z. Kłośnik. Bibl. 
najn. pow. i nowel. Lwów, druk. Manieckie- 
go, 1900, 8, str. 126, hal. 60. 

— Z profilów. Dod. do Świtu. Warszawa, 
druk. S. Lewentala, 1886, 8, st. 24. 

— Serce kobiece, powieść, przekład M. 
Dz. Warszawa, wyd. i druk. Przeglądu ty- 
god., 1891, 8 mała, str. 375, kop. 80. ' 

— Swiety. Petersburg, Br. Rymowicz, 
1891, 8. str. 54. 

— Zbrodnia miłości, romans paryski. War- 
szawa, nakł. i druk. Przeglądu tygodniow., 
1886, 8, str. 194, kop. 75. 

— Ziemia obiecana, romans, przekład. 
Warszawa, nakł. tygod. Romans i powieść, 
druk. A. Pajewskiego, 1893, 8, str. 246, 
kop. 45. 

— Ob. Bibliot. nowości ; Gnatowski J. (1895); 
Kozłowski W. M. (Dekadentyzm 1893). 

BOURGOGNE. Pamiętniki sierżanta o wy- 
prawie do Rosyi w r. 1812, w przekładzie 
i z przedmową Walerego Przyborowskiego, 
t. 1—2. Bibl. dzieł wyborowych, nr. 93—94. 
Warszawa, druk. Granowskiego i Sikorskie- 
go, 1899, 8 mała, str. 157 i 168, kop. 50. 

BOURSE. Ob. Poznański Józ. (1896). 

BOUTMY E. Rozwój ustroju i stosunków 
politycznych Anglii, przeł. z francus. J. L. 
Popławski. Warszawa, nakł. red. Głosu, T. 
Paprocki i Sp., druk. J. Jeżyńskiego, 1893, 
8, str. 158 i 1 ni., kop. 75. 

BOUVIER August. Różowe domino, powieść, 
wolny przekł. Antala Laszlo. Lwów, nakł. 
J. L.*^ Pordesa, 1886, 8 mała, str. 286, kor. 
2-40. 

BOVET Anna de. Irlandya, przekład J...sz. 
Warszawa, wydaw. Przegl. tygod., 1900, 8 
mała, str. 336, kop. 60. 

BOWKIEWICZ Josephus. Dissertatio inaugu- 
ralis de processuss iudicarii moralitate, quam 
in caesarea litterarum universitate Yilnensi 
.... ad conseąuenda doctoris theologiae iura 
defendet .... Anno 1832 die 16 Januarii, Vil- 
nae, typ. Josephi Zawadzki, (1832), 8, str. 29. 

BOY-EO Ida. Nieutartą drogą, powieść, 
przekład z niemiec. Dod. do Gazety polsk. 
Warszawa, T. Paprocki i Sp., druk. J. Si- 
korskiego, 1890, 16, str. 275, kop. 90. 

— Dwóch ludzi, powieść, przekład Z. S. 
Dod. do Bluszczu. Warszawa, druk. Tow. 8. 
Orgelbranda synów, 1899, 8, str. 232. 

— Walka serca, powieść, przekład z nie- 
miec. Z. S. Dod. do Bluszczu. Tamże, 1896, 
8, str. 191. 

BOYE Pierre. Les demiers moments du 
roi Stanislas Leszczyński. Odb. z Mćmoires 
de la Sociśtś d'archeologique lorraine. Nan- 
cy, Sidot frferes, Cracovie, Gebethner & 
Comp., 1898, 8, str. 48, kor. 2. 

23 178 BOYE - BRACTWO — Un roi de Pologne et la conroune du- 
cale de Lorraine: Staniałaś Leszczyński et 
le troisióme traitó de Vienne d'aprós les ar- 
chiyes d'śtafe, les papiers du roi de Pologne 
et autres documents inśdits Paris, Berger- 
Levrault & Cie. Cracovie, Gebethner & Cle, 
1898, 8, 8tr. XX i 588, kor. 12. 

(BOYEN Hermann) Errinerungen aus dem 
Leben des General Feldmarscballs .... aus 
seinen Nachlass im Auftrag der Familie her- 
ausgegeben von Fr. Nippold, Theil I. 1771 — 
1809. Leipzig.S. Hirzel, 1889, 8, str. XXXVIII 
i 492. 

Na Btr. £8—85: Der polniscbe Feldzug 1793/94; str. 
85-107 Der Untergang PoIeuB. 

BOYS C. V. prof. Bańki mydlane, wykład 
początkowy o zjawiskach włoskowatości, 
przełożył Wiktor Biernacki. Warszawa, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk. Rubieszewskie- 
go i Wrotnowskiego, 1894, 8 mała, str. IX 
i 158, z liczn. drzeworytami w tekście ł 1 
tabl. litogr., opr. kop. 90. 

Boże narodzenie. Brody, nakł. F. Westa, 
4, str. 7 ni., z 8 tabl. kolorów., opr. kor. 1*20. 

— Ob. Barański Franc. (W dzień 1898); 
Bartynowski Maryan (Obchód 1886); Dzie- 
ciątko Jezus (1900); Tetmajer Wł. (1898). 

Bożnica. Ob. Berson M. (Drewniana 1896); 
Wierzbicki L. (w Jabłonowie 1889). 

BOŻYDAR pseudon. Edm. Bogdanowicza, 
w Kur. warsz. 

BR. N. Ob, Neufeldówna. 

Bracia Czerlenkowscy, opowiadanie z bardzo 
dawnych czasów. Kraków, nakł. autora, druk, 
W, L. Anczyca i Sp. 1880, 8, str, 147, rb. 1. 

— Bracia włościanie! Kraków, nakł. Pa- 
wła Flanka, 1899. 

Braciszek i siostrzyczka, opowiadanie cie- 
kawe dla małych dziatek, z 6 kolor, obraz. 
Warszawa, M. Orgelbrand, 1879, 4, str. 8 
i obr, 6, kop. 75. 

BRACKE W. Precz z socyalistami, przekł. 
z niemiec. Poznań, nakł. tłum., 1878, 8, 
str. 24. 

— Toż. Wyd. 2gie. Londyn, 1897, cnt. 5. 
BRACKEL F. Nora, przekład z niemiec. 

przez Maryę Annę. Bibl. powieści. Lwów, 
Gubrynowicz' i Schmidt, 1880, str. 293, kor. 
4-80. 

Bracław. Ob. Jabłonowski Alex. (Polska 
XVI w. 1894). 

Bracławszczyzna. Ob. Rolle Ant (1890). 

Bractwo św. Anny. Ob. Tylkowski Marcin ka. 

— świętego Dzieciątka Jezus, czyli świętego 
dziecięctwa Jezusowego. Kraków, nakł. Kar- 
melitanek Bosych na Łobzowie, druk, W. 
L. Anczyca i Śp., 1897, 12, str, 7. 

— N. P. Maryi Łaskawej królowej korony 
polskiej. Lwów, druk. Ludowa, 1889, 8. 

Rożne druki od czasu powstania tego bra- 
ctwa a mianowicie: 1. Statut bractwa, 2 karty. 

2. Ustawy bractwa, str. 7. 

3. Towarzystwo S. Salomei, str. 7 i nr. 36, 
str. 8. 

4. Dom opieki dla sług, str. 15. 

5. Opieka nad sługami, str. 4. 

6. Opieka nad terminatorami, str. 6. 

7. Sprawozdanie za r. 1891, str. 17. 

8. Uroczystość N. Maryi P., kart. 2. 

9. Ku uczczeniu jubileuszu konstytucyi 
3 maja, 1 karta. 

10. Nawoływanie narodu polskiego, str, 24. 

11. Trzy zaproszenia na zgromadzenie. 

— niebieskie na cześć Niepokalanego po- 
częcia Najśw. Panny Maryi od Klemensa 
XI r. 1710 potwierdzone. Lwów, nakł. Bra- 
ctwa Szkapl. niebies. w Starej wsi, druk. 
Zakł. naród. im. Ossolińskich, b. r. (1865), 8, 
str. 4. 

— ku czci Niepokalanego Poczęcia Najśw. 
Maryi Panny wprowadzone z kościoła archi- 
presbyteryainego Najśw. Maryi Panny przez 
J. W. biskupa Michała (de Kunice) Kuni- 
ckiego d. 7 grudnia r. 1736 do kościoła Wie- 
lebnych 00. Bernardynów pod tytułem Św. 
Bernarda Seneńskiego w Krakowie naStra- 
domiu będącego. Kraków, nakł. Bractwa, 
druk. A. Słomskiego, 1889, 8, str. 151. 

— Niepokalanego Poczęcia N. M. P. za do- 
zwoleniem Św. Stoi. Apost., Klemensa X 
z r. 1676, Klemensa Xl z r. 1710 i Św. 
Kongregacyi odpustów z r. 1712 przy ko- 
ściele oo. Bernardynów w Kalwaryi Żebrz, 
kanonicznie założone, Kraków, nakł. oo, Ber- 
dardvnów w Kalwaryi Żebrz,, druk. Czasu, 
1894," 8, str, 8. 

— N, Panny Maryl łaskawej królowej Ko- 
rony polskiej. Oddział św. Stanisława Kost- 
ki, Opieka nad terminatorami. Regulamin, 
Lwów, druk. Ludowa, b, r. (1890), 8, str. 6. 

— Toż. Oddział I Towarzystwa św. Salo- 
mei, Sprawozdanie z V roku istnienia To- 
warzystwa od 1 listopada 1892 do 31 pa- 
ździernika 1893. Lwów, nakł. Towarz., druk. 
Sz. Bednarskiego, 1893, 8, str. 11. 

— Najświętszego i Niepokalanego Serca 
Maryi za nawrócenie grzeszników. Karta 
wpisowa do bractwa. Kraków, nakł. SS. Fe- 
licyanek, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 
8, str. 16. 

— Toż. Tamie, druk. Czasu, 1898, 8, 
str. 16. 

— Paska Św. Tomasza z Akwinu, wy- 
znawca' zak. kazn. doktora anielskiego, pa- 
trona czystości i patrona młodzieży szkolnej 
czvli tak zwana Milicva anielska. Kraków, 
driik. Czasu, 1900, 8 str. 32. 

— Boskiej Opatrzności od Klemensa XT ko- 
ściołowi parafialnemu Wniebowzięcia Naj- BRACTWO — BRANDES m święt. Panny Maryi w Łabędach dnia 18 sty- 
cznia roku 1719 jwzwolone a w roku 1725 
tamże zaprowadzone. Królewska Huta, druk. 
Karola Miarki, 1870, 8, str. 34. 

różańcowe. Ob. Załuski A. (1860). 

— rybackie. Ob. Kościński K. (1897). 

— dobrej śmierci na cześć gorzkiej męki 
i śmierci P. Jezusa i Matki bolesnej, kano- 
nicznie założone w Cieszynie w kościele 
Niijśw. Serca Jezusa, d. 6 maja 1897. Cie- 
szyn, nakł. ks. Pawła Rubona, T. J., druk. 
Kutzera i Sp. (1897), 8, str. 4. 

— trzeźwości. Statut. Kraków, nakł. XX. 
MissYonarzy, druk. Związkowa, 1883, 12, 
kart! 2. 

— trzeźwości pod opieką Najśw. Maryi 
Panny przez Ojca Św. Piusa IX założone 
i odpustami nadane. Kraków, nakł. ks. Mi- 
chała Mycielskiego T. J., druk. Czasu, b. r. 
(1889), 8, str. 8. 

BRADDON M. E. Z biegiem fal, powieść, 
przekł. z angiel. Dod. do Bluszczu, t. 1 — 2. 
Warszawa , druk. S. Orgelbranda synów, 
1893-1894, 8, str. 149-}- 142. 

— Z krwawych dni, powieść, tłóm. z an- 
gielskiego przez H. J. Boguską. Dod. do 
Bluszczu Warszawa, M. Glucksberg, 1884, 
8, str. 115, kop. 50. 

— Konieczność, powieść w 2ch tomach, 
przełożona z angielskiego. Dod. do Bluszczu. 
Warszawa, 1887, 8, str. 232. 

— Nad przepaścią, przekład T. Mai*eni- 
cza. Dod. do Tygodnika ilustrowanego. War- 
szawa, nakł, Gebethnera i Wolffa, druk. J. 
Ungra, 1883, 8, str. 382, kop. 80. 

— Drapieżne ptaki, powieść. Dod. do Bie- 
siady literac. Warszawa, nakł. i druk, J. 
Ungra, ł880, 16, str. 443. 

— Pod czerwonym sztandarem, powieść. 
Wieczory powieściowe, dod. do Biesiady li- 
terackiej, t. XXVIII. Warszawa, druk. E. 
Skiwskiego, 1885, 8 mała, str. 128. 

— Tajemnica grobu, powieść, przekł. z an- 
giel. Maryi Faleńskiej. Dod. do Tygodnika 
ilustr. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. S. Orgelbranda synów, 1890, 8, str. 
336, kop. 75. 

— Widmo szczęścia, powieść, przekł. z an- 
giel. przez Hajote, t. 1—3. Warszawa, Klein- 
singer, 1886, str. 'l39-|-103+123, kop. 75. 

— Zakładnik losu, powieść, przeł. z an- 
giel. W. Rosicka. Dod. do Dziennika łódź. 
Łódź, druk. L, Krukowskiego, 1885, 8, str. 
191. 

— Stary zamek, powieść w 2ch tomach. 
Bibl. Wieku, VIII i IX. Warszawa, druk. 
Wieku, 1888, 8, str. 213 i 210, rb. 1. 

— Złotowłosa, Asphodel, , powieść, przekł. 
z angiel., t. 1—3. Dod. do Świtu. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewentala, 1886—87, 8 ma- 
ła, str. 2l8-|-181-fl48, rb. 1. 

BRAEMDLE F. L Ob. Rolfus H. dr. (Nauka 
wiary 1875). 

BRĄGLEWICZ Leopold. Materyały do refor- 
my postępowania sądowego w sprawach nie- 
spornych zestawione przez .... pod kierun- 
kiem dra Damiana Sawczaka. Lwów, nakł. 
Wvdz. krajowego, druk. I związkowa, 1892, 
4, k. nlb. 2, str. 227-f29-j-21-f 37-f 5-h27-|-2. 

BR4GLEWICZ Leopold i SŁOTWIŃSKl Feliks. 

Skorowidz ustaw i rozporządzeń ogłoszonych 
w dzienniku ustaw i rozporządzeń krajo- 
wych dla Królestwa Galicyi i Lodomeryi 
wraz z Wielkiem Księstwem krakowskiem 
od r. 1860 do 1899 włącznie. Lwów, nakł. 
Wydz. krajowego, druk. E. Winiarza, 1900, 
8, str. VI, 238. 

•Bramy piekielne nie zwyciężą kościoła 
Chrystusowego*, słowo pociechy w obecnych 
czasach dla wszystkich tych, którzy jeszcze 
wierzą w Pana naszego Jezusa Chrystusa 
i o zbawienie swoje się troszczą. Trzy wy- 
kłady. Warszawa, druk. Gazety rolniczej, 
1899, 8, str. 51, kop. 25. 

BRAND Dawid. Afiszer teatralny do publi- 
czności tarnowskiej, b. r. fol., str. 1 (wiersz). 

— Z powinszowaniem Nowego Roku. Tar- 
nów, druk. A. Rusinowskiego , 1859, fol. 
1 karta. 

Brandenburgia. Ob. Brosien H. (Preussłsche 
Geschichte 1^87); Hammer W. (Ortsnamen 
1894); Joachim Erich. (Politik 1892); Le- 
wiński L. (Kanzlei 1893); May M. (1897). 

BRANDES Jerzy. Lwów, przeł. z oryginału 
Józefa Kłemensiewiczowa. Lwów, H Alten- 
berg, druk. Narodowa w Krakowie, 1900, 4, 
str. 47, z portr. autora i ryc. w teks., kor. 
1-60. 

— Odczyty, w3'^powiedziane na rzecz Tow. 
dobroczynności. Odb. z Gazety polskiej. War- 
szawa, E. Wende i Sp., druk. J. Sikorskie- 
go, 1885, 8 mała, str. 104, kop. 60. 

I. Literatury skandynawskie w XIX w.; II. 1 HI. 
Romantyzm we Francyi. 

— O poezyi polskiej w XIX stuleciu, trzy 
odczyty, tłómaczoue z oryginału duńskiego 
przez J. S. Warszawa, nakł. A. Gruszeckie^ 
go, druk. J. Skiwskiego, 1887, 8 mała, str. 
104, kop. 50. 

— Polen, einzig autorisierte t)bersetzung 
aus dem Danischen von Adele Neustadter. 
Paris, Leipzig, Miinchen, Verlag von A. 
Langen, 1898, 8, str. VII i 390, z portretem 
autora, mr, 10. 

— Polska, przełożył Zygmunt Poznański. 
Lwów, nakł. H. Ałtenberga, druk. Słowa 
polskiego, 1898, 8, str. 322 i 2 ni., z portr., 
kor. 7. 

— Główne prądy literatury XIX stulecia, 180 BRANDES — BRANDSTATER t. 1—5. Warszawa, E. Weude i Sp., 1882—4, 
8, 8tr. 224,+289+255+415+402, rb. 8. 

Tom I ł n Literatura emigrantów. Szkoła roman- 
tyczna w Niemczech; III Literatura francuska XVin 
w., Zasada powagi; IV Naturalizm w Anglii; V Szkolą 
romantyczna we Francyi. 

— Uczucie narodowe, mowa wygłoszona 
przy poświęceniu nowego gmachu wolno- 
myślnego związku studentów w Kopenha- 
dze w dniu 1 lutego 1894 r., tlura. W. R. 
Poznań, nakł. Przeglądu poznańskiego, A. 
Cybulski, druk. W. Simona, 1894, 8 mata, 
8tr. 34, fen. 50. 

— Unaysły współczesne, portrety litera- 
ckie XIX w., przełożyła Mai wina Posner- 
Garfein, t. 1—2. Warszawa, nakł. redakcyi 
Głosu, R Wende i Sp., druk. J. Jeżyń- 
skiego, 1893—4, 8, str. 222+256, tom I, rb. 1, 
t. II, kop. 60. 

Treść: Heyse; Kenan; Andersen; Mill;Tagner; Flau- 
bert; Paludan-Mailer; BjOrustjerue-BjOruson; Ibsen; 
Goncourtowie; Turgenie» ; Nietzsche. 

— Ob. Turgeniew J. (1886). 

BRANDOM I. Poland a patriotic ode. By the 
author of the Shandean fragments, Address 
to Jenner, Opera of Kais, etc. London, Ja- 
mes Ridgway, 1831, 8, str. 13. 

BRANDOWSKI Aleksander ks. Historya ko- 
ściołów Zdzieskich i cudownych wizerunków 
Matki boskiej boreckiej w Zdzieźu. Odb. 
z Warty. Poznań, skł. gł. i druk. W. Simo- 
na, 1891, 8, mr. 2. 

— Świątobliwy kapłan Feliks Durewicz. 
Odb. z Warty. Tamże, 1880, 8, str. 215, mr. 
1-50. 

— Kościół Zdzieski w parafii Boreckiej. 
Odb. z Warty. Tamże, 1880, 8, str. 38, fen. 50. 

— Łupy wiedeńskie w Zdzieżu pod Bor- 
kiem. Poznań, nakł. Kuryera Pozn., druk. 
J. Leitgebra (1883), 8, str.' 4. 

— Nieco o Borkowiczach. Odb. z Warty. 
Tamże, (1881), 8, str. 16, fen. 10. 

BRANDOWSKI Alfred dr. prof. Z cieplic trę- 
czyńskich. Korespondencya I, II i 111. Odb. 
z Warty. Poznań, druk. W. Simona, 1887, 
8, str. 36. 

Na str. 30 — 36: Korespondencya ze Swoszowic. 

— C!odex diplomaticus Universitatis lite- 
rarum cracoriensis, tomus quartus. Craco- 
viae, 1884. Ocena. Odb. z Wartv. Tamże, 1887, 
8, str. 10. 

— Dr. Ignacy Czerwiakowski, weteran 
z r. 1831. Odb. ż Warty. Tamże, 1882, 8, str. 
21 i 1 ni. 

— Der altlateinische und oskische Diph- 
thong »ou«. Odb. z Warty. Poznań, skł. gł. 
i druk. W. Simona, (1880), 8, str. 21 i 1 ni., 
fen. 15. 

Rozbiór pracy dra Bron. Kruczkiewicza. 

— Heglizm w semazyologii łacińskiej. 
Kraków, nakł. autora, dnik. Uniw. Jag., 8, 
str. 56. — Jan Kochanowski, książę poetów pol- 
skich. Poznań, skł. gl. i druk. W. Simona, 
1884, 8, str. 75. 

— Emil Kałużniacki, dr. Bronisław Krucz- 
kiewicz. Tamże, fen. 10. 

— Ksiądz Franciszek Ksawery Malinow- 
ski: Gramatyka sanskrytu, porównanego 
z językiem starosłowieńskim i polskim, na 
podstawie sanskryckiej Gramatyki Boppa 
napisana, ocenił .... Odb. z Warty. Tamże, 
(1881), 8, str. 26 i 1 ni., fen. 20. 

— Ksiądz Konarski. Odb. z Gońca wiel- 
kopolskiego. Tamże. 1882, 16 mała, str. 25. 

— Marzana. Odb. z Warty. Tamże, 1887, 
8, str. 15, fen. 10. 

— Nieco o polskich manuskryptach i dru- 
kach, a mianowicie przekładach dzieł Salu- 
styusza. Odb. z Warty. Tamże, (1882), 8, str. 
29, fen. 25. 

— Współpracownik Warty dr. Karol Me- 
cherzyński. Odb. z Warty. Tamże, 1881, 8, 
str. 19 i 1 ni. 

BRANDOWSKI Stanisław. Bracia szlachta, 
kom. w 4 akt. Poznań, skł. gł. i druk. W. 
Simona, 1887, 8, str. 248, fen. 80. 

— Brandmistrz Moryc. Tamże, 1890, 16, 
str. 104, fen. 50. 

— Grammatik der Weltsprache Yolapuk 
zum Selbstunterichte und ais Hilfsbuch fiir 
Lehrer. Wien, Verlag von A. A. Wenedikt, 
1888, 16, str. VII i 220, kor. 1-92. 

— Yolaptik-Worterbuch. Tamże, 1888, 16, 
str. 112, hal. 96. 

— Kalendarz Humorysty 1897, rocz. I. 
Lwów, nakł. P. Starzyka, druk. Pillera i Sp., 
4, kilkanaście ark. druku, z rycin, w teks. 
i ogłosz., kor. 1. 

— Poezye, zesz. 1. Kraków, nakł. autora, 
druk. A. Koziańskiego, 1887, 18, str. 2 ni. 
i 29. 

— Pan Damazy u ministra. Poznań, W. 
Simon, fen. 50. 

— Szkice i humoreski. Bibliot. rodzinna 
15. Wiedeń, nakł. Fr. Bondego, (1890), 8 ma- 
ła, str. 144, opr. kor. 1. 

— Toż. Poznań. W. Simon, fen. 30. 

— Z ponurych dni, zbiór nowel. Tamże, 
fen. 50. 

— Ob. Yanderheid Chr. (1888). 
BRANDSTATER Franz August Dr. Johannes 

Heyelius, der bertilimte Danziger Astronom. 
Sein Leben und seiue Bedeutsamkeit. Eine 
Gelegenheitsschrift im Namen des Comite's 
zur Griindung des Heyelius - Denkmals in 
Danzig. Danzig, Druck von Edwin Groe- 
ning, 1861, 8, str. 16, XLVIII. 

— Danziger Sagenbuch,~ Sagen von der 
Stadt und ihren Umgebungen (Gedanensia, 
Beitrage zur Geschichte Danzigs, U Bd.), BRANDSTATER — BRAtTN 181 Bertling, 1883, 8, str. X, 104 i 5 litogr., mr. 
1-50. 

— Toż. 2 Aufage. (Gedanensia, II). Tam- 
że, 1883, 8, str. X i 104, z 5 litogr. mr. 1-50. 

BRANDT A. Ob. Rodziewiczówna M. (1899). 

BRANDT Henryk. Aventures, d'un Polonais 
au service de la France, guerre d'Espague. 
Bibliothfeąue des 80uvenirs et recits militai- 
res, nro 8. Paris, libr. Gautier, 1897, 8, 
str. 32, centim. 15. 

— Beitrage zur Geschichte der Stadt 
Ostrowo in siidpreussischer Zeit, Festschrift. 
Ostrowo, 1895, 4, str. 11. 

BRANDT J. & NAWROCKI G W. Podręcznik 
dla wynalazców i właścicieli patentów, wy- 
dany przez międzynarodowe biuro patento- 
we i techniczne. Berlin , właściciele firmy 
A. Miille i W. Ziołecki, druk. W. A. Salew- 
skiego, 1891, 16, str. 32. 

— Podręcznik ochrony prawnej na polu 
przemysłu' i handlu, wydany staraniem mię- 
dzynarodowego biura techniczno patento- 
wego. Berlin, druk. Dziennika berlińskiego, 
(1899), 16, str. 34. 

BRANDT Roman prof. Kratkaja fonietika i 
morfologija polskago jazyka, lekcii. Moskwa, 
1894, 8, str. 50. 

— Wypiski iż staropolskoj słowiesnosti so 
słowarikom. Tamże, 1900, 8, str. IV, 170, 55. 

BRANDT Thure. Ob. Jordan H. (1888); Stroj- 
nowskł E. (Miesienie 1888); Winawer A. 
(1889). 

BRANOYSZ Łukasz. Ob. Torosiewicz Dawid 
Skarga restitutionis, 1828. 

BRANICKI Ksawery. Ob. M. (Na przyjazd .... 
do Stambułu 1854). 

Branntweinsteuer. Ob. Kozłowski Wład. 
(1887). 

BRANICKA A. Ob. Karpiński K. (1897). 

BRANT Jan Gotlieb. Ob. Cybowicz Ignacy 
(Sprawa 1806). 

BRASCH. Det polskę kongevalg 1674, med 
hensyn til prins Georg af Danmark. Kjtben- 
havn, Reitzel, 1883, 8, str. 102, kor. duń. 3. 

Brat Łata, calendarium obrazkowe na rok 
zwyczajny 1899, czyli raptularzyk obywa- 
telski, jowialności staroszlacheckich pełen, 
ku uciesze panów braci szlachty, jakoteż 
ku rozweseleniu i meblunkowi misternie 
trefionych główek Ich Czcigodnych Jww. i 
Ww. połowic i towarzyszek przyszłych w dzie- 
wiczej sytuacyi jej pozostających, z doku- 
mentów archiwalnych, za brzuch, gwoli ser- 
decznemu śmiechowi, uporczywie się dzier- 
żąc, jenłalnie wyśpekulował Gracyan herbu 
Napsaurok Fiut. Warszawa, druk. Lepperta 
i Sp., 16, str. 64 i 4 ni , z ryc. i ogłosze- 
niami, kop. 20. 

BRATANOWICZ Stanisław. Uber den Keim- 
gehalt des Grundwassers in Dorpat und Brunnendesinfection8versuche. Inauguraldis- 
sertatiou. Dorpat, E. J. Karów, 1893, 8, str. 
65, mr. 1-50. 

BRATEK. Baśnie czarodziejskie, wierszem. 
Warszawa, J. Guranowski, 4, str. ni. 14, z 15 
obrazkami, rb. 1'10. 

— Powiedz mi bajeczkę, wierszyki. Tam- 
że, 4, str. 12 ni., z ryc. kolor., kop. 50. 

— Ob. Książeczka. 

Braterstwo ślubne, przez autora książeczki 
U nas taki zwyczaj. W^yd. Macierzy 'polsk., 
książ. 26. Lwów, nakł. Macierzy, pedag., 
druk. W. L. Anczvca i Sp. w Krakowie, 
1886, 8 mała, str 42, hal. 16. 

BRATKOWSKI Szczepan ks. T. J. Mowa żałobna 
na pogrzebie śp. Księcia Władysława Czarto- 
ryskiego i żony jego księżnej Małgorzaty 
z książąt Orleanów Czartoryskiej, wypowie- 
dziana w Sieniawie, dnia 26 lipca, 1894, r. 
Kraków, druk. Czasu, 1894, 8, str. 14. 

— Mowa żałobna, miana przy złożeniu do 
grobu zwłok śp. Heleny z Niezabitowskich 
Horodyskiej w Krugulcu dnia 12 września 
1888. Lwów, nakł. druk. Związkowej, 1888, 
8, str. 17. 

Bratnia pomoc. Ob. Skór... (1865). 

(Bratstwo). Wiłenskoje swiato - Troickoje 
w posliedstwii swiato-Duchowskoje bratstwo. 
Sanktpeterburg, 1876, 8, str. 60. 

Braucherereau L. ks. Zwyczaje towarzyskie 
dla osób duchownych, zastosował do po- 
trzeb miejscowych i wydał ks. Wł. Szczę- 
śniak. Warszawa, Niemira, 1893, 8, str. VIII, 
282 i II, rb. 120. 

BRAUDES Rubin A. Odom Mickiewicz, tol- 
dos chaiw, ercho bimszorrłm w'jihoso Tam 
bne Izrael besofro ubfeloso: Adam Mickie- 
wicz, o jego życiu, pismach i stosunku do 
Żydów. Kraków, nakł. A. Fausta, druk. J. 
Fischera, 1890, 16, str. 29 i 1 ni., hal. 20. 

BRAUN H. Alte und neue Bilder aus Ma- 
suren, eine Geschichte der Stadt und des 
Kreises Angerburg in Erzahlungen, Schilde- 
rungen und zahlreichen Abbildungen, 8 ze- 
szytów. Angerburg & Lyck, Selbstyerlag, 
1888, 8, str. 192, po fen. 60. 

Monografia Węgoborka. 

— Rosae a C. D. dre Wołoszczak in agro 
Leopolitano a. 1885 lectae. Contrłbutiones 
ad floram rosarum Poloniae, I. Odb. z tomu 
XXI Sprawozdań Komisyi fizyogr. Akademii 
umiej. Kraków, druk. Uułw. Jag., 1886, 8, 
str. 22. 

BRAUN M. dr. Geschichte der Juden in 
Schlesien. Breslau, W. Jacobsohn & Comp., 
1897, 8, str. 79 XXXIV, mr. 150. 

BRAUN Stanisław dr. O cięciu cesarskiem, 
wykonanem na karlicy według metody Por- 
ry. Odb. z Przegl lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str. 18. 182 BRAUN - BREITER — Nowy przypadek cięcia cesarskiego, 
dokonanego na karlicy według metody Saen- 
gera, z wynikiem pomyślnym dla matki 
i płodu. Ódb. z Przeglądu lekar. Tamże, 
1888, 8, »tr. 5. 

— O cięciu cesarskiem zachowawczem 
w przypadkach zblizuowacenia pochwy. Odb. 
z Przegl. lekar. Tamże, 1890, 8, str. "lO. 

— Rzecz o cięciu cesarskiem. Kraków, 
nakł. autora, druk. Al. Słomskiego i Sp., 
1892, 16, str. 137. 

— O operacyach położniczych. Kraków, 
nakł. Wydaw. dzieł lekarskich polskich, S. 
A. Krzyżanowski, Gebethner i Wolff w War- 
szawie, druk. W. Korneckiego, 1891, 8, str. 
244, Viii i 1 ni., z 84 ryc. na 16 tabl. litogr., 
kor. 7. 

— Przyczynek do nauki o ciąży zamąci - 
cznej, grayiditas ectopica. Nadb. z Pamię- 
tnika wydanego na jubileusz prof. E. Kor- 
czyńskiego. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899, 
4, sLr. 269-328. 

— Przypadek laparotomii z powodu pę- 
knięcia macicy. Odb. z Przegl. lekar. Tam- 
że, i890, 8, str. 10. 

— Przypadek pęknięcia dobrowolnego ma- 
cicy podczas ciąży i wydobycia płodu przez 
laparotomią w sześć tygodni później. Odb. 
z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 6. 

— Przypadek tyłozgięcia i uwiężnięcia 
macicy przez włókniak podśluzowy, wj^łu- 
Bzczenie włókniaka, wyzdrowienie. Odbitka 
z Przegl. lekar. Tamże, 1888, 8, str. 4. 

— O rozmiękczeniu kości, osteomalacia, 
u rodzących i wyleczeniu tegoż przez wy- 
cięcie jajników po wykonanem cięciu cesar- 
skiem. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1891, 
8, str. 17. 

— Wzniecenie porodu przedwczesnego 
z powodu obrzęku płuc, następnie rozsze- 
rzenie szyjki macicznej balonem Brauna 
dla przyspieszenia porodu, zejście pomyślne 
dla matki i płodu. Odb. z Przegl. lekarsk. 
Tamże, 1888, 8, str. 5. 

— Ob. Wydaw. dzieł lekarskich polskich. 
BRAUNS. Geschichte des Culmerlandes bis 

zum Torner-Frieden. 2te Aufl. Thorn, Verl. 
T. E. Lambeck, 1881, 8, str. 226, mr. 4. 

BRAUNSBERG. Ob. Bendet J. (1884); Ger- 
lach Ged. (Gymnasium 1830—2); Gruchot 
Herm. (Zur Geschichte 1887); Hipler (Schwed. 
1884); Lilienthal (In ersten Decennien 1887); 
Schweden (1874). 

BRAUSSER P. & A. SPENNRATH. Podręcznik 
dla palaczy kotłowych, przetłómaczył na pol- 
ski i uzupełnił dr. Felicyan Łaszczyński. 
Bibl. przemysłowa. Warszawa, nakł. H. Wa- 
welberga, d!ruk. J. Cotty, 1894, 8 mała, str. 
143 i XV, z ryc. w teks., opr. kop. 80. Brazylia. Ob. Chełmickł Zyg. (1892); Dy- 
gasiński Adolf (Czy jechać 1891, Listy 1891); 
Hempel A. (Polacy 1893); Kłobukowski St. 
Wspomnienia 1898); Łapiński St. J. (Powrót 
1891); Łopatyński L. '(1898); Nestorowicz 
Stef. (1891); Siemiradzki J. (1900); Sosnow- 
ski Paw. (1892); Wieluniak Józ. (Wiadomo- 
ści 1891). 

Brazylijskie wychodźctwo Ob. Turczyński 
Jul. (1894). 

BREAŃSKI Fel. Głos pułkownika, dyrekt. 
główn. Towarz. 3go maja 1847. Paryż, 8, 
str. 8. 

Brefvexlingen (Ur) emellan Konung Jo- 
hann 111 och Tsar Ivan Vasilieviti. Medde- 
ladt af H. Hjame. Wyjątek » Hist. Biblio- 
thek. 1880, 8, str. 531—554 i 8. 

BREGMANN E. dr. Obecny stan rzeczy o 
wiądzie rdzenia, tabes dorsalłs. Odb. z Kro- 
niki lekarskiej. Warszawa, druk. Estetyczna, 
1895, 8, str. 42, kop. 40. 

— O padaczce. Patogeneza i etiologia. 
Warszawa, Centnerszwer, 1900, 8, kop. 30. 

— O przyczynach powstania skoliozy 
w nerwobólu kulszowym, Ischias scoliotica. 
Odb. z Kroniki lekarskiej. Tamże, druk. 
estetyczna, 1895, 8, str. 13, kop. 20. 

BREHM Alfred Edmund. Królestwo zwierząt, 
obrazy z życia i obyczajów świata zwierzę- 
cego, według .... i innych najlepszych źró- 
deł opracował W. Lakowitz, z oryginału 
niemiec. przełożył Stan. Rewieński. War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. S. 
Orgelbranda synów, 1893, 8 większa, str. 973 
i 2 ni., z ryc. w teks., rb. 5. 

— Życie i obyczaje zwierząt w zarysach 
z 24 tabl. Warszawa, Oławski,' 1897, 8, str. 
406, opr. rb. 3. 

BREITENBACH Dr. Prof. Das Land Lebus 
unter den Piasten. Fiirstenwalde, Geelhaar, 
1890, 8, str. 136, mr. 150. 

BREITER Ernest T. Bartosz z Wissembur- 
ga, szkic historyczny. Ze studyów nad w. 
XIV, II. Odb. z Przeglądu powszech. Kra- 
ków, druk. W. L. Anc*zyca i Sp., 1889, 8, 
str. 44. 

— Do redakcyi Dziennika polskiego. 
Lwów, druk. Stauropigiańska, 189Ó. 

Zabronione w Austryi. 

— Słowo O konstytucyi 3 maja 1791 r., 
odczyt. Lwów, nakł. autora, druk. Stauro- 
pigiańska, 1891, 8, str. 27, hal. 20. 

— Społeczeństwo galicyjskie, szkice kry- 
tyczne i programowe, cz. I. Lwów, druk. 
J*^. Mittiga i Sp., 1890, 8 mała, str. 114, kor. 
1-20. 

Toż, cz. II. 1890. 
Zabronione w Austryi. 

— Inny świat. Bibl. robotnicza. Lwów, 
nakł. autora i A. Skajewskiego, 1891. 

Zabronione w Austryi. BREITER — BRETHOLZ 183 — Władysław książę Opolski, pan na Wie- 
luniu, Dobrzyniu i Kujawacli, palatyn wę- 
gierski i wielkorządca Polski i Kusi, zarys 
biograficzny. Ze studyów nad wiekiem czter 
nastym, I. Lwów, nakł. autora, Seyfarth 
i Czajkowski, druk, Manieckiego, 1889, 8, 
Btr. VIII i 239, kor. 240. 

— Czy źródło czy kałuża? odpowiedź dr. 
Dybowskiemu. Odb. z Monitora. Lwów, nakł. 
autora, druk. E. Ostruszki, 8, str. 30. 

— Ob. Dąbrowski Woje. 1899. 

BREITS dr. 100 rad dla nerwowych, ze 
szczególnem uwzględnieniem neurastenii, 
hypocliondryi i łiysteryi. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1896, 16, str. 74 i 2 ni., kop. 25. 

BRENDL F. L. (Braendl). Ob. Rolfus H. 
(Nauka wiary). 

BRENNSON Izydor. Zur Antropologie der 
Litłiauer, Inauguraldissertation. Dorpat, Ka- 
rów, 1883, 8, str. 61 1 3 tabl., mr. 1. 

BRENSZTEIN Mich. EusŁ Cmentarzysko »Po- 
tumszelu-Kapaj* w powiecie telszewskim 
parafii łuknickiej na Żmudzi, zbadane w kwie- 
tniu 1896 r. Odb. z Wiadomości numizm.- 
arcłieol. Kraków, Spółka wyd., druk. W. L. 
Anczyca i Sp., 1897, 8, str. 8, hal. 60. 

— Wykopalisko na folwarku Rajnie w po- 
wiecie telszewskim na Żmujdzi. Odb. z Ma- 
teryałów antropol.-archeol. i etnogr. Akade- 
mii umiej., III 1. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1898, 8, str. 3 i 1 ni., z ryc. 

6RENTAN0 Klemens. Życie Najśw. Maryi 
P. według widzeń siostry Katarzyny Emme- 
rich, zakonnicy pp. Augustyanek klasztoru 
w Dulmen, tłum. z francus. przez siostrę 
S, J , zakonnicę pp. Dominikanek krakow- 
skich, z 7go wyd. Kraków, nakł. ks. J. Sie- 
dleckiego, druk. Uniw. Jag., 1889, 16, str. 
VIII i 390, kor. 1. 

— Toż. Warszawa, J. Fischer, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1899, 8 ma- 
ła, str. 275 i IV, kop. 75. 

— Żywot 1 bolesna męka Pana naszego 
Jezusa Chrystusa i Najświętszej Matki Jego 
Maryi, wraz z tajemnicami starego przy- 
mierza, według widzeń świątobliwej Anny 
Katarzyny Emmerich, przełożył na język 
polski ks. Wład. Rakowski. Mikołów, nakł. 
i druk. K. Miarki, 4, 1899-1900, str. XXXVI 
i 1252, z ryc, mr. 15, = kor. 18. 

— Ob. Emmerich An. K. (1900). 

BRESCIANI Antonio. Memorie intorno la vi- 
ta del P. Michele Szczytt. Memorie intorno 
ad Eugenio dei marcliesi Cusani Gonfalo- 
nieri. Ragionamenti etnograf łci. Milano, Sera- 
fino Muggiani e Comp. 1873, 8, str. 121. 

BRESIEWICZ Tadeusz dr. O przymusowem 
ubezpieczeniu budynków od ognia. Odbitka z Przeglądu prawa i adm. Lwów, druk. Wł. 
Łozińskiego, 1896, 8, str. 130, kor. 1-60. 

— Ustawodawstwo łowieckie w Europie. 
Odb. z Przegl. prawa i admin. Tamże, 1898, 
8, str. 80 i 1 ni., kor. 1. 

Breslau. Ob. Bauch G. (Schulwesen 1898); 
EulenbergFr. Innungen(Bisthum 1892); Jun- 
gnitz J. (Brevier 1894); Kronthal B. (Polit. 
Corresp. 1893; Lutsch Hans. (Kunst 1886; 
Mannfeld B. (Alt B. 1891); Markgraf H. 
Strassen 1896, Ring 1894); Pfotenhauer(1889); 
Stade P. (1895); Weiss (Chronik 1886). 

— Ob. nadto Wrocław. 

Breslauer Urkundenbuch. Ob. Kom G. (1870). 

BRESNITZ von Sydacoff (z Żydaczowa). Car 
Mikołaj II i jego dwór, przekład Stan. Mił- 
kowskłego. Kraków, nakł. Stan. Gajewskiego, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1903, 8, str. 112, 
kor. 2-40. 

— Die Pol en und die Missiori des Po- 
lenclubs im osterreichischen Reichsrathe, v. 
einem polnischen Staatsmane. Leipzig, P. 
Luckhardt, 1899, 8, str. 76, mr. 1. 

BRET-HARTE. Klient pułkownika Starbot- 
tle, przekład z angielskiego. Dodatek do 
Słowa, 8, str. 1—38. Przytem w dalszym 
ciągu: 1) Soudan Jehan Ostatni dzień ska- 
zanego, satyra na amerykańskie obyczaje, 
z francus., str. 39—48; 2) Edukacya Otisa 
Yeere, z angiel., str. 49 — 68. 

— Nowele , przekład Wili Zyndram Ko- 
ściałkowskiej. Bibl. najcelo. utworów litera- 
tury europ. Warszawa, nakł. i druk. S. Le- 
wentala, 1885, 8, str. XLIII, 297 i 1 ni., rb. 
1-20. 

— Nowele: Peter Schroeder, Za śnieżnym 
okopem. Milioner, przełożyła W. Zvndram- 
Kościałkowska. Bibliot. Mrówki, 324—327. 
Lwów, nakł. Księgarni polskiej, druk Na- 
rodowa w Krakowie, (1898), 16, str. 232, 
hal. 80. 

— Sally Dows, powieść, przekład z angiel- 
skiego. Dod" do Bluszczu, Warszawa, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1893, 8, str. 71. 

— Wspólnicy czyli poszukiwacze złota 
w Kalifornii, przełożyła z angiel. Amelia 
Blumberg. Warszawa, druk. M. Lewińskie- 
go, 1899, 16, str. 320, kop. 20. 

— Ob. Bibl. Mrówki. ' 

— Ob. Bibl. dzieł wybór. 

BRETE de la Jan. Mój wuj i mój proboszcz, 
powieść, przekład A. Callier, z przedmową Ju- 
liana Mohorta. Bibl. dzieł wyborowych, nr. 
112. Warszawa, 1899, 8 mała, str. 184", kop. 25. 

Bi^ETHOLZ Uscher. Uber bekannte und we- 
nig bekannte polnische Dichter des XVII 
Jahrhunderts , Theil, I, Inauguraldisserta- 
tion. Breslau & Krakau, Verlag des Verfa8- 
sers, Druck von J. Fischer, 1897, 8, str. 97 
i 3 ni. 184 BRETON - BRISAY BRETON Juliusz. Artysta (Sawarette), prze- 
kład z franc. Dod. do Gaz. Pol. Warszawa, 
1899, 8, str. 176, kop. 15. 

BRETON Piotr. Ciężka próba, kom. w 1 akc, 
przełożona z francus. przez Juliana Miłkow- 
skiego. Warszawa, nakl. ksieg. braci Schleif- 
stein, druk. Aleks. Ginsa, 1868, 8, str. 40. 

— Ob. Bibl. teatr, amator., nr. 88. 
BREWER i MOIGNO. Wiedza, wytlńmacze- 

nie zjawisk codziennych, wydanie dopełnio- 
ne przez Henryka de Parrille i ozdobione 
licznymi rysunkami, t. T. Warszawa, nakł 
Biesiady literackiej, druk. E. Skiwskiego, 
1891, 8, str. IV i 318, rb. 150. 

Mechanika, Astronomia, Akustyka, Ciepło, Opty- 
ka, Meteorologia. 

Toż, t. II. Tamże, 1892, 8, str. 256, rb. 1-50. 

Magnetyzm, Elektryczność, Chemia. 

Brewiarzyk N. Serca Pana Jezusa. Godzin- 
ki na każdy dzień tygodnia, i modlitwy 
podczas mszy Św., wyjęte z życia i pism 
autentycznych bł. Maryi Małgorzaty Alaco- 
que, wydanie dla niewiast i dla meżczvzn. 
Kraków, druk. Czasu, 1887, 32, str. XXiX i 
168, hal. 40. 

— salonowy. Ob. Poeche Izydor 1887. 

— tercyarski. Ob. Bontzek M. (Nowy 1892); 
Leon o. Kapucyn (1892). 

— (Nowy) Tercyarski, w którym oprócz 
reguły, jej objaśnień i pacierzy zamieszczo- 
ne jest nabożeństwo dla braci i sióstr lllgo 
Zakonu św. Ojca Franciszka ułożony przez 
O. K. L. Kraków, nakł. ks. Leona Doliń- 
skiego, druk. Czasu, 1884, 8, str. IX, 588, 
kor. 3. 

— Trzeciego Zakonu św. ojca Franciszka 
ułożony na podstawie najnowszych rozpo- 
rządzeń ojca Św. Leona XIII. Kraków, nakł. 
Wł. Miłkowskiego, druk. Związkowa, 1887, 
8 mała, str. LXXX1X i 9^9, z 29 rycinami 
w teks. i 1 litogr., kor. 4, opr. kor. '5-50. 

Z dziel zagranicznych i polskich ulożyl Maryan 
Bartynowski. 

BREZA Adam (Goraj). Literatura polska cz. I. 
Wydaw. Gebethnera i Wolffa, IV. Warsza- 
wa, druk. A. Pajewskiego, 1891, 8 mała, str. 
XX i 572, rb. 240. 

— Tendencyjność i krytyka, słów kilka 
z powodu dzieła drp P. Chmielowskiego pod 
tytułem: Zarys literatury polskiej z osta- 
tnich lat szesnastu. Warszawa, druk. Wł. 
Szulca i Sp., 1881, 16, str. 98, kop. 50. 

— Le Play i jego szkoła. Odb. z Przegl. 
powsz. Kraków, Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1885, 8, str. 34, hal. 50. 

— Wykopaliska w Kużmińczyku. Odb. 
ze Zbioni wiadomości do antropologii kraj., 
t. XII, dział I. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 2. 

— Wykopalisko w Siekierzyńcach w pow. 
OBtrogskim na Wołyniu. Odb. ze Zbioru wiadomości do antropologii kraj., t. XI. 

dział 1. Tamże, 1887. 8, str. 4, z tabl. litogr, 

BREZA Tytus. Ob. Moszczeński Ign. (1865). 

BREZIANKA Barbara. Ob. Kraushar Aleks. 

(1892). 

BREZINA Anna. Historya kościoła św. rzym- 
sko-katolickiego dla ludu polskiego i mło- 
dzieży, opowiedziana w 65ciu życiorysach, 
t. I— III. Poznań, nakł. i druk Kurvera 
pozn., 1888-1889, 8, str. XVI i 140+191+ 
198, mr. 1-.50. 

BREZICKI Michał. Noworocznik listonosza 
na rok 1884. Kraków, nakł. wvdawcv, druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1884, 8, "str. 8."^ 

BRIANCIEW P Dm. Polskij miatież 1863 g., 
soczinienije. Wilna, tipogr. A. G. Svrkina, 
1892, 8, str. VIII i 263, rb. 1-50. 

— Oczerk driewniej Litwy i zapadnoj Ros- 
sii. Tamże, 1891, 8, str. 1.50, kop. 60. 

BRIDEL L. prof. Prawo kobiet i małżeń- 
stwo, studya kryt\ czne z zakresu prawo- 
dawstwa porównawczego, tłóm. Marya Cho- 
jecka. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1895, 8 
mała, str. 194 i 1 ni., rb. 1. 

Brieflade, Ehst- und Liylandische. Eine 
Sammlung yon Urkunden zur Adels- und 
Giitergeschichte Ehst- und Livlands in Uber- 
setzunaren und Ausztigen. 2 Abtheilung: 
Schwedische und polnische Zeit. Herausee- 
geben von E. Pabst und R. yon Toll 1 Bd. 
Die Jahre 1561 - 1650. Reval, Kluge in Coram., 
1861, 8. str. 642, mr. 9-80. 

BRIE6. Ob. Kunz Herman (Schloss der 
Piasten 1885); Lorenz Otto (Aus der Ver- 
gangenheit 1886); Rucker Jul. (Geog. in 
Gesch. 1895). 

BRIESSMANN Joh. Flosculi de homine inte- 
riore et exteriorp, fide et operibus, die erste 
grundlegende Reformationsschrift aus dem 
Ordensland Preussen yom Jahre 1523, aus 
Gieses Antilogikon zum ersten Małe heraus- 
gegeben und untersucht von Paul Tschac- 
kert (Festschrift der theolog. Fakultat zu 
Konigsberg). Gotha, F. A. Perthes, 1887, 4, 
str. 32, mr. 120. 

BRIGHT. Ob. Kowalski H. (Cudze 1881). 

BRIN Suipicyan o. kapucyn. Święty Franci- 
szek z Assyżu za życia i po śmierci, prze- 
kład z francus. Warszawa, nakł. ks. Ant. 
Smoleńskiego, druk. Fr. Czerwińskiego, 1891, 
8 większa, str. 348, rb. 1-80. 

BRINKEN Jul. br. Siekta Judejew-Saharistow 
w Polszie i zapadnoj Jewropie: Josif Frank, 
jego uczenije i posliedowatieli, istoriczeskij 
razskaz. St. Petersburg, 1892, 8, rb. 2. 

Przekł. z niem. rękopisu. 

BRIOLET Jak. Ant. Ob Lewicki And. (Wiersz 
1808); Lobenwein J. A. (1819). 
BRISAY H. de i LAUMONIER D. Tajemnica BRTSSEBARE - BRODŻIŃSKt 185 księdza Fanvel, powieść, z francus. przeło- 
żyła Eug-. Żmijewska. Dod. do Słowa. War- 
szawa, drulv. Noskowskiego, T. Paprocki i 
Sp., 1894, 8 mała, str. 224, kop. 60. 

Na str. 219 — 224: Dzieciak, przez Fr. Heceg, z wę- 
gierskiego. 

BRISSEBARRE i MARCMICHEL. Pawnucy i 
Narcyz, kom. w 1 akcie, z franc. Teatr ama- 
tor. 62. Warszawa, nakł. Gebetłinera i Wolf- 
fa, druk. St. Niemiery synów, 1900, 8 inała, 
str. 63, kop. 30. 

BRIXEN L. Ob. Orzeszkowa Eliza (Meir 
Ezofowicz 1891); Sienkiewicz H, (Ums Bród 
1892). 

BROCHOCKI Alexander. Kto leczy? poga- 
danka popularno-naukowa dla wszystkich. 
Warszawa, druk. A. Ginsa, 1887, 8, str. 16, 
kop. ir>. 

BROCHOCKI Aleks. Inżynier. List otwarty do 
JW. dra Feliksa Szlachtowskiego, prezyd. 
m. Krakowa. Odb. z Czasu. Kraków, druk. 
Czasu, 1888, 8 mała, str. 4. 

— Memoryał w sprawie zaopatrzenia m. 
Krakowa w wodę zdrojowa do picia. Tam- 
że, druk. W. Korneckiego, '1887, 8, str. 14, 
lial. 50. 

— Z powodu artykułu , umieszczonego 
w nrze 294 Nowej Reformy przez Henryka 
Waltera p. t. W sprawie zaopatrzenia m. 
Krakowa w wodę. Odb. z N. Reformy. Tam- 
że, druk. Związkowa, 1888, 12, str. 6. 

— Z powodu artykułu H. Waltera umie- 
szczonego w nrze 14 N. Reformy p. t. Jeszcze 
słów parę w sprawie wodociągów. Odb. z N. 
Reformy.' Tamże, 1888, 12, str. 6. 

— W sprawie zaopatrzenia m. Krakowa 
w zdrojową wodę do picia Tamże, nakł. K. 
Bartosz<'wicza, druk. W. Korneckiego, 1885, 
8, str. 14, łial. 60. 

— W sprawie zaopatrzenia m. Krakowa 
w wodę do picia za pomocą studni artezyjskiej. 
Odb. z Reformy. Tamże,' druk. Związkowa, 
1887, 12, str. 12. 

BROCHOCKI Antoni. Projekt założenia dro- 
gueryi w Kijakowie. Poznań, druk. J. I. Kra- 
szewskiego (dr. W. Łebiński), 1876, 8, str. 16. 

Drukowano jako manuskrypt. 

Bródki. Ob. Pohorecki I. (1898). 

BRODNICKI B. von. Beitrage zur Entwicke- 
lung der Landwirtscłiaft in der Provinz Po- 
sen wahrend der Jalire 1815/90. Inaugural- 
dissertation. Leipzig, 1893, 8, str. 120. 

BRODOWICZ M. Józef dr. Kwiatki polne, t. II. 
Kraków, nakł. wydawcy, G. Gebethner i Sp., 
druk. Czasu, 1884, 8, mała, str. 208, kor. 3. 

— Toż, dodatek. Tamże, nakł. J. Łako- 
cińskiego, 1884, 8 mała, str. 66 i 1 nł., kor. 1. 

— Do starej wierzby i oraz pożegnanie 
takowej. Kraków, b. r., fol., str. 2 nł., z fo- 
tografią » starej wierzby, stojącej przy dro- 

BIBUOtUFIA T. I dze, która od gościńca mogilskiego na lewo 
do Olszy prowadzi*. 

Wiersz drukowany w 18 egz. 

(BRODOWICZ Michał). Cud rzadki w świe- 
cie, Że pijak przecie — Statkuje, Już żyć 
zaczyna, Wódkę przeklina, Żałuje. Aiaister 
chulacki , Gechmistrz pijacki — Nie pije. 
Brodowicz Michał, Bo od niey zdychał. Już 
żyje. Syców, nakł. F. Scholza w Kobylejgó- 
rze, 1853, 8, str. 16. 

— Toż. Warszawa, I. Breslauer, 1880, 16, 
str. 16, kop. 10. 

BRODOWSKI Włodzim. prof. Przyczynek do 
anatomii patologicznej wątroby. Odb. z t. 
VII Pamiętnika Wydz. matem.-przyr. Aka- 
demii umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1881, 4 większa, str. 14 i 1 tabl. 

— Ob. Przyczynki do anat. patol. (1893). 
BRODOWSKI Zbigniew Edm. Redaktor Gazety 

Chicagoskiej 1884, Zgody, Milwaukee 1885 
—1889. 

Brody Ob. Friediander M. (Fiinf Wochen); 
Goldenstein Leo (1883). 

BRODZIŃSKI Kazimierz. O klasyczności i ro- 
mant3'Czności, tudzież uwagi nad duchem 
poezyi polskiej. Bibł. powszechna nr. 69—70. 
Ztoczów, nakł i druk. W. Zukerkandla, 
1893, 16, str. 149. hal. 48. 

— Pieśni rolników. Biblioteka Mrówki, t. 
155. Lwów, ksieg. Polska, druk. Gazety nar., 
(1882), 16, str. 91 i 3 ni.' hal. 40. 

— Wiesław, sielanka. Bibł. Mrówki. Tamże, 
8, str. 32. 

— Toż Bibł. kieszonkowa. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 
1881,^16, str. 31, hal. 16. 

— Toż. Tamże, druk. W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1887, 16, str. 31, haL 16. 

— Toż. Wstęp krytyczny i życiorys auto- 
ra, opracował Maryan Gawalewicz, ilustro- 
wał Juliusz Kossak. Warszawa, nakł. M. 
Orgelbranda, 1886, 4 większa, str. XXI i 26, 
z 6 ryc, rb. 3. 

— Toż. Warszawa, Nasierowski, 1891, 82, 
str. 40, kop. 5. 

— Toż. Bibl. kieszonkowa. Tamże, Bu- 
kowiecki, 1891, 16, kop. .5. 

— Toż, sielanka krakowska. Kraków, 
nakł. J. M. Himmelblaaa, druk. związkowa, 
(1891), 16, str. 78 i 1 ni., z 8 fotograf, we- 
dług rysunku Cz. Jankowskiego, opr. kor. 4. 

— Toż, wstępem i życiorysem poety zao- 
patrzył St. Pa lian. Tarnów, nakł. i druk. J. 
Pisza, 1895, 16, str. 36. 

— Wieslar, krakauer Idylle, iibersetzt v. 
Johann Kórnicki. Odb. ze Sprawozd. gimn. 
Tarnów, Verlag des Ubersetzers, Druck von 
J. Styrna, 1883, 8 większa, str. VII i 17. 

— Zbiorek poezyi. Wiesław, Do konika 
polnego, Czerniaków, Przechadzka wieczór- 

24 1Ś6 BRODZIŃSKI - BRONIEWSKI na, Gołąbki, Jodła, Drobne poezye. Warsza- 
wa, Nasierowski, kop. 5. 

— Ob. Arabażyn K. (1891); Cłi. A. (1898); 
Chmielowski Piotr (1886); Czubski Jan (Cie- 
niom K. B. 1891); Ducliińska Sew. (1886); 
Gubrynowicz B. (1892); Hordvński Zdzis. 
(1890); Krzywda M. B. (1894); Łagowski Flor. 
(1898); Mafrenś (1881); Przędza a883); Pv- 
pin A. N. (1894); Yymazal (1880). 

BRODZIŃSKI K. & K. OSTROWSKI Wiesław, 
czyli wesele krakowskie, operetka narodo- 
wa w 1 akcie ze śpiewami i t^ińcami. Na- 
ród sobie, 53. Poznań, nakł. A. Cybulskie- 
go, druk. Dziennika pozn., 1900, 16, str. 48 
i 82 nut muzycznych, mr. 2. 

(BRODZKI Yittorio). Monumento funebre 
scolpito dali ... AU' illustre Signor Barone 
Giuseppe Giordano gia capo di gabinetto 
del ministero deli' iutorno. Roma, 1876, 8, 
k. ni. 4. 

BROEKERE Stanislaus von. Memoiren aus 
dem Feldzuge in Spanien, 1808 — 1814, her- 
ausgegeben von der Tochter des Yerfassers 
Pauline von Cybulska. Posen, Commis. bei 
J. J. Heine, Driick von F. Chocieszyński, 
1883, 8, str. XVI i 277, mr. 4. 

BROEL Stanisław M. Mowa wypowiedziana 
na obchodzie rocznicy powstania 63go roku 
w hali czeskiej w Chicago 22go stycznia 
1894 r. Chicago 111., nakł. autora, druk. J. 
I. Migdalskiego, 1894, 8, str. 25. 

BROHM Karl Friedrich August Dr. Geschichte 
des Thorn'schen Gymnasium , zesz. I— IV. 
Thorn, Gedruckt mit den Griinauerschriften, 
1818-1821, 8. 

I. Kurze Nachricht von der gegewartigen Einrich- 
tang des Thornschen Gymnasiums, str. 15,- II. Ge- 
schichte des Thornschen Gymnasiums, str. 18; m. 
Fortsetzutig der Geschichte des Thornschen Gymna- 
siums, str. 17; IV. Beschluss der Geschichte des 
Thornschen Gymnasiums, str. 16. 

BROG T. Przystąpił, obrazek z niedalekiej 
rzeczywistości Odb. z Czasu. Kraków, nakł. 
autora. Spółka wvdaw. pols., druk. Czasu, 
1900, 8 mała, str. ^53, hal. 50. 

BROKSCH L. Eingaben-Repertorium. Wa- 
dowice, Verl. Ij. Broksch, Druek von Fr. 
Foltin, 1888, fol., str. 131. 

BROLIS. Jurgis Durnialis, opowieść wiej- 
ska. Warszawa, Wizbek K., druk. J. Jeżyn - 
skiego, 1890, 8 mała, str. 44, z rv8. w teks., 
kop. 10. 

— Marzenia, szkice, t. I. Warszawa, red. 
Prawdy, druk. K Kowalewskiego, 1892, 8, 
str. 1 ni. i 108, kop. 50. 

— Prostofila, z polskago razskaza pierie- 
diełał A. Wasilewskij. Petersburg, 1894, 16, 
str. 53. 

Brom. Ob. Marchlewski (1900); Pawlewski Br. 
(Oznaczenie 1884); Schram (Podręcznik 1885); 
Schiink C. A. BROMBERG Zygm. Ob. Lessing G. K (Na- 
tan mędrzec 1893). 

Bromberg, Regierungs-Bezłerk , und der 
siidlich vom 53 Breitegrad gelegene Theil 
des Regierungs-Bezirks Marienwerder, her- 
ausgegeben von der trigonometrischen Ab- 
theilung der Landesaufnahme. Landes-Trian- 
gulation, konigl. preussische, Xl. Berlin, 
Mittler & Sohn, 1886, 8, str. V i 224, z 9 
dodatkami, mr. 10, 

— Ob. Baron P. (Spezialkarte); Fechner 
I. (Geschichte des evang. Kirchenspiełs 1887); 
Hilscher A. (1888); Jahrbuch der hist. Ge- 
sellschaft (1^92, 1897); Kothe J. (1895-7); 
PiesińskiH. (1896); Schmid E.(Chronik 1900); 
Por. nadto Bydgoszcz. 

BROMOWICZ Józef. St. Greka rzędowogro- 
belkowa czyli tak zwana polska uprawa 
zbóż, napisał .... na podstawie 151etniej pra- 
cy agronoma-technika P. S. Greka w Kró- 
lestwie polskiem i Galicyi, tudzież 1 i 21e- 
tnich doświadczeń dwunastu inteligentnych 
rolników w rozmaitych okolicach Galicyi, 
w końcu na podstawie własnego 21etniego 
studyum tego systemu. Kraków, nakł. Bro- 
mowicza i Sp., Gebethner i Sp., druk, A. 
Koziańskiego, 1899, 4, str. 16, z ryc. w teks., 
hal. 40. 

— Wezwanie do założenia galicyjskiego 
Towarzystwa kupieckiego. Kraków, 1892, 
kart 2. ' 

— Szanowni Wyborcy, Odezwa do wy- 
borców i program kandydata na posła do 
Rady państwa z krakowskiej kury i miej- 
skiej. Tamże, nakł. autora, druk. W. Kor- 
neckiego, 1900, fol., k. ni, 2. 

Broń. Ob. Starzyński B. (Katalog 1894). 

— palna. Ob. Bogdanik Józ. dr. (Br. pal, 
Manlicherowska 1890); Wefiber Lud, (1883). 

BRONA Paweł pseud. Pawlikowskiego Jana. 

Bronek, obrazek z warszawskiego bruku 
dla dzieci i młodzieży. Warszawa, Centaer- 
szwer, 1899, 8, str. 48, kop. 4. 

BRDNIEC Bronisław. Poezj-e, poszyt I. Pa- 
ris, 1880, 8, str. 64. 

— Trz}-^ kopy bajek oryginalnych-naśla- 
dowanych i tlómaczonych, kopa I. Warsza- 
wa, druk. okręgu nauk., 1880, 4, str, 112 
i 2 n!., kop. 75'. 

BRONIEWSKI B. Ob. Cukrownictwo, pod- 
ręcznik (1894), 

BRONIEWSKI Emilian. Tablice graficzne do 
dziejów Europy, obejmujące chronologią 
osiedlania się narodów, powstawania i upad- 
ku państw, kolejnego następstwa przedsta- 
wicieli rządów państwowych, z uwzględnie- 
niem stosunków genealogicznych domów 
panujących, w zestawieniu synoptycznem i 
spółczesnem przez szereg piętnastu wieków, 
od Vgo po narodzeniu Chrystusa do osta- BRONIEWSKI - BROSSMANN 187 tnich czasów. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. K. Kowalewskiego, litogr. W. Głów- 
czewskiego, 1883—4, fol. wielkie, zesz. 1—5, 
za całość w 6 zesz. rb. 6. 

BRONIEWSKI Stanisław. O wytrzymatości 
i bezpieczeństwie wirówek. Odb. z Przegl. 
techn. Warszawa, E. Wende, 1891, 8, str. 21 
i tabl., kop. 40. 

BRONIKOWSKI A. J. I. Kraszewskiemu, 
(wiersz). B. m. i r. (1879), 4, k. 2. 

BRONIKOWSKI Aleksander. Elekcya, powieść, 
przełożona z rękopisu niemiec. Bibl. najcel. 
utworów literat, europ. Warszawa, nakł. 
i druk. S. Lewentaia, 1877, 8, str. 61. 

— Toż, wydawca Ad. Kaczurba. Bibl. uni- 
wersalna. Przemyśl, druk. S. F. Piatkiewi- 
cza, 1882, 8, str. 70. 

— Jan III i dwór jego, powieść history- 
czna z XVII wieku, t. 1 — II. Lwów, nakł. 
Gubrynowicza i Schmidta, druk. K. Pillera, 
1883, 8, str. 346 i 373, kor. 840. 

— Johann Kasimir Vasa, eller franska 
fangenskapen. En berattelse frin trettivara 
krigets tider, t. 2 w jednvm. Stockholm, hos 
Zacharias Haeggstrom, 1832, 8 str. 200 i 188. 

— MMgyarerne. Forste Afdelnig-Trolovel 
festfesten i Murany, oyersost af J. P. F. Pe- 
tersen. t. 4 w dwóch. Kjobenh;ivn, Paa Schu- 
bothes Boghandlings, Forlag Trvkt hos P. 
N. Jorgensen, 1834, str. 272 f 171+244 + 186. 

— Polens historia. Ófversattning. Christian- 
stad, forlag hos Schmidt et Comp., 1832, 8, 
str. 475. 

— Myszą wieża wśród jeziora Gopła, po- 
wieść slowiańs'a z pierwszej polowy IX w. 
Dod. po w. do Pogoni. Tarnów, nakł. wyd. 
Pogoni, druk. Józefa Pisza, 1890, 8, str. 191. 

— Zamek zawieprzYcki, powieść historycz. 
Tamże, 1893, 8, str. 198. 

BRONIKOWSKI Kazimierz. O Foricoeniach 
Jana Kochanowskii-go. Odb. ze Sprawozda- 
nia gimnazyum III w Krakowie. Kraków, 
nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. W. 
L. Anczyca i Sp., 1888, 8, str. 44, kor. 1. 

 — Słowo o stosunku Kochanowskiego do 
Ronsarda. Odb. z Przegl. powsz. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1887, 8, str. 19, 
hal. 80. 

— Ob. Plutarch (1884). 

BRONIKOWSKI Xawery. Pamiętniki polskie, 
t. I i II. Bibl. uniwers. wydaw. Adam Ka- 
czurba. Przemyśl, druk. S F. Piatkiewicza, 
1883 - 84, 8, str. X i 384, 256, kor 5. 

— Projet du demembrement de la Tur- 
quie. Paris, 1883. 

BRONIKOWSKI S. Emancypacya i równo- 
uprawnienie kobiety. Poznań, J. Leitgeber, 
1887, 8, str. 280, mr. 2. BRONISCH 6. Kaschubische Dialectstudien, 
Heft I: Die Sprache der Beloc6, nebst An- 
hang: ICinige ł-Dialecte. Odb. z Archiy fiir 
slayische Philologie. Leipzig, O. Harraso- 
witz, 1896, 8, str. VI i 88, mr. 2-40. 

— Toż, Heft II: Texte in der Sprache der 
B61oc6, nebst Anhang: Proben aus einigen 
Ł-Dialecten. Tamże, 1898, 8, str. VI i 73, 
mr. 240. 

(BRONISŁAWA). Cześć Boska błogosławio- 
ney Bronisławie zakonnicy świętego Nor- 
berta, profesce klasztoru Zwierzynieckiego 
przy Krakowie, na żądania wielu krótko 
zebrana, oraz z Jey życiem i przydatkiem 
nabożeństwa .... Roku 1813. B. m. dr. 8, k. ni. 
12, z ryc. 

— zakonnica. Ob. Bellot A. Lucya 1886); 
Chrząszcz J. P. (1897); Floryan kapucyn 
(1896); S. J. V. O. P. (1886). 

— Ob. M'** (1897). 

BRONKAŃSKI H. ks. Stowarzyszenia katoli- 
ckiej młodzieży rzemieślniczej ks. Kolpinga. 
Odb. z Kuryera pozn. Poznań, druk. Ku- 
ry era pozn., 1892, 8, str. 52. 

BRONISZ. Sześć ciekawych bajek. Chełmno, 
nakł. i druk. W. Fiałka", 1886, 16, str. 64, 
fen. 30. 

z BRONOWA Stefan. O siewach mieszanych. 
Poznań, nakł. autora, druk. N. Kamieńskie- 
go i Sp., 1873, 8, str. 52. 

BRONOWSKI Stanisław (Buszczyński Stefan). 
List otwarty do JO inicyatorów postawienia 
pomnika w Częstochowie. Kraków, nakł. 
autora, druk. Związkowa, 1886, 8, str. 14. 

— Uwolnienie włościan polskich a pomnik 
Aleksandrowi II w Częstochowie, rzecz dla 
ludu. Tamże, 1886, 8, śtr. 14, hal. 24. 

BROŃSKA M. Ob. Chambers G. F. 

Bronzowe zabytki. Ob. Pułaski Kazim. 
(Wiadomość 1889). 

Bronzy. Ob. Ossowski G. (Przedhistoryczna 
odlewamia, 1889). 

(BROŚ Kazimierz). Budzik, dwutygodnik 
poświęcony sprawom drukarskim, wychodzi 
dnia 1 i 1.") każdego miesiąca. Wydawca J. 
F. Rymanowski. Kraków, druk. Związkowa, 
1883,"^ 4, nr. 1-6. 

BROSCIUS Jan. Ob, Frankę Jan (Program 
1882). 

BROSIUS i KOCH. Examin maszynisty, 
zbiór pytań do Szkoły maszynisty .... War- 
szawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, druk. St. 
Niemiery, 1895, 8, str. 63, kop. 30. 

BROSO Aiig. Uber Baumyerehrung, Wald- 
und Feldculte der littauischen Vólkergruppe. 
Dod. do Sprawozdania ginin. Konigsberg in 
Pr., 1887, 4, str. 35. 

BROSSMANN Georg. Einige Ziige aus dem 
Leben des am Hen Juni 1827 in Biała ge- 188 BROU - BROWNSFORD storbenen hnchwiirdioren, hocho:elphrt<>n .... 
Von ihm sclbst beschriebcn. Biała, Yerlag 
voii Josef Fcitzingcr, Druck vou K. Pro- 
chaska in Teschen, 1860, 8, str. 60. 

BROU 0. T. J. Św. Augustyn z CnntPrbury 
i, jejio towarzysze, przekład z franc. J. P. 
Święci pańscy Fulmana, II. Warszawa -Kra- 
ków,' nakł. Gobethnera i Wolffa, druk. W. 
L. AnczYca i Sp., 1899, 8 mała, str. 258 i 1 
ni., kop. 80 = kor. 2. 

Browar. Ob. Wańkowski T. (1896). 

BROWICZ Tadeusz. Ueber die Bedentung 
der Yerclnderungen der Kittsubstanz der 
MuMkelzellbalken des Herzmuskels. Odbitka 
z Virchowa Archiv fiir patliol. Anatomie). 
Berlin, G. Reimer, 1893, 8, str. 10. 

— Drogi odżywcze w komórce wątrobnej 
oraz zestawienie rezultatów badań nad ko 
morką wątrobną od r. 1897 przezeń doko- 
nanych i w publikacyach akademii ogłoszo- 
nych. Bulłetin International de l'Afademie 
des Sciences de Cracovie Juilłet 1899, 8, 
str. 8. 

— Sródkomórkowe kanaliki żółciowe, ich 
stosunek do wakuol Kupffera i do pewnej 
formy patologicznej wakuołizacyi wątrobo- 
wych; O patologicznym stanie jądra komó- 
rek wątrobnych, przemawiającym za tem, 
iż jądro spełnia funkcyą wydzielniczą; Obu- 
dowie komórki wątrobnej; Jak i w jakiej 
postaci otrzymują komórki watrobne hemo- 
globinę? Odb. z XXXIV t. Rozpraw Wydz. 
matem.-przyr. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 8 
większa, str 4, 5, 6 i 4, z tabl., kor. 1*20. 

— Kronika Uniwersytetu Jagiellońskiego 
1894/95 za rektoratu .... i otwarcie roku 
szkolnego w dniu 9 października 1895 przez 
nowego rektora, prof dra Stan. Smolkę. 
Kraków, nakł. c. k. Senatu, druk. Uniw. 
Jag., 1895, 8, str. 31. 

— O mięsieniu wewnętrznem błony ślu- 
zowej jamy nosowej i nosowogardłowej. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1898, 8. str. 3. 

— Obraz mikroskopowy komórki wątro- 
bnej po wstrzyknięciu do żyły szyjnej roz- 
czN-nu hemoglobiny. Odb. ze Sprawozdań 
Akad. Umiej. Wydz. matem. -przyr. Kraków, 
nakł. Akad. um., druk. Uniw. Jag., 1898, 
8, str. 3. 

— Patogeneza żółtaczki, wykład na zjeź- 
dzie lekarzy i przyr. w Krakowie. Odb. 
z Przegl. lek. Kraków, nakł. autora, druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8, str. 23. 

— Przyczynek do histologii zmian w tkan- 
kach gruźliczych pod wpływem szczepianki 
Kocha. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1890, 8, str. 5. 

— Sprawozdanie Komłsyi wodociągowej 
Towarzystwa lekar. krakow. Kraków, nakł. Tow. opieki zdrowia, druk. W. Korneckie- 
go, 1893. 8, str. 22. 

— O przeszczepialności raka. Odb. z Prze- 
glądu lekar. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1893, 
8, 'str. 4. 

— O śródbtoniakach i ich stosunku do ra- 
ka. Odb. z Przegl. lekar. Tamże, 1882, 8, 
str 22. 

— Ueber daa Verhalten der Kittsubstanz 
der Muskelzellbalken des Herzens in patho- 
logischen Zustaiiden. Sep. Abdr. aus der 
Wiener Klin. Wochenschr. Wien, Verlag. 
V. Alfred Holder, 1899, 8, str. U. 

— O wrzodzie okrągłym części pochwo- 
wej macicy i pochwy, zwanym wrzodem 
żrącym Clarka. Odb. z Przeglądu lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1887, 8, str. 5 
z ryc. 

— W sprawie budowy istoty kitowej be- 
leczków mięsnych serca. Odb. z Gazety le- 
kars. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1893, 4, str. 2. 

— O zachowaniu się istoty kitowej bele- 
czków mięsnych serca w stanach chorobo- 
wych. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1889, 8, str. 10, z tabl. in fol. 

— O zjawiskach krystalizacyi w komórce 
wątrobnej. O środnaczyniowjch komórkach 
we włoskowatych krwionośnych naczyniach 
zrazików wątroby. W sprawie pochodzenia 
melaninu w nowotworach barwnikowych. 
Sztuczna krystalizacya hematoidyny w ko- 
mórce mięsaka barwikowego. Odb. z tomu 
XXXVII Rozpraw W\dz. matem.-przyrodn. 
Akad. um. Kraków, nakł. Akad. umiej., 
Spółka wyd. pol., druk. Uniw. Jag., 1899, 8, 
str. 17, z 1 tabl. 

— O różnorodności złogów żółciowych 
środkomórkowych w stanach chorobowych 
komórek wątrobowych pod względem bar- 
wj'^ i stanu skupienia i o znaczeniu tej ró- 
żnorodności. Odb. z Przegl. lek. Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 6. 

— O znaczeniu zmian istoty kitowej be- 
leczków mięsnych serca. Odb. z Przegl. lek. 
Tamże, 1893, 8, str. 10. 

— Zapiski kazuistyczne z prosektoryum 
anatomii patologicznej. Odb. z Przeglądu 
lekar. Tamże, 1883, 8, str. 7. 

BROWN J. C. Forests and forestry in Po- 
land, Lithuania, the Ukrainę and the Baltic 
I provinces of Russia. Edinburgh, 01iver & 
Boyd, 1885, 8, szyling. 6. 

BROWN-SEOUARD. Ob. Polikier B. (O po- 
szukiwaniach 1891); Wachholz Leon (Spo- 
soby 1892). 

BROWNSFORD Antoni. Podręcznik do racy- 
onalnego ż\'wienia zwierząt gospodarskich. 
Warszawa, wyd. red. Hodowcy, druk. Ign, 
Zawiszewskiego, 1895, 8, str. 367, rb. 150. BROWSFORD - BRUCZEWSKI 189 — Toż. Wyd. 2g\e nowo opracowane. 
Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. 

F. Csernaka, 1896, 8, str. 298, rb. 1-50. 

BROŻEK Jan. Noworocznik pocztowy na r. 
1884. Kraków, druk, Koziańskiego, 8, str. 10. 

— Toż na r. 1885. Tamże, 12, str. 16. 
Brrr! znów inny obrazek, charivari wie- 
rszem opowiedziane dla dzieci. Warszawa, 

G. Centnerszwer, 1880, 4, kop. 60. 

BRUCE Lowe. Hodowla koni wyścigowych 
podług systemu liczbowego. Kraków, nakł. 
zarządu stajen książąt Lubomirskich, Ge- 
bethner i Sp., druk. W. L. Anczvca i Sp., 
1898, 4, str. 262 i IV z tabl., opr."kor. 20. 

BRUCHNAL^KA Brunona. Nowe prądy, po- 
wieść dla młodzieży. Z ilustr. L. Winterow- 
skiego. Bibl. dla młodzieży, ser. 2, t. V. 
Lwów, nakł. Towarz. pedag., druk. I związ- 
kowa, 1900, 8, str. 144, opr. kor. 2. 

BRUCHNALSKI Kazimierz. Jahresberjcht der 
k. k. Fiichschule fur Schlosserei in Świątni- 
ki fiir das Schuljahr 1891/92. Krakau, Ver- 
lag der k. k. Fachschułe, Universitats-Buch- 
druckerei, 1892, 8, str. 13. 

— Książka do nauki szkolnej języka nie- 
mieckiego dla ślusarzy, cz. I. Świątniki, 
nakł. c. k. szkoły ślusarskiej, druk. Uniw. 
Jag. w Krakowie, 1893, 8, str. IV i 104. 

— Opowiadania i obrazki z technologii 
żelaza i innych kruszców. Lwów, nakł. To- 
warz. pedag., druk. I związkowa 1898, 8, 
str. 198 i 1 ni., z 88 rys. w teks., opr. kor. 2. 

— Pierwsze sprawozdanie c. k. szkoły za- 
wodowej ślusarskiej w Świątnikach za lata 
szkolne 1888/89 i 1889/90.' Kraków, nakł. 
c. k. Szkoły, druk. Uniwers. Jag., 1890, 8, 
str. 41. 

— Toż, rok ligi 1890/91. Tamże, 1891, 8, 
str. 37 i 1 tabl. 

— Toż, rok. Illci 1891/92. Tamże, 8, 1892, 
str. 30. 

— Szkoły zawodowe dla przemysłu meta- 
lowego w Niemczech. Odb. z Czasop. techn. 
krak. Kraków, druk. A. Słomskiego i Sp., 
1892, 8 mała, str. 25. 

— Terminologia kłódarska w Świątnikach 
Górnych pod Krakowem. Kraków, nakł. To- 
warzystwa techn., druk. A. Słomskiego i Sp., 
(1893), 8 mała, str. 16. 

— Ustrój szkół przemysłowych w Berli- 
nie. Lwów, nakł. Towarz. Pedag., druk. 1 
Związkowa, 1888, 8, str. 28. 

BRUCHNALSKI Wilhelm dr. Obudowie zwro- 
tek w poezvi polskiej J. Kochanowskiego. 
Odb z t. Xni Rozpraw Wydz. filol. Akad. 
umiej. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1886, 8, 
str. 90. 

— Dzieje ilustrowane literatury polskiej 
przez dra Henr. Biegeleisena. Odb. z Prze- 
wodnika nauk. i liter. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, druk. Wl. Łozińskiego, 1899, 8, 
str. 33, hal. 80 

— Geneza Grażyny. Odb. z Sprawozdania 
Zakł. im. Ossolińskich. Lwów, druk. Zakł. 
im. Ossoliń., 1890, 8, str. 23, hal. 80. 

— Legenda aurea w literaturze polskiej 
XV w. Odb. z t. XI Rozpraw Wydz. filolog. 
Akademii urn. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1885, 8, str. 32. 

— Pojęcie i znaczenie poezyi u poetów 
polskich XVI w., wyjątek z większej cało- 
ści. Odb. z czasop. filolog. Eos. Lwów, nakł. 
autora, Gubrynowicz i Schmidt, druk. K 
Winiarza, 1900, 4, str. 17, kor. 120. 

— Studya nad pismami Mikołaja Reja: 
I. Żywot Józefa w stosunku do literatury 
obcej. Odb. z Muzeum. Lwów, Milikowski 
(P. Starzyk), druk. I związkowa, 1886, 8, 
str. 39. 

— Pierwsze utwory Mickiewicza naślado- 
wane w literaturze galicyjskiej, 1822—1830. 
Odb. ze Sprawozdania Zakładu nar. im. Osso- 
lińskich za r. 1894. Lwów, druk. im. Osso- 
lińskich, Jakubowski i Zadurowicz, 1894, 8, 
str. 23. hal, 60. 

— Źródła historyczne Konrada Wallen- 
roda. Odb. z 111 t. Pamięt. Tow. im. Mickie- 
wicza. Lwów, nakł. autora, druk. E. Winia- 
rza, 1889, 8, str. 20. 

— O źródłach niektórych utworów poety- 
ckich polskich XV i XVi wieku. Odb. z Prze- 
glądu powsz. Kraków, druk. W. L. Anczy- 
ca'i Sp., 1884, 8, str. 32. 

— Ob. Bibl. dawn. pisarzów; Błażewski 
M. (1897); Karpiński F. (1896); Mickiewicz 
A.(1888— 1889); Pamiętnik Tow. Mick. (1888); 
Rej Mik. (1895). 

BRUCHOWEĆKU hefman. Ob. Eoatomarow 

Nykoła (1892). 

BRUDNICA mniszka. Ob. Tyniecki Wł. (1891). 

BRUDNY Jerzy. Drogiemu zborowi ewange- 
lickiemu w Skoczowie na pamiątkę 40 letn. 
rocznicy założenia kościoła .... Cieszyn, druk. 
Machaczka, 1903, 8, str. 16. 

— Pociecha w utrapieniu, na zasadzie Pi- 
sma Św. w 11 wierszach. Tamże, 1903, 8, 
str. 24, hal. 20. 

— Utwierdzenie w wierze, ułożył w pie- 
śniach, historyi i powiastkach .... Tamże, 
1904, 8, str. 24, hal. 20. 

BRUDZEWO Albertus de. Commentariolum su- 
per theoricas novas planetarum edidit Lu- 
dov. Ant. Birkenmajer. Cracoriae, ty pis et 
sumptibus Univ. Jagell., 1900, 8, str. LVI, 
169, 1, kor. 4. 

BRUDZEWSKI Edward. Uwagi o nakładach 
melioracyjnych wobec nowego kierunku go- 
spodarstwa, referat na walne zebranie cent- 
ralnego Towarzystwa gospodar. w Poznaniu. 190 BRUDZEWSKI - BRUEL Poznań, nakł. i druk. J. I. Kraszewskiego 
(dr. W. Łebiński), 8, str. 19, z ryc, mr. 1. 

BRUDZEWSKI Karol dr. Kilka słów o bada- 
niu i leczeniu zeza towarzyszącego. Odb. 
z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1898, 8, str. 32. 

BRUDZIŃSKI Józef dr. Przyczynek dalszy 
do etyologii dysenteryi. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk.' Uniw. Jag., 1899, 8, str. 9. 

— O występowaniu bac proteus vulgaris 
w stolcach niemowląt, próba leczenia przez 
podawanie hodowli baktervjnvch. Odbitka 
z Przegl. lek. Tamże, 1899", 8,' str. 17. 

BRUCKE Ernest dr. J»k ochraniać życie 
i zdrowie dzieci, przekład z niemiec. M. 
Flauma. Warszawa, nakł. i druk. S. Lewen- 
tala, 1892, 8 mała, str. VIII, 306 i 2 ni., 
rb. 1. 

BRUCKMANNOWIE. Ob. Żychliński Teod. 
(Złota księga 1895). 

BRUCKNER Aleksander prof. dr. Apokryfy 
średniowieczne, cz I, Odb. z XXVIII t. Roz- 
praw Wydziału filolog. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wvdaw., druk. Uniw. Jag., 
1900, 8 większa, str. 119, kor. 3. 

— Arssenij Mazejewitsch. Ein Beitrag zur 
Geschichte des Kampfes zwischen Staat u. 
Kirche unter der Regierung Katharina II. 
Nadb. z Russische Revue, 1880, 1 Heft. S. 
Petersburg, 1880, 8, str. od 39-63. 

— Bericht tiber seine von der konigl. 
Akademie subventionirte Reise 1889/90. Odb. 
z Sitzungsberichte der konigl. preussischen 
Akademie der Wissenschaften zu Berlin. 
Berlin, 1890, 4, str. 6. 

— Der litauisch-polnische Catechismus 
vom Jahre 1598. Nadb. z Archiv. fur Slavi 
Bche Philologie, Bd. XIII. B. m. i r. dr. 
(1891\ 8, str. od 557-590. 

— Język Wacława Potockiego. Przyczy- 
nek do' liistoryi języka polskiego. Odb. z t. 
XXXI Rozpraw Wydz. filolog. Akad urn. 
w Krakowie. Kraków, nakł. Akad. umi«^j., 
Spółka wyd. pol., druk. Uniw. Jag., 1900, 
8 większa, str. 157, kor. 2. 

— Kazania świętokrzyskie, zabytek języ- 
ka polskiego z w.' XIV. Odb. z Prac filolo- 
gicznych. Warszawa, druk. J. Jeżyńskiego, 
1891, "8, str. 44 i 1 ni. 

— Kazania średniowieczne, cz. I. Odb. 
z XXIV t. Rozpraw Wydz. filolog. Akad. 
umiej. Kraków, Spółka wyd., druk. Uniw. 
Jag., 1895, 8 większa, str. 60, kor. 1'40. 

— Toż, cz. 11. Tamże, 1895, 8 większa, 
sta-. 74, kor. 1-60. 

— Toż, cz. III. Odb. z XXV t. Rozpraw 
Wydz. filol. Akad. um. Tamże, 1896, 8, str. 
91, kor. 2. 

— Jan Kochanowski, jego ród, żywot i 
dzieła, ocena dzieła Romana Plenkiewicza. Odb. z t. V Prac filologicz. Warszawa, druk. 
J. Jeżyńskiego. 1898, 8, str. 25. 

— Ó Pinście. Odb. z XXXV t. Rozpraw 
Wydz. hist. filoz. Akademii umiej. Kraków, 
Spółka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 8 
większa, str. 46, kor. 1. 

— Średniowieczna poezya łacińska w Pol- 
sce. Odb. z t. XVI Rozpraw Wydz. filolog. 
Akademii umiej. Tamże, 1892, 8 większa, 
str. 69. kor. 140. 

— Toż, cz. II. Odb. z t. XXII Rozpraw 
Wydz. filolog. Akad. um. Tamże, 1893, 8 
większa, str. 62, kor. 140. 

— Toż, cz. III. Odb. z XXIII t. Rozpraw 
Wydz. filol. Akad. umiej. Tamże, 1894, 8, 
str. 52, kor. 120. 

— O najważniejszych postulatach historyi 
literatury polskiej, odczyt. Lwów, nakł. To- 
warz. liter. im. A. Mickiewicza, Gubryno- 
wicz i Schmidt, druk. E. Winiarza, 1900, 8, 
str. 15, hal. 60. 

— Spuścizna rękopiśmienna po Wacławie 
Potockim. Odb. z 'XXVII t. Rozpraw Wydz. 
filol. Akad. umiej. Kraków, Spółka wydaw., 
druk. Uniw. Jag, 1898, 8 większa, str. 119, 
kor. 1-70. 

— Toż, cz. II. Odb. z XXIX t. Rozpraw 
Wydz. filol. Akademii umiej. Tamże, 1899, 
8 większa, str. 116, kor, 1-70. 

— Taniec Rzeczypospolitej polskiej, szkic 
historyczny. Odb. w 100 egzempl z Przeglądu 
polsk. Kraków, druk. Czasu, 1899, 8, str. 56, 
kor. 1-20. 

— Traged^-a moskiewska. Szkice history- 
czne. Odb. z Przeglądu pol. Kraków, nakł. 
Przegl. pol., Spółka wvd., druk. Czasu, 1900, 
8, str. 89, z 2 ryc, kor. 2. 

— Drobne zabytki języka polskiego XV 
w., pieśni, modlitwy, głosy. Odb. z XXV t. 
Rozpraw W^ydz. filolog. Akademii umiej. 
Kraków, Spółka wvdaw., druk. Uniw. Jag., 
1896, 8 większa, str 86, kor. 2. 

— Ob. Archi w (1882); Bogusławski Edw. 
(1889); Sprawa przyjęcia pisowni. 

Briłder. Geliebteste ruthenische....DieWiin- 
sche der ruthenisehen Nation in Galizieu. 
Lemberg-, am 19 Juni 1848, gedruckt bei 
M. Poreinba in Lemberg, str. 4. 

BRUGGEMANN F. Ob. Schultz E. H. (Dzieje 
1883). 

BRUEHL Edward dr. Gleichenberg w Sty- 
ryi, podręcznik informacyjny dla gości ką- 
pielowych. Kraków, nakł. autora, druk. F. 
Pobudkiewicza (A. Koziańskiego), 1881, 16, 
str. 62. 

BRUEHL G. Adrianna narzeczona skazańca 
czyli tajemnice Bastylii, historyczno-roman- 
tyczne opowiadanie z czasów Ludwika XV. 
Praga, nakł. Bensingera, 1880, 8. 

— Córka galernika, czyli przekleństwo BRtJEL - BRTTNS IM za sfałszowany testament, opowiadanie hi- 
storyczno-romantyczne, przełożył i opraco- 
wał J. L...ski. Zesz. 1—3. Warszawa, S. Lan- 
dau i Feuicłil, 1880, 16, str. 1—96, zeszyt po 
kop. 30. 

— Blada łirabina czyli walka o milion, 
romans kryminalny przez F. Jerzego Bor- 
na, cz. I — ill. Wiedeń i Praga, nakł. Zygm. 
Bensingera, b. r. (1879—1880) 8, str. 536 i 2 
ni., 395, 2 ni, i 559, 2 ni., z 30 drzeworvt., 
kor. 15 50. 

— Król morza i wyspy czyli tajemnice 
Wenecyi, romans historyczny, zesz. 1. War- 
szawa, Landau i Fenichl, 1880, 12, str. 1 — 
96, kop. 20. 

BRUHL J. W O budowie benzolu wedle 
pracy . .. skreślił Br. Pawlewski. Przedruk 
z Kosmosu, zesz. X— XII z r. 1894. Lwów, 
b. m. dr., 1894, 8, str. 11. 

BRUEMMER Gustav. Die Goltzen Herrschaft 
Brotzcn, geschichtliche Darstellung der Ent- 
wickelung eines landlichen Bezirkes, mit 
einem Anhang bisher ungedrukter Urkun- 
den. Abtiandlungen zur Landeskunde der 
Provinz Westprcussen, VI. Danzig, Th. Bert- 
ling, 1894, 4, str. VII i 76, z kartami kolor., 
mr. 6. 

BRUENING W. Die Stellung des Bisthums 
Ermland zum Deutschen Orden im dreizeha- 
jahrigen Stadtekriege, Theil I, Inaugural- 
dissertation. Konigsberg i. Pr., 1892, 8, str. 
69 i 2 ni. 

BRUENNECK W. dr. prof. Zur Geschichte 
des Grundeigenthums in Ost- und West- 
prcussen: 1. Die konigl. Guter. Berlin, F. 
Vahlen, 1891, 8, str. VIII i 138, mr. 3. 

— Toż, II. 1. Die Lehngiiter, Das Mittel- 
alter. Tamże, 1895, 8, str. 2 ni. i 123. 

— Toż, II. Die Lehngiiter, Abtheiłung 2; 
Die neuere Zeit. Tamże, 1896, 8, str. VII i 
186, mr. 4. 

BRUGMAN K. Ob. Leskien A. (Lłtauische 

188:i). 

O brukach i drogach miejskich, zbiór ma- 
teryałów statystycznych miasta Krakowa 
dotyczących. Kraków, nakł. gminy m. Kra- 
kowa, druk. A. Koziańskiego , 1883, 4, 
str. 66. 

Bruki. Ob. Dąbrowski Miecz. (1883). 

BRUNELLI Geremia. Saluto dei fratelli La- 
tini al fratcli Slavi, canto di .... Roma, ti- 
pogr. poliglotta delia s. c. di propaganda 
fide, 1882, 8 wielka, str. 37 i 1 ni. 

Na str. 21—26: Versione in polacco del prof. Giu- 
seppe Szujski. 

BRUNER Ludwik (Sten Jan). Adam Asnyk, 
sylwetka literacka. Odb. z Krytyki. Kra- 
ków, druk. A. Słomskiego, 1897, 8, str. 8. 

— Elektrochemia ciał organicznych. Odb. 
z Kosmosu, zesz. VI— iX, 1897, 8, str. 7. — Masło krakowskie. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 3. 

— Przech lodzenie i przesycenie. Odb. 
z Kosmosu. Lwów, 1896, 8, str. 13. 

— Jeden miesiąc życia, utwory prozą. 
Kraków, nakł. wyd. Krytyki, Gebethner i Sp!, 
druk. Narodowa, 1900, 8 mała, str. 187 i 2 
ni., kor. 2-40. 

— Poezye I. Warszawa, II. Młode lata, 
III. Krajobraz^'. Lwów, ksieg. Pols,, druk. 
Narodowa w Krakowie, 1899,' 16, 68 i 2 ni., 
kor. 1-20. 

— Uwagi dynamiczne nad bromowaniem 
benzolu. Odb. z t. XXXIX Rozpraw Wydz. 
matem. -przyrod. Akad. um. Kraków, nakł. 
Akad. umiej.. Spółka wydaw. pol., druk. 
Uniw. Jag., 1900, 8 większa, str. 9, hal. 30. 

BRUNER L u. TOŁŁOCZKO St Ueber die 
Auflosungsgeschwindigkeit fester Korper. 
Yorgetragen in der IX Versammlung pol- 
nischer Naturforscher und Aerzte zu Kra- 
kau 1900. Separ.-Abdruck aus Zeitschrift fiir 
physikalische Chemie XXXV, 3. Leipzig, 
W. Engelmann, 1900, 8, str. 283—290. 

— O szybkości tworzenia się estrów 
z chlorku benzoilowego i alkoholów tłusz- 
czowych. Odb. z t. XXXVIII Rozpraw Wydz. 
mat.-przyr. Akad. um. w Krakowie. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1900, 8, str. 19. 

BRUNICKI Julian hr. Ptaki spostrzegane 
w okolicy Stryja. Odb. z t. XXiIl Sprawo- 
zdań Komisyi fizyogr. Akademii umiej. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 10. 

— Ogólne zasady hodowli zwierząt domo- 
wych, podług rozprawy prof. M. Wilkensa. 
Odb. z Rolnika. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 
di-uk. Dziennika polskiego, 1889, 8, str. 33, 
hal. 70. 

BRUNNER Mik. dr. O tak zwanym magne- 
tyzmie zwierzęcym czyli o hypnotyzmie 
i t. z. zjawiskach magnetycznych. War- 
szawa, druk. S. Orgelbranda synów, 1882, 
8 mała, str. 124, kop. 75. 

BRUNNER Sebastian. Klemens Maria Hoff- 
bauer und seine Zeit. Miniaturen zur Kir- 
chengeschichte von 1780—1820. Wien, 1858, 
8, str. Vi, 312. 

BRUNO Św. Vita quinque fratrum, wydał 
dr. W. Kętrzyński. Odb. z VI t. Monumen- 
tów. Lwów, nakł. Akademii umiej., druk. 
im. Ossolińskich, 1892, 4, str. 48. 

— Ob. Janowski Darosław (Żvcie 1887); 
Kade Reinh. (Siła 1883); Karwowski St. 
(1891). 

BRUNO Giordano. Ob. Barni i Krzyżanowski 
(Męczennicy 1888); Pawlicki H. (1888). 

BRUNS ks. misyonarz. Poczciwy Antoś, 
książeczka dla dzieci, które chcą być po- 
czciwymi. Biała, Kubaczka i Lang, druk. 192 BRUNS - BRYLA K. Miarki w Mikołowie, (1889), 32, str. 50, 
z 24 obrazkami, opr. hal. 60. 

— Toż. Cieszyn, nakł. E. Feitzingera, 
(1890), 32, str. 50^, z 24 obrazkami, opr. h. 40. 

BRUNTZEL R. dr. Wycięcie nerki lewej 
z powodu włókniaka torebki 18-69 kilogr. 
ważącego, wyleczenie. Odb. z Przegl. lekar. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, str. 9. 

BRUŚNICKI Władysław. Do braci rzemieśl- 
ników. Odezwa w sprawie wyborów. Kra- 
ków, 1884, fol. większe, sti*. ni. 2. 

— Ob. Hopcas Józ. (Obywatele 1884). 
Brygida Św., królowa szwedzka i zakon jej 

pod regułą Zbawiciela, wyd. staraniem pp 
Brygidek grodzieńskich. Kraków, druk. W 
L.*Anczyca i Sp., 1892, 8 mała, str. 273. 

— Ob. Flavigny (1897); Podlewski W. M 
BRYGIERSKI Antoni. Ob. Siarkowski Wład 

(1880). 

BRYKCZYŃSKI Antoni ks. Dom boży t. j. prak 
tyczne wskazówki budowania, naprawiania 
i utrzymywania kościołów, na wzór dzieła 
ks. Montault z różnych autorów zebrał .... 
Warszawa, druk. St. Niemłery, 1888, 8, str. 
IX i 320, z tabl. rys. przez W. Gersona, opr. 
rb. 2-50. 

— Toż. Wyd. 2gie przejrzane i poprawio- 
ne. Warszawa, nakł. T. Paprockiego i Sp., 
druk. Artyst., 1897, 8, str. 311 i 1 ni., z ta- 
blicami rys. przez W. Gersona, rb. 150. 

— Fra Gioyanni Angelico de Fiesole, 1387 
— 1455, spolszczył i na rzecz kościoła w Go- 
worowie wydal .... Warszawa, Br. Brzozow- 
ski, druk. G. Paprockiego, 1901, 8 większa, 
str. 79, z rycin., rb. 1-50. 

— Listy z Włoch o sztuce kościelnej, 
z przedmową Juliana Ochorowicza. Bibl. 
dzieł wyborowych, nr. 95. Warszawa, druk. 
Granowskiego i Sikorskiego, 1899, 8 mała, 
str. 144, z ilustr., kop. 25. 

— Maj goworowski t. j. nauki podczas 
nabożeństw majowych w Goworowie. War- 
szawa, druk. St. Niemiry synów, 1898, 16, 
str. 366 i II, z rycin., kop. 50. 

— Le maitre-autel de Tóglise de Notre- 
Dame k Cracovie, sculpture de Wit Stroosz 
(tak !). Bruges, Revue de Tart chrśtien, zesz. 
3ci z r. 1888, 4, str. 287—295, z 2ma ilu- 
stracyami. 

— Podręcznik praktyczny ikonografii 
chrześciańskiej. Warszawa, nakł. autora, 
druk. St. Niemiery, 1894, 8, str. 124, 1 ni. 
i VII, z 4 tabł., rb. 1-20. 

— Porte d'airain de la cathśdrale de 
Gniezno, traduit par Ladislas Glinka. Odb. 
z Revue de Tart chrśtien. Bruges, 1890, 4, 
str. 12. 

— Rok chrześciańskł przez myśli i zda- 
nia z listów Św. Franciszka Salezego wyję- 
te uświątobliwiony. Warszawa, druk. St. Niemiry synów, 1900, 16, str. 110 i 2 ni., 
kop. 40. 

— Różaniec święty wyjaśniony, na majo- 
we i październikowe nabożeństwo pożyte- 
czny. Tamże, 1899, 16, str. 336, kop. 50. 

— Kilka uwag praktycznych o polichro- 
mii kościołów, ze studyów obcych i wła- 
snych. Warszawa, druk. Fr. Czerwińskiego, 
1895, 8 mała, str. 46, kop. 30. 

— Uwagi praktyczne o spowiedzi. War- 
szawa, druk. St. Niemiery synów, 1899, 16, 
str. 94, kop. 15. 

— Toż. Wvd. 2gie poprawione. Tamże, 
1900, 16, str. 93, kop. 15. 

— Zapiski etnograficzne z Polesia Wo- 
łyńskiego. Odb. z t. XII działu III Zbioru 
wiadomości Kom. antr. Akad. um. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 22. 

— Żywot Najświętszej Panny Maryi, Nie- 
pokalanej Boga-Rodzicy, z różnych autorów 
zebrany przez niegodnego sługę Maryi, 
wvd. 2gie. Warszawa, druk. St. Niemiery 
1894, 16, str. 96, kop. 15. 

— (Gwiażdzic). Opowiadania pana Jacen- 
tego. III. Krzyż Goworowski. Warszawa, 
nakł. autora, druk. St. Niemiery, 1891, 16, 
str. 62, kop. 10. 

— Toż. IX, Chorych nawiedzać. Tamże, 
1894, 16, str. 133, kop. 15. 

— Ob. Corblet ks. (Ołtarz chrześciański 
1892, O naczyniach 1893). 

BRYKCZYŃSKI Antoni ks. i ZAŁUSKI Walenty 
ks. Miesiąc Maryi dla kaznodziejów i wier- 
nych t. j. nabożeństwo majowe zawierające 
na każdy dzień miesiąca kazania , naukę, 
teksty pism św. ojców Kościoła, czytania 
pobożne, przykłady itp. materyały kazno- 
dziejskie. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. St. Niemiery, 1891, 8, str. XX, 638 i 
VI. rb. 2 

BRYKCZYŃSKI Józef. O lesie i drzewach 
przypolnych. Bibl. Macierzy pols. nr. 3. 
Lwów, nakł. Macierzy, druk. W. L. Anczy- 
ca i Sp. w Krakowie, 1899, 8, str. 69 i 1 ni., 
hal. 20. 

BRYL Jan. O katedrze na Wawelu, jej ar- 
cydziełach i pamiątkach oraz wspomnieniach, 
historycznych, które się z nimi łączą. Kra- 
ków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1^96, 8 mała, str. 207, z ryc, kor. 2. 

BRYLIŃSKI Theodore. Cracovie, notes de 
voyage, mai 188... Paris, 18S6, 8, str 62. 

BRYLL Ferd. Ob. Mień J. (Z teki 1888). 

BRYŁA Kazimierz. Teoretyczno-praktyczny 
podręcznik do szermierki szpadonem, dla 
nauczenia się tej sztuki bez nauczyciela, 
opracowany na podstawie zasad przyjętych 
w szkołach wojskowych. Stanisławów, nakł. 
autora, 1887, 8, str. 47, z tabl., U rycin. 

— Szermierz postępowy czyli podręcznik BRYŁA — BRZEZIŃSKI 198 polski do nauki szermierki szpadonem. Wyd. 
2gie przejrzane i pomnożone. Stanisławów, 
nakł. autora, druk. St. Chowańca, Seyfarth 
i Czajkowski we Lwowie, 1888, 16, str. 6(5, 
z 13 rvc., kor. 160. 

BRYŁA Paweł Odczyt na wieczorku uro- 
czystym urządzonym ku czci Adama Mi- 
ckiewicza dnia 4 lipca 1890. Stanisławów, 
nakł. Komitetu, druk. St. Cłiowańca, (1890), 
8, str 15. 

— Or^'anłzacya gimnazyum krzemienie- 
ckieg-o Odb. ze Sprawozd. gimn. św. Jacka. 
Kraków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 18S9, 8, str. 36. 

— Stosunek marcłiii austryackiej do pań- 
stwa niemieckiego i jej łaistoryczny wśród 
tego stosunku rozwój do r. 1156. Odb. ze 
Sprawozd. gim. św, Jacka. Tamże, 1887, 8, 
str. 42. 

— Teofil Lenartowicz. Szkic biograficzny 
na podstawie jeg^o własnoręcznych listów. 
Odb. B. m. w. i r., 8, str. 39' 

BRZ Br. Poezye, zesz. 1. Kraków, Gebeth- 
ner i Sp., druk. W. L. Anczyca i Sp., 1898, 
16, str. 46. 

— Ob. Mickiewicz A. (1898). 

BRZECHFA Stanisław ks. T. J. Żywot świą- 
tobliwej Magdaleny Mortęskiej, ksieni kla- 
sztoru chełmińskiego, reguły św. Benedykta, 
napisany przez .... a teraz na nowo do dru- 
ku podany przez ks. G. Pobłockiego. Pel- 
plin, nakł. J. N. Romana, druk. St. Roma- 
na, 1880, 16 mała, str. 188, fen. 60. 

BRZĘCKI. Niby .... bajki. Warszawa, nakł. 
autora, druk. K. Rubieszewskiego, 1893, 16, 
str. 64, kop. 60. 

— Niby bajki, trylogia. Wyd. 2gie. War- 
szawa, druk. Laskauera i Babickiego, 1897, 
16, str. 94 i 2 ni., z portretem autora, rb. 1. 

I. Pieniądze; II. Szczęście; III. Sława. 

— Godzina w krainie śmiechu. Warsza- 
wa, druk. Sierpińskiego, 1895, 32, str. 37, 
kop. 45. 

— Śmiesznostki. Warszawa, 1894, kop. 15. 
BRZESKA Tomasz ks. Katoliezeskyj kati- 

chyzis, soczyni....apostolskyjmisioner. Edirne, 
bołgaro katoliezeska peczatiiica na oo. Wo- 
Bkrsency, 1884, 8, str. 443 i VIII. 

Katechizm katolicko-bulgarski, napisany przez Po- 
laka, z aprobatą na odwrocie tytułu tureckiego »dy- 
rektora oświecenia* w Edirne czyli w Adryanopolu. 

BRZESKI Józef. Jakie prawa przysługują 
wierzycielom hipotecznym na przypadek 
spłonięcia realności, obciążonej zastawem a 
ubezpieczonej od ognia. Odb. z Księgi pa- 
miąt. uczniów Uniw. Jag., 1900, 4, str. 9. 

BRZESKI Miecz. Dwanaście instytutów głu- 
choniemych. Warszawa, 1879. 

— Ob. Wegner St. (1899). 

BRZESKI (Brzeska). Ob. Gozdawa M. (Zie- 

aiBuoeiuFU t. i. mia 1899); Kalina A. (Unia 1896); Lewicki 
An. (Przywilej 1889); Likowski E. ks. (Unia 
1896); F."^ P. Dzieje unii (1896). 

BRZEŻAŃSKi pułkownik. Pamiętnik z roku 
1848, wydał Witold Leitgeber. Kraków Pod- 
górze, W. Poturalski, druk. Dziennika po- 
znańskiego, 1893, 16, str. 74, kor. 120. 

Brzeziniacy. Ob. Zawiliński Rom. (1881). 

BRZEZIŃSKA Stan. (Ariel St.) Irma, nowe- 
la. Warszawa, nakł. i druk. E. Skiwskiego, 
1897, 16, str. 227, rb. 1. 

— Ułudy, powieść współczesna. Tamże, 
1897, 8 mata, str. 320 i 1 ni., rb. 1 20. 

BRZEZIŃSKI Aut ks. Filipin. Zbiorek nabo- 
żeństwa domowego dla ochronek sióstr 
zgromadzenia Bogarodzic^^... Tarnów, nakł. 
sióstr Służebniczek, druk. J. Styrny, 1892, 
8, str. XXVIII i 111. 

BRZEZIŃSKI Józef. Dobór wzorowy odmian 
drzew owocowych i hodowli ogólnej. Wydaw. 
Tow. ogród., zesz. 1. Kraków, nakł. Tow. 
Gebethner i Sp., druk. Związkowa, 1897, 8, 
str. 85, kor. 120. 

— Szparagi i ich racyonalna hodowla. 
Odb. z Ogrodnictwa. Wyd. Towarz. ogród., 
zesz. III. Kraków, Gebethner i Sp., druk. 
Czasu, 1900, 8 większa, str. 33 i 1 ni., z ry- 
sun. dra St. Golinskiego, kor. 120. 

— Obsadzenie dróg drzewami. Odb. z Ty- 
god. roln. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899, 
8, str. 28. 

BRZEZIŃSKI Józef dr. prof. O konkordatach Sto- 
licy apostolskiej z Polską w XVI w. Odb. 
z XXX t. Rozpraw Wydz. histor.-filozof. 
Akad. um. Kraków, Spółka wydaw., druk. 
Uniw. Jag., 1893, 8 większa, str. 30, hal. 80. 

— O majątku kościelnym i tegoż alłena- 
cvi w stosunku do papieża. Tamże, 8, str. 
101, kor. 2. 

— O przysiędze, mianowicie o zasadach 
prawnych kościoła jej dotyczących, z u- 
względnieniem wpływu takowych na pra- 
wodawstwo świeckie, zwłaszcza na prawo 
rzj^mskie i na dawne prawa germańskie. 
Kraków, nakł. autora, G. Gebethner i Sp., 
druk. Uniw. Jag., 1886, 8, str. 198, kor. 3. 

— O stosunku piątego powszechnego so- 
boru lateraneńskiego do Polski. Tamże, 
1897, 8 większa, str. IV, 100 i 1 ni., kor. 3. 

— Kilka uwag o dekretach i reskryptach 
cesarzy rzymskich pod względem ich wpły- 
wu na rozwój rzymskiego procesu cywilne- 
go. Tamże, 1890,^^8, str. 35, kor. 1. 

BRZEZIŃSKI Kazimierz. Odpowiedź Włodzi- 
mierza i Joanny m.iłżonków Gołcz na obro- 
nę dodatkową sukcessorów Ludw. Pawłow- 
skiego. Warszawa, druk. Okręgu naukowe- 
go, b. r. w., fol., str. 28. 

— Hodowla lasów, cz. I: Ręczny siew la- 
sowy i odnośne wiadomości z geometryi, 

25 194 BRZEZIŃSKI - BRZOSTOWSKA oraz tab"le porównawcze miar, z 2 tablic, 
objaśnień fig:ur geometrvcznvch. Warszawa, 
druk. J. Bergera, 1884,' 8, str. U, 69 i II, 
kop. 75. 

— Toż, cz. II: Zagajenie sadzonkami. 
Warszawa, druk. St. Niemiery, 1892, 8, str. 
85, z plHnem i 17 rysunk., kop. 80. 

BRZEZIŃSKI Mieczysław (Olszewski W.). Baj 
ki-niebajki z róźnycii autorów. Warszawa, 
druk. J. Jeżyńskiego, 1889, 8 mała, str. 70 
i 2 ni., z rys. Fr. Kostrzewskiego, kop. 12. 

— Co i jak nasz lud czyta, kwestyona- 
ryusz w sprawie wydawnictw ludowych. 
Wydaw. Głosu. Warszawa, druk. M. Ziem- 
kiewicza, 1890, 16, str. 16, kop. 5. 

— Z dziedziny przyrody i przemysłu, po- 
gadanki z młodymi przyjaciółmi. Warsza- 
wa, nakł. M. Arcta, druk. J. Filipowicza. 

1892, 8, str 346 i II, z 275 obraz, w teks., 
opr. rb. 1-50. 

— Toż. Wyd. 2gie znacznie powiększone. 
Warszawa, nakł. M. Arcta, druk. P. Laskau- 
era i W. Babickiego, 1S98, 8, str. 387 i VIII, 
z 350 rys. w teks., opr. rb. 1 50. 

— O górach, ziejących ogniem, czyli wul- 
kanach, o sprawianych przez nie klęskach 
i ich przyczynach. Odczyt z obrazkami ni- 
knacemi. Warszawa, Centnerszwer, 1899, 8, 
str.' 39, kop, 6. 

— Jak zbudowane jest ciało człowieka i 
do czego różne części ciała ludzkiego słu- 
żą. Warszawa, Księg. tanich wydaw., druk. 
J. Jeżyńskiego, 1892, 8 mała, str. 160, z 25 
rys, w teks., kop. 35. 

— O kraju chińskim i Chińczykach. War- 
szawa, Centnerszwer, 1900, 8, kop. 10. 

— Maszvnv parowe i koleje żelazne. Wvd. 
2gie. Warszawa, Wizbek, 1890, 8, str. 62, 
kop. 10. 

— O morzach i lądach. Tamże, 1898, 8 
mała, str. 144, z rys. w teks., kop. 30. 

— Owady i ich znaczenie w gospodarstwie. 
Warszawa , wydaw. z zapisu św. p. dra 
Chwiećkowskiego, M. A. Wizbek, druk. J. 
Jeżyńskiego, 1897, 8, str. 99, z 50 rysun. 
w teks., kop. 25. 

— Podarunek dla młodzieży. Książka do 
czytania dla tych, co nie chcą być ciemny- 
mi. Wvd. 4te, z 64ma obrazkami. Warszawa, 

1893, kart. kop. 50. 

— Toż. Wvd. 5te rozszerzone z 100 rv8. 
Tamże, 1895,' kop. 50. 

— Toż. Wyd. 6te. Warszawa, Spółka na- 
kładowa tanich wydawnictw, druk. J. Je- 
żyńskiego, 1899, 8, str. 352, ze 100 rysun. 
w teks., kop. 40. 

— Pogadanki o wnętrzu ziemi t. j. o roz- 
palonem wnętrzu ziemi, o źródłach gorą- 
cych i górach ziejących ogniem, o strasznych 
trzęsieniach ziemi, o budowie skorupy ziem- skiej, o roślinach i zwierzętach przedpotopo- 
wycłi, wężojaszczurach, rybojaszczurach, smo- 
kach latających i innych dziwach. Warsza- 
wa, W. Obuchowski, druk. J. Jeżyńskiego, 
1894, 8 mała, str. 104, z 49 rysun.^ kop. 30. 

— O powietrzu i zjawiskach w niem za- 
chodzących. Warszawa, M. A. Wizbek, druk. 
J. Jeżyńskiego, 1896, 8 mała, str. 184, z ry- 
cinami w teks., kop. 35. 

— Przygody myśliwca wśród lodów pół- 
nocy i lasów południa podług Fr. Hofmana, 
Warszawa, Wizbek, 1891, 8, str. 49, kop. 15. 

— Rośliny, zwierzęta i ludzie na kuli 
ziemskiej. Z licznymi rys. Warszawa, księg. 
G. Centnerszwera , druk. J. Je,żvńskiego, 
1900, 8 mała, str. 138 i 2 ni., kop. 20. 

— Stany Zjednoczone Ameryki północnej. 
Warszawa, G. Centnerszwer, druk. J. Jeżyń- 
skiego, 1899, 8, str. 98 i 1 ni., z rysunkami 
w tekście, kop. 15. 

— Turcy, ich obyczaje i religia oraz kra- 
je tureckie w Europie. Warszawa, księg. G. 
Centnerszwer, druk. M. Lewińskiego, 1900, 
8 mała, str. 46 i 1 k. ni., kop. 10. 

— Moje wakacye na wsi. Warszawa, M. 
A. Wizbek, druk. J. Jeżyńskiego, 1898, 8, 
str. 168, z ryc, opr. rb. 1-20. 

— Nasi wrogowie i prz\'jaciele wśród pta- 
ków, z K. Wodzickiego i VV. Taczano wskie- 
go. Wyd. 2gie. Tamże, 1896, 8 mała, str. 
135, z 60 rys. w teks., kop. 25. 

— O zaćmieniach słońca i księżyca. Tam- 
że, 1897, 8 mała, str. 38 i 1 ni., z rysun. 
w teks. kop. 10. 

— Najciekawsze i najważniejsze zwierzę- 
ta ssące, ich życie i obyczaje, podług Breh- 
ma, Komanesa i innych. Warszawa, Księg. 
tanich wyd., druk. Jeżyńskiego, 1892, 8 ma- 
ła, str. 195 i 1 ni., z 60 rys. w teks., kop. 40. 

BRZEZIŃSKI Wiktor. 1868-1894. Historya 
lwowskiego oddziału Towarz. pedag. w 25- 
letnią rocznicę istnienia. Lwów, nakł. Tow. 
pedag., druk. I związkowa, 1894, 8, str. 27 i 10. 

BRZOSTOWICZ K. Arytmetyka dla niż- 
szych klas szkół gimnazyaln3xh i realnych, 
cz. I: na I i II klasę. Sanok, nakł. i dimk. 
K. PoUaka, 1886, 8, str. VI, i 131, kor. 120. 

— Początki ar}'tmetyki i algebry dla niż- 
szych klas szkół średnich, cz. i na klasę 1 
i 2. Tamże, 1894, 8, str. VI 87 i 1 ni., opr. 
kor. 1-20. 

— Toż, cz. 2 na ki. III i IV. Tamże, 1896, 
8, str. VI i 90, opr. kor. 1-20. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1899, 8, str. 
91 i 1 ni., opr. kor. 1. 

(BRZOSTOWSKA Izab.). Odpowiedź Prokura- 
toryi w Królestwie Polskiem na rzecz gmi- 
ny dóbr. Sztabin i Krasny bór cz\'li Instytu- 
cji rolniczo-fabrycznej czyniącej na skargę BRZOSTOWSKI — BRZOZOWSKI 195 Izabelli hrabianki Brzostowskiej. Warszawa, 
1858. 

BRZOSTOWSKI Adam hr. Ob. Szymanowski 
K. K (ISTO). 

BRZOSTOWSKI Aleks. Boles. Klejnoty satyr 
i humoru, ser. I, zesz. 1. Lwów, druk. pol., 
1896. 

— Toż, zesz. I. Wyd. 2o:ie znacznie prze- 
robione i powiększone. Lwów, druk. Ludo- 
wa, 189fi, 8, str. 52 i og^losz., h«l. 60. 

— J. I. Kraszewski, nowa jego willa i ży- 
cie domowe w Dreźnie. Kurver warszawski 
nr. 180 i 182 - 184 z 13—19 sierpnia r. 1881. 

— Przewodnik encyklopedyczny życia 
praktycznego, t I. Warszawa, T. Paprocki 
i Sp., druk. A. Pajewskiego, 1892, 8, str. 86, 
kop. 60. 

— Ze wspomnień o Kraszewskim, 1880 - 
1887, w dziesiątą rocznicę jego zgonu, cz. 
I. Odb. w 150 egz. z XX Rocz. Samborskie- 
go. Lwów i Sambor, nakl. autora, druk. 
Schwarza i Trojana, 1897, 8, str. 91, z portr. 

BRZOSTOWSKI Karol. Ob. Mazurek St. (Kto 
1883). 
BRZOZA. Ob. Grus Roman (1891). 

BRZOZOWSKI Aleks. X. Wykład pacierza 
dla dzieci rzymsko-katolickiego kościoła ka- 
techizmowym sposobem ułożony. Kamieniec 
Podolski, druk. D. K. Krajza,"^ 1863, 8, str. 
136. 

BRZOZOWSKI Bron. Gramatyka języka pol- 
skiego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
E. Skiwskiego, 1893, 8 mała, str. 123, kop. 50. 

— Klechdy i baśnie. Warszawa, nakł. 
Ksieg. przy ul. Szpitalnej, 1900, 8 mała, str. 
38, kop. 12. 

Madej; O staruszku i staruszce i o złotej rybce; 
Most szklanny; Morskie oko. 

— Książeczka do czytania dla dzieci. 
Warszawa, Ed. Koliński, druk. E. Skiwskie- 
go, 1897, 8 mała, str. 48, kop. 15. 

— Książeczka dla tych, którzy chcą się 
nauczyć lepiej mówić i pisać po polsku. 
Mała gramatyka języka polskiego. Warsza- 
wa, nakł. Arkonii, Gebethner i Wolff, druk. 
Tow. komand., 1898, 8, str. 29, kop. 10. 

— Mikołaj Rej z Nagłowic. Warszawa, 
Br. Brzozowski, 1900, 8 mała, str. 16, kop. 4. 

— Pamiętnik obchodu odsłonięcia pomni- 
ka Ad. Mickiewicza w Warszawie w d. 24 
grudnia 1898 r., jako w setną rocznicę uro- 
dzin jego. Warszawa, nakł. autora i Wierz- 
bickiego i Sp., druk. Laskauera i Babickie- 
go, 1900, 8, str. 82 i 1 ni., z ryc. w teks., 
kop. 50. 

— O wielkim pieśniarzu Adamie Mickie- 
wiczu. Warszawa, nakł. Arkonii, druk. 
Tow. komand., 1898, 8 mała, str. 34, kop. 5. 

— Upominek, książka do czytania. Łódż- 
Warszawa, Gebethner i Wolf, druk. Towarz. komand., 1900, 8, str. 317, i VI z liczn. 
obraz , kop. 50. 

— Zbiorek poezyi Adama Mickiewicza dla 
ludu i młodzieży z objaśnieniami i życiory- 
sem. Warszawa, Gebethner i Wolff, 1898, 
8, str. 76, kop. 5. 

BRZOZOWSKI Franciszek Korab. Przysłowia 
polskie. Kraków, druk. Al. Słomskiego i Sp., 
189H, 4, str. XVIII i 191. 

Na str. III— XVIII: Windomości o życiu i pismach 
Fr. K. Brzozowskiego, przez K. E(strejchera). 

BRZOZOWSKI Jan ks. ^Czuwajcie, a módlcie 
się«. Krótkie nabożeństwo dla rzymsko kato- 
lickich dzieci. Kraków, opr. kop. 40. 

— Ołtarzyk codziennego i całorocznego 
nabożeństwa, po większej części z Pisma 
Św. i ojców kościoła zebrany. I^raków, nakł. 
autora, druk. Związkowa, 189?, 32, str. 845. 

— Pokarm anielski. Nabożeństwo rzym.- 
katol. Warszawa, Centnerszwer, 1888, 32, 
str. 443, opr. rb. 1, 

BRZOZOWSKI Karol. Joanna Neapolitańska, 
dramat. Ob. Ateneum, 1896. 

— O Lenartowiczu. Ob. Przewód, nauk., 
1893 i Dla Śląska, 1895. 

— Moje wspomnienia o Mickiewiczu. Ob. 
Kraj petersb. 1885, nr. 46 i »Pamieci Ada- 
ma «, 1890. 

BRZOZOWSKI P. Ob. Wiseman M. (1898). 

BRZOZOWSKI Stanisław. Najświętsza Mary a 
Panna Gidplska. Z dodaniem litanii, mo- 
dlitw, i pieśni. Warszawa, druk. Fr, Czer- 
wińskiego, 1885, 16, str. 62, kop. 8. 

— Najśw. Marva P. Studziańska. Tamże, 
1886, 16, str. 24, ~ kop. 8. 

— Żywot błogosławionej Bronisławy Dzie- 
wicy, z dodaniem litanii i pieśni, Tamże, 
kop. 5. 

— Żywot Św. Bonifacego, męczennika, 
z dodaniem litanii. Tamże, 1884, 16, str. 32, 
kop. 5. 

— Żywot Św. Ojca Dominika, kapłana wy- 
znawcy, z dołączeniem pacierzy codzien- 
nych i litanii. Tamże, 1884, 16, str. 32, kp. 5. 

— Żywot Św. Jadwigi, z dodaniem litanii. 
Tamże," 1883, 16. str. 19, kop. 3. 

— Żywot Św. Jana Apostoła, Tamże, 1884, 
16, str. 20, kop. 3. 

— Żywot Św. Jana Kantego. Tamże, 1884, 
16, str." 19, kop. 3. 

— Żywot Św. Pawła, pierwszego pustelni- 
ka. Tamże, 1887, 16, str. 24, kop. 4. 

— Żywot Św. Róży Limańskiej dziewicy, 
z dodaniem litanii i pieśni. Tamże, 1884, 16, 
str. 30, kop. 5. 

— Żywot Św. Stanisława, biskupa mę- 
czennika. Tamże, 1883, 16, str. 1 ni. i 16, 
kop. 3. 

— Żywot bł. Wincentego Kadłubka, bi- 196 BRZUSKA - BUCZINSKI Bkupa i wyznawcy, z dodaniem litanii i pie- 
śni. Tamże, 1885/16, str. 22, kop. 4. 

BRZUSKA J. ks. Książka modlitewna dla 
katolickiej młodzieży szkolnej jiikotoż doro- 
słej. Cieszyn, druk. Tom. Prochaski, 1823, 
12, str. Vri 299. 

BUBER M. Die Erziehung des Menechen- 
peschlechtes zum Bewusstsein der Freiheit. 
Yortra^. Lemberg, Druck v. ChJ Rohatin, 
1881, 8, str. 15. 

— Ojcowskie rady, tłum. Eliasz Sternberg. 
Lwów, druk. A. Wajdowiczowej, 1880, 8, 
str. 15. 

BUBER Salomon. Ansche Schem, Biogra- 
phien und Leichensteininschriften yon Rab- 
binen, Lehrhausyorstehern, Religionsweisern, 
Rabbinatsassessoren u. Gemeindoyorstehern, 
die wahrend eines Zeitraumes yon yierhun- 
dert Jahren, 1500 — 1890, in Lemberg lehr- 
ten und wirkten in alphabetischer Reihen- 
to]ge, nebst einem Beitrag-e zur Geschichte 
der Juden in Lemberg. Krakau, Verlag des 
Yerfassers, Druck yon J. Fischer, 1895, 8, 
str. XXVII, 249 i 1 ni. 

Buchalterya. Ob. Antoniewicz Boi. Woysvm 
(Podręcznik 1890, 1H91); Au J. (Nauka 1889); 
Chwat Gustaw (1890, 1891); Danieiewicz J. 
{188fi, 1887, 1888); Hryniewieclśa (Domowa 
1887); Jacobson Kar. (Metoda 1894); Krakow- 
ski N. (Wykład); Kuczewski Br. (1898); Mie- 
sięcznik (1900); Pietrzycki E. (Kupiecka); 
Sękowski K. (1888); Szygałski L. Yeltze L. 
E.* (Nauka 1895). Ob. nadto Rachunkowość. 

BUCHANAN Jerzy. Ob. Sienicki Antoni (Sto- 
sunek 1893). 

BUCHANAN Robert. W chwilę po śmierci, 
wędrówka w kraje nieznane, przełożył z an- 
gielskiego Anatol Krzyżanowski. Warsza- 
wa, nakł. T. Paprockiego i Sp., druk. E. 
Skiwskiego, 1892, 8 mała, str. 146, kop. 50. 

— Cień miecza, przekład z angiels. 
Xawery Dalewskiej. Dod. do Tygodnika ilu- 
strow. Warszawa, nakł.. Gebethnera i Wolf- 
fa, druk. S. Orgelbranda synów, 1890, 8, str. 
384, rb. 1. 

BUCHMANN Jan Nep. o. s. B. Najpiękniej- 
szy dzień życia, czytania pobożne dla przy- 
stępujących do pierwszej komunii Św., tló- 
maczone przez C. P. Einsiedeln-Waldshut, 
nakł. i druk. Benzingera i Sp., 1893, 16, str. 250, 
z 27 drzewor. 1 chromolit., opr. fr. 1*50. 

BUCHNER Bruno. Ob. Behem B. (1889). 

BUCHNER Władysław. Dzidzia, wesoły ka- 
lendarzyk dla dzieci na 1895 r. Warszawa, 
druk. A. Michalskiego, 16, str. 31, z rycin., 
kop. 15. 

— Facet, wesoły kalendarzyk na r. 1888 
— 1897. Warszawa, J. Buchner, druk. Ku- 
piecka, 16, str. 65, 76, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 
80, 80, z ilustr. i oglosz., po kop. 20. — Liliput. Warszawa, red. Muchy, druk. 

A. Michalskiego, 1892, 32, str. 64,' z ryc. 
w teks., kop. 15. 

BUCHWALD & SAMBORSKI. Babunia, opo- 
wiadanie przez Bertę Buchwald, tłum. W. 
N. Syn rybaka, z franc. opracował Stefan 
Samborski. Bibl. Małego światka, tom IX. 
Lwów, nakł. Małego światka, druk. Dzien- 
nika polskiego, 1896, 16, str. 62 i 135, opr. 
kor. 1-60. 

BUĆIĆ-DIYAN Feliks. Die Zukunft Polens, 
ein slayisches Aiitwortschreiben an dieVer- 
ehrer und Satelliten des Fiirsten Otto yon 
Bismarck Schonhausen. Stanisławów, druk. J. 
Dankiewicza, 1886. 

BUCKLE H. T. Historya cywilizacyi w An- 
glii, wykład popularny Ó. K. Notowicza, 
w przekładzie Adama Dobrowolskiego, War- 
szawa-Kraków, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1897, 8 mała, 
str. 185, kop. 75 = kor. 2. 

BUCKLEY Arabella B. Czary w krainie wie- 
dzy, przełożyła z angielskiego E. H. War- 
szawa, nakł. Lesmana i Świszczowskiego, 
G. Centnerszwer, 1883, 8, str. 3 ni. i 238, 
z ryc, kart. rb. 1'80. 

— Przez szkła czarodzieja, przełożył z an- 
gielskiego J. K. Potocki. Warszawa, nakł. 
T. Paprockiego i Sp., druk. E. Skiwskiego, 
1892, 8 mała, str. 256, z drzeworj-t. w teks., 
rb. 1. 

BUCYNSKU P. N. O Bohdanie Chmelnic- 
kom. Charków, 1882, 8, str. VI, 240. 

Buczacki. Ob. Baracz Sadok (1882); Bunt 
uczniów (1893); Gromnicki St. (1900). 

BUCZEK T. Ob. Wangemann L. (Historye 
biblijne 1886). 

BUCZKOWSKI Kazim. ks. Księga Joba, Tre- 
ny Jeremiasza, Pieśń nad pieśniami i Ka- 
znodzieja Salomona, wierszem na język pol- 
ski przetłómaczone. Tarnów, nakł. autora, 
druk. J. Pisza, 1890, 8, str. 212, kor. 4. 

— Ob. Dawid (Psalmy 1884). 

BUCZWIŃSKI Leon. Poradnik weterynaryj- 
ny mający na celu prawidłowe utrzymanie 
oraz ochronę zwierząt domowych od chorób 
zaraźliwych i sporadycznych Warszawa, 
nakł. warsz. Towarzystwa opieki nad zwie- 
rzętami, druk. A. Pajewskiego, 1881, 8, str. 
IV i 156, kop. 60. 

— Toż. Tamże, nakł. autora^ 1887, 8 ma- 
ła, str. VI i 286, rb. 150. 

— Weterynarya popularna, czyli sposoby 
zapobiegania i leczenia chorób u zwierząt 
domowych. Poznań, M. Leitgeber i Sp., 
druk. Merzbacha, 1883, 8, str. VII i 120, 
opr. mr. 1-50. 

BUCZYŃSKI Gr. Uwagi nad pismami histo- 
rycznemi Wincentego Hipol. Gawareckiego. 

B. m. i r. dr. (Wai-szawa 1823J, 8, str. 13. BUCZYŃSKI - BUDNIK 197 BUCZYŃSKI Roman. Stan moralny społe- 
czeństwa naszego na podstawie wykazów 
statystycznych karnych. Wyd. red. Bibl. 
warsz. Warszawa, druk. Józ. Bergera, 1874, 
8, str. 33. 

— Nasza własność ziemska. Zarysy sta- 
tystyki rolniczej naszego kraju i ziemiań- 
stwa. Wycinek z Bibl. warsz. Warszawa, 
1881, 8, str. 330-393. 

— Zarysy stanu moralnego naszego spo- 
łeczeństwa, cz. I: Czarna księga czynów, 
wypadków i zjawisk społecznych, z doda- 
niem 35 tablic statystycznych i 4 map kry- 
minalistycznych. Bibiiot. umiej, prawnych. 
Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. S. Or- 
gelbranda synów, 188.5, 8, str. 182, 44 i IV, 
z tabl. i mapami, rb. 1. 

— Toż, cz. II: Społeczeństwo i przestępcy. 
Tamże, 1886, 8, str II, 372 i 42, z 32 talii, 
statystycz. i 3 mapami kryminał., rb. 1-80 

BUCZYS Fr. ks. Św. Stanisław, biskup kra- 
kowski. Rozprawa przedstawiona fakulte- 
towi teologicznemu w uniwersytecie fry- 
burgskim w Szwajcaryi w celu otrzyma- 
nia stopnia doktora teologii. Kraków, nakł. 
autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 8, str. 
200, kor. 3. 

Budapest. Ob. Weigel Ferd. Pogląd na wy- 
stawę 1885); Stefan (Pamiątki (1886). 

Buddyzm. Ob. Dębicki Wł. (1896); Olcott H. 
(Filoz. 1888). 

BUDIŁOWICZ A. S. Ob. Mikucki St. (Nie- 
skolko 1880); Sbornik 1885. 

BUDINSKIJ P. N. O Bogdanie Chmielnic- 
kom soczinienije. Kijew, 1882, 8, str. 240. 

BUDKIEWICZ Józ. Ob. Cossa Luigi (Począt- 
ki 1884). 

Budowa zakładu gazowego miejskiego, trak- 
towana na posiedzeniu krak. Rady miej- 
skiej dnia 7 maja 1885 r. Odb. z Czasu. 
Kraków, nakł. Rady, druk. Czasu, 1885, 8 
mała, str. 39. 

— domów przed teatrem poznańskim. Ob. 
Rakowicz Jan (Projekta 1892). 

Budowle (O .... zagród), ob Moraczewski M. 
1885. 

Budowle. Ob. Bartoszewski Witold (Ko- 
ścielne 1893); Przegląd (Drewniane 1882); 
Rakiewicz Wł. (lecznicze 1887); Tvpy (dro- 
gowe 1899). 

Budownictwo. Ob. Czartoryski Z. (1896); 
Ekielski Wł. (1895); Harres B. (1883); Ma- 
tlakowski W. (Na Podhalu 1892); Obrębo- 
wicz K. (wiejskie 1886); Pakies J. (Ustawa 
1896); Parasiewicz H. (1900); Przepisy (Ana- 
liza cen 1875); Radwański Feliks "(Nauka 
budown. 1887); Ruebenbauer M. (domu); 
Rylski T. (1867); Skwarczyński Wł. (Podrę- 
cznik 1892); Sokołowski M. (drewniane 1895). 

Budownictwo krakow. Ob. Bakowski Kłem. (O wartości zabytków 1897); Zubrzycki Jan 
(Szkoła architekt. 1899). 

Budownicze przepisy. Ob. Kowalczuk M. 

(1892); Wdowiszcwski Winc. (1891). 

BUDWIŃSKI Adam dr. Freiher v. Erkenntnisse 
d. k. k. Yerwaltungsgerichtshofes. Zusam- 
mengestellt auf Yeranlassung d. hohen Be- 
horde. Wien, Manz'8che Buchhandl., 8 wię- 
ksza, 

Bd. IV, 1880 str. 578, kor. 7-20. 

Bd. V— VIII, 1881—1884, str. 523,684,772 
i 704, po kor. 8. 

Bd. IX— X, 1885—1886, str. 843+834, po 
kor. 10. 

Bd. XT— XII, 1887-1888, str. 944+960, po 
kor. 11-20. 

Bd. XIII, 1889, str. 999, kor. 1160. 

Bd. XIV, 1890, str 868, kor. 11-20. 

Bd. XV, 1891, str. 1038, kor. 11-60. 

Bd. XVI, 1892, str. 1135, kor. 13. 

Bd. XVII, 1893, str. 1249, kor. 14. 

Bd. XVIII, 1894, Halftel-II, str. 1299, 
kor. 16. 

Bd. XIX, 1895, Haifte I-II, str. 1552, kor. 
19-60. 

Bd. XX, 1896, Halfte I-II, str. 2043, kor. 24. 

Bd. XXII, 1897, Halfte I-II, str. 1832, 
kor. 23. 

Bd. XXII, 1898, Administratiyrechtl. Teil 
str. 1498, kor. 18. 

— Toż. Finanzrechtlicher Teil, str. 599, 
kor. 8. 

Bd. XXIII, 1899, Administratiyrechtl. Teil, 
str. 1438, kor. 18. 

Toż, Finanzrechtlicher Teil, str. 764, kor. 
9 60. 

Bd. XXIV, 1900, Administratiyrechtl. Teil, 
1295, kor. 16-20. 

Toż, Finanzrechtlicher Teil, 1019, kor. 12-80. 

— VerwaItungsgerichtshofs - Erkenntnisse 
nach §. 6 des Gesetzes yom 22 October 1875 
R. G. B. ex 1876 Nr. 36 geschopft, ohne 
yorausgegangene miindliche Verhandlung, 
Jahrgang 1876-1890, Heft 1—7. Tamże, 
1881, 1882, 1884, 1886, 1887, 1890 i 1891, 
8, str. IV i 150+ IV i 136 + IV i 124+ IV 
i 119 + 11 i 128+129+97, po kor. 2. 

Budynkach (o). Ob. Kosiński K. (1897); 
Muennich T. (1899). 

BUDYTA J. Jedenastoletni męczennik. War- 
szawa, Centnerszwer, 1882, 16, str. 58, kop. 10. 

BUDZANOWSKI M. Wędrówka milionów. 
Lwów, nakł. kraj. wytw. handl. Spółek, 
druk. St. Kossowskiego 8 mała, str. 16, 
hal. 20. 

Budzik, dwutygodnik poświęcony sprawom 198 BUDZIŃSKA — BUELOW drukarskim pod red. Brosia Kazim., 1883, 4, 
nrów 6. 

BUDZIŃSKA Helena. Proorram nauk wykła- 
dana eh w zakładzie naukowym żońskim 
VI-kla80wyra .... Warszawa, druk. Warszaw- 
skipo-o instytutu głuchoniemych, 1883, 8, 
str. 7. 

BUDZIŃSKI Stanisław. Naczała ugołownago 
prawa. Warszawa, w kniżnych magazynach 
Koż;tnczvkowa, typogr. Jaworskago, 1870, 
str. XI, 362. 

— Z obcego Parnasu. Warszawa, nakł. 
A. Gruszeckiego, druk. br. Jeźyńskich (J. 
Ungra), 1886, 8 mała, str. V, l"^ ni. i 275, 
kop. 75. 

z Schillera, Goethego, Heinego, Geibla, Puszkina, 
Lermontowa, POtOfiego, D. Schultsa, Berangera, 
Ulanda, Moorea, J. Mtlllera, J. Reboula, Tegnera, 
Żukowskiego, Anderseiia, F. Hemans, E. Eberta, 
Oelenschlegera i T. Padur3^ 

— Prawo z dnia 18/30 maja 1883 r. o kra- 
dzieży. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Noskowskiego, 1884, 16, str. 94, kop. 60. 

— O priestuplenijach w osobiennosti sraw- 
nitielnoje izsledowanije. Moskwa, riedakcija 
Jurirticzeskago wiestnika, Warszawa, tipog. 
K. Kowalewskago, 1887, 8, str. IV, 449 i 1 
ni, rb. 3. 

— O przestępstwach w szczególności, wy- 
kład porównawczy z uwzględnii-niem praw 
obowiązujących w Królestwie polskiem i Ga- 
licyi austryackiej. Warszawa, nakł. Bibliot. 
umiej, prawnych, Gebethner i Wolff, druk. 
S. Orgelbranda synów, 1883, 8, str. XIX, 4, 
353 i 1 ni., rb. 3^ 

— Zakon 18 maja 1882 g. o krazie a ko- 
mentariem .... Warszawa, typogr. K. Kowa- 
lewskago, 1886, 8, str. V, II, 81. 

6UDZISZEWSKI Feliks Grzymała. Odpowiedź 
na pytania, postawione przez ces. Tow. roi 
nicze w Moskwie w kw< styi podziału dóbr 
państwa i łącznych gospodarstw gromadz- 
kich, złożone na ręce JW. naczelnika gub. 
warszawskiej. Warszawa, Gebethner i Wolff, 
druk. Fr. Czerwińskiego, 1889, 8, str. 30, 
kop. 20 

— Opis obrazu N, M. P. w Studziannie 
Warszawa, Czerwiński, 1888, 16, str. 32, z 2 
drzeworyt., kop. 8. 

BUDZYNGWSKI dr. Kronika miasta Sambo- 
ra, zebrana i wydana ku uczczeniu 5001e- 
tniej rocznicy założenia m. Sambora. Sam- 
bor, nakł. gminy, druk. Schwarza i Troja- 
na, 1891, 8, str^52. 

BUDZYNOWSKI S. W. Kulturnaja nużda 
awstrijśkoj Kusi, cz I— II. Odb. iz Hałyckoj 
Rusi. Lwów, typogr. Stawropigijskaho In- 
stytuta, 1891, 8,' str. 49, 122. 

BUDZYNOWSKI Tytus. Słowniczek przemy- 
słowy, zawierający krótkie objaśnienia naj- 
pospoliciej w przemyśle używanych wyra- zów. Lwów, nakł. autora, druk. im. Szew- 
czenki, 1879, S mała, str. 140, hal. 80. 

BUDZYNOWSKI W. Chłopska posiadłość w Ga- 
licyi. Odb. z Światła. Lwów i Kraków, npkł. 
wydaw. Prawo ludu, druk. Z. Golloba, 1896, 
8, str. 38, hal 40. 

BUDZYŃSKI Michał. Wspomnienia z mojego 
życia, napisał w r. 1860, t. I — II. Poznań, 
J. K. Żupańskiego, druk. J. I. Kraszewskiego 
1880. 8, str. 453 i 356, z portr. autora, mr. 6. 

BUDZYŃSKI Stan. Ob. Łuniewski Tymot. 
(188H). 

Budżet administracyjny bursy nauczyciel- 
skiej, oraz sprawozdanie z czynności wy- 
działu Towarzystwa bursy nauczycielskiej 
w Tarnopolu za rok 1890/91. Tarnopol, druk. 
J. Pawłowskiego, 1891, 4, str. 8. 

— dochodów i rozchodów m. Podgórza na 
rok 1891. Podgórze, nakł. miasta, druk. A. 
Koziańskiego, 1890, 4, str. 27. 

— funduszu indemnizacyjnego Królestwa 
Galicy i i W. Ks. Krakowskiego, na r. 1S63, 
to jest od 1 listopada 1862 aż do ostatniego 
października 1863. Lwów, druk. c. k. Gali- 
cyjska rządowa, 4, str. 22. 

— krajowy na rok administracyjny 1863, 
to jest za czas od 1 listopada 1862 do końca 
października 1863, Tamże, 4, str. 92. 

— pewiatowy na r. 1886 uchwalony przez 
Radę powiatową na posiedzeniu dnia lOgo 
grudnia 1885. Wieliczka, druk. A. Koziań- 
skiego w Krakowie, b. r. (1886), fol., k. ni. 6. 

— m. Krakowa. Ob. Boroński Lesł. (Prze- 
mówienie 1891); Geisler Jan (Mowa 1891); 
Szlachtowski F. (Przemówienie 1891). 

— Ob. Górski Piotr (Sejmowy 1898); Ło- 
ziński Bron. (Krajowy 18841; Turkawski Mar. 
(Gminny 1885); Zachariewicz Jul. (Kolejowy 
1884). 

Budżety funduszu gminy kr. stołecznego 
miasta Lwowa, jakoteż zakładów i fundacyi 
pod zarządem tejże gminv zostających za r. 
1860. Lwbw, druk. K. Pillera, 4. 

— Toż na r. 1865, 4, str. 27. 

BUECHNER Ludwik dr. prof. Dziedziczność 
i jej wpływ na moralny i umysłowy postęp 
ludzkości, przełożył z niem. Julian Stein- 
haus. Warszawa, nakł. red. Wędrowca, Les- 
man i Świszczowski, druk. Ig. Zawiszew- 
skiego, 1884, 8 mała, str. 92, kop. 50. 

— Słońce i jego stosunek do życia, prze- 
łożył Jul. Steinhaus. Tamże, 1884, 8 mała, 
str. 82, kop. 50. 

BUEHLER Ed. Kartę von Kuriand und 
einem Theil der angrenzenden Gouverne- 
ments Livland und Litthauen, rev. 1880. 
Berlin, Bichteler et Co, 1880, fol. wielkie 
iitogr. i kolor. mr. 3. 

BUELOW Heinrich v. Moment-Aufnahmeu BtJENDNiSS - BUJWID 199 aus Galizien. Wien. Yerlags-Anstalt Reicha- 

wehr, 1893, 8. 

Buendniss. Entspricht das .... zwischen 
Deutschland u. Oesterreich-Ung:arn, auch den 
Interessen der yerbundeten Yolker? Eine Ent- 
ge^ung auf die O. Hausnerische Schmah- 
schrift »Deutschtum und Deutsches Reich*, 
Wiirzburg, Stahel, 1880, 8, str. 17, fen. 30. 

BUERGER. Wierność, ballada .... przekład 
Antonieg^o Edwarda Odyńca. Wyjątek z Pa- 
miętnika Narodowego Astrea, t. III, nru 4. 
Warszawa, druk. Zawadzkiego i Weckiego, 
1823, 8, str. 8. 

BUESCHING. Das Schlos der deutschen 
Ritter zu Marienburg. Berlin, Duncker u. 
Humblot, 1823, 4, str. VIII, 94 i Atlas, z 7 
ryc. fol. 

BUET Karol. Z życia wiejskiego proboszcza, 
przekład z frane. AIinv Czeczott. Warszawa, 
Gebethner i Wolff, druk. St. Niemiery, 1892, 
16, str. 379 i 2 ni., kop. 60. 

BUFFALO ks. del. Nowenna do Przenajdroż- 
szej krwi Zbawiciela, z włoskiego. Warsza- 
wa, druk. St. Niemiery, 1885, 16, str. 15, 
kop. 21/2. 

Bug. Ob. Bołsunowski (Przedmioty 1893). 

BUGIEL Wł. Ob. Maupassant Wit. de (1898); 
Merimće Pr. (1898). 

BUGNARD G. I. A Garibaldi (la Pologne 
fimplore). (Paris), Fevrier, 1863, 8, 1 k. 

Buhaje. S. M. (Rady 1893). 

BUHL Eduard Dr. Deutsche Reichs- und 
Rechtsgeschichte, cz. I— II. B. m. (Lembrg), 
1877, (litogr.), 4, str. 528+596. 

BUJACK Jerzy dr. Zur Bewaffnung und 
Kriegfiihrung der Ritter des Deutschen Or- 
dens in Preussen. Programm des Altstadt. 
Gymnasiums. Konigsberg, Koch, 1888, 4, str. 
22, z tabl. kolor., mr. 1-50. 

BUJAK Fr. Geografia na Uniwersytecie Ja- 
giellońskim do połowy XVlgo wieku. Odb. 
z Księgi pamiątkowej uczniów Uniw. Jag., 
Kraków, Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 
1900, 4, str. 48, kor. 120. 

— Kalimach i znajomość państwa ture- 
ckiego w Polsce około początku XVI w. 
Odb. z t. XL Rozpr. Wydz. liistor.-filozof., 
Akad. umiej. Kraków, nakł. Akad. umiej., 
Spółka wyd. pol., druk. Uniw. Jag., 1900, 
8, str. 23, hal. 60. 

— Najstarszy opis Ziemi świętej pocho- 
dzenia polskiego. Odb. z Wiadom. archeol. 
Kraków, W. L. Anczyca i Sp., 19U0, 8 ma- 
ła, str. 15, kor. 1. 

BUJAKOWSKI ks Nowa metoda nauki czy- 
tania w 4. do ośmiu tj^godniach... Warszawa, 
nakł. red. Przeglądu tygod., druk. I. Jawor- 
skiego, 1869, 8, str. 14. 

BUJAKOWSKIJ W. dr. Dniskieniki, bainleo- hidro- i klimato-tierapiewticzeskoje ich zna- 
czenije. Petersburg, 1892, 8, str. 57. 

— Obecny stan oraz wartość lecznicza 
zdrojów Druskienickich. Odb. z Medycyny. 
Warszawa, druk. M. Ziemkiewicza i W. No- 

akowskiego, 1884, 8, str. 15. 

BUJNICKI Kazimierz. Ob. Psałterz (1878). 
BUJNOWSKI K. Ob. Towiański A. (1899). 

BUJWID Odo dr. prof. Badania wody ze stu- 
dzien próbnych w Bielanach i w Budzyniu. 
Sprawozdanie podkomisyi wodociągowej. Kra- 
ków, nakł. gminv m. Krakowa, druk. Związ- 
kowa, 1897, 8, str. 17, tab. 2. 

— Badanie mleka na rynku w Krakowie 
pod względem obecności bakteryj wogóle 
a bakteryj gruźliczych w szczególności. Odb. 
z Przeglądu lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 

1894, 8, str. 4. 

— Higieniczne badanie wód studziennych 
w Krakowie. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 

1895, 8, str. 3, z tabl. in fol. 

— Bakter^^e w powietrzu, sposoby badania, 
znaczenie i opis pospolicie znajdowanych 
bakteryj. Odb. z Pamięt. Tow. lekar. warszaw- 
Warszawa. E. Koliński, druk. K. Kowalew, 
skiego, 1894, 8, str. 2 ni., 80 i II, z 5 tabl. 
i rysun. w teks., rb. 120. 

— Cukier gronowy jako podnieta ropie- 
nia w obecności staphylococcus aureus. 
Odb. z Przegl. lekar. druk. Uniw. Jag., 
1888, 8, str. 6. 

— Chemia śliny ludzkiej, przemiany za- 
chodzące w mączce pod wpływem śliny w po- 
równaniu z innymi działaczami. Odb. z Ro- 
cznika zbiorowego za r. 1881. Warszawa, 
druk. J. Bergera, 1882, 8, str. 20. 

— Doświadczenia na zwierzętach z tuber- 
kuliną. Doniesienie Isze. Odb. z Gazety le- 
kar. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1891, 8, str. 7. 

— Hodowanie promienicy. Odb. z Gazety 
lekar. Tamże, 1889, 8, str. 3, z 2ma foto- 
gramami w cynkotyp. odbiciu i 1 tabl. 

— O leczeniu ochronnem wścieklizny me- 
toda Pasteura, wykład. Odb. z Przegl. lekar, 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1H86, 8, str. 5. 

— Piat' lekcij o baktierijach, pieriewod 
s polskago E. Stosza. Moskwa, 1888, 8, 
kop. 40. 

— Memoryał w sprawie zapobiegania roz- 
szerzania się gruźlicy a w szczególności za 
pośrednictwem mleka i mięsa zwierząt gru- 
źliczych. Odb. z Przegl. lek. Kraków, Ge- 
bethner i Sp., druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 
15, hal. 60. 

— Metoda Pasteura, ocena prac i doświad- 
czeń nad ochronnymi szczepieniami wście- 
klizny. Odb. z Gazety lekar. Warszawa, E. 
Wende, druk. K. Kowalewskiego, 1887, 8 
większa, str. 34 i 1 ni., kop. 30. fOO BUJWID — Mikroskopia i mikrochemia plwociny 
w chorobach dróg oddechowych Odb. z Pa- 
miętnika lek., zesz. III. Warszawa, Gebeth- 
ner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1884, 
8, str. 68 i 1 ni., z 6 tabl. chromolitogr., 
rb. 1. 

— Nocarda Gruźlica u zwierząt domo- 
wych. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. Jag., 1895, 8, str. 8, kop. 10. 

— Pięć odczytów o baktcryach, rys za- 
sad ogólnych bak tery o logi i w zastosowaniu 
do chorób zaraźliwych, z dołączeniem uwag 
o szczepieniach ochronnych. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 
1887, 8, str. 45, kop. 35. 

— Toż. z dołączeniem uwag o dezinfek- 
cyi. Wyd. 2gie'. Kraków, nakł. autora, G. 
Gebethner i Sp., druk. Uniw. Jag., Warsza- 
wa, Koliński, 1894, 8, str. 48, z 5 kolor, cyn- 
kotyp. w teks., kor. 1 = kop. 40. 

— O oddziaływaniu chemicznem prątków 
cholery, sposób oddzielania i rozpoznawania 
prątków cholery bez pomocy płytek i mi- 
kroskopu. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
druk. Uniw, Jag., 1888, 8, str. 3. 

— Perlica u bydła i środki zaradcze, od- 
czyt. Odb. z Tygod. roln. Kraków, Gebeth- 
ner i Sp., druk. Związkowa, 1897, 8 mała, 
str. 16, hal. 40. 

— Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach 
zachorowania oraz o tytoniu i spirytusie. 
Warszawa, M. A. Wizbek, druk. J. Jeżyń- 
skiego, 1897, 8 mała, str. 25 i 1 ni., kop. 5. 

— O najnowszych postępach w dziedzinie 
higieny. Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. 
Uniw. "^ Jag., 1894, 8, str. 7. 

— Z pracowni prof. Roberta Kocha, z wy- 
cieczki naukowej, odbytej kosztem Kasy 
pomocy naukowej im. dra J. Mianowskiego. 
Odb z Gazety lekar. Warszawa, Gebethner 
i Wolff, druk. K. Kowalewskiego, 1886, 4, 
str. 31, kop. 30. 

— O przyczynach i zapobieganiu choro- 
bom zaraźliwym, odczyt. Kraków, nakł dra 
Z. Kostkiewicza, druk. Uniw. Jag., 1895, 8 
mała, str. 12, hal. 4. 

— O przymiotach dobrej wody oraz me- 
todach badania ze stanowiska współczesnej 
hygieny. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1894, 
8, str. 11. 

— Rys zasad bak tery ologii w zastosowa- 
niu do medycyny i hygieny, cz. I. ogólna. 
Odb. z czasdp. Zdrowie. Warszawa, T. Pa- 
procki i Sp., druk. St. Niemiery, 1890, 4, 
Btr. 114, II i 3 ni., z 2 tabl. chromolitogr., 
rb. 1-50. 

— Rozpoznawanie gruźlicy u bydła za po- 
mocą tuberkuliny. Odb. z Przegl. lek. Kra- 
ków,' druk. Uniw. Jag., 1895, 8, str. 10. 

— Kilka słów o dżumie i jej zarazku. Odb. z Przegl. lek. Tamże, 1898, 8, str. 13, 
hał. 60. 

— Kilka słów o poszukiwaniu zarazka 
cholery. Jodoform w zapobieganiu ł lecze- 
niu cholery. Odb. z Medycyny. Warszawa, 
druk. M, Żiemkie wieżowej, 1892, 8, k. ni. 2. 

— Biologiczny sposób wykrywania firsenu 
zapomocą hodowli pleśni. Odb. z Przeglądu 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1899,8, str. 4. 

— Nowy sposób stężania surowic leczni- 
czych. Odb. z Przegi lek. Tamże, 1897, 8, 
str. 3. 

— Spostrzeżenia nad zarazkiem błonicy, 
wytwarzanie toxyn, otrzj-mywanie surowicy 
przeciwbłoniczej w Krakowie. Odb. z Prze- 
glądu lek. Tamże, 1895, 8, str. 18. 

— Sprawozdanie hygieniczne z badań 
wykonanych przez podkomisyę wodociągo- 
wą w ciągu roku 1894. Kraliów, nakł. Ko- 
misyi wodociągowej, druk. A. Słomskiego 
i Sp., b. r. (1895), 8, str. 6. 

— Czy surowica przeciwbłonicza może być 
szkodliwa? Odb. z Przegl. lek, Kraków, 
druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 4. 

— Tuberkulina i jej przygotowanie. Odb. 
z Gaz. lekar, nr. 4. Warszawa, druk. K. 
Kowalewskiego, 1891, 8, str. 3. 

— Tuberkulin, jego prigotowlenije i diej- 
stwije na organizm żiwotnych, zarażennych 
tuberkulezom. La Tuberculine, sa prćpara- 
tion, ses effets sur Torganisme des animauz 
atteints de la tuberculose. S. Petersburg, 
b. r. (1891), 4, str. 23. 

— Uwagi nad działaniem filtrów, sposoby 
oczyszczania wody do picia. Odb. z Medy- 
cyny. Warszawa, druk. K. Kowalewskiego, 
1893, 4, str. 7 i 1 ni, 

— Treściwe uwagi o wściekliźnie i jej le- 
czeniu według metody Pasteura. Rozprawy 
z zakresu medycyny praktycznej, I. 11). 
Kraków, nakł. Wydaw. dzieł lekar. polskich, 
S. A. Krzyżanowski, druk. W. Korneckiego, 
1892, 8, str. 25, z tabl., hal. 70. 

— O użyciu rur ołowianych do celów wo- 
dociągowych. Odb. z Przegi, lekar. Kraków, 
druk, Un"iw. Jag., 1900, 8, str. 7. 

— Najpotrzebniejsze wiadomości o cho- 
lerze. Najprostsze sposoby ustrzeżenia się 
jej, oraz wskazówki ratowania i pielęgno- 
wania chorych. Warszawa, 1893, kop. 10. 

— Toż. Warszawa, nakł. E. Kolińskiego, 
druk. Fr. Csernś,ka, 1894, 8 mała, str. 16, 
kop. 10. 

— Woda warszawska wobec grożącej epi- 
demi cholery, oraz woda studzienna. Odb. 
z Gazety lekar Warszawa, druk. K. Kowa- 
lewskiego, 1892, 8, str. 3. 

— Wścieklizna u ludzi i leczenie zapo- 
biegawcze według metody Pasteur'a. Odb. 
z Pamiętnika Tow, lek. warsz. Warszawa, BUJWID — BUKOWIECKA SOI druk. M. Ziemkiewiczowej, 1892, 8, str. II, 
129 i 3 ni., z 1 tabl. chromolitogr., rb. 1. 

— II popularny wykład z hygieny: Ja- 
kie pokarmy i napoje są najzdrowsze. Wy- 
daw. im. Kościuszki, V 16). Kraków, druk. 
Uniw. Jag-., 1896, 8, str. 18, hal. 6. 

— III pop. wykład: Jak należy urządzić 
pomieszkanie, ażeby uniknąć choroby. Wy- 
daw. im. Kościuszki, V i?. Tamże, 1896, 
8, str. 14, hal. 6. 

— IV pop. wykł.: O tytoniu i napojach 
alkoholowych. Wydaw. im. Kościuszki, V 18. 
Tamże, 1896, 8, str. 12, hal. 6. 

— V wykład: Jak otrzymać dobrą wodę 
do picia, znaczenie Avodociągów i kana- 
łów. Wvdaw. im. Kościuszki, V 19. Tamże, 
1896, 8,^ str. 13, hal. 6. 

— VI wykład: Pierwsza pomoc w nagłych 
wypadkach zachorowania. Wvd. im. Kościu- 
szki, V, 20. Tamże, 1896, 8,' str. 12, hal. 6. 

— Wyniki badań wody gruntowej okolic 
Krakowa przez podkoraisyą wodociągową 
w r. 1894/95 dokonanych, odczyt .... ' Odb. 
z Kosmosu. Lwów, I związkowa, druk. 1896, 
8, str. 16. 

— Wyniki leczniczego stosowania metody 
Pasteura w Warszawie. Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1888, 8, str. 4. 

— Dalsze wyniki badań nad stosowaniem 
tuberkuliny u zwierząt domowych w celu 
ograniczenia gruźlicy.' Odb. z Przegl. lek. 
Kraków, druk. Uniw. Jag., 1897, 8, str. 6. 

— Wyniki bakteryologicznych badań wód 
m. Warszawy w r. 1887 i 1888. Odb. z Pa- 
mięt. fizyograf., t VIII. Warszawa, druk. 
E. Śkiwskiego, 1888, 8 większa, str. 7. 

— Wyniki poszukiwań bakteryologicz- 
nych nad Avodą i powietrzem m. Warszawy. 
Odb. z Przegl. lekar. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1888, 8, str. .5. 

— O zarazku cholery, treściwe sposoby 
rozpoznawania, dezinfekcyi i zapobiegania 
cholerze. Warszawa, E. Koliński, druk. M. 
Ziemkiewiczowej, 1892, 8, str. 20, kop. 20. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1892, 8, str. 20, 

— Ob. Rocznik (188-2). 

BUJWID Odo prof. & BUJWIDOWA Kazimiera. 

Uniwersytet ludowy im. Adama Mickiewi- 
cza, sprawozdanie z działalności oddziału 
krakowskiego za r. administrac. 1899/1900. 
Kraków, nakJ. Uniwer. ludów., druk. Zwią- 
zkowa, 1900, 8, str. 10, z 1 tabl., hal. 4. 

BUJWID 0. prof. & KOSTANECKI N. dr. O no- 
wym prątku, wywołującj^m gruźlicę wrze- 
komą, oraz obecny stan wiedzy o tej po- 
staci chorobowej. Odb. z Przegi. lek. Kra- 
ków, druk. Uniw. Jag., 1898, 8, str. 16, z 2 
tabl. 

BUJWID 0. i ORŁOWSKI Wacław O dwóch 
nowych gatunkach laseczników przecinko - 

•KUOaUHA T. I watych w wodzie. Odb. z Medycyny. War- 
szawa, druk. K. Kowalewskiego, 1893, 4, 
str. 4. 

BUJWIDOWA K. Ob. Bandrowski Ern. (1897). 

BUKATKO Ad. pseud. Krechowieckiego Ad. 

BUKATY Antoni. O eliminacyi i ewalnacyi 
narodów. 1842, 8. 

— Trzy grzechy śmiertelne Polski przez 
autora Polski w apostazyi i apoteozie. Pa- 
ryż, nakł. Leonarda Niedźwieckiego, G. Ge- 
bethner i Sp. w Krakowie, druk. Uniw. Jag. 
w Krakowie, 1887, 8, str. 92, kor. 3. 

Na str. 57—92 mieści si^ biogratia A. Bukatego 
przez L. Niedźwieckiego. 

— Ob. N(iedźwiecki) L. (Biografia 1878). 

Bukiet dla pań, kalendarzyk literacko-arty- 
stycznj'^ na r. 1892. Kraków i Lwów, nakł. 
i druk. J. Fischera, 16, str. 100, z ogłosz., 
hal. 90. 

— wydanie zbiorowe utworów beletrysty- 
cznych. Kraków, nakł. wydawcy, S. A.Krzy- 
żanowski, druk. J. Fischera, 1890, 16, str. 1 
ni. i 100, kor. 160 

— pieśni światowych, w którym się znaj- 
dują piosnki, dumki, arye, krakowiaki, ma- 
zury, pieśni miłosne, pasterskie, obyczajowe, 
towarzyskie, myśliwskie, studenckie wesołe, 
żartobliwe, wyjątki z oper itd., wydał J. 
Chociszewski. Poznań, nakł. Leitgebra, 1889, 
16, str. 244, fen. 60, opr. fen. 80. 

— Toż. Toledo Ohio U. S. 1899, cent. 30. 

— na oktawę imienin .... Kunegundy 
z Platerów hrabini Ogińskiey, starościny 
Dorsunińskiej, r. 1806 mca marca w Gabry- 
elowie. Wilno, druk. XX. Bazylianów. 4, k. 
ni. 4. 

— dramatyczny. Ob. Hoffman K. (1889). 
BUKOWIANIN Franc. pseud. Degórskiego Fr. 
BUKOYANSKY Kareł Jar. Polski Ostrara 

a okoli. MorawskżOstraya, Prokisch, 1879, 8, 
str. 59, hal. 60. 

BUKOWIECKA Zofia. Dzieci Warszawy, opo- 
wiadanie dla młodzieży. Warszaw-, nakł. 
Gebethnera i Wolffa, druk Rubieszewskie- 
go i Wrotnowskiego, 1898, 8 mała, str. 359, 
z 8 ryc, rb. 1-20, opr. rb. 150. 

— Historya o Antku rolniku, opowiada- 
nie dla młodzieży. Tamże. 1897, 8 mała, str. 
375 i VII, z ryc. St. Sawiczewskiego, rb. 
1-20, opr. rb. 150. 

— Historya o Janku górniku, opowiada- 
nie dla młodzieży. Tamże, druk. S. Orgel- 
branda synów, i896, 8 mała, str. 297 i V, 
z 10 rys. Wł. Jasieńskiego, rb. 1-20, opr. rb. 
150. 

— Jak się dusza budziła w Józiu, opo- 
wiadanie dla młodzieży. Tamże, druk. Ru- 
bieszewskiego i Wrotnowskiego, 1900, 8 ma- 
ła, str. 223, z 6 rysunkami A. Kamińskiego, 
kart. rb. 1120, opr. rb. 150. 

26 202 BUKOWIECKA - BUKOWSKI — Miotem i kielnią, opowiadanie dla mło- 
dzieży. Tamże, druk/ W. L. Anczyca i Sp. 
w Krakowie, 1899, 8, str. 1 ni. i 297, z 7 
rysun. Wł. Jasieńskiego, rb. 1-20, opr. rb. 
1-50. 

— Rok życia, dziennik Wandzi i Józi, 
z prawdziwych notatek przepisany. Tamże, 
druk. E. SkWskiego, 1896, 8 mała, str. 228, 
z 6 rvc. Leona Szpondrowskiego, kart. rb. 
1, opr. rb. 1-30. 

— Ob. Marlitt F. (1900); Marrvafc kapitan 
(1888); Niemam (Pieter Maritz 1888). 

BUKOWIECKI Stan. GRABSKI Wład., KORSAK 
Zdzisł. POTOCKI Ant RYX Jerzy, WALISZEW- 
SKI Jul. RADZISZEWSKI Henr. W naszych spra- 
wach. II Szk'ce w kwestyach ekonomiczno- 
społecznych. Warszawa-Kraków, nakł. Henr. 
Radziszewskiego, Gebethner i Wolff. druk. 
W. L. Anczyca i Sp., 1900, 8, str. 581, rb. 
1-20. 

— Toż, cz. I. Ob. Grabski Wład. 

BUKOWIECKI Julian. Mowa żałobna na po- 
grzebie śp. radcy Chlebowskiego wygłoszo- 
na. Poznań, nakł. i druk. Dziennika pozn., 
1887, 8, str. 12, fen. 25. 

Bukowina, herausgegeben von der k. k. 
Statistischen Central -Commision. Special- 
Ortsrepertorien der im osterr Reichsrathe 
vertretenen Kónigreiche und Lander, Neu- 
bearbeitung auf Grund der Ergebnisse der 
Yolkszahlung vom 31 December 1890, (XIII). 
Wien, A. Holder, 1894, 8 większa, str. 1 nł. 
i 48. 

. — Ob. Almanach (1885); BorońskiL. (1896); 
Ćwik W. (1884); Dan Dimitrie (Armenii occi- 
dentali 1891) ; Daszkiewicz S (Die Lagę 1891); 
Denarowski Carl (Sanitat 1880); Degorski Fr. 
(1884); Fischer E. (189(i); Herbich Franz. 
Flora 1859): Hli bo wieki J. (Benennungen 
der Pfianzen 1890): Jandaurek Julius (1884); 
Kaindl R. Fr. (1888, 1893, 1895, 1896); Klu- 
czenko B. (1893); Langler H. (Kaiserreise 
1880); Martvnowski Isidor (1887); Mieg F. 
(1897); Mischler E. (Mittheilungen 1892); 
Mischler Marie (Soziale Skizzen 1893); No- 
wakowski A. T. (Przewodnik 1892); Onciul 
Dan (Geschichte 1887); Pawlitschek A. (Ro- 
man 1896); Polek J. dr. ^Ortschafts-Verzeich- 
nis 1893, Riickblick 1892, Anfange 1891, 
Joseph II 1895); Spl6ny General (Beschrei- 
bung 1893); Schulz R. A. (Generalkarte 
1893); Simiginowicz Staufe 1884); Slayisi- 
rung (1900); Yerwaltungs (Forsten 1897); 
Werenda D. (1892, 1895); Wiglitzky H. (In- 
dustrie 1888); Worobkiewicz Eug. (1893); 
Zieglauer dr. (1888). 

BUKOWIŃSKI Władysław (Selim). Z marzeń 
i życia. Warszawa, nakł. M. Glucksberga, 
druk. P. Laskauera i W. Babickiego, 1898, 
8 mała, str. 209, 19 ni. i II, rb. 1-20. 

BUKOWSKI K. Ob. Słgurd (1898). BUKOWSKI AJfons. O fałszowaniu herbaty 
i nowym jej surrogacie. Odb. ze Zdrowia. 
Warszawa, E. Wende i Sp., druk. St. Nie- 
miery, 1893, 8, str. 20, z 1 tabl., kop. 40. 

— Podręcznik do badania pokarmów, ar- 
t3'kułów spożywczych i różnorodnych przed- 
miotów handlu, zesz. I — III. Warszawa, Ge- 
bethner i Wolff, druk. M. Ziemkiewicza, 
1884/5, 8 większa, str. VII, 194, IV i 1 ni., 
z ryc. w teks., rb. 2. 

BUKOWSKI A. i ALEKSANDRÓW M. Badanie 
herbaty i herbata warszawska. Odb. z Wia- 
domości farmaceut. Warszawa, E. Wende, 
i Sp., druk. M. Ziemkiewicza, 1888, 8, k. ni. 
2, str. 15, tabl. III, kop. 50. 

BUKOWSKI & FLAUM. Podręcznik do rozbio- 
ru moczu dla studentów i farmaceutów, z do- 
datkiem o zasadach analizy miarowej. War- 
szawa, Gebethner i Wolff, druk. M. Ziemkie- 
wicza, 1888, 8, str. 4 ni. III, 1 ni., 130 i 8 
ni., z tabl. chromolitogr. i drzeworyt., rb. 2. 

BUKOWSKI A. & PAWŁOWSKI St. Tablice 
wykazujące należności za przyrządzenie 
i ekspedycyę lekarstw, według wymagań 
nowej taksy aptekarskiej z 1899 r. Warsza- 
wa, E. Wende i Sp., 1899, 4, str. 8, kop. 40. 

BUKOWSKI Henryk. Catalogus librorum, 
quos ex urbe Holmia Academiae literarum 
(>acoviensi misit .... Cracoviae, sumpt. Aca 
demiae, typ. Univ. Jag., 1889, 8 większa, 
str. 27. 

— Forteckning ofver en bocksammling 
i olika amnen, II. Stockholm, A. L. Nor- 
mans Boktryckerei-Aktiebolag, 1887, 8, 3 k. 
ni., str. 216. 

— Nr. 39 Forteckning ofwer framlidne 
fabrikóren i Stockholm E. Granholms och 
General majoren m. m. Hjalmar Granfeldts 
i Finland. Myntssamlingar hvilka komma 
att fórsaljas genom bokantions kammaren 
i Stockholm Samlingen yisas dagen fore 
auktionen ki. 11—3 Arsenalgatan 2 D, 1 tr. 
upp. Stockholm, H. Bukowski, Isaac Marcus 
Boktr. Actiebolag, 1888, 8, str. 24. 

— Prislista till forteckning No 35 ofwer 
en rikhaltig och dyrbar boksamling, om fat- 
tande aldre teologi, svensk och allman hi- 
storia, kriegsrelationer, historiska blad, Ame- 
ricana, Russica, PoIIonica, Biografi, Geneo- 
logi, Heraldik Ordenshistoria m. m. Topo- 
graf i. Geograf i, och resebeskrifingar, Arka- 
ologł, Numismatik, Naturvetenskapp, m. m. 
Klassika forfattare, svensk och Utlandsk 
yitterhet Planschverk, Praktband samt di- 
verse forsald .... Lokal, den 12, 14, 15, 18, 
21, 22, 26, 29 October 1887. Stockholm, H. 
Bukowski, tryckt hos A. L. Normans Bok- 
tryckerei-Aktiebolag, 1887, 8, str. 19. 

— Prilista till forteckning ofver en bok- 
samling i olika amnen bildat af H. B-i II. 
Stockholm, H. Bukowski, tryckt hos A. L. BUKOWSKI — BULLETIN 203 Normans Bocktryckerei-Aktłebolag, 1887, 8, 
str. 19. 

— Katalog rzadkich druków polskich ze 
zbiorów .... w Sztockholmie. Oddruk Kata- 
logu ogólnego od nru 1501—1895 w 22 egz. 
Tamże, 1887, 8, 1 k. tyt., str. 23. 

— Odpowiedź drowi Gubrynowiczowi w o- 
bronie Katalogu zbiorów Mickiewiczowskich 
w Eapperswylu. Dod. do Kuryera lwow- 
skiego. Lwów, nakł. autora, druk. Udziało- 
wa, 1899, 8, str. 8. 

— Samling af svenskt och utlandskt se- 
delmynt samt 8venska forordningar, bocker 
och skrifter rórande riksgald, banko och 
sedelyassen m. m., bildad af .... Stockholm, 
1886, 8, str. X i 110, z tablicami banknotów. 

— W sprawie muzeum Rapperswylskiego. 
Odb. z Reformy. Kraków, druk. Związkowa, 
1890, 16, str. 7. 

— Ob. Engestrom-Benzelstjerna W. (1900). 
BUKOWSKI Julian ks. dr. Adam Opatovius, 

dawny Akademik krakowski, kartka z dzie- 
jów uniwersytetu krakowskiego. Odb. z Prze- 
glądu katol. Warszawa, skł. gł. w red. Przegl. 
katol., druk. F. Czerwińskiego, Kraków, Ge- 
bethner i Sp., 1900, 8 mała, str. 37, kop. 25 
= hal. 60. 

— O dacie narodzenia sw. Jana Kantego 
i SOOletniej rocznicy jego śmierci w roku 
przyszłym. Odb. z Przeglądu powsz. Kra- 
ków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 1889. 8, 
str. 7. 

— Dzieje reformacyi w Polsce od wejścia 
jej do Polski aż do jej upadku, według naj- 
nowszych źródeł, t. I: Początki i terytory- 
alne rozprzestrzenienie się reformacyi. Kra- 
ków, nakł. autora, druk. W. L. Anczyca 
i Sp., 1883, 8, str. XV, 712 i mapa dyecezyi 
krakowskiej, XVI w. kor. 9. 

— Toż, t. II: Polityczny Avzrost i wzma- 
ganie sie reformacyi aż do sejmu w r. 1558 
—59. Tamże, 1886,"^ 8, str. IX i 599, kor. 6. 

— Jasna góra, dzieje cudownego obrazu 
Bogarodzicy w Częstochowie. Kraków, nakł. 
dra Wł. Miłkowskiego, druk. W. Korneckie- 
go, 1894, 32, str. Xl i 123, z obrazkiem, opr. 
kor. 1-50. 

— Kościół akademicki św. Anny. Mono- 
grafia historyczna. Bibl. krakowska, nr. 17. 
Kraków, nakł. Tow. miłośników hist. i zab. 
Krakowa, druk. Czasu, 1900, 8 mała, str. 46 
i 2 ni., hal. 40. 

— Lourdes, Paray le Monial i Fryburg 
szwajcarski, z bezpośrednich wrażeń. Odb. 
z Czasu. Kraków. Spółka wvdaw. , druk. 
Czasu, 1898, 8 mała, str. 45, hal. 40. 

— Odpowiedź na krytykę pana W. Za- 
krzewskiego, zamieszczoną w Przeglądzie 
polskim z powodu Dziejów reformacyi w Pol- 
sce, t. II. Kraków, nakł. autora, druk. W. 
L. Anczyca Sp., 1886, 8, str. 8, hal. 20. — Odpowiedź na rzecz ks. dra Chotkow- 
skiego. Przyczyny ł początki reformacyi 
w Polsce z powodu Dziejów reformacyi .... 
Odb. z Kuryera pozn. Poznań, druk. J. Leit- 
gebra, 1883, 8, str. 15, hal. 20. 

— Pamiętnik Igo zjazdu ks. katechetów 
w Krakowie 27, 28 i 29 sierpnia 1895 r. 
Kraków, nakł. Igo wiecu ks. katechetów, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1896, 8, str. 164, 
kor. 3. 

— Porównanie języka łacińskiego i pol- 
skiego pod względem składni, budowy zdań 
i zwrotów, z uwzględnieniem pi.sarzy pol- 
skich złotego wieku. Odb. ze Sprawozdania 
gimn. Św. Jacka w Krakowie. Kraków, 
druk. W. L. Anczyca i Sp., 1880, 8, str. 20. 

— O reformie nauki religii w szkołach 
gimnazyalnych. Odb. z Gazety kościelnej. 
Lwów, druk. Wł. Łozińskiego, 1895, 8, str. 
90, hal. 60. 

— Ob. Benoit (Żywot J. Kantego 1900); 
Chotkowski Wł. (Przyczyny 1883); Tylkow- 
ski Marcin. 

BUKUJEMSKI Cyryl ks. Kwesfcya kalendarza. 
Kołomyja, nakł. i druk. M. Biłousa, 1885, 
8, str. 22. 

Bukwar polsko-russkij , s pribawlenijem 
russkoj propisi. Czenstochow, 1881, 12, str. 
70, kop. 20. 

— Ob. Amszejewicz A. (Rus.-niem. 1894); 
Hermizow J. (Nowyi 1876); Ochorowłcz W. 
(Russ. pols. 1885). 

Bułgarie (la). Ob. Bułgarya; Stekert A. 

(1886). 

BULIKOWSKI Stanisław dr. O wyborze miej- 
scowości klimatycznych a w szczególności 
o Gleichenbergu. Lwów, druk. Ludowa, 
1893, 8, str. XI, 86, I. 

— Ob. Liebermeister C. (Leczenie go- 
rączki). 

'BULITSCH S. K. o końcówkach polskiej de- 
klinacyi rzeczowników. Kazań , 1885 , 8, 
str. 82. 

Po rosyjsku. 

Bulla. Ob Leon XIII (1900). 

BULLEN Frank T. W pogoni za kaszalotem, 
podróż naokoło świata na statku wielory- 
bniczem, przełożył z angiel. Feliks Wermiń- 
ski. Warszawa, nakł. red. Przyjaciela dzie- 
ci, druk. warsz. Tow. akc. artyst.-wydaw., 
1900, 8 mała, str. 204, rb. 1. 

— Wyprawa na połów wielorybów, prze- 
kład z angiel., M. G., t. I. Dod. tygod. do 
Gazety polskiej, t. 48, ogól. zb. 113. War- 
szawa, nakł. red. Gazety polskiej, druk. J. 
Sikorskiego, 1900, 8, str. 158. 

Bulletin dzieła Miłosierdzia chrześciańskie- 
go, dla wybawiania opuszczonych dusz czyś- 
cowych. Wy eh. co miesiąc, nr. 1, r. 1899, 
styczeń. Chapelle-Montligeon, druk. własna 
8, str. 16. ' 204 BULLETIN — BUŁHAKOW — officiel de la partie socialiste polonaise, 
nr. 1 Juin 1895. London, printed Al. Dębski. 

Wychodzi nieregularnie. 

— de Tannće scolaire 1883/4. Andrinopole, 
impr. des pp. Rśsurrectionłstes, 1884, 8, str. 
ni. 15. 

Sprawozdanie z zakłada oo. Zmartwychwstańców 
w Adryanopola. 

— intemational de TAcadómie des scien- 
ces de Cracovie, comptes rendus des sśances 
de r annśe 1888. Cracovie, impr. de 1' Uni- 
yersitś, 1888, 8, str. VII i 1 ni. 

Projpkt drukowany jako manuskrypt w 36 egzem, 
do rozdania między członków Akademii na posie- 
dzenia dnia 24 listopada 1888, nakt. Stan. Smolki 

Toż, de Tannćć 1889, nr. 1—10. Kraków, 
nakł. Akademii um., pod red. generał, sekre- 
tarza, hr. Stan. Tarnowskiego, druk. Uniw. 
Jag., 1889, 8. 

Toż, janvier-decembre 1889. Tamże, 1889. 

Toż, za r. 1891. Tamże. 

Toż, za r. 1892. Tamże, 8, str. 9 i 422. 

Toż, za r. 1893 Tamże, 8, str. 8 i 357. 

Toż, za r. 1894. Tamże, 8, str. 7 i 300. 

Toż, za r. 1895. Tamże, 8, str. 7 i 336. 

Toż, za r. 1897. Tamże, 8, str. 8 i 403. 

Toż, za r. 1898. Tamże, 8, str. VII i 439. 

Toż, za r. 1899. Tamże, 8, str. 537. 

Toż, za r. 1900. Tamże, 8, str. 428. 

— association des ancións eleves de Tecole 
polonaise: Procćs-verbal. de Tassemblśe se- 
mestrielle du 5 fśvrier 1881 dix septióme 
annće Nr. 31, bulletin Nr. 12. Paris, impr. 
C. Zabieha, 1881, 8 większa, str. 43, fr, 1. 

Toż, nr. 32, bulletin nr. 13. Tamże, 1881. 

Toż. du 5 fćvrier 1882, dix-huitieme an- 
n6e, nr. 33, bulletin nr. 14. Tamże, 1882, 8 
większa, str. 35, fr. 1. 

Toż, du 6 aout 1882 Nr. 34. Bulletin lit- 
teraire et scientifiąue Nr. 15. Tamże, 1882, 
8, str. 44. 

Toż, Nr. 35. Bulletin Nr. 16. Tamże, 1882. 

Toż, Nr. 17. Tamże, 1883, 8, str. 31. 

Toż, Nr. 18: Deuxi6me centenaire de la 
d61ivrance de Vienne par Jean Sobieski. 
Tamże, 1883, 8, str. 30 i 1 ni., fr. 125. 

Toż, Nr. 19. Tamże, 1883, 8, str. 32, fr. 
1-25. 

Toż, Nr. 20—23. Tamże, 1884, 8, str. 30, 

31, 40 i 32, nr. po fr. 1-25. 

Toż, Nr. 24—27. Tamże, 1885, 8. str. 32, 

32, 32 i 32, numer po fr. 1 25. 

Toż, Nr. 28-31. Tamże, 1886, 8, str. 32, 
32, 36 i 36, numer po fr. 1 25. 

Toż, Nr. 32—35. Paris, impr. A. Reiff, 
1887, 8, str. 36, 36, 36 i 36, numer po fr. 
1-25. 

Toż, (jako: Bulletin littóraire, scientifiąue et arti8tique, rocznie po 4 zesz. od r. 1891 ro • 
cznie po 6 zesz.). Nr. 36 65. Tamże, 1888 
—1893, 8, numer po fr. 125. 

Toż, rocznie po 12 zeszytów nr. 66 — 149. 
Tamże, 1894—1900, 8, rocznie fr. 6. 

Toż, Table des matiferes et index alpha- 
betiąue des auteurs des Bulletins 1 i 39 
(aout 1875— decembre 1885), supplćment au 
Bulletin. Tamże, 1889, 8, str. 15. 

— annuel des finances des grandes villes, 
5e annee 1881, publiś sur le voeu de la com- 
mission permanente du congr^s Internatio- 
nal de statistiąue, rćdigó par Jos. Korosi. 
Budapest, Rkth, 1883, 8, str. 69. 

Zawiera także sprawozdanie finansowe m. War- 
szawy. 

BULOZ. Krótki podręcznik języka włoskie- 
go. Bibl. Mrówki, 352—356. 'Lwów, nakł. 
Księgarni polskiej, druk. Narodowa w Kra- 
kowie, (1899), 16, str. 167 i 1 ni., kor. 1. 

BULWER E. Ostatnie dni Pompei, powieść 
przerobiona dla użytku młodzieży, przekład 
Marvana Gawalewicza. Warszawa, nakł. Ge- 
bethnera i Wolffa, druk. J. Ungra, 1883, 8 
mała, str. 459, 1 ni. i 6 ryc, rb. 1-50. 

— Toż, t. I— IV. Dod. do Gazety polskiej, 
t. LVI-LIX. Warszawa, druk. "^J. Sikor- 
skiego, 1899, 8 mała, str. 157 +160 -^ 157 -f 
158, rb. 1. 

— Rienzi, ostatni trybun rzymski, ro- 
mans historyczny w 2ch tomach, przekład 
z angiel. Wieczorów pow. dod. do Biesiady 
liter. t. XX— XXI. Warszawa, druk. E. Skiw"- 
skiego, 1883, 8 mała, str. 191 i 208. 

BUŁAWA Tadeusz (prof. Boi. Jerzykiewicz). 
Życie nad stan, kom. w 3 aktach. Poznań, 
nakł. J. K. Żupańskiego, druk. N. Kamień- 
skiego i Sp., 1882, 16, str. 129, fen. 50. 

BUŁGAKOWSKIJ D. świaszcz. Istoriczeskij 
oczerk Wolkowyska, ujezdnago goroda grod- 
nienskoj gubiernii. Odb. z Wilenskago wie- 
stnika). Wilna, 1882, 12, str. 19. 

Bułgarya. Ob. Antoszka (Bułgarzy 1898); 
Chodźko M. (Pieśni 1880); Głosy (1888); Gra- 
bowski W. (1889); Grzegorzewski Jan (Spół- 
czesna 1883); Hołubowicz Józef ks. (Bułga- 
rya jej przeszłość 1885), Kalina A. (Studya 
1891); Małachowski (W cześć 1887); Smoli- 
kowski Paw. (Wspomnienia 1885); Sprawa 
(1862). 

BUŁHAK Ignacy Jozafat. List archy -pasterski 
do Cfxłego duchowieństwa świeckiego i za- 
! konnego oraz wszystkich wiernych do ar- 
; chypasterstwa naszego w metropolii wileń- 
skiej i brzeskiej dyecezyi należących o roz- 
poczynającym się 31 grudnia w upływają- 
cym rok ii Jubileuszu. W Łykowicach r. 1825, 
miesiąca listopada, fol., 1 ark. w poprzek. 

BUŁHAKOW Jozafat Ob. Tupalski Ant. (Ka- 
zanie 1805). BUŁHAKOW— BURSA 205 BUŁHAKOW T. E. Album obrazów Henr. 
Siemiradzkiego, światłodruki. Petersburg, 
Karbasnikow, 1891, fol., str. 8 tekstu i 20 
swiatłodruków, rb. 3. 

BUŁHAKOWA Teresa, Ob. Dubiecki Maryan 

(1895). 

BUŁHARYN Tad. Apolinarij Kontskij. Sankt- 
peterburg, 1851, 8, str. 17, kop. 30. 

— Mazepa, romans historyczny. Lwów, 
nakł. J. L. Pordesa, druk. J. Czaińskiego 
w Gródku, 1892, 8, str. 359, kor. 1-50. 

— Kratkoje obozrienie polskoj słowiesno- 
sti. Sta t ja pomieszczennaja w nr. 31 i 32 
Żurnala Syna Oteczestwa. Sanktpeterburg, 
1820, 8, str. 52. 

BUŁHARYNOWA Barbara. Ob. Nieprzecki 
Konstanty ks. (Exorta 1810). 

BUN6E F. G. V. dr. Liv-, Est-und Curian- 
dische Urkunden-Regesten bis zum Jahre 
1300. Leipzig, Duncker & Humblot, 1881, 
4, str. X, 118 i 1 ni. 

BUNGE G. prof. W sprawie alkoholu, od- 
czyt. Z 2-go wyd. oryginału przełożył M. 
Flaum. Warszawa, nakł. T. Paprockiego 
ł Sp., druk. E. Skiwskiego, 1889, 8, str. 24, 
kop. 25. 

— Toż. Wyd. 2gie. Tamże, 1892, 8, str. 
24, kop. 10. 

— Wykład chemii fizyologicznej i pato- 
logicznej w 20 odczytach dla lekarzy i uczą- 
cych się, z oryginału niemieckiego przeło- 
żyli dr. Wacław Mayzel i Maxymilian Flaum. 
Warszawa, z zapomogi Kasy im. Mianow- 
skiego, druk. Kupiecka, 1889, 8, str. VIII, 
2 ni., 359 i XI, rb. 2. 

BUNGE R. Trębacz z Sekingen, opera w 4 
aktach na tle poematu J. W. Scheffla, sło- 
wa .... muzyka Wiktora Nessiera. Lwów, 
nakł. Gubrvnowicza i Schmidta, 1897, 16, 
str. 80, hal." 60. 

Bunt hajdamaków na Ukrainie r. 1768. 
Wydaw. im. Staszyca, II 1. Lwów, nakł. 
Towarz., druk. W, A. Szyjkowskiego, 1890, 
16, str. 62, hal. 40. 

BURACZEK Maciej. Ob. Bohuszewicz Fr. 

Burak cukrowy. Ob. Fudakowski Zyg. (1884); 
Gawroński Fr. (Podręcznik (1896); Szko- 
dniki 1891); Gurski B. (O uprawie 1900); 
K. K. (Plantacye 1897); Kalendarz dla upra- 
wiających 1900; Karpiński W. I. (Choroby 
1901,'Nematodv 1897); Krause Ł. Podręcznik 
(1882); Kudełka Szczęs. (1886, 1895); Lisow- 
ski Wł. O wpływie uprawy (1883); Nauka 
uprawy (1872); Natanson Michał (Uprawa 
(1899). " 

Burak i barszcz. Ob. Rostafiński (1880). 

BURATTINI Tito Livio. Miara powszechna, 
traktat wydany w r. 1675 w Wilnie po włosku 
a obecnie przetłómaczony na polski stara- niem Wydziału matem. - przyr. Akademii 
umiej. Kraków, nakł. Akademii, druk. Uniw. 
Jag., 1897, 8 większa, str. VI i 32, kpr, 2-40. 
Wydal i tłum. dr. L. Blrkenmayer. 

— Misura universale di .... podług wyda- 
nia wileńskiego z r. 1675 wydał powtórnie 
Wydział matem. -przyr. Akademii umiej, 
w Krakowie. Kraków, nakł. Akademii, Spół- 
ka wydaw., druk. Uniw. Jag., 1897, 4, str. 
V i 32, z 4 tabl., kor. 3. 

Wydal dr. L. Birkenmayer. 

— Ob. Favaro A. (1896). 

BURCKHARDT Jakub. Kultura odrodzenia 
we Włoszech, tłum. według 3go wydania, 
popraw, przez L. Geigera, przez L. M. Tom 
I— II. Nowa Bibl. uniw. Kraków, nakł. Spół- 
ki wydaw., druk. Czasu, 1895, 8, str. 3 ni., 
368 i^SbH, kor. 1120. 

BURDA Wiktor. Teorya zarybiania stawów. 
Odb. z Okólnika rybackiego. Kraków, nakł. 
autora, druk. Czasu, 1895, 4, str. 6. 

BURDIN E. Faust Socin. Petersburski Pra- 
woslawnyj sobiesiednik w nrach 7, 10 i 12 
z r. 1887, 8, str. 242—270, 158—188 i 377— 
420. 

BURGER Jan. Galicyjska księga adresowa, 
obejmująca adresy fabrykantów, przemy- 
słowców, przedsiębiorców górniczych, arty- 
stów, kupców i t. p. posiadających swe za- 
kłady w Galicyi, zestawiona na podstawie 
wykazów urzędowych. Lwów, nakł. J. Bur- 
gera i Sp., druk. Z. Golloba, 1896, 8, str. 
XXX, 368, 46 i 256, opr. kor. 4. 

BURGGNZIO L. C. dr. Technika hydrotera- 
pii, odczYt kliniczny, ser. IV, zesz. 2. War- 
szawa, 1892, kop. 30. 

BURMANN Karl dr. Bilder aus dem Gebir- 
ge und Berglande von Schlesien und den 
Ebenen in Posen von der Oder bis zur 
Weichseł. Unser deutsches Land und Volk, 
Band VJII. Leipzig & Berlin, O. Spamer, 
1884, 8, str. X i 470, z 95 ryc. w teks., ry- 
ciną i mapą Szląska i W. ks. poznańskiego, 
mr. 5. 

— Toż. Wyd. tytułowe. Leipzig, Spamer, 
1895 (1884), 8, str. X i 470, z mapą i ryc, 
mr. 2. 

BURNET Frances Hodgson. Mały lord, po- 
wieść dla młodzieży, przełożyła z angiels. 
M. J. Zaleska. Warszawa, nakł. Gebethnera 
i Wolffa, druk. St. Niemiery, 1889, 8 mała, 
str. 302, z ryc, kart. rb. 120, opr. rb. 1-70. 

— Toż. Wyd. 2gie z rycin. Tamże, druk. 
W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 1901, 8, 
mała, str. 253, kart. rb. 1, opr. 1*30. 

BURSA Stanisław. Śpiewnik Sokołów, zbiór 
pieśni »Sokołów€ patryotyeznych i ludowych, 
w układzie na chór męski, tudzież kompo- 
zycyj chóralnych a capella i z tow. forte- 
pianu. Lwów, nakł. autora. Starzyk, dawn. 206 BURSA - BTJSZCZYNSKI Milikowski, litogr. Przyszlak, b. r. (1900), 
zesz. I, str. 24. 

Bursa. Ob. Karbowiak A. (Jeruzalem 1888); 
Rzepnicki St. (Stef. Batorego 1893); Schrauf 
K. (Hung-aronim 1893). 

Bursiackie życie. Ob. Steczkowski J. K. 
(Krótkie 1881)*. 

Bursztyn. Ob. Morawski Szcz. (Po jantar 
1894). 

BURTHE P. L. Ho^ne- Wrońsk i, Rśponse 
k M. J. Bertrand. La Revue blanche. (Paryż, 
1897), nr. 90 str. 223—234. 

BURZYŃSKA A. Ob. Daudet E. (1878). 

BURZYŃSKI Edmund dr. Wykłady prawa 
handlowego i wekslowego w szkole handlo- 
wej miejskiej w r. 1885/86, zesz. 1. Lwów, 
nakł. Wolańskiego, 1886, 8, str. 16. 

BURZYŃSKI Kazimierz. Tahir b6j, powieść 
ze wspomnień życia obozowego, t. I i II. 
Warszawa, nakl. Gebethnera i Wolffa, druk. 
Wieku, 1886, 8 mała, str. 169 i 244, rb. 1-80. 

BUSCH Maurycy. Pamiętniki Bismarcka, t. 
L Wojna 1870-1871 r. Warszawa, naki. G. 
Sennewalda, druk. Fr. Karpińskiego, 1900, 
8, str. 196 i 2 ni., rb. 1-20. 

BUSCHAN G. dr. Germanen und Slaven, 
eine archaologisch-anthropologische Studie. 
Odb. z Natur und Offenbarung. Munster, 
Aschendorf, 1890, 8, str. 49, z mapą, 4 tabl. 
i ryc. w teks., mr. 1. 

BUSINGER L. C. ks. Chrystus w kościele, 
zarys historyi kościelnej z obrazkami, z nie- 
miec. przełożył i uzupełnił dla rodzin i mło- 
dzieży polskiej ks A. Fridrich T. J., Ein- 
siedeln & Waldshut, nakł. i druk. Benzin- 
gera i Sp., 1891, 8 mała, str. 292, mr. 1. 

— Żywot najświętszej Panny Maryi i Św. 
Józefa aż do narodzenia Zbawiciela naszego 
Jezusa Chrystusa, przekład z niemiec. Po- 
znań, nakł. i druk. T. H. Daszkiewicza, 1874, 
8, str. 131, fen. 75. 

Busk. Ob. Grabowski Józ. (1890); Majkow- 
ski Jul. dr. (Sprawozd. 1883, 1890); Neiman 
T. (Miner. wodv 1892); Pawlewski Bron. 
Sól 1882); Yerdmond J. L. (1900). 

BUSNACH W. Chateau d'Yquem, komedya. 
Ob. Komedye i monologi. 

BUSSY de Marschal. Ob. Lowski (1868). 

BUSZCZYŃSKI B. IJber die Bahnen der am 
11 Dezember 1852 und am 3 Dezember 1861 
in Deutschland beobachteten hellen Meteore. 
Halle, Schmidt, 1886, 8, str. 32, fen. 80. 

— tjber hyperbolische Bahnen heller Me- 
teore. Inauguraldissertation. Thorn & Leip- 
zig, Fock, 1890, 8, str. 30, fen. 80. 

— Der jahrliche und tagliche Gang so- 
wie die Extremme des Luftdruckes v. 1826— 
1888 Sonderabdruck aus d. Jahrb. der k. k. 
Central Anstalt f&r Meteorologie und Ęrd- magnetismus, Bd. XXVn. Wien, 1891, 8, 
Btr. 18. 

— Ueber die Beobachtungen der oberen 
Wolken und den Zusammenhang derselben 
mit der Yorherbestimmung des Wetters, mit 
besonderer Beriicksichtigung der vierjahri- 
gen Wolkenbeobachtungen auf der konigli- 
chen Sternwarte zu Breslau, 1882/85. Halle, 
Schmidt, 1887, 8, str. 9, fen, 60. 

— Najważniejsze wyniki cogodzinnych 
spostrzeżeń ciśnienia powietrza w Krakowie 
wykonanych w latach 1858—1888 .... Odb. 
z t. XXVI. Sprawozdań Komisyi fizyogr. 
Akademii um. Kraków, druk. Uniw. Jag., 
1891, 8, str. 13. 

BUSZCZYŃSKI Konstanty. Zamek trocki. Odb. 
z Albumu uczącej się młodzieży polskiej. 
Lwów, druk. Gazety naród., 1879, 8, str. 8. 

BUSZCZYŃSKI K. i Ł/^ŻYŃSKI M. Mapa cu- 
krowni i rafineryi państwa rossyjskiego ze- 
stawiona i wydana nakł. zakładu hodowli 
nasion .... w Niemierczu 1895. Warszawa, 
litogr. W. Główczewskiego, 1895, fol. król. 
arkuszy 4. 

BUSZCZYŃSKI Stefan. Aleksander Sobański. 
Odb. z Gaz. narodowej. Lwów, druk. J. Do- 
brzańskiego & K. Gromana, 1872, 8, str. 13. 

— Ameryka i Europa, studyum history- 
czno-finansowe. Wyd 2gie. Kraków, nakł. 
druk. Związkowej, G Gebethner i Sp., 1894, 
8, str. 3 ni., 173 i 330, kor. 2. 

Wyd. I, w r. 1876. 

— Anarchia polska i cesarz Józef II, 
wspomnienie historyczne. Odb. z Gazety 
narodowej Lwów, nakł. A. Skerla, druk. 
Gazety naród., 1880, 16, str. 47, hal. 20. 

— Babel (Dziennik Polski. Lwów, 1879). 

— Bestandtheile der russischen Bevolke- 
rung und dereń Confessionen vor 85 Jah- 
ren. Lemberg, Buchdruck. d. Szewczenko- 
Yereins, 1875, 8, 1 tyt., str. 20. 

— Chorał: Do pracy, 1877. 

— Cywilizacya pruska na ziemiach pol- 
skich. Lwów, Gubrynowicz i Schmidt, 1875. 

— Demokraci i ar3'stokraci, obraz dram. 
w 5ciu odsłonach. Poznań, nakł. J. K. Żu- 
pańskiego, 1858, 8, str. VII i 135, mr. 1. 

— Duch światła, wieszczba z dziejów. 
Kraków, nakł. druk. Związkowej, 1886, 8, 
str. 45, kor. 120. 

— O grobowcu Bolesława Śmiałego. Odb. 
z Czasu. Kraków, druk. Czasu, 1882, 8 ma- 
ła, str. 5. 

— Historya Rusi. W albumie narodów, 
w Rapperswyllu, 1872. 

— Hymn »do pracy*, muzyka Maurycego 
Karasowskiego. Kraków, nakł. komitetu, 
druk. W. L Anczyca i Sp., b. r. (1894), 4, 
k. ni. 2, {Z nutami). 

— J. I. Kraszewski w życiu i pismach. BUSZCZYNSKI 207 Dodane do Złote myśli J. I. Kraszewskiego, 
wyd. S. Wegnera, Poznań, 1879. 

— Kraszewski więzień i Niemcy, rozmy- 
ślanie. Wyd. 2gie. Kraków, nakł. K. Barto- 
szewicza, druk. Wł. L. Anczyca i Sp., 1883, 
8, str. 30, lial. 60. 

Z tego roku są dwa wydania, ale tylko tytułu. 

— Krieg oder Frieden ? Versuch einer 
Entsctieidung dieser Frage von S. B. Krieg- 
feind , Vertheidiger der Menschenrechte. 
Wien, Verlag des Yerfassers, 1892, 8, str. 36. 

— List otwarty do margx'abiego Z. Wie- 
lopolskiego, administratora księstwa Łowi- 
ckiego.... Lwów, 1881, druk. Gazety naród., 
4 większa, str. 3 ni. 

— Marzenia o pojednaniu się Polski z Mo- 
skwa. Odb. z Gazety Narodowej. Lwów, 
1872,' 8, str. 32. 

— Mowa na uroczystości w Mestre pod 
Wenecyą, podczas odsłonięcia w dniu 9 gru- 
dnia 1883 tablicy pamiątkowej na cześć Teo- 
dora Dembowskiego i Konstantego Misiewi- 
cza, poległych w 1848 r. Odb. z Reformy. 
Kraków, druk. Związkowa, 1883, 16, str. 15. 

— Muzeum narodowe w Rapperswyllu 
i jego oszczercy. Wenecya, 31 stycznia 1884, 
4, str. 6 autograf. 

— Niewolnik, poemat z Pieśni wygnańca. 
Kraków, ksieg. W. Tomasze wicza, 1871, 8, 
str. 59. 

— Obrona spotwarzonego narodu. Po- 
wszechny ruch ludowy przed powstaniem. 
Styczniowe 1863 roku powstanie. Zasady 
w historycznych dziełach krakowskiej szko- 
ły z ostatniej ćwierci wieku od 1860 r. do 
dni dzisiejszych, krytycznie rozebrał a na 
podstawie autentycznych dokumentów, fak- 
tów i dosłownych wyciągów ocenił ...., zesz. 
L Kral<ów, nakł. autora, Gebethner i Sp., 
druk. Związkowa, 1888, 8, str. XXI, 167 
i 108, kor. 3-60. 

— Toż, zesz. II: Rozbiór krytyczny histo- 
rycznej szkoły krakowskiej. Kraków^ nakł. 
autora, Gebethner i Sp., druk. W. Korne- 
ckiego, 1889, 8, str. 318, kor. 360. 

— Toż, zesz. III: część 1. Następstwa za- 
sad historycznej szkoły krakowskiej, cz. 2. 
Ks. Waler. Kalinki Obraz Krakowa w 1850 
r., Sejm czteroletni i męczeństwo Św. Sta- 
nisława Kraków, nakł. autora, G. Gebethner 
i Sp , druk. Związkowa, 1890, 8, str. III i 353, 
kor. 8. 

— Obrona spotwarzonego narodu. Wyd. 
Związku młodzieży polskiej w Ameryce, II. 
Chicago 111., druk. Sztandaru, 1897, 8, str. 
XXIV i 199. kor. 2. 

— (Bezstronny S.). Okrucieństwa: Chrono- 
logiczny rys prześladowania potomków Sło- 
wian od dawnych wieków aż do dni dzi- 
siejszych, przestroga historyi dla Słowiań- 
szczyzny .... Wyd. im. Staszyca, XVIII i XIX. Lwów, nakł. Tow., druk. W. A. Szyjkow- 
skiego, 1890, 16, str. 144 i 6 ni., z porfir, 
autora, kor. 1. 

— (Hejnał)- Otchłań. O domowych i zewnę- 
trznych wi'ogaeh przypomina .... Kraków, 
druk. Związkowa, nakł. księgarni St. Barań- 
skiego, 1892, 8, str. 136. kor. 2. 

— Pisma, zbiorowe wydanie, t. I— III, V 
i VI. Kraków, nakł. Komitetu, druk. Związ- 
kowa, 1894, 8, str. XXI, 167 i 108, 318, III 
i 353, 388 i 6 ni., 3 ni, i 330, po kor. 2, t. 
V kor. 3. 

I— III. Obrona spotwarzonego narodu, zesz. 1—3, 
wyd. 2gie; V. Znaczenie dziejów Polski i walk o nie- 
podległość, wyd. 2gie; VI. Ameryka i Europa, wyd. 
8cie. 

— Toż, t. IV i VII. Tamże, 1894, 8, str. 
XII, 224 i 1 ni., 3 ni. i 96, kor. 270. 

IV. Obrona spotwarzonego narodu; VII. W setną 
rocznicę racławickiego boju; Ustawa 3go maja, zna- 
czenie tej koustytucyi dla rolników i przemysłow- 
ców; Uwolnienie włościan polskich a pomnik Ale- 
ksandra II w Częstochowie. 

— Toż, t. VIII. Tamże, 1895, 8, str. 610, 
kor. 5. 

Upadek Europy, t. I, cz. l: Obraz Europy w XIX 
st., cz. 2: Ozy rewolucya w Europie potrzebną jest 
i możliwą. 

— Pielgrzymka do grobu Bolesława Śmia- 
łego. Warszawa, Gebethner i Wolff, druk. 
Wieku, 1882, 8 mała, str. 46, kop. 30. 

— Xawery Pietraszkiewicz, drobny przy- 
czynek do dziejów naszych, życiorys z port. 
Kraków, nakł. druk. Związkowej, G. Ge- 
bethner i Sp., 1888, 8, str. 20, hal. 40. 

— O pismach pana M. Bobrzy ńskiego 
i krytyce pana Henryka Schmitta. Kraków, 
nakł. autora, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1882, 8 mała, str. 16, hal. 10. 

— Posłannictwo Słowian, rzut oka na 
Słowiańszczyznę. Odb. z Reformy. Kraków, 
druk. Związkowa, 1885, 16, str. 53, hal. 70. 

— Postęp. Listy o wystawie paryskiej. 
Kraków, Czas, z r. 1867. 

— Przestroga historył, chronologiczny rys 
prześladowania Słowian od dawnych wie- 
ków do dni dzisiejszych, dla południowych 
Słowian i pansla wistów. Lwów, nakł. K. 
Łukaszewicza , druk. Dziennika polskiego 
1882, 8 mała, str, 5 ni., 129 i 1 ul., kor. 2-40. 

— Rachunek polskiego sumienia; rozmy- 
ślania w niewoli. Kraków, 1883, hal. 80. 

-— Rany Europy, statystyczne fakta etno- 
graficznymi i historycznymi notami objaś- 
nione. Odb. z Warty. Poznań, druk. i skł. 
gł. W. Simona, 1885, 4, str. i 34, mr. 1. 

— Do szanownych rodaków na tułactwie. 
Odb. z Reformy. Kraków, druk. Związkowa, 
1892, fol., arkusz rozłożony. 

— W sprawie Muzeum rapperswylskiego. 
Odb. z Czasu, nr. 233 z d. 10 pażdziern., 
1889. Kraków, 8, str. 6. 

— Sądy cudzoziemców o Polsce i jej wal- 208 BtrSZCZYNSKI — BUZDYGAN kach z zaborcami. Odb. z Gazety krakow- 
skiej. Kraków, druk. W. L. Anczyca i Sp., 
1883, 16, str. 111. 

— Słowiańska sprawa, Polska i prawa 
narodów, odczyty miane w nniwersj^tecie 
w Bolonii 1884 r., i mowa przy odsłonię- 
ciu pomnika poległym Polakom w Mestre, 
przekład z włoskiego. Kraków, nakł. No 
wej Reformy, druk. Związkowa, 1884, 8, str. 
51, hal 80. 

— Svn zemsty, obraz z końca XIX wieku. 
Tamże^ 1886, 8, str. 19, hal. 60. 

— W Tatrach, wiersz do Sew. Goszczyń- 
skiego, 1875. 

— Wezwanie do zgody. Kraków, nakł. 
autora, druk. Związkowa, 1889, 8, str. 28, 
hal. 20. 

Przeciw Kar. Estreicherowi o Rapperswyl. 

— Die Wunden Europa'8. StatistischeThat- 
sachen mit ethnographischen und histori- 
schen ErlUuteningen. Eintracht, Friede, Fort- 
schritt.... Leipzig, E. L. Kasprowicz, Weimar, 
G. Uschmann et Comp., 1875, 4, 2 karty 
tyt., str. 32. 

— Zasługi Aleksandra II. Lwów, nakł. 
i druk. Gazety naród., 1881, 8, str. 38. 

— Znaczenie dziejów Polski i walk o nie- 
podległość. Odb. z Warty. Poznań, nakł. dra 
L. Rzepeckiego, druk. i skł. gł. W. Simona, 
1883, 8, str. 246, mr. 3. 

— O życiorysie Chopina przez M. Kara- 
sowskiego. Lwów, Kuch literacki z r. 1877. 

BUSZCZYŃSKI & BROCHOCKI. Italia e Po- 
lonia. Yenezia, tipogr. del Tempo, (1883), 
8 mała. str. 22. 

Buszczynski Stefan i jego testament, przy- 
czynek do dziejów naszych. Kraków, nakł. 
druk. Związkowej, 1893, 8 większa, str. 94 
i 1 ni., z portr., kor. 2. 

— Dzieła .... Spis dzieł wvdanvch drukiem 
w ciągu 30-iecia 1862—1892. tamże, b. r. 
(1891), 4, str. 7. 

Prospekt na wydanie zbiorowe. 

— Spis dzieł .... trzydziestoletniej pracy 
jego narodowo- literackiej. Tamże. b. r. 
(1894), fol., 1 karta. 

— Życiorys .... Tamże, 1894, 8 większa, 
str. 12, z portr., hal. 10. 

— Ob. Brono wski St., Cz. M. (O pracach 
St. Buszcz. 1880); Szaszkiewicz Antoni (Pie- 
śni 1890'. 

BUSZEK Jan dr. Porównanie trwania życia 
ludności chrześciańskiej i żydowskiej, zmar- 
łej w Krakowie od r. 1859—1880. Odb. ze 
zbioru wiadomości do antropol. kraj., t. VI, 
dział 2. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1882, 8, 
str. 77. 

— Przyczynek do statystyki śmiertelności 
głównie z chorób zakaźnych i ważniejsze 
jej przyczyny w m. Krakowie. Kraków, nakł. autora, druk. Pobudkiewicza (A. Ko- 
ziańskiego), 1880, 8 str. 122. 

— Sprawozdanie fizykatu stół. król. m. 
Krakowa za 1883 rok. Kraków, nakł. gmi- 
ny miasta, druk. A. Koziańskiego, 1885, 8, 
str. 331. 

— Toż, za 1884 r. Tamże, 1886, 8, str. 
XII i 353, kor. 6. 

— Toż, za r. 1885. Tamże, 1888, 8, str. 
XV i 435. 

— Sprawozdanie ze zjazdu higienistów 
niemieckich, odbytego w Kilonii w czasie 
od 10 do 13 września b. r. Odb. z Przegl. 
lek. Kraków, druk. Uniw. Jag., 1896, 8, 
str. 16. 

BUTKOWSKI I. N. Ob. Sulima A. (Rok 
1884). 

BUTLERÓW A. Jak hodować pszczoły, prze- 
tłóm. ks. Julian Jakubowski. Warszawa, 
druk. St. Niemiery, 1886, 8 mała, str. XI, 
60 i 1 ni., kop. 30." 

B.(UTRYMOWICZ) B.(ogusław). Uroczysty 
obchód 70 -letniej rocznicy urodzin cesa- 
rza Franciszka Józefa I, urządzony dnia 26 
września 1900 r. w c. k, gimnazjum św. 
Jacka w Krakowie. Franciszek Józef 1830 — 
1900 (wiersz). Kraków, druk. W. L, Anczyca 
i Sp , 1900, 8, str. 4. 

— Poezye, t. I. Kraków, nakł. S. A. Krzy- 
żanowskiego, druk. Czasu, 1897, 8, str, 2 nl. 
i 244, kor. 2 40. 

— Za słońcem, poezye. Kraków, uakł. 
i druk. A. Koziańskiego, Gebethner i Sp., 
1898, 16, str. 182 i 1 nl., kor. 240. 

— Wiersz ku uczczeniu stuletniej roczni- 
cy urodzin Ad. Mickiewicza. Tamże, nakl. 
autora, 1898, 8, str. nl. 4, hal. 20. 

BUTRYNIKAS Władysław. W pogoni za po- 
sagiem, kom. w 1 akcie. Warszawa, druk. 
Wł. Szulca i Sp., 1884, 16, str. 60, kop. 25. 

BUTT Beatrice May. Panna Mania, przeło- 
żyła z angielskiego Natalia K(rzy mińska). 
Sambor, nakł. i druk. J. Czaińskiego, 1881, 
8, str. 252. 

BUTTLEROWA Mar. Ob. Stawiarski I. (1808). 

BUYNO Floryan ks. Kazanie na pogrzebie 
.... Krzysztofa Cieszkowskiego, kasztelana 
liwskiego .... 21 lipca 1803 r. Warszawa, 
druk. Tomasza Le Brun, 8, str. 34. 

BUZDYGAN Mikołaj dr. Myxoedema, dwa 
przypadki. Odb. z Przegl. lekar. Kraków, 
drak. Uniw. Jag., 1891, 8, str. 18. 

BUZDYGAN M. i GLUZIŃSKI A. Przyczynek 
do mikroskopii treści żołądkowej, odczyt. 
Odb. z Przegl. lek. Kraków, druk. Uniw. 
Jag., 1891, 8, str. 5. 

— Zachowanie się trawienia żołądkowego 
w różnych postaciach niedokrewności a szcze- 
gólnie w błędnicy, oraz kilka uwag leczni- 
czych, odczyt. Tamże, 1891, 8. str. 9. BUZEK — BYKOWSKI 209 BUZEK Józef dr. Bankructwo nauki Marksa 
i program narodowy. Cieszyn, nakł. » Zni- 
cza, druk. Kutzera i Sp., 1900, 8, str. 27. 

BYCZKOWSKI Paweł. Sposób nauczenia się 
po czesku w 18tu lekcyach. Warszawa, nakł. 
Lesmana i Świszczowskieg-o, druk. J. Ungra, 
1884, 8 mała, str. 127, kop. 60, 

Byczyną (Bitwa pod). Ob. Górski Konst. 
(1888); Nacher (1883). 

Bydgoszcz. Ob. Bromberg; Karbowiak A. 
(1897). 

Z BYDGOSZCZY Bartłomiej. Słownik ła- 
cińsko-polski, podług rękopisu z 1532 opra- 
cował i wydał dr. Bolesław Erzepki. Poznań, 
druk. Dziennika poznańskiego, 1900, 8, str. 
XIII i 304. 

Bydło. Ob. Adametz L. (Pocłiodzenie by- 
dła brunatnego, 1893); B. W. (Oglądacz 1899): 
Barański A. (Żywienie 1889); Bojanowski 
St. (1900); Brownsford (1896); Brunicki J. 
(Ogólne zasady 1889); Dembiński S. (1883); 
Dubler Fr. (Hodowla 1898); Dulęba K. (Ra- 
towanie byd. odętego 1890); Fedorowicz T. 
(Kilka uwag 1881); Górski Fr. (Uwagi nad 
hodowla krów 1892); Graff K. (Hodowla 1887); 
K. F. (1893); Katalog (1897); Kiecki Wł. (Ro- 
gate 1898); Kneipp Seb. ks. (Bar lek 1894); 
Koszteński Wacł. (Pomiary 1885); Łuszczkie- 
wicz M. (Gór 1899) ; Piotrowski E^m. ,( Ochrona 
1895); Popiel Ant. (Podręcznik); Śniegocki 
A. (Chów bydła 1897; O hodowli krów 1892); 
Sypniewski J. (Księga 1881). 

BYK Emil dr. Redę des Abgeordneten .... 
gehalten in der Sitzung des Abgeordneten- 
hauses v. 15 Juli 1891. Lemberg, Verl. von 
Gustaw Griinberg, I Yereinsbuchdruckerei. 
1891, 8, str. 18. 

BYKÓW A. M. Spisok i opisanije kolekcii, 
po biologii ptic priwinslanskago krają, wy- 
pusk I (Kolekcii zoologiczeskago kabinieta 
imp. warszawskago Uniwiersitieta, III.) War- 
szawa, tipogr. uczeb. okruga, 1897, 4, str. 
130, z 12 tabl., rb. 4. 

BYKOWSKI Gryf Jaxa E. Le tour du monde 
en 66 jours et de Londres et de Paris en 
4 jours aus Indes par la Russie. Projet de 
la jonction des chemins de fer europóens 
avec les chemins de fer de Tlnde. Paris, 
Amyot, Libraire-editeur, 1872, 8, str. 38. 

Extrait de son voyage en Amerłąue, aux Indes et 
daus TAsie centrale.' 

BYKOWSKI Juliusz Jaxa. Podręcznik mecha- 
nicznej technologii, część I : Technologia 
metali i drewna, dla użytku szkół techn. 
i przemysł. Bibl. politech. t. III. Lwów, nakł. 
Szkoły politech., Gubrynowicz i Schmidt, 
druk. I Związkowa, 1896, 8, str. VII, 302 i 1 
ni., z 343 drzeworyt, w teks., kor. 12. 

BYKOWSKI Piotr Jaxa. Chorągwie Kmitów, 
powieść z XVII w. na tle prawdziwych zda- 
rzeń osnuta. Warszawa, nakł. B. Cassiusa, 
druk. Wieku, 1880, 8 mała, str. 200, kop. 75. 

BiBuoauru t. i. — Czeczotka, powieść z dawnych czasów. 
Warszawa, nakł. M. Gliicksberga, Kleinsin- 
ger, druk. S. Orgelbranda synów, 1885, 16, 
str. 148, kop. 40. 

— Dwór królewski w Grodnie, epizod bio- 
graficzny 1795—97. Odb. z Gazety krakow- 
skiej. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
druk. W. L. Anczyca i Sp. w Krakowie, 
1884, 16, str. 152, kop. 80. 

— Faktor hetmański, powieść zeszłowie- 
czna. Warszawa, nakł. Gebethnera i Wolffa, 
b. w. dr., 1881, 8, str. 164, kop. 90. 

— Glinkowie